Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0909

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/909 ze dne 1. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro obsah oznámení, která mají být předkládána příslušným orgánům, a sestavování, zveřejňování a vedení seznamu oznámení (Text s významem pro EHP)

C/2016/1224

OJ L 153, 10.6.2016, p. 13–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/909/oj

10.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/13


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/909

ze dne 1. března 2016,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro obsah oznámení, která mají být předkládána příslušným orgánům, a sestavování, zveřejňování a vedení seznamu oznámení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (1), a zejména na čl. 4 odst. 4 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení v přenesené pravomoci, které má být přijato v souladu s čl. 27 odst. 3 třetím pododstavcem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (2), vyžaduje, aby byly soustavně předkládány identifikační referenční údaje o finančních nástrojích, které byly přijaty k obchodování. Naopak článek 4 nařízení (EU) č. 596/2014 vyžaduje, aby obchodní systémy oznamovaly svým příslušným orgánům pouze jednou podrobnosti o finančních nástrojích, které jsou předmětem žádosti o přijetí k obchodování, které byly přijaty k obchodování nebo s nimiž se obchoduje, a následně jednou, když nástroj přestane být obchodován nebo není přijat k obchodování. S výhradou výše zmíněného rozdílu mezi oznamovacími povinnostmi podle nařízení (EU) č. 596/2014 a výše uvedeného nařízení v přenesené pravomoci by měly být oznamovací povinnosti podle tohoto nařízení sladěny s oznamovacími povinnostmi podle výše uvedeného nařízení v přenesené pravomoci, aby se snížila administrativní zátěž subjektů, na něž se tyto povinnosti vztahují.

(2)

Aby bylo možné účinně a efektivně používat seznam oznámení finančních nástrojů, měly by obchodní systémy poskytovat úplná a přesná oznámení finančních nástrojů. Ze stejných důvodů by příslušné orgány měly sledovat a posuzovat oznámení finančních nástrojů obdržená od obchodních systémů co do jejich úplnosti a přesnosti a neprodleně tyto systémy informovat o všech zjištěných neúplných či nepřesných údajích. Stejně tak by měl Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (orgán ESMA) sledovat a posuzovat úplnost a přesnost oznámení obdržených od příslušných orgánů a neprodleně tyto orgány informovat o všech zjištěných neúplných či nepřesných údajích.

(3)

Orgán ESMA by měl seznam oznámení zveřejnit v elektronické, strojově čitelné a stáhnutelné formě, aby usnadnil efektivní využívání a výměnu údajů.

(4)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil orgán ESMA. Orgán ESMA uspořádal otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3).

(5)

Aby se zaručilo hladké fungování finančních trhů, je nutné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve a aby se ustanovení, která jsou v něm obsažena, uplatňovala od téhož data jako ustanovení, která jsou vymezena v nařízení (EU) č. 596/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oznámení finančních nástrojů podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014 obsahují všechny podrobnosti uvedené v tabulce 2 přílohy k tomuto nařízení, které příslušejí k dotčeným finančním nástrojům.

Článek 2

1.   Příslušné orgány pomocí automatických procesů sledují a posuzují, zda oznámení obdržená podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014 splňují požadavky článku 1 tohoto nařízení a článku 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/378 (4).

2.   Provozovatelé obchodních systémů jsou pomocí automatických procesů neprodleně informováni o veškerých neúplných údajích v obdržených oznámeních a o případech, kdy oznámení nebyla podána ve lhůtě stanovené v článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/378.

3.   Příslušné orgány pomocí automatických procesů předávají úplná a přesná oznámení finančních nástrojů orgánu ESMA v souladu s článkem 1.

Den po obdržení oznámení finančních nástrojů v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 596/2014 orgán ESMA pomocí automatických procesů provede konsolidaci oznámení, která obdržel od každého příslušného orgánu.

4.   Orgán ESMA pomocí automatických procesů sleduje a posuzuje, zda jsou oznámení obdržená od příslušných orgánů úplná a přesná a vyhovují použitelným normám a formátům, které jsou upřesněny v tabulce 3 přílohy k prováděcímu nařízení (EU) 2016/378.

5.   Orgán ESMA pomocí automatických procesů neprodleně informuje dotčené příslušné orgány o veškerých neúplných údajích v předaných oznámeních a o případech, kdy oznámení nebyla podána ve lhůtě stanovené v čl. 1 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2016/378.

6.   Orgán ESMA na svých webových stránkách pomocí automatických procesů zveřejní taxativní seznam oznámení, a to v elektronické, stáhnutelné a strojově čitelné formě.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. července 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. března 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/378 ze dne 11. března 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o časový harmonogram, formát a vzor podávání oznámení příslušným orgánům podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (Úř. věst. L 72, 17.3.2016, s. 1).


PŘÍLOHA

Oznámení finančních nástrojů podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014

Tabulka 1

Klasifikace komoditních derivátů a derivátů emisních povolenek pro tabulku 2 (pole 35–37)

Základní produkt

Podprodukt

Další podprodukt

„AGRI“ – zemědělský

„GROS“ – zrna a olejnatá semena

„FWHT“ – krmná pšenice

„SOYB“ – sójové boby

„CORN“ – kukuřice

„RPSD“ – semena řepky

„RICE“ – rýže

„OTHR“ – jiné

„SOFT“ – netrvanlivé

„CCOA“ – kakao

„ROBU“ – káva Robusta

„WHSG“ – bílý cukr

„BRWN“ – surový cukr

„OTHR“ – jiné

„POTA“ – brambory

 

„OOLI“ – olivový olej

„LAMP“ – lampantový

„DIRY“ – mléčné výrobky

 

„FRST“ – lesnictví

 

„SEAF“ – potraviny mořského původu

 

„LSTK“ – hospodářská zvířata

 

„GRIN“ – obilí

„MWHT“ – pšenice na mletí

„NRGY“ – energie

„ELEC“ – elektřina

„BSLD“ – základní zatížení

„FITR“ – finanční přenosová práva

„PKLD“ – špičkové zatížení

„OFFP“ – mimo špičku

„OTHR“ – jiné

„NGAS“ – zemní plyn

„GASP“ – GASPOOL

„LNGG“ – LNG

„NBPG“ – NBP

„NCGG“ – NCG

„TTFG“ – TTF

„OILP“ – ropa

„BAKK“ – Bakken

„BDSL“ – bionafta

„BRNT“ – Brent

„BRNX“ – Brent NX

„CNDA“ – kanadská

„COND“ – kondenzát

„DSEL“ – nafta

„DUBA“ – Dubai

„ESPO“ – ESPO

„ETHA“ – ethanol

„FUEL“ – palivo

„FOIL“ – topný olej

„GOIL“ – plynový olej

„GSLN“ – benzin

„HEAT“ – topný olej

„JTFL“ – tryskové palivo

„KERO“ – kerosen

„LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS“ – Mars

„NAPH“ – nafta

„NGLO“ – NGL

„TAPI“ – Tapis

„URAL“ – Urals

„WTIO“ – WTI

„COAL“ – uhlí

„INRG“ – kombinovaná energie

„RNNG“ – energie z obnovitelných zdrojů

„LGHT“ – lehké frakce

„DIST“ – destiláty

 

„ENVR“ – environmentální

„EMIS“ – emise

„CERE“ – CER

„ERUE“ – ERU

„EUAE“ – EUA

„EUAA“ – EUAA

„OTHR“ – jiné

„WTHR“ – počasí

„CRBR“ – související s uhlíkem

 

„FRGT“ – „náklad“

„WETF“ – vlhký

„TNKR“ – tankery

„DRYF“ – suchý

„DBCR“ – lodě přepravující volně ložený suchý náklad

„CSHP“ – kontejnerové lodě

 

„FRTL“ –„hnojivo“

„AMMO“ – amoniak

„DAPH“ – DAP (hydrogenfosforečnan amonný)

„PTSH“ – potaš

„SLPH“ – síra

„UREA“ – močovina

„UAAN“ – UAN (močovina a dusičnan amonný)

 

„INDP“ – průmyslové výrobky

„CSTR“ – stavebnictví

„MFTG“ – výroba

 

„METL“ – kovy

„NPRM“ – jiné než vzácné

„ALUM“ – hliník

„ALUA“ – hliníková slitina

„CBLT“ – kobalt

„COPR“ – měď

„IRON“ – železná ruda

„LEAD“ – olovo

„MOLY“ – molybden

„NASC“ – NASAAC

„NICK“ – nikl

„STEL“ – ocel

„TINN“ – cín

„ZINC“ – zinek

„OTHR“ – jiné

„PRME“ – vzácné

„GOLD“ – zlato

„SLVR“ – stříbro

„PTNM“ – platina

„PLDM“ – palladium

„OTHR“ – jiné

„MCEX“ – vícekomoditní exotické

 

 

„PAPR“ – papír

„CBRD“ – bednová lepenka

„NSPT“ – novinový papír

„PULP“ – buničina

„RCVP“ – sběrný papír

 

„POLY“ – polypropylen

„PLST“ – umělá hmota

 

„INFL“ – inflace

 

 

„OEST“ – oficiální ekonomické statistiky

 

 

„OTHC“ – jiné C10 'definované v tabulce 10.1 oddílu „Jiné deriváty C10“ přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro požadavky na transparentnost obchodních systémů a investičních firem ve vztahu k dluhopisům, strukturovaným finančním produktům, emisním povolenkám a derivátům.

„DLVR“ – dodatelný

„NDLV“ – nedodatelný

 

„OTHR“ – jiné

 

 


Tabulka 2

Obsah oznámení, která mají být předkládána příslušným orgánům v souladu s čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014

Č.

Pole

Obsah, který má být oznámen

Obecná pole

1

Identifikační kód nástroje

Kód použitý k identifikaci finančního nástroje.

2

Plný název nástroje

Plný název finančního nástroje.

3

Klasifikace nástroje

Taxonomie použitá ke klasifikaci finančního nástroje.

Poskytne se úplný a přesný kód klasifikace finančního nástroje (CFI).

4

Ukazatel komoditního derivátu

Údaj, zda finanční nástroj spadá do definice komoditního derivátu podle čl. 2 odst. 1 bodu 30 nařízení (EU) č. 600/2014.

Pole týkající se emitenta

5

Identifikátor emitenta nebo provozovatele obchodního systému

Identifikátor LEI emitenta nebo provozovatele obchodního systému.

Pole týkající se obchodního systému

6

Obchodní systém

Segment MIC pro obchodní systém nebo systematický internalizátor, je-li k dispozici, který jinak MIC provozuje.

7

Zkrácený název finančního nástroje

Zkrácený název finančního nástroje v souladu s normou ISO 18774.

8

Žádost emitenta o přijetí k obchodování

Zda emitent finančního nástroje požádal o obchodování se svými finančními nástroji nebo o jejich přijetí k obchodování v obchodním systému nebo takové obchodování či přijetí schválil.

9

Datum schválení přijetí k obchodování

Datum a čas, kdy emitent schválil přijetí svých finančních nástrojů k obchodování nebo obchodování s těmito nástroji v obchodním systému.

10

Datum žádosti o přijetí k obchodování

Datum a čas žádosti o přijetí k obchodování v obchodním systému.

11

Datum přijetí k obchodování nebo datum prvního obchodu

Datum a čas přijetí k obchodování v obchodním systému nebo datum a čas, kdy byl nástroj poprvé obchodován nebo kdy byl obchodním systémem poprvé obdržen příkaz nebo kotace.

12

Datum ukončení

Datum a čas, kdy se s finančními nástroji přestane obchodovat nebo přestanou být přijaty k obchodování v obchodním systému.

Není-li toto datum a čas k dispozici, pole se nevyplní.

Jmenovitá pole

13

Jmenovitá měna 1

Měna, v níž je denominována jmenovitá částka.

V případě úrokových či měnových derivátů jde o jmenovitou měnu komponenty 1 nebo měny 1 v páru měn.

V případě swapce, kdy je podkladový swap tvořen jedinou měnou, jde o jmenovitou měnu podkladového swapu. U swapcí, kde je podkladový swap tvořen více měnami, jde o jmenovitou měnu komponenty 1 swapu.

Pole týkající se dluhopisů či jiných forem dluhových cenných papírů

14

Celková emitovaná jmenovitá částka

Celková emitovaná jmenovitá částka v peněžní hodnotě.

15

Datum splatnosti

Datum splatnosti oznámeného finančního nástroje.

Toto pole se vztahuje na dluhové nástroje s definovanou platností.

16

Měna jmenovité hodnoty

Měna jmenovité hodnoty pro dluhové nástroje.

17

Jmenovitá hodnota na jednotku/minimální obchodovaná hodnota

Jmenovitá hodnota každého nástroje. Není-li k dispozici, vyplní se minimální obchodovaná hodnota.

18

Pevná sazba

Pevná procentní sazba návratnosti dluhového nástroje, je-li držen do data splatnosti, vyjádřená jako procentní podíl.

19

Identifikátor indexu/referenční hodnoty dluhopisu s pohyblivou úrokovou sazbou

Pokud identifikátor existuje.

20

Název indexu/referenční hodnoty dluhopisu s pohyblivou úrokovou sazbou

Pokud identifikátor neexistuje, název indexu.

21

Doba trvání indexu/referenční hodnoty dluhopisu s pohyblivou úrokovou sazbou

Doba trvání indexu/referenční hodnoty dluhopisu s pohyblivou úrokovou sazbou. Doba se vyjádří v dnech, týdnech, měsících nebo letech.

22

Rozpětí bazických bodů indexu/referenční hodnoty dluhopisu s pohyblivou úrokovou sazbou.

Počet bazických bodů nad indexem nebo pod ním, použitý k výpočtu ceny.

23

Seniorita dluhu

Určete typ dluhopisu: prioritní dluh, mezaninový dluh, podřízený dluh.

Pole týkající se derivátů a sekuritizovaných derivátů

24

Datum konce platnosti

Datum konce platnosti finančního nástroje. Pole se vztahuje pouze na deriváty s definovanou dobou platnosti.

25

Cenový multiplikátor

Počet jednotek podkladového nástroje reprezentovaného jednou derivátovou smlouvou.

U futures nebo opce na indexu částku na jeden indexový bod.

U sázek na spready pohyb ceny podkladového nástroje, na němž je sázka na spready založena.

26

Kód podkladového nástroje

Kód ISIN podkladového nástroje.

U nástrojů ADR, GDR a obdobných nástrojů kód ISIN finančního nástroje, na němž jsou tyto nástroje založeny.

U konvertibilních dluhopisů kód ISIN nástroje, na nějž lze dluhopis převést.

U derivátů nebo jiných nástrojů, které mají podkladový nástroj, kód ISIN podkladového nástroje, je-li podkladový nástroj přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému. Je-li podkladový nástroj akciová dividenda, pak kód nástroje související akcie, která opravňuje podkladové nástroje.

U swapů úvěrového selhání by se měl uvést kód ISIN referenčního závazku.

V případě, že podkladovým nástrojem je index a má kód ISIN, kód ISIN tohoto indexu.

Je-li podkladovým nástrojem koš, uveďte kódy ISIN každé složky koše, který je přijat k obchodování nebo obchodován v obchodním systému. Pole 26 a 27 se tudíž vykazují tolikrát, kolikrát je to nezbytné k uvedení všech nástrojů v koši.

27

Podkladový emitent

V případě, že nástroj odkazuje na emitenta spíše než na jeden jediný nástroj, kód LEI emitenta.

28

Název podkladového indexu

V případě, že je podkladovým nástrojem index, název indexu.

29

Doba trvání podkladového indexu

V případě, že je podkladovým nástrojem index, doba trvání indexu.

30

Typ opce

Údaj, zda je derivátová smlouva kupní opce (právo na nákup konkrétního podkladového aktiva) nebo prodejní opce (právo na prodej konkrétního podkladového aktiva) nebo zda v době realizace nelze určit, zda je o prodejní či kupní opci. V případě swapce půjde o:

„prodejní“ v případě swapce příjemce, v níž má kupující právo vstoupit do swapu jako příjemce s pevnou sazbou.

„kupní“ v případě swapce plátce, v níž má kupující právo vstoupit do swapu jako plátce s pevnou sazbou.

V případě horních a spodních mezních hodnot půjde o:

„prodejní“ v případě spodní mezní hodnoty,

„kupní“ v případě horní mezní hodnoty,

Pole se vztahuje na deriváty, které jsou opce nebo warranty.

31

Realizační cena

Předem stanovená cena, za kterou bude muset držitel koupit nebo prodat podkladový nástroj, nebo údaje, že cenu nelze v době realizace určit.

Pole se vztahuje pouze na opce nebo warranty v případech, kdy lze realizační cenu určit v době realizace.

Pokud cena není právě k dispozici, ale čeká se na její určení, hodnota bude „PNDG“.

Není-li realizační cena použitelná, pole se nevyplní.

32

Měna realizační ceny

Měna realizační ceny.

33

Realizace opce

Údaj, zda lze opci realizovat pouze k pevně stanovenému datu (evropský a asijský styl), sérii předem stanovených dat (bermudský sty) nebo kdykoli během trvání smlouvy (americký styl).

Pole se vztahuje pouze na opce, warranty a potvrzení nároku.

34

Druh dodání

Údaj, zda je finanční nástroj urovnán fyzicky nebo v hotovosti.

Nelze-li druh dodání v době realizace určit, hodnota je „OPTL“.

Toto pole je použitelné pouze pro deriváty.

Komoditní deriváty a deriváty emisních povolenek

35

Základní produkt

Základní produkt pro třídu podkladových aktiv, uvedený v klasifikaci komodit a tabulce derivátů emisních povolenek.

36

Podprodukt

Podprodukt pro třídu podkladových aktiv, uvedený v klasifikaci komodit a tabulce derivátů emisních povolenek.

Pole vyžaduje základní produkt.

37

Další podprodukt

Další podprodukt pro třídu podkladových aktiv, uvedený v klasifikaci komodit a tabulce derivátů emisních povolenek.

Pole vyžaduje podprodukt.

38

Druh transakce

Druh transakce upřesněný obchodním systémem.

39

Druh konečné ceny

Druh konečné upřesněný obchodním systémem.

Úrokové deriváty

Pole v tomto oddíle by se měla vyplnit pouze u nástrojů, jejichž podkladovým nástrojem je nefinanční nástroj ve formě úrokové sazby.

40

Referenční sazba

Název referenční sazby.

41

Doba trvání smlouvy o úrokové sazbě

Jsou-li třídou aktiv úrokové sazby, toto pole uvádí dobu trvání smlouvy. Doba se vyjádří v dnech, týdnech, měsících nebo letech.

42

Jmenovitá měna 2

V případě swapů více měn nebo křížových měnových swapů měna, v níž je denominována komponenta 2 smlouvy.

U swapcí, jejichž podkladový swap tvoří více měn, měna, v níž je denominována komponenta 2 swapu.

43

Pevná sazba komponenty 1

Případně údaj o použité pevné sazbě komponenty 1.

44

Pevná sazba komponenty 2

Případně údaj o použité pevné sazbě komponenty 2.

45

Pohyblivá sazba komponenty 2

Případně údaj o použité úrokové sazbě.

46

Doba trvání smlouvy o úrokové sazbě u komponenty 2

Údaj o referenčním období úrokové sazby, která je stanovena v předem určených intervalech odkazem na tržní referenční sazbu. Doba se vyjádří v dnech, týdnech, měsících nebo letech.

Měnové deriváty

Pole v tomto oddíle by se měla vyplnit pouze u nástrojů, jejichž podkladovým nástrojem je nefinanční nástroj ve formě měnového derivátu.

47

Jmenovitá měna 2

Pole by se mělo vyplnit podkladovou měnou 2 měnového páru (měna jedna se vyplní v poli 13 pro jmenovitou měnu 1).

48

Druh podkladové měny (FX Type)

Druh podkladové měny.


Top