EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0765

2011/765/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 22. listopadu 2011 o kritériích pro uznávání školicích středisek zapojených do školení strojvedoucích, o kritériích pro uznávání zkoušejících strojvedoucích a o kritériích pro organizaci zkoušek v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 7966) Text s významem pro EHP

OJ L 314, 29.11.2011, p. 36–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 013 P. 302 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/765/oj

29.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/36


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. listopadu 2011

o kritériích pro uznávání školicích středisek zapojených do školení strojvedoucích, o kritériích pro uznávání zkoušejících strojvedoucích a o kritériích pro organizaci zkoušek v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES

(oznámeno pod číslem K(2011) 7966)

(Text s významem pro EHP)

(2011/765/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství (1), a zejména na čl. 23 odst. 3 písm. b) a čl. 25 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V zájmu dosažení odpovídající a srovnatelné úrovně kvality školení a zkoušek strojvedoucích a uchazečů o práci strojvedoucího vzhledem k vydávání jejich osvědčení ve všech členských státech je nezbytné stanovit společná kritéria na úrovni Unie týkající se jak postupů pro uznávání školicích středisek, tak zkoušejících strojvedoucích.

(2)

Školení a zkoušky se musí provádět vhodným způsobem a na přiměřené a srovnatelné úrovni kvality ve všech členských státech, aby bylo možné zkoušky vzájemně uznávat.

(3)

Školicí střediska musí být odborně způsobilá s ohledem na školení, která provádějí. Školicí střediska musí být zejména technicky i provozně způsobilá a vhodná pro organizování školicích kurzů a musí mít dostatečné vybavení, pokud jde o pracovníky i zařízení.

(4)

Je třeba stanovit zvláštní ustanovení pro školicí střediska vlastněná železničními podniky nebo provozovateli infrastruktury, kteří žádají o osvědčení o bezpečnosti nebo o schválení z hlediska bezpečnosti. Za účelem omezení administrativní zátěže by členským státům mělo být umožněno zajistit možnost spojit uznávání těchto školicích středisek s postupem udělování osvědčení o bezpečnosti nebo schvalování z hlediska bezpečnosti.

(5)

Zkoušející strojvedoucích by měli být kvalifikovaní a odborně způsobilí, pokud jde o předmět zkoušek, které mají provádět. Požadavky na odbornou způsobilost zkoušejícího by měly zahrnovat aspekty, jako jsou zkušební metody, dovednosti a pedagogické vlohy. Příslušný orgán by měl jednotlivě posoudit, zda je odborná způsobilost osoby nebo subjektu, který žádá o uznání jako zkoušející strojvedoucích, dostatečná pro účely provádění zkoušek v příslušných oborech odborné způsobilosti.

(6)

Zkoušející strojvedoucích by měli provádět zkoušky nezávisle a nestranně. Za tímto účelem musí osoba nebo subjekt žádající o uznání prokázat příslušnému orgánu, že tyto požadavky splňuje.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 32 směrnice 2007/59/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

KAPITOLA 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto rozhodnutí stanovuje kritéria pro uznávání školicích středisek poskytujících odborné školení strojvedoucích a uchazečů o práci strojvedoucího, pro uznávání zkoušejících strojvedoucích a uchazečů o práci strojvedoucího a pro organizaci zkoušek podle směrnice 2007/59/ES.

Rozhodnutí se vztahuje na

a)

školicí střediska poskytující školicí kurzy pro strojvedoucí a uchazeče o práci strojvedoucího týkající se částí školení uvedených v článku 23 směrnice 2007/59/ES;

b)

zkoušející strojvedoucích oprávněné kontrolovat odbornou způsobilost uchazečů o práci strojvedoucího nebo strojvedoucích, kteří mají získat osvědčení podle článku 25 směrnice 2007/59/ES.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

a)

„žadatelem“ subjekt nebo jednotlivá osoba, která založila společnost, žádající o uznání pro poskytování školicích kurzů týkajících se částí školení uvedených v čl. 23 odst. 5 a 6 směrnice 2007/59/ES, případně jednotlivá osoba žádající o uznání jako zkoušející podle čl. 25 odst. 1 a 2 směrnice 2007/59/ES;

b)

„školitelem“ osoba s příslušnými dovednostmi a odbornou způsobilostí k přípravě, organizaci a provádění školicích kurzů;

c)

„zkoušejícím“ osoba mající příslušné dovednosti a odbornou způsobilost, která byla uznaná pro provádění a vyhodnocování zkoušek pro účely směrnice 2007/59/ES;

d)

„zkouškou“ postup kontroly odborné způsobilosti strojvedoucího nebo uchazeče o práci strojvedoucího podle směrnice 2007/59/ES jedním nebo více způsoby, například písemným, ústním a praktickým;

e)

„zkušebním střediskem“ subjekt zřízený k provádění zkoušek strojvedoucích podle článku 25 směrnice 2007/59/ES;

f)

„uznáním“ formální prohlášení odborné způsobilosti osoby nebo subjektu provádět části školení nebo zkoušky, vydané orgánem k tomuto účelu určeným členským státem;

g)

„příslušným orgánem“ příslušný orgán podle definice v článku 3 směrnice 2007/59/ES nebo jiný orgán určený členským státem nebo pověřený úkolem uznávání školicích středisek a zkoušejících příslušným orgánem.

KAPITOLA 2

ŠKOLICÍ STŘEDISKA

Článek 3

Nezávislost a nestrannost

Školicí střediska poskytují školení nestranně všem účastníkům.

Zejména pokud školicí středisko poskytuje školení osobám zaměstnaným společností, která školicí středisko vlastní, i ostatním zájemcům, je školení prováděno nezávisle na zájmech společnosti, která školicí středisko vlastní, a je nestranné vůči všem účastníkům. Školicí středisko uplatňuje stejná pravidla na osoby zaměstnané společností, která školicí středisko vlastní, i na ostatní školené osoby. Členské státy zajistí, aby byla přijata opatření k zabezpečení této zásady.

Článek 4

Požadavky odborné způsobilosti

1.   Žadatel prokazuje technickou a provozní způsobilost a vhodnost pro organizování školicích kurzů vhodných pro úkoly školení. Musí být dostatečně vybaven, pokud jde o pracovníky i zařízení, a působit v prostředí vhodném pro školení zaměřené na přípravu strojvedoucích ke zkouškám, na jejichž základě absolventi získávají nebo obnovují licence a osvědčení podle směrnice 2007/59/ES.

2.   Žadatelé zejména musí:

a)

mít účinnou strukturu řízení, která zajistí, že školitelé mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti pro poskytování školení podle požadavků stanovených ve směrnici 2007/59/ES;

b)

disponovat potřebnými pracovníky, zařízeními, vybavením a ubytováním přiměřeným pro nabízené školení a odhadovaný počet školených osob;

c)

zajistit, aby praktický výcvik prováděli školitelé, kteří jsou držiteli platné licence strojvedoucího a platného osvědčení zahrnujícího předmět školení nebo podobnou trať/podobná kolejová vozidla a kteří mají odbornou praxi v řízení v trvání nejméně tří let. Pokud školitel není držitelem platného osvědčení pro příslušnou infrastrukturu/příslušná kolejová vozidla, musí být v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. e) směrnice 2007/59/ES při výcviku přítomen strojvedoucí, jež je držitelem osvědčení pro uvedenou infrastrukturu/uvedená kolejová vozidla;

d)

předložit metodiku, kterou hodlají používat k zajištění obsahu, organizace a trvání školicích kurzů, školicích plánů a programů odborné způsobilosti;

e)

zajistit systémy pro záznam školicích činností, včetně informací o účastnících, školitelích a počtu a účelu kurzů;

f)

mít zavedený systém řízení kvality nebo rovnocenné postupy pro sledování dodržování a přiměřenosti systémů a postupů zajišťujících, že poskytované školení odpovídá požadavkům stanoveným ve směrnici 2007/59/ES;

g)

zajistit řízení odborné způsobilosti, průběžné školení a opatření k udržování odborných dovedností školitelů na aktuální úrovni;

h)

předvést postupy pro zajištění aktuální úrovně školicích metod, nástrojů a zařízení, včetně výukové literatury, výukových počítačových programů, dokumentů poskytovaných provozovatelem infrastruktury, například směrnic o provozních pravidlech, signálech nebo bezpečnostních systémech.

3.   Členský stát může stanovit dodatečné požadavky na školení týkající se infrastruktury zřízené na jeho území.

4.   Žadatelé o školení v oblasti zvláštní komunikace a terminologie pro provoz železnic a bezpečnostní postupy předloží svou žádost příslušnému orgánu členského státu, v němž se nachází infrastruktura, jíž se komunikace a terminologie týká.

Článek 5

Školicí střediska vlastněná železničním podnikem nebo provozovatelem infrastruktury

1.   Členský stát může povolit, aby žadatel, který patří k železničnímu podniku nebo provozovateli infrastruktury, poskytuje školení výhradně zaměstnancům společnosti, ke které patří, a splňuje všechny požadavky uvedené v článku 4 tohoto rozhodnutí, byl uznán zároveň s vydáním osvědčení o bezpečnosti nebo s postupem schvalování z hlediska bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES (2).

2.   V takovém případě může být prohlášení o uznání uvedeno na příslušném osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti.

3.   Organizace a řízení práce žadatele uvedené v odstavci 1 musí být nastaveny a rozvrženy tak, aby nedošlo ke střetu zájmů.

Článek 6

Nová nebo nově vybavená trať a nově zprovozněná kolejová vozidla

Pokud jde o nové nebo nově vybavené tratě, případně nově zprovozněná kolejová vozidla, mohou členské státy stanovit podmínky, za nichž může uznané školicí středisko organizovat praktický výcvik odchylně od čl. 4 odst. 2 písm. c).

Použití této výjimky je důsledně omezeno na případ, kdy ještě není k dispozici žádný školitel, který by byl držitelem osvědčení již zahrnujícího novou nebo nově vybavenou trať, případně nová kolejová vozidla.

Školitel splňuje všechny ostatní požadavky čl. 4 odst. 2 písm. c) ohledně licence a osvědčení uvedených v článcích 14 a 15 směrnice 2007/59/ES a požadované délky odborné praxe.

KAPITOLA 3

ZKOUŠEJÍCÍ

Článek 7

Nezávislost a nestrannost

Žadatelé potvrdí, že budou provádět zkoušky nestranným a nediskriminačním způsobem, bez jakéhokoli nátlaku a pobídek, které by mohly ovlivnit posouzení výsledků zkoušky a způsob, jakým jsou zkoušky prováděny.

Za tímto účelem připraví příslušný orgán prohlášení jako součást formuláře žádosti, kterou žadatel podepíše.

Článek 8

Požadavky odborné způsobilosti

1.   Žadatelé musí být odborně způsobilí a zkušení s ohledem na předmět zkoušky, kterou chtějí provádět.

Požadované zkušenosti se nabývají během odborné praxe v trvání nejméně čtyř let v období ne déle než pět let před datem žádosti.

Požadované období odborných zkušeností může zahrnovat dobu praxe na pozici vedoucího strojvedoucích, který je držitelem platné licence strojvedoucího a doplňkového osvědčení, nebo na pozici školitele pro části školení relevantní pro předloženou žádost.

2.   Pokud jde o praktické zkoušky ve vlacích, musí být žadatel držitelem platné licence strojvedoucího a platného osvědčení zahrnujícího předmět zkoušky nebo podobnou trať/podobná kolejová vozidla. Pokud zkoušející není držitelem platného osvědčení pro infrastrukturu/kolejová vozidla, jež jsou předmětem zkoušky, musí být v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. e) směrnice 2007/59/ES při zkoušce přítomen strojvedoucí, jež je držitelem osvědčení pro uvedenou infrastrukturu/uvedená kolejová vozidla.

Žadatel musí mít odbornou praxi v řízení v trvání nejméně čtyř let získanou v období ne déle než pět let před datem žádosti. Znalosti žadatele musí být v době podání žádosti na aktuální úrovni.

3.   Kromě toho musí žadatelé splňovat tato minimální kritéria:

a)

musí být schopni poslechu a mluvené interakce nejméně na úrovni B2 podle Evropského rámce pro jazykové znalosti (EFLC) definovaného Radou Evropy (3), a to v jazyce zkoušky;

b)

musí mít dovednosti a pedagogické vlohy pro účely provádění zkoušek a mít důkladné znalosti příslušných zkušebních metod a zkušebních dokumentů;

c)

musí předvést, jak budou udržovat svou odbornou způsobilost v předmětech, které zkoušejí, na aktuální úrovni;

d)

musí být seznámeni s režimem vydávání osvědčení pro strojvedoucí.

4.   Členský stát může stanovit dodatečné požadavky na zkoušející, kteří provádějí zkoušky týkající se jeho vlastní infrastruktury.

KAPITOLA 4

ORGANIZACE ZKOUŠEK

Článek 9

Společná kritéria pro organizaci zkoušek

Zkoušky uspořádané k hodnocení odborné způsobilosti strojvedoucích podle článku 25 směrnice 2007/59/ES musí splňovat tato kritéria:

a)

v případě zkoušek prováděných dvěma nebo více osobami, přinejmenším osoba, která zkoušku vede, musí být uznaným zkoušejícím podle ustanovení tohoto rozhodnutí;

b)

pokud se zkouška týká praktické části odborné způsobilosti strojvedoucího, musí být zkoušející držitelem licence strojvedoucího a doplňkového osvědčení povolujícího použití infrastruktury a řízení kolejových vozidel, která jsou předmětem zkoušky, nebo podobné trati/podobných kolejových vozidel. Pokud zkoušející není držitelem platného osvědčení pro infrastrukturu/kolejová vozidla, jež jsou předmětem zkoušky, musí být v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. e) směrnice 2007/59/ES při zkoušce přítomen strojvedoucí, jež je držitelem osvědčení pro uvedenou infrastrukturu/uvedená kolejová vozidla;

c)

zkoušky musí být prováděny transparentním způsobem a musí mít přiměřenou dobu trvání, aby pomocí dostatečného zdokumentovaného důkazu prokázaly, že byly zahrnuty všechny relevantní předměty uvedené v přílohách směrnice 2007/59/ES;

d)

v případech, kdy zkoušející účastnící se zkoušky poskytl strojvedoucímu nebo uchazeči o práci strojvedoucího školení o předmětu zkoušky, provede zkoušku druhý zkoušející, který nebyl do přípravného školení zapojen;

e)

zkouška musí být připravena se zvláštní opatrností s ohledem na důvěrnost otázek, která se během zkoušek předpokládá.

Článek 10

Nové či nově vybavené trati a nově zavedená kolejová vozidla

Pokud jde o nové či nově vybavené trati nebo nově zavedená kolejová vozidla, může členský stát specifikovat podmínky, za nichž může uznaný zkoušející provádět zkoušky odchylně od článku 9.

Používání této odchylky je omezeno výlučně na případy, kdy ještě není k dispozici zkoušející, jež je držitelem osvědčení zahrnujícího novou či nově vybavenou trať či nově zavedená kolejová vozidla.

Zkoušející splňuje všechny ostatní požadavky čl. 4 odst. 2 písm. c) ohledně licence a osvědčení uvedených v článcích 14 a 15 směrnice 2007/59/ES a požadované délky odborné praxe.

KAPITOLA 5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

Přechodné období

Pokud železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury již vybral zkoušející pro účely provádění zkoušek u svých vlastních zaměstnanců ve shodě s vnitrostátními předpisy a požadavky platnými před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost, může členský stát rozhodnout, že tito vybraní zkoušející mohou pokračovat v provádění zkoušek při dodržení těchto podmínek:

a)

železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury vybral zkoušejícího v rámci osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti vydaného podle směrnice 2004/49/ES, v mezích jeho působnosti stanovené příslušným orgánem a před skončením platnosti tohoto osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti;

b)

železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury prověří plnění požadavků stanovených v tomto rozhodnutí a vztahujících se na zkoušející, které vybral, a pokud některý zkoušející požadavek nesplní, železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury přijme vhodná opatření, aby splnění daného požadavku na zkoušející dosáhl.

Článek 12

Použití

Toto rozhodnutí se použije ode dne 15. května 2012.

V případě školicích středisek, která školicí služby poskytují již k datu používání tohoto rozhodnutí, se toto rozhodnutí použije od 1. července 2013.

Článek 13

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. listopadu 2011.

Za Komisi

Siim KALLAS

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44.

(3)  Společný evropský referenční rámec pro jazyky: učení, vyučování, hodnocení, 2001 (Cambridge University Press pro anglickou verzi – ISBN 0-521-00531-0). Také dostupný na internetových stránkách Rady Evropy: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Common%20European%20Framework%20hyperlinked.pdf


Top