Help Print this page 

Document 32011D0107

Title and reference
2011/107/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2011 , kterým se mění rozhodnutí 2007/756/ES, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel (oznámeno pod číslem K(2011) 665) Text s významem pro EHP
  • In force
OJ L 43, 17.2.2011, p. 33–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 220 - 241

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/107(1)/oj
Multilingual display
Text

17.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 43/33


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 10. února 2011,

kterým se mění rozhodnutí 2007/756/ES, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel

(oznámeno pod číslem K(2011) 665)

(Text s významem pro EHP)

(2011/107/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (1), a zejména na článek 33 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Oddíl 2.2 přílohy rozhodnutí Komise 2007/756/ES ze dne 9. listopadu 2007, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES (2), popisuje provádění evropské globální architektury pro celostátní registr vozidel (NVR) a stanoví případnou aktualizaci tohoto rozhodnutí po provedení hodnocení pilotního projektu Evropské agentury pro železnice. Dále stanoví, že lze na základě rozhodnutí propojit celostátní registry vozidel s centrálním virtuálním registrem vozidel (VVR). Pilotní projekt provádí a hodnotí Evropská agentura pro železnice. Komisi bylo dne 26. března 2010 doručeno doporučení ERA/REC/01-2010/INT navrhující aktualizaci přílohy rozhodnutí 2007/756/ES. Rozhodnutí 2007/756/ES by tudíž mělo být pozměněno.

(2)

Čl. 33 odst. 2 směrnice 2008/57/ES stanoví, že NVR musí kromě dalších povinných údajů obsahovat označení vlastníka vozidla a subjekt odpovědný za údržbu. Pro přizpůsobení nestandardních NVR tak, aby obsahovaly pole 9.2 „registrované podnikatelské číslo“, a pro aktualizaci označení vlastníka a subjektu odpovědného za údržbu vozidel, kteří jsou již v NVR registrováni, bude potřeba stanovit přechodné období.

(3)

Přechodná období pro stávající vozidla tak, jak jsou popsána v oddílu 4.3 přílohy rozhodnutí 2007/756/ES, již vypršela nebo brzy vyprší. Předcházející registrační subjekt odpovědný za registraci vozidla měl zpřístupnit všechny požadované údaje v souladu s dohodou uzavřenou mezi ním a registračním subjektem, který byl určen v souladu s článkem 4 rozhodnutí 2007/756/ES. Tyto údaje měly být předány do 9. listopadu 2008. Registrační subjekt každého členského státu měl vozidla užívaná v mezinárodní přepravě zapsat do svého NVR do 9. listopadu 2009. Registrační subjekt každého členského státu měl vozidla užívaná v domácí přepravě zapsat do svého NVR do 9. listopadu 2010.

(4)

Opatření stanovená v tomto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2008/57/ES.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2007/756/ES se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

1.   Evropská agentura pro železnice přizpůsobí instalační soubory a dokumenty, které mají být použity pro zřízení standardního celostátního registru vozidel (sNVR), překladače a virtuálního registru vozidel s cílem rozšířit je do 30. června 2011 o údaje o povoleních pro uvedení vozidla do provozu, která byla udělena v jiných členských státech (bod 2, 6, 12 a 13).

2.   Evropská agentura pro železnice zveřejní pokyny pro používání globální architektury NVR v EU do 30. června 2011.

Článek 3

1.   Členské státy uzpůsobí svůj celostátní registr vozidel tak, aby obsahoval údaje o povoleních pro uvedení vozidla do provozu, která byla udělena v jiných členských státech (bod 2, 6, 12 a 13, jak jsou uvedeny v příloze), a v případě, že členské státy používají nestandardní celostátní registr vozidel, uzpůsobí ho tak, aby obsahoval pole 9.2 „registrované podnikatelské číslo“, jak je uvedeno v příloze, v souladu s instalačním souborem stanoveným v článku 2, a to do 31. prosince 2011.

2.   Členské státy zajistí, aby u vozidel registrovaných před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost bylo do 31. prosince 2011 do celostátního registru vozidel zapsáno registrované podnikatelské číslo subjektu odpovědného za údržbu.

Článek 4

Členské státy zajistí, aby jejich celostátní registry vozidel byly propojeny s virtuálním registrem vozidel do 31. prosince 2011.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 10. února 2011.

Za Komisi

Siim KALLAS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 305, 23.11.2007, s. 30.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA

1.   ÚDAJE

Formát údajů celostátního registru vozidel (dále jen „NVR“) je následující.

Číslování jednotlivých bodů má tutéž logiku jako navrhovaný standardní registrační formulář v dodatku 4.

Kromě toho lze doplňovat pole, jako např. připomínky, identifikace vozidel, na která se vztahuje šetření (viz oddíl 3.4.), atd.

1.

Evropské číslo vozidla

Povinné

Obsah

Číselný identifikační kód jak je definován v příloze P Technické specifikace pro interoperabilitu (TSI) o „provozu a řízení dopravy“ (dále jen „OPE TSI“) (1)

 

Formát

1.1

Číslo

Dvanáctimístné

1.2

Předcházející číslo (pokud u přečíslovávaného vozidla existuje)

 

2.

Členský stát a NSA (vnitrostátní bezpečnostní orgán)

Povinné

Obsah

Identifikace členského státu, ve kterém bylo vozidlo registrováno, a vnitrostátního bezpečnostního orgánu, který povolil uvedení tohoto vozidla do provozu.

 

Formát

2.1

Číselný kód členského státu, jak je definován v příloze P OPE TSI

Dvoumístný kód

2.2

Název NSA

Text

3.

Rok výroby

Povinné

Obsah

Rok, kdy vozidlo opustilo továrnu

 

Formát

3.

Rok výroby

RRRR

4.

Odkaz na ES

Povinné (pokud je dostupné)

Obsah

Odkazy na prohlášení „ES“ o ověření a vydávající subjekt (žadatel)

 

Formát

4.1

Datum prohlášení

Datum

4.2

Odkaz na ES

Text

4.3

Název vydávajícího subjektu (žadatel)

Text

4.4

Registrované podnikatelské číslo

Text

4.5

Adresa organizace, ulice a číslo

Text

4.6

Město

Text

4.7

Kód země

ISO (viz dodatek 2)

4.8

Poštovní směrovací číslo

Alfanumerický kód

5.

Odkaz na Evropský registr schválených typů vozidel (ERATV)

Povinné (2)

Obsah

Odkaz umožňující získání patřičných technických údajů z ERATV (3). Odkaz je povinný, pokud je daný typ stanoven v ERATV.

 

Formát

5.

Odkaz umožňující získání patřičných technických údajů z ERATV.

Alfanumerický kód/kódy

5a

Série

Nepovinné

Obsah

Identifikace série, pokud je vozidlo součástí série

 

5a

Série

Text

6.

Omezení

Povinné

Obsah

Jakékoli omezení týkající se používání vozidla

 

Formát

6.1

Kódovaná omezení

(viz dodatek 1)

Kód

6.2

Nekódovaná omezení

Text

7.

Vlastník

Povinné

Obsah

Identifikace vlastníka vozidla

 

Formát

7.1

Název organizace

Text

7.2

Registrované podnikatelské číslo

Text

7.3

Adresa organizace, ulice a číslo

Text

7.4

Město

Text

7.5

Kód země

ISO (viz dodatek 2)

7.6

Poštovní směrovací číslo

Alfanumerický kód

8.

Provozovatel

Povinné

Obsah

Identifikace provozovatele vozidla

 

Formát

8.1

Název organizace

Text

8.2

Registrované podnikatelské číslo

Text

8.3

Adresa organizace, ulice a číslo

Text

8.4

Město

Text

8.5

Kód země

ISO (viz dodatek 2)

8.6

Poštovní směrovací číslo

Alfanumerický kód

8.7

VKM (je-li k dispozici)

Alfanumerický kód

9.

Subjekt odpovědný za údržbu

Povinné

Obsah

Odkaz na subjekt odpovědný za údržbu

 

Formát

9.1

Subjekt odpovědný za údržbu

Text

9.2

Registrované podnikatelské číslo

Text

9.3

Adresa subjektu, ulice a číslo

Text

9.4

Město

Text

9.5

Kód země

ISO

9.6

Poštovní směrovací číslo

Alfanumerický kód

9.7

E-mailová adresa

E-mail

10.

Vyřazení z provozu

Povinné, pokud k němu došlo

Obsah

Datum demontáže na základě úředního výnosu a/nebo jiného ujednání o likvidaci vozidla a kód režimu vyřazení z provozu

 

Formát

10.1

Režim likvidace vozidla

(viz dodatek 3)

Dvoumístný kód

10.2

Datum vyřazení z provozu

Datum

11.

Členský stát, v němž je vozidlo povoleno

Povinné

Obsah

Seznam členských států, v nichž je vozidlo povoleno

 

Formát

11.

Číselný kód členského státu, jak je definován v příloze P.4 OPE TSI

Seznam

12.

Číslo povolení

Povinné

Obsah

Harmonizované číslo povolení uvedení do provozu, přidělené vnitrostátním bezpečnostním orgánem

 

Formát

12.

Číslo povolení

Pro současná vozidla: text

Pro nová vozidla: alfanumerický kód založený na EIČ, viz dodatek 2

13.

Povolení uvedení do provozu

Povinné

Obsah

Datum povolení uvedení vozidla do provozu (4) a doba jeho platnosti

 

Formát

13.1

Datum povolení

Datum (RRRRMMDD)

13.2

Povolení platné do (pokud je uvedeno)

Datum (RRRRMMDD)

13.3

Pozastavení povolení

Ano/ne

2.   ARCHITEKTURA

2.1   Spojení s ostatními registry

Částečně v důsledku nového regulačního režimu EU vzniká řada nových registrů. Následující tabulka shrnuje registry a databáze, které by mohly být po dokončení propojeny s NVR.

Registr nebo databáze

Odpovědný subjekt

Ostatní subjekty, které mají přístup

NVR

(směrnice o interoperabilitě)

Registrační subjekt (RE) (5)/NSA

Ostatní NSA/RE/ŽP/PI/IB/RB/Provozovatel/vlastník/ERA/OTIF

ERATV

(směrnice o interoperabilitě)

ERA

Veřejnost

RSRD

(TAF TSI & SEDP)

Provozovatel

ŽP/PI/NSA/ERA/provozovatel/workshopy

WIMO

(TAF TSI & SEDP)

Zatím není rozhodnuto

ŽP/PI/NSA/ERA/provozovatel/workshopy/uživatel

Registr železničních kolejových vozidel (6) (Úmluva z Kapského Města)

Registrátor

Veřejnost

Registr OTIF

(COTIF 99 — ATMF)

OTIF

Příslušné orgány/ŽP/PI/IB/RB/Provozovatel/vlastník/ERA/OTIF Bezp.

Nelze čekat, až budou dokončeny všechny registry, aby se realizoval NVR. Proto musí specifikace NVR umožnit pozdější propojení s dalšími registry. Z toho důvodu:

ERATV: v NVR učiní se odkaz na ERATV, a to stanovením odkazu na druh vozidla. Klíčem k propojení obou registrů je bod č. 5.

RSRD: zahrnuje některé „administrativní“ body NVR. Podle specifikací v rámci TAF TSI SEDP. Strategický evropský plán zavádění (SEDP) zohlední specifikaci NVR.

WIMO: zahrnuje údaje z RSRD a údaje o údržbě. Neplánuje se propojení s NVR.

VKMR (Registr označení provozovatele vozidla): je spravován společně agenturou ERA a organizací OTIF (ERA za EU a OTIF za členské státy OTIF, které nejsou členy EU). Provozovatel je zapsán do NVR. OPE TSI uvádí ostatní globální centrální registry (např. kódy druhu vozidla, kódy pro interoperabilitu, kódy jednotlivých zemí atd.), které mají být spravovány „centrálním subjektem“, který vzejde ze spolupráce ERA a OTIF.

Registr železničních kolejových vozidel (Úmluva z Kapského Města / Lucemburský protokol): jedná se o registr finančních informací týkajících se mobilního zařízení, který nebyl dosud vypracován. Existuje možná spojitost, neboť do registru UNIDROIT je třeba zadat informace o čísle a vlastníkovi vozidla. Klíčem k propojení obou registrů bude první EVN přidělené vozidlu.

Registry OTIF: registry OTIF jsou vypracovávány s ohledem na registry vozidel EU.

Architektura celého systému, jakož i propojení NVR a ostatních registrů, bude definována tak, aby bylo možné v případě potřeby získat požadované informace.

2.2.   Globální architektura NVR v EU

Realizace registrů NVR bude řešena decentralizovaně. Cílem je vytvořit pomocí běžné softwarové aplikace vyhledávač šířených údajů, aby uživatelé mohli získávat údaje ze všech místních registrů (LR) členských států.

Údaje NVR budou uchovávány na vnitrostátní úrovni a budou přístupné prostřednictvím internetové aplikace (s vlastní internetovou adresou).

Evropský centrální virtuální registr vozidel (EC VVR) bude tvořen dvěma subsystémy:

virtuálním registrem vozidel (VVR), což je centrální vyhledavač v rámci ERA,

celostátním registrem vozidel (NVR), který je tvořen místními registry členských států. Členské státy mohou použít standardní NVR (sNVR) vypracovaný agenturou nebo v souladu s touto specifikací vyvinout vlastní aplikaci. V takovém případě členský stát použije pro komunikaci NVR s VVR překladač (TE) vyvinutý agenturou.

Obrázek 1

Architektura EC VVR

Image

Tato architektura vychází ze dvou navzájem se doplňujících subsystémů, které umožňují vyhledávat údaje uložené v místních registrech ve všech členských státech. Zajistí:

vytvoření počítačových registrů na vnitrostátní úrovni a jejich otevření pro účely křížových konzultací,

nahrazení papírových registrů počítačovými záznamy, což členským státům umožní spravovat a sdílet informace s ostatními členskými státy,

umožnění propojení jednotlivých NVR a VVR pomocí společných norem a terminologie.

Architektura se řídí těmito zásadami:

všechny NVR budou součástí počítačového síťového systému,

všem členským státům se při přístupu do systému zobrazí společné údaje,

jakmile bude zřízen VVR, nebude docházet ke dvojí registraci údajů a k případným souvisejícím chybám,

aktuální údaje.

Agentura zpřístupní pro RE následující instalační soubory a dokumenty, které budou použity pro zřízení standardního celostátního registru vozidel (sNVR), překladače (TE) a jejich propojení s centrálním VVR.

Instalační soubory:

sNVR_Installation_Files,

TE_Installation_Files,

dokumenty:

Administrator_Guide_sNVR,

CSV_export,

CSV_import,

sNVR_Deployment_Guide,

User_Guide_sNVR,

NVR-TE_Deployment_Guide,

NVR-TE_Integration_Guide,

User_Guide_VVR.

3.   PROVOZNÍ REŽIM

3.1   Používání NVR

NVR bude sloužit k těmto účelům:

záznam povolení,

záznam EVN přiděleného vozidlům,

celoevropské vyhledávání stručných informací o konkrétním vozidle,

přijetí následných právních opatření, např. povinností a právních informací,

získávání informací pro účely inspekcí, které se týkají především bezpečnosti a údržby,

umožnění kontaktu s vlastníkem a provozovatelem,

křížové kontroly určitých bezpečnostních požadavků před vydáním osvědčení o bezpečnosti,

sledování konkrétního vozidla.

3.2   Formuláře žádosti

3.2.1   Žádost o registraci

Použije se formulář uvedený v dodatku 4.

Subjekt, který žádá o registraci vozidla, zaškrtne kolonku „Nová registrace“. Poté vyplní do první části formuláře všechny nezbytné informace v bodech 2 až 9 a v bodě 11 a formulář zašle:

RE členského státu, v němž žádá o registraci,

RE prvního členského státu, v němž hodlá provozovat vozidlo pocházející ze třetí země.

3.2.2   Registrace vozidla a přidělení evropského čísla vozidla

Při první registraci vydá příslušný RE evropské číslo vozidla.

Ke každému vozidlu lze přiložit jednotlivý registrační formulář nebo lze mít jediný formulář pro celou soupravu vozidel téže série či třídy se seznamem čísel vozidel.

RE musí učinit vhodné kroky, aby zaručil přesnost údajů vkládaných do NVR. Za tímto účelem si RE může od ostatních RE vyžádat informace, zejména pokud subjekt žádající v určitém členském státě o registraci není v tomto státě usazen.

3.2.3   Změna jednoho či více bodů registrace

Subjekt žádající o změnu bodu (bodů) v registraci svého vozidla:

zaškrtne kolonku „Změna“,

vyplní aktuální EVN (bod č. 0),

zaškrtne kolonku (kolonky) před změněným bodem (změněnými body),

zadá nový obsah změněného bodu (změněných bodů) a poté formulář zašle RE všech členských států, ve kterých je vozidlo registrováno.

V některých případech nemusí být použití standardního formuláře dostačující. Je-li to nezbytné, může příslušný RE předložit dodatečné dokumenty, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě.

Pokud není v dokladu o registraci uvedeno jinak, je provozovatel vozidla ve smyslu čl. 33 odst. 3 směrnice 2008/57/ES považován za „držitele registrace“.

V případě změny provozovatele je dosavadní registrovaný provozovatel povinen uvědomit RE a RE musí nového provozovatele informovat o změně registrace. Předcházející provozovatel je z NVR vymazán a veškeré odpovědnosti je zbaven až v okamžiku, kdy nový provozovatel potvrdí přijetí statutu provozovatele. Pokud v den změny registrace současného registrovaného provozovatele nepřijme status provozovatele žádný nový provozovatel, registrace vozidla je pozastavena.

V případech kdy vozidlu musí být v souladu s OPE TSI kvůli technickým změnám přiděleno nové EVN, držitel registrace o těchto změnách a v případě potřeby také o novém povolení pro uvedení vozidla do provozu informuje RE členského státu, ve kterém je vozidlo registrováno. RE přidělí vozidlu nové EVN.

3.2.4   Zrušení registrace

Subjekt, který žádá o zrušení registrace vozidla, zaškrtne kolonku „Vyřazení z provozu“. Poté vyplní bod č. 10 a zašle formulář RE všech členských států, ve kterých je vozidlo registrováno.

RE provede zrušení registrace tím, že vyplní datum zrušení a oznámí je danému subjektu.

3.2.5   Povolení ve více členských státech

1.

Pokud je vozidlo vybavené kabinou řidiče již povoleno a registrováno v jednom členském státě a poté povoleno v jiném členském státě, musí být registrováno v NVR druhého členského státu. V tomto případě jsou zaznamenány pouze údaje týkající se bodů 1, 2, 6, 11, 12 a 13 a případně také údaje týkající se polí přidaných do NVR druhým členským státem, neboť pouze tyto údaje se vztahují k druhému členskému státu.

Toto ustanovení nabývá platnosti v případě, že VVR a propojení s příslušnými NVR není plně funkční. Během této doby si příslušné RE budou navzájem vyměňovat informace, aby se zajistilo, že údaje týkající se téhož vozidla budou v souladu.

2.

Vozidla, která nejsou vybavena kabinou řidiče, např. nákladní a osobní vozy či jiná speciální vozidla, jsou registrována pouze v NVR členského státu, ve kterém byla poprvé uvedena do provozu.

3.

Pro každé vozidlo poprvé zaregistrované do NVR platí, že příslušné NVR obsahuje údaje týkající se bodů 2, 6, 12 a 13 pro každý členský stát, ve kterém bylo vozidlu uděleno povolení pro uvedení do provozu.

3.3   Přístupová práva

Přístupová práva k údajům z NVR v daném členském státě „XX“ jsou sepsána v níže uvedené tabulce, v níž jsou přístupové kódy definovány takto:

Přístupový kód

Druh přístupu

0.

Žádný přístup

1.

Omezená konzultace (podmínky v kolonce „Právo číst“)

2.

Neomezená konzultace

3.

Omezená konzultace a aktualizace

4.

Neomezená konzultace a aktualizace


Subjekt

Definice

Právo číst

Právo aktualizovat

Bod č. 7

Všechny ostatní body

RE/NSA „XX“

RE/NSA v členském státě „XX“

Všechny údaje

Všechny údaje

4

4

Ostatní NSA/RE

Ostatní NSA a/nebo ostatní RE

Všechny údaje

Žádné

2

2

ERA

Evropská agentura pro železnice

Všechny údaje

Žádné

2

2

Provozovatelé

Provozovatel vozidla

Všechny údaje o vozidle, které provozuje

Žádné

1

1

Správci vozového parku

Správce vozidel je jmenován provozovatelem

Vozidla, pro která byl provozovatelem jmenován správce

Žádné

1

1

Vlastníci

Vlastník vozidla

Všechny údaje o vozidlech, jichž jsou vlastníky

Žádné

1

1

ŽP

Provozovatel vlaku

Veškeré údaje na základě čísla vozidla

Žádné

0

1

PI

Provozovatel infrastruktury

Veškeré údaje na základě čísla vozidla

Žádné

0

1

IB a RB

Kontrolní a auditní subjekty oznámené členskými státy

Všechny údaje o vozidle, které je kontrolováno či podrobeno auditu

Žádné

2

2

Ostatní zákonní uživatelé

Všichni příležitostní uživatelé uznávaní NSA či ERA

Definovat jako vhodné, doba trvání by mohla být omezená

Žádné

0

1

3.4   Historické záznamy

Všechny údaje v NVR musejí být uchovány po dobu 10 let od data vyřazení vozidla z provozu a odejmutí registrace. Údaje musejí být k dispozici on-line minimálně během prvních tří let. Po třech letech je lze uchovávat buď v elektronické podobě, nebo v tištěné podobě či v jakémkoli jiném systému archivace. Pokud je během desetiletého období zahájeno vyšetřování týkající se daného vozidla (daných vozidel), údaje o těchto vozidlech musejí být na požádání uchovány i po dobu delší než 10 let.

Po vyřazení vozidla z provozu nesmí být žádné z jeho registračních čísel po dobu dalších 100 let od data vyřazení přiřazena jinému vozidlu.

Měly by se zaznamenávat všechny změny v NVR. Správa historických změn by mohla být řešena pomocí technických funkcí IT.

4.   STÁVAJÍCÍ VOZIDLA

4.1   Obsah údajů

Seznam 13 zachovaných bodů je uveden níže, přičemž je označeno, které body jsou povinné a které nikoli.

4.1.1   Bod č. 1 – evropské číslo vozidla (povinné)

a)   Vozidla, která jsou již označena dvanáctimístnou číselnou identifikací

Země s jediným kódem:

těmto vozidlům by jejich současná čísla měla být ponechána. Dvanáctimístné číslo by mělo být zaregistrováno bez jakékoli změny.

Země, v nichž existuje jak hlavní kód země, tak dříve přidělený zvláštní kód:

Německo s hlavním kódem 80 a zvláštním kódem 68 pro AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn),

Švýcarsko s hlavním kódem 85 a zvláštním kódem 63 pro BLS (Bern-Lötschberg-Simplon Eisenbahn),

Itálie s hlavním kódem 83 a zvláštním kódem 64 pro FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio),

Maďarsko s hlavním kódem 55 a zvláštním kódem 43 pro GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Těmto vozidlům by jejich současná čísla měla být ponechána. Dvanáctimístné číslo by mělo být zaregistrováno bez jakékoli změny (7).

Systém IT musí zvážit oba kódy (hlavní kód země a zvláštní kód), které se dané země týkají.

b)   Vozidla, která nejsou označena dvanáctimístnou číselnou identifikací

Uplatní se postup o dvou fázích:

v rámci NVR je vozidlu přidělen dvanáctimístný kód (podle OPE TSI) definovaný na základě jeho vlastností. Systém IT by měl toto registrované číslo přiřadit k současném číslu vozidla,

pokud jde o vozidla užívaná v mezinárodní přepravě (s výjimkou vozidel vyhrazených pro historické využití): dvanáctimístný kód je k samotnému vozidlu fyzicky připevněn během šesti let po zapsání do NVR. Pokud jde o vozidla užívaná v domácí přepravě a vozidla vyhrazená pro historické využití: fyzické připevnění dvanáctimístného kódu je dobrovolné.

4.1.2   Bod č. 2 – členský stát a NSA (povinné)

Bod „členský stát“ musí vždy odkazovat na členský stát, v němž je vozidlo registrováno v NVR. Pokud jde o vozidla z třetích zemí, odkazuje tento bod na první členský stát, který povolil uvedení tohoto vozidla do provozu na železniční síti Evropské unie. Bod „NSA“ odkazuje na subjekt, který vydává povolení k uvedení vozidla do provozu.

4.1.3   Bod č. 3 – rok výroby

Pokud není rok výroby přesně znám, měl by se uvést alespoň přibližně.

4.1.4   Bod č. 4 – odkaz na ES

Obvykle takový odkaz u současných vozidel neexistuje vyjma u vysokorychlostních kolejových vozidel. Zaznamená se pouze tehdy, je-li k dispozici.

4.1.5   Bod č. 5 - odkaz na ERATV

Zaznamená se pouze tehdy, je-li k dispozici.

Dokud není vytvořen registr ERATV, lze odkázat na registr kolejových vozidel (článek 22a směrnice Rady 96/48/ES (8) a článek 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES (9)).

4.1.6   Bod č. 6 - omezení

Zaznamená se pouze tehdy, je-li k dispozici.

4.1.7   Bod č. 7 - vlastník (povinné)

Údaj je povinný a běžně dostupný.

4.1.8   Bod č. 8 - provozovatel (povinné)

Údaj je povinný a běžně dostupný. V případě, že provozovatel vlastní VKM, tj. jediný kód jak je uveden v registru VKM, pak tento kód musí to být uveden.

4.1.9   Bod č. 9 – subjekt odpovědný za údržbu (povinné)

Tento bod je povinný.

4.1.10   Bod č. 10 – vyřazení z provozu

Údaj se použije v případě potřeby.

4.1.11   Bod č. 11 – členské státy, v nichž je vozidlo povoleno

Vozy, na něž se vztahují RIV, osobní vozy, na něž se vztahují RIC, a vozidla, na která se vztahují dvoustranné a vícestranné dohody, jsou obvykle registrovány jako takové. Pokud je tato informace k dispozici, měla by být vhodným způsobem zaznamenána.

4.1.12   Bod č. 12 – číslo povolení

Zaznamená se pouze tehdy, je-li k dispozici.

4.1.13   Bod č. 13 – uvedení do provozu (povinné)

Pokud není datum uvedení do provozu přesně známo, měl by se zaznamenat přibližný rok.

4.2   Postup

Subjekt, který byl za registraci vozidla dříve odpovědný, poskytne NSA a RE v zemi, kde je usazen, k dispozici veškeré údaje.

Současné nákladní vozy a osobní vozy budou registrovány pouze v NVR ve členském státě, v němž byl usazen předcházející registrační subjekt.

Pokud bylo současné vozidlo povoleno ve více členských státech, RE, který dané vozidlo registruje, zašle náležité údaje RE ostatních příslušných členských států.

NSA nebo RE zahrnou informace ve svých NVR.

Poté, co je převod informací dokončen, informují NSA nebo RE všechny zúčastněné strany. Měly by být informovány alespoň tyto subjekty:

subjekt, který byl dříve odpovědný za registraci vozidla,

provozovatel,

ERA.

Dodatek 1

KÓDY JEDNOTLIVÝCH OMEZENÍ

1.   ZÁSADY

Omezení (technické vlastnosti), která jsou již zaznamenána v jiných registrech, k nimž mají NSA přístup, není třeba v NVR opakovat.

Souhlas s přeshraničním provozem je založen na:

informacích zakódovaných v čísle vozidla,

abecedním kódování a

označení vozidla.

Tyto informace proto není třeba v NVR opakovat.

2.   STRUKTURA

Kódy jsou strukturovány na třech úrovních:

1. úroveň: kategorie omezení,

2. úroveň: druh omezení,

3. úroveň: hodnota či specifikace.

Kódy jednotlivých omezení

Kategorie

Druh

Hodnota

Název

1

 

 

Technické omezení týkající se konstrukce

 

1

číselná (3)

minimální poloměr zatáčky v metrech

 

2

omezení kolejového obvodu

 

3

číselná (3)

rychlostní omezení v km/h (označení na vozech a osobních vozech, nikoli na lokomotivách)

2

 

 

Zeměpisné omezení

 

1

alfanumerická (3)

kinematický obrys (kódování WAG TSI příloha C)

 

2

kódovaný seznam

rozchod dvojkolí

 

 

1

proměnný rozchod 1435/1520

 

 

2

proměnný rozchod 1435/1668

 

3

na palubě není CCS

 

4

na palubě je ERTMS A

 

5

číselná (3)

na palubě je systém třídy B (10)

3

 

 

Environmentální omezení

 

1

kódovaný seznam

klimatické pásmo EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Omezení používání zahrnutá v osvědčení o povolení

 

1

časová

 

2

v závislosti na podmínkách (ujetá vzdálenost, opotřebení atd.)

Dodatek 2

STRUKTURA A OBSAH EIČ

Kód harmonizovaného systému číslování, tzv. EU identifikační číslo (EIČ), pro osvědčení o bezpečnosti a další dokumenty

Příklad:

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Kód země

(2 písmena)

Typ dokumentu

(2 číslice)

Rok vydání

(4 číslice)

Pořadové číslo

(4 číslice)

Pole 1

Pole 2

Pole 3

Pole 4

POLE 1 –   KÓD ZEMĚ (2 PÍSMENA)

Kódy zemí jsou kódy úředně zveřejněné a aktualizované na webových stránkách Úřadu pro publikace Evropské unie v Pravidlech pro jednotnou úpravu dokumentů (http://publications.europa.eu/code/cs/cs-5000600.htm).

Stát

Kód

Rakousko

AT

Belgie

BE

Bulharsko

BG

Kypr

CY

Česká republika

CZ

Dánsko

DK

Estonsko

EE

Finsko

FI

Francie

FR

Německo

DE

Řecko

EL

Maďarsko

HU

Island

IS

Irsko

IE

Itálie

IT

Lotyšsko

LV

Lichtenštejnsko

LI

Litva

LT

Lucembursko

LU

Norsko

NO

Malta

MT

Nizozemsko

NL

Polsko

PL

Portugalsko

PT

Rumunsko

RO

Slovenská republika

SK

Slovinsko

SI

Španělsko

ES

Švédsko

SE

Švýcarsko

CH

Spojené království

UK

Kód pro nadnárodní bezpečnostní orgán by měl být tvořen stejným způsobem. V současné době existuje jediný takový orgán: Channel Tunnel Safety Authority (bezpečnostní orgán pro tunel pod kanálem La Manche). Používá se pro něj následující kód:

Nadnárodní bezpečnostní orgán

Kód

Channel Tunnel Intergovernmental Commission

CT

POLE 2 –   TYP DOKUMENTU (2 ČÍSLICE)

Dvě číslice umožňují rozlišit typ dokumentu:

první číslice označuje obecné zařazení dokumentu,

druhá číslice udává podtyp dokumentu.

Systém číslování může být v případě potřeby dalších kódů rozšířen. Následuje navrhovaný seznam známých a možných kombinací dvou číslic a kombinací v souvislosti s povolením uvedení vozidla do provozu:

Kombinace číslic v poli 2

Typ dokumentu

Podtyp dokumentu

[0 1]

Licence

Licence pro ŽP

[0 x]

Licence

Ostatní

[1 1]

Osvědčení o bezpečnosti

Část A

[1 2]

Osvědčení o bezpečnosti

Část B

[1 x]

Vyhrazeno

Vyhrazeno

[2 1]

Schválení z hlediska bezpečnosti

 

[2 2]

Vyhrazeno

Vyhrazeno

[2 x]

Vyhrazeno

Vyhrazeno

[3 x]

Vyhrazeno, např. pro údržbu kolejových vozidel, pro infrastrukturu a další

 

[4 x]

Vyhrazeno pro oznámené subjekty

Tj. různé druhy oznámených subjektů

[5 1] a [5 5] (11)

Povolení uvedení do provozu

Hnací kolejová vozidla

[5 2] a [5 6] (11)

Povolení uvedení do provozu

Tažená vozidla osobní přepravy

[5 3] a [5 7] (11)

Povolení uvedení do provozu

Vozy

[5 4] a [5 8] (11)

Povolení uvedení do provozu

Speciální vozidla

[5 9] (12)

Povolení typu vozidla

 

[6 0]

Povolení uvedení do provozu

Subsystémy „Infrastruktura“, „Energie“, „Řízení a zabezpečení“, „Traťové zařízení“

[6 1]

Povolení uvedení do provozu

Subsystém „Infrastruktura“

[6 2]

Povolení uvedení do provozu

Sybsystém „Energie“

[6 3]

Povolení uvedení do provozu

Sybsytém „Řízení a zabezpečení“ a „Traťové zařízení“

[7 1]

Licence strojvedoucího

Číslování až do 9 999 včetně

[7 2]

Licence strojvedoucího

Číslování od 10 000 až do 19 000 včetně

[7 3]

Licence strojvedoucího

Číslování od 20 000 až do 29 000 včetně

[8 x] … [9 x]

Vyhrazeno (2 druhy dokumentů)

Vyhrazeno (10 podtypů pro každý druh dokumentu)

POLE 3 –   ROK VYDÁNÍ (4 ČÍSLICE)

Toto pole udává rok vydání osvědčení (ve formátu rrrr, tj. rok vyjádřený čtyřmi číslicemi).

POLE 4 –   POŘADOVÉ ČÍSLO

Pořadové číslo se zvyšuje o jedničku po každém vydání dokumentu, nehledě na to, zda jde o nové, obnovené, aktualizované či změněné povolení. I když je osvědčení odebráno či povolení pozastaveno, jeho číslo nelze znovu použít.

Každý rok začínají pořadová čísla znovu od nuly.

Dodatek 3

KÓDOVÁNÍ PŘI VYŘAZENÍ Z PROVOZU

Kód

Režim vyřazení z provozu

Popis

00

Žádný

Vozidlo má platnou registraci.

10

Registrace pozastavena

Důvody neuvedeny

Registrace vozidla je pozastavena na žádost vlastníka či provozovatele nebo rozhodnutím NSA nebo RE.

11

Registrace pozastavena

Vozidlo je určeno k odstavení v provozuschopném stavu jako neaktivní či strategická rezerva.

20

Registrace převedena

O vozidle je známo, že bylo opětovně registrováno pod jiným číslem nebo u jiného NVR pro další užívání v evropské železniční síti (v celé síti nebo pouze v její části).

30

Odnětí registrace

Důvody neuvedeny

Registrace vozidla pro provoz v evropské železniční síti skončila, aniž by došlo k opětovné registraci.

31

Odnětí registrace

Vozidlo je určeno k dalšímu používání jako železniční vozidlo mimo evropskou železniční síť.

32

Odnětí registrace

Vozidlo je určeno k obnově hlavních interoperabilních složek/modulů/náhradních dílů či ke generální přestavbě.

33

Odnětí registrace

Vozidlo je určeno k demontáži a k likvidaci materiálů (včetně hlavních náhradních dílů) za účelem recyklace.

34

Odnětí registrace

Vozidlo je coby „chráněné historické kolejové vozidlo“ určeno k provozu v samostatné síti či k vystavení mimo evropskou železniční síť.

Použití kódů

Pokud není uveden důvod vyřazení z provozu, použijí se kódy 10, 20 a 30 k označení změny stavu registrace.

Je-li důvod vyřazení z provozu k dispozici: v databázi NVR lze použít kódy 11, 31, 32, 33 a 34. Tyto kódy vycházejí výhradně z informací poskytnutých RE provozovatelem či vlastníkem.

Otázky registrace

Vozidlo s pozastavenou či odňatou registrací nesmí být na základě zaznamenané registrace provozováno v evropské železniční síti.

Opětovná aktivace registrace, která byla pozastavena, bude vyžadovat, aby registrační subjekt ověřil podmínky, za kterých k pozastavení došlo.

Při převodu registrace se provede nová registrace vozidla a poté bude odňata stará registrace za podmínek stanovených v článku 1b rozhodnutí Komise 2006/920/ES (13) a v článku 1b rozhodnutí Komise 2008/231/ES (14) ve znění rozhodnutí 2010/640/EU (15).

Dodatek 4

STANDARDNÍ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Image

Image

Image

Dodatek 5

SEZNAM ZKRATEK

Zkratka

Definice

CCS

Systém řízení a zabezpečení

SNS

Společenství nezávislých států

COTIF

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě

CR

Konvenční železnice (železniční systém)

DB

Databáze

EK

Evropská komise

EC VVR

Evropský centrální virtuální registr vozidel

EIČ

EU identifikační číslo

EN

Evropská norma (euronorma)

EVN

Evropské číslo vozidla

ERA

Evropská agentura pro železnice, rovněž jen „agentura“

ERATV

Evropský registr schválených typů vozidel

ERTMS

Evropský systém řízení železničního provozu (European Rail Traffic Management System)

EU

Evropská unie

HS

Vysokorychlostní (systém)

IB

Inspekční orgán

ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci

PI

Provozovatel infrastruktury

INF

Infrastruktura

IT

Informační technologie

LR

Místní registr

NoBo

Oznámený subjekt

NSA

Vnitrostátní bezpečnostní orgán

NVR

Celostátní registr vozidel

OPE (TSI)

Provoz a řízení dopravy (TSI)

OTIF

Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu

RE

Registrační subjekt, tj. orgán odpovědný za spravování a aktualizaci NVR

RB

Regulační subjekt

RIC

Předpisy, kterými se řídí reciproční použití železničních a brzdařských vozů v mezinárodním provozu

RIV

Předpisy, kterými se řídí reciproční použití železničních vozů v mezinárodním provozu

RRS nebo RRST

Registr kolejových vozidel

RSRD (TAF)

Referenční databáze registru kolejových vozidel (TAF)

ŽP

Železniční podnik

SEDP (TAF)

Strategický evropský plán zavádění (TAF)

TAF (TSI)

Využití telematiky v nákladní dopravě (TSI)

TSI

Technická specifikace pro interoperabilitu

VKM

Označení provozovatele vozidla

VKMR

Registr označení provozovatele vozidla

VVR

Virtuální registr vozidel

WAG (TSI)

Vůz (TSI)

WIMO (TAF)

Provozní databáze vozů a intermodálních jednotek (TAF)


(1)  Podle rozhodnutí Komise 2006/920/ES a 2008/231/ES ve znění pozměněném rozhodnutím 2009/107/ES je pro vysokorychlostní i konvenční vozidla použit totožný systém číslování.

(2)  Pro typy vozidel, která byla povolena v souladu s článkem 26 směrnice 2008/57/ES.

(3)  Registr stanovený v článku 34 směrnice 2008/57/ES.

(4)  Povolení vydané v souladu s kapitolou V směrnice 2008/57/ES nebo povolení vydané v souladu s pravidly pro vydávání platnými před provedením směrnice 2008/57/ES do vnitrostátního práva.

(5)  Registrační subjekt (dále jen ‚RE‘) je subjekt určený jednotlivými členskými státy v souladu s čl. 33 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/57/ES pro správu a aktualizaci NVR.

(6)  Jak je pro záležitosti specifické pro železniční kolejová vozidla stanoveno v Lucemburském protokolu k Úmluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení, který byl podepsán v Lucemburku dne 23. února 2007.

(7)  Nicméně všem novým vozidlům uvedeným do provozu v AAE, BLS, FNME a GySEV/ROeEE mají být přidělena standardní čísla země.

(8)  Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 6.

(9)  Úř. věst. L 110, 20.4.2001, s. 1.

(10)  Pokud je vozidlo vybaveno více než jedním systémem třídy B, musí být pro každý systém uveden samostatný kód.

Číselný kód se skládá ze tří znaků, kde:

1xx se používá pro vozidla vybavená zabezpečovacím systémem

2xx se používá pro vozidla vybavená rádiovým zařízením

Xx odpovídá číselnému kódování v příloze B k CCS TSI.

(11)  Jsou-li během roku využity čtyři číslice plánované pro pole „Pořadové číslo“, přesunou se první dvě číslice v poli 2 z:

[5 1] na [5 5] u hnacích vozidel,

[5 2] na [5 6] u tažených vozidel osobní přepravy,

[5 3] na [5 7] u vagónů,

[5 4] na [5 8] u speciálních vozidel.

(12)  V poli 4 se používají tyto číslice:

Od 1 000 do 1 999 pro trakční vozidla,

Od 2 000 do 2 999 pro tažená osobní vozidla,

Od 3 000 do 3 999 for vagóny,

Od 4 000 do 4 999 for zvláštní vozidla

(13)  Úř. věst. L 359, 18.12.2006, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 84, 26.3.2008, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 29.


Top