EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0710

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program Komise na rok 2017 Pro Evropu, která chrání, posiluje a brání

COM/2016/0710 final

Ve Štrasburku dne 25.10.2016

COM(2016) 710 final

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ


Pracovní program Komise na rok 2017

Pro Evropu, která chrání, posiluje a brání

{SWD(2016) 400 final}


I.    Evropa se ocitla na zásadní křižovatce

Evropané vidí a ve svém každodenním životě vnímají důsledky našich přetrvávajících problémů. Hospodářské oživení, které je stále ještě v počátcích a dosud nepřineslo prospěch všem v naší společnosti, zejména co se týče vytváření pracovních míst pro mladé lidi a snižování nerovnosti. Migrační toky, které prověřují naše vnější hranice a schopnost Unie projevit solidaritu. Zvýšená hrozba terorismu. Přetrvávající nestabilita v našem východním a jižním sousedství. K tomu všemu musíme nyní připočíst nejistotu, která vyplynula z výsledku referenda ve Spojeném království.

Od evropských občanů víme, že očekávají řešení uvedených problémů a ochranu před uvedenými hrozbami. Hledají prostředky, které by jim umožnily zajistit udržitelnou budoucnost pro ně i pro jejich rodiny. A rovněž hledají určitou perspektivu – ujištění, že vlády na místní, regionální, národní i evropské úrovni mohou společně splnit očekávání dnešních i budoucích generací.

Komise se zaměřuje na důležité otázky...

Od počátku funkčního období zaměřila tato Komise své priority na důležité záležitosti, u nichž by účinná opatření na úrovni EU znamenala konkrétní změnu při řešení problémů, jimž čelí evropští občané, naše členské státy i Unie jako celek. V průběhu minulého roku jsme dosáhli značného pokroku v provádění strategií, které jsme stanovili v investičním plánu pro Evropu, jednotném digitálním trhu, energetické unii, Evropském programu pro bezpečnost, Evropském programu pro migraci, unii kapitálových trhů, akčním plánu pro spravedlivý a efektivní systém daně z příjmů právnických osob, nové obchodní strategii, krocích k dokončení hospodářské a měnové unie, ve strategii pro jednotný digitální trh a v akčním plánu pro oběhové hospodářství.

Tím, že se zaměřujeme na důležité záležitosti a tyto priority sdílíme s Evropským parlamentem a Radou, se nám v klíčových oblastech podařilo rychle dosáhnout viditelných výsledků. Během jediného roku byl v 27 členských státech aktivován Evropský fond pro strategické investice, což vedlo k investicím ve výši 138 miliard EUR, včetně nového financování pro téměř 300 000 malých a středních podniků. Dosáhli jsme významného pokroku při znovuzískání kontroly nad nelegálními migračními toky a při předcházení ztrátám lidských životů v Egejském a Středozemním moři. Pouhých deset měsíců poté, co Komise předložila návrh, pracuje Evropská pohraniční a pobřežní stráž na posílení kontroly nad našimi vnějšími hranicemi. Současně Evropa prokázala solidaritu s milionem Syřanů, kteří zde nalezli útočiště a ochranu. A za posledních dvanáct měsíců jsme přemístili a přesídlili více než 15 000 dalších uprchlíků. Během posledních tří měsíců jsme přemístili v průměru přibližně 1 000 relokací za měsíc. V září se jejich počet zvýšil na 1 200. Rozdíly mezi aktuální potřebou přemístit a skutečným počtem přemístěných uprchlíků z Řecka se nyní snižují, ale v tomto úsilí je třeba v následujících měsících pokračovat a výrazně posílit přemísťování z Itálie.

V tomto pracovním programu jsou představeny klíčové iniciativy 1 , které Komise hodlá splnit do konce roku 2017. Tyto konkrétní návrhy nejlépe ukazují způsob naší práce, kterou přispějeme k procesu obnovy před nadcházejícím 60. výročím Římských smluv v březnu 2017. Abychom zajistili, že tyto a další klíčové návrhy, které jsme za poslední roky učinili, budou přijaty rychle a budou tak mít skutečný dopad v praxi, budeme spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou.

... a Komise hodlá dělat věci lépe

Stanovení společných priorit je ale pouze jedním příkladem naší vylepšené spolupráce na evropské úrovni, která může Evropanům ukázat, že naše struktury řízení jsou jim skutečně k službám. Protože dělat věci lépe je pro důvěru občanů stejně důležité jako dělat lepší věci.

V příštích měsících budeme proto věnovat pozornost operativní části naší činnosti: zajistíme, aby byly stávající evropské právní předpisy řádně uplatňovány a prosazovány a aby nadále splňovaly svůj účel; budeme poskytovat strukturální podporu, např. v Řecku; budeme výrazněji prezentovat Evropský fond pro strategické investice a odstraňovat překážky pro investice a spolu s členskými státy, sociálními partnery a občanskou společností budeme pracovat na vytváření příznivého prostředí pro dosahování cílů politiky Unie, mimo jiné prostřednictvím účinného využívání rozpočtových prostředků, které máme k dispozici. V tomto roce zvýšíme úsilí zejména při prosazování předpisů, neboť i ten nejlepší právní předpis je zbytečný, pokud nepřináší reálné výsledky v praxi.

Ve všech oblastech naší činnosti budeme i nadále pokračovat v uplatňování zásad lepší právní úpravy, takže vše, co uděláme, bude neustále posuzováno z hlediska efektivity a přiměřenosti při dosahování cílů politiky, které jsme si stanovili. Mnohé klíčové iniciativy, které příští rok předložíme, budou obsahovat návrhy, které vyplynou z přezkumů účelnosti a účinnosti právních předpisů (REFIT) a které budou aktualizovat a zlepšovat stávající právní předpisy tak, aby i nadále plnily svůj účel efektivně a bez zbytečné zátěže.

Mimo klíčové iniciativy navrhneme rovněž řadu dalších revizí stávajících právních předpisů v rámci programu REFIT 2 a do budoucna budeme usilovat o dosažení cílů programu REFIT všude tam, kde bude třeba stávající právní předpisy přezkoumat. Při stanovování našich priorit na nadcházející měsíce jsem přihlédli zejména k 22 stanoviskům platformy REFIT. Pracujeme na všech oblastech uvedených ve stanoviscích nebo tuto práci plánujeme 3 . Současně s tímto pracovním programem zveřejňujeme srovnávací přehled, kde je podrobně uvedeno, jaká návazná opatření na stanoviska platformy REFIT byla přijata a které stávající právní předpisy vyžadují hodnocení a přezkum. Zároveň navrhujeme zrušení řady právních předpisů, které jsou již zastaralé 4 . Rovněž navrhujeme stáhnout řadu projednávaných návrhů, které jsou technicky zastaralé nebo nadále neslouží svému účelu, aby se společní normotvůrci mohli zaměřit na návrhy, které jsou opravdu důležité 5 .

Budeme také dále upevňovat ostatní změny, které jsme zavedli v našem způsobu práce. V posledních dvou letech Komise značně zvýšila svoji otevřenost a odpovědnost vůči občanům 6 , a tím zlepšila kvalitu své práce i svých návrhů. Zajímáme se intenzivně o názory široké veřejnosti, a to i pokud jde o návrhy aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Jsme otevření k zástupcům zájmových skupin, kteří se snaží ovlivňovat naše politická rozhodnutí, a vyzvali jsme Evropský parlament a Radu jakožto společné normotvůrce, aby se k nám připojily v rámci nové interinstitucionální dohody o povinném rejstříku transparentnosti 7 , aby odpovědnost vůči občanům stran lobbování fungovala ve všech fázích tvorby evropských právních předpisů.

II.    Plnění 10 priorit

V nadcházejícím roce se Komise bude zabývat 10 prioritami uvedenými v politických směrech 8 – předloženými na začátku jejího funkčního období po jednání s Evropským parlamentem a inspirovanými Strategickou agendou pro Unii v čase změn Evropské rady – aby splnila cílený a pozitivní program, který přinese konkrétní výsledky v oblasti ochrany a obrany občanů a posílení jejich postavení 9 .

1.    Nový impulz pro zaměstnanost, růst a investice

Evropa, která chrání náš způsob života a posiluje postavení mladých lidí. Za poslední tři roky bylo vytvořeno dalších přibližně osm milionů pracovních míst, ale nezaměstnanost je v mnoha členských státech stále nepřijatelně vysoká, a to zejména mezi mladými lidmi. Naší prioritou musí být pomoci členským státům vytvořit co nejlepší podmínky pro mladé lidi, aby mohli rozvíjet dovednosti, které potřebují, a aby se stali aktivními na trhu práce a ve společnosti.

Cílem naší nové iniciativy na podporu mladých lidí je, aby každý mladý člověk měl reálné vyhlídky na vzdělání, odbornou přípravu a zaměstnání. Budeme mladé lidi upřednostňovat při provádění nové agendy dovedností pro Evropu. Návrhy se budou zabývat modernizací vzdělávání, zlepšováním kvality učňovské přípravy a dalším rozvojem mobility učňů a rovněž sledováním výsledků mladých lidí na trhu práce po ukončení jejich studia nebo odborné přípravy. Rovněž posilujeme systém záruk pro mladé lidi, jakožto nástroj investování do mladých, do jejich dovedností a jejich prvních kroků na profesionální dráze 10 , a iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí 11 . Podpoří se tím opatření členských států, neboť budou zapojeny i regiony a ti mladí lidé, kteří to potřebují nejvíce.

Do konce roku 2016 zahájíme činnost evropských sborů solidarity, čímž se vytvoří příležitosti pro lidi mladší 30 let aktivně přispívat společnosti v duchu solidarity a získat během tohoto procesu nové dovednosti a zkušenosti, včetně jazykových.

Společnosti vytvářejí pracovní příležitosti prostřednictvím inovací a správných investic do našich ekonomik. Komise se na základě počátečního úspěchu investičního plánu pro Evropu 12 zavázala zdvojnásobit dobu trvání a finanční kapacitu Evropského fondu pro strategické investice (EFSI). Původní fond schválil společný normotvůrce v rekordním čase čtyř a půl měsíců a Komise se spoléhá na Evropský parlament i Radu, že v zájmu udržitelných investic zajistí stejně rychlé rozhodnutí o jeho prodloužení a posílení. Povzbuzena úspěchem EFSI předložila Komise také plán vnějších investic pro Afriku a země v sousedství EU, který má řešit některé hlavní příčiny migrace a podpořit vytváření pracovních míst a udržitelný růst v těchto regionech 13 .

Budeme pokračovat v úsilí o vytváření vhodného prostředí pro inovace v Evropě, abychom napomohli vzniku nových průmyslových odvětví a pracovních míst, zvládnutí společenských a environmentálních výzev a zlepšení života občanů. Začleněním inovací do všech politik Unie a efektivním zaměřením našich výzkumných, rozvojových, strukturálních a investičních fondů usilujeme o to, aby Evropa stanula v čele nových technologií a obchodních postupů, mimo jiné i prostřednictvím inteligentní specializace.

Komise bude nadále pracovat na dosažení cílů udržitelného rozvoje. Velký potenciál k inovacím, růstu a tvorbě pracovních míst nabízí oběhové hospodářství. Komise pokročí v provádění akčního plánu pro oběhové hospodářství zvyšováním hospodárnosti, kvality a využitím recyklace plastů a jejich opětovným použitím v EU a omezováním úniku plastů do životního prostředí. Předložíme také legislativní návrh týkající se minimálních požadavků na kvalitu opětovně využívané vody a revizi směrnice o pitné vodě na základě hodnocení REFIT a evropské občanské iniciativy „Right2Water“. Vypracujeme monitorovací rámec, který zajistí, že se pokrok směrem k našim cílům oběhového hospodářství bude ubírat správným směrem a že bude přinášet vzájemně se posilující zisky pro životní prostředí i pro náš ekonomický růst.

Evropský semestr 2017 bude i nadále klást důraz na nezbytná opatření, která by členské státy měly přijmout pro zajištění investic, zdravých veřejných financí a strukturálních reforem. Ve svém dalším doporučení týkajícím se hospodářské politiky eurozóny bude Komise rovněž prosazovat pozitivní orientaci fiskální politiky pro eurozónu, aby podpořila měnovou politiku Evropské centrální banky. Na základě analýzy obsažené ve zprávách o jednotlivých zemích, které by měly být přijaty v únoru, vypracuje Komise další sérii doporučení pro jednotlivé země pro květnové zasedání Rady.

Spolu s Evropským parlamentem a Radou navážeme na náš návrh revize víceletého finančního rámce (2014–2020) 14 . Naším cílem je revidovaný rozpočet, který posílí podporu priorit Unie a bude lépe schopen rychle reagovat na nepředvídané okolnosti, a to zjednodušením pravidel pro příjemce a větším zaměřením se na výsledky. Pak bude následovat komplexní návrh budoucího rámce pro období po roce 2020, včetně vlastních zdrojů. Tento návrh se bude řídit iniciativou „rozpočet EU zaměřený na výsledky“ a bude odrážet budoucí výzvy a potřeby Unie po roce 2020 na základě posouzení stávajících výdajových politik a nástrojů.

Komise bude pokračovat v práci na zjednodušování a modernizaci společné zemědělské politiky a v rozsáhlých konzultacích na toto téma, aby byl její přínos k deseti prioritám Komise a k cílům udržitelného rozvoje co možná největší. Do budoucna, a aniž by byl dotčen návrh Komise na revizi víceletého finančního rámce, se zaměří na konkrétní politické priority, přičemž zohlední stanovisko platformy REFIT. Co se týká postavení zemědělců v rámci potravinového řetězce, bude Komise zvažovat případná nezbytná opatření na základě výsledků činnosti pracovní skupiny pro zemědělské trhy a fóra na vysoké úrovni pro potravinový řetězec.

2.    Propojený jednotný digitální trh

Evropa, která posiluje postavení občanů a podniků. Digitální technologie a digitální komunikace prostupují všemi složkami života a přinášejí nové příležitosti pro tvořivost, podnikání a zaměstnanost. Zároveň je však třeba zdůraznit nezbytnost posílení kybernetické bezpečnosti. V popředí pracovního programu pro rok 2017 zůstane další uvolňování plného potenciálu růstu, který skýtá propojený jednotný digitální trh, dokončením realizace příslušné strategie. Jak bylo oznámeno v loňském pracovním programu, v několika málo příštích měsících předložíme zbývající návrhy, např. balíček v rámci programu REFIT týkající se daně z přidané hodnoty (DPH) u elektronického obchodu, elektronických publikací a elektronických knih a iniciativy pro posílení ekonomiky založené na datech, včetně odstranění neodůvodněných překážek bránících volnému toku dat v Evropě.

Zvláštní pozornost budeme věnovat těsné spolupráci se společnými normotvůrci, abychom u již předložených návrhů dosáhli rychlého pokroku. Do této kategorie patří návrhy týkající se smluv o poskytování digitálního obsahu 15 , autorského práva 16 , zeměpisného blokování 17 , přenositelnosti on line služeb 18 , dodávání balíků 19 , audiovizuálních mediálních služeb 20 , elektronické komunikace 21 , využívání kmitočtového pásma 700 MHz pro mobilní služby 22 a náš nedávný návrh týkající se WiFi4EU 23 . Konektivita je zásadní a Komise splní svůj slib, že do poloviny roku 2017 zajistí zrušení poplatků za roaming. Zhodnotíme pokrok dosažený na cestě k dotvoření jednotného digitálního trhu a zjistíme, kterým směrem musí společní normotvůrci napřít své úsilí. Případné další potřebné návrhy budou následovat.

3.    Odolná energetická unie s progresivní politikou v oblasti změny klimatu

Evropa, která přebírá odpovědnost za splnění svých slibů. Rychlá ratifikace Pařížské dohody ukázala, že členské státy mohou nalézt společný základ, když je zřejmé, že při společném postupu celé Unie je dopad větší než při pouhém sečtení úsilí jejích členů. Kromě toho se potvrdila globální vedoucí úloha EU v oblasti změny klimatu. Nyní je třeba naše závazky splnit, aby se modernizace naší ekonomiky stala realitou a současně aby byl přechod na novou ekonomiku sociálně spravedlivý. V tomto případě je prioritou provádění Pařížské dohody a mezinárodní dohody o emisích z letadel (v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví).

Jak již bylo oznámeno, budeme pokračovat v plnění strategie pro energetickou unii a do konce tohoto roku předložíme komplexní balíček opatření zaměřený na modernizaci hospodářství. Do popředí se dostane energetická účinnost, úsilí o to, aby se Unie stala světovou jedničkou v oblasti obnovitelných zdrojů energie, a zajištění spravedlivých podmínek pro spotřebitele. Balíček bude zahrnovat legislativní opatření v oblasti energetické účinnosti, energie z obnovitelných zdrojů včetně udržitelnosti v oblasti bioenergie, koncepce trhu s elektřinou a pravidel správy pro energetickou unii. Iniciativa k urychlení inovace v oblasti čistých energií bude podporovat výzkum a zavádění nezbytných technologických inovací v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie na trh, které jsou nutné pro splnění cílů v oblasti dekarbonizace stanovených v Pařížské dohodě a našich cílů pro rok 2030. K veškerým legislativním návrhům souvisejícím s energetickou unií, jež Komise předložila v letech 2015 a 2016, musí Parlament i Rada přistupovat jako k prioritě. Patří mezi ně i výše uvedený balíček, bezpečnost dodávek zemního plynu 24 , systém EU pro obchodování s emisemi 25 a související pravidla pro sdílení úsilí 26 a využívání půdy a lesnictví 27 .

Budeme rovněž pokračovat v naší strategii nízkoemisní mobility, kterou jsme předložili v červenci. Cílem bude zvýšit účinnost dopravy řešením potřeb mobility osob a zboží a podporou nižších emisí, včetně postupného přechodu na vozidla s nulovými emisemi, což posílí rovněž konkurenceschopnost tohoto odvětví. Za tímto účelem předložíme v první fázi v rámci programu REFIT revize nařízení o osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech obsahující strategie pro zavedení norem předepisujících nulové a nízké emise po roce 2020. Plánována je rovněž směrnice o čistých vozidlech, jejímž cílem je zlepšit pobídky a pravidla při zadávání veřejných zakázek. V rámci uplatňování zásady „uživatel a znečišťovatel platí“ máme v úmyslu navrhnout zlepšení pro ty členské státy, které se rozhodnou vybírat silniční poplatky, včetně interoperability služeb elektronického mýtného.

4.    Lepší a spravedlivější vnitřní trh a posílená průmyslová základna

Evropa, která výrazně přispívá k tvorbě pracovních míst a růstu a stojí za svým průmyslem. Volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu je základem ekonomické síly Evropy. Máme největší jednotný trh na světě a reformy stanovené ve strategii pro jednotný trh se snaží rozvinout jeho plný potenciál. V součinnosti s dalšími našimi strategiemi se vytvoří potřebné podmínky pro udržitelnou konkurenceschopnost evropské ekonomiky a podpoří inovace, digitalizace a průmyslová transformace.

K již oznámeným plánům patří opatření pomáhající v růstu malým, středním a začínajícím podnikům, balíček práv duševního vlastnictví a balíček týkající se služeb, které odstraní překážky na trhu služeb. Předložíme iniciativu zaměřenou na právo obchodních společností, která usnadní využívání digitálních technologií během celého životního cyklu podniku a při přeshraničních fúzích či rozdělování společností.

Příští rok bude Komise jednat v zájmu posílení jednotného trhu se zbožím; zejména by se mělo prostřednictvím revizí příslušných právních předpisů v rámci programu REFIT zjednodušit vzájemné uznávání a vyřešit na trhu EU problém se stále rostoucím počtem výrobků, které nevyhovují právním předpisům. To umožní podnikatelům nabízet své zboží snadněji přes hranice a zároveň jim to poskytne pobídky pro lepší dodržování právních předpisů a znovu nastolí rovné podmínky pro podniky a občany. Dále zahájíme iniciativu zaměřenou na koordinované hodnocení zdravotnických technologií.

Na základě strategie nízkoemisní mobility bude Komise pracovat na integrovaném přístupu k mobilitě, propojení a budoucnosti automobilového průmyslu, kde je třeba plnit strukturální požadavky a znovu vybudovat důvěru v jeho sliby a schopnost řešit emise z osobních automobilů. Zejména budeme pokračovat v práci na regulačním prostředí, budování ekosystému, účinném využívání zdrojů a standardizaci, aby se na trh dostala účinnější autonomní a hybridní vozidla.

Pokud jde o kosmický průmysl, v návaznosti na akční plán pro evropskou obranu a kosmickou strategii pro Evropu předloží Komise v roce 2017 iniciativu s cílem zajistit spolehlivé, bezpečné a nákladově efektivní služby družicové komunikace pro orgány veřejné správy (družicová komunikace v rámci státní správy) a rovněž opatření, která mají usnadnit uvádění vesmírných služeb a dat na trh.

Prosazování pravidel jednotného trhu je zásadní pro jejich fungování v praxi. V roce 2017 Komise předloží v rámci širšího prosazování právních předpisů návrhy na zlepšení a zjednodušení nástrojů pro řešení problémů, včetně sítě SOLVIT, a na zvýšení informovanosti občanů a společností o jejich právech. Bude sem patřit nástroj pro zjišťování informací o jednotném trhu a jednotná digitální brána, které by měly podnikům pomoci při rozvíjení přeshraničních činností v rámci celého jednotného trhu, a v této souvislosti bude zohledněno i stanovisko platformy REFIT. Bude navrženo, jak dále posílit postavení vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, která zaručí konkurenční prostředí na jednotném trhu.

V souladu s výzvou Evropské rady, aby bylo dosaženo rychlého pokroku při zajišťování snadnějšího přístupu k finančním prostředkům pro podniky a při podpoře investic do reálné ekonomiky, předloží Komise hodnocení v polovině období pro akční plán pro unii kapitálových trhů a zjistí, jaké jsou zbývající překážky a případná další potřebná opatření. Navrhneme jednoduchý, účinný a konkurenceschopný celoevropský osobní penzijní produkt, jehož cílem bude odstranit překážky v poskytování služeb důchodového zabezpečení přes hranice a zvýšit konkurenci mezi poskytovateli těchto služeb, v rámci programu REFIT provedeme revizi nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR), navrhneme strategii pro udržitelné finance, opatření pro snadnější financování infrastrukturních společností a akční plán v oblasti retailových finančních služeb s cílem odstranit vnitrostátní překážky, které brání spotřebitelům získat nejvýhodnější podmínky při výběru a nejlepší cenu a využívat nové finanční technologie. Komise rovněž zajistí návazná opatření na výzvu ke sdělení skutečností ohledně kumulativního dopadu finančních právních předpisů a zohlední při tom také stanovisko platformy REFIT týkající se požadavků na podávání zpráv. Kromě toho předložíme zbývající návrhy, které již byly oznámeny, včetně právních předpisů týkajících se restrukturalizace podniků a druhé šance, které mají zajistit, aby při neúspěchu podnikání byl podnik likvidován spravedlivě a efektivně a aby byl podnikatelům umožněn nový začátek.

Stabilní daňové prostředí musí být pro podniky fungující přes hranice jednoduché a účinné a musí zajišťovat, aby tyto podniky skutečně platily spravedlivé daně tam, kde dosahují zisků. Souběžně s tímto pracovním programem Komise obnovuje společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob, jehož první krokem je zavedení povinného společného základu 28 . Komise rovněž předkládá další opatření pro boj proti daňovým podvodům a únikům, mimo jiné prostřednictvím třetích zemí 29 . S přihlédnutím k probíhajícím konzultacím by mohla další opatření v oblasti daňové transparentnosti v příštím roce zahrnovat návrh na zvýšení dohledu nad osobami, které propagují a umožňují systémy agresivního daňového plánování. Spolu s členskými státy bude Komise pracovat na dokončení evropského seznamu jurisdikcí třetích zemí, které nedodržují mezinárodní standardy řádné správy daní a neprovádějí příslušné mezinárodní dohody o osvědčených postupech proti erozi základu daně a přesouvání zisku, což je klíčová součást vnější strategie pro efektivní zdanění.

Přeshraniční podvody s DPH stojí daňové poplatníky v našich členských státech každoročně přibližně 50 miliard EUR. Zároveň malé podniky zatěžuje vysoká administrativní zátěž spojená s dodržováním předpisů o DPH technické inovace představují nové výzvy pro efektivní výběr daní. Komise proto předloží opatření, jejichž cílem bude provést akční plán v oblasti DPH, zjednodušit DPH pro menší podniky a položit základy modernímu, efektivnějšímu a pro podnikání příznivému definitivnímu režimu DPH, který bude odolnější vůči podvodům v celé Evropě, a zohlední při tom stanoviska platformy REFIT. Hlavním prvkem této reformy je účinnější a přiměřenější přístup k sazbám DPH.

5.    Hlubší a spravedlivější hospodářská a měnová unie

Evropa, která chrání naši ekonomiku a zajišťuje rovné podmínky pro pracovníky i podniky. Jakožto zavedená globální měna přináší euro obrovské, často neviditelné ekonomické výhody. Země eurozóny letos ušetřily 50 miliard EUR při placení úroků ze svého dluhu díky nízkým úrokovým sazbám a měnové politice Evropské centrální banky. Komise stojí za ambicemi a plány, které byly představeny ve zprávě pěti předsedů o dokončení hospodářské a měnové unie (HMU).

Bílá kniha o budoucnosti Evropy, která stanoví postup při reformě EU sestávající z 27 členských států 60 let po podpisu Římských smluv, se bude rovněž zabývat budoucností HMU – přípravou na fázi 2 HMU, kdy dojde k prohloubení v novém politickém a demokratickém kontextu, včetně demokratického přezkumu Paktu o stabilitě a růstu zaměřeného na stabilitu a návazných opatření na článek 16 Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (zahrnující obsah této smlouvy do právního rámce Evropské unie). Přistoupíme rovněž k revizi Evropského systému dohledu nad finančním trhem (ESFS), jejímž cílem je zvýšit účinnost a účelnost makro- i mikroobezřetnostního dohledu. Přijetí návrhu jednotného zastoupení eurozóny v Mezinárodním měnovém fondu 30 by mělo být urychleno.

Prioritou zůstává dokončení bankovní unie a v této souvislosti dosažení dohody o návrhu společného evropského systému pojištění vkladů 31 . Komise také ve světle nejnovějších poznatků na mezinárodní úrovni přezkoumá části právních předpisů o bankovnictví a navrhne konkrétní změny nařízení a směrnice o kapitálových požadavcích a směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank, aby byly banky ještě odolnější, a zároveň zjednoduší pravidla pro ty banky, které mají jednodušší obchodní model. Současně podpoří investice především do malých a středních podniků a posílí stávající opatření ke snížení rizika, zejména uplatňováním celosvětové normy týkající se celkové schopnosti absorbovat ztráty v případě bank systémového významu. Urychlená realizace unie kapitálových trhů je klíčová pro podporu větší míry sdílení rizik v soukromém sektoru v HMU. Je třeba zrychlit přijetí projednávaných návrhů týkajících se sekuritizace 32 a prospektu 33 .

Komise je odhodlána prosazovat sociální konvergenci směrem vzhůru a posílit sociální rozměr evropské integrace. Na základě poznatků shromážděných v rámci letošní veřejné konzultace navrhneme evropský pilíř sociálních práv, v němž budou stanoveny zásady pro Unii založenou na sociální spravedlnosti. Tento pilíř bude obsahovat rámec zásad pro vytvoření stejných podmínek v evropském sociálně tržním hospodářství. Stane se politickým vodítkem pro spravedlivé a dynamické trhy práce, kde má každý možnost využít svůj talent, a pro fungující a udržitelné systémy sociálního zabezpečení, které odrážejí dnešní, rychle se měnící realitu. Budou jej doprovázet další iniciativy, jejichž cílem bude např. řešit problematiku rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

6.    Obchod: Přiměřená a vyvážená dohoda o volném obchodu s USA

Evropa, která je otevřená, obchoduje se svými partnery a zároveň posiluje své nástroje na ochranu obchodu. V dnešní globální ekonomice je obchod zásadní pro růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost. Obchod znamená pracovní příležitosti – s každou miliardou eur získanou při exportu vznikne v EU 14 000 nových pracovních míst. Více než 30 milionů pracovních míst, tj. každé sedmé pracovní místo v EU, nyní závisí na exportu do třetích zemí. Z tohoto důvodu zůstává EU otevřeným obchodním systémem založeným na pravidlech.

Komise naváže na úspěšnou síť dohod Unie o volném obchodu a bude pokračovat v jednáních s USA, Japonskem, uskupením Mercosur, Mexikem, Tuniskem a zeměmi ASEAN. Budeme usilovat o nové zmocnění k zahájení jednání s Tureckem, Austrálií, Novým Zélandem a Chile. Budeme pokračovat v práci ve WTO, včetně vícestranných dohod, jakož i na rychlé ratifikaci Komplexní hospodářské a obchodní dohody s Kanadou.

Rovněž jsme odhodláni zajistit, aby obchod zůstal spravedlivý, tím, že budeme aktualizovat a modernizovat nástroje Evropy na ochranu obchodu a zajistíme jejich plnou udržitelnost s ohledem na nové ekonomické výzvy, jako je nadměrná kapacita a měnící se právní aspekty, např. ukončení platnosti některých ustanovení protokolů o přistoupení k WTO. Nyní je nezbytně nutné, aby Rada vyřešila patovou situaci v případě našeho návrhu z roku 2013 na modernizaci nástrojů na ochranu obchodu, včetně reformy pravidla nižšího cla 34 . Evropská rada vyzvala dne 21. října 2016 k urychlené a vyvážené dohodě o postoji Rady týkajícímu se komplexní modernizace všech nástrojů na ochranu obchodu do konce roku 2016.

S ohledem na společné hodnoty Evropské unie a Spojených států a rovněž na strategický, politický a hospodářský význam transatlantických vztahů je Komise připravena uzavřít ambiciózní a vyváženou dohodu o obchodním a investičním partnerství založenou na vysokých standardech. Vzhledem k blížícím se volbám v USA a k nevyhnutelnému zpomalení tempa jednání se strany budou snažit o konsolidaci pokroku, jehož bylo dosaženo. Komise je připravena spolupracovat s novou vládou USA co nejdříve, na základě svého pověření, které Evropská rada znovu potvrdila dne 21. října 2016 35 .

Komise bude rovněž hrát vedoucí úlohu při fungování globálního fóra pro řešení nadbytku kapacity v ocelářství, které vzniklo pod záštitou skupiny G20.

7.    Oblast spravedlnosti a základních práv, jež jsou založeny na vzájemné důvěře

Evropa, která brání a chrání naše hodnoty, jakými jsou svoboda, demokracie a právní stát. Bezpečnost na našich hranicích i uvnitř hranic je vzhledem k současným hrozbám, kterým Evropa čelí, zásadní otázkou společného zájmu. Hrozbu terorismu Evropa nikdy předtím nepociťovala tak silně jako dnes. Máme v úmyslu navázat na evropský program pro bezpečnost opatřeními, která položí základy bezpečnostní unii a posílí kontroly na našich hranicích. Konkrétně se počítá se systémem EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS), aby byly automaticky kontrolováni státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti a kteří hodlají cestovat do schengenského prostoru. Tento systém doplní systém vstupu/výstupu pro státní příslušníky třetích zemí, který již Komise navrhla 36 a který by měl být schválen co nejdříve spolu s naším návrhem systematické kontroly státních příslušníků EU překračujících vnější hranice EU 37 . Budeme dále vylepšovat Schengenský informační systém a zvyšovat interoperabilitu našich stávajících i budoucích systémů pro prosazování práva i správu hranic, přičemž navážeme na probíhající práci skupiny na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu. Předložíme iniciativu týkající se přístupu k elektronickým důkazům, neboť roste jeho význam pro zajištění účinného vyšetřování a stíhání trestných činů v oblasti boje proti závažné trestné činnosti a terorismu.

Během následujících měsíců bude Komise pokračovat v provádění akčního plánu EU pro boj proti financování terorismu a předloží návrhy na harmonizaci sankcí s cílem bránit praní peněz, nedovolenému pohybu peněžní hotovosti, nedovolenému obchodování s kulturními statky a zmrazit a zabavovat majetek pocházející z trestné činnosti. Pracujeme také na posílení Europolu, a zejména na zajištění zdrojů pro Evropské centrum pro boj proti terorismu. Každý měsíc předložíme zprávu o pokroku při budování bezpečnostní unie 38 a s Evropským parlamentem a Radou budeme spolupracovat na včasné dohodě o klíčových opatřeních v oblasti boje proti zneužívání střelných zbraní a kriminalizace teroristického chování, včetně cestování zahraničních teroristických bojovníků.

Právo na bezpečnost nemůže nikdy ohrozit dodržování dalších základních práv, včetně práva na ochranu osobních údajů. Evropské nařízení o ochraně údajů 39 bude platit od roku 2018 a Komise zajistí, že stejně vysoká úroveň ochrany osobních údajů se bude vztahovat i na evropské instituce, orgány, agentury a úřady. Ve stejném duchu bude Komise rovněž zkoumat nová rozhodnutí o odpovídající ochraně při výměně osobních údajů se třetími zeměmi, aby zajistila dodržování přísných norem při předávání osobních údajů do třetích zemí. V rámci programu REFIT předložíme revizi směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, aby byla aktualizována s ohledem na nejnovější technologický vývoj a s přihlédnutím ke stanovisku platformy REFIT. Rovněž posoudíme prostor pro další horizontální nebo odvětvové opatření na úrovni EU na ochranu oznamovatelů, kteří odhalí protiprávní jednání.

Budeme i nadále usilovat o přistoupení Unie k Evropské úmluvě o lidských právech, a to při plném zohlednění rozhodnutí Evropského soudního dvora. A vzhledem k tomu, že nezávislé a účinné soudní systémy podporují hospodářský růst a prosazování základních práv, budeme dále spolupracovat s Evropským parlamentem a členskými státy při prosazování a obraně zásad právního státu.

8.    Na cestě k nové migrační politice

Evropa, která chrání naše hranice a vede odpovědnou migrační politiku. Nutnost řídit migrační toky a zároveň zajistit, aby ti, kdo hledají útočiště, vždy nalezli ochranu, zůstává na denním pořádku. V průběhu minulého roku Komise zintenzivnila spolupráci s Evropským parlamentem, Radou a členskými státy v rámci Evropského programu pro migraci, který má umožnit rychlou a koordinovanou reakci na uprchlickou krizi a navrhnout dlouhodobý rámec založený na solidaritě a odpovědnosti.

Odhodlání EU řešit dopad této krize vede k nebývalé každodenní angažovanosti přímo na místě. Komise, agentury EU a členské státy spolupracují na záchraně životů na moři a podporují členské státy na vnější hranici. Na řešení uprchlické krize bylo z rozpočtu EU vyčleněno více než 15 miliard EUR. Prohlášení EU a Turecka je rozhodujícím krokem při zamezování nezákonnému převaděčství přistěhovalců, při řízení migračních toků a zabránění ztrátám na životech. V roce 2017 bude Komise stejně intenzivně pokračovat ve svém úsilí zajistit přímou podporu uprchlíkům a jejich integraci do hostitelských komunit v Evropě a ve třetích zemích, zlepšit řízení migrace v nejexponovanějších pohraničních oblastech, bojovat proti převaděčství a obchodování s lidmi, zejména v případě nezletilých osob bez doprovodu, a navracet nelegální migranty.

V prostoru, kde platí volný pohyb osob, jsou vnější hranice více než kdy jindy otázkou společné odpovědnosti. Byly podniknuty kroky, aby se situace v schengenském prostoru volného pohybu osob opět normalizovala. Za necelý rok vybudovala EU pomocí Evropské pohraniční a pobřežní stráže stálý systém, který zajišťuje ochranu hranic a řeší nedostatky při kontrolách osob vstupujících do EU.

Abychom byli schopni trvale spolehlivým a udržitelným způsobem zvládat migraci, musíme zavést celou řadu nástrojů. Všechny nezbytné základní prvky má nyní projednat Evropský parlament a Rada. Aby mohla Evropská unie zvládnout problémy spojené s migrací, je potřebný komplexní a jednotný přístup. Proto je nezbytné rychle přijmout klíčové návrhy, mezi které patří např. reforma dublinských pravidel v rámci společného evropského azylového systému 40 , přeměna Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na plnohodnotnou Agenturu EU pro azyl 41 , posílení systému Eurodac 42 , nový rámec pro přesídlování 43 a opatření pro řádně řízenou legální migraci 44 .

Na základě prvních výsledků nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu pro migraci 45 musí orgány EU a členské státy zaměřit svou činnost na to, aby otázky související s migrací zůstaly středem zájmu a podmínkou pro dobré vztahy se všemi klíčovými partnerskými zeměmi původu a tranzitu. Země původu a tranzitu se začaly zapojovat do těsnější spolupráce při předcházení nelegální migraci i v otázkách návratu. Budeme muset rovněž zavést účinné legální způsoby vstupu na území Unie, ať už prostřednictvím legální migrace, nebo přesídlením.

Příští rok prověříme různé oblasti činnosti v rámci této strategie, abychom získali komplexní přehled o pokroku směrem k účinnějšímu a udržitelnému řízení migrace, a určíme, kde je třeba vyvinout další úsilí.

9.     Silnější celosvětový aktér

Evropa, která chrání a hájí naše zájmy i za hranicemi. Evropa představuje „měkkou sílu“ celosvětového významu. Prostřednictvím globální strategie a revidované evropské politiky sousedství bude EU nadále používat veškeré nástroje, které má k dispozici, na podporu svých partnerů při hospodářské a politické stabilizaci, reformách a budování odolnosti. Prostřednictvím politiky rozšíření bude Komise společně s kandidátskými zeměmi nadále zvyšovat sdílenou stabilitu a prosperitu.

Nicméně tato „měkká síla“ ve stále konfliktnějším světě nestačí. Komise proto ještě v tomto roce představí Evropský akční plán obrany, který se bude zabývat tím, jaké politiky a nástroje EU se mohou postarat o to, aby průmyslová a dovednostní základna byla schopna zajistit obrannou schopnost potřebnou s ohledem na současné a budoucí výzvy v oblasti bezpečnosti. Poté Komise navrhne vytvoření Evropského fondu pro obranu, který podpoří výzkum a inovace a přispěje k posílení evropské technologické a průmyslové základny obrany a k další stimulaci rozvoje klíčové obranné schopnosti. Kromě toho budou navržena další opatření týkající se zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany.

Cílem návrhu na změnu nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru předloženého Komisí je řešit nedostatky, pokud jde o schopnost Evropské unie podpořit partnerské země při předcházení krizím a jejich zvládání vlastními silami, zejména prostřednictvím budování kapacit na podporu bezpečnosti a rozvoje. Vzhledem k bezprostřednímu ohrožení stability a míru a s tím souvisejícímu vývoji v celé řadě klíčových partnerských zemí je důležité, aby Evropský parlament a Rada tento návrh urychleně přijaly.

Evropská unie se bude i nadále snažit řešit probíhající konflikty a krize v sousedních zemích i ve vzdálenějších částech světa a přispět k pokračujícímu úsilí OSN a dalších mezinárodních subjektů v tomto ohledu. Komise a vysoká představitelka přijmou strategii EU pro Sýrii, v níž bude vysvětleno, jakým způsobem může Evropa pokračovat v poskytování humanitární pomoci a přispět k politické transformaci, stabilizaci a rekonstrukci i k obnovení mírumilovného syrského národa a pluralitní a tolerantní občanské společnosti v Sýrii.

Jedním z klíčových strategických partnerů EU zůstává Afrika a současná uprchlická krize jen znovu podtrhuje, že je důležité investovat do udržitelných a dobrých vztahů s africkými zeměmi, jejichž základem je sdílená odpovědnost. Rámec pro partnerství a specifické prostředky poskytnuté svěřenským fondem EU pro Afriku a nový plán vnějších investic 46  odrážejí náš závazek spolupracovat úzce s našimi africkými partnery a společně řešit globální výzvy. Vzhledem k 5. summitu EU a Afriky, který se uskuteční na konci roku 2017, navrhneme nový přístup, který by měl definovat strategické cíle a priority EU ve vztahu k Africe. Tento přístup by rovněž přispěl k africkému pilíři rámce pro období po skončení platnosti dohody z Cotonou, který Komise zanedlouho předloží, a měl by zdůraznit klíčový význam našich obchodních vztahů s africkými partnery.

Jak již bylo oznámeno, Komise rovněž navrhne nový Evropský konsensus o rozvoji, v němž bude naše rozvojová politika harmonizována s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 států OSN a který bude zajišťovat, že při provádění cílů udržitelného rozvoje sehraje tato politika plnohodnotnou úlohu.

10. Unie demokratické změny

Evropa, která přebírá odpovědnost, naslouchá a jedná. Demokratická změna Unie – což je ústřední priorita z 10 priorit stanovených Komisí – je naléhavější než kdy jindy. V této kritické době bude budoucnost Evropy záviset na tom, zda se občanům dostane ujištění, že společně jsme schopni je chránit, bránit a posilovat jejich postavení i pomáhat budovat pro ně pozitivní a udržitelnou perspektivu do budoucna.

Lepší právní úprava, odpovědnost a transparentnost nadále zůstávají hlavním aspektem činnosti této Komise a všechny orgány EU musí tyto zásady uplatňovat jednotně a odhodlaně, máme-li získat zpět důvěru našich občanů. Komise bude úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou, aby byla interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů v plné míře prováděna a uplatňována, a rovněž se zapojí do konstruktivních jednání s oběma orgány, pokud jde o náš nedávný návrh povinného rejstříku transparentnosti, který by se vztahoval na Evropský parlament, Radu a Komisi. Komise také předloží změny rámcové dohody s Evropským parlamentem, které mají zajistit, aby členové Komise mohli kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu.

Komise navrhne právní předpisy, které budou harmonizovat stávající akty s ustanoveními Smlouvy týkajícími se aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, tak aby došlo k postupnému ukončení regulativního postupu s kontrolou. Posoudíme také demokratickou legitimitu stávajících postupů při přijímání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů a zvážíme možné změny stávajících postupů při přijímání některých sekundárních aktů.

Aby se zajistilo, že právní nástroje EU budou mít zamýšlený účinek, má Komise v úmyslu vystupňovat své úsilí o uplatňování, provádění a prosazování právních předpisů EU. K tomu přispěje balíček opatření pro lepší prosazování pravidel jednotného trhu a v oblasti životního prostředí návrh, který byl vypracován v návaznosti na nedávné kontroly účelnosti v rámci programu REFIT a kterým se má zjednodušit podávání zpráv o životním prostředí, a opatření pro usnadnění přístupu ke spravedlnosti a podporu zajišťování shody s environmentálními právními předpisy v členských státech.

III.    Rychlejší plnění 10 priorit třemi orgány

Náš program zahájený zprávou o stavu Unie, kterou přednesl předseda Komise dne 14. září 2016 47 , je nejenom odrazem toho, co naši občané očekávají od EU, našeho dialogu s přímo zvolenými členy Evropského parlamentu 48 a s Radou, v níž jsou zastoupeny všechny vlády členských států 49 , a podnětů od Evropského hospodářského a sociálního výboru 50 a Výboru regionů 51 , ale zároveň plně odpovídá prioritám, na nichž se v Bratislavě dohodlo 27 hlav států nebo předsedů vlád 52 .

Tato Komise se v příštím roce zaměří bezvýhradně na dosažení výsledků, nicméně nemůže jich dosáhnout sama. Náš konstruktivní dialog s Evropským parlamentem a Radou ještě před předložením tohoto pracovního programu přinesl společnou vizi budoucích priorit v souladu s novou interinstitucionální dohodou o zdokonalení tvorby právních předpisů 53 . Komise považuje tuto dohodu za společný závazek soustředit se na významné a naléhavé problémy a zároveň usilovat o jednoduché, předvídatelné a přiměřené právní předpisy založené na faktech, které přinášejí maximální užitek pro občany i podniky.

Těšíme se proto na spolupráci v následujících týdnech s Evropským parlamentem a Radou, jejímž cílem bude dosáhnout dohody všech tří předsedů ohledně společného prohlášení, v němž stanovíme obecné cíle a priority pro rok 2017 a uvedeme návrhy, jimž je třeba věnovat v legislativní procesu prioritní pozornost. Jedná se o nový společný závazek v rámci interinstitucionální dohody 54 . Tento pracovní program je základem pro tuto společnou reflexi a vyzdvihuje ty projednávané návrhy 55 , které Komise považuje za nejdůležitější pro rychlý postup, aby Unie mohla návrhy přeměnit v činy a docílit výsledků tam, kde je to nejvíce zapotřebí.

(1)

Příloha I.

(2)

Příloha II.

(3)

 S výjimkou standardizovaného přiznání k DPH, u kterého musel být v tomto roce stažen dřívější návrh Komise vzhledem k nedostatečné podpoře Rady v rámci legislativního postupu. Mezi návazná opatření Komise v letošním pracovním programu patří např.: návrhy na změnu právních předpisů EU o ochraně soukromí v elektronické komunikaci a o DPH (viz příloha I) a návrh prováděcího aktu podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (viz příloha II).

(4)

Příloha V.

(5)

 Příloha IV.

(6)

Rozhodnutí Komise ze dne 25. listopadu 2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi členy Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými (C(2014) 9051 v konečném znění) a rozhodnutí Komise ze dne 25. listopadu 2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými (C(2014) 9048 v konečném znění).

(7)

COM(2016) 627 final.

(8)

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_cs.pdf

(9)

V této souvislosti Komise zaměří svoji komunikační činnost v roce 2017 na priority Komise na základě opatření v oblasti horizontální komunikace v letech 2017–18 v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020, (C(2016) 6838 ze dne 25.10.2016).

(10)

COM(2016) 646 final.

(11)

V zájmu další podpory v praxi jsme nedávno navrhli navýšit stávající finanční prostředky na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí na období 2017–2020 o další 2 miliardy EUR.

(12)

Jak bylo uvedeno výše, během jediného roku byl v 27 členských státech aktivován Evropský fond pro strategické investice, což vedlo k investicím ve výši 138 miliard EUR, včetně nového financování pro téměř 300 000 malých a středních podniků.

(13)

COM(2016) 581 final.

(14)

COM(2016) 603 final.

(15)

COM(2015) 634 final, COM(2015) 635/2 final.

(16)

COM(2016) 593 final, COM(2016) 594 final, COM(2016) 595 final, COM(2016) 596 final.

(17)

COM(2016) 289 final.

(18)

COM(2015) 627 final.

(19)

COM(2016) 285 final.

(20)

COM(2016) 287 final.

(21)

COM(2016) 590 final, COM(2016) 591final.

(22)

COM(2016) 43 final.

(23)

COM(2016) 589 final.

(24)

COM(2016) 52 final a COM(2016) 53 final/2.

(25)

COM(2015) 337 final/2.

(26)

COM(2016) 482 final/2.

(27)

COM(2016) 479 final.

(28)

COM(2016) 683 a COM(2016) 685.

(29)

COM(2016) 686 a COM(2016) 687.

(30)

COM(2015) 603 final.

(31)

COM(2015) 586 final/2.

(32)

COM(2015) 472 final/2.

(33)

COM(2015) 583 final.

(34)

COM(2013) 192 final.

(35)

Závěry Evropské rady – Brusel, 20. až 21. října 2016, bod 14: „...Rovněž Komisi vybízí, aby nadále jednala s orgány USA, a mohla tak předložit ambiciózní, vyváženou a komplexní dohodu o volném obchodu.

(36)

COM(2016) 194 final a COM(2016) 196 final.

(37)

COM(2015) 670 final.

(38)

První zpráva Komise o pokroku směrem k účinné a skutečné bezpečnostní unii byla přijata dne 12. října 2016 – COM(2016) 670 final.

(39)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016).

(40)

COM(2016) 270 final/2.

(41)

COM(2016) 271 final.

(42)

COM(2016) 272 final/2.

(43)

COM(2016) 468 final.

(44)

COM(2016) 378 final.

(45)

COM(2016) 385 final.

(46)

 COM(2016) 581 final.

(47)

  http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_en . Viz také prohlášení o záměru podepsané předsedou a prvním místopředsedou Komise a adresované předsedům Evropského parlamentu a Rady. Na tomto základě se konalo několik schůzek: dne 20. září jednal první místopředseda Komise s Radou pro obecné záležitosti a ve dnech 3. a 4. října proběhlo jednání mezi Komisí a Konferencí předsedů výborů.

(48)

  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0312+0+DOC+XML+V0//CS

(49)

Dopis ze dne 4. října, který zaslal předseda Rady pro obecné záležitosti předsedovi a prvnímu místopředsedovi Komise.

(50)

  http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc_contribution-to-ec--2017-workprogramme_en.pdf

(51)

  https://toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=RESOL-VI/010&id=24254  

(52)

  http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap

(53)

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:FULL&from=CS

(54)

Bod 7 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů.

(55)

 Příloha III.

Top

Ve Štrasburku dne 25.10.2016

COM(2016) 710 final

PŘÍLOHA

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ


Pracovní program Komise na rok 2017

Pro Evropu, která chrání, posiluje a brání

{SWD(2016) 400 final}


Příloha I: Nové iniciativy

Č.

Název

Popis 1  

Nový impulz pro zaměstnanost, růst a investice

1.

Iniciativa týkající se mladých lidí

Tato iniciativa zahrnuje návrh na vytvoření evropských sborů solidarity (legislativní/nelegislativní) a prioritní opatření, jejichž cílem je provést aspekty agendy dovedností týkající se mladých lidí, včetně rámce kvality pro učňovskou přípravu a návrhu o zvýšené mobilitě učňů (legislativní); modernizace škol a institucí vyššího vzdělávání (nelegislativní; Q2/2017); stejně jako návrhu na přísnější sledování výsledků absolventů vysokých škol, ale také mladých lidí, kteří již absolvovali odborné vzdělávání a přípravu (nelegislativní; Q2/2017).

2.

Provádění akčního plánu pro oběhové hospodářství

Jeho součástí je strategie pro využití, opětovné použití a recyklaci plastů (nelegislativní; Q4/2017); opatření týkající se vody: návrh nařízení o minimálních požadavcích na kvalitu opětovně využívané vody (včetně posouzení dopadů; článek 192 SFEU; Q2/2017); revize v rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) týkající se směrnice o pitné vodě (včetně posouzení dopadů; čl. 192 odst. 1 SFEU; Q4/2017); iniciativa, která má řešit právní, technické či praktické překážky na rozhraní právních předpisů v oblasti chemických látek, výrobků a odpadu (nelegislativní; Q4/2017) a monitorovací rámec pro oběhové hospodářství (nelegislativní; Q3/2017).

3.

Finanční rámec pro období po roce 2020

Komplexní návrh příštího víceletého finančního rámce, včetně vlastních zdrojů (legislativní/nelegislativní; článek 312 SFEU).

Propojený jednotný digitální trh

4.

Provádění strategie pro jednotný digitální trh

Přezkum v polovině období provádění strategie pro jednotný digitální trh.

Odolná energetická unie s progresivní politikou v oblasti změny klimatu

5.

Provádění strategie energetické unie: nízkoemisní cestování a mobilita

Revize v rámci programu REFIT týkající se několika důležitých právních předpisů, které zdůraznil akční plán pro nízkoemisní mobilitu: strategie pro období po roce 2020 týkající se vozidel / dodávkových automobilů a nákladních automobilů, autobusů a autokarů (legislativní, včetně posouzení dopadu; Q2/2017); směrnice o čistých vozidlech (včetně posouzení dopadů; článek 192 SFEU; Q2/2017) a směrnice o eurovinětě a evropských službách elektronického mýtného (EETS) (včetně posouzení dopadů; článek 91 SFEU; Q2/2017). Tato iniciativa zahrnuje provádění mezinárodní dohody o emisích z letadel (ICAO) (legislativní, včetně posouzení dopadu; článek 192 SFEU; Q1/2017).

Hlubší a spravedlivější vnitřní trh a posílená průmyslová základna

6.

Provádění strategie pro jednotný trh

Opatření budou zahrnovat revizi v rámci programu REFIT týkající se právních předpisů o zboží (legislativní/nelegislativní, včetně posouzení dopadu; Články 43/114/207 SFEU; Q2/2017), iniciativu v oblasti práva obchodních společností, která má usnadnit používání digitálních technologií v průběhu celého životního cyklu podniku a přeshraniční fúze podniků a jejich rozdělování (legislativní, včetně posouzení dopadu; Q3–4/2017), iniciativu pro koordinované hodnocení zdravotnických technologií (legislativní/nelegislativní, včetně posouzení dopadu; Q4/2017) a opatření umožňující lepší prosazování pravidel jednotného trhu v rámci širšího balíčku opatření k prosazování práva, včetně návrhů jednotné digitální brány (legislativní/nelegislativní, včetně posouzení dopadu; článek 114 SFEU; Q1/2017) a opatření ohledně nástroje pro zjišťování informací o jednotném trhu (legislativní, včetně posouzení dopadu; Q1/2017), modernizaci sítě SOLVIT (nelegislativní; Q1/2017) a zmocnění vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat právo (legislativní/nelegislativní, včetně posouzení dopadu; Q2/2017). 

7.

Spravedlivější zdanění společností

Tato iniciativa zahrnuje provádění akčního plánu v oblasti DPH prostřednictvím návrhů programu REFIT, které se týkají konečného systému DPH a sazeb DPH (legislativní, včetně posouzení dopadu; článek 113 SFEU; Q3/2017), balíček opatření pro lepší správní spolupráci a zjednodušení, který má snížit zátěž podniků a daňových správ (legislativní, včetně posouzení dopadu; článek 113 SFEU; Q4/2017); návrh seznamu EU, který uvádí jurisdikce třetích zemí, které nedodržují standardy řádné správy v oblasti daní (nelegislativní; Q3/2017) a provádění právních předpisů EU v souvislosti s mezinárodní dohodou o erozi základu daně a přesouvání zisku (BEPS) (legislativní/nelegislativní, včetně posouzení dopadu; Q2/2017).

8.

Provádění kosmické strategie pro Evropu

Legislativní návrhy o družicové komunikaci v rámci státní správy (včetně posouzení dopadů; článek 189 SFEU; Q4/2017) a opatření k usnadnění tržního využívání kosmických služeb a údajů (legislativní/nelegislativní).

9.

Provádění akčního plánu unie kapitálových trhů

Přezkum v polovině období (nelegislativní; Q2/2017) zhodnotí pokrok při provádění unie kapitálových trhů a určí případná dodatečná opatření potřebná pro zlepšení financování ekonomiky. Nová opatření budou zahrnovat rámec EU pro osobní penzijní produkty (legislativní/nelegislativní, včetně posouzení dopadu; článek 114 SFEU; Q2/2017); revizi v rámci programu REFIT týkající se nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR) (včetně posouzení dopadů; článek 114 SFEU; Q1/2017); akční plán v oblasti retailových finančních služeb (nelegislativní; Q1/2017) a dodatečné předpisy v přenesené pravomoci, které mají usnadnit financování infrastrukturních společností institucionálními investory (včetně posouzení dopadů; Q4/2016).

Hlubší a spravedlivější hospodářská a měnová unie

10.

Silná Unie vybudovaná na silné hospodářské a měnové unii

Bílá kniha o budoucnosti Evropy (nelegislativní; Q1/2017), jež stanoví kroky, jak 60 let po podpisu Římských smluv reformovat EU, která má 27 členských států. Součástí této bílé knihy bude také otázka budoucnosti HMU, aby bylo možné připravit 2. fázi prohlubování HMU v nových politických a demokratických podmínkách (včetně přezkumu zaměřeného na stabilitu, který se týká Paktu o stabilitě a růstu, a návazných opatření k článku 16 Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (která zahrnuje nejdůležitější prvky této smlouvy do právního rámce EU)). V rámci této iniciativy rovněž proběhne přezkum Evropského systému finančního dohledu (ESFS), aby se zvýšila účinnost a účelnost makro- i mikroobezřetního dohledu.

11.

Evropský pilíř sociálních práv

Po skončení veřejné konzultace iniciativa podá návrh na vytvoření „pilíře sociálních práv“ (Q1/2017) a představí související iniciativy, např. iniciativy, jež mají řešit problém rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, se kterým se potýkají pracující rodiny (legislativní/nelegislativní, včetně posouzení dopadu; články 153/157 SFEU) iniciativu ohledně přístupu k sociální ochraně (legislativní/nelegislativní, včetně posouzení dopadu; články 153/ 292) a provádění směrnice o pracovní době (nelegislativní), jakož i revizi v rámci programu REFIT týkající se směrnice o písemném prohlášení, která pro zaměstnavatele zavádí povinnost informovat zaměstnance o platných podmínkách smlouvy nebo pracovního poměru (legislativní, včetně posouzení dopadu); čl. 153 odst. 1 písm. b) a článek 154 SFEU).

Obchod: přiměřená a vyvážená dohoda o volném obchodu s USA

12.

Provádění strategie Obchod pro všechny

Pokračují a dokončují se dvoustranná jednání (například s Japonskem) a zahajují se nová jednání s Austrálií (včetně posouzení dopadů; Q1/2017), s Chile (včetně posouzení dopadů; Q2/2017) a Novým Zélandem (včetně posouzení dopadů; Q1/2017) o dohodách o volném obchodu. Současně s tím tato iniciativa počítá s dalším posílením nástrojů EU na ochranu obchodu a s návrhem na změnu antidumpingových právních předpisů EU (včetně posouzení dopadů; Q4/2016) v souladu se sdělením Komise ze dne 18. října 2016.

Oblast spravedlnosti a základních práv, jež jsou založeny na vzájemné důvěře

13.

Balíček opatření na ochranu údajů

Tento balíček (Q1/2017) bude zahrnovat sladění právních předpisů o ochraně osobních údajů při jejich zpracování orgány EU s novými obecnými pravidly ochrany údajů (legislativní; článek 16 SFEU), revizi v rámci programu REFIT týkající se směrnice o elektronických komunikacích (včetně posouzení dopadů; články 114/16 SFEU) a rámec pro rozhodnutí o přiměřenosti týkající se výměny osobních údajů se třetími zeměmi.

14.

Pokrok při zajišťování účinné a efektivní bezpečnostní unie

Provádění bezpečnostního programu Unie a akčního plánu pro boj proti financování terorismu a návrhy na sladění předpisů o trestných činech týkajících se praní peněz a příslušných sankcí (legislativní; článek 83 SFEU; Q4/2016). Cílem je posílit vzájemné uznávání příkazů o zmrazení a konfiskaci majetku z trestné činnosti (legislativní, včetně posouzení dopadu; článek 82 SFEU; Q4/2016), bojovat proti nedovolenému pohybu peněžní hotovosti (legislativní, včetně posouzení dopadu; články 33/114 TFEU; Q4/2016) a proti nedovolenému obchodu s kulturními statky (legislativní, včetně posouzení dopadu; článek 207 SFEU; Q4/2016). Tato iniciativa také zahrnuje návrh na vytvoření systému EU pro cestovní informace a povolení (legislativní; čl. 77 odst. 2 písm. b) a d) SFEU; Q4/2016) a opatření navazující na práci skupiny na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu.

Na cestě k nové migrační politice

15.

Provádění Evropského programu pro migraci

Přezkum v polovině období zaměřený na provádění Evropského programu pro migraci, konsolidace a horizontální hodnocení různých pracovních oblastí, včetně provádění nového rámce pro migrační partnerství se třetími zeměmi.

Silnější celosvětový aktér

16.

Provádění Akčního plánu pro evropskou obranu

Včetně návrhu na zřízení Evropského fondu pro obranu a návrhu opatření, jež mají zlepšit využívání a účinnost pravidel pro zadávání veřejných zakázek (legislativní/nelegislativní).

17.

Provádění globální strategie EU

Zejména snaha o posílení státní, ekonomické a sociální odolnosti třetích zemí, jakož i jejich odolnosti v oblasti životního prostředí a klimatu, především pokud jde o sousední země EU a přilehlé regiony (nelegislativní).

18.

Strategie EU pro Sýrii

Strategie nastíní, jak by EU mohla pomoci znovu vytvořit mírový a stabilní syrský národ a pluralitní a tolerantní občanskou společnost v Sýrii (nelegislativní; Q1/2017).

19.

Partnerství Afrika – EU: nové podněty

Tato iniciativa bude definovat strategické cíle a priority EU v oblasti vztahů s Afrikou (nelegislativní; Q2/2017). 

Unie demokratické změny

20.

Modernizace postupů projednávání ve výborech

Návrhy na sjednocení pravidel pro sekundární právní předpisy s aktualizovanými pravidly Smlouvy (legislativní; Q1/2017) a zhodnocení demokratické legitimity stávajících postupů pro přijímání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů (nelegislativní; Q1/2017).

21.

Strategičtější přístup pro prosazování práva EU

Opatření ke zvýšení úsilí při uplatňování, provádění a prosazování právních předpisů EU (nelegislativní; Q4/2016) v souladu s prioritami Komise; konkrétní návrhy, které mají zajistit lepší prosazování pravidel jednotného trhu (viz bod 6 výše) a také iniciativy v rámci programu REFIT, jejichž cílem bude zajistit řádné provádění a prosazování právních předpisů týkajících se životního prostředí, včetně zajištění souladu těchto právních předpisů v celé EU (nelegislativní; Q3/2017), přístup ke spravedlnosti (nelegislativní; Q1/2017) a sledování, transparentnost a podávání zpráv (legislativní/nelegislativní; Q2/2017).

(1)

V této příloze Komise poskytuje další informace, jsou-li k dispozici, o iniciativách zařazených do jejího pracovního programu, jak požaduje interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů. Tyto informace, jež jsou uvedeny v závorkách za popisem každé iniciativy, jsou pouze orientační a mohou být v průběhu přípravného procesu pozměněny, zejména na základě výsledku posouzení dopadů.

Top

Ve Štrasburku dne 25.10.2016

COM(2016) 710 final

PŘÍLOHA

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ


Pracovní program Komise na rok 2017

Pro Evropu, která chrání, posiluje a brání

{SWD(2016) 400 final}


Příloha II: Iniciativy REFIT 1

Č.

Název

Popis 2

Nový impulz pro zaměstnanost, růst a investice 

1.

Odpadní elektrické a elektronické zařízení (OEEZ)

Prováděcí akt o standardním formátu a četnosti podávání zpráv (směrnice 2012/19/EU; čl. 16 odst. 3; Q4/2017). Opatření navazuje na stanovisko platformy REFIT.

Propojený jednotný digitální trh

2.

ENISA (Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací)

Revize nařízení (EU) č. 526/2013 (nařízení o agentuře ENISA), které vymezuje poslání, cíle a úkoly agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (včetně posouzení dopadů, Q4/2017).

3.

Nařízení o doménovém jméně

Revize nařízení (ES) č. 733/2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně „.eu“ (TLD) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu (včetně posouzení dopadů; článek 173 SFEU; Q3/2017). Během posledních deseti let prodělal trh s TLD významné změny, které pro doménu .eu TLD znamenají strategické výzvy i příležitosti.

Odolná energetická unie s progresivní politikou v oblasti změny klimatu 

4.

Kombinovaná doprava

Revize směrnice 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy, která má zlepšit účinnost a účelnost a zajistit další podporu intermodální dopravy v EU (včetně posouzení dopadů; Q4/2017). Tato revize navazuje na hodnocení dokončené v roce 2016.

Lepší a spravedlivější vnitřní trh a posílená průmyslová základna

5.

Obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER) z roku 2015

Revize nařízení Komise (EU) č. 651/2014, kterým se zavádějí ustanovení o výjimkách pro přístavy a letiště v nařízení Komise, kterým se prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy (nařízení Rady 2015/1589; Q1/2017).

6.

Obecná úprava spotřebních daní

Revize směrnice 2008/118/ES, jejímž cílem je harmonizovat předpisy o clu a spotřebních daních, zlepšit právní jistotu a zajistit jednotné uplatňování práva EU (včetně posouzení dopadů; článek 113 SFEU; Q4/2017).

7.

Revize struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů

Revize směrnice Rady 92/83/EHS o struktuře spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (včetně posouzení dopadů; článek 113 SFEU; Q4/2017).

8.

Odborná příprava, kvalifikace, udělování povolení v silniční dopravě

Revize směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu (včetně posouzení dopadů; článek 91 SFEU; Q4/2016). Opatření navazuje na hodnocení dokončené v červenci 2016.

9.

Lepší fungování trhu pro autobusovou a autokarovou dopravu

Revize nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006, jejímž cílem je zlepšit hospodářskou soutěž na domácích trzích s autokary a zajistit nediskriminační přístup k terminálům či jiné infrastruktuře (včetně posouzení dopadů; článek 91 SFEU; Q4/2017). Tato revize navazuje na hodnocení dokončené v roce 2016.

10.

Přístup na evropský trh silniční přepravy zboží

Revize nařízení (ES) č. 1072/2009 a nařízení (ES) č. 1071/2009, jejímž účelem je zjednodušit a usnadnit provádění rovných podmínek a posílit tyto podmínky (včetně posouzení dopadů; článek 91 SFEU; Q2/2017). Tato revize navazuje na hodnocení dokončené v roce 2016.

11.

Posílení sociálních právních předpisů v silniční dopravě

Revize nařízení (ES) č. 561/2006, směrnice 2002/15/ES a směrnice 2006/22/ES, která má zajistit skutečně rovné podmínky v odvětví silniční dopravy, jakož i odpovídající pracovní podmínky (včetně posouzení dopadů; Q2/2017).Tato revize navazuje na hodnocení dokončené v roce 2016.

12.

Kodex pro malé řemeslnické firmy

Návrh doporučení Rady, který má usnadnit a zjednodušit stavbu malých osobních lodí a přeshraniční obchod s nimi, jakož i registraci těchto lodí (čl. 100 odst. 2 SFEU; Q4/2017). Návazná opatření na kontrolu účelnosti právních předpisů REFIT týkající se předpisů EU o bezpečnosti osobních lodí.

13.

Pronájem vozidel

Revize směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží, která má optimalizovat přidělování zdrojů, zvýšit flexibilitu při organizaci nákladní dopravy, a tedy produktivitu společností (včetně posouzení dopadů; článek 91 SFEU; Q2/2017). Tato revize navazuje na hodnocení dokončené v roce 2016.

14.

Silniční infrastruktura a bezpečnost tunelů

Revize směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury a směrnice 2004/54/ES o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě, která má za cíl zlepšit bezpečnost silničního provozu, řízení bezpečnosti infrastruktury tunelů na silnicích TEN-T, umožnit rovné podmínky v oblasti řízení bezpečnosti a snížit administrativní zátěž. Opatření navazuje na dvě hodnocení dokončená v roce 2015 (včetně posouzení dopadů; článek 91 SFEU; Q4/2017).

Hlubší a spravedlivější hospodářská a měnová unie

15.

Přeshraniční platby

Legislativní revize nařízení (ES) č. 924/2009 o přeshraničních platbách, která má za cíl rozšířit oblast působnosti nařízení na všechny měny jiné než euro, zlepšit zveřejňování a snížit poplatky za přeshraniční transakce, zejména pokud jde o transakce do členských států mimo eurozónu a z těchto států (článek 114 SFEU; Q4/2017).

Oblast spravedlnosti a základních práv, jež jsou založeny na vzájemné důvěře 

16.

Schengenský informační systém

Revize nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/JHA o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (čl. 77 odst. 2 písm. b) a d), články 82 a 87 SFEU; Q4/2016). Tato iniciativa je navazujícím opatřením na hodnocení provádění SIS II, jak požaduje právní základ (nařízení (ES) č. 1987/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/JHA); navazující opatření na hodnocení z roku 2016.

17.

Předpisy na ochranu spotřebitelů

Revize směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, směrnice 98/6/ES o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli, směrnice 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží, směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě, směrnice 2009/22/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitele a směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů. (včetně posouzení, Q4 2017). Revize navazuje na kontrolu účelnosti a hodnocení.

Na cestě k nové migrační politice

18.

Vízový informační systém

Návrh na změnu nařízení (ES) č. 767/2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a výměně údajů mezi členskými státy o krátkodobých vízech a nařízení (ES) č. 810/2009, kterým se stanoví kodex Společenství o vízech (vízový kodex) (včetně posouzení dopadů; čl. 77 odst. 2 písm. a) a b) a článek 87 SFEU). Navazující opatření na hodnocení z roku 2016.

(1)

Tato příloha obsahuje legislativní iniciativy v rámci programu REFIT, jejichž přijetí se plánuje na rok 2017. Doplňuje seznam nových iniciativ uvedených v příloze I.

(2)

V této příloze Komise poskytuje další informace, jsou-li k dispozici, o iniciativách, které jsou součástí jejího pracovního programu, a to v souladu s interinstitucionální dohodou o zdokonalení tvorby právních předpisů. Tyto informace, které jsou uvedeny v závorkách za popisem každé iniciativy, jsou pouze orientační a v průběhu přípravného procesu  mohou být pozměněny, zejména s ohledem na výsledek posouzení dopadů.

Top

Ve Štrasburku dne 25.10.2016

COM(2016) 710 final

PŘÍLOHA

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ


Pracovní program Komise na rok 2017

Pro Evropu, která chrání, posiluje a brání

{SWD(2016) 400 final}


Příloha III: Prioritní projednávané návrhy

Č.o

Položka

Celý název

Odkaz

Nový impulz pro zaměstnanost, růst a investice

1.

EFSI 2.0

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

COM(2016) 0597 final –

2016/0276 (COD)

14. 9. 2016

2.

Balíček týkající se oběhového hospodářství

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

COM(2015) 0593 final – 2015/0272 (COD)

3.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů

COM(2015) 0594 final – 2015/0274 (COD)

4.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech

COM(2015) 0595 final – 2015/0275 (COD)

5.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

COM(2015) 0596 final – 2015/0276 (COD)

6.

Přezkum VFR v polovině období

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020

COM2016) 0604 final –

2016/0283 (APP)

14. 9. 2016

7.

Finanční nařízení/Omnibus

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a mění nařízení (EU) č. 2012/2002, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014, (EU) č. 652/2014 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 541/2014/EU

COM(2016) 605 final -
2016/0282 (COD)

14. 9. 2016

Propojený jednotný digitální trh

8.

Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu

COM(2015) 0627 final –

2015/0284 (COD)

9. 12. 2015

9.

Digitální smlouvy

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu

COM(2015) 0634 final –

2015/0287 (COD)

9. 12. 2015

10.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o některých aspektech smluv o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku

COM(2015) 0635 final/2 –

2015/0288 (COD)

20. 6. 2016

11.

Reforma telekomunikací

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění)

COM(2016)/ 0590 final –

2016/0288 (COD)

14. 9. 2016

12.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací

COM(2016)/ 0591 final –

2016/0286 (COD)

14. 9. 2016

13.

Reforma autorského práva

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o autorském právu na jednotném digitálním trhu

COM(2016)/ 0593 final –

2016/0280 (COD)

14. 9. 2016

14.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv týkajících se některých on-line přenosů vysílacích organizací a opakovaného vysílání televizních a rozhlasových programů

COM(2016)/ 0594 final –

2016/0284 (COD)

14. 9. 2016

15.

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o některých povolených způsobech užití děl nebo jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a kterou se mění směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

COM(2016)/ 0596 final –

2016/0278 (COD)

14. 9. 2016

16.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY týkající se přeshraniční výměny informací mezi Evropskou unií a třetími zeměmi kopií v přístupném formátu některých děl nebo jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení

COM(2016)/ 0595 final –

2016/0279 (COD)

14. 9. 2016

17.

WiFi4EU – systém poukázek pro místní orgány

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu internetového připojení v místních komunitách

COM(2016)/ 0589 final –

2016/0287 (COD)

14. 9. 2016

18.

Audiovizuální mediální služby

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu

COM(2016) 0287 final –

2016/0151 (COD)

25. 5. 2016

19.

Návrh, který má zabránit neopodstatněnému zeměpisnému blokování

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES

COM(2016) 0289 final –

2016/0152 (COD)

25. 5. 2016

20.

Využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o využívání kmitočtového pásma 470-790 MHz v Unii

COM(2016) 043 final –

2016/027 (COD)

2. 2. 2016

Odolná energetická unie s progresivní politikou v oblasti změny klimatu

21.

Systém EU pro obchodování s emisemi

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií

COM(2015) 0337 final/2 – 2015/0148 (COD)

3. 9. 2015

22.

Rozhodnutí o sdílení úsilí

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu

COM(2016) 0482 final/2 –

2016/0231 (COD)

20. 7. 2016

23.

Balíček opatření týkající se bezpečnosti dodávek zemního plynu

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010

COM(2016) 052 final –

2016/030 (COD)

16. 2. 2016

24.

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU

COM(2016) 053 final/2 –

2016/031 (COD)

2. 6. 2016

Lepší a spravedlivější vnitřní trh a posílená průmyslová základna

25.

Unie kapitálových trhů – sekuritizace

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví společná pravidla pro sekuritizaci a vytváří se evropský rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012

COM(2015) 0472 final/2 –

2015/0226 (COD)

15. 2. 2016

26.

Unie kapitálových trhů – prospekt

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování

COM(2015) 0583 final –

2015/0268 (COD)

30. 11. 2015

27.

Vysílání pracovníků

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

COM(2016) 0128 final –

2016/070 (COD)

8. 3. 2016

28.

Schvalování vozidel a dozor nad trhem

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi

COM(2016) 031 final –

2016/014 (COD)

27. 1. 2016

Hlubší a spravedlivější hospodářská a měnová unie

29.

Evropský systém pojištění vkladů

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 806/2014 za účelem zřízení evropského systému pojištění vkladů

COM(2015) 0586 final/2 –

2015/0270 (COD)

8. 6. 2016

30.

Program na podporu strukturálních reforem

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017– 2020 a o změně nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 1305/2013

COM(2015) 0701 final – 2015/0263 (COD)

Obchod: přiměřená a vyvážená dohoda o volném obchodu s USA

31.

Rychlá ratifikace Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci

s Kanadou

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé

COM(2016) 0443 final –

2016/0205 (NLE)

5. 7. 2016

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé jménem Evropské unie

COM(2016) 0444 final –

2016/0206 (NLE)

5. 7. 2016

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o prozatímním provádění Komplexní dohody o hospodářské a obchodní spolupráci mezi Kanadou na jedné straně a Evropské unii a jejími členskými státy na straně druhé

COM(2016) 0470 final –

2016/0220 (NLE)

5. 7. 2016

32.

Nástroje na ochranu obchodu

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, a nařízení Rady (ES) č. 597/2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

COM(2013) 0192 –

2013/0103 (COD)

10. 4. 2013

Oblast spravedlnosti a základních práv, jež jsou založeny na vzájemné důvěře

33.

Evropský veřejný žalobce

Návrh NAŘÍZENÍ RADY o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce

COM(2013) 0534 final –

2013/0255 (APP)

17. 7. 2013

34.

Směrnice o střelných zbraních

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní

COM(2015) 0750 final – 2015/0269 (COD)

18. 11. 2015

35.

Směrnice o boji proti terorismu

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu

COM(2015) 0625 final – 2015/0281 (COD)

2. 12. 2015

36.

Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV

COM(2016) 07 final –

2016/02 (COD)

19. 1. 2016

37.

Vstup a výstup (systém inteligentních hranic)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011

COM(2016) 0194 final –

2016/0106 (COD)

6. 4. 2016

38.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES)

COM(2016) 0196 final –

2016/0105 (COD)

6. 4. 2016

Na cestě k nové migrační politice

39.

Reforma společného evropského azylového systému

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)

COM(2016) 0270 final/2 –

2016/0133 (COD)

4. 5. 2016

40.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010

COM/2016/ 0271 final –

2016/0131 (COD)

4. 5. 2016

41.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování [nařízení (ES) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států], za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (přepracované znění)

COM(2016) 0272 final/2 –

2016/0132 (COD)

4. 5. 2016

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)

COM(2016) 0465 final/2 –

2016/0222 (COD)

15. 9. 2015

42.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty

COM(2016) 0466 final –

2016/0223 (COD)

13. 7. 2016

43.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU

COM(2016) 0467 final –

2016/0224 (COD)

13. 7. 2016

44.

Nový rámec pro znovuusídlení

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vytvoření rámce Unie pro znovuusídlení a o změně nařízení (EU) č. 516/2014 Evropského parlamentu a Rady

COM(2016)/ 0468 final –

2016/0225 (COD)

13. 7. 2016

45.

Krizový relokační mechanismus

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje krizový relokační mechanismus a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států

COM(2015) 0450 final –

2015/0208 (COD)

9. 9. 2015

46.

Seznam bezpečných zemí původu

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se vytváří společný seznam EU bezpečných zemí původu pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany a mění směrnice 2013/32/EU

COM(2015) 0452 final –

2015/0211 (COD)

9. 9. 2015

47.

Schengenský hraniční kodex/

kontroly na vnějších hranicích

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení č. 562/2006 (ES), pokud jde o posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází

COM(2015) 0670 final –

2015/0307 (COD)

15. 12. 2015

Silnější celosvětový aktér

48.

Budování kapacit na podporu bezpečnosti a rozvoje ve třetích zemích

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 230/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje nástroj přispívající ke stabilitě a míru

COM(2016)0447 final/2 – 2016/0207 (COD)

5. 7. 2016

49.

Plán vnějších investic

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD

COM(2016) 0586 final – 2016/0281 (COD)

14. 9. 2016

50.

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění rozhodnutí č. 466/2014/EU, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii

COM(2016) 0583 final –

2016/0275 (COD)

14. 9. 2016

51.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 480/2009, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy

COM(2016)S 0582 final – 2016/0274 (COD)

14. 9. 2016

Top

Ve Štrasburku dne 25.10.2016

COM(2016) 710 final

PŘÍLOHA

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ


Pracovní program Komise na rok 2017

Pro Evropu, která chrání, posiluje a brání

{SWD(2016) 400 final}


Příloha IV: Předpisy, které budou staženy 1

Č.o

COM / Interinstitucionální ref. číslo

Název

Důvod stažení

Zemědělství a rozvoj venkova

1.

COM/2016/0159

2016/0086/COD

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2016

Zastaralé: touto záležitostí se zabývá prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2016/1153 ze dne 14. července 2016.

Oblast klimatu a energie

2.

COM/2014/0566

2014/0262/NLE

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Komisi vydávají směrnice pro jednání o změnách Úmluvy o jaderné bezpečnosti v rámci diplomatické konference

Zastaralé: návrh zastaral, jelikož dané změny řeší Vídeňská úmluva o jaderné bezpečnosti.

Hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla

3.

KOM/2011/0121

2011/0058/CNS

Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)

V návaznosti na svůj akční plán pro zdanění právnických osob z června 2015 Komise se znovu vrací na základě nového etapového přístupu ke společnému konsolidovanému základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB). Legislativní návrh povinného společného základu daně z příjmů právnických osob byl přijat dne 25. října 2016. Souběžně s tím se v souladu s oznámením Komise v pracovním programu na rok 2016 stávající návrh stahuje.

Zahraniční věci a bezpečnostní politika

4.

KOM/2005/0397

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Společenství ve Smíšeném výboru k provádění článku 66 Evropsko-středomořské prozatímní dohody o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy na straně druhé

Zastaralé: nejnovější příslušný dokument týkající se tématu rozhodnutí Smíšeného výboru EU-OOP zřizuje šest podvýborů (Úř. věst. L 187, 17.7.2012, s. 64).

5.

JOIN/2015/0035

2015/0303/NLE

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu jménem Evropské unie Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a Islámskou republikou Afghánistán

Byl nahrazen návrhem smíšené dohody, včetně prozatímního uplatňování (JOIN (2016) 45).

Zdraví a bezpečnost potravin

6.

COM/2014/0004

2014/0033/COD

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 89/608/EHS, 90/425/EHS a 91/496/EHS, pokud jde o odkazy na zootechnické právní předpisy

Zastaralé: obsah navrhované směrnice převzalo nově přijaté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1012 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie (Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 66).

7.

KOM/2007/0872

2008/0002/COD

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX (společný postup)

Zastaralé: dohodovací jednání v roce 2011 byla neúspěšná.

Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

8.

SEC(2010) 312 

Doporučení Evropské komise Radě, aby zmocnila Evropskou komisi k zahájení jednání se zeměmi, jež nejsou členy EU, s cílem uzavřít dohody o instalaci pozemních stanic Galileo.

Toto doporučení z roku 2010 nebylo Radou přijato, protože byl zvolen alternativní postup: namísto jednání o umístění stanic Galileo ve třetích zemích – což byl původní cíl tohoto návrhu – členské státy upřednostnily možnost umístit je na území členských států EU.

Spravedlnost, spotřebitelé a rovnost žen a mužů

9.

KOM/2011/0126

2011/0059/CNS

Návrh NAŘÍZENÍ RADY o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství

Zastaralé: tento návrh byl nahrazen návrhem v rámci postupu posílené spolupráce (COM(2016) 108).

10.

KOM/2011/0127

2011/0060/CNS

Návrh NAŘÍZENÍ RADY o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství

Zastaralé: tento návrh nahradily návrhy v rámci postupu posílené spolupráce (COM(2016) 107/108).

Migrace, vnitřní věci a občanství

11.

COM/2013/0097

2013/0059/COD

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje program registrovaných cestujících (RTP)

Tento návrh již byl na seznamu stažených nebo pozměněných projednávaných návrhů v pracovním programu Komise na rok 2016. Jak již bylo oznámeno v návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) (COM(2016) 194 final), Komise v okamžiku přijetí návrhu o EES návrh na zřízení programu registrovaných cestujících stáhla (viz PV(2016) 2172 final).

12.

COM/2013/0619

2013/0305/COD

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových psychoaktivních látkách

Zastaralé: některé prvky tohoto návrhu obsahuje nový návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1920/2006, pokud jde o výměnu informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek (COM(2016) 547); jiné prvky řeší návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, pokud jde o definici drogy (COM(2013) 618).

13.

COM/2009/0703

2009/0190/NLE

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu

Zastaralé: rozhodnutí Rady ze dne 13. července 2010 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu bylo přijato prostřednictvím jiného návrhu (COM(2010) 316). Tento dřívější návrh lze tedy stáhnout.

Obchod

14.

COM/2015/0390

2015/0170/NLE

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé

Zastaralé: tento návrh byl nahrazen návrhem COM (2016) 649.

Doprava

15.

KOM/2010/0263

2010/0141/NLE

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech leteckých služeb

Zastaralé: tento návrh byl v návaznosti na nová jednání o této dohodě nahrazen návrhem COM (2013) 423.

16.

KOM/2010/0264

2010/0142/NLE

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech leteckých služeb

Zastaralé: tento návrh byl v návaznosti na nová jednání o této dohodě nahrazen návrhem COM (2013) 424.

17.

KOM/2010/0803

2010/0388/NLE

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Královstvím Saúdská Arábie o některých aspektech leteckých služeb

Zastaralé: dne 15. června 2014 informovalo Království Saúdská Arábie Komisi o svém záměru tuto dohodu nepodepsat. Tento návrh lze tedy stáhnout.

Kodifikovaná znění

18.

KOM/2011/0120

2011/0053/COD

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži (kodifikované znění)

Zastaralý: obsahuje odkaz na neaktuální ustanovení o postupu projednávání ve výborech.

19.

COM/2015/0157

2015/0082/COD

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o obchodu s některými výrobky z oceli mezi Evropskou unií a Republikou Kazachstán (kodifikované znění)

Zastaralé: právní akt, k němuž bylo navrženo kodifikované znění, pozbyl účinnosti (oznámení o pozbytí platnosti – (Úř. věst. C 425, 18.12. 2015).

(1)

Tento seznam zahrnuje projednávané legislativní návrhy, které Komise hodlá během příštích šesti měsíců stáhnout (do dubna 2017). Obsahuje také dva již stažené návrhy (viz číslo 3 a 11), které již byly součástí pracovního programu Komise na rok 2016 a v této příloze se uvádí kvůli transparentnosti.

Top

Ve Štrasburku dne 25.10.2016

COM(2016) 710 final

PŘÍLOHA

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ


Pracovní program Komise na rok 2017

Pro Evropu, která chrání, posiluje a brání

{SWD(2016) 400 final}


Příloha V: Zrušení

Č.

Oblast politiky

Název

Důvody pro zrušení

1.

Zemědělství

Horizontální opatření, které má nahradit řadu zastaralých nařízení Komise v oblasti zemědělských trhů

Cílem tohoto opatření je jednak přizpůsobit nařízení Komise, která platila před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, pravidlům o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty, jak stanoví nařízení (EU) č. 1308/2013,  jednak, pokud možno, zjednodušit stávající pravidla. V důsledku toho bude zrušeno několik nařízení Komise v oblasti zemědělských trhů a nahrazeno novými akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty.

2.

Zaměstnanost

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) č. 2012/733 ze dne 26. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011, pokud jde o vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání a opětovné zřízení sítě EURES

Nahrazeno nařízením (EU) č. 2016/589, jak stanoví kapitola II nařízení (EU) č. 492/2011.

3.

Energetika

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 256/2014 ze dne 26. února 2014 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie, o nahrazení nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 736/96

Nařízení nepřináší žádnou přidanou hodnotu a výrazně se překrývá s ostatními právními akty, jak vyplynulo z kontroly účelnosti zaměřené na podávání zpráv, plánování a povinnost sledování u energetického acquis EU. Kromě toho bylo zrušení tohoto nařízení již zmíněno ve srovnávacím přehledu programu REFIT pro rok 2015.

4.

Bezpečnost potravin

Rozhodnutí Komise (EHS) č. 92/176 ze dne 2. března 1992 o mapách, které mají být poskytovány pro použití v síti Animo

Toto rozhodnutí již bylo nahrazeno, a to integrovaným počítačovým veterinárním systémem (TRACES), který je online nástrojem pro řízení a zahrnuje veškeré hygienické požadavky na obchod uvnitř EU, dovoz zvířat, spermatu, embryí, potravin, krmiv a rostlin.

5.

Bezpečnost potravin

Rozhodnutí Komise (ES) č. 2002/623 ze dne 24. července 2002, kterým se stanoví pokyny doplňující přílohu II směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2001/18 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady (EHS) č. 90/220

Rozhodnutí Komise (ES) č. 2002/623 stanoví pokyny týkající se posouzení rizik, jaká pro životní prostředí představují geneticky modifikované organismy, podle přílohy II směrnice (ES) č. 2001/18 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí. V roce 2017 Komise přijme novou směrnici, která zahrne klíčové prvky komplexních pokynů EFSA z roku 2010 týkající se posouzení rizika pro životní prostředí 2010 do přílohy II směrnice (ES) č. 2001/18, jak požaduje směrnice (EU) č. 2015/412. V důsledku toho se rozhodnutí (ES) č. 2002/623 stane zastaralým. V zájmu zjednodušení pro hospodářské subjekty a vnitrostátní orgány je vhodné zrušit rozhodnutí (ES) č. 2002/623 souběžně s přijetím nové směrnice.

6.

Bezpečnost potravin

Rozhodnutí Komise (ES) č. 2005/463 ze dne 21. června 2005, kterým se zřizuje styčná skupina pro výměnu a koordinaci informací o koexistenci geneticky modifikovaných, konvenčních a ekologických plodin

Navrhuje se tuto expertní skupinu zrušit, zejména s ohledem na revidovaná horizontální pravidla Komise pro vytváření a fungování expertních skupin Komise přijatá v květnu 2016 a vzhledem k tomu, že tato expertní skupina není v posledních pěti letech aktivní.

7.

Vnitřní trh

Směrnice (EHS) č. 73/361 ze dne 19. listopadu 1973 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se certifikace a označování ocelových lan, řetězů a háků

Tento akt ve své dnešní podobě již neobsahuje žádná dnes platná hmotněprávní ustanovení, neboť některá z jeho ustanovení byla zrušena směrnicí Rady (EHS) č. 91/368, kterou se mění předchozí směrnice o strojních zařízeních (EHS) č. 89/392, a další ustanovení byla zrušena nebo nahrazena přílohou III nařízení Rady (ES) č. 807/2003. Zbývající ustanovení jsou zastaralá a příslušná ustanovení o bezpečnosti byla začleněna do směrnice o výtazích (EU) č. 2014/33.

8.

Vnitřní trh

Rozhodnutí Komise (ES) č. 2009/767 ze dne 16. října 2009, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím „jednotných kontaktních míst“ podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/123 o službách na vnitřním trhu

Povinnosti a technické specifikace stanovené v rozhodnutí (ES) č. 2009/767 nyní upravují nařízení (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice (ES) č. 1999/93 a prováděcí rozhodnutí Komise (EU) č. 2015/1505 a (EU) č. 2015/1506. Rozhodnutí (ES) č. 2009/767 se proto stalo zastaralým.

9.

Vnitřní trh

Rozhodnutí Komise (EU) 2011/130 ze dne 25. února 2011, kterým se stanoví minimální požadavky na přeshraniční zpracování dokumentů elektronicky podepsaných příslušnými orgány podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/123 o službách na vnitřním trhu

Povinnosti a technické specifikace stanovené v rozhodnutí (EU) č. 2011/130 nyní upravují nařízení (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice (ES) č. 1999/93 a prováděcí rozhodnutí Komise (EU) č. 2015/1505 a (EU) č. 2015/1506. Rozhodnutí (ES) č. 2011/130 se proto stalo zastaralým.

10.

Daně a cla

Nařízení Komise (EHS) č. 3510/80 ze dne 23. prosince 1980 o definici pojmu původní produkty pro účely celních preferencí, které Evropské hospodářské společenství poskytuje v případě některých produktů z rozvojových zemí

Toto nařízení Komise se stalo zastaralým, poté co byly provedeny postupné reformy preferenčních pravidel původu. Nejnovější a aktualizovaná preferenční pravidla původu jsou nyní obsažena v nařízení (EU) č. 952/2013 (celní kodex Unie), v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/2446 a prováděcím nařízení (EU) č. 2015/2447 (poslední dvě uvedená nařízení nahradila prováděcí ustanovení předchozího celního kodexu z roku 1992).

11.

Daně a cla

Nařízení Rady (ES) č. 1147/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se dočasně pozastavují všeobecné sazby společného celního sazebníku pro některé zboží dovážené s osvědčeními letové způsobilosti

Zrušení tohoto nařízení Rady bude navrženo spolu s předložením nového návrhu nařízení Rady o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro některé zboží dovážené s osvědčeními o uvolnění oprávněnou osobou.

12.

Daně a cla

Nařízení Komise (ES) č. 209/2005 ze dne 7. února 2005, kterým se stanoví seznam textilních výrobků, při jejichž propouštění do volného oběhu ve Společenství se nepožaduje důkaz o původu

Toto nařízení Komise bylo prováděcím aktem nařízení Rady (ES) č. 1541/98 ze dne 13. července 1998, které samo bylo zrušeno v roce 2011.

13.

Daně a cla

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 70/2008 ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí pro celnictví a obchod

Toto rozhodnutí o elektronickém celnictví (e-customs) z roku 2008 se stalo nadbytečným vzhledem k vývoji celního práva a velmi podrobně upravené a harmonizované právní povinnosti ohledně užívání elektronických systémů. Hlavní ustanovení tohoto rozhodnutí jsou nyní nahrazena, s výjimkou čl. 4 odst. 4–7 rozhodnutí týkajícího se jednotného portálu. Přípravné práce na novém právním základu pro zřízení jednotného portálu již byly zahájeny a souběžně s návrhem na zrušení rozhodnutí (ES) č. 70/2008 bude předložen nový návrh.

14.

Daně a cla

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) č. 2011/544 ze dne 16. září 2011 o určení společné látky pro daňové značení plynových olejů a petroleje

Toto prováděcí rozhodnutí bude nahrazeno novým rozhodnutí platným od roku 2017 a souběžně bude zrušeno.

15.

Doprava

Směrnice Rady (EHS) č. 89/629 ze dne 4. prosince 1989 o omezení emisí hluku civilních podzvukových proudových letadel

Tato směrnice se stala nadbytečnou od okamžiku, kdy byla přijata a provedena směrnice (ES) č. 2006/93, která stanoví rozsáhlejší a přísnější přístup. Směrnice (EHS) č. 89/629 umožňovala, aby hlučná letadla pokračovala v provozu, pokud již byla uvedena ve vnitrostátním rejstříku. Nová registrace takových hlučných letadel již však nebyla dovolena (žádné dodatečné pravidlo). Proto mohla být starší a méně hlučná letadla nadále používána. Směrnice (ES) č. 2006/93 stanovila úplné ukončení provozu všech hlučných letadel, včetně všech letadel, na něž se vztahuje směrnice (EHS) č. 89/629, bez ohledu na to, zda jsou již registrována či nikoli, takže letadla nevyhovující normám již nejsou oprávněna létat v EU a musí být vyňata z vnitrostátního rejstříku.

16.

Doprava

Nařízení Rady (EHS) č. 3572/90 ze dne 4. prosince 1990, kterým se v důsledku sjednocení Německa mění některé směrnice, rozhodnutí a nařízení v oblasti silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy

Právní akty ve znění tohoto nařízení byly zrušeny nebo se právě zrušují. Jakmile se tedy toto nařízení stane zastaralým, mělo by být zrušeno.

Top