Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1929

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1929 ze dne 4. listopadu 2016, kterým se schvaluje Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, sérotyp 3a3b, kmen ABTS-351, jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (Text s významem pro EHP )

C/2016/6937

OJ L 299, 5.11.2016, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1929/oj

5.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/26


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1929

ze dne 4. listopadu 2016,

kterým se schvaluje Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, sérotyp 3a3b, kmen ABTS-351, jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 90 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. ledna 2013 Francie v souladu s čl. 11 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (2) obdržela žádost o zařazení účinné látky Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, sérotyp 3a3b, kmen ABTS-351 do přílohy I uvedené směrnice pro použití v přípravcích typu 18, insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců, jak jsou vymezeny v příloze V uvedené směrnice, což odpovídá typu přípravku 18, jak je vymezen v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(2)

Francie předložila dne 29. května 2015 hodnotící zprávu a doporučení v souladu s čl. 90 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Výbor pro biocidní přípravky vypracoval dne 16. února 2016 stanovisko Evropské agentury pro chemické látky a zohlednil v něm závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.

(4)

Podle tohoto stanoviska lze očekávat, že biocidní přípravky typu 18 obsahující látku Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, sérotyp 3a3b, kmen ABTS-351, splňují kritéria stanovená v čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 528/2012, jsou-li dodrženy určité specifikace a podmínky pro jejich použití.

(5)

Je proto vhodné schválit látku Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, sérotyp 3a3b, kmen ABTS-351, pro použití v biocidních přípravcích typu 18 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, sérotyp 3a3b, kmen ABTS-351, se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18, s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. listopadu 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, sérotyp 3a3b, kmen ABTS-351

Nepoužije se

Žádné relevantní nečistoty

1. března 2017

28. února 2027

18

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:

1)

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

2)

Vzhledem k rizikům, která byla zjištěna u hodnocených použití, se při hodnocení přípravku musí věnovat pozornost zejména:

a)

profesionálním uživatelům;

b)

obecné populaci vystavené úletu postřikové kapaliny;

c)

půdnímu prostředí, pokud se přípravek použije před deštěm.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty účinné látky hodnocené v souladu s čl. 90 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít stejnou nebo odlišnou čistotu, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.


Top