EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0017

Rozhodnutí Komise ze dne 29. října 2009 o přijetí základních parametrů pro rejstříky licencí strojvedoucích a doplňkových osvědčení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 8278) (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 8, 13.1.2010, p. 17–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/17(1)/oj

13.1.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/17


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 29. října 2009

o přijetí základních parametrů pro rejstříky licencí strojvedoucích a doplňkových osvědčení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES

(oznámeno pod číslem K(2009) 8278)

(Text s významem pro EHP)

(2010/17/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství (1), a zejména na článek 22 uvedeného nařízení,

s ohledem na doporučení Evropské agentury pro železnice ohledně základních parametrů pro rejstříky licencí strojvedoucích a doplňkových osvědčení (ERA/REC/SAF/05-2008) ze dne 19. prosince 2008,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 22 odst. 1 směrnice 2007/59/ES jsou příslušné orgány povinny vést národní rejstřík licencí strojvedoucích nebo zajistit vedení takovéhoto rejstříku.

(2)

Podle čl. 22 odst. 2 směrnice 2007/59/ES musí železniční podniky a provozovatelé infrastruktury vést podnikový rejstřík doplňkových osvědčení nebo zajistit vedení takovéhoto rejstříku.

(3)

Podle čl. 22 odst. 4 směrnice 2007/59/ES musí Evropská agentura pro železnice vypracovat návrh základních parametrů pro rejstříky licencí strojvedoucích, které mají být vytvořeny příslušnými orgány, a rejstříky doplňkových osvědčení, jež mají být vytvořeny železničními podniky a provozovateli infrastruktury zaměstnávajícími strojvedoucí či využívající jejich služeb. Národní rejstřík licencí strojvedoucích jednotlivých členských států musí obsahovat všechny licence strojvedoucích vydané v tomto členském státě.

Pro podání žádosti za účelem registrace licencí strojvedoucích a zaznamenání aktualizací, změn, nahrazení, obnovení, pozastavení a odebrání těchto licencí je nutno použít standardní tiskopis žádosti.

(4)

Rejstříky licencí strojvedoucích a doplňkových osvědčení musí být přístupné pověřeným zástupcům příslušných orgánů a zúčastněným stranám k nahlížení. Jednotlivé rejstříky by měly být jednotné, co se týká údajů v nich obsažených a formátování údajů. Měly by být proto vytvořeny pomocí společných provozních a technických specifikací.

(5)

Bezpečnostní orgány by měly použít všechny údaje uvedené v licencích, harmonizovaných doplňkových osvědčeních a rejstřících licencí a harmonizovaných doplňkových osvědčení, aby se usnadnil postup pro hodnocení vydávání osvědčení zaměstnancům, stanovený v článcích 10 a 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (směrnice o bezpečnosti železnic) (2), a urychlilo vydávání osvědčení o bezpečnosti, které je rovněž stanoveno v uvedených článcích.

(6)

V souladu s čl. 19 odst. 1 písm. f) směrnice 2007/59/ES musí rejstřík licencí strojvedoucích vést a aktualizovat příslušné orgány nebo pověřené subjekty. Členské státy by měly Komisi a ostatní členské státy informovat o subjektu, který byl k tomuto účelu určen, částečně s cílem umožnit těmto subjektům výměnu informací.

(7)

V ideálním případě by každý členský stát měl vytvořit počítačový rejstřík licencí strojvedoucích v zájmu dosažení úplné interoperability rejstříků a s cílem umožnit příslušným orgánům a ostatním osobám s přístupovými právy získat informace. Z hospodářských a technických důvodů však nelze tento druh rozhraní přijmout bez dalšího šetření. Za prvé je nezbytné dohodnout metody k zajištění toho, že přístup je podmíněn splněním určitých podmínek, jak požaduje směrnice 2007/59/ES. Za druhé je nezbytné přezkoumat řadu transakcí k provedení analýzy nákladů a přínosů a navržení realizovatelného řešení, které nepovede k správním nákladům, jež by mohly být nepřiměřené skutečným potřebám. Evropská agentura pro železnice proto navrhla zavedení prozatímního řešení se zjednodušenou výměnou informací a rozvoj elektronického rozhraní v pozdější fázi.

(8)

Podle čl. 36 odst. 3 směrnice 2007/59/ES se uvedená směrnice nevztahuje na Kypr a Maltu. Toto rozhodnutí by se proto nemělo vztahovat na Kypr a Maltu po dobu, po kterou tyto členské státy nemají železniční systém.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost v železniční dopravě zřízeného podle článku 21 směrnice 96/48/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přijímají se základní parametry pro národní rejstřík licencí strojvedoucích (dále jen „národní rejstřík licencí“) stanovené v příloze I.

Článek 2

Přijímají se základní parametry pro rejstřík doplňkových osvědčení strojvedoucích (dále jen „rejstřík doplňkových osvědčení“) stanovené v příloze II.

Článek 3

1.   Do 24 měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost vypracuje Evropská agentura pro železnice (dále jen „agentura“) studii proveditelnosti pro počítačovou aplikaci splňující základní parametry pro národní rejstřík licencí a rejstřík doplňkových osvědčení a usnadňující výměnu informací mezi příslušnými orgány, železničními podniky a provozovateli infrastruktury.

Studie proveditelnosti se zaměří zejména na funkční a technickou architekturu, provozní režimy a pravidla zadávání údajů a nahlížení do těchto údajů.

Studie proveditelnosti je projednána a schválena v rámci spolupráce mezi zástupci příslušných orgánů podle článku 35 směrnice 2007/59/ES.

2.   V případě potřeby vytvoří agentura na základě výsledků studie proveditelnosti uvedené v odstavci 1 pilotní aplikaci sítě s nejméně třemi národními rejstříky licencí a devíti rejstříky doplňkových osvědčení.

Agentura monitoruje pilotní aplikaci po dobu nejméně jednoho roku a vyhotoví pro Komisi zprávu popřípadě s doporučením na změnu tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Do jednoho roku od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost členské státy informují Komisi a ostatní členské státy o:

a)

subjektu určeném k vydávání licencí v souladu s čl. 19 odst. 1 písm. a) směrnice 2007/59/ES,

b)

subjektu určeném za účelem vedení a aktualizace národního rejstříku licencí v souladu s čl. 19 odst. 1 písm. f) směrnice 2007/59/ES.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

Toto rozhodnutí se nevztahuje na Kypr a Maltu po dobu, po kterou na jejich území neexistuje žádný železniční systém.

V Bruselu dne 29. října 2009.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 220, 21.6.2004, s. 16.


PŘÍLOHA I

ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRO NÁRODNÍ REJSTŘÍKY LICENCÍ STROJVEDOUCÍCH (NÁRODNÍ REJSTŘÍK LICENCÍ)

1.   Základní parametry

Základní parametry pro národní rejstříky licencí vytvořené v souladu s čl. 22 odst. 4 směrnice 2007/59/ES:

údaje, jež mají být shromažďovány (kapitola 2),

formát dat (kapitola 3),

přístupová práva (kapitola 4),

výměna údajů (kapitola 5),

doba uchovávání údajů (kapitola 6).

2.   Údaje, jež mají být shromažďovány

Národní rejstřík licencí zahrnuje čtyři oddíly.

Oddíl 1 obsahuje informace o současném stavu licence.

Oddíl 2 obsahuje informace o vydané licenci v souladu se seznamem požadavků obsažených v bodě 2 přílohy I směrnice 2007/59/ES.

Oddíl 3 obsahuje historické údaje o licenci.

Oddíl 4 obsahuje informace o základních požadavcích a počátečních kontrolách umožňujících vydání licence a o následných kontrolách pro zachování platnosti licence.

Shromažďované údaje jsou uvedeny v tabulce v kapitole 3.

3.   Formát dat

Níže je uveden seznam požadavků na formát dat národního rejstříku licencí.

Seznam je stanoven takto:

Č.

Zobrazené datum

Obsah

Formát

Stav požadavku


Oddíl 1:   Současný stav licence

1.

Licence č.

1.1

Číslo licence

EIN (12 číslic)

Povinný

2.

Současný stav licence

2.1

Doložení současného stavu licence

platná

pozastavená (čeká se na rozhodnutí)

odebraná

Text

Povinný

2.2

Důvod pozastavení nebo odebrání

Text

Povinný


Oddíl 2:   Informace o aktuální vydané licenci v souladu s bodem 2 přílohy I směrnice 2007/59/ES

3.

Příjmení držitele

3.1

Příjmení uvedené v cestovním dokladu nebo vnitrostátním průkazu totožnosti či jiném uznaném dokladu prokazujícím totožnost. Podle zvyklostí v daném členském státě je povoleno uvedení více příjmení.

Text

Povinný

4.

Jméno (jména) držitele

4.1

Jméno (jména) uvedené (uvedená) v cestovním dokladu nebo vnitrostátním průkazu totožnosti či jiném uznaném dokladu prokazujícím totožnost. Podle zvyklostí v daném členském státě je povoleno uvedení více jmen.

Text

Povinný

5.

Datum narození držitele

5.1

Datum narození držitele

RRRR-MM-DD

Povinný

6.

Místo narození držitele

6.1

Místo narození držitele

Text

Povinný

6.2

Státní příslušnost

Text

Nepovinný

7.

Datum vydání licence

7.1

Datum vydání licence

RRRR-MM-DD

Povinný

8.

Datum uplynutí doby platnosti licence

8.1

Datum předpokládaného formálního uplynutí doby platnosti platné licence

RRRR-MM-DD

Povinný

9.

Název orgánu, který licenci vydává

9.1

Název orgánu vydávajícího licenci (příslušný orgán, pověřený subjekt, železniční podnik, provozovatel infrastruktury)

Text

Povinný

10.

Osobní číslo držitele u zaměstnavatele

10.1

Podnikové číslo strojvedoucího

Text

Nepovinný

11.

Fotografie držitele

11.1

Fotografie

Originál nebo elektronický snímek

Povinný

12.

Podpis držitele

12.1

Podpis

Originál/fotokopie/elektronický snímek

Povinný

13.

Trvalé bydliště nebo poštovní adresa držitele

13.1

Adresa držitele

Ulice a číslo

Text

Nepovinný

13.2

Obec

Text

Nepovinný

13.3

Země

Text

Nepovinný

13.4

PSČ

Alfanumerický kód

Nepovinný

13.5

Tel. č.

Text

Nepovinný

13.6

E-mailová adresa

Text

Nepovinný

14.

Další informace

14.1

Informace uložené příslušným orgánem podle přílohy II směrnice 2007/59/ES

Kódované údaje

Povinný

Kolonka 9.a.1 –

Mateřský jazyk (jazyky) strojvedoucího

Text

 

Kolonka 9.a.2 –

Místo vyhrazené pro záznamy členského státu, který vydává licenci, týkající se informací, které mohou být nutné podle vnitrostátních právních předpisů

Text

 

15.

Zdravotní omezení

15.1

Informace uložené příslušným orgánem podle přílohy II směrnice 2007/59/ES

Kódované údaje

Povinný

Povinné nošení brýlí/kontaktních čoček

(kód b.1)

 

Povinné používání sluchových pomůcek

(kód b.2)

 


Oddíl 3:   Historické údaje o stavu licence a výsledcích pravidelných kontrol

16.

Datum prvního vydání

16.1

Datum prvního vydání

RRRR-MM-DD

Povinný

17.

Datum uplynutí doby platnosti

17.1

Datum uplynutí doby platnosti (a předpokládaného formálního obnovení)

RRRR-MM-DD

Povinný

18.

Aktualizace (lze uvést více záznamů)

18.1

Datum aktualizace

RRRR-MM-DD

Povinný

18.2

Důvod aktualizace

Text

Povinný

19.

Změna (změny) (lze uvést více záznamů)

19.1

Datum změny

RRRR-MM-DD

Povinný

19.2

Důvod změny

Text

Povinný

20.

Pozastavení (lze uvést více záznamů)

20.1

Doba pozastavení

Od (datum) do (datum)

Povinný

20.2

Důvod pozastavení

Text

Povinný

21.

Odebrání (lze uvést více záznamů)

21.1

Datum odebrání

RRRR-MM-DD

Povinný

21.2

Důvod odebrání

Text

Povinný

22.

Licence nahlášená jako ztracená

22.1

Datum oznámení

RRRR-MM-DD

Povinný

22.2

Datum vydání duplikátu

RRRR-MM-DD

Povinný

23.

Licence nahlášená jako odcizená

23.1

Datum oznámení

RRRR-MM-DD

Povinný

23.2

Datum oznámení

RRRR-MM-DD

Povinný

24.

Licence nahlášená jako zničená

24.1

Datum oznámení

RRRR-MM-DD

Povinný

24.2

Datum vydání duplikátu

RRRR-MM-DD

Povinný


Oddíl 4:   Informace o základních požadavcích na vydání licence a výsledcích pravidelných kontrol

25.

Vzdělání

25.1

Základní požadavek

Nejvyšší dosažená úroveň osvědčení

Text

Povinný

26.

Tělesná způsobilost

26.1

Základní požadavek

Prohlášení o splnění kritérií uvedených v příloze II směrnice 2007/59/ES (body 1.1, 1.2, 1.3 a 2.1)

Text

Povinný

26.2

Datum kontroly

 

RRRR-MM-DD

Povinný

26.3

Další pravidelná kontrola

Potvrzeno/nepotvrzeno

Text

Povinný

26.4

(lze uvést více záznamů)

Datum poslední kontroly

RRRR-MM-DD

Povinný

26.5

Příští kontrola

Datum příští formálně předpokládané kontroly

RRRR-MM-DD

Povinný

26.6

Poznámky

Poznámky, jež je nutno upřesnit:

běžný plán

předpokládaný plán (podle osvědčení lékaře)

v případě potřeby změna údajů (kód 9.a.2)

změna kódu omezení

jiné + upřesnit políčko

Text

Povinný

27.

Pracovní psychologická způsobilost

27.1

Základní požadavek

Prohlášení o splnění kritérií uvedených v příloze II směrnice 2007/59/ES (bod 2.2)

Text

Povinný

27.2

Datum kontroly

 

RRRR-MM-DD

Povinný

27.3

Další kontrola (kontroly)

Pouze v případě potřeby (lze uvést více záznamů)

Prohlášení

Povinný

27.4

 

Datum případné další kontroly

RRRR-MM-DD

Povinný

28.

Obecné odborné znalosti

28.1

Základní požadavek

Prohlášení o splnění kritérií uvedených v příloze IV směrnice 2007/59/ES

Text

Povinný

28.2

Datum zkoušky

 

RRRR-MM-DD

Povinný

28.3

Další zkouška

(pouze v případě, je-li požadována na vnitrostátní úrovni)

RRRR-MM-DD

Povinný

4.   Přístupová práva

Přístup k informacím obsaženým v národním rejstříku licencí se udělí níže uvedeným zúčastněným stranám k těmto účelům:

příslušným orgánům ostatních členských států na základě odůvodněné žádosti ke:

kontrole vlaků provozovaných v rámci jejich místní příslušnosti,

provádění šetření týkajících se dodržování směrnice 2007/59/ES ze strany všech osob, které působí v rámci jejich místní příslušnosti,

agentuře na základě odůvodněné žádosti k vyhodnocení vývoje vydávání osvědčení strojvedoucím v souladu s článkem 33 směrnice 2007/59/ES, zejména s ohledem na propojení rejstříků,

zaměstnavatelům strojvedoucích za účelem ověření stavu licencí v souladu s čl. 22 odst. 1 písm. b) směrnice 2007/59/ES,

železničním podnikům a provozovatelům infrastruktury zaměstnávajícím strojvedoucí nebo využívajícím jejich služeb za účelem ověření stavu licencí v souladu s čl. 22 odst. 1 písm. b) směrnice 2007/59/ES,

strojvedoucím na základě žádosti k nahlížení do údajů, které se jich týkají,

inspekčním orgánům zřízeným podle článku 21 směrnice 2004/49/ES za účelem vyšetřování nehod, zejména jak je uvedeno v čl. 20 odst. 2 písm. e) a g) zmíněné směrnice.

5.   Výměna údajů

Přístup k příslušným údajům se uděluje na základě formální žádosti. Příslušný orgán poskytne údaje neprodleně způsobem, který zajišťuje bezpečné předání informací a ochranu osobních údajů.

Příslušné orgány mohou na svých internetových stránkách poskytnout všem osobám s přístupovými právy prostředky pro přihlašování, pokud zajistí ověření důvodů pro podání žádosti.

6.   Doba uchovávání údajů

Veškeré údaje obsažené v národním rejstříku licencí jsou uchovávány po dobu nejméně 10 let ode dne skončení doby platnosti licence strojvedoucího. Je-li kdykoli během této desetileté lhůty zahájeno šetření týkající se strojvedoucího, musí být údaje vztahující se na tohoto strojvedoucího uchovávány po uplynutí desetileté lhůty, je-li to nezbytné.

Je nutno zaznamenat veškeré změny v národním rejstříku licencí.


PŘÍLOHA II

ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRO REJSTŘÍKY DOPLŇKOVÝCH OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍCH (REJSTŘÍK DOPLŇKOVÝCH OSVĚDČENÍ)

1.   Základní parametry

Základní parametry pro rejstříky doplňkových osvědčení vytvořené v souladu s čl. 22 odst. 4 směrnice 2007/59/ES:

údaje, jež mají být shromažďovány (kapitola 2),

formát dat (kapitola 3),

přístupová práva (kapitola 4),

výměna údajů (kapitola 5),

doba uchovávání údajů (kapitola 6),

postupy v případě úpadku (kapitola 7).

2.   Údaje, jež mají být shromažďovány

Rejstřík doplňkových osvědčení zahrnuje čtyři oddíly.

Oddíl 1 obsahuje informace o současném stavu licence strojvedoucího.

Oddíl 2 obsahuje informace o vydaném doplňkovém osvědčení podle bodu 3 přílohy I směrnice 2007/59/ES.

Oddíl 3 obsahuje historické údaje o doplňkovém osvědčení.

Oddíl 4 obsahuje informace o základních požadavcích a počátečních kontrolách umožňujících vydání doplňkového osvědčení a o následných kontrolách pro zachování platnosti doplňkového osvědčení.

Shromažďované údaje jsou uvedeny v tabulce v kapitole 3.

Informace o současném stavu znalosti kolejových vozidel, znalosti infrastruktury a jazykových znalostí posuzovaných v souladu s příslušnou částí směrnice 2007/59/ES jsou uvedeny v oddíle 2. Tento oddíl obsahuje datum dalších předpokládaných zkoušek. Dnem následných zkoušek začne nový „současný stav“ a předchozí informace se přesunou do oddílu 4, který obsahuje historické informace.

3.   Formát dat

Níže uvedený seznam udává formát dat rejstříku doplňkových osvědčení.

Seznam je stanoven takto:

Č.

Zobrazené datum

Obsah

Formát

Stav požadavku


Oddíl 1:   Odkaz na licenci

1.

Licence č.

1.1

Číslo licence umožňující přístup k údajům v národním rejstříku

EIN (12 číslic)

Povinný

2.

Současný stav licence

2.1

Doložení současného stavu licence

platná

pozastavená

odebraná

Text

Nepovinný


Oddíl 2:   Informace o aktuálním vydaném doplňkovém osvědčení v souladu s bodem 3 přílohy I směrnice 2007/59/ES

3.

Příjmení držitele (stejné jako v případě licence)

3.1

Příjmení uvedené v cestovním dokladu nebo vnitrostátním průkazu totožnosti či jiném uznaném dokladu prokazujícím totožnost. Podle zvyklostí v daném členském státě je povoleno uvedení více příjmení.

Text

Povinný

4.

Jméno (jména) držitele (stejné jako v případě licence)

4.1

Jméno (jména) uvedené (uvedená) v cestovním dokladu nebo vnitrostátním průkazu totožnosti či jiném uznaném dokladu prokazujícím totožnost. Podle zvyklostí v daném členském státě je povoleno uvedení více jmen.

Text

Povinný

5.

Datum narození držitele

5.1

Datum narození držitele

RRRR-MM-DD

Povinný

6.

Místo narození držitele

6.1

Místo narození držitele

Text

Povinný

7.

Datum vydání osvědčení

7.1

Aktuální datum vydání osvědčení

RRRR-MM-DD

Povinný

8.

Datum uplynutí doby platnosti osvědčení

8.1

Datum předpokládaného formálního uplynutí doby platnosti osvědčení, které stanoví podnik a které je zahrnuto v postupu požadovaném v článku 15 směrnice 2007/59/ES.

RRRR-MM-DD

Povinný

9.

Název subjektu, který osvědčení vydává

9.1

Název subjektu vydávajícího osvědčení (železniční podnik, provozovatel infrastruktury, jiný)

Text

Povinný

10.

Osobní číslo držitele u zaměstnavatele

10.1

Podnikové číslo strojvedoucího

Text

Nepovinný

11.

Fotografie držitele

11.1

Fotografie

Originál nebo elektronický snímek

Povinný

12.

Podpis držitele

12.1

Podpis

Originál/fotokopie/elektronický snímek

Povinný

13.

Trvalé bydliště nebo poštovní adresa držitele

13.1

Adresa držitele

Ulice a číslo

Text

Nepovinný

13.2

Obec

Text

Nepovinný

13.3

Země

Text

Nepovinný

13.4

PSČ

Alfanumerický kód

Nepovinný

13.5

Tel. č.

 

 

13.6

E-mailová adresa

 

 

14.

Adresa železničního podniku nebo provozovatele infrastruktury, pro kterého je strojvedoucí oprávněn k řízení vlaků

14.1

Adresa železničního podniku/provozovatele infrastruktury

Ulice a číslo

Text

Povinný

14.2

Obec

Text

Povinný

14.3

Země

Text

Povinný

14.4

PSČ

Alfanumerický kód

Povinný

14.5

Kontaktní osoba

Text

Nepovinný

14.6

Tel. č.

Text

Povinný

14.7

Fax č.

Text

Povinný

14.8

E-mailová adresa

Text

Povinný

15.

Kategorie, ve kterých je držitel oprávněn k řízení

15.1

Příslušný kód (kódy)

Text

Povinný

16.

Kolejová vozidla, která je držitel oprávněn řídit

16.1

(seznam, opakovaný záznam)

Text

Povinný

16.2

U každé položky se uvede datum další předpokládané zkoušky

RRRR-MM-DD

Povinný

17.

Části infrastruktury, na kterých je držitel oprávněn řídit

17.1

(seznam, opakovaný záznam)

Text

Povinný

17.2

U každé položky se uvede datum další předpokládané zkoušky

RRRR-MM-DD

Povinný

18.

Jazykové znalosti

18.1

(seznam, opakovaný záznam)

Text

Povinný

18.2

U každé položky se uvede datum další předpokládané zkoušky

RRRR-MM-DD

Povinný

19.

Další informace

19.1

(seznam, opakovaný záznam)

Text

Povinný

20.

Další omezení

20.1

(seznam, opakovaný záznam)

Text

Povinný


Oddíl 3:   Historické údaje o stavu doplňkového osvědčení

21.

Datum prvního vydání

21.1

Datum prvního vydání osvědčení

RRRR-MM-DD

Nepovinný

22.

Aktualizace (lze uvést více záznamů)

22.1

Datum aktualizace

RRRR-MM-DD

Povinný

22.2

Údaje o aktualizaci a jejím důvodu (oprava jednoho či více údajů uvedených v doplňkovém osvědčení, např. osobní adresa strojvedoucího)

Text

Povinný

23.

Změna (změny) (lze uvést více záznamů)

23.1

Datum změny

RRRR-MM-DD

Povinný

 

Důvod změn s odkazem na konkrétní části osvědčení:

změny v políčku 3 „Kategorie řízení“

změny v políčku 4 „Další informace“

změny v políčku 5: nové získané jazykové znalosti nebo znalosti pravidelně kontrolované

změny v políčku 6 „Omezení“

změny ve sloupci 7: nové získané znalosti kolejových vozidel nebo znalosti pravidelně kontrolované

změny ve sloupci 8: nové získané znalosti infrastruktury nebo znalosti pravidelně kontrolované

Text

Povinný

24.

Pozastavení (lze uvést více záznamů)

24.1

Doba pozastavení

Od (datum) do (datum)

Povinný

24.2

Důvod pozastavení

Text

Povinný

25.

Odebrání (lze uvést více záznamů)

25.1

Datum odebrání

RRRR-MM-DD

Povinný

25.2

Důvod odebrání

Text

Povinný

26.

Osvědčení nahlášené jako ztracené

26.1

Datum oznámení

RRRR-MM-DD

Povinný

26.2

Datum vydání duplikátu

RRRR-MM-DD

Povinný

27.

Osvědčení nahlášené jako odcizené

27.1

Datum oznámení

RRRR-MM-DD

Povinný

27.2

Datum vydání duplikátu

RRRR-MM-DD

Povinný

28.

Osvědčení nahlášené jako zničené

28.1

Datum oznámení

RRRR-MM-DD

Povinný

28.2

Datum vydání duplikátu

RRRR-MM-DD

Povinný


Oddíl 4:   Historické záznamy v souvislosti se základními požadavky na vydání doplňkového osvědčení a výsledky pravidelných zkoušek

29.

Jazykové znalosti

29.1

Základní požadavek

Pracovní jazyk (jazyky), pro něž bylo vydáno prohlášení o splnění kritérií uvedených v bodě 8 přílohy VI směrnice 2007/59/ES

Text

Povinný

29.2

Pravidelná zkouška

Pro každý jazyk datum osvědčení znalostí (složení zkoušky)

Lze uvést více záznamů.

RRRR-MM-DD

Povinný

30.

Znalost kolejových vozidel

30.1

Základní požadavek

Kolejová vozidla, pro něž bylo vydáno prohlášení o splnění kritérií uvedených v příloze V směrnice 2007/59/ES

Text

Povinný

30.2

Pravidelná zkouška

Datum pravidelné zkoušky (osvědčené znalosti)

Lze uvést více záznamů.

RRRR-MM-DD

Povinný

31.

Znalost infrastruktury

31.1

Základní požadavek

Infrastruktura, pro niž bylo vydáno prohlášení o splnění kritérií stanovených v příloze VI směrnice 2007/59/ES

Text

Povinný

31.2

Pravidelná zkouška

Datum pravidelné zkoušky (osvědčené znalosti).

Lze uvést více záznamů.

RRRR-MM-DD

Povinný

4.   Přístupová práva

Přístup k informacím obsaženým v rejstříku doplňkových osvědčení se udělí níže uvedeným zúčastněným stranám k těmto účelům:

příslušnému orgánu členského státu v souladu s čl. 22 odst. 2 písm. b) směrnice 2007/59/ES,

příslušným orgánům členských států, v nichž železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury působí a v nichž je strojvedoucí oprávněn řídit vlak na nejméně jedné lince sítě:

k plnění úkolu spočívajícího v dohledu na vývoj vydávání osvědčení podle čl. 19 odst. 1 písm. g) a článku 26 směrnice 2007/59/ES,

k provádění kontrol podle čl. 19 odst. 1 písm. h) a odst. 2 a čl. 29 odst. 1 směrnice 2007/59/ES (tento úkol může vykonávat pověřený subjekt),

strojvedoucím v případě údajů, které se jich týkají, v souladu s čl. 22 odst. 3 směrnice 2007/59/ES,

inspekčním orgánům zřízeným podle článku 21 směrnice 2004/49/ES za účelem vyšetřování nehod, zejména jak je uvedeno v čl. 20 písm. e) a g) zmíněné směrnice.

Podniky mohou udělit přístup ostatním uživatelům s výhradou ochrany osobních údajů.

5.   Výměna údajů

V souladu se směrnicí 2007/59/ES se přístup k příslušným údajům udělí:

a)

příslušným orgánům členského státu, ve kterém má železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury sídlo, v souladu s čl. 22 odst. 2 písm. b) směrnice 2007/59/ES;

b)

příslušným orgánům ostatních členských států na základě žádosti v souladu s čl. 22 odst. 2 písm. c) směrnice 2007/59/ES;

c)

strojvedoucím na základě žádosti v souladu s čl. 22 odst. 3 směrnice 2007/59/ES.

Železniční podnik, provozovatel infrastruktury nebo pověřený subjekt poskytne údaje neprodleně způsobem, který zajišťuje bezpečné předání informací a ochranu osobních údajů.

Železniční podniky a provozovatelé infrastruktury mohou na svých internetových stránkách poskytnout všem osobám s přístupovými právy prostředky pro přihlašování, pokud zajistí ověření důvodů pro podání žádosti.

6.   Doba uchovávání údajů

Veškeré údaje obsažené v rejstříku doplňkových osvědčení jsou uchovávány po dobu nejméně 10 let od posledního dne skončení doby platnosti uvedeného v osvědčení.

Je-li kdykoli během této desetileté lhůty zahájeno šetření týkající se strojvedoucího, musí být údaje vztahující se na tohoto strojvedoucího uchovávány po uplynutí desetileté lhůty, je-li to nezbytné.

Je nutno zaznamenat veškeré změny v rejstříku doplňkových osvědčení.

7.   Postup v případě úpadku

Pokud železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury vyhlásí úpadek, odpovídá za údaje obsažené v rejstříku doplňkových osvědčení nový podnik, který přebírá poskytování služeb.

Příslušný orgán v členském státě, v němž je železniční podnik nebo provozovatel infrastruktury usazen, archivuje údaje obsažené v rejstříku doplňkových osvědčení, pokud tuto činnost nepřevezme jiný podnik.


Top