EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0017

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

OJ L 134, 30.4.2004, p. 1–113 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 007 P. 19 - 131
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 008 P. 3 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 008 P. 3 - 115
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001 P. 43 - 155

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; Zrušeno 32014L0025 . Latest consolidated version: 01/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/17/oj

32004L0017Úřední věstník L 134 , 30/04/2004 S. 0001 - 0113


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES

ze dne 31. března 2004

o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 a články 55 a 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů [3],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [4], s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 9. prosince 2003,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) U příležitosti nových změn směrnice Rady 93/38/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v oblasti vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací [5], které jsou nutné ke splnění požadavků na zjednodušení a modernizaci vyjádřených zadavateli a hospodářskými subjekty v jejich reakcích na Zelenou knihu, kterou přijala Komise dne 27. listopadu 1996, by uvedená směrnice měla být v zájmu srozumitelnosti přepracována. Tato směrnice je založena na judikatuře Evropského soudního dvora, zejména na judikatuře týkající se kritérií pro zadání zakázky, která upřesňuje možnosti zadavatelů vyhovět potřebám dotčené veřejnosti, včetně oblasti životního prostředí nebo sociální oblasti, budou-li tato kritéria spojena s předmětem zakázky, neponechají-li zadavateli neomezenou volnost výběru, budou-li výslovně uvedena a budou-li v souladu se základními zásadami uvedenými v devátém bodu odůvodnění.

(2) Významným důvodem pro zavedení pravidel pro koordinaci postupů při zadávání zakázek v těchto odvětvích je značné množství způsobů, kterými mohou vnitrostátní orgány ovlivnit jednání těchto subjektů, zejména prostřednictvím kapitálové účasti nebo zastoupením v jejich správních, řídících nebo dozorčích orgánech.

(3) Dalším z hlavních důvodů nezbytnosti koordinace postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v těchto odvětvích je uzavřený charakter trhů, na kterých působí, způsobený udělováním zvláštních nebo výlučných práv členskými státy na dodávky, obstarávání nebo využívání sítí pro poskytování dotčených služeb.

(4) Právní předpisy Společenství a zejména nařízení Rady (EHS) č. 3975/87 ze dne 14. prosince 1987, kterým se stanoví postup pro použití pravidel hospodářské soutěže pro podniky v odvětví letecké dopravy [6] a nařízení (EHS) č. 3976/87 ze dne 14. prosince 1987 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy [7] jsou určeny k prohloubení hospodářské soutěže mezi subjekty, které nabízejí služby v letecké dopravě veřejnosti. Není proto vhodné zahrnout tyto subjekty do oblasti působnosti této směrnice. Se zřetelem ke konkurenčnímu postavení lodní dopravy Společenství by bylo též nevhodné podřídit zakázky zadávané v této oblasti pravidlům této směrnice.

(5) Oblast působnosti směrnice 98/38/EHS v současné době zahrnuje určité zakázky zadávané zadavateli působícími v odvětví telekomunikací. Pro otevření tohoto odvětví byl přijat legislativní rámec obsažený ve čtvrté zprávě o provádění nařízení o telekomunikacích ze dne 25. listopadu 1998. Jedním z jeho důsledků bylo zavedení účinné hospodářské soutěže, jak právní tak faktické, v tomto odvětví. Pro informaci a s ohledem na tuto situaci zveřejnila Komise seznam telekomunikačních služeb [8], které již mohou být vyňaty z oblasti působnosti uvedené směrnice na základě jejího článku 8. Další pokrok byl potvrzen v sedmé zprávě o provádění nařízení o telekomunikacích ze dne 26. listopadu 2001. Není proto dále nutné upravovat nákupy prováděné subjekty působícími v tomto odvětví.

(6) Není proto dále vhodné zachovávat Poradní výbor pro zakázky v odvětví telekomunikací, zřízený směrnicí Rady 90/531/EHS ze dne 17. září 1990 o postupech při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací [9].

(7) Přesto je vhodné nadále dohlížet na vývoj v odvětví telekomunikací a znovu zvážit situaci, pokud by bylo zjištěno, že v tomto odvětví již není účinná hospodářská soutěž.

(8) Směrnice 93/38/EHS vyjímá ze své oblasti působnosti telefonní službu, dálnopis, mobilní telefonní, pagingové a družicové služby. Tyto výjimky byly zavedeny pro zohlednění skutečnosti, že zmíněné služby by mohly být v dané zeměpisné oblasti často poskytovány pouze jedním poskytovatelem služeb vzhledem k nepřítomnosti účinné hospodářské soutěže a k existenci zvláštních nebo výlučných práv. Zavedení účinné hospodářské soutěže v odvětví telekomunikací tyto výjimky zbavuje opodstatnění. Je proto nezbytné zahrnout zakázky na uvedené telekomunikační služby do oblasti působnosti této směrnice.

(9) Pro zajištění otevřeného zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb v hospodářské soutěži je žádoucí, aby byla vypracována ustanovení, která zavádějí na úrovni Společenství koordinaci zakázek překračujících určitou hodnotu. Tato koordinace je založena na požadavcích vyplývajících z článků 14, 28 a 49 Smlouvy o ES a článku 97 Smlouvy o Euratomu, zejména na zásadě rovného zacházení, přičemž zásada zákazu diskriminace je pouze jejím zvláštním vyjádřením, zásadě vzájemného uznávání, zásadě proporcionality, a zásadě transparentnosti. Tato koordinace by s ohledem na druh odvětví, kterých se týká, měla při zachování uplatnění uvedených zásad vytvořit rámec pro zdravou obchodní praxi a měla by umožnit co největší pružnost.

Pokud jde o veřejné zakázky, jejichž hodnota je nižší než částka, pro kterou se použijí ustanovení o koordinaci Společenstvím, je vhodné připomenout judikaturu rozvinutou Evropským soudním dvorem, podle které se používají výše uvedená pravidla a zásady.

(10) Aby bylo dosaženo skutečné otevření trhu a přiměřená rovnováha při používání pravidel pro zadávání veřejných zakázek v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, musí být subjekty, jež mají být zahrnuty, vymezeny na jiném základě než odkazem na jejich právní postavení. Je proto třeba zajistit, aby nebylo ohroženo rovné zacházení se zadavateli z veřejného a soukromého sektoru. Je rovněž třeba zajistit, aby v souladu s článkem 295 Smlouvy nebyla dotčena úprava vlastnictví uplatňovaná v členských státech

(11) Členské státy by měly zajistit, aby účast uchazeče, který je veřejnoprávním subjektem, v zadávacím řízení nezpůsobila narušení hospodářské soutěže ve vztahu k soukromoprávním uchazečům.

(12) Podle článku 6 Smlouvy jsou požadavky na ochranu životního prostředí zahrnuty do vymezení a provádění politik a činností Společenství uvedených v článku 3 Smlouvy, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje. Tato směrnice proto upřesňuje, jak mohou zadavatelé přispět k ochraně životního prostředí a podpoře udržitelného rozvoje, a současně jim zajišťuje možnost získat pro své zakázky nejlepší poměr kvality a ceny.

(13) Nic v této směrnici by nemělo bránit zavedení nebo uplatňování opatření nutných k ochraně veřejné mravnosti, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, zdraví, života lidí a zvířat, ochraně rostlin, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj, za podmínky, že tato opatření jsou v souladu se Smlouvou.

(14) Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho působnosti, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986 – 1994) [10] schválilo zejména Dohodu WTO o vládních zakázkách (dále jen "Dohoda"), jejímž cílem je vytvořit mnohostranný rámec vyvážených práv a povinností týkajících se veřejných zakázek se záměrem dosáhnout liberalizace a rozšíření světového obchodu. Se zřetelem k mezinárodním právům a závazkům, které vyplývají pro Společenství z přijetí Dohody, jsou opatření, která se mají vztahovat na uchazeče a výrobky ze signatářských třetích zemí, stanoveny Dohodou. Dohoda nemá přímý účinek. Zadavatelé, na které se Dohoda vztahuje, kteří splňují tuto směrnici a kteří ji uplatňují na hospodářské subjekty ze třetích zemí, které jsou signatáři Dohody, jednají tedy v souladu s Dohodou. Je také vhodné, aby tato směrnice zaručovala hospodářským subjektům ze Společenství podmínky pro účast na veřejných zakázkách, které jsou stejně příznivé jako podmínky pro hospodářské subjekty ze třetích zemí, které jsou signatáři Dohody.

(15) Před zahájením zadávacího řízení mohou zadavatelé prostřednictvím "technického dialogu" vyhledávat nebo přijímat informace, které mohou použít při přípravě zadávací dokumentace za předpokladu, že tyto informace nebudou bránit hospodářské soutěži.

(16) S ohledem na rozmanitost zakázek na stavební práce by zadavatelům mělo být umožněno stanovit buď společné, nebo oddělené zadávání zakázek na návrh a provádění stavebních prací. Záměrem této směrnice není předepsat společné nebo oddělené zadávání. Rozhodnutí zadat zakázku společně nebo odděleně by mělo být založeno na kvalitativních a hospodářských kritériích, která mohou být vymezena vnitrostátním právem.

Zakázka může být považována za zakázku na stavební práce, pouze pokud její předmět zvláště zahrnuje provedení činností uvedených v příloze XII, a to i tehdy, když zakázka zahrnuje poskytování jiných služeb nezbytných k provedení těchto činností. Zakázky na služby, zejména v oblasti správy majetku, mohou za určitých okolností zahrnovat stavební práce. Pokud jsou však tyto stavební práce ve vztahu k hlavnímu předmětu zakázky pouze vedlejší a jsou jen jeho případným důsledkem nebo doplňkem, skutečnost, že jsou zahrnuty do zakázky, není důvodem, aby byla posuzována jako zakázka na stavební práce.

Pro účely výpočtu odhadované hodnoty zakázky na stavební práce je vhodné vzít za základ hodnotu samotných stavebních prací a případnou odhadovanou hodnotu dodávek a služeb, které zadavatelé dávají k dispozici zhotovitelům, do té míry, do jaké jsou tyto služby nebo dodávky nezbytné k provedení dotčených prací. Mělo by být zřejmé, že pro účely tohoto odstavce jsou dotčenými službami služby, které poskytují zadavatelé prostřednictvím svých vlastních zaměstnanců. Na druhou stranu výpočet hodnot zakázek na služby poskytnuté či neposkytnuté zhotoviteli na dodatečné provedení stavebních prací se řídí pravidly používanými na zakázky na služby.

(17) Pro účely použití procesních pravidel této směrnice a pro účely sledování je oblast služeb nejlépe znázorněna rozdělením do kategorií, které odpovídají určitým položkám jednotné nomenklatury, a jejich shromážděním ve dvou přílohách, XVII A a XVII B, podle režimu, kterému podléhají. Pokud jde o služby uvedené v příloze XVII B, nemělo by být příslušnými ustanoveními této směrnice dotčeno použití zvláštních pravidel Společenství pro dané služby.

(18) Pokud jde o zakázky na služby, mělo by být úplné uplatňování této směrnice na přechodnou dobu omezeno na zadávání zakázek na ty služby, u kterých směrnice dovoluje, aby se v plné míře využil potenciál pro zvýšení přeshraničního obchodu. Zakázky na jiné služby musí být po určitou dobu sledovány před tím, než bude přijato rozhodnutí o plném uplatňování této směrnice. Z tohoto důvodu musí být vymezen mechanismus pro toto sledování. Tento mechanismus by současně měl všem zájemcům umožnit přístup k odpovídajícím informacím.

(19) Je třeba vyhnout se překážkám volného poskytování služeb. Poskytovatelé služeb proto mohou být buď fyzické, nebo právnické osoby. Tato směrnice by však neměla být na vnitrostátní úrovni na újmu použití pravidel týkajících se podmínek pro výkon činnosti nebo povolání za předpokladu, že jsou slučitelná s právem Společenství.

(20) Neustále se vyvíjejí určité nové elektronické techniky nákupu. Tyto techniky umožňují zvýšit hospodářskou soutěž a zlepšit efektivitu veřejných nákupů, zejména v oblasti časových a finančních úspor, které s sebou používání těchto technik přináší. Zadavatelé mohou využívat elektronické techniky nákupu, je-li jejich využití v souladu s pra vidly této směrnice a se zásadami rovného zacházení, zákazu diskriminace a transparentnosti. V tomto ohledu může mít nabídka podaná uchazečem, zejména podle rámcové dohody nebo pokud je použit dynamický nákupní systém, formu elektronického katalogu tohoto uchazeče, pokud tento katalog používá prostředky sdělování vybrané zadavatelem v souladu s článkem 48.

(21) S ohledem na rychlé rozšiřování elektronických systémů nákupu je vhodné zavést vhodná pravidla, která by zadavatelům umožnila plně využívat možností nabízených těmito systémy. Za této situace je nezbytné definovat plně elektronický dynamický nákupní systém pro nákupy pro běžnou potřebu a stanovit zvláštní pravidla pro zavedení a provozování tohoto systému, aby bylo zajištěno rovné zacházení se všemi hospodářskými subjekty, které mají zájem se jej účastnit. Každý hospodářský subjekt by měl mít možnost připojit se k takovému systému, pokud podal předběžnou nabídku v souladu se zadávací dokumentací a splňuje kritéria pro výběr. Tato technika nákupů umožňuje zadavatelům, prostřednictvím vypracování seznamu již vybraných uchazečů a možností připojit se poskytnutou novým uchazečům, disponovat poměrně širokým spektrem nabídek díky použitým elektronickým prostředkům, a tudíž zajistit optimální využití finančních prostředků prostřednictvím široké hospodářské soutěže.

(22) Vzhledem k pravděpodobnému nárůstu elektronických dražeb je vhodné stanovit na úrovni Společenství definici těchto dražeb a stanovit pro ně zvláštní pravidla, aby bylo zajištěno, že budou probíhat plně v souladu se zásadami rovného zacházení, zákazu diskriminace a transparentnosti. Proto je vhodné stanovit, aby se tyto elektronické dražby vztahovaly pouze na zakázky na stavební práce, dodávky a služby, pro které mohou být stanoveny přesné specifikace. To může být zejména případ opakujících se zakázek na dodávky, stavební práce nebo služby. Pro stejný účel musí být rovněž stanovena možnost určit pořadí uchazečů v kterékoli fázi elektronické dražby. Používání elektronických dražeb umožňuje zadavatelům vyžadovat po uchazečích předložení nových snížených cen, a je-li zakázka zadána hospodářsky nejvýhodnější nabídce, rovněž zkvalitnění jiných prvků nabídky než cen. Aby bylo zajištěno dodržení zásady transparentnosti, mohou být předmětem elektronických dražeb pouze prvky způsobilé k automatickému vyhodnocení elektronickými prostředky bez zásahu nebo vyhodnocování ze strany zadavatele, to znamená pouze prvky, které jsou kvantifikovatelné tak, že mohou být vyjádřeny v absolutních hodnotách nebo v procentech. Naopak hlediska nabídek, která vyžadují vyhodnocení nekvantifikovatelných prvků, by neměla být předmětem elektronických dražeb. V důsledku toho by určité zakázky na stavební práce a služby, jejichž předmětem jsou plnění týkající se duševního vlastnictví, jako je projekt díla, neměly být předmětem elektronických dražeb.

(23) V členských státech se rozvinuly určité techniky centralizace nákupů. Několik veřejných zadavatelů je pověřeno provedením nákupů nebo zadáním veřejných zakázek nebo uzavřením rámcových dohod pro jiné zadavatele. S ohledem na velké objemy nákupů tyto techniky umožňují zvýšit hospodářskou soutěž a zlepšit efektivitu veřejných nákupů. Je proto vhodné stanovit na úrovni Společenství definici ústředních nákupních subjektů používanou zadavateli. Rovněž by měly být vymezeny podmínky, za kterých mohou být v souladu se zásadami zákazu diskriminace a rovného zacházení zadavatelé, kteří nakupují stavební práce, dodávky nebo služby prostřednictvím ústředního nákupního subjektu, považováni za vyhovující této směrnici.

(24) Aby byly vzaty v úvahu rozdíly existující v jednotlivých členských státech, měla by být členským státům dána možnost výběru, zda zadavatelé budou moci využít ústřední nákupní subjekty, dynamické nákupní systémy nebo elektronické dražby, jak jsou definovány a upraveny touto směrnicí.

(25) Měl by být náležitě vymezen pojem zvláštní a výlučná práva. Důsledkem tohoto vymezení je skutečnost, že možnost subjektu využít za účelem výstavby sítí nebo přístavních či letištních zařízení řízení o vyvlastnění nebo zřízení věcného břemene nebo použít prostor na povrchu, pod povrchem či nad povrchem veřejné komunikace netvoří sama o sobě výlučné či zvláštní právo ve smyslu této směrnice. Ani skutečnost, že subjekt dodává pitnou vodu, elektřinu, plyn nebo teplo do sítě, jež je provozována subjektem, který požívá zvláštní nebo výlučná práva udělená příslušným orgánem daného členského státu, nepředstavuje sama o sobě zvláštní nebo výlučné právo ve smyslu této směrnice. Stejně tak práva přiznaná členským státem v jakékoli formě, včetně koncesí, omezenému počtu podniků na základě objektivních, přiměřených a nediskriminačních kritérií, která umožňují každému zájemci, který je splňuje, využívat těchto práv, by neměla být považována za výlučná či zvláštní práva.

(26) Je vhodné, aby zadavatelé používali při svých činnostech v odvětví vodního hospodářství společné postupy zadávání zakázek a aby se tato pravidla rovněž používala, pokud veřejní zadavatelé ve smyslu této směrnice zadávají zakázky ohledně svých činností v oblasti projektování vodohospodářských staveb, zavlažování, odvodňování půdy nebo čištění a úpravy odpadních vod. Avšak pravidla pro zadávání veřejných zakázek navržená pro dodávky zboží nejsou vhodná pro nákup vody, protože je třeba získávat vodu ze zdrojů v blízkosti místa, kde bude použita.

(27) Některé subjekty poskytující veřejnou autobusovou dopravu již byly vyňaty z oblasti působnosti směrnice 93/38/EHS. Tyto subjekty by měly být též vyňaty z oblasti působnosti této směrnice. Aby byla vyloučena existence velkého množství zvláštních úprav použitelných pouze na určitá odvětví, je vhodné, aby obecný postup, který umožňuje vzít v úvahu účinky otevření se hospodářské soutěži, byl použit rovněž na všechny subjekty poskytující autobusovou dopravu, které nebyly vyňaty z oblasti působnosti směrnice 93/38/EHS podle jejího čl. 2 odst. 4.

(28) Vzhledem k pokračujícímu otevírání se poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži a vzhledem ke skutečnosti, že tyto služby jsou poskytovány prostřednictvím sítě jak veřejnými zadavateli a veřejnými podniky, tak jinými podniky, je vhodné stanovit, že zakázky zadané zadavateli zajišťujícími poštovní služby budou podřízeny pravidlům této směrnice, včetně těch v článku 30, která, při zajištění použití zásad uvedených v devátém bodu odůvodnění, tvoří rámec pro zdravou obchodní praxi a umožní větší pružnost, než nabízí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby [11]. Pro definici dotyčných činností je vhodné zohlednit definice směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby [12].

Ať je jejich právní postavení jakékoli, nejsou subjekty poskytující poštovní služby v současnosti podřízeny pravidlům stanoveným směrnicí 93/38/EHS. Přizpůsobení postupů pro zadávání zakázek této směrnici by mohlo déle trvat těmto subjektům než subjektům, které jsou již podřízeny těmto pravidlům a které budou muset pouze přizpůsobit své postupy změnám, jež tato směrnice přináší. Je proto vhodné povolit rozdílné použití směrnice podle lhůt nezbytných pro toto přizpůsobení. S ohledem na rozdílnou situaci dotčených subjektů by členské státy měly mít možnost stanovit přechodné období pro používání pravidel této směrnice na zadavatele působící v odvětví poštovních služeb.

(29) Zakázky mohou být přiděleny pro uspokojení požadavků, které vyplývají z různých činností, jež mohou být podřízeny různým právním režimům. Mělo by být upřesněno, že právní režim použitelný na jednu zakázku určenou k pokrytí více činností by měl být podřízen pravidlům použitelným na tu činnost, které je zakázka hlavně určena. Stanovení, které činnosti je zakázka především určena, může být založeno na analýze potřeb, kterým musí konkrétní zakázka vyhovovat, uskutečněné zadavatelem za účelem odhadu hodnoty zakázky a vypracování zadávací dokumentace. V některých případech, jako je nákup jednotlivého kusu vybavení určený k vykonávání činností, pro které nejsou k dispozici informace umožňující odhad odpovídající míry využití, by mohlo být objektivně nemožné stanovit které činnosti je zakázka hlavně určena. Měla by být stanovena pravidla, která se v těchto případech použijí.

(30) Aniž jsou dotčeny mezinárodní závazky Společenství, je nutné zjednodušit provádění této směrnice, zejména zjednodušením prahových hodnot a stanovením použitelnosti ustanovení o informacích, které se poskytují účastníkům ohledně rozhodnutí učiněných v souvislosti s řízeními o zadávání zakázek a jejich výsledky, pro všechny zadavatele bez ohledu na odvětví, ve kterém působí. Navíc by v souvislosti s měnovou unií takové prahové hodnoty měly být stanoveny v eurech takovým způsobem, který by zjednodušoval použití těchto ustanovení a zároveň zajistil soulad s prahovými hodnotami uvedenými v Dohodě, které jsou vyjádřeny ve zvláštních právech čerpání (ZPČ). Za tímto účelem by měly být prahové hodnoty vyjádřené v eurech pravidelně přezkoumávány, aby se v případě nutnosti upravily podle možných negativních výkyvů v hodnotě eura ve vztahu k ZPČ. Prahové hodnoty použitelné pro veřejné soutěže by měly být navíc shodné s prahovými hodnotami použitelnými pro zakázky na služby.

(31) Je třeba stanovit případy, ve kterých je možné upustit od použití opatření pro koordinaci postup z důvodu státní bezpečnosti nebo státního tajemství nebo z důvodu použití zvláštních pravidel pro zakázky, která vyplývají z mezinárodních dohod týkajících se rozmístění ozbrojených sil nebo která jsou vlastní mezinárodním organizacím.

(32) Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových služeb, dodávek nebo stavebních prací, skupině, jejíž je součástí, a nikoli jejich nabízení na trhu. Je též vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a stavební práce zadané zadavatelem společnému podniku, který je složen za účelem vykonávání činností, na které se vztahuje tato směrnice, z více zadavatelů, mezi které tento zadavatel patří. Je však nezbytné zajistit, že toto vyloučení nezpůsobí narušení hospodářské soutěže výhodné pro podniky nebo společné podniky, které jsou propojeny se zadavateli; je vhodné stanovit náležitý soubor pravidel, zejména pro maximální hranice, ve kterých mohou podniky obdržet část svého obratu z trhu a mimo které tyto podniky ztrácejí možnost získání zakázky bez výzvy k účasti v soutěži, pro složení společných podniků a stabilitu vazeb mezi těmito společnými podniky a zadavateli, ze kterých se skládají.

(33) V rámci služeb mají zakázky na nabývání nebo pronájem nemovitostí nebo práv k nim určité zvláštní rysy, které činí použití pravidel pro zadávání veřejných zakázek nevhodným.

(34) Rozhodčí a smírčí služby obvykle poskytují právnické nebo fyzické osoby, které jsou určeny nebo vybrány způsobem, který se nemůže řídit pravidly pro zadávání zakázek.

(35) V souladu s Dohodou nezahrnují finanční služby, na které se vztahuje tato směrnice, zakázky týkající se vydávání, nákupu, prodeje nebo převodu cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů; zejména nejsou zahrnuty transakce zadavatelů, které mají za cíl peněžní či kapitálový zisk.

(36) Tato směrnice by se měla vztahovat na poskytování služeb, pouze pokud je založeno na smlouvě o zakázce.

(37) Podle článku 163 Smlouvy je podpora výzkumu a vývoje prostředkem k posílení vědecké a technologické základny průmyslu Společenství a otevření veřejných zakázek na služby přispívá k tomuto cíli. Tato směrnice by se neměla vztahovat na spolufinancování programů výzkumu a vývoje: zakázky na výzkum a vývoj jiné než ty, u kterých dosažený prospěch připadá výhradně zadavateli, aby jej využil pro svou činnost za podmínky, že poskytovaná služba je zcela uhrazena zadavatelem, proto nejsou předmětem této směrnice.

(38) Aby se předešlo existenci velkého množství zvláštních úprav vztahujících se pouze na některá odvětví, měly by být současné zvláštní úpravy stanovené článkem 3 směrnice 93/38/EHS a článkem 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků [13], kterými se řídí subjekty využívající geografickou oblast za účelem vyhledávání nebo těžby ropy, zemního plynu, uhlí a jiných pevných paliv, nahrazeny obecným postupem umožňujícím vynětí odvětví přímo vystavených hospodářské soutěži. Musí však být zajištěno, že tím nebude dotčeno rozhodnutí Komise 93/676/EHS ze dne 10. prosince 1993, kterým se stanoví, že využívání geografických oblastí k průzkumu nebo těžbě ropy nebo zemního plynu nepředstavuje v Nizozemsku činnost definovanou čl. 2 odst. 2 písm. b) bodu i) směrnice Rady 90/531/EHS a že subjekty vykonávající takovouto činnost nejsou v Nizozemsku považovány za působící na základě zvláštních nebo výlučných práv ve smyslu čl. 2 odst. 3 písm. b) směrnice [14], rozhodnutí Komise 97/367/ES ze dne 30. května 1997, kterým se stanoví, že využívání geografických oblastí k průzkumu nebo těžbě ropy nebo zemního plynu nepředstavuje ve Spojeném království činnost definovanou čl. 2 odst. 2 písm. b) bodem i) směrnice Rady 93/38/EHS a že subjekty vykonávající takovouto činnost nejsou ve Spojeném království považovány za působící na základě zvláštních nebo výlučných práv ve smyslu čl. 2 odst. 3 písm. b) směrnice [15], rozhodnutí Komise 2002/205/ES ze dne 4. března 2002 na žádost Rakouska o použití zvláštního režimu stanoveného v článku 3 směrnice 98/38/EHS [16] a rozhodnutí Komise 2004/73/ES na žádost Německa o použití zvláštního postupu uvedeného v článku 3 směrnice 98/38/EHS [17].

(39) Zaměstnání a práce tvoří základní prvky pro zajištění rovnosti příležitostí pro všechny a přispívají k začlenění do společnosti. V této souvislosti přispívají chráněné dílny a programy chráněného zaměstnání účinným způsobem k začlenění nebo k opětovnému začlenění zdravotně postižených osob do trhu práce. Tyto dílny však nemusí být schopny získat zakázku za obvyklých podmínek hospodářské soutěže. Je proto vhodné stanovit, že členské státy mohou vyhradit právo účasti v zadávacím řízení veřejných zakázek těmto dílnám nebo vyhradit plnění zakázky v rámci programů chráněného zaměstnání.

(40) Tato směrnice by se neměla vztahovat na zakázky určené k povolení výkonu činnosti uvedené v článcích 3 až 7 ani na veřejné soutěže na výkon takové činnosti, pokud je v členském státě, ve kterém je tato činnost vykonávána, přímo vystavena hospodářské soutěži na trzích, na které není omezen přístup. Je tedy vhodné zavést postup použitelný na všechna odvětví uvedená v této směrnici, který by umožnil vzít v úvahu účinky otevření těchto odvětví hospodářské soutěži, současné nebo budoucí. Takový postup by měl poskytnout dotčeným subjektům právní jistotu a vhodný rozhodovací proces, který by zajistil, v krátkých lhůtách, jednotné uplatňování práva Společenství v této oblasti.

(41) Přímé vystavení hospodářské soutěži by mělo být hodnoceno na základě objektivních kritérií, která vezmou v úvahu zvláštní rysy dotčeného odvětví. U provádění a uplatňování odpovídajících právních předpisů Společenství, které otevírají určité odvětví nebo jeho část, se má za to, že zajišťují dostatečný předpoklad volného vstupu na dotčený trh. Tyto odpovídající právní předpisy by měly být uvedeny v příloze, kterou může Komise aktualizovat. Při aktualizaci bere Komise v úvahu zejména případné přijetí opatření, jejichž důsledkem je skutečné otevření jiných odvětví, než která jsou již uvedena v příloze XI, hospodářské soutěži, například otevření železniční dopravy. Pokud volný přístup na daný trh nevychází z provádění odpovídajících právních předpisů Společenství, mělo by být prokázáno, že tento přístup je volný právně a fakticky. Za tímto účelem tvoří uplatňování některé směrnice, jako je směrnice 94/22/ES, která otevírá hospodářské soutěži určité odvětví, na jiné odvětví, jako je odvětví uhlí, skutečnost, kterou je třeba vzít v úvahu pro účely článku 30.

(42) Technické specifikace vypracované kupujícími by měly umožnit otevření veřejných zakázek hospodářské soutěži. S tímto cílem by mělo být možné podávat nabídky, které odrážejí rozmanitost technických řešení. Proto by mělo být možné vypracovat technické specifikace vyjádřené praktickým výkonem a funkčními požadavky, a je-li činěn odkaz na evropskou normu, nebo pokud taková norma neexistuje, na normu vnitrostátní, měly by být nabídky založené na jiných rovnocenných řešeních, která splňují požadavky zadavatelů a jsou rovnocenná co se týče bezpečnosti, brány zadavateli v úvahu. K prokázání rovnocennosti by uchazeči měli mít možnost využít jakéhokoli důkazu. Zadavatelé by měli být schopni odůvodnit každé rozhodnutí, že v daném případě rovnocennost neexistuje. Zadavatelé, kteří chtějí vymezit požadavky z hlediska životního prostředí v technických specifikacích dané zakázky, mohou stanovit požadavky z hlediska životního prostředí, jako je určitá výrobní metoda nebo konkrétní vliv skupin výrobků nebo služeb na životní prostředí. Mohou, ale nejsou povinni, použít vhodné specifikace vymezené ekoznačkami, jako je evropská ekoznačka, mezinárodní ekoznačka, vnitrostátní ekoznačka nebo jakákoli jiná ekoznačka, za podmínky, že požadavky týkající se značky jsou stanoveny a přijaty na základě vědecké informace v řízení, kterého se mohou účastnit všechny dotčené subjekty, jako jsou orgány státní správy, spotřebitelé, výrobci, distributoři nebo organizace na ochranu životního prostředí, a za podmínky, že značka je přístupná a dostupná všem subjektům, které mají zájem. Kdykoli je to možné, měli by zadavatelé stanovit technické specifikace tak, aby byla vzata v úvahu kritéria dostupnosti pro zdravotně postižené osoby nebo aby byly navrženy pro všechny uživatele. Technické specifikace by měly být jasně uvedeny takovým způsobem, aby všichni uživatelé věděli, co požadavky stanovené zadavatelem zahrnují.

(43) Za účelem podpory přístupu malých a středních podniků na trh veřejných zakázek je vhodné začlenit ustanovení o subdodávkách.

(44) Podmínky plnění zakázky jsou slučitelné s touto směrnicí, pokud nejsou přímo nebo nepřímo diskriminační a pokud jsou uvedeny v oznámení sloužícím jako výzva k účasti v soutěži nebo jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Mohou mít zejména za cíl podporu odborné přípravy na místě, zaměstnávání osob, které čelí zvláštním těžkostem v začlenění, boj proti nezaměstnanosti nebo ochranu životního prostředí. Jako příklad je možné uvést požadavky – použitelné během uskutečňování zakázky – zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané nebo provádět vzdělávací opatření pro nezaměstnané nebo pro mládež, dodržovat podstatu ustanovení základních úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP) za předpokladu, že tato ustanovení nebyla provedena ve vnitrostátním právu, zaměstnat více tělesně postižených osob, než vyžadují vnitrostátní právní předpisy.

(45) Právní předpisy a kolektivní smlouvy jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni Společenství, které platí v oblastech pracovních podmínek a bezpečnosti práce, se uplatňují v průběhu plnění zakázky za podmínky, že tato pravidla a jejich použití jsou v souladu s právem Společenství. V přeshraničních situacích, kdy pracovníci z jednoho členského státu poskytují služby v jiném členském státě za účelem plnění zakázky, směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16.prosince 1996 o vysílání pra covníků v rámci poskytování služeb [18] stanoví minimální podmínky, které musí být v hostitelské zemi ve vztahu k těmto vyslaným pracovníkům splněny. Jestliže vnitrostátní právo obsahuje ustanovení k tomuto účelu, může být nedodržení těchto závazků považováno za vážné pochybení nebo porušení práva, které se dotýká profesní etiky daného hospodářského subjektu, a může vést k vyloučení tohoto hospodářského subjektu ze zadávacího řízení veřejné zakázky.

(46) S přihlédnutím k novým informačním a komunikačním technologiím a ke zjednodušením, která mohou přinést při zveřejňování zakázek a z hlediska účinnosti a transparentnosti zadávacích řízení, by elektronické prostředky měly být postaveny na roveň tradičním prostředkům sdělování a výměny informací. Vybrané prostředky a technologie by měly být co nejvíce slučitelné s technologiemi užívanými v ostatních členských státech.

(47) Užívání elektronických prostředků vede k úsporám času. V důsledku toho by mělo být upraveno zkrácení minimálních lhůt, jsou-li používány elektronické prostředky, avšak s podmínkou, že jsou slučitelné se zvláštními způsoby přenosu stanovenými na úrovni Společenství. Musí být však zajištěno, aby úhrnný účinek zkracování lhůt nevedl k příliš krátkým lhůtám.

(48) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy [19] a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) [20] by se v souvislosti s touto směrnicí měly použít na přenos informací elektronickými prostředky. Postupy pro zadávání veřejných zakázek a pravidla platná pro veřejné soutěže na služby vyžadují vyšší stupeň bezpečnosti a důvěrnosti, než vyžadují tyto směrnice. Proto by měla zařízení pro elektronický příjem nabídek, žádostí o účast, plánů a projektů splňovat zvláštní dodatečné požadavky. Za tímto účelem by mělo být co nejvíce podporováno použití elektronického podpisu, a zejména zaručeného elektronického podpisu. Dobrovolné akreditační systémy by navíc mohly vytvářet příznivý rámec pro zvýšení úrovně poskytování osvědčovací služby pro tato zařízení.

(49) Je vhodné, aby byl účastník zadávacího řízení informován o rozhodnutích směřujících k uzavření rámcové dohody, zadání zakázky nebo opuštění řízení v dostatečně krátkých lhůtách, které neznemožní podání návrhu na přezkoumání; tato informace by tedy měla být poskytnuta tak rychle, jak je to jen možné, obecně tedy do 15 dnů po přijetí rozhodnutí.

(50) Je vhodné upřesnit, že zadavatelé, kteří stanoví kritéria pro výběr v otevřeném zadávacím řízení, tak musí činit podle objektivních pravidel a kritérií, a že rovněž kritéria pro výběr v omezeném zadávacím řízení a vyjednávacím řízení musí být objektivní. Tato objektivní pravidla a kritéria, jakož i kritéria pro výběr, nemusí nutně obsahovat poměrnou váhu.

(51) Je důležité vzít v úvahu judikaturu Soudního dvora v případech, kdy se hospodářský subjekt dovolává hospodářského, finančního nebo technického postavení jiných subjektů, ať je právní povaha vazeb mezi jím samotným a těmito subjekty jakákoli, pro splnění kritérií pro výběr nebo, v rámci systému kvalifikace, na podporu svých žádostí o kvalifikaci. V tomto případě je na hospodářském subjektu, aby prokázal, že bude skutečně disponovat těmito zdroji po celou dobu platnosti kvalifikace. Pro účely této kvalifikace může zadavatel určit úroveň požadavků, které mají být splněny, a zejména, například pokud se tento subjekt odvolává na finanční schopnosti jiného subjektu, může vyžadovat, aby byl odpovědným tento jiný subjekt, a je-li to nezbytné, tak společně a nerozdílně.

Systémy kvalifikace by měly být používány v souladu s objektivními pravidly a kritérii, která se, dle výběru zadavatelů, mohou týkat schopností hospodářských subjektů nebo vlastností stavebních prací, dodávek nebo služeb zahrnutých do systému. Pro účely kvalifikace mohou zadavatelé provádět vlastní zkoušky za účelem hodnocení vlastností dotčených stavebních prací, dodávek nebo služeb, zejména co se týče slučitelnosti a bezpečnosti.

(52) Pravidla Společenství o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci se použijí v případě, že je doklad o určité kvalifikaci vyžadován pro účast v zadávacím řízení nebo v soutěži na určitý výkon.

(53) Ve vhodných případech, kdy povaha stavebních prací nebo služeb odůvodňuje použití opatření nebo systémů řízení z hlediska ochrany životního prostředí během plnění zakázky, může být použití takových opatření nebo systémů vyžadováno. Systémy řízení z hlediska ochrany životníhoprostředí, nezávisle na jejich registraci v souladu s akty Společenství, jako je nařízení (ES) č. 761/2001 (EMAS) [21], mohou prokázat technickou způsobilost hospodářského subjektu provést zakázku. Kromě toho by popis opatření provedených hospodářským subjektem k zajištění stejné úrovně ochrany životního prostředí měl být přijat jako alternativní důkazní prostředek k registrovaným systémům řízení z hlediska ochrany životního prostředí.

(54) Zadání veřejných zakázek hospodářským subjektům, které se účastnily na zločinném spolčení nebo které byly shledány vinnými z korupce nebo podvodu vůči finančním zájmům Evropských společenství nebo z praní peněz, by mělo být vyloučeno. Vzhledem ke skutečnosti, že by zadavatelé, kteří nejsou veřejnými zadavateli, nemuseli mít přístup k nezpochybnitelným důkazům v tomto ohledu, je vhodné ponechat na těchto zadavatelích možnost výběru, zda použijí kritéria pro vyloučení uvedená v čl. 45 odst. 1 směrnice 2004/18/ES. Povinnost použít čl. 45 odst. 1 by tedy měla být omezena pouze na zadavatele, kteří jsou veřejnými zadavateli. Kde je to na místě, měli by zadavatelé od žadatelů o kvalifikaci, zájemců nebo uchazečů požadovat, aby předložili patřičné dokumenty a mohou, mají-li pochybnosti o osobní situaci hospodářského subjektu, požádat o spolupráci příslušné orgány daného členského státu. K vyloučení těchto hospodářských subjektů by mělo dojít, jakmile se veřejný zadavatel dozví o rozhodnutí, které se týká takových protiprávních jednání, je vydáno v souladu s vnitrostátním právem a je pravomocné.

Pokud vnitrostátní právo obsahuje ustanovení za tímto účelem, může být nedodržení právních předpisů týkajících se životního prostředí nebo právních předpisů týkajících se protiprávních dohod v oblasti zakázek, které bylo předmětem pravomocného rozhodnutí nebo rozhodnutí s rovnocenným účinkem, považováno za protiprávní jednání týkající se profesní etiky hospodářského subjektu nebo za vážné pochybení.

Nedodržení vnitrostátních předpisů provádějících směrnice Rady 2000/78/ES [22] a 76/207/EHS [23], které se týkají rovného zacházení s pracovníky, jež bylo předmětem pravomocného rozhodnutí nebo rozhodnutí s rovnocenným účinkem, může být považováno za protiprávní jednání týkající se profesní etiky hospodářského subjektu nebo za vážné pochybení.

(55) Zakázky by měly být zadávány na základě objektivních kritérií, která zajistí dodržení zásad transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení a zaručí, že nabídky budou posuzovány v podmínkách účinné hospodářské soutěže. V důsledku toho je vhodné připustit použití pouze dvou kritérií: "nejnižší ceny" a "hospodářsky nejvýhodnější nabídky".

K zajištění dodržení zásady rovného zacházení při zadávání zakázek je vhodné stanovit povinnost – danou judikaturou – zajistit nezbytnou transparentnost, která umožní každému uchazeči, aby byl přiměřeně informován o kritériích a opatřeních, která budou použita pro určení hospodářsky nejvýhodnější nabídky. Je tedy na zadavatelích, aby uvedli kritéria pro zadání zakázky a poměrnou váhu přikládanou každému z těchto kritérií s dostatečným předstihem, aby je hospodářské subjekty znaly při vypracovávání svých nabídek. Zadavatelé mohou upustit od uvedení poměrné váhy kritérií pro výběr v náležitě odůvodněných případech, pro které musí být schopni uvést důvody, pokud poměrná váha nemůže být stanovena předem, zejména z důvodu složitosti zakázky. V těchto případech musí uvést sestupné pořadí důležitosti kritérií.

Pokud se zadavatelé rozhodnou zadat zakázku podle hospodářsky nejvýhodnější nabídky, měli by nabídky posuzovat tak, aby určili, která z nich nabízí nejlepší poměr kvality a ceny. Proto by měli stanovit hospodářská a kvalitativní kritéria, která, brána jako celek, musí umožnit určit nabídku, která je pro zadavatele nejvýhodnější. Stanovení těchto kritérií závisí na předmětu zakázky do té míry, do jaké musí tato kritéria umožnit jak vyhodnocení úrovně plnění, jakou každá nabídka nabízí vzhledem k předmětu zakázky, jak je definován v technických specifikacích, tak posoudit poměr kvality a ceny u každé nabídky. Aby bylo zaručeno rovné zacházení, měly by kritéria pro zadání umožnit objektivní vyhodnocení a porovnání nabídek. Jsou-li tyto podmínky splněny, mohou hospodářská a kvalitativní kritéria pro zadání zakázky, jako jsou požadavky z hlediska životního prostředí, umožnit zadavateli vyhovět potřebám dotčené veřejnosti, jak jsou uvedeny ve specifikacích zakázky. Za stejných podmínek může zadavatel použít kritéria zaměřená na splnění sociálních požadavků, které odpovídají zejména potřebám – vymezeným ve specifikaci zakázky – zvláště znevýhodněných skupin osob, ke kterým náležejí příjemci nebo uživatelé stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem zakázky.

(56) Kritérii pro zadání zakázky nesmí být dotčeno použití vnitrostátních předpisů, která se týkají odměn za určité služby, jako jsou služby poskytované architekty, inženýry nebo právníky.

(57) Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny [24], by se mělo používat pro výpočet lhůt obsažených v této směrnici.

(58) Touto směrnicí nejsou dotčeny stávající mezinárodní závazky Společenství nebo členských států a není jí dotčeno uplatňování ustanovení Smlouvy, zejména jejích článků 81 a 86.

(59) Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států, které se týkají lhůt pro provedení a použití směrnice 93/38/EHS, uvedených v příloze XXV.

(60) Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [25],

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

OBSAH

HLAVA I:

Kapitola I:

Článek 1

Kapitola II:

Oddíl 1:

Článek 2

Oddíl 2:

Článek 3

Článek 4

Článek 5

Článek 6

Článek 7

Článek 8

Článek 9

Kapitola III:

Článek 10

HLAVA II:

Kapitola I:

Článek 11

Článek 12

Článek 13

Článek 14

Článek 15

Kapitola II:

Oddíl 1:

Článek 16

Článek 17

Oddíl 2:

Pododdíl 1

Článek 18

Pododdíl 2 :

Článek 19

Článek 20

Článek 21

Článek 22

Článek 23

Pododdíl 3 :

Článek 24

Článek 25

Pododdíl 4 :

Článek 26

Pododdíl 5 :

Článek 27

Článek 28

Článek 29

Článek 30

Kapitola III:

Článek 31

Článek 32

Článek 33

Kapitola IV:

Článek 34

Článek 35

Článek 36

Článek 37

Článek 38

Článek 39

Kapitola V:

Článek 40

Kapitola VI:

Oddíl 1:

Článek 41

Článek 42

Článek 43

Článek 44

Oddíl 2:

Článek 45

Článek 46

Článek 47

Oddíl 3:

Článek 48

Článek 49

Článek 50

Kapitola VII:

Článek 51

Oddíl 1:

Článek 52

Článek 53

Článek 54

Oddíl 2:

Článek 55

Článek 56

Článek 57

Oddíl 3:

Článek 58

Článek 59

HLAVA III:

Článek 60

Článek 61

Článek 62

Článek 63

Článek 64

Článek 65

Článek 66

HLAVA IV:

Článek 67

Článek 68

Článek 69

Článek 70

Článek 71

Článek 72

Článek 73

Článek 74

Článek 75

Příloha I

Příloha II

Příloha III

Příloha IV

Příloha V

Příloha VI

Příloha VII

Příloha VIII

Příloha IX

Příloha X

Příloha XI

Příloha XII

Příloha XIII

A. Otevřená řízení

B. Omezená řízení

C. Vyjednávací řízení

D. Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému

Příloha XIV

Příloha XV A

Příloha XV B

PŘÍLOHA XVI

PŘÍLOHA XVII A

Příloha XVII B

Příloha XVIII

Příloha XIX

Příloha XX

Příloha XXI

Příloha XXII

Příloha XXIII

Příloha XXIV

Příloha XXV

Příloha XXVI

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY A VEŘEJNÉ SOUTĚŽE NA URČITÝ VÝKON

KAPITOLA I

Základní pojmy

Článek 1

Definice

1. Pro účely této směrnice se použijí definice uvedené v odstavcích 2 až 12.

2. a) "Zakázky na dodávky, stavební práce a služby" jsou úplatné smlouvy uzavřené písemnou formou mezi jedním nebo více zadavateli uvedenými v čl. 2 odst. 2 a jedním nebo více zhotoviteli, dodavateli nebo poskytovateli služeb.

b) "Zakázky na stavební práce" jsou zakázky, jejichž předmětem je buď provedení, nebo projekt i provedení stavebních prací vztahujících se k jedné z činností uvedených v příloze XII nebo stavby, nebo provedení stavby, která odpovídá požadavkům stanoveným zadavatelem, jakýmikoli prostředky. "Stavbou" se rozumí výsledek souboru stavebních nebo inženýrských stavebních prací, který je sám o sobě dostačující, aby plnil hospodářskou nebo technickou funkci.

c) "Zakázky na dodávky" jsou zakázky jiné než uvedené v písmenu b), jejichž předmětem je koupě, koupě najaté věci, nájem nebo koupě na splátky výrobků, s předkupním právem či bez něho.

Zakázka, jejímž předmětem je dodávka výrobků a která vedle těchto dodávek zahrnuje rovněž umísťovací a instalační práce, se považuje za "zakázku na dodávky".

d) "Zakázky na služby" jsou zakázky jiné než zakázky na stavební práce nebo na dodávky, jejichž předmětem je poskytování služeb uvedených v příloze XVII.

Zakázka, jejímž předmětem jsou jak výrobky, tak služby ve smyslu přílohy XVII, se považuje za "zakázku na služby", pokud hodnota daných služeb překračuje hodnotu výrobků zahrnutých touto zakázkou.

Zakázka, jejímž předmětem jsou služby uvedené v příloze XVII a která zahrnuje činnosti uvedené v příloze XII pouze jako vedlejší součást hlavního předmětu zakázky, se považuje za zakázku na služby.

3. a) "Koncese na stavební práce" je smlouva stejného druhu jako zakázka na stavební práce s tou výjimkou, že protiplnění za provedení stavebních prací spočívá buď výhradně v právu využívat stavbu, nebo v tomto právu společně s platbou.

b) "Koncese na služby" je smlouva stejného druhu jako zakázka na služby s tou výjimkou, že protiplnění za poskytnutí služeb spočívá buď výhradně v právu využívat služby, nebo v tomto právu společně s platbou.

4. "Rámcová dohoda" je dohoda mezi jedním nebo více zadavateli uvedenými v čl. 2 odst. 2 a jedním nebo více hospodářskými subjekty, jejímž účelem je stanovit podmínky, zejména s ohledem na ceny a případně na předpokládané množství, kterými se budou řídit zakázky zadávané během daného období.

5. "Dynamický nákupní systém" je plně elektronický proces pro uskutečňování nákupů pro běžnou potřebu, jehož vlastnosti běžně dostupné na trhu splňují požadavky zadavatele a který je časově omezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem hospodářským subjektům, které splňují kritéria pro výběr a podaly předběžnou nabídku v souladu se zadávací dokumentací.

6. "Elektronická dražba" je opakující se proces, který zahrnuje elektronické zařízení pro předkládání nových, snížených cen nebo nových hodnot, které se týkají určitých prvků nabídek, k němuž dochází po prvním úplném vyhodnocení nabídek, a který umožňuje sestavit jejich pořadí za použití automatických metod vyhodnocení. Určité zakázky na služby a na stavební práce, jejichž předmětem jsou plnění týkající se duševního vlastnictví, jako je koncepce díla, proto nemohou být předmětem elektronických dražeb.

7. "Zhotovitel", "dodavatel" nebo "poskytovatel služeb" může být fyzická nebo právnická osoba nebo zadavatel ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. a) nebo b), nebo skupina těchto osob či zadavatelů, která na trhu nabízí, v uvedeném pořadí, provedení stavebních prací nebo staveb, výrobky nebo služby.

Pojem "hospodářský subjekt" zahrnuje zároveň zhotovitele, dodavatele i poskytovatele služeb. Je používán pouze za účelem zjednodušení.

Uchazeč je hospodářský subjekt, který podává nabídku, a "zájemce" je ten, kdo se uchází o výzvu k účasti na omezeném nebo vyjednávacím řízení.

8. "Ústřední nákupní subjekt" je veřejný zadavatel ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a), nebo veřejný zadavatel ve smyslu čl. 1 odst. 9 směrnice 2004/18/ES, který:

- získává dodávky nebo služby určené zadavatelům nebo

- zadává veřejné zakázky nebo uzavírá rámcové dohody na stavební práce, dodávky nebo služby určené zadavatelům.

9. "Otevřená, omezená a vyjednávací řízení" jsou zadávací řízení použitá zadavateli, přičemž:

a) v případě otevřených řízení může podat nabídku každý hospodářský subjekt, který má zájem;

b) v případě omezených řízení, každý hospodářský subjekt může žádat o účast a pouze ti zájemci, které vyzve zadavatel, mohou podat nabídku;

c) v případě vyjednávacích řízení zadavatel konzultuje hospodářské subjekty podle svého výběru a vyjednává podmínky zakázky s jedním nebo více z nich.

10. "Veřejné soutěže na určitý výkon" jsou řízení, která zadavateli umožňují získat plán nebo projekt vybraný porotou v soutěži s udílením nebo bez udílení cen, zvláště v oblasti územního plánování, architektury, stavebního inženýrství či zpracování dat.

11. Pojmy "písemný" nebo "písemně" označují jakýkoli soubor slov nebo čísel, který může být čten, reprodukován a dále sdělován. Tento soubor může zahrnovat informace přenášené a ukládané elektronickými prostředky.

12. "Elektronický prostředek" je prostředek používající elektronické vybavení pro zpracování (včetně digitální komprese) a ukládání dat zaslaných, přenesených a obdržených po drátě, radiem, optickými prostředky nebo jinými elektromagnetickými prostředky.

13. "Společný slovník pro veřejné zakázky" (Common Procurement Vocabulary, CPV) je referenční nomenklatura platná pro veřejné zakázky, přijatá nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) [26], při zajištění souladu s ostatními stávajícími nomenklaturami.

V případě odlišných výkladů oblasti působnosti této směrnice, způsobených možnými rozdíly mezi nomenklaturami CPV a NACE, uvedenými v příloze XII, nebo mezi nomenklaturou CPV a nomenklaturou CPC (přechodnou verzí), uvedenými v příloze XII, mají přednost nomenklatura NACE nebo CPC v tomto pořadí.

KAPITOLA II

Oblast působnosti: definice zahrnutých činností a subjektů

Oddíl 1

Subjekty

Článek 2

Zadavatelé

1. Pro účely této směrnice se rozumí:

"veřejným zadavatelem" - založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu,

- který má právní subjektivitu a

- je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; nebo je těmito orgány řízen; nebo je v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty;

"veřejný podnikem" - drží většinu upsaného základního kapitálu podniku, nebo

- disponují většinou hlasovacích práv vyplývajících z podílu na podniku, nebo

- mohou jmenovat více než polovinu členů správních, řídicích nebo dozorčích orgánů podniku.

2. Tato směrnice se vztahuje na zadavatele, kteří:

a) jsou veřejnými zadavateli nebo veřejnými podniky a vykonávají některou z činností uvedených v článcích 3 až 7;

b) pokud nejsou veřejnými zadavateli nebo veřejnými podniky, vykonávají jako jednu ze svých činností kteroukoli z těch, které jsou uvedeny v článcích 3 až 7, nebo více těchto činností a působí na základě zvláštních nebo výlučných práv udělených příslušným orgánem členského státu.

3. Pro účely této směrnice se "zvláštními nebo výlučnými právy" rozumějí práva udělená příslušným orgánem členského státu na základě právního nebo správního předpisu, jejichž výsledkem je vyhrazení provozování činnosti uvedené v článcích 3 až 7 jednomu nebo více subjektům a která podstatně ovlivňují možnost jiných podniků provozovat takovou činnost.

Oddíl 2

Činnosti

Článek 3

Plyn, teplo a elektřina

1. Co se týče plynu a tepla, vztahuje se tato směrnice na tyto činnosti:

a) poskytování nebo provoz pevných sítí určených k poskytování služby veřejnosti v souvislosti s výrobou, dopravou nebo distribucí plynu nebo tepla; nebo

b) dodávky plynu nebo tepla do takových sítí.

2. Dodávka plynu nebo tepla do sítí, které poskytují službu veřejnosti prostřednictvím zadavatele, který není veřejným zadavatelem, se nepovažuje za činnost ve smyslu odstavce 1, pokud:

a) výroba plynu nebo tepla dotčeným subjektem je nevyhnutelným důsledkem vykonávání činnosti jiné než těch, jež jsou uvedeny v odstavcích 1 nebo 3 tohoto článku nebo v článcích 4 až 7, a

b) dodávka do veřejné sítě je zaměřená pouze na hospodářské využití takové výroby a nepřesahuje 20 % průměrného obratu zadavatele za poslední tři roky, včetně probíhajícího roku.

3. Co se týče elektřiny, vztahuje se tato směrnice na tyto činnosti:

a) poskytování nebo provoz pevných sítí určených k poskytování služby veřejnosti v souvislosti s výrobou, dopravou nebo distribucí elektřiny; nebo

b) dodávkou elektřiny do takových sítí.

4. Dodávka elektřiny do sítí, které poskytují službu veřejnosti prostřednictvím zadavatele, který není veřejným zadavatelem, se nepovažují za činnost ve smyslu odstavce 1, pokud:

a) dotčený subjekt elektřinu vyrábí, protože její spotřeba je nezbytná pro vykonávání činnosti jiné než těch, jež jsou uvedeny v odstavcích 1 nebo 3 tohoto článku nebo v článcích 4 až 7, a

b) dodávka do veřejné sítě závisí pouze na vlastní spotřebě subjektu a nepřesahuje 30 % celkové průměrné výroby elektrické energie subjektu za poslední tři roky, včetně probíhajícího roku.

Článek 4

Voda

1. Tato směrnice se vztahuje na tyto činnosti:

a) poskytování nebo provoz pevných sítí určených k poskytování služby veřejnosti v souvislosti s výrobou, dopravou nebo distribucí pitné vody; nebo

b) dodávku pitné vody do takových sítí.

2. Tato směrnice se také vztahuje na zakázky nebo veřejné soutěže na určitý výkon, které zadávají nebo organizují subjekty provozující činnost uvedenou v odstavci 1 a které:

a) souvisejí s projekty vodohospodářských děl, zavlažováním nebo odvodňováním půdy za předpokladu, že množství vody určené pro dodávky pitné vody představuje více než 20 % celkového množství vody, jež má být získána takovými projekty nebo zavlažovacími či odvodňovacími zařízeními, nebo

b) souvisejí s čištěním a úpravou odpadních vod.

3. Dodávka pitné vody do sítí, které poskytují službu veřejnosti prostřednictvím zadavatele, který není veřejným zadavatelem, se nepovažují za činnost ve smyslu odstavce 1, pokud:

a) dotčený subjekt pitnou vodu vyrábí, protože její spotřeba je nezbytná pro vykonávání činnosti jiné než těch, jež jsou uvedeny v článcích 3 až 7, a

b) dodávka do veřejné sítě závisí pouze na vlastní spotřebě subjektu a nepřesahuje 30 % celkové průměrné výroby pitné vody subjektu za poslední tři roky, včetně probíhajícího roku.

Článek 5

Doprava

1. Tato směrnice se vztahuje na činnosti spojené s poskytováním a provozem sítí poskytujících službu veřejnosti v oblasti železniční dopravy, automatizovaných systémů, tramvajové, trolejbusové, autobusové nebo lanové dopravy.

Pokud se týká dopravních služeb, je síť považována za existující tam, kde je služba poskytována podle provozních podmínek stanovených příslušným orgánem členského státu, jako jsou podmínky pro obsluhované trasy, kapacita, která má být k dispozici, nebo četnost služeb.

2. Tato směrnice se nevztahuje na subjekty poskytující autobusovou dopravu pro veřejnost, které byly vyloučeny z oblasti působnosti směrnice 93/38/EHS podle jejího čl. 2 odst. 4.

Článek 6

Poštovní služby

1. Tato směrnice se vztahuje na činnosti související s poskytováním poštovních služeb, nebo, za podmínek uvedených v odstavci 2, jiných služeb než poštovních.

2. Pro účely této směrnice a aniž je dotčena směrnice 97/67/ES, se rozumí:

"poštovní zásilkou" : zásilka s adresou v konečné podobě, ve které má být dodána, bez ohledu na její hmotnost. Kromě listovních zásilek jsou to rovněž například knihy, katalogy, noviny, časopisy a poštovní balíky obsahující zboží s obchodní hodnotou či bez obchodní hodnoty, bez ohledu na svou hmotnost;

"poštovními službami" - "vyhrazené poštovní služby": poštovní služby, které jsou vyhrazené nebo mohou být vyhrazené na základě článku 7 směrnice 97/67/ES,

- "jiné poštovní služby": poštovní služby, které nemohou být vyhrazené na základě článku 7 směrnice 97/67/ES; a

"jinými službami než poštovními službami" - služby řízení doručovacích služeb (jak služby předcházející odeslání, tak následující po odeslání, jako jsou služby "mailroom management")

- služby s přidanou hodnotou spojené s elektronickou poštou a plně uskutečněné elektronickou cestou (včetně zabezpečeného přenosu zakódovaných dokumentů elektronickou cestou, služby správy adres a přenosu doporučené elektronické pošty),

- služby týkající se poštovních zásilek nezahrnutých v písmenu a), jako je neadresná reklamní pošta,

- finanční služby, jak jsou definovány v kategorii 6 přílohy XXII A a v čl. 24 písm. c), včetně zejména poštovních převodů peněz a převodů z běžných poštovních účtů,

- filatelistické služby a

- logistické služby (služby spojující fyzické doručení nebo uskladnění s jinými nepoštovními funkcemi),

za podmínky, že tyto služby jsou poskytovány subjektem poskytujícím rovněž poštovní služby ve smyslu písm. b) první a druhé odrážky a že podmínky stanovené v čl. 30 odst. 1 nejsou splněny, co se týče služeb, které spadají pod uvedené odrážky.

Článek 7

Ustanovení týkající se průzkumu nebo těžby ropy, zemního plynu, uhlí nebo jiných pevných paliv, jakož i přístavů a letišť

1. Tato směrnice se vztahuje na činnosti související s využíváním zeměpisné oblasti za účelem:

a) průzkumu nebo těžby ropy, zemního plynu, uhlí nebo jiných pevných paliv, nebo

b) poskytování zařízení letišť a námořních nebo vnitrozemských přístavů, nebo jiných terminálů pro letecké a námořní dopravce a dopravce na vnitrozemských vodních cestách.

Článek 8

Seznam zadavatelů

Demonstrativní seznamy zadavatelů ve smyslu této směrnice jsou obsaženy v přílohách I až X. Členské státy pravidelně sdělí Komisy změny na svých seznamech.

Článek 9

Zakázky zahrnující více činností

1. Zakázka, která má zahrnout více činností, se řídí pravidly vztahujícími se na činnost, na kterou je především zaměřena.

Nicméně, výběr mezi zadáním jen jedné zakázky a zadáním více oddělených zakázek nemůže být uskutečněn za účelem vyloučení z oblasti působnosti této směrnice, nebo případně směrnice 2004/18/ES.

2. Pokud je jedna z činností, pro které je zakázka zamýšlena, předmětem této směrnice a další je předmětem výše zmíněné směrnice 2000/18/ES a pokud je objektivně nemožné určit, pro kterou činnost je zakázka především zamýšlena, zadává se zakázka v souladu se směrnicí 2000/18/ES.

3. Pokud je jedna z činností, pro které je zakázka zamýšlena, předmětem této směrnice a další není předmětem ani této směrnice ani výše uvedené směrnice 2000/18/ES a pokud je objektivně nemožné určit, pro kterou činnost je zakázka především zamýšlena, zadává se zakázka v souladu s touto směrnicí.

KAPITOLA III

Obecné zásady

Článek 10

Zásady zadávání zakázek

Zadavatelé jednají s hospodářskými subjekty na základě zásad rovnosti a zákazu diskriminace a postupují transparentním způsobem.

HLAVA II

PRAVIDLA PRO ZAKÁZKY

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 11

Hospodářské subjekty

1. Zájemci nebo uchazeči, kteří jsou podle právních předpisů členského státu, ve kterém jsou usazeni, oprávněni poskytovat danou službu, nesmějí být odmítnuti pouze na základě skutečnosti, že právní předpisy členského státu, ve kterém je zakázka zadávána, vyžadují, aby byli buď fyzickou, nebo právnickou osobou.

V případě zakázek na služby a na stavební práce a v případě zakázek na dodávky, které zahrnují navíc služby nebo umísťovací nebo instalační práce, však lze po právnických osobách požadovat, aby v nabídce nebo v žádosti o účast uvedly jména a odpovídající odbornou kvalifikaci zaměstnanců, kteří budou zodpovídat za plnění dané zakázky.

2. Podávat nabídky nebo postupovat jako zájemci mohou skupiny hospodářských subjektů. Zadavatelé nesmějí od takových skupin vyžadovat určitou právní formu k tomu, aby mohly podat nabídku nebo žádosti o účast, avšak od vybrané skupiny může být vyžadováno získání takové právní formy, jestliže jí byla zadána zakázka, pokud je tato přeměna nezbytná pro řádné plnění zakázky.

Článek 12

Podmínky vztahující se k dohodám uzavřeným v rámci Světové obchodní organizace

Pro účely zadávání zakázek zadavateli musí členské státy ve vzájemných vztazích uplatňovat podmínky stejně příznivé jako jsou ty, které poskytují hospodářským subjektům ze třetích zemí při provádění Dohody. Členské státy vedou za tímto účelem vzájemné konzultace o opatřeních, která mají být podle Dohody přijata, v rámci poradního výboru pro veřejné zakázky.

Článek 13

Důvěrnost

1. V souvislosti s poskytováním technických specifikací hospodářským subjektům, které mají zájem, a s kvalifikací a výběrem hospodářských subjektů a s přidělováním zakázek mohou zadavatelé ukládat požadavky s cílem chránit důvěrnou povahu poskytnutých informací.

2. Aniž jsou dotčena ustanovení této směrnice, zejména ta, která se týkají povinností v souvislosti s reklamou na zadávané zakázky a s poskytováním informací zájemcům a uchazečům uvedených v článcích 43 a 49, a v souladu s vnitrostátním právem kterým se zadavatel řídí, nezveřejňuje zadavatel informace, jež mu byly sděleny hospodářskými subjekty a byly jimi označeny za důvěrné; takové informace zahrnují zejména technická nebo obchodní tajemství a důvěrná hlediska nabídek.

Článek 14

Rámcové dohody

1. Zadavatelé mohou považovat rámcovou dohodu za zakázku ve smyslu čl. 1 odst. 2 a uzavřít ji v souladu s touto směrnicí.

2. Pokud zadavatelé uzavřeli rámcovou dohodu v souladu s touto směrnicí, mohou při zadávání zakázek založených na této rámcové dohodě použít čl. 40 odst. 3 písm. i).

3. Pokud nebyla rámcová dohoda uzavřena v souladu s touto směrnicí, nemohou zadavatelé použít čl. 40 odst.3 písm. i).

4. Zadavatelé nesmějí rámcové dohody zneužívat nebo je používat způsobem, který by bránil hospodářské soutěži, omezoval ji nebo ji narušoval.

Článek 15

Dynamické nákupní systémy

1. Členské státy mohou stanovit, že zadavatelé mohou použít dynamické nákupní systémy.

2. K zavedení dynamického nákupního systému postupují zadavatelé podle pravidel otevřeného řízení ve všech jeho fázích až po přidělení zakázek, které mají být zadány v rámci tohoto systému. Všichni uchazeči, kteří splňují kritéria pro výběr a kteří předložili předběžnou nabídku v souladu se zadávací dokumentací a veškerými případnými dodatečnými dokumenty, mají přístup k tomuto systému; předběžné nabídky mohou být kdykoli vylepšeny za předpokladu, že jsou i nadále v souladu se zadávací dokumentací. Pro zavedení systému a zadávání zakázek v jeho rámci smějí zadavatelé používat pouze elektronické prostředky v souladu s čl. 48 odst. 2 až 5.

3. Za účelem zavedení dynamického nákupního sytému zadavatelé:

a) zveřejní oznámení o zakázce, ve kterém jasně sdělí, že bude použit dynamický nákupní systém;

b) upřesní v zadávací dokumentaci mimo jiné povahu zamýšlených nákupů v rámci tohoto systému, jakož i všechny nezbytné informace, které se týkají nákupního systému, použitého elektronického vybavení, technických opatření pro spojení a technických specifikací spojení;

c) poskytnou neomezený a úplný přímý přístup k zadávací dokumentaci a k veškerým dodatečným dokumentům elektronickými prostředky od zveřejnění oznámení až do ukončení fungování systému a uvedou v oznámení internetovou adresu, na které jsou tyto dokumenty k nahlédnutí.

4. Zadavatelé umožní po celou dobu trvání dynamického nákupního systému každému hospodářskému subjektu podat předběžnou nabídku a být přijat do systému za podmínek uvedených v odstavci 2. Zadavatelé ukončí vyhodnocování nejpozději do 15 dnů ode dne podání předběžné nabídky. Mohou však prodloužit dobu pro vyhodnocení zakázky za předpokladu, že v mezidobí není vydána žádná výzva k podání nabídky.

Zadavatelé informují uchazeče uvedeného v prvním pododstavci v co nejkratší době o jeho přijetí do dynamického nákupního systému či o odmítnutí jeho předběžné nabídky.

5. Každá jednotlivá zakázka musí být předmětem výzvy k podání nabídky. Před vydáním výzvy k podání nabídky zadavatelé zveřejní zjednodušené oznámení o zakázce, kde vyzvou všechny hospodářské subjekty, které mají zájem, k podání předběžného oznámení v souladu s odstavcem 4 ve lhůtě, která nesmí být kratší než 15 dní ode dne, kdy bylo zjednodušené oznámení odesláno. Zadavatelé nemohou v zadávacím řízení pokračovat, dokud neukončí vyhodnocení všech předběžných nabídek, které v této lhůtě obdrží.

6. Zadavatelé vyzvou všechny uchazeče přijaté do systému k podání nabídky pro každou jednotlivou zakázku, která má být v rámci systému zadána. Pro tento účel zadavatelé stanoví lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatelé zadají zakázku uchazeči, který předložil nejlepší nabídku na základě kritérií pro zadání zakázky uvedených v oznámení o zakázce pro zavedení dynamického nákupního systému. Tato kritéria mohou být případně upřesněna ve výzvě uvedené v prvním pododstavci.

7. Dynamický nákupní systém nesmí trvat déle než čtyři roky, kromě výjimečných a náležitě odůvodněných případů.

Zadavatelé nesmějí tento systém používat způsobem, který by bránil hospodářské soutěži, omezoval ji nebo ji narušoval.

Zúčastněným hospodářským subjektům ani účastníkům systému nesmějí být účtovány žádné poplatky.

KAPITOLA II

Prahové hodnoty a vyloučení

Oddíl 1:

Prahové hodnoty

Článek 16

Prahové hodnoty zakázek

Tato směrnice se vztahuje na zakázky, které nejsou vyloučeny podle článků 19 až 26 nebo v souladu s článkem 30, který se týká výkonu dané činnosti, a jejichž odhadovaná hodnota bez daně z přidané hodnoty (DPH) se rovná těmto prahovým hodnotám nebo je vyšší:

a) 499000 EUR pro zakázky na dodávky a služby,

b) 6242000 EUR pro zakázky na stavební práce.

Článek 17

Metody výpočtu odhadované hodnoty zakázek, rámcových dohod a dynamických nákupních systémů

1. Výpočet odhadované hodnoty zakázky je založen na celkové splatné částce bez DPH, odhadované zadavatelem. Tento výpočet bere v úvahu celkovou odhadovanou částku, která zahrnuje jakoukoli formu případné opce a případné obnovení zakázky.

Jestliže zadavatel poskytuje žadatelům či uchazečům ceny nebo platby, zahrne je do výpočtu odhadované hodnoty zakázky.

2. Zadavatelé nesmějí obejít použití této směrnice rozdělováním stavebních projektů nebo navrhovaných nákupů za účelem obdržení určitého množství dodávek nebo služeb nebo užíváním zvláštních metod výpočtu odhadované hodnoty zakázek.

3. U rámcových dohod a dynamických nákupních systémů se v úvahu bere nejvyšší odhadovaná hodnota bez DPH všech zakázek zamýšlených pro celou dobu platnosti dohody nebo trvání systému.

4. Za účelem použití článku 16 zahrnou zadavatelé do odhadované hodnoty zakázek na stavební práce hodnotu jak stavebních prací, tak všech dodávek a služeb nezbytných k provedení stavebních prací, které zadavatelé dávají zhotoviteli k dispozici.

5. Hodnota dodávek nebo služeb, které nejsou pro plnění určité zakázky na stavební práce nezbytné, nesmí být k hodnotě zakázky na stavební práce přidána, pokud by tím došlo k vyjmutí zakázek na tyto dodávky nebo služby z oblasti působnosti této směrnice.

6. a) Může-li zamýšlená stavba nebo nákup služeb vést k současnému zadání zakázek ve formě oddělených částí, vezme se v úvahu celková odhadovaná hodnota všech takových částí.

Je-li souhrnná hodnota částí rovna prahové hodnotě stanovené v článku 16 nebo je vyšší, použije se tato směrnice pro zadání každé části.

Zadavatelé se však mohou odchýlit od tohoto ustanovení v případě částí, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH je nižší než 80000 EUR pro služby a 1 milion EUR pro stavební práce za předpokladu, že celková hodnota těchto částí není vyšší než 20 % celkové hodnoty všech částí.

b) Může-li záměr na získání podobných dodávek vést k současnému zadání zakázek ve formě oddělených částí, bere se pro účely článku 16 a b) v úvahu celková odhadovaná hodnota všech těchto částí.

Je-li souhrnná hodnota částí rovná prahové hodnotě stanovené v článku 16 nebo je vyšší, použije se tato směrnice pro zadání každé části.

Zadavatelé se však mohou odchýlit od tohoto ustanovení v případě částí, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH je nižší než 80000 EUR, za předpokladu, že celková hodnota těchto částí není vyšší než 20 % celkové hodnoty všech částí.

7. V případě zakázek na dodávky nebo na služby, které jsou pravidelné povahy nebo které mají být obnovovány během daného období, se odhadovaná hodnota zakázky vypočte na základě:

a) buď celkové skutečné hodnoty po sobě jdoucích zakázek stejného druhu zadaných během předchozích dvanácti měsíců nebo předchozího účetního období, pokud možno přizpůsobené odhadovaným změnám v množství nebo hodnotě během dvanácti měsíců následujících po první zakázce;

b) nebo celkové odhadované hodnoty po sobě jdoucích zakázek zadaných během dvanácti měsíců následujících po první dodávce nebo během finančního roku, je-li delší než dvanáct měsíců.

8. Základem pro výpočet odhadované hodnoty zakázky zahrnující dodávky i služby je celková hodnota dodávek a služeb, bez ohledu na jejich vzájemný poměr. Výpočet musí zahrnovat hodnotu umísťovacích a instalačních prací.

9. Pro zakázky na dodávky, jejichž předmětem je koupě najatého zboží, nájem, pronájem nebo koupě výrobků na splátky, se za základ pro výpočet odhadované hodnoty zakázky bere tato hodnota:

a) v případě zakázek na dobu určitou, kdy je tato doba rovna dvanácti měsícům nebo kratší, celková odhadovaná hodnota za dobu trvání zakázky nebo, je-li doba trvání zakázky delší než dvanáct měsíců, celková hodnota, včetně odhadované zůstatkové hodnoty;

b) v případě zakázek na dobu neurčitou nebo v případě, že doba jejich trvání nemůže být definována, měsíční hodnota vynásobená 48.

10. Pro účely výpočtu odhadované hodnoty zakázek na služby se berou v úvahu případně tyto částky:

a) pokud se týká pojišťovacích služeb, splatné pojistné a podobné odměny,

b) pokud se týká bankovních a jiných finančních služeb, poplatky, provize, úroky a podobné odměny,

c) pokud se týká zakázek zahrnujících projekt, poplatky, splatné provize a podobné odměny.

11. Pro zakázky na služby, které neuvádějí celkovou cenu, se za základ pro výpočet odhadované hodnoty zakázky bere tato hodnota:

a) v případě zakázek na dobu určitou, je-li doba trvání rovna 48 měsícům nebo kratší: celková hodnota za celou dobu jejich trvání;

b) v případě zakázek na dobu neurčitou nebo s dobou trvání delší než 48 měsíců: měsíční hodnota vynásobená 48.

Oddíl 2

Zakázky a koncese, jakož i zakázky podléhající zvláštní úpravě

PODODDÍL 1

Článek 18

Koncese na stavební práce a na služby

Tato směrnice se nevztahuje na koncese na stavební práce nebo na služby, jež udělují zadavatelé, kteří vykonávají jednu nebo více činností uvedených v článcích 3 až 7, pokud jsou tyto koncese udělovány pro výkon těchto činností.

PODODDÍL 2

Vyloučení vztahující se na všechny zadavatele a na všechny druhy zakázek

Článek 19

Zakázky zadávané za účelem dalšího prodeje nebo nájmu třetím osobám

1. Tato směrnice se nevztahuje na zakázky zadávané za účelem dalšího prodeje nebo nájmu třetím osobám za předpokladu, že zadavatel nepožívá žádného zvláštního nebo výlučného práva prodávat nebo pronajímat předmět takových zakázek a jiné subjekty mají možnost volně jej prodávat nebo pronajímat za stejných podmínek jako zadavatel.

2. Zadavatelé sdělí Komisi na její žádost všechny kategorie výrobků nebo činností, které považují za vyloučené podle odstavce 1. Komise může pro informaci pravidelně zveřejňovat v Úředním věstníku Evropské unie seznamy kategorií výrobků nebo činností, které považuje za takto vyloučené. Komise přitom respektuje veškeré citlivé obchodní aspekty, na které zadavatelé případně upozorní při poskytování informací.

Článek 20

Zakázky zadávané za jiným účelem než vykonávání uvedených činností nebo za účelem vykonávání takové činnosti ve třetí zemi

1. Tato směrnice se nevztahuje na zakázky, které zadavatelé zadávají za jiným účelem, než je vykonávání jejich činností uvedených v článcích 3 až 7, nebo za účelem vykonávání takových činností ve třetí zemi za podmínek, které nezahrnují fyzické využívání sítě nebo geografické oblasti v rámci Společenství.

2. Zadavatelé sdělí Komisi na její žádost všechny činnosti, které považují za vyloučené podle odstavce 1. Komise může pro informaci pravidelně zveřejňovat v Úředním věstníku Evropské unie seznamy kategorií činností, které považuje za takto vyloučené. Komise přitom respektuje veškeré citlivé obchodní aspekty, na které zadavatelé případně upozorní při poskytování informací.

Článek 21

Tajné zakázky nebo zakázky vyžadující zvláštní bezpečnostní opatření

Tato směrnice se nevztahuje na zakázky, které členské státy prohlásí za tajné nebo pokud jejich plnění musí být v souladu s právními a správními předpisy platnými v daném členském státě doprovázeno zvláštními bezpečnostními opatřeními nebo jestliže to vyžaduje ochrana základních bezpečnostních zájmů tohoto státu.

Článek 22

Zakázky zadávané podle mezinárodních pravidel

Tato směrnice se nevztahuje na zakázky, které se řídí jinými procesními pravidly a jež jsou zadávány:

a) podle mezinárodní dohody uzavřené v souladu se Smlouvou mezi členským státem a jednou nebo více třetími zeměmi, která se týká dodávek, stavebních prací, služeb nebo veřejných soutěží na určitý výkon, určených pro společné provedení nebo využívání projektu signatářskými státy; všechny dohody se sdělují Komisi, která může konzultovat Poradní výbor pro veřejné zakázky uvedený v článku 68;

b) podnikům členského státu nebo třetí země podle mezinárodní smlouvy týkající se rozmístění vojsk;

c) podle zvláštního postupu mezinárodní organizace.

Článek 23

Zakázky zadávané přidruženému podniku, společnému podniku nebo zadavateli, který je součástí společného podniku

1. Pro účely tohoto článku se "přidruženým podnikem" rozumí podnik, jehož roční účetní závěrky jsou konsolidovány s ročními účetními závěrkami zadavatele v souladu s požadavky sedmé směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, založené na čl. 44 odst. 2 písm. g) Smlouvy, o konsolidovaných účetních závěrkách [27] [28] nebo v případě subjektů, na které se výše uvedená směrnice nevztahuje, jakýkoli podnik, ve kterém může zadavatel přímo nebo nepřímo vykonávat dominantní vliv ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b), nebo který může vykonávat dominantní vliv nad zadavatelem, nebo který, společně se zadavatelem, podléhá dominantnímu vlivu jiného podniku v důsledku vlastnictví, majetkové účasti nebo pravidel, jimiž se řídí.

2. Pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 3, nevztahuje se tato směrnice na zakázky:

a) zadané zadavatelem přidruženému podniku;

b) zadané společným podnikem vytvořeným výlučně několika zadavateli za účelem vykonávání činností ve smyslu článků 3 až 7 jednomu z těchto zadavatelů nebo podniku, který je přidružen k jednomu z těchto zadavatelů.

3. Odstavec 2 se použije:

a) na zakázky na služby, pokud alespoň 80 % průměrného obratu přidruženého podniku za služby dosaženého za předchozí tři roky pochází z poskytování takových služeb podnikům, k nimž je přidružen;

b) na zakázky na dodávky, pokud alespoň 80 % průměrného obratu přidruženého podniku za dodávky dosaženého za předchozí tři roky pochází z poskytování dodávek podnikům, k nimž je přidružen;

c) na zakázky na stavební práce, pokud alespoň 80 % průměrného obratu přidruženého podniku za stavební práce dosaženého za předchozí tři roky pochází z poskytování stavebních prací podnikům, k nimž je přidružen.

Pokud kvůli datu, ke kterému přidružený podnik začal vykonávat činnost, není obrat dostupný za předchozí tři roky, postačí, že podnik ukáže, zejména prostřednictvím plánů činnosti, že uskutečnění obratu uvedeného v písmenech a), b) nebo c) je věrohodné.

Pokud jsou stejné služby, dodávky nebo stavební práce nebo podobné služby, dodávky nebo stavební práce poskytovány zadavateli více než jedním přidruženým podnikem, vypočítají se výše uvedená procenta s ohledem na celkový obrat vyplývající z poskytování služeb, dodávek nebo stavebních prací těmito přidruženými podniky.

4. Tato směrnice se nevztahuje na zakázky zadané:

a) společným podnikem výlučně tvořeným více zadavateli za účelem vykonávání činností ve smyslu článků 3 až 7 jednomu z těchto zadavatelů, nebo

b) zadavatelem takovému společnému podniku, jehož je součástí, za podmínky, že tento společný podnik byl vytvořen za účelem vykonávání dané činnosti po dobu nejméně tří let a že nástroj tvořící společný podnik zajišťuje, že zadavatelé, kteří jej tvoří, budou jeho součástí po přinejmenším stejné období.

5. Zadavatelé sdělí Komisi na její žádost tyto informace týkající se použití odstavců 2, 3 a 4:

a) jména dotčených podniků a dotčených společných podniků,

b) povahu a hodnotu zahrnutých zakázek,

c) důkazy, které Komise považuje za potřebné k prokázání, že vztah mezi podnikem nebo společným podnikem, jemuž byly zakázky zadány, a zadavatelem je v souladu s požadavky tohoto článku.

PODODDÍL 3

Vyloučení vztahující se na všechny zadavatele, ale pouze na zakázky na služby

Článek 24

Zakázky týkající se určitých služeb vyloučených z oblasti působnosti této směrnice

Tato směrnice se nevztahuje na zakázky na služby, které se týkají:

a) nabývání nebo nájmu pozemků, stávajících budov nebo jiných nemovitostí nebo práv k nim jakýmikoli způsoby financování; vztahuje se však na smlouvy o finančních službách uzavřené v jakékoli formě současně s uzavřením kupní nebo nájemní smlouvy, před ním nebo po něm;

b) rozhodčích a smírčích služeb;

c) finančních služeb v souvislosti s vydáváním, prodejem, nákupem nebo převodem cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů, zejména operací zadavatelů, které mají za cíl získat peněžní prostředky či kapitál;

d) pracovních smluv;

e) služeb ve výzkumu a vývoji jiných než těch, kde prospěch připadá výhradně zadavateli, aby jej využil při vlastní činnosti, za podmínky, že poskytovaná služba je plně hrazena zadavatelem.

Článek 25

Zakázky na služby zadávané na základě výlučného práva

Tato směrnice se nevztahuje na zakázky na služby zadané subjektu, který je sám veřejným zadavatelem ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a), nebo sdružení zadavatelů na základě výlučného práva, které jim náleží podle vyhlášených právních nebo správních předpisů, které jsou slučitelné se Smlouvou.

PODODDÍL 4

Vyloučení vztahující se pouze na určité zadavatele

Článek 26

Zakázky zadávané určitými zadavateli na nákup vody a dodávky energie nebo paliv pro výrobu energie

Tato směrnice se nevztahuje na:

a) zakázky na nákup vody, pokud je zadávají zadavatelé, kteří vykonávají jednu nebo více činností uvedených v čl. 4 odst. 1.

b) zakázky na dodávku energie nebo paliv pro výrobu energie, pokud je zadávají zadavatelé vykonávající činnost uvedenou v čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 3 nebo v čl. 7 písm. a).

PODODDÍL 5

Zakázky podléhající zvláštní úpravě, ustanovení týkající se ústředních nákupních subjektů a obecných postupů v případě přímého vystavení hospodářské soutěži

Článek 27

Zakázky podléhající zvláštní úpravě

Aniž je dotčen článek 30, zajišťují Nizozemské království, Spojené království, Rakouská republika a Spolková republika Německo prostřednictvím podmínek pro povolení nebo prostřednictvím jiných vhodných opatření, aby každý subjekt působící v odvětvích uvedených v rozhodnutích 93/676/EHS, 97/367/EHS, 2002/205/ES a 2004/73/ES:

a) dodržoval zásady zákazu diskriminace a zadávání zakázek na základě soutěže, pokud jde o zadávání zakázek na dodávky, stavební práce a služby, zejména s ohledem na informace o zamýšlených zakázkách, které subjekt poskytuje hospodářským subjektům;

b) sděloval Komisi, za podmínek stanovených v rozhodnutí Komise 93/327/EHS ze dne 13. května 1993, kterým se stanoví podmínky, za kterých zadavatelé využívající geografické oblasti pro účely průzkumu nebo těžby ropy, zemního plynu, uhlí nebo jiných pevných paliv musí Komisi sdělovat informace o zakázkách, které zadávají [29], informace týkající se zadávání zakázek.

Článek 28

Vyhrazené zakázky

Členské státy mohou vyhradit účast na zadávacím řízení chráněným dílnám nebo jim vyhradit plnění zakázek v rámci programů chráněného zaměstnání, kdy většina dotčených zaměstnanců jsou zdravotně postižené osoby, které z důvodu povahy nebo vážnosti svého postižení nemohou vykonávat pracovní činnost v běžných podmínkách.

Oznámení sloužící jako výzva k podání žádostí o účast v zadávacím řízení nebo výzva k účasti v soutěži musí obsahovat odkaz na tento článek.

Článek 29

Zakázky zadávané a rámcové dohody uzavírané ústředními nákupními subjekty

1. Členské státy mohou stanovit, že zadavatelé mohou nakupovat stavební práce, dodávky nebo služby od nebo prostřednictvím ústředních nákupních subjektů.

2. Má se za to, že zadavatelé, kteří nakupují stavební práce, dodávky nebo služby od nebo prostřednictvím ústředních nákupních subjektů v případech uvedených v čl. 1 odst. 8, jednají v souladu s touto směrnicí, pokud tuto směrnici nebo směrnici 2004/18/ES dodržuje ústřední nákupní subjekt.

Článek 30

Postup pro stanovení, zda je daná činnost přímo vystavena hospodářské soutěži

1. Zakázky určené pro umožnění výkonu činnosti uvedené v článcích 3 až 7 se neřídí touto směrnicí, pokud je v členském státě, ve kterém má být činnost vykonávána, přímo vystavena hospodářské soutěži na trzích, na které není omezen přístup.

2. Pro účely odstavce 1 se otázka, zda je činnost přímo vystavena hospodářské soutěži, rozhoduje na základě kritérií, která jsou v souladu s ustanoveními Smlouvy o hospodářské soutěži, jakými jsou vlastnosti dotčených výrobků nebo služeb, existence alternativních výrobků nebo služeb, ceny a skutečná nebo potenciální přítomnost více než jednoho dodavatele daných výrobků nebo služeb.

3. Pro účely odstavce 1 se přístup na trh považuje za neomezený, pokud členský stát provedl a uplatňuje právní předpisy Společenství uvedené v příloze XI.

Pokud volný přístup na trh nemůže být předpokládán na základě prvního pododstavce, musí být prokázáno, že přístup na trh je volný fakticky i právně.

4. Pokud se členský stát domnívá, že v souladu s odstavci 2 a 3 je odstavec 1 použitelný na danou činnost, uvědomí o tom Komisi a sdělí jí všechny podstatné skutečnosti, především každý právní a správní předpis nebo dohodu týkající se souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 1, jakož i případně postoj přijatý nezávislým vnitrostátním orgánem, který je příslušný pro danou činnost.

Zakázky určené pro umožnění výkonu dané činnosti se již neřídí touto směrnicí, pokud Komise:

- přijala rozhodnutí, které stanoví použitelnost odstavce 1 v souladu s odstavcem 6 a ve lhůtě, která je jím stanovena, nebo

- nepřijala ve stejné lhůtě rozhodnutí, které se týká uvedené použitelnosti.

Pokud se však předpokládá volný přístup na daný trh na základě odst. 3 prvního pododstavce a pokud nezávislý vnitrostátní orgán příslušný pro dotčenou činnost stanovil použitelnost odstavce 1, neřídí se již zakázky určené k umožnění výkonu dané činnosti touto směrnicí, pokud Komise nestanovila nepoužitelnost odstavce 1 prostřednictvím rozhodnutí přijatého v souladu s odstavcem 6 a ve lhůtě v něm stanovené.

5. Pokud to právní předpisy dotčeného členského státu stanoví, mohou zadavatelé žádat Komisi o stanovení, ve formě rozhodnutí přijatého v souladu s odstavcem 6, použitelnosti odstavce 1 na danou činnost. Komise o tom v takovém případě ihned informuje dotčený členský stát.

Dotčený členský stát s ohledem na odstavce 2 a 3 uvědomí Komisi o všech podstatných skutečnostech, především o každém právním a správním předpisu nebo dohodě, které se týkají souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 1, jakož i popřípadě o postoji přijatém nezávislým vnitrostátním orgánem, který je příslušný pro danou činnost.

Komise může také z vlastního podnětu rozhodnout o zahájení řízení k přijetí rozhodnutí, které stanoví použitelnost odstavce 1 pro danou činnost. Komise o tom v takovém případě ihned vyrozumí dotčený členský stát.

Pokud Komise nepřijme ve lhůtě stanovené v odstavci 6 rozhodnutí o použitelnosti odstavce 1 na danou činnost, považuje se odstavec 1 za použitelný.

6. Pro přijetí rozhodnutí na základě tohoto článku postupem podle čl. 68 odst. 2 má Komise lhůtu tří měsíců od prvního pracovního dne následujícího po dni, ve kterém jí byla žádost oznámena. Tato lhůta však může být v náležitě odůvodněných případech jednou prodloužena nejvýše o tři měsíce, zejména pokud jsou informace obsažené v oznámení, žádosti nebo v přiložených dokumentech neúplné nebo nepřesné nebo pokud v uváděných skutečnostech došlo k podstatným změnám. Toto prodloužení je omezeno na jeden měsíc, pokud nezávislý vnitrostátní orgán, který je příslušný pro dotčenou činnost, stanovil použitelnost odstavce 1 v případech uvedených v odst. 4 třetím pododstavci.

Pokud v dané členském státě je již určitá činnost předmětem řízení podle tohoto článku, nepovažují se nové žádosti, které se týkají stejné činnosti ve stejném členském státě, podané před koncem lhůty stanovené pro první žádost za důvod k zahájení nových řízení a vyřizují se v rámci první žádosti.

Komise přijme prováděcí pravidla k odstavcům 4, 5 a 6 postupem podle čl. 68 odst. 2.

Tato pravidla zahrnují nejméně:

a) zveřejnění v Úředním věstníku, pro informační účely, dne, ke kterému začíná běžet lhůta tří měsíců uvedená ve třetím pododstavci, a pokud byla prodloužena, den prodloužení a dobu, na kterou byla prodloužena;

b) zveřejnění případné použitelnosti odstavce 1 v souladu s odst. 4 druhým a třetím pododstavcem, nebo v souladu s odst. 5 čtvrtým pododstavcem, a

c) způsoby přenosu postojů přijatých nezávislým orgánem, který je příslušný pro dotčenou činnost, k významným otázkám ve smyslu odstavců 1 a 2.

KAPITOLA III

Úpravy vztahující se na zakázky na služby

Článek 31

Zakázky na služby uvedené v příloze XVII A

Zakázky, jejichž předmětem jsou služby uvedené v příloze XVII A, se zadávají v souladu s články 34 až 59.

Článek 32

Zakázky na služby uvedené v příloze XVII B

Zakázky, jejichž předmětem jsou služby uvedené v příloze XVII B, se řídí výhradně články 34 a 43.

Článek 33

Smíšené zakázky na služby uvedené v příloze XVII A a na služby uvedené v příloze XVII B

Zakázky, jejichž předmětem jsou jak služby uvedené v příloze XVII A, tak služby uvedené v příloze XVII B, se zadávají v souladu s články 34 až 57, je-li hodnota služeb uvedených v příloze XVII A vyšší než hodnota služeb uvedených v příloze XVII B. V ostatních případech se zakázky zadávají v souladu s články 34 a 43.

KAPITOLA IV

Zvláštní pravidla pro zadávací dokumentaci a dokumenty týkající se zakázky

Článek 34

Technické specifikace

1. Technické specifikace definované v bodu 1 přílohy XXI se uvádějí v dokumentech týkajících se zakázky, jako jsou oznámení o zakázce, zadávací dokumentace nebo dodatečné dokumenty. Vždy, kdy je to možné, by tyto technické specifikace měly být definovány tak, aby braly v úvahu kritéria přístupnosti pro zdravotně postižené osoby nebo aby byly navrženy pro všechny uživatele.

2. Technické specifikace musí uchazečům vytvořit podmínky pro rovný přístup a nesmějí vést k vytváření neodůvodněných překážek pro otevření zadávání veřejných zakázek hospodářské soutěži.

3. Aniž jsou dotčena právně závazná vnitrostátní technická pravidla, jsou-li v souladu s právem Společenství, musí být technické specifikace formulovány:

a) buď odkazem na technické specifikace uvedené v příloze XXI a, v pořadí podle významu, na vnitrostátní normy převádějící evropské normy, evropská technická schválení, obecné technické specifikace, mezinárodní normy nebo jiný technický referenční systém vypracovaný evropskými normalizačními subjekty nebo, pokud neexistují, na vnitrostátní normy, vnitrostátní technická schválení nebo vnitrostátní technické specifikace týkající se projektování, výpočtu a provádění staveb a použití výrobků. Každý odkaz je doprovázen slovy: "nebo rovnocenný";

b) nebo formou požadavků na výkon nebo funkci; tyto požadavky mohou zahrnovat vlastnosti z hlediska životního prostředí. Tyto parametry však musí být dostatečně přesné, aby umožnily uchazečům určit předmět zakázky a zadavatelům zadat zakázku;

c) nebo formou požadavků na výkon nebo funkci, jak je uvedeno v písmenu b), s odkazem na specifikace uvedené v písmenu a) jako prostředek pro předpoklad shody s takovými požadavky na výkon nebo funkci;

d) nebo odkazem na specifikace uvedené v písmenu a) pro určité vlastnosti a odkazem na požadavky na výkon a funkci uvedené v písmenu b) pro ostatní vlastnosti.

4. Jestliže zadavatel využije možnosti odkázat na specifikace uvedené v odst. 3 písm. a), nesmí odmítnout nabídku pouze z důvodu, že nabízené výrobky a služby nejsou v souladu se specifikacemi, na které odkázal, pokud uchazeč ke spokojenosti zadavatele ve své nabídce jakýmkoli vhodným prostředkem prokáže, že řešení, která navrhuje, rovnocenným způsobem vyhovují požadavkům definovaným technickými specifikacemi.

Vhodný prostředek může představovat technická dokumentace výrobce nebo zkušební protokol uznaného subjektu.

5. Jestliže zadavatel využije možnosti stanovit požadavky na výkon nebo funkci uvedené v odstavci 3, nesmí odmítnout nabídku na výrobky, služby nebo stavební práce, které jsou v souladu s vnitrostátní normou převádějící evropskou normu, evropským technickým schválením, obecnou technickou specifikací, mezinárodní normou nebo technickým referenčním systémem vypracovaný evropským normalizačním subjektem, pokud tyto specifikace řeší požadavky na výkon nebo na funkci, které zadavatel stanovil.

Ve své nabídce musí uchazeč prokázat ke spokojenosti zadavatele jakýmikoli vhodnými prostředky, že stavba, výrobek nebo služba, která je v souladu s normou, splňuje požadavky zadavatele na výkon nebo funkci.

Vhodný prostředek může představovat technická dokumentace výrobce nebo zkušební protokol uznaného subjektu.

6. Jestliže zadavatelé stanoví vlastnosti z hlediska životního prostředí formou požadavků na výkon nebo na funkci, jak je uvedeno v odst. 3 písm. b), mohou používat podrobné specifikace nebo, je-li to třeba, jejich části, jak jsou definovány evropskými, mezinárodními nebo vnitrostátními ekoznačkami nebo jakoukoli jinou ekoznačkou, za předpokladu, že:

- tyto specifikace jsou vhodné pro vymezení vlastností dodávek nebo služeb, které jsou předmětem zakázky,

- požadavky na značku jsou definovány na základě vědeckých informací,

- ekoznačky jsou přijaty za použití řízení, kterého se mohou účastnit všechny dotčené subjekty, jako jsou orgány státní správy, spotřebitelé, výrobci, distributoři a organizace na ochranu životního prostředí,

- a jsou přístupné všem subjektům, které mají zájem.

Zadavatelé mohou uvést, že u výrobků a služeb opatřených ekoznačkou platí předpoklad, že splňují technické specifikace stanovené v zadávací dokumentaci; musí přijmout každý vhodný důkazní prostředek, jako je technická dokumentace výrobce nebo zkušební protokol uznaného subjektu.

7. "Uznané subjekty" ve smyslu tohoto článku jsou zkušební a kalibrační laboratoře a osvědčovací a inspekční subjekty, které splňují platné evropské normy.

Zadavatelé přijímají osvědčení vydaná uznanými subjekty usazenými v jiných členských státech.

8. Není-li to odůvodněno předmětem zakázky nesmějí technické specifikace odkazovat na určitou výrobu nebo zdroj nebo určitý postup nebo na obchodní značky, patenty, typy nebo určitý původ či výrobu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých podniků nebo určitých výrobků. Takový odkaz je výjimečně dovolen, není-li dostatečně přesný a srozumitelný popis předmětu zakázky podle odstavců 3 a 4 možný; takový odkaz musí být doprovázen slovy "nebo rovnocenný".

Článek 35

Sdělování technických specifikací

1. Zadavatelé na požádání zpřístupní hospodářským subjektům, které mají zájem na získání zakázky, technické specifikace pravidelně uváděné v jejich zakázkách na dodávky, stavební práce nebo služby nebo technické specifikace, které mají v úmyslu použít u zakázek, na něž se vztahují pravidelná předběžná oznámení ve smyslu čl. 41 odst. 1.

2. Jestliže jsou tyto technické specifikace založeny na dokumentech, které jsou k dispozici hospodářským subjektům, které projevují zájem, postačuje odkaz na tyto dokumenty.

Článek 36

Varianty

1. Je-li kritériem pro zadání zakázky hospodářsky nejvýhodnější nabídka, mohou brát zadavatelé v úvahu varianty předložené uchazeči, pokud vyhovují minimálním požadavkům specifikovaným zadavateli.

Zadavatelé uvedou v zadávací dokumentaci, zda povolují podání variant nebo ne, a pokud je povolují, minimální podmínky, jež musí varianty splňovat, a požadavky na jejich podávání.

2. V zadávacím řízení u zakázek na dodávky nebo na služby nesmějí zadavatelé, kteří povolili podání variant podle odstavce 1, odmítnout variantu pouze z toho důvodu, že by vedla, pokud by byla přijata, buď spíše k zakázce na služby než k zakázce na dodávky, nebo spíše k zakázce na dodávky než k zakázce na služby.

Článek 37

Subdodávky

V zadávací dokumentaci zadavatel od uchazeče může, nebo stanoví-li tak členský stát, musí požadovat, aby ve své nabídce uvedl, jakou část zakázky případně zamýšlí zadat třetím osobám, a všechny navrhované subdodavatele. Tímto sdělením není dotčena odpovědnost hlavního hospodářského subjektu.

Článek 38

Podmínky plnění zakázky

Zadavatelé mohou stanovit zvláštní podmínky pro plnění zakázky za předpokladu, že jsou slučitelné s právem Společenství a jsou uvedeny v oznámení sloužícím jako výzva k účasti v soutěži nebo v zadávací dokumentaci. Podmínky, kterými se řídí plnění zakázky, se mohou týkat zejména sociálních faktorů a životního prostředí.

Článek 39

Povinnosti týkající se daní, ochrany životního prostředí, ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek

1. Zadavatel v zadávací dokumentaci může, nebo stanoví-li tak členský stát, musí uvést subjekt nebo subjekty, od nichž může zájemce nebo uchazeč získat náležité informace o povinnostech týkajících se daní, ochrany životního prostředí, ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek, které platí v členském státě, regionu nebo v místě, kde mají být prováděny stavební práce nebo poskytovány služby, a které platí pro stavební práce prováděné na místě a služby poskytované během plnění zakázky.

2. Zadavatel, který poskytuje informace uvedené v odstavci 1, požádá uchazeče nebo zájemce, kteří se účastní zadávacího řízení, aby uvedli, že při vypracovávání své nabídky vzali v úvahu povinnosti týkající se ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek, které platí v místě, kde mají být provedeny práce nebo poskytnuta služba.

Prvním pododstavcem není dotčeno použití článku 57.

KAPITOLA V

Řízení

Článek 40

Použití otevřených, omezených a vyjednávacích řízení

1. Při zadávání zakázek na dodávky, stavební práce nebo služby používají zadavatelé řízení, která odpovídají této směrnici.

2. Zadavatelé si mohou vybrat jedno z řízení popsaných v čl. 1 odst. 9 písm. a), b) nebo c) za předpokladu, že byla výzva k podání žádostí o účast v zadávacím řízení učiněna v souladu s článkem 41, s výhradou odstavce 3.

3. Zadavatelé mohou použít řízení bez předchozí výzvy k účasti v soutěži v těchto případech:

a) jestliže v řízení s předchozí výzvou k účasti v soutěži nebyly podány žádné nabídky nebo žádné vhodné nabídky nebo žádné žádosti, za předpokladu, že se původní podmínky zakázky podstatně nezmění;

b) jestliže je zakázka zadána výlučně pro účely výzkumu, pokusů, studia či vývoje, a nikoli za účelem zajištění ziskovosti nebo pokrytí nákladů na výzkum a vývoj, a pokud zadání takové zakázky není na újmu soutěžnímu zadávání dalších zakázek, které mají především tyto cíle;

c) jestliže zakázka může být z technických nebo uměleckých důvodů nebo z důvodů spojených s ochranou výlučných práv plněna pouze určitým hospodářským subjektem;

d) pokud je to nezbytně nutné, nelze-li z důvodů krajní naléhavosti způsobené událostmi, které zadavatelé nemohli předvídat, dodržet lhůty stanovené pro otevřená, omezená a vyjednávací řízení s předchozí výzvou k účasti v soutěži;

e) v případě zakázek na dodávky týkajících se dodatečných dodávek od původního dodavatele, které jsou určeny buď pro částečné nahrazení stávajících dodávek nebo zařízení, nebo rozšíření stávajících dodávek nebo zařízení, jestliže by změna dodavatele nutila zadavatele získávat materiál, který má odlišné technické vlastnosti, což by mělo za následek neslučitelnost nebo nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě;

f) u dodatečných stavebních prací nebo služeb, které nejsou zahrnuty v původně zvažovaném projektu nebo v původní zakázce, ale které se v důsledku nepředvídatelných okolností stanou nezbytnými pro plnění zakázky, za podmínky, že zakázka je zadána zhotoviteli nebo poskytovateli služeb, který plní původní zakázku,

- jestliže tyto dodatečné stavební práce nebo služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od hlavní zakázky bez velkých obtíží pro zadavatele, nebo

- jestliže tyto dodatečné stavební práce nebo služby, ačkoli jsou oddělitelné od plnění původní zakázky, jsou , které nejsou zahrnuty v původně zvažovaném projektu nebo v původní zakázce;

g) v případě zakázek na stavební práce pro nové stavební práce, které spočívají v opakování podobných prací svěřených zhotoviteli, kterému stejní zadavatelé zadali předchozí zakázku, za předpokladu, že tyto stavební práce odpovídají základnímu projektu, na který byla první zakázka zadána po výzvě k podání žádostí o účast v zadávacím řízení; možnost použití tohoto řízení se uvádí již při oznámení první zakázky a zadavatelé vezmou v úvahu celkové odhadované náklady na následné stavební práce při použití článků 16 a 17;

h) pro dodávky kotované a nakupované na burzách komodit;

i) pro zakázky, jež mají být zadány na základě rámcové dohody, za předpokladu, že je splněna podmínka uvedená v čl. 14 odst. 2;

j) pro příležitostné koupě, kdy je možné obstarat si dodávky využitím zvláště příznivých příležitostí dostupných po velmi krátkou dobu za ceny podstatně nižší, nežli jsou běžné tržní ceny;

k) pro nákup dodávek za zvláště výhodných podmínek, buď od dodavatele, který je s konečnou platností ukončuje svou obchodní činnost, nebo od správců konkursní podstaty nebo likvidátorů v případě úpadku, vyrovnání s věřiteli nebo podobného řízení podle vnitrostátních právních a správních předpisů;

l) jestliže zakázka na služby následuje po veřejné soutěži na určitý výkon organizované v souladu s touto směrnicí a musí být podle platných pravidel zadána vítěznému účastníku nebo jednomu z vítězných účastníků takové veřejné soutěže; v případě více vítězných účastníků musí být k účasti na vyjednávání vyzvání všichni vítězní účastníci.

KAPITOLA VI

Pravidla pro zveřejňování a transparentnost

Oddíl 1

Zveřejňování oznámení

Článek 41

Pravidelná předběžná oznámení a oznámení o existenci systému kvalifikace

1. Zadavatelé zveřejní nejméně jednou ročně prostřednictvím pravidelného předběžného oznámení uvedeného v příloze XV A, které zveřejňuje Komise nebo oni sami na svém profilu kupujícího, jak je popsán v příloze XX odst. 2 písm. b):

a) pokud jde o dodávky, celkovou odhadovanou hodnotu zakázek nebo rámcových dohod podle skupin výrobků, které mají v úmyslu zadat v průběhu následujících dvanácti měsíců, je-li celková odhadovaná hodnota, s přihlédnutím k článkům 16 a 17, rovná 750000 EUR nebo vyšší.

Skupiny výrobků stanoví zadavatelé odkazem na nomenklaturu CPV;

b) pokud jde o služby, celkovou odhadovanou hodnotu zakázek nebo rámcových dohod pro každou z kategorií služeb, uvedených v příloze XVII A, které mají v úmyslu zadat v průběhu následujících dvanácti měsíců, je-li celková odhadovaná hodnota, s přihlédnutím k článkům 16 a 17, rovná 750000 EUR nebo vyšší;

c) pokud jde o stavební práce, základní charakteristiky zakázek nebo rámcových dohod, které mají v úmyslu zadat v průběhu následujících dvanácti měsíců a jejichž odhadovaná hodnota je rovná prahové = hodnotě uvedené v článku 16 nebo vyšší, s přihlédnutím k článku 17.

Oznámení uvedená v písmenech a) a b) se zasílají Komisi nebo zveřejní na profilu kupujícího co nejdříve po začátku účetního období.

Oznámení uvedené písmenu c) se zasílá Komisi nebo zveřejní na profilu kupujícího co nejdříve po přijetí rozhodnutí, kterým se schvaluje plán zakázek na stavební práce nebo rámcových dohod, které veřejní zadavatelé mají v úmyslu zadat nebo uzavřít.

Zadavatelé, kteří zveřejňují předběžné oznámení na svém profilu kupujícího, zašlou elektronicky Komisi, ve formátu a postupy pro přenos uvedenými v bodu 3 přílohy XX, oznámení o zveřejnění předběžného oznámení na profilu kupujícího.

Zveřejnění oznámení uvedených v písmenech a), b) a c) je povinné jen tehdy, využijí-li veřejní zadavatelé možnost zkrátit lhůty pro doručení nabídek podle čl. 45 odst. 4.

Tento odstavec se nevztahuje na řízení bez předchozí výzvy k účasti v soutěži.

2. Zadavatelé mohou zejména zveřejňovat sami nebo prostřednictvím Komise pravidelná předběžná oznámení vztahující se k významným projektům, aniž by museli opakovat informace již dříve obsažené v pravidelných předběžných oznámeních, je-li jasně uvedeno, že tato oznámení jsou dodatečná.

3. Pokud se zadavatelé rozhodnou zavést systém kvalifikace v souladu s článkem 53, je tento systém předmětem oznámení uvedeného v příloze XIV, které uvádí účel systému kvalifikace a způsob přístupu k pravidlům jeho fungování. Je-li doba trvání systému delší než tři roky, zveřejňuje se oznámení ročně. Je-li doba trvání kratší, postačuje první oznámení.

Článek 42

Oznámení sloužící jako výzva k účasti v soutěži

1. V případě zakázek na dodávky, stavební práce nebo služby může být výzva k účasti v soutěži učiněna:

a) prostřednictvím pravidelného předběžného oznámení vypracovaného v souladu s přílohou XV A; nebo

b) prostřednictvím oznámení o existenci systému kvalifikace vypracovaného v souladu s přílohou XIV; nebo

c) prostřednictvím oznámení o zakázce vypracovaného v souladu s přílohou XIII, části A, B nebo C.

2. V případě dynamických nákupních systémů se systémová výzva k účasti v soutěži uskutečňuje oznámením o zakázce uvedeným v odst. 1 písm. c), přičemž se výzva k účasti v soutěži o zakázky založené na takových systémech uskutečňuje zjednodušeným oznámením o zakázce, které je uvedeno v příloze XIII, části D.

3. Je-li výzva k účasti v soutěži učiněna pomocí pravidelného předběžného oznámení, musí toto oznámení:

a) zvlášť odkazovat na dodávky, na stavební práce nebo na služby, které budou předmětem zakázky, která má být zadána;

b) uvádět, že zakázka bude zadána na základě omezeného nebo vyjednávacího řízení bez dalšího zveřejňování oznámení sloužícího jako výzva k účasti v soutěži, a vyzývat hospodářské subjekty, které mají zájem, aby svůj zájem vyjádřily písemně; a

c) být zveřejněno v souladu s přílohou XX nejvýše dvanáct měsíců před datem, kdy je zaslána výzva uvedená v čl. 47 odst. 5. Zadavatel musí kromě toho dodržet lhůty stanovené v článku 45.

Článek 43

Oznámení o zadání zakázky

1. Zadavatelé, kteří zadali zakázku nebo uzavřeli rámcovou dohodu, zašlou oznámení týkající se zadaných zakázek uvedené v příloze XVI. Toto oznámení se odesílá za podmínek, které stanoví Komise postupem podle čl. 68 odst. 2, ve lhůtě dvou měsíců od zadání zakázky nebo uzavření rámcové dohody.

V případě zakázek zadaných podle rámcové dohody ve smyslu čl. 14 odst. 2 nejsou zadavatelé povinni zasílat oznámení o výsledcích zadávacího řízení pro každou zakázku založenou na této dohodě.

Zadavatelé zasílají oznámení týkající se zakázek zadaných na základě dynamického nákupního systému do dvou měsíců od zadání každé zakázky. Mohou však tato oznámení sdružit na čtvrtletním základě. V tom případě zasílají sdružená oznámení do dvou měsíců od konce každého čtvrtletí.

2. Informace poskytnuté v souladu s přílohou XVI a určené k zveřejnění se zveřejňují v souladu s přílohou XX. V této souvislosti Komise respektuje veškeré citlivé obchodní aspekty, na které zadavatelé případně upozorní při poskytování těchto informací, ohledně počtu obdržených nabídek, totožnosti hospodářských subjektů nebo cen.

3. Pokud zadavatelé zadávají zakázku na služby ve výzkumu a vývoji pomocí řízení bez výzvy k účasti v soutěži v souladu s čl. 40 odst. 3 písm. b), mohou omezit informace poskytované v souladu s přílohou XVI, které se týkají povahy a množství poskytovaných služeb, na odkaz "služby ve výzkumu a vývoji".

Pokud zadavatelé zadávají zakázku na služby ve výzkumu a vývoji, která nemůže být zadána pomocí řízení bez výzvy k účasti v soutěži v souladu s čl. 40 odst. 3 písm. b), mohou z důvodu obchodního tajemství omezit informace poskytované v souladu s přílohou XVI, které se týkají povahy a množství poskytovaných služeb.

V takových případech zadavatelé zajistí, že informace zveřejněné na základě tohoto písmene nejsou méně podrobné než informace uvedené v oznámení sloužícím jako výzva k účasti v soutěži zveřejněném v souladu s čl. 42 odst.1.

Pokud používají systém kvalifikace, zajistí zadavatelé v takových případech, že informace nejsou méně podrobné než kategorie uvedená na seznamu způsobilých poskytovatelů služeb vypracovaném v souladu s čl. 53 odst. 7.

4. V případě zakázek zadávaných na služby uvedené v příloze XVII B uvedou zadavatelé v oznámení, zda souhlasí se zveřejněním.

5. Informace poskytnuté v souladu s přílohou XVI a označené za neurčené ke zveřejnění se zveřejní pouze ve zjednodušené formě a v souladu s přílohou XX pro statistické účely.

Článek 44

Forma a způsob zveřejňování oznámení

1. Oznámení obsahují informace uvedené v přílohách XIII, XIV, XV A, XV B a XVI a případně veškeré jiné informace považované zadavatelem za užitečné, ve formě standardních formulářů přijatých Komisí postupem podle čl. 68 odst. 2.

2. Oznámení zasílaná zadavateli Komisi jsou předávána buď elektronickými prostředky ve formátu a postupy pro přenos uvedenými v bodu 3 přílohy XX, nebo jinými prostředky.

Oznámení uvedená v článcích 41, 42 a 43 se zveřejňují v souladu s technickými charakteristikami pro zveřejnění uvedenými v bodu 1 písm. a) a b) přílohy XX.

3. Oznámení vypracovaná a zaslaná elektronickými prostředky ve formátu a postupy pro přenos uvedenými v bodu 3 přílohy XX se zveřejní do pěti dnů po jejich odeslání.

Oznámení, která nejsou zaslána elektronickými prostředky ve formátu a postupy pro přenos uvedenými v bodu 3 přílohy XX, se zveřejní do 12 dnů po jejich odeslání. Avšak ve výjimečných případech a na žádost zadavatele se oznámení o zakázce uvedená v čl. 42 odst. 1 písm. c) zveřejní ve lhůtě pěti dnů, pokud bylo oznámení odesláno faxem.

4. Oznámení se zveřejňují v plném znění v úředním jazyku Společenství, který vybral zadavatel, a toto původní jazykové znění je závazné. Shrnutí podstatných prvků každého oznámení se zveřejňuje v ostatních úředních jazycích.

Náklady na zveřejňování oznámení Komisí nese Společenství.

5. Oznámení a jejich obsah nesmějí být zveřejněny na vnitrostátní úrovni přede dnem jejich odeslání Komisi.

Oznámení zveřejněná na vnitrostátní úrovni nesmějí obsahovat jiné informace než ty, které jsou obsaženy v oznámeních zaslaných Komisi nebo zveřejněných na profilu kupujícího v souladu s čl. 41 odst. 1 prvním pododstavcem, a musí uvádět datum odeslání oznámení Komisi nebo zveřejnění na profilu kupujícího.

Pravidelná předběžná oznámení nesmějí být zveřejněna na profilu kupujícího před tím, než je Komisi zasláno oznámení o jejich zveřejnění touto formou, a musí uvádět datum odeslání.

6. Zadavatelé musí být schopni prokázat datum odeslání oznámení.

7. Komise vydá zadavateli potvrzení o zveřejnění předaných informací, ve kterém je uveden den zveřejnění. Toto potvrzení je důkazem o zveřejnění.

8. Zadavatelé mohou v souladu s odstavci 1 až 7 zveřejňovat oznámení týkající se zakázek, na které se nevztahuje povinnost zveřejňování stanovená touto směrnicí.

Oddíl 2

Lhůty

Článek 45

Lhůty pro doručení žádostí o účast a pro doručení nabídek

1. Při stanovení lhůt pro doručení žádostí o účast a nabídek zohledňují zadavatelé zejména složitost zakázky a čas nutný pro vypracování nabídek, aniž jsou dotčeny minimální lhůty stanovené tímto článkem.

2. V případě otevřených řízení činí minimální lhůta pro doručení nabídek 52 dnů ode dne, kdy bylo oznámení o zakázce odesláno.

3. V případě omezených řízení a vyjednávacích řízení s předchozí výzvou k účasti v soutěži se použijí tato ustanovení:

a) lhůta pro doručení žádostí o účast na základě oznámení zveřejněného podle čl. 42 odst. 1 písm. c) nebo na základě výzvy zadavatele podle čl. 47 odst. 5 se zpravidla stanoví nejméně na 37 dnů ode dne odeslání oznámení nebo výzvy, v žádném případě nesmí být kratší než 22 dní, pokud se oznámení zasílá ke zveřejnění jinými než elektronickými prostředky nebo faxem, a 15 dní, pokud se oznámení zasílá takovými prostředky;

b) lhůta pro obdržení nabídek může být stanovena vzájemnou dohodou mezi zadavatelem a vybranými zájemci za předpokladu, že všem zájemcům je poskytnuta stejná lhůta pro vypracování a podání jejich nabídek;

c) jestliže není možné dosáhnout dohody o lhůtě pro doručení nabídek, určí zadavatel lhůtu, která činí zpravidla nejméně 24 dní a která v žádném případě nesmí být kratší než deset dní ode dne výzvy k podání nabídky.

4. Jestliže zadavatelé zveřejnili pravidelné předběžné oznámení podle čl. 41 odst. 1 v souladu s přílohou XX, nesmí být minimální lhůta pro doručení nabídek v otevřených řízeních zpravidla kratší než 36 dní, ale v žádném případě nesmí být kratší než 22 dní ode dne odeslání oznámení.

Tyto zkrácené lhůty jsou přípustné za předpokladu, že pravidelné předběžné oznámení obsahovalo, navíc k informacím vyžadovaným v části I přílohy XV A, všechny informace vyžadované v části II přílohy XV A, pokud jsou tyto informace dostupné v době zveřejnění oznámení a oznámení bylo odesláno ke zveřejnění nejméně 42 dnů a nejvýše 12 měsíců před dnem, kdy bylo odesláno oznámení o zakázce uvedené v čl. 42 odst. 1 písm. c).

5. Jsou-li oznámení vypracována a zasílána elektronickými prostředky ve formátu a postupy pro přenos uvedenými v bodu 3 přílohy XX, mohou být lhůty pro doručení žádostí o účast v omezených a vyjednávacích řízeních a lhůty pro doručení nabídek v otevřených řízeních zkráceny o sedm dnů.

6. Kromě případu lhůt stanovených vzájemnou dohodou podle odst. 3 písm. b) mohou být lhůty pro doručení nabídek v otevřených, omezených a vyjednávacích řízeních dále zkráceny o pět dní, pokud zadavatel poskytuje volný, přímý a úplný přístup k zadávací dokumentaci a veškerým dodatečným dokumentům elektronickými prostředky ode dne, kdy je oznámení sloužící jako výzva k účasti v soutěži zveřejněno v souladu s přílohou XX. Toto oznámení musí uvádět internetovou adresu, na které jsou tyto dokumenty přístupné.

7. V otevřených řízeních nesmí mít kumulativní účinek zkrácení podle odstavců 4, 5 a 6 v žádném případě za následek lhůtu pro doručení nabídek kratší než 15 dní ode dne odeslání oznámení o zakázce.

Pokud však není oznámení o zakázce odesláno faxem nebo elektronickými prostředky, nesmí mít kumulativní účinek zkrácení podle odstavců 4, 5 a 6 v žádném případě za následek zkrácení lhůty pro doručení nabídek v otevřeném řízení na méně než 22 dní ode dne odeslání oznámení o zakázce.

8. Kumulativní účinek zkrácení podle odstavců 4, 5 a 6 nesmí mít v žádném případě za následek zkrácení lhůty pro doručení žádostí o účast, na základě oznámení zveřejněného podle čl. 42 odst. 1 písm. c) nebo na základě výzvy zadavatelů podle čl. 47 odst. 5, na méně než 15 dní ode dne odeslání oznámení nebo výzvy.

V omezených nebo vyjednávacích řízeních nesmí mít kumulativní účinek zkrácení podle odstavců 4, 5 a 6 v žádném případě, kromě případu lhůt stanovených vzájemnou dohodou v souladu s odst. 3 písm. b), za následek zkrácení lhůty pro doručení nabídek na méně než deset dní ode dne výzvy k podání nabídek.

9. Jestliže z jakéhokoli důvodu nebyly zadávací dokumentace a dodatečné dokumenty nebo informace poskytnuty ve lhůtách stanovených v článku 45, přestože byly vyžádány včas, nebo pokud nabídky mohou být podány pouze po návštěvě daného místa nebo po kontrole dokumentů připojených k zadávací dokumentaci na místě, prodlouží se lhůty pro doručení nabídek, kromě případu lhůt stanovených vzájemnou dohodou v souladu s odst. 3 písm. b), tak, aby se všechny dotčené hospodářské subjekty mohly seznámit se všemi informacemi, které jsou potřebné pro předložení nabídky.

10. Souhrnná tabulka lhůt stanovených v tomto článku je uvedena v příloze XXII.

Článek 46

Otevřená řízení: zadávací dokumentace, dodatečné dokumenty a informace

1. Jestliže zadavatelé v otevřených řízeních neposkytují volný, přímý a úplný přístup k zadávací dokumentaci a k veškerým dodatečným dokumentům elektronickými prostředky v souladu s čl. 45 odst. 6, zašlou zadávací dokumentaci a dodatečné dokumenty hospodářským subjektům do šesti dnů od doručení žádosti, pokud byla žádost podána s dostatečným předstihem před uplynutím lhůty pro podávání nabídek.

2. Zadavatelé nebo příslušné útvary poskytnou dodatečné informace k zadávací dokumentaci nejpozději šest dnů před uplynutím lhůty stanovené pro doručení nabídek, je-li o ně požádáno s dostatečným předstihem.

Článek 47

Výzvy k podání nabídek nebo k vyjednávání

1. V omezených nebo vyjednávacích řízeních zadavatelé současně a písemně vyzývají vybrané zájemce k podání svých nabídek nebo k vyjednávání. Výzva zájemcům zahrnuje:

- buď kopii zadávací dokumentace a veškerých dodatečných dokumentů,

- nebo odkaz na přístup k zadávací dokumentaci a k dodatečným dokumentům uvedeným v první odrážce, jsou-li přímo dostupné elektronickými prostředky v souladu s čl. 45 odst. 6.

2. Pokud zadávací dokumentací nebo dodatečnými dokumenty disponuje jiný subjekt než zadavatel odpovědný za zadávací řízení, uvádí výzva adresu, na které lze tuto zadávací dokumentaci a dodatečné dokumenty žádat a případně lhůtu pro žádost o tyto dokumenty, jakož i výši a způsob placení poplatku za obdržení těchto dokumentů. Příslušný útvar zašle tyto dokumenty hospodářským subjektům bez prodlení po obdržení žádosti.

3. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci nebo k dodatečným dokumentům sdělí zadavatel nebo příslušný útvar nejpozději šest dnů před uplynutím lhůty stanovené pro doručení nabídek, je-li o ně požádáno s dostatečným předstihem.

4. Výzva musí kromě toho obsahovat alespoň:

a) případně lhůtu pro podávání žádostí o dodatečné dokumenty a částku a způsob placení poplatku, který musí být případně za tyto dokumenty zaplacen;

b) lhůtu pro doručení nabídek, adresu, na kterou mají být zaslány, a jazyk nebo jazyky, ve kterých mají být vypracovány;

c) odkaz na každé zveřejněné oznámení o zakázce;

d) informace o dokumentech, které mají být případně přiloženy;

e) kritéria pro zadání zakázky, pokud nejsou uvedena v oznámení o existenci systému kvalifikace sloužícím jako výzva k účasti v soutěži;

f) poměrnou váhu kritérií pro zadání zakázky nebo, je-li to vhodné, pořadí důležitosti těchto kritérií, není-li tato informace uvedena v oznámení o zakázce, oznámení o existenci systému kvalifikace nebo zadávací dokumentaci.

5. Pokud je výzva k účasti v soutěži činěna prostřednictvím pravidelného předběžného oznámení, vyzvou zadavatelé následně před zahájením výběru uchazečů nebo účastníků jednání všechny zájemce, aby potvrdili svůj zájem na základě podrobných informací o dotčené zakázce.

Tato výzva musí obsahovat alespoň následující údaje:

a) povahu a rozsah týkající se doplňkových zakázek, včetně všech variant, a případnou odhadovanou dobu, jež je pro vykonání těchto variant k dispozici; v případě opakujících se zakázek povahu a rozsah a případně odhadovaná data zveřejnění budoucích oznámení o zadávacím řízení na stavební práce, dodávky nebo služby, které mají být zadány v řízení;

b) typ řízení: omezené nebo vyjednávací;

c) pokud je to vhodné, datum začátku nebo ukončení dodávání dodávek nebo výkonu prací nebo služeb;

d) adresu a lhůtu pro podávání žádostí o výzvu k podání nabídky a jazyk nebo jazyky, ve kterých mají být vypracovány;

e) adresu subjektu, který zadává zakázku a poskytuje nezbytné informace pro získání zadávací dokumentace a ostatních dokumentů;

f) hospodářské a technické podmínky, finanční záruky a informace požadované od hospodářských subjektů;

g) částku a způsob placení poplatku za získání zadávací dokumentace;

h) formu zakázky, která je předmětem výzvy k podání nabídek: koupě, koupě najaté věci, koupě na splátky nebo nájem či jejich kombinace; a

i) kritéria pro zadání zakázky a jejich váhu nebo, je-li to vhodné, pořadí důležitosti těchto kritérií, pokud nejsou uvedena v předběžném oznámení nebo v zadávací dokumentaci nebo ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání.

Oddíl 3

Sdělování a informace

Článek 48

Pravidla pro sdělování

1. Všechna sdělení a výměna informací uvedené v této hlavě mohou být uskutečněny poštou, faxem, elektronickými prostředky v souladu s odstavci 4 a 5, telefonicky v případech a za podmínek uvedených v odstavci 6, nebo kombinací těchto prostředků, podle výběru zadavatele.

2. Vybrané sdělovací prostředky musí být obecně dostupné, a nesmějí tudíž omezovat přístup hospodářských subjektů k zadávacímu řízení.

3. Sdělování, výměna a ukládání informací se provádí takovým způsobem, aby bylo zajištěno zachování integrity údajů a důvěrné povahy nabídek a žádostí o účast a aby zadavatelé přezkoumávali obsah nabídek a žádostí o účast až po uplynutí lhůty stanovené pro jejich podávání.

4. Nástroje použité pro sdělování elektronickými prostředky a jejich technické vlastnosti musí být nediskriminační, obecně dostupné a slučitelné s běžně užívanými informačními a komunikačními technologiemi.

5. Pro zařízení pro elektronický přenos a příjem nabídek a pro zařízení pro elektronický příjem žádostí o účast se použijí tato pravidla:

a) informace, které se týkají specifikací nezbytných pro podávání nabídek a žádostí o účast elektronickou cestou, včetně kódování, musí být k dispozici subjektům, které mají zájem. Zařízení pro elektronický příjem nabídek a žádostí o účast musí být navíc v souladu s požadavky přílohy XXIV;

b) členské státy mohou v souladu s článkem 5 směrnice 1993/93/ES vyžadovat, aby elektronické nabídky byly doplněny zaručeným elektronickým podpisem podle odstavce 1 uvedeného článku;

c) členské státy mohou zavést nebo udržovat dobrovolné akreditační systémy směřující ke zlepšení úrovně služby osvědčování poskytované pro tyto nástroje;

d) uchazeči nebo zájemci se zavazují, že dokumenty, osvědčení a prohlášení uvedené v čl. 52 odst. 2 a 3 a článcích 53 a 54, pokud nejsou dostupné v elektronické formě, budou podány před uplynutím lhůty stanovené pro podávání nabídek nebo žádostí o účast.

6. Pro podávání žádostí o účast platí tato pravidla:

a) žádosti o účast v zadávacím řízení mohou být podány písemně nebo telefonicky;

b) je-li žádost o účast podána telefonicky, musí být písemné potvrzení odesláno před vypršením lhůty stanovené pro jejich doručení;

c) zadavatelé mohou vyžadovat, pokud je to nezbytné pro účely právního dokazování, aby byly žádosti o účast podané faxem byly potvrzeny poštou nebo elektronickými prostředky. Tento požadavek a lhůtu pro jeho splnění musí zadavatel uvést v oznámení sloužícím jako výzva k účasti v soutěži nebo ve výzvě uvedené v čl. 47 odst. 5.

Článek 49

Informování žadatelů o kvalifikaci, zájemců a uchazečů

1. Zadavatelé musí co nejdříve informovat zúčastněné hospodářské subjekty o přijatých rozhodnutích, která se týkají uzavření rámcové dohody, zadání zakázky nebo přijetí do dynamického nákupního systému, včetně důvodů pro rozhodnutí upustit od uzavření rámcové dohody nebo zadání zakázky, na kterou byla učiněna výzva k podání žádostí o účast v zadávacím řízení, nebo zahájit znovu řízení nebo upustit od zavedení dynamického nákupního systému; tato informace je poskytnuta písemně, jsou-li o to zadavatelé požádáni.

2. Na žádost dotčené strany zadavatel co nejdříve sdělí:

- každému neúspěšnému zájemci důvody zamítnutí jeho žádosti,

- každému neúspěšnému uchazeči důvody zamítnutí jeho nabídky, včetně důvodů svého rozhodnutí o nerovnocennosti v případech uvedených v čl. 34 odst. 4 a 5 nebo důvodů svého rozhodnutí, že stavební práce, dodávky a služby nesplňují požadavkům na výkon a funkci,

- každému uchazeči, který učinil přijatelnou nabídku, vlastnosti a relativní výhody vybrané nabídky, jakož i jméno úspěšného uchazeče nebo stran rámcové dohody.

Čas potřebný pro vypracování sdělení nesmí být v žádném případě delší než 15 dnů od doručení písemné žádosti.

Zadavatelé však mohou rozhodnout, že nesdělí určité informace uvedené v odstavci 1, které se týkají zadání zakázky, uzavření rámcové dohody nebo přijetí do dynamického nákupního systému, pokud by bylo jejich poskytnutí na překážku vynucování práva nebo by bylo jinak v rozporu s veřejným zájmem, poškozovalo by oprávněné obchodní zájmy veřejných nebo soukromých hospodářských subjektů, včetně zájmů hospodářského subjektu, jemuž byla zakázka zadána, nebo pokud by poskytnutí těchto informací mohlo být na újmu korektní hospodářské soutěži mezi nimi.

3. Zadavatelé, kteří zavedli a provozují systém kvalifikace, vyrozumí žadatele o svém rozhodnutí o kvalifikaci ve lhůtě šesti měsíců.

Pokud vydání rozhodnutí trvá déle než čtyři měsíce od podá žádosti, vyrozumí zadavatel žadatele do dvou měsíců od podání žádosti o důvodech prodloužení lhůty a o datu, do kterého bude jeho žádost přijata nebo odmítnuta.

4. Žadatelé, jejichž kvalifikace je odmítnuta, o tom musí být vyrozuměni, jakož i o důvodech odmítnutí, co nejdříve a v žádném případě ne později než 15 dní ode dne vydání rozhodnutí. Tyto důvody musí být založeny na kvalifikačních kritériích uvedených v čl. 53 odst. 2.

5. Zadavatelé, kteří zavedli a provozují systém kvalifikace, mohou ukončit kvalifikaci hospodářského subjektu pouze z důvodů založených na kritériích uvedených v čl. 53 odst. 2. Úmysl ukončit kvalifikaci musí být předem písemně oznámen hospodářskému subjektu nejméně 15 dní před stanoveným dnem ukončení kvalifikace spolu s důvodem nebo důvody, které navrhovaný postup odůvodňují.

Článek 50

Uchovávání informací o zadávání zakázek

1. Zadavatelé uchovávají dostatečné informace o jednotlivých zakázkách umožňující jim následně odůvodnit rozhodnutí o:

a) kvalifikaci a výběru hospodářských subjektů a o zadání zakázek;

b) použití řízení bez předchozí výzvy k účasti v soutěži podle čl. 40 odst. 3;

c) nepoužití kapitol III až VI této hlavy na základě odchylek uvedených v kapitole II hlavy I a v kapitole II této hlavy.

Zadavatelé přijímají vhodná opatření pro dokumentaci postupu v zadávacích řízeních vedených elektronickými prostředky.

2. Informace musí být uchovány nejméně po čtyři roky ode dne zadání zakázky, aby byl během této doby zadavatel schopen poskytnout Komisi na její žádost potřebné informace.

KAPITOLA VII

Vedení řízení

Článek 51

Obecná ustanovení

1. Za účelem výběru účastníků ve svých zadávacích řízeních:

a) zadavatelé, kteří stanovili pravidla a kritéria pro vyloučení uchazečů nebo zájemců v souladu s čl. 54 odst. 1, 2 nebo 4, vyloučí hospodářské subjekty, které spadají pod tato pravidla a splňují tato kritéria;

b) vyberou uchazeče a zájemce v souladu s objektivními pravidly a kritérii stanovenými podle článku 54;

c) v omezených a vyjednávacích řízeních s výzvou k účasti v soutěži případně sníží v souladu s článkem 54 počet zájemců vybraných podle písmen a) a b).

2. Pokud se výzva k účasti v soutěži činí prostřednictvím oznámení o existenci systému kvalifikace a za účelem výběru účastníků v zadávacích řízeních na zvláštní zakázky, která jsou předmětem výzvy k účasti v soutěži, zadavatelé:

a) kvalifikují hospodářské subjekty v souladu s článkem 53;

b) použijí na tyto kvalifikované hospodářské subjekty ustanovení odstavce 1, která se vztahují na omezená nebo vyjednávací řízení.

3. Zadavatelé ověřují soulad uchazeči podaných nabídek, které jsou takto vybrány, s pravidly a požadavky vztahujícími se na nabídky a zadávají zakázku na základě kritérií stanovených v článcích 55 a 57.

Oddíl 1

Kvalifikace a kvalitativní výběr

Článek 52

Vzájemné uznávání správních, technických nebo finančních podmínek a osvědčení, zkoušek a dokladů

1. Při výběru účastníků omezeného nebo vyjednávacího řízení nesmějí zadavatelé při přijímání rozhodnutí o kvalifikaci nebo při aktualizaci kritérií a pravidel pro kvalifikaci:

a) klást některým hospodářským subjektům správní, technické nebo finanční podmínky, které nejsou kladeny jiným;

b) požadovat zkoušky nebo doklady, které jsou obsaženy v již předložených objektivních důkazech.

2. Jestliže zadavatelé požadují předložení osvědčení vydaných nezávislými subjekty, která dokládají, že hospodářský subjekt splňuje určité normy pro zajišťování jakosti, odkáží na systémy zajišťování jakosti založené na řadách odpovídajících evropských norem a ověřené subjekty, které vyhovují řadám evropských norem, pokud jde o vydávání osvědčení.

Zadavatelé uznávají rovnocenná osvědčení od subjektů usazených v jiných členských státech. Zadavatelé přijímají od hospodářských subjektů rovněž jiné důkazy o rovnocenných opatřeních pro zajištění jakosti.

3. Pro zakázky na stavební práce a na služby a pouze ve vhodných případech mohou zadavatelé, aby ověřili technické schopnosti hospodářského subjektu, vyžadovat uvedení opatření řízení z hlediska ochrany životního prostředí, které by hospodářský subjekt byl schopen používat při plnění zakázky. V takových případech, pokud zadavatelé žádají vydání ověření vydaných nezávislými subjekty, která dokládají, že hospodářský subjekt splňuje určité normy řízení z hlediska ochrany životního prostředí, odkáží na systém řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí Společenství (EMAS) nebo na normy řízení z hlediska ochrany životního prostředí založené na odpovídajících evropských nebo mezinárodních normách, ověřené subjekty, které vyhovují právu Společenství nebo odpovídajícím evropským nebo mezinárodním normám týkajícím se osvědčování.

Zadavatelé uznávají rovnocenná osvědčení od subjektů usazených v jiných členských státech. Přijímají od hospodářských subjektů rovněž jiné důkazy o rovnocenných opatření k řízení z hlediska ochrany životního prostředí.

Článek 53

Systémy kvalifikace

1. Zadavatelé, kteří si to přejí, mohou zavést a provozovat systém kvalifikace hospodářských subjektů.

Zadavatelé, kteří zavedli nebo provozují systém kvalifikace, zajistí, že hospodářské subjekty mohou kdykoli požádat o kvalifikaci.

2. Systém podle odstavce 1 může zahrnovat různé kvalifikační stupně.

Musí být provozován na základě objektivních kritérií a pravidel, která určí zadavatel.

Pokud tato kritéria a pravidla zahrnují technické specifikace, použije se článek 34. Kritéria a pravidla mohou být v případě potřeby aktualizována.

3. Kritéria a pravidla pro kvalifikaci podle odstavce 2 mohou zahrnovat kritéria pro vyloučení uvedená v článku 45 směrnice 2004/18/ES za podmínek tam stanovených.

Pokud je zadavatelem veřejný orgán ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a), zahrnují tato kritéria a pravidla kritéria pro vyloučení uvedená v čl. 45 odst. 1 směrnice 2004/18/ES.

4. Pokud kritéria a pravidla pro klasifikaci uvedená v odstavci 2 obsahují požadavky týkající se hospodářské a finanční schopnosti hospodářského subjektu, může tento subjekt, je-li to nezbytné, využít schopnosti jiných subjektů, bez ohledu na právní povahu vztahů mezi ním a těmito subjekty. V tom případě musí zadavateli prokázat, že bude disponovat těmito prostředky po celou dobu trvání systému kvalifikace, například tím, že předloží závazek těchto subjektů v tomto směru.

Za stejných podmínek může skupina hospodářských subjektů uvedená v článku 11 využít schopnosti účastníků skupiny nebo jiných subjektů.

5. Pokud kritéria a pravidla pro klasifikaci uvedená v odstavci 2 obsahují požadavky týkající se technických nebo odborných schopností hospodářského subjektu, může tento subjekt, je-li to nezbytné, využít schopnosti jiných subjektů, bez ohledu na právní povahu vztahů mezi ním a těmito subjekty. V tom případě musí zadavateli prokázat, že bude disponovat uvedenými prostředky po celou dobu trvání systému kvalifikace, například tím že předloží závazek těchto subjektů v tomto směru.

Za stejných podmínek může skupina hospodářských subjektů uvedená v článku 11 využít schopnosti účastníků skupiny nebo jiných subjektů.

6. Kritéria a pravidla pro kvalifikaci uvedená v odstavci 2 jsou na žádost poskytována hospodářským subjektům, které mají zájem. Aktualizace těchto kritérií a pravidel je oznamována hospodářským subjektům, které mají zájem.

Pokud se zadavatel domnívá, že systém kvalifikace určitých jiných zadavatelů nebo subjektů odpovídá jeho požadavkům, sdělí hospodářským subjektům, které mají zájem, jména těchto jiných zadavatelů nebo subjektů.

7. Písemný záznam kvalifikovaných hospodářských subjektů se uchovává; může být rozdělen do kategorií podle druhu zakázek, pro jejichž plnění platí kvalifikace.

8. Pokud zadavatelé zavedli a provozují systém kvalifikace, dodržují zejména čl. 41 odst. 3 týkající se oznámení existence systému kvalifikace, čl. 49 odst. 3, 4 a 5 týkající se informací, které mají být poskytnuty hospodářským subjektům, jež podaly žádost o kvalifikaci, čl. 51 odst. 2 týkající se výběru účastníků v případech, kdy byla výzva k účasti v soutěži učiněna oznámením o existenci systému kvalifikace, jakož i článek 52 týkající se vzájemného uznávání v otázkách správních, technických a finančních podmínek a týkající se osvědčení, zkoušek a dokladů.

9. Pokud je výzva k účasti v soutěži činěna prostřednictvím oznámení o existenci systému kvalifikace, vybírají se uchazeči v omezeném řízení nebo účastníci ve vyjednávacím řízení ze zájemců kvalifikovaných v souladu s takovým systémem.

Článek 54

Kritéria pro kvalitativní výběr

1. Zadavatelé, kteří v otevřeném řízení stanoví kritéria pro výběr, tak učiní v souladu s objektivními pravidly a kritérii, která jsou k dispozici hospodářským subjektům, které mají zájem.

2. Zadavatelé, kteří vybírají zájemce pro omezené nebo vyjednávací řízení, tak učiní v souladu s objektivními kritérii a pravidly, která stanovili a která jsou k dispozici hospodářským subjektům, které mají zájem.

3. V omezených a vyjednávacích řízeních mohou být kritéria založena na objektivní potřebě zadavatele snížit počet zájemců na úroveň, která je odůvodněná potřebou vyvážení zvláštních znaků zadávacího řízení a prostředků potřebných pro jeho uskutečnění. Počet vybraných zájemců však musí zohledňovat nutnost zajištění přiměřené hospodářské soutěže.

4. Kritéria stanovená v odstavcích 1 a 2 mohou zahrnovat kritéria pro vyloučení uvedená v článku 45 směrnice 2000/18/ES za podmínek tam uvedených.

Pokud je zadavatel veřejným zadavatelem ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a), zahrnují kritéria uvedená v odstavcích 1 a 2 tohoto článku kritéria pro vyloučení uvedená v čl. 45 odst. 1 směrnice 2004/18/ES.

5. Pokud kritéria uvedená v odstavcích 1 a 2 obsahují požadavky týkající se hospodářské a finanční schopnosti hospodářského subjektu, může tento subjekt, je-li to nezbytné a pro určitou zakázku, využít schopnosti jiných subjektů, bez ohledu na právní povahu vztahů mezi ním a těmito subjekty. V tom případě musí zadavateli prokázat, že bude disponovat nezbytnými prostředky, například tím, že předloží závazek těchto subjektů v tomto směru.

Za stejných podmínek může skupina hospodářských subjektů uvedená v článku 11 využít schopnosti účastníků skupiny nebo jiných subjektů.

6. Pokud kritéria a pravidla pro klasifikaci uvedená v odstavcích 1 a 2 obsahují požadavky týkající se technických nebo odborných schopností hospodářského subjektu, může tento subjekt, je-li to nezbytné a pro určitou zakázku, využít schopnosti jiných subjektů, bez ohledu na právní povahu vztahů mezi ním a těmito subjekty. V tom případě musí zadavateli prokázat, že pro plnění zakázky bude disponovat těmito prostředky, například tím, že předloží závazek těchto subjektů v tomto směru.

Za stejných podmínek může skupina hospodářských subjektů uvedená v článku 11 využít schopnosti účastníků skupiny nebo jiných subjektů.

Oddíl 2

Zadání zakázky

Článek 55

Kritéria pro zadání zakázky

1. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní a správní předpisy o odměňování určitých služeb, vycházejí zadavatelé při zadávání zakázek z těchto kritérií:

a) pokud se zakázka zadává na základě hospodářsky nejvýhodnější nabídky z hlediska zadavatele, která zahrnuje různá kritéria spojená s předmětem dané zakázky, jako jsou dodací lhůta a lhůta pro dokončení, provozní náklady, návratnost nákladů, kvalita, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti z hlediska vlivu na životní prostředí, technická úroveň, záruční servis a technická pomoc, závazky s ohledem na náhradní díly, zabezpečení dodávek a ceny; nebo

b) pouze nejnižší cena.

2. Aniž je dotčen třetí pododstavec, uvede v případě uvedeném v odst. 1 písm. a) zadavatel poměrnou váhu, kterou přikládá každému z kritérií vybraných k určení hospodářsky nejvýhodnější nabídky.

Tato váha může být vyjádřena stanovením rozmezí s přiměřeným maximálním rozpětím.

Pokud není podle názoru zadavatele stanovení váhy možné z prokazatelných důvodů, uvede kritéria v sestupném pořadí podle důležitosti.

Tato poměrná váha nebo pořadí významu se uvádějí, podle vhodnosti, v oznámení sloužícím jako výzva k účasti v soutěži, ve výzvě k potvrzení zájmu uvedené v čl. 47 odst. 5, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v zadávací dokumentaci.

Článek 56

Používání elektronických dražeb

1. Členské státy mohou stanovit, že zadavatelé mohou používat elektronické dražby.

2. V otevřených, omezených nebo vyjednávacích řízeních s předchozí výzvou k účasti v soutěži mohou zadavatelé rozhodnout, že zadání zakázky bude předcházet elektronická dražba, pokud specifikace zakázky mohou být přesně stanoveny.

Za stejných podmínek může být elektronická dražba použita při zahájení soutěže o zakázky, které mají být zadány v rámci dynamického nákupního systému uvedeného v článku 15.

Elektronická dražba je založena:

a) buď pouze na cenách, pokud je zakázka zadávána podle nejnižší ceny;

b) nebo na cenách nebo hodnotách prvků nabídek uvedených v zadávací dokumentaci, pokud je zakázka přidělována podle hospodářsky nejvýhodnější nabídky.

3. Zadavatelé, kteří se rozhodnou použít elektronickou dražbu, uvedou tuto skutečnost v oznámení použitém jako výzva k účasti v soutěži.

Zadávací dokumentace obsahuje, mimo jiné, tyto informace:

a) prvky, jejichž hodnota bude předmětem elektronické dražby, za předpokladu, že tyto prvky jsou kvantifikovatelné a lze je vyjádřit v absolutních hodnotách nebo procentech;

b) případná omezení hodnot, která mohou být navržena, jak vyplývají ze specifikací týkajících se předmětu zakázky;

c) informace, které budou uchazečům poskytnuty během elektronické dražby, a případně kdy jim budou poskytnuty;

d) důležité informace týkající se průběhu elektronické dražby;

e) podmínky, za kterých budou uchazeči moci při dražbě podávat nabídky, a zejména nejmenší rozdíly, které budou případně vyžadovány pro zvýšení nabídky;

f) důležité informace týkající se používaného elektronického zařízení a způsobů a technických specifikací spojení.

4. Než zadavatelé přistoupí k elektronické dražbě, provedou úplné první vyhodnocení nabídek v souladu s jedním nebo více kritérii pro zadání veřejné zakázky a s poměrnou váhou, která jim byla přidělena.

Všichni uchazeči, kteří podali přijatelné nabídky, jsou elektronickými prostředky současně vyzváni, aby podali nové ceny nebo hodnoty; výzva obsahuje všechny důležité informace pro individuální připojení k použitému elektronickému zařízení a uvádí datum a čas zahájení elektronické dražby. Elektronická dražba se může odehrávat ve více navazujících fázích. Elektronická dražba nesmí být zahájena dříve než dva pracovní dny po dni, kdy byly rozeslány výzvy.

5. Má-li být zakázka zadána podle hospodářsky nejvýhodnější nabídky, obsahuje i výsledek úplného vyhodnocení nabídky dotyčného uchazeče provedeného v souladu s poměrnou váhou stanovenou v čl. 55 odst. 2 prvním pododstavci.

Výzva uvádí rovněž matematický vzorec, který se při elektronické dražbě použije pro určení automatických změn pořadí na základě podaných nových cen nebo nových hodnot. Tento vzorec zahrnuje poměrnou váhu všech kritérií stanovených pro určení hospodářsky nejvýhodnější nabídky, jak je uvedeno v oznámení použitém jako výzva k účasti v soutěži nebo v zadávací dokumentaci; za tímto účelem jsou veškerá případná rozpětí dopředu vyjádřena určitou hodnotou.

Jsou-li povoleny varianty, je pro každou variantu stanoven zvláštní vzorec.

6. Po celou dobu každé fáze elektronické dražby zadavatelé okamžitě sdělují všem uchazečům přinejmenším ty informace, které jim umožní kdykoli zjistit své momentální pořadí. Mohou též sdělit jiné informace týkající se jiných podaných cen nebo hodnot, za podmínky, že je to uvedeno v zadávací dokumentaci. Mohou rovněž kdykoli oznámit počet účastníků v dané fázi dražby. V žádném případě však nesmí zveřejnit totožnost účastníků v průběhu kterékoli fáze elektronické dražby.

7. Zadavatelé uzavírají elektronickou dražbu jedním nebo více z následujících způsobů:

a) ve výzvě k účasti na dražbě uvedou předem stanovené datum a čas;

b) pokud neobdrží žádné další nové ceny nebo nové hodnoty, které splňují požadavky na minimální rozdíly. V takovém případě zadavatelé ve výzvě k účasti na dražbě lhůtu uvedou dobu od přijetí posledního podání do uzavření elektronické dražby;

c) pokud je počet fází dražby uvedený ve výzvě k účasti na dražbě naplněn.

Pokud se zadavatelé rozhodli uzavřít elektronickou dražbu v souladu s písmenem c), případně v kombinaci s opatřeními uvedenými v písmenu b), uvádí výzva k účasti na dražbě časový plán každé fáze dražby.

8. Po uzavření elektronické dražby zadavatelé zadají zakázku v souladu s článkem 55 na základě výsledků elektronické dražby.

9. Zadavatelé nesmějí elektronické dražby zneužívat nebo je používat způsobem, který by bránil hospodářské soutěži, omezoval ji nebo ji narušoval nebo měnil předmět zakázky, jak byl pro zakázku stanoven v oznámení sloužícím jako výzva k účasti v soutěži a v zadávací dokumentaci.

Článek 57

Mimořádně nízké nabídky

1. Pokud se pro danou zakázku zdají být nabídky mimořádně nízké v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, jež mají být poskytovány, nemůže zadavatel tyto nabídky odmítnout, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité.

Tato upřesnění se mohou týkat zejména:

a) hospodářských aspektů výrobního procesu, poskytovaných služeb nebo stavebních postupů;

b) zvolených technických řešení nebo výjimečně příznivých podmínek, které má uchazeč k dispozici pro dodávku výrobků, poskytnutí služeb nebo provedení stavebních prací;

c) původnosti dodávek, služeb nebo stavebních prací navrhovaných uchazečem;

d) souladu s předpisy o ochraně zaměstnanců a pracovních podmínkách platnými v místě, kde mají být stavební práce, služby či dodávky provedeny;

e) možnosti uchazeče obdržet státní podporu.

2. Zadavatel ověří tyto základní prvky konzultací s uchazečem, přičemž bere v úvahu dodané důkazy.

3. Jestliže zadavatel zjistí, že nabídka je mimořádně nízká proto, že uchazeč získal státní podporu, může být nabídka odmítnuta jen z tohoto důvodu pouze po konzultaci s uchazečem, a není-li uchazeč schopen v dostatečné lhůtě stanovené zadavatelem prokázat, že daná podpora byla poskytnuta podle zákona. Jestliže zadavatel odmítne nabídku za těchto okolností, uvědomí o tom Komisi.

Oddíl 3

Nabídky zahrnující výrobky ze třetích zemí a vztahy s těmito zeměmi

Článek 58

Nabídky zahrnující výrobky ze třetích zemí

1. Tento článek se vztahuje na nabídky zahrnující výrobky ze třetích zemí, s nimiž Společenství neuzavřelo mnohostrannou ani dvoustrannou dohodu zajišťující srovnatelný a účinný přístup pro podniky ze Společenství na trhy těchto třetích zemí. Tím nejsou dotčeny závazky Společenství nebo jeho členských států vůči třetím zemím.

2. Jakákoli nabídka učiněná za účelem zadání zakázky na dodávky smí být odmítnuta, jestliže podíl výrobků pocházejících ze třetích zemí, určený v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [30], přesahuje 50 % celkové hodnoty výrobků představujících nabídku. Pro účely tohoto článku se software používaný v zařízeních telekomunikačních sítí považuje za výrobek.

3. S výhradou druhého pododstavce, jsou-li dvě nebo více nabídek rovnocenné z hlediska kritérií pro zadání zakázky uvedených v článku 55, mají přednost nabídky, které nesmějí být odmítnuty podle odstavce 2. Ceny těchto nabídek jsou považovány pro účely tohoto článku za rovnocenné, jestliže rozdíl mezi cenami nepřesáhne 3 %.

Podle prvního pododstavce však nesmí být dána přednost jedné nabídce před jinou, pokud by přijetí takové nabídky nutilo zadavatele získávat materiál, který má technické vlastnosti odlišné od vlastností již používaného materiálu, což by mělo za následek neslučitelnost nebo technické obtíže při provozu a údržbě nebo neúměrné náklady.

4. Pro účely tohoto článku se při určování podílu výrobků ze třetích zemí podle odstavce 2 neberou v úvahu ty třetí země, na které byla rozhodnutím Rady podle odstavce 1 rozšířena oblast působnosti této směrnice.

5. Komise předloží Radě, počínaje druhým pololetím prvního roku po vstupu této směrnice v platnost, roční zprávu o pokroku učiněném v mnohostranných nebo dvoustranných jednáních, která se týkala přístupu podniků ze Společenství na trhy třetích zemí v oblasti působnosti této směrnice, o výsledcích dosažených v těchto jednáních a o praktickém provedení všech dohod, které byly uzavřeny.

Rada může na návrh Komise, vzhledem k takovému vývoji, pozměnit kvalifikovanou většinou ustanovení tohoto článku.

Článek 59

Vztahy se třetími zeměmi s ohledem na zakázky na stavební práce, dodávky a služby

1. Členské státy informují Komisi o obecných potížích, ať právních či faktických, s nimiž se setkávají jejich podniky při zajišťování zadávání zakázek na služby ve třetích zemích.

2. Komise předloží Radě zprávu o zpřístupňování zakázek na služby ve třetích zemích a o průběhu jednání s těmito zeměmi o této problematice, zvláště v rámci WTO, do 31. prosince 2005 a poté pravidelně.

3. Komise musí prostřednictvím oslovení daných třetích zemí usilovat o nápravu situace kdykoli zjistí, buď na základě zpráv uvedených v odstavci 2, nebo jiných informací, že třetí země v souvislosti se zadáváním zakázek na služby:

a) neposkytuje podnikům ze Společenství účinný přístup srovnatelný s přístupem poskytovaným Společenstvím podnikům z této země; nebo

b) neposkytuje podnikům ze Společenství vnitrostátní zacházení nebo stejné soutěžní příležitosti jako mají podniky se sídlem v dané zemi; nebo

c) poskytuje podnikům z jiných třetích zemí příznivější zacházení než podnikům ze Společenství.

4. Členské státy informují Komisi o obecných potížích, ať právních či faktických, s nimiž se setkaly jejich podniky a které vycházejí z nedodržování mezinárodních pracovněprávních ustanovení uvedených v příloze XXIII, když tyto podniky zkoušely zajistit zadávání zakázek ve třetích zemích.

5. Za okolností uvedených v odstavcích 3 a 4 může Komise kdykoli navrhnout, aby Rada rozhodla o pozastavení nebo omezení, na dobu stanovenou v rozhodnutí, zadávání zakázek na služby:

a) podnikům podléhajícím právu dané třetí země;

b) podnikům přidruženým k podnikům uvedeným v písmenu a), které mají sídlo ve Společenství, ale nemají žádné přímé a skutečné spojení s hospodářstvím členského státu;

c) podnikům, které podaly nabídky, jejichž předmětem jsou služby pocházející z dané třetí země.

Rada rozhodne kvalifikovanou většinou co nejdříve.

Komise může navrhnout tato opatření z vlastního podnětu nebo na žádost členského státu.

6. Tímto článkem nejsou dotčeny závazky Společenství vůči třetím zemím vyplývající z mezinárodních úmluv o veřejných zakázkách, zejména v rámci WTO.

HLAVA III

PRAVIDLA PRO VEŘEJNÉ SOUTĚŽE NA URČITÝ VÝKON V OBLASTI SLUŽEB

Článek 60

Obecná ustanovení

1. Pravidla pro organizaci veřejné soutěže na určitý výkon musí být v souladu s odstavcem 2 tohoto článku a s články 61 a 63 až 66 a být zpřístupněna těm, kdo mají o účast ve veřejné soutěži na určitý výkon zájem.

2. Přijetí účastníků do veřejné soutěže na určitý výkon nesmí být omezeno:

a) odkazem na území nebo část území členského státu;

b) z důvodu, že by podle práva členského státu, v němž je veřejná soutěž organizována, účastník musel být buď výhradně fyzickou, nebo výhradně právnickou osobou.

Článek 61

Prahové hodnoty

1. Tato hlava se vztahuje na veřejné soutěže na určitý výkon organizované jako část řízení vedoucího k zadání zakázky na služby, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH je rovna nebo vyšší než 499000 EUR.Pro účely tohoto odstavce se prahovou hodnotou rozumí odhadovaná hodnota zakázky na služby, bez DPH, včetně případných cen nebo plateb účastníkům.

2. Tato hlava se vztahuje na všechny veřejné soutěže na určitý výkon, u kterých je celková částka soutěžních cen a plateb účastníkům rovna nebo vyšší než 499000 EUR.

Pro účely tohoto odstavce se prahovou hodnotou rozumí celková částka cen a plateb, včetně odhadované hodnoty zakázky na služby, bez DPH, která by mohly být následně zadána podle čl. 40 odst. 3, jestliže zadavatel takové zadání nevyloučí v oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon.

Článek 62

Vyloučené veřejné soutěže na určitý výkon

Tato hlava se nevztahuje na:

1) veřejné soutěže na určitý výkon, které jsou organizovány ve stejných případech, jaké jsou uvedeny v článcích 20, 21 a 22, pro zakázky na služby;

2) veřejné soutěže na určitý výkon organizované pro vykonávání v daném členském státě činnosti, o které Komise rozhodla, že se na ni vztahuje čl. 30 odst. 1, nebo o které se má za to, že se na ni uvedený odstavec vztahuje, na základě odst. 4 druhého a třetího pododstavce nebo odst. 5 čtvrtého pododstavce uvedeného článku.

Článek 63

Pravidla zveřejňování a transparentnosti

1. Zadavatelé, kteří chtějí organizovat veřejnou soutěž na určitý výkon, vyzvou k účasti v soutěži prostřednictvím oznámení o veřejné soutěži. Zadavatelé, kteří organizovali veřejnou soutěž na určitý výkon, dají její výsledky na vědomí oznámením. Výzva k účasti v soutěži obsahuje informace uvedené v příloze XVIII a oznámení o výsledcích veřejné soutěže na určitý výkon obsahuje informace uvedené v příloze XIX v souladu s formátem standardních formulářů přijatých Komisí postupem podle čl. 68 odst. 2.

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na určitý výkon se předává Komisi do dvou měsíců od uzavření veřejné soutěže na určitý výkon a za podmínek, které Komise stanoví postupem podle čl. 68 odst. 2. V této souvislosti Komise respektuje veškeré citlivé obchodní aspekty, na které zadavatelé případně upozorní při poskytování těchto informací a které se týkají počtu obdržených projektů nebo plánů, totožnosti hospodářských subjektů a cen navrhovaných uchazeči.

2. Ustanovení čl. 48 odst. 2 až 8 se použije rovněž pro oznámení týkající se veřejných soutěží na určitý výkon.

Článek 64

Způsoby sdělování

1. Ustanovení čl. 48 odst. 1, 2 a 4 se použijí pro všechna sdělení týkající se veřejné soutěže na určitý výkon.

2. Sdělování, výměna a ukládání informací se provádí způsobem, který zajistí, že jsou integrita a důvěrná povaha všech informací předaných účastníky veřejné soutěže na určitý výkon zachovány a že se porota neseznámí s obsahem plánů a projektů dříve, než uplyne lhůta k jejich podání.

3. Pro zařízení pro elektronický příjem plánů a projektů se použijí tato pravidla:

a) informace, které se týkají specifikací nezbytných pro předkládání plánů a projektů elektronickou cestou, včetně kódování, musí být k dispozici subjektům, které mají zájem. Zařízení pro elektronický příjem plánů a projektů musí být navíc v souladu s požadavky přílohy XXIV;

b) členské státy mohou zavést nebo provozovat dobrovolné akreditační systémy určené ke zlepšení úrovně služeb osvědčování pro taková zařízení.

Článek 65

Pravidla týkající se organizování veřejných soutěží na určitý výkon, vybírání účastníků a poroty

1. Při organizování veřejných soutěží na určitý výkon uplatňují zadavatelé postupy přizpůsobené ustanovením této směrnice.

2. Jsou-li veřejné soutěže na určitý výkon omezeny na určitý počet účastníků, stanoví zadavatelé jasná a nediskriminační kritéria pro výběr. Počet zájemců vyzvaných k účasti musí být v každém případě dostatečný pro zajištění skutečné soutěže.

3. Porota se skládá výhradně z fyzických osob, které jsou nezávislé na účastnících veřejné soutěže na určitý výkon. Je-li od účastníků veřejné soutěže na určitý výkon vyžadována zvláštní odborná kvalifikace, musí mít nejméně třetina členů poroty tutéž nebo rovnocennou kvalifikaci.

Článek 66

Rozhodnutí poroty

1. Porota musí být ve svých rozhodnutích a stanoviscích nezávislá.

2. Zkoumá plány a projekty, které zájemci podali, anonymně a pouze na základě kritérií, která byla uvedena v oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon.

3. Zaznamenává do zprávy podepsané svými členy pořadí projektů sestavené podle hodnoty každého projektu, společně s poznámkami poroty a všemi body, které případně vyžadují objasnění.

4. Anonymita musí být zachována až do doby, než porota dospěje ke stanovisku nebo k rozhodnutí.

5. Zájemci mohou být případně vyzváni, aby odpověděli na otázky, které porota zaznamenala v zápisu, a objasnili jakýkoli aspekt projektu.

6. Z rozhovoru mezi členy poroty a zájemci se vypracovává podrobný zápis.

HLAVA IV

STATISTICKÉ POVINNOSTI, VÝKONNÉ PRAVOMOCI A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 67

Statistické povinnosti

1. Členské státy zajišťují, aby Komise obdržela v souladu s úpravou, která bude stanovena postupem podle čl. 68 odst. 2, každý rok statistickou zprávu, která se týká celkové hodnoty zakázek zadaných pod prahovými hodnotami uvedenými v článku 16, na které by se tato směrnice vztahovala, kdyby nebyly pod těmito prahovými hodnotami, rozdělených podle členských států a kategorií činností, na které odkazují přílohy I až X.

2. Pokud jde o kategorie činností, ke kterým se vztahují přílohy II, III, V, IX a X, zajišťují členské státy, aby Komise v souladu s úpravou, která bude stanovena postupem podle čl. 68 odst. 2, obdržela statistickou zprávu o zadaných zakázkách do 31. října 2004 za předchozí rok a před 31. říjnem každého roku. Statistická zpráva musí obsahovat informace požadované pro ověření řádného uplatňování Dohody.

Informace požadované podle prvního pododstavce nezahrnují informace týkající se zakázek na služby uvedené v kategorii 8 přílohy XVII A, telekomunikační služby uvedené v kategorii 5 přílohy XVII A, jejichž položky CPV odpovídají referenčním číslům CPC 7524, 7525 a 7526, nebo služby uvedené v příloze XVII B.

3. Úpravy podle odstavců 1 a 2 se stanoví takovým způsobem, aby se zajistilo, že:

a) v zájmu správního zjednodušení mohou být zakázky nižší hodnoty vyňaty za předpokladu, že není ohrožena použitelnost statistiky,

b) je zaručena důvěrná povaha poskytovaných informací.

Článek 68

Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen Poradní výbor pro veřejné zakázky zřízený článkem 1 rozhodnutí Rady 71/306/EHS [31] (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 69

Přezkoumávání prahových hodnot

1. Komise ověří prahové hodnoty stanovené v článku 16 každé dva roky od 30. dubna 2004, a bude-li to nutné s ohledem na druhý pododstavec, přezkoumá je postupem podle čl. 68 odst. 2.

Výpočet hodnoty těchto prahových hodnot je založen na průměrné denní hodnotě eura, vyjádřené ve zvláštních právech čerpání (ZPČ), za 24 měsíců končících posledním dnem měsíce srpna, který předchází přezkoumání s účinkem od 1. ledna. Hodnota takto přezkoumaných prahových hodnot se případně zaokrouhlí dolů na tisíce eur, aby bylo zajištěno, že platné prahové hodnoty stanovené Dohodou, vyjádřené v ZPČ, budou dodrženy.

2. Současně s přezkoumáním podle odstavce 1 upraví Komise postupem podle čl. 68 odst. 2 prahové hodnoty stanovené v článku 61 (veřejné soutěže na určitý výkon) podle přezkoumaných prahových hodnot platných pro zakázky na služby.

Prahová hodnota stanovená podle odstavce 1 v národních měnách členských států, které se neúčastní měnové unie, se v zásadě upravuje každé dva roky počínaje 1. lednem 2004. Výpočet této hodnoty je založen na průměrných denních hodnotách těchto měn, vyjádřených v eurech, za 24 měsíců končících posledním dnem měsíce srpna, který předchází přezkoumání s účinkem od 1. ledna.

3. Přezkoumané prahové hodnoty uvedené v odstavci 1, jejich hodnoty v národních měnách a upravené prahové hodnoty uvedené v odstavci 2 zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie na začátku měsíce listopadu, který následuje po jejich přezkoumání.

Článek 70

Změny

1. Komise může postupem podle čl. 68 odst. 2 změnit:

a) seznam zadavatelů v přílohách I až X tak, aby splňovali kritéria stanovená v článcích 2 až 7;

b) postupy pro vypracovávání, zasílání, doručování, překlad, sběr a distribuci oznámení uvedených v článcích 41, 42, 43 a 63;

c) postupy pro zvláštní odkazy v oznámeních na konkrétní zařazení v nomenklatuře CPV;

d) referenční čísla v nomenklatuře stanovené v příloze XVII, pokud se tím nemění věcná působnost této směrnice, a postupy pro odkazy v oznámeních na konkrétní zařazení v této nomenklatuře v rámci kategorií služeb uvedených v příloze;

e) referenční čísla v nomenklatuře stanovené v příloze XII, pokud se tím nemění věcná působnost této směrnice, postupy pro odkazy v oznámeních na konkrétní zařazení v této nomenklatuře;

f) přílohu XI;

g) postup pro zasílání a zveřejňování údajů uvedených v příloze XX z důvodu technického pokroku nebo z administrativních důvodů;

h) technické podrobnosti a charakteristiky zařízení pro elektronický příjem uvedené v písmenech a), f) a g) přílohy XXIV;

i) za účelem zjednodušení v souladu s čl. 67 odst. 3 postupy pro používání, vypracovávání, zasílání, doručování, překlad, sběr a distribuci statistických zpráv uvedených v čl. 67 odst. 1 a 2;

j) technické postupy pro metody výpočtu uvedené v čl. 69 odst. 1 a odst. 2 druhém pododstavci.

Článek 71

Provedení

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. ledna 2006. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Členské státy se mohou shodnout na dodatečné lhůtě v délce až 35 měsíců od uplynutí lhůty stanovené v prvním pododstavci pro použitelnost předpisů, které jsou nezbytná pro soulad s článkem 6 této směrnice.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsoby odkazu si stanoví členské státy.

Článek 30 se použije od 30. dubna 2004.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 72

Mechanismy sledování

V souladu se směrnicí Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací [32] zajišťují členské státy provádění této směrnice účinnými, dostupnými a transparentními mechanismy.

Za tímto účelem mohou, mimo jiné, určit nebo zřídit nezávislý subjekt.

Článek 73

Zrušení

Směrnice 93/38/EHS se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států ohledně lhůt pro provedení a používání uvedených v příloze XXV.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XXVI.

Článek 74

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 75

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 31. března 2004.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

D. Roche

[1] Úř. věst. C 29 E, 30.1.2001, s. 112 a Úř. věst. C 203 E, 27.8.2002, s. 183.

[2] Úř. věst. C 193, 10.7.2001, s. 1.

[3] Úř. věst. C 144, 16.5.2001, s. 23.

[4] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 17. ledna 2002 (Úř. věst. C 271 E, 7.11.2002, s. 293), společný postoj Rady ze dne 20. března 2003 (Úř. věst. C 147 E ze dne 24.6.2003, s. 137) a postoj Evropského parlamentu ze dne 2. července 2003 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. ledna 2004 a rozhodnutí Rady ze dne 2. února 2004.

[5] Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 84. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/78/ES (Úř. věst. L 285, 29.10.2001, s. 1).

[6] Úř. věst. L 374, 31.12.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1/2003 (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).

[7] Úř. věst. L 374, 31.12.1987, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 1994.

[8] Úř. věst. C 156, 3.6.1999, s. 3.

[9] Úř. věst. L 297, 29.10.1990, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES (Úř. věst. L 164, 30.6.1994, s. 3).

[10] Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1.

[11] Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.

[12] Úř. věst. L 15, 21.1.1998, s. 14. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

[13] Úř. věst. L 164, 30.6.1994, s. 3.

[14] Úř. věst. L 316, 17.12.1993, s. 41.

[15] Úř. věst. L 156, 13.6.1997, s. 55.

[16] Úř. věst. L 68, 12.3.2002, s. 31.

[17] Úř. věst. L 16, 23.1.2004, s. 57.

[18] Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.

[19] Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12.

[20] Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1.

[21] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) (Úř. věst. L 114, 24.4.2001, s. 1).

[22] Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16).

[23] Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky (Úř. věst. L 39, 14.2.1976, s.40). Směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES (Úř. věst. L 269, 5.10.2002, s. 15).

[24] Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1.

[25] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[26] Úř. věst. L 340, 16.12.2002, s. 1.

[27] Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES (Úř. věst. L 283, 27.10.2001, s. 28).

[28] Redakční poznámka: Název směrnice byl změněn s přihlédnutím k přečíslování článků Smlouvy podle článku 12 Amsterodamské smlouvy; původní odkaz byl na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy.

[29] Úř. věst. L 129, 27.5.1993, s. 25.

[30] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17).

[31] Úř. věst. L 185, 16.8.1971, s. 15. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 77/63/EHS (Úř. věst. L 13, 15.1.1977, s. 15).

[32] Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 14. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 1994 (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 228).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ VÝROBY, DOPRAVY NEBO DISTRIBUCE PLYNU NEBO TEPLA

Belgie

- DistrigazNV Distrigaz.

- Místní orgány nebo jejich sdružení, co se týče této části jejich činnosti.

Dánsko

- Subjekty distribuující zemní plyn nebo teplo na základě povolení podle § 4 zákona lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 ze dne 24. července 2000

- Subjekty dopravující zemní plyn na základě povolení podle § 10 zákona lov nr. 449 om naturgasforsyning ze dne 31. května 2000.

- Subjekty dopravující zemní plyn na základě povolení podle bekendtgørelse nr. 141 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter ze dne13. března 1974.

Německo

- Místní orgány, subjekty veřejného práva nebo sdružení subjektů veřejného práva nebo státem kontrolované podniky, které dodávají zemní plyn nebo teplo jiným subjektům nebo provozují obecnou dodávkou síť podle čl. 2 odst. 3 Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) ze dne 24. dubna 1998, naposledy pozměněného dne 10. listopadu 2001.

Řecko

- "Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.", které dopravuje a distribuuje zemní plyn podle zákona číslo 2364/95, naposledy pozměněného zákony číslo 2528/97, 2593/98 a 2773/99.

Španělsko

- Enagas, S.A.

- Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

- Gasoducto Al Andalus, S.A.

- Gasoducto de Extremadura, S.A.

- Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

- Regasificadora del Noroeste, S.A.

- Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

- Transportista Regional de Gas, S.A.

- Unión Fenosa de Gas, S.A.

- Bilbogas, S.A.

- Compañía Española de Gas, S.A.

- Distribución y Comercialización de Gas de Extramadura, S.A.

- Distribuidora Regional de Gas, S.A.

- Donostigas, S.A.

- Gas Alicante, S.A.

- Gas Andalucía, S.A.

- Gas Aragón, S.A.

- Gas Asturias, S.A.

- Gas Castilla – La Mancha, S.A.

- Gas Directo, S.A.

- Gas Figueres, S.A.

- Gas Galicia SDG, S.A.

- Gas Hernani, S.A.

- Gas Natural de Cantabria, S.A.

- Gas Natural de Castilla y León, S.A.

- Gas Natural SDG, S.A.

- Gas Natural de Alava, S.A.

- Gas Natural de La Coruña, S.A.

- Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

- Gas Navarra, S.A.

- Gas Pasaia, S.A.

- Gas Rioja, S.A.

- Gas y Servicios Mérida, S.L.

- Gesa Gas, S.A.

- Meridional de Gas, S.A.U.

- Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

- Tolosa Gas, S.A.

Francie

- Société nationale des gaz du Sud-Ouest, dopravující zemní plyn.

- Gaz de France, zřízený a působící podle článku 23 loi 46/6288 ze dne 8. dubna 1946 sur la nationalisation de l'electricité et du gaz, v platném znění.

- Subjekty distribuující elektřinu uvedené v článku 23 loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ze dne 8. dubna 1946, v platném znění.

- Compagnie française du méthane, dopravující plyn.

- Místní orgány nebo jejich sdružení, dodávající teplo.

Irsko

- Bord Gáis Éireann

- Jiné subjekty, které mohou být pověřeny distribucí nebo dopravou zemního plynu na základě povolení vydaného Commission for Energy Regulation podle Gas Acts 1976 to 2002.

- Subjekty, jež jsou nositely povolení podle Electricity Regulation Act 1999, které distribuují teplo jako provozovatelé "Combined Heat and Power Plants".

Itálie

- SNAM Rete Gas s.p.a., SGM a EDISON T&S, dopravující zemní plyn.

- Subjekty distribující zemní plyn podle Testo unico delle leggi sull’assunzione diretta del pubblici servizi da parte del comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 a podle Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986.

- Subjekty distribující teplo veřejnosti uvedené v článku 10 Legge 29 maggio 1982, n. 308 - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l’essercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

- Místní orgány nebo jejich sdružení, dodávající teplo veřejnosti.

Lucembursko

- Société de transport de gaz SOTEG S.A.

- Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

- Service industriel de la Ville de Dudelange.

- Service industriel de la Ville de Luxembourg.

- Místní orgány nebo jejich sdružení, dodávající teplo veřejnosti.

Nizozemsko

- Subjekty produkující, dopravující nebo distribující zemní plyn na základě licence (vergunning) udělené místními orgány podle Gemeentewet.

- Místní subjekty nebo subjekty provincií dopravující nebo distribující zemní plyn veřejnosti podle Gemeentewet a Provinciewet.

- Místní orgány nebo jejich sdružení, dodávající teplo veřejnosti.

Rakousko

- Subjekty schválené k dopravě nebo distribuci zemního plynu podle Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I S 1451/1935 nebo podle Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I Nr. 121/2000, v platném znění.

- Subjekty schválené k dopravě nebo distribuci zemního plynu podle Gewerbeordnung, BGBl. No 194/1994, v platném znění.

Portugalsko

- Subjekty, které dopravují nebo distribuují zemní plyn podle článku 1 zákona Decreto-Lei č. 8/2000 ze dne 8. února 2000 s výjimkou odst. 3 písm. b) pododstavců ii) a iii) uvedeného článku.

Finsko

- Veřejné nebo jiné subjekty provozující systém dopravy zemního plynu nebo dopravy a distribuce zemního plynu na základě povolení podle kapitoly 3 čl. 1 nebo kapitoly 6 čl. 1

(508/2000), jakož i obecní subjekty nebo veřejné podniky produkující, dopravující nebo distribuující teplo nebo zajišťující dodávky tepla do sítí.

Švédsko

- Subjekty dopravující nebo distribuující zemní plyn nebo teplo na základě povolení podle lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

Spojené království

- Veřejný subjekt přepravující zemní plyn, jak je definován v sekci 7(1) Gas Act 1986.

- Osoba prohlášená za dodavatele zemního plynu podle článku 8 Gas (Northern Ireland) Order 1996.

- Místní orgán zajišťující nebo provozující pevnou síť, která zajišťuje nebo bude zajišťovat, službu veřejnosti související s produkcí, dopravou nebo distribucí tepla.

- Osoba, která je nositelem povolení podle sekce 6(1)(a) Electricity Act 1989, jejíž povolení zahrnuje ustanovení uvedená v sekci 10(3) uvedeného zákona.

- The Northern Ireland Housing Executive.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ VÝROBY, DOPRAVY NEBO DISTRIBUCE ELEKTŘINY

Belgie

- SA ElectrabelNV Electrabel.

- Místní orgány nebo jejich sdružení, co se týče této části jejich činnosti.

- SA Société de Production d'ElectricitéNV Elektriciteitsproductie Maatschappij.

Dánsko

- Subjekty vyrábějící nebo distribující elektřinu na základě povolení podle § 10 lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 ze dne 28. srpna 2001.

- Subjekty dopravující elektřinu na základě povolení podle § 19 lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 ze dne 28. srpna 2001.

- Subjekty odpovědné za regulaci odvětví elektřiny na základě povolení podle § 27 lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 ze dne 28. srpna 2001.

Německo

- Místní orgány, subjekty veřejného práva nebo sdružení subjektů veřejného práva nebo státní podniky, které dodávají elektřinu jiným subjektům, nebo provozují obecnou síť dodávek v souladu s čl. 2 odst. 3 Gesetz über die Elektrizitäts und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) ze dne 24. dubna 1998, naposledy pozměněného dne 10. listopadu 2001.

Řecko

- "Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.", zřízený podle zákona 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ a působící podle zákona 2773/1999 a prezidentského dekretu 333/1999.

- Subjekt "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε." známý jako "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ΔΕΣΜΗΕ", zřízený podle článku 14 zákona 2773/1999 a prezidentského dekretu 328/2000 (ΦEK 268).

Španělsko

- Red Eléctrica de España, S.A.

- Endesa, S.A.

- Iberdrola, S.A.

- Unión Fenosa, S.A.

- Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

- Electra del Viesgo, S.A.

- Otras entidades encargadas de la producción, transporte y distribución de electricidad en virtud de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y su normativa de desarrollo.

Francie

- Électricité de France, zřízená a provozovaná podle loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ze dne 8. dubna 1946, v platném znění.

- Subjekty distribuující elektřinu uvedené v článku 23 loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ze dne 8. dubna 1946, v platném znění.

- Compagnie nationale du Rhône.

Irsko

- The Electricity Supply Board.

- ESB Independent Energy [ESBIE — dodávky elektřiny].

- Synergen Ltd. [produkce elektřiny].

- Viridian Energy Supply Ltd. [dodávky elektřiny].

- Huntstown Power Ltd. [produkce elektřiny].

- Bord Gáis Éireann [dodávky elektřiny].

- Výrobci a dodavatelé elktřiny s povolením podle Electricity Regulation Act 1999.

Itálie

- Společnosti náležící do Gruppo Enel, které mají povolení produkovat, dopravovat a distribuovat elektřinu ve smyslu decreto legislativo n. 79 ze dne 16. března 1999 ve znění pozdějších změn a dodatků.

- Jiné podniky činné na základě povolení ve smyslu decreto legislativo n. 79 ze dne 16. března 1999.

Lucembursko

- Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), produkující nebo distribující elektřinu podle convention ze dne 11. listopadu 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le grand-duché du Luxembourg schválené zákonem ze dne 4. ledna 1928.

- Místní orgány odpovídající za dopravu a distribuci elektřiny.

- Société électrique de l'Our (SEO).

- Syndicat de communes SIDOR.

Nizozemsko

- Subjekty distibuující elektřinu na základě povolení (vergunning) vydaného orgánem provincie podle Provinciewet.

Rakousko

- Subjekty, které podle Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I No 143/1998 v platném znění, nebo podle Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze devíti Länder provozují dopravní nebo distribuční síť.

Portugalsko

— ZÁKLADNÍ NÁSTROJE

- ELECTRICIDADE DE PORTUGAL (EDP), zřízená podle Decreto-Lei no 182/95 ze dne 27. června 1995, pozměněného Decreto-Lei no 56/97 ze dne 14. března 1997.

- EMPRESA ELÉCTRICA DOS AÇORES (EDA), zřízená podle Decreto-Legislativo Regional no 15/96/A ze dne 1. srpna 1996.

- EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA (EEM), zřízená podle Decreto-Lei no 99/91 a Decreto-Lei no 100/91, obojí ze dne 2. března 1991.

— PRODUKCE ELEKTŘINY

- Subjekty produkující elektřinu podle Decreto-Lei no 183/95 ze dne 27. července 1995, pozměněného Decreto-Lei no 56/97 ze dne 14. března 1997 a dále pozměněného Decreto-Lei 198/2000 ze dne 24. srpna 2000.

- Nezávislí výrobci elektřiny podle Decreto-Lei no 189/88 ze dne 27. května1988, pozměněného Decreto-Lei no 168/99 ze dne 18. května 1999, no 313/95 ze dne 24. listopadu 1995, no 312/2001 ze dne 10. prosince 2001 a no 339-C/2001 ze dne 29.prosince 2001.

— DOPRAVA ELEKTŘINY

- Subjekty dopravující elektřinu podle Decreto-Lei no 185/95 ze dne 27. července 1995, pozměněného Decreto-Lei no 56/97 ze dne 14. března 1997.

— DISTRIBUCE ELEKTŘINY

- Subjekty distribující elektřinu podle Decreto-Lei no 184/95 ze dne 27. července 1995, pozměněného Decreto-Lei no 56/97 ze dne 14. března 1997, a podle Decreto-Lei no 344-B/82 ze dne 1. září 1982, pozměněného Decreto-Lei no 2 97/86/90 ze dne 19. září 1986 a Decreto-Lei no 341/90 ze dne 30. října 1990 a Decreto-Lei no 17/92 ze dne 5. února 1992.

Finsko

- Obecní subjekty a veřejné podniky, které produkují elektřinu, a subjekty zodpovědné za udržování dopravní nebo distribuční sítě, nebo zodpovědné za dopravu elektřiny či za elektrický systém na základě povolení podle článků 4 nebo 16

(386/1995).

Švédsko

- Subjekty přepravující nebo distibuující elektřinu na základě povolení podle ellagen (1997:857).

Spojené království

- Osoba, která je nositelem povolení podle oddílu 6 Electricity Act 1989.

- Osoba, která je nositelem povolení podle článku 10(1) Electricity (Northern Ireland) Order 1992.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ VÝROBY, DOPRAVY NEBO DISTRIBUCE PITNÉ VODY

Belgie

- Aquinter

- Místní orgány nebo jejich sdružení, co se týče této části jejich činnosti.

- Société wallonne des Eaux

- Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Dánsko

- Subjekty, které dodávají vodu, definované v čl. 3 odst. 3 lovbekendtgørelse nr. 130 om vandforsyning m.v. ze dne 26. února 1999.

Německo

- Subjekty vyrábějící nebo distribující vodu podle Eigenbetriebsverordnungen or Eigenbetriebsgesetze der Länder (Kommunale Eigenbetriebe).

- Subjekty vyrábějící nebo distribující vodu podle Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder.

- Subjekty vyrábějící vodu podle Gesetz über Wasser- und Bodenverbände ze dne 12. února 1991, naposledy pozměněného 15. května 2002.

- Správní podnik (Regiebetriebe) vyrábějící nebo distribující vodu podle Kommunalgesetze a zejména Gemeindeordnungen der Länder.

- Subjekty zřízené podle Aktiengesetz ze dne 6. září1965, naposledy pozměněného dne 19. července 2002, nebo GmbH-Gesetz ze dne 20. dubna 1892, naposledy pozměněného dne 19. července 2002, nebo mající formu Kommanditgesellschaft, vyrábějící nebo distribující vodu na základě zvláštní smlouvy s regionálními nebo místními orgány.

Řecko

- "Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε." ("Ε.Υ.Δ.Α.Π." nebo "Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε."). Právní postavení společnosti se řídí ustanoveními zákona 2190/1920, zákona 2414/1996 a dodatečně ustanoveními zákona 1068/80 a zákona 2744/1999.

- "Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε." ("Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε."), která se řídí ustanoveními zákona 2937/2001 (ΦEK 169 Α’) a zákona 2651/1998 (ΦEK 248 Α’).

- "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου" ("ΔΕΥΑΜΒ"), působící podle zákona 890/1979.

- "Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης — Αποχέτευσης", které vyrábí a distribuuje vodu podle zákona 1069/80 ze dne 23. srpna 1980.

- "Σύνδεσμοι Ύδρευσης", působící podle prezidentského dekretu 410/1995, v souladu s Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων.

- "Δήμοι και Κοινότητες", působící podle prezidentského dekretu 410/1995, v souladu s Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων.

Španělsko

- Mancomunidad de Canales de Taibilla.

- Otras entidades públicas integradas o dependientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales que actúan en el ámbito de la distribución de agua potable.

- Otras entidades privadas que tienen concedidos derechos especiales o exclusivos por las Corporaciones locales en el ámbito de la distribución de agua potable.

Francie

- Regionální nebo místní orgány a veřejné místní subjekty, které vyrábějí nebo distribuují pitnou vodu.

Irsko

- Subjekty vyrábějící nebo distribující vodu podle Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964.

Itálie

- Subjekty odpovědné za řízení služeb distribuce vody podle testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 and to Decreto del P.R. n. 902 ze dne 4. října 1986 a podle decreto legislativo n. 267 recante il testo unico delle legi sull’ordinamento degli enti locali ze dne 18. srpna 2000, zejména jeho článků 112 až 116.

- Ente Autonomo Acquedotto Pugliese zřízená podle RDL ze dne 19. října 1919.

- Ente Acquedotti Siciliani zřízená podle leggi regionali ze dne 4. září 1979, n. 2/2 a ze dne 9. srpna 1980, n. 81.

- Ente Sardo Acquedotti e Fognature zřízená podle legge ze dne 5. července 1963 n. 9.

Lucembursko

- Oddělení místních orgánů, která zodpovídají za distribuci vody.

- Sdružení místních orgánů vyrábějících nebo distribujících vodu zřízené podle zákona ze dne 23. února 2001 concernant la création des syndicats de communes telle qu'elle a été modifiée et complétée zákonem ze dne 23. prosince 1958 et par la loi ze dne 29. července 1981 a podle zákona ze dne 31. července 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du grand-duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre.

Nizozemsko

- Subjekty vyrábějící nebo distribující vodu podle Waterleidingwet.

Rakousko

- Místní orgány nebo sdružení místních orgánů, které vyrábí, dopravuje nebo distribuuje pitnou vodu podle Wasserversorgungsgesetze devíti Länder.

Portugalsko

- MEZIOBECNÍ SYSTÉMY — Podniky zahrnující stát nebo jiné veřejné subjekty vlastnící většinový podíl a soukromé podniky podle Decreto-Lei no 379/93 ze dne 5. listopadu 1993. Přímá správa státem je povolena.

- OBECNÍ SYSTÉMY — Místní orgány, sdružení místních orgánů, služby místních orgánů, podniky jejichž celý základní kapitál nebo jeho nadpoloviční část je veřejná nebo podniky soukromé podle Decreto-Lei no 379/93 ze dne 5. listopadu 1993 a Lei no 58/98 ze dne 18. srpna 1998.

Finsko

- Orgány dodávek vody podle č3lánku 3

(119/2001).

Švédsko

- Místní orgány a obecní společnosti, které vyrábí, dopravují nebo distribuují pitnou vodu lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Spojené království

- Společnost určená jako water undertaker nebo sewerage undertaker podle Water Industry Act 1991.

- Water and sewerage authority stanovená sekcí 62 Local Government etc (Scotland) Act 1994.

- The Department for Regional Development (Northern Ireland).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

ZADAVATELÉ V OBLASTI ŽELEZNIČNÍCH SLUŽEB

Belgie

- Société nationale des Chemins de fer belgesNationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

Dánsko

- Danske Statsbaner.

- Subjekty upravené podle lov nr. 1317 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne ze dne 20. prosince 2000.

- Ørestadsselskabet I/S.

Německo

- Deutsche Bahn AG.

- Jiné podniky poskytující železniční služby veřejnosti podle čl. 2 odst. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz ze dne 27. prosince 1993, naposledy pozměněného dne 21. června 2002.

Řecko

- "Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε." ("Ο.Σ.Ε. Α.Ε."), podle zákona 2671/98.

- "ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε." podle zákona 2366/95.

Španělsko

- Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF).

- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

- Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

- Eusko Trenbideak (Bilbao).

- Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. (FGV).

- Ferrocarriles de Mallorca.

Francie

- Société nationale des chemins de fer français a jiné réseaux ferroviaires ouverts au public uvedené v loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 ze dne 30. prosince 1982, titre II, chapitre 1er .

- Réseau ferré de France, státem vlastněná společnost zřízená zákonem 97-135 ze dne 13. února1997.

Irsko

- Iarnród ÉireannIrish Rail

- Railway Procurement Agency

Itálie

- Ferrovie dello Stato S. p. A.

- Trenitalia S. p. A.

- Subjekty zajišťující železniční služby na základě koncese podle článku 10 regio decreto n. 1447 ze dne 9. května 1912, týkající se testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all’Industria privata, le tramvie a trazione-meccanica e gli automobili.

- Subjekty zajišťující železniční služby na základě povolení podle článku 4 Legge 14 giugno 1949, n. 410 Concorso dello Stato per la riattivazione del pubblici servizi di transporto in concessione.

- Subjekty, společnosti, podniky nebo místní orgány zajišťující železniční služby na základě povolení podle článku 14 Legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di transporto in regime di concessione.

- Subjekty, společnosti, podniky nebo místní orgány zajišťující železniční služby podle článků 8 a 9 decreto legislativo n. 422 ze dne 19. listopadu 1997 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 – pozměněný decreto legislativo n. 400 ze dne 20. září 1999 a článkem 45 legge n. 166 ze dne 1. srpna 2002.

Lucembursko

- Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

Nizozemsko

- Zadavatelé v oblasti železničních služeb.

Rakousko

- Österreichische Bundesbahn.

- Schieneninfrastrukturfinanzierungs–Gesellschaft mbH sowie.

- Subjekty schválené k zajišťování dopravních služeb v souladu s Eisenbahngesetz, BGBl. No 60/1957, ve znění pozdějších změn.

Portugalsko

- CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., podle Decreto-Lei no 109/77 ze dne 23. března 1977.

- REFER, E.P., podle Decreto-Lei no 104/97 ze dne 29. dubna 1997.

- RAVE, S.A., podle Decreto-Lei no 323-H/2000 ze dne 19. prosince 2000.

- Fertagus, S.A., podle Decreto-Lei no 189-B/99 ze dne 2. června 1999.

- Metro do Porto, S.A., podle Decreto-Lei no 394-A/98 ze dne 15. prosince 1998, pozměněný Decreto-Lei no 261/2001 ze dne 26. září 2001.

- Normetro, S.A., podle Decreto-Lei no 394-A/98 ze dne 15. prosince 1998, pozměněný Decreto-Lei no 261/2001 ze dne 26. září 2001.

- Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., podle Decreto-Lei no 15/95 ze dne 8. února 1995.

- Metro do Mondego, S.A., podle Decreto-Lei no 10/2002 ze dne 24. ledna 2002.

- Metro Transportes do Sul, S.A., podle Decreto-Lei no 337/99 ze dne 24. srpna 1999.

- Místní orgány a podniky místních orgánů zajišťující dopravní služby podle Lei no 159/99 ze dne 14. září 1999.

- Veřejné orgány a veřejné podniky zajišťující železniční služby podle Lei no 10/90 ze dne 17. března 1990.

- Soukromé podniky zajišťující železniční služby podle Lei no 10/90 ze dne 17. března 1990, pokud mají zvláštní nebo výlučná práva.

Finsko

- VR OsakeyhtiöVR Aktiebolag

Švédsko

- Veřejné subjekty provozující železniční služby v souladu s förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar and lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

- Regionální a místní veřejné subjekty působící na regionálních nebo místních železnicích podle lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

- Soukromé subjekty provozující železniční služby na základě povolení vydaného podle förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, pokud je toto povolení v souladu s čl. 2 odst. 3 směrnice.

Spojené království

- Railtrack plc

- Eurotunnel plc

- Northern Ireland Transport Holding Company

- Northern Ireland Railways Company Limited

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

ZADAVATELÉ V OBLASTI MĚSTSKÝCH ŽELEZNIČNÍCH, TRAMVAJOVÝCH, TROLEJBUSOVÝCH NEBO AUTOBUSOVÝCH SLUŽEB

Belgie

- Société des Transports intercommunaux de BruxellesMaatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

- Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)/ Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaatschappijen (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

- Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

- Soukromé společnosti, které mají zvláštní nebo výlučná práva.

Dánsko

- Danske Statsbaner

- Subjekty poskyjící autobusové služby veřejnosti (běžné pravidelné služby) na základě povolení podle lovbekendtgørelse nr. 738 om buskørsel ze dne 22. prosince 1999.

- Ørestadsselskabet I/S.

Německo

- Subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti na krátkou vzdálenost na základě povolení podle Personenbeförderungsgesetz ze dne 21. března 1961, naposledy pozměněného 21. srpna 2002.

Řecko

- "Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε." ("Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε."), zřízená a působící podle dekretu 768/1970 (Α’273), zákona 588/1977 (Α’148) a zákona 2669/1998 (Α’283).

- "Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς" ("Η.Σ.Α.Π. Α.Ε."), zřízená a působící podle zákonů 352/1976 (Α’ 147) a 2669/1998 (Α’283).

- "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε." ("Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε."), zřízená a působící podle zákonů 2175/1993 (Α’211) a 2669/1998 (Α’283).

- "Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε." ("Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε."), zřízená a působící podle zákonů 2175/1993 (Α’211) a 2669/1998 (Α’283).

- "Αττικό Μετρό Α.Ε.", zřízená a působící podle zákona1955/1991.

- "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιώ Θεσσαλονίκης" ("Ο.Α.Σ.Θ."), zřízená a působící podle dekretu 3721/1957, ν. δ. 716/1970 a zákonů 66/79 a 2898/2001 (Α’71).

- "Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων" ("Κ.Τ.Ε.Λ."), působící podle zákona 2963/2001 (Α’268).

- "Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω", nazývané rovněž "ΡΟΔΑ" či "ΔΕΑΣ ΚΩ" působící podle zákona 2963/2001 (Α’268).

Španělsko

- Entidades que prestan servicios públicos de transporte urbano con arreglo a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y correspondiente legislación autonómica en su caso.

- Entidades que prestan servicios públicos de autobuses con arreglo a la disposición transitoria tercera de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Francie

- Subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti podle článků 7 až 11 loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 ze dne 30. prosince 1982.

- Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français a jiné subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti na základě povolení uděleného Syndicat des transports d'Ile-de-France podle ordonnance no 59-151 ze dne 7. ledna 1959 v platném znění a jeho décrets d’application s ohledem na organizaci osobní dopravy v regionu Ile-de-France.

- Réseau ferré de France, státem vlastněná společnost zřízená zákonem 97-135 ze dne 13. února 1997.

Irsko

- Iarnród ÉireannIrish Rail

- Railway Procurement Agency

- LuasDublin Light Rail

- Bus ÉireannIrish Bus

- Bus Átha CliathDublin Bus

- Subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti podle pozměněného zákona Road Transport Act 1932.

Itálie

- Subjekty, společnosti a podniky zajišťující veřejné dopravní služby železnicí, automatizovanými systémy, tramvají, trolejbusem nebo autobusem nebo řídící příslušné infrastruktury na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni.

Zahrnují například:

- Subjekty, společnosti a podniky poskytující dopravní služby na základě povolení podle legge n. 1822 ze dne 28. září 1939 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) – článek 1 pozměněný článkem 45 regio decreto n. 771 ze dne 28. června 1955.

- Subjekty, společnosti a podniky poskytující dopravní služby veřejnosti podle článku 1, bodu 4 nebo 15 regio decreto n. 2578 ze dne15. října 1925 - Approvazione del Testo unico della legge sull’ assunzione diretta del pubblici servizi da parte dei communi e delle province.

- Subjekty, společnosti a podniky poskytující dopravní služby veřejnosti podle decreto legislativo n. ze dne 19. listopadu 1997 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell articolo 4, comma 4, delle L. 15 marzo 1997, n. 59 – pozměněný decreto legislativo n. 400 ze dne 20. září 1999 a článkem 45 della legge n. 166 ze dne 1. srpna 2002.

- Subjekty, společnosti a podniky poskytující dopravní služby veřejnosti podle článku 113 uplného znění zákonů a struktuře místních orgánů, schváleného zákonem č. 267 ze dne 18. srpna 2000 pozměněného článkem 35 zákona č. 448 ze dne 28. prosince 2001.

- Subjekty, společnosti a podniky působící na základě koncese podle článku 242 nebo 255 regio decreto n. 1447 ze dne 9. května 1912, che approva il Testo unico della disposizioni di legge per le ferrovie cocess all’industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.

- Subjekty, společnosti a podniky a místní orgányy působící na základě povolení podle článku 4 legge n. 410 ze dne 14. června 1949, - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di transporto in concessione.

- Subjekty, společnosti a podniky působící na základě povolení podle článku 14 legge n. 1221 ze dne 2. srpna1952 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di transporto in regime di concessione.

Lucembursko

- Chemins de fer du Luxembourg (CFL).

- Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.

- Transports intercommunaux du canton d'Esch–sur–Alzette (TICE).

- Autobusové služby působící podle règlement grand-ducal du 3 février 1978 concernant les conditions d octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transport routiers réguliers de personnes rémunérées.

Nizozemsko

- Subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti podle kapitoly II (Openbaar vervoer) Wet Personenvervoer.

Rakousko

- Subjekty schválené k poskytování dopravních služeb podle Eisenbahngesetz, BGBl. No 60/1957, v platném znění, nebo Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I No 203/1999, v platném znění.

Portugalsko

- Metropolitano de Lisboa, E.P., podle Decreto-Lei 439/78 ze dne 30. prosince 1978.

- Místní orgány, služby místních orgánů a podniky místních orgánů podle Lei no 58/98 ze dne 18. srpna 1998, které poskytují dopravní služby podle Lei 159/99 ze dne 14. září 1999.

- Veřejné orgány a veřejné podniky zajišťující železniční služby podle Lei no 10/90 ze dne 17. března 1990.

- Soukromé podniky zajišťující železniční služby podle Lei no 10/90 ze dne 17. března 1990, pokud mají zvláštní nebo výlučná práva.

- Subjekty zajišťující veřejné dopravní služby podle článku 98 Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto no 37272) ze dne 31. prosince 1948.

- Subjekty zajišťující veřejné dopravní služby podle Lei no 688/73 ze dne 21. prosince 1973.

- Subjekty zajišťující veřejné dopravní služby podle Decreto-Lei no38144 ze dne 31. prosince 1950.

Finsko

- Subjekty zajišťující pravidelné autobusové dopravní služby na základě zvláštního nebo výlučného povolení podle

(343/1991) a obecní dopravní orgány a veřejné podniky zajišťující veřejné dopravní služby autobusy, železnicí nebo podzemní dráhou nebo udržující sítě za účelem poskytování takovýchto služeb.

Švédsko

- Subjekty provozující městské železniční nebo tramvajové služby podle lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik and lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

- Veřejné či soukromé subjekty provozující trolejbusové nebo autobusové služby podle lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik and yrkestrafiklagen (1998:490).

Spojené království

- London Regional Transport

- London Underground Limited

- Transport for London

- Dceřinná společnost Transport for London ve smyslu sekce 424(1) Greater London Authority Act 1999

- Strathclyde Passenger Transport Executive

- Greater Manchester Passenger Transport Executive

- Tyne and Wear Passenger Transport Executive

- Brighton Borough Council

- South Yorkshire Passenger Transport Executive

- South Yorkshire Supertram Limited

- Blackpool Transport Services Limited

- Conwy County Borough Council

- Osoba, která poskytuje místní službu v Londýně, jak je definována v oddíle 179(1) Greater London Authority Act 1999 (autobusová služba) na základě dohody uzavřené Transport for London podle oddílu 156(2) uvedeného předpisu nebo dohody dceřinné dopravní společnosti podle oddílu 169 uvedeného předpisu.

- Northern Ireland Transport Holding Company

- Osoba, která má povolení na silniční služby podle sekce 4(1) Transport Act (Northern Ireland) 1967, které jí povoluje poskytování pravidelných služeb ve smyslu uvedeného povolení.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB

BELGIE

De PostLa Poste

DÁNSKO

Post Danmark, jf. Lov nr. 569 om Post Danmark A/S ze dne 6. června 2002.

NĚMECKO

ŘECKO

Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛ.ΤΑ ustanovená ν. δ. 496/70 a působící podle zákona 2668/98 (ELTA)

ŠPANĚLSKO

Correos y Telégrafos, S.A.

FRANCIE

La Poste

IRSKO

An Post plc

ITÁLIE

Poste Italiane S.p.A.

LUCEMURSKO

Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

NIZOZEMSKO

RAKOUSKO

Österreichische Post AG

PORTUGALSKO

CTT – Correios de Portugal

FINSKO

ŠVÉDSKO

Posten Sverige AB

Posten Logistik AB

BLSI–I AB

DPD Nordic AB,

DPD Sverige AB

Falcon Air AB

Hultbergs Inrikes Transporter AB (HIT)

Posten Express AB

Posten Logistik AB

Poståkeriet Sverige AB

SwedeGiro AB

TAB

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII

ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ PRŮZKUMU A TĚŽBY ROPY NEBO ZEMNÍHO PLYNU

Belgie

Dánsko

Subjekty ve smyslu:

- Lov om Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 ze dne 11. června 2002.

- Lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 ze dne 1. května 1979.

Německo

- Podniky podle Bundesberggesetz ze dne 13. srpna 1980.

Řecko

- "Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.", podle zákona 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις.

Španělsko

- BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

- Cambria Europe, Inc.

- CNWL oil (España), S.A.

- Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

- Conoco limited.

- Eastern España, S.A.

- Enagas, S.A.

- España Canadá resources Inc.

- Fugro – Geoteam, S.A.

- Galioil, S.A.

- Hope petróleos, S.A.

- Locs oil compay of Spain, S.A.

- Medusa oil Ltd.

- Muphy Spain oil company

- Onempm España, S.A.

- Petroleum oil & gas España, S.A.

- Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

- Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

- Taurus petroleum, AN.

- Teredo oil limited

- Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

- Wintersahll, AG

- YCI España, L.C.

- Otras entidades que operan en virtud de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos y su normativa de desarrollo.

Francie

- Subjekty odpovědné za průzkum a těžbu ropy nebo zemního plynu podle code minier a jeho prováděcích pravidel, zejména décret no 97-427 ze dne 19. dubna 1995.

Irsko

- Subjekty s povolením, licencí, schválením nebo koncesí na výzkum nebo těžbu ropy a zemního plynu podle následujících ustanovení:

- Continental Shelf Act 1968

- Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

- Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

- Petroleum (Production) Act (NI) 1964.

Itálie

- Subjekty s povolením, schválením, licencí nebo koncesí na výzkum nebo těžbu ropy nebo zemního plynu nebo na podzemní slkadování zemního plynu podle následujících ustanovení:

- legge n. 136 ze dne 10. února 1953;

- legge n. 6 ze dne 11. ledna 1957, pozměněného legge n. 613 ze dne 21. července 1967;

- legge n. 9 ze dne 9. ledna 1991;

- legislativo decreto n. 625 ze dne 25. listopadu 1996;

- legge n. 170 ze dne 26. dubna 1974, pozměněného legislativo decreto n. 164 ze dne 23. května 2000.

Lucembursko

Nizozemsko

- Subjekty ve smyslu Mijnbouwwet (per 1 januari 2003).

Rakousko

- Subjekty s povolením k průzkumu nebo těžbě ropy nebo zemního plynu podle Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I No 38/1999, v platném znění.

Portugalsko

Subjekty ve smyslu

- Decreto-Lei no 109/94 ze dne 26. dubna 1994 a Portaria no 790/94 ze dne 5. září 1994.

- Decreto-Lei no 82/94 ze dne 24. srpna 1994 a Despacho no A-87/94 ze dne 17. ledna 1994.

Finsko

Švédsko

- Subjekty s koncesí na průzkum nebo těžbu ropy nebo zemního plynu podle minerallagen (1991:45) nebo které obdržely povolení podle lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Spojené království

- Osoba jednající na základě povolení vydaného podle Petroleum Act 1998 nebo s podobným účinkem.

- Osoba s povolením podle Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VIII

ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ PRŮZKUMU A TĚŽBY UHLÍ A JINÝCH PEVNÝCH PALIV

Belgie

Dánsko

- Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv podle lovbekendtgørelse nr. 531 ze dne 30. června 1997.

Německo

- Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv podle Bundesberggesetz ze dne 13. srpna 1980.

Řecko

- "Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού", provádějící průzkum a těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv podle težebního zákoníku z roku 1973, pozměněného zákonem ze dne 27. dubna 1976.

Španělsko

- Alto Bierzo, S.A.

- Antracitas de Arlanza, S.A.

- Antracitas de Gillon, S.A.

- Antracitas de La Granja, S.A.

- Antracitas de Tineo, S.A.

- Campomanes Hermanos, S.A.

- Carbones de Arlanza, S.A.

- Carbones de Linares, S.A.

- Carbones de Pedraforca, S.A.

- Carbones del Puerto, S.A.

- Carbones el Túnel, S.L.

- Carbones San Isidro y María, S.A.

- Carbonifera del Narcea, S.A.

- Compañia Minera Jove, S.A.

- Compañía General Minera de Teruel, S.A.

- Coto minero del Narcea, S.A.

- Coto minero del Sil, S.A.

- Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

- Endesa, S.A.

- Gonzalez y Diez, S.A.

- Hijos de Baldomero García, S.A.

- Hullas del Coto Cortés, S.A.

- Hullera Vasco–leonesa, S.A.

- Hulleras del Norte, S.A.

- Industrial y Comercial Minera, S.A.

- La Carbonífera del Ebro, S.A.

- Lignitos de Meirama, S.A.

- Malaba, S.A.

- Mina Adelina, S.A.

- Mina Escobal, S.A.

- Mina La Camocha, S.A.

- Mina La Sierra, S.A.

- Mina Los Compadres, S.A.

- Minas de Navaleo, S.A.

- Minas del Principado, S.A.

- Minas de Valdeloso, S.A.

- Minas Escucha, S.A.

- Mina Mora primera bis, S.A.

- Minas y explotaciones industriales, S.A.

- Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

- Minera del Bajo Segre, S.A.

- Minera Martín Aznar, S.A.

- Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

- Muñoz Sole hermanos, S.A.

- Promotora de Minas de carbón, S.A.

- Sociedad Anónima Minera Catalano–aragonesa.

- Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

- Unión Minera del Norte, S.A.

- Union Minera Ebro Segre, S.A.

- Viloria Hermanos, S.A.

- Virgilio Riesco, S.A.

- Otras entidades que operan en virtud de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su normativa de desarrollo.

Francie

- provádějící průzkum a těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv podle code minier a jeho prováděcích pravidel, zejména décret no 95-427 ze dne 19. dubna 1995.

Irsko

- Bord na Mona plc. zřízená a působící podle Turf Development Act 1946 to 1998.

Itálie

- Carbosulcis S.p.A.

Lucembursko

Nizozemsko

Rakousko

- Subjekty s povolením pro průzkum nebo těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv podle Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I No 38/1999, v platném znění.

Portugalsko

- Empresa Nacional de Urânio.

Finsko

- Subjekty se zvláštní koncesí na průzkum nebo těžbu pevných paliv podle

(…).

Švédsko

- Subjekty s koncesí na průzkum nebo těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv na základě koncese podle minerallagen (1991:45) nebo lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter nebo kterým bylo uděleno povolení podle lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Spojené království

- Každý schválený subjekt (ve smyslu Coal Industry Act 1994)

- The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

- Osoba jednající na základě licence na průzkum, pronájmu, licence nebo schválení těžební činnosti ve smyslu sekce 57(1) Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IX

ZADAVATELÉ V OBLASTI NÁMOŘNÍCH NEBO VNITROZEMSKÝCH PŘÍSTAVŮ NEBO JINÝCH ZAŘÍZENÍ TERMINÁLŮ

Belgie

- Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

- Havenbedrijf van Gent

- Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

- Port autonome de Charleroi

- Port autonome de Namur

- Port autonome de Liège

- Port autonome du Centre et de l'Ouest

- Société régionale du Port de BruxellesGewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

- Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

Dánsko

- Přístavy jak jsou definovány v § 1 lov nr. 326 om havne ze dne 28. května 1999.

Německo

- Námořní přístavy vlastněné zcela nebo zčásti územními orgány (Länder, Kreise, Gemeinden).

- Vnitrozemské přístavy podle Hafenordnung podle Wassergesetze der Länder.

Řecko

- "Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Π. Α.Ε."), podle zákona 2688/99.

- "Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Aνώνυμη Εταιρία" ("Ο.Λ.Θ. Α.Ε."), podle zákona 2688/99.

- "Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Α. Α.Ε."), podle zákona 2932/01.

- "Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Β. Α.Ε."), podle zákona 2932/01.

- "Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Ε. Α.Ε."), podle zákona 2932/01.

- "Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε."), podle zákona 2932/01.

- "Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Η. Α.Ε."), podle zákona 2932/01.

- "Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Κ. Α.Ε."), podle zákona 2932/01.

- "Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε."), podle zákona 2932/01.

- "Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε."), podle zákona 2932/01

- "Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Λ. Α.Ε."), podle zákona 2932/01.

- "Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία" ("Ο.Λ.Ρ. Α.Ε"), podle zákona 2932/01.

- Other ports, governed by Presidential Decree No 649/1977. (Εποπτεία, οργάνωση, λειτουργία και διοικητικός έλεγχος λιμένων).

Španělsko

- Ente público Puertos del Estado

- Autoridad Portuaria de Alicante

- Autoridad Portuaria de Almería – Motril

- Autoridad Portuaria de Avilés

- Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

- Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

- Autoridad Portuaria de Baleares

- Autoridad Portuaria de Barcelona

- Autoridad Portuaria de Bilbao

- Autoridad Portuaria de Cartagena

- Autoridad Portuaria de Castellón

- Autoridad Portuaria de Ceuta

- Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao

- Autoridad Portuaria de Gijón

- Autoridad Portuaria de Huelva

- Autoridad Portuaria de Las Palmas

- Autoridad Portuaria de Málaga

- Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

- Autoridad Portuaria de Melilla

- Autoridad Portuaria de Pasajes

- Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

- Autoridad Portuaria de Santander

- Autoridad Portuaria de Sevilla

- Autoridad Portuaria de Tarragona

- Autoridad Portuaria de Valencia

- Autoridad Portuaria de Vigo

- Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

- Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia.

Francie

- Port autonome de Paris zřízený podle loi no 68–917 relative au port autonome de Paris ze dne 24. října 1968.

- Port autonome de Strasbourg zřízený podle convention entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port ze dne 20. května 1923, schválený zákonem ze dne 26. dubna 1924.

- Ports autonomes působící podle articles L. 111–1 et seq. code des ports maritimes.

- Ports non autonomes působící podle articles R. 121–1 et seq. code des ports maritimes.

- Přístavy řízené regionálními nebo departementními orgány nebo působící na základě koncese udělené regionálními nebo departementními orgány podle článku 6 zákona 83-663 ze dne 22. července 1983 doplňujícího zákon 83-8 ze dne 7. ledna 1983 relative à la répartition de competénces entre les communes, départments et l'État.

- Voies navigables de France, státem vlastněná společnost podřízená ustanovením článku 124 loi no 90-1168 ze dne 29. prosince 1990, v platném znění.

Irsko

- Přístavy působící podle Harbours Acts 1946 to 2000

- Přístav Rosslare Harbour působící podle Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899.

Itálie

- Státní přístavy a jiné přístavy řízené Capitaneria di Porto podle Codice della navigazione, regio decreto n. 327 ze dne 30. března 1942.

- Autonomní přístavy (enti portuali) zřízené zvláštními zákony podle článku 19 Codice della navigazione, regio decreto n. 327 ze dne 30. března 1942.

Lucembursko

- Port de Mertert, zřízený a působící podle loi modifiée ze dne 22. července 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle.

Nizozemsko

- Zadavatelé z oblasti mořských a vnitrozemských přístavů nebo jiných koncových zařízení.

Rakousko

- Vnitrozemské přístavy vlastněné částečně nebo úplně Länder nebo Gemeinden.

Portugalsko

- APDL — Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., podle Decreto-Lei no 335/98 ze dne 3. listopadu 1998.

- APL — Administração do Porto de Lisboa, S.A., podle Decreto-Lei no 336/98 ze dne 3. listopadu 1998.

- APS — Administração do Porto de Sines, S.A., podle Decreto-Lei no 337/98 ze dne 3. listopadu 1998.

- APSS — Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., podle Decreto-Lei no 338/98 ze dne 3. listopadu 1998

- APA — Administração do Porto de Aveiro, S.A., podle Decreto-Lei no 339/98 ze dne 3. listopadu 1998.

- IPN — Instituto Portuário do Norte, podle Decreto-Lei no 242/99 ze dne 28. června 1999.

- ICP — Instituto Portuário do Centro, podle Decreto-Lei no 243/99 ze dne 28. června 1999.

- IPS — Instituto Portuário do Sul, podle Decreto-Lei no 244/99 ze dne 28. června 1999.

- IDN — Instituto da Navegabilidade do Douro, podle Decreto-Lei no 138-A/97 ze dne 3. června 1997.

Finsko

- Přístavy působící podle

(955/1976) a přístavy zřízené na základě licence podle článku 3

(1156/1994).

- Saimaan kanavan hoitokuntFörvaltningsnämnden för Saima kanal.

Švédsko

- Přístavní a jiná zařízení terminálů podle lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn and förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

Spojené království

- Místní orgán, který využívá zeměpisnou oblast pro účely poskytnutí námořního nebo vnitrozemského přístavu nebo jiných zařízení terminálů námořním nebo vnitrozemským vodním dopravcům

- Přístavní orgán ve smyslu sekce 57 Harbours Act 1964

- British Waterways Board

- Přístavní orgán ve smyslu sekce 38(1) Harbours Act (Northern Ireland) 1970

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA X

ZADAVATELÉ V OBLASTI LETIŠTNÍCH ZAŘÍZENÍ

Belgie

- Belgocontrol

- Brussels International Airport Company

- Luchthaven van Deurne

- Luchthaven van Oostende

- SA Brussels South Charleroi Airport

- SA Société de Développement et de Promotion de l'Aéroport de Bierset

Dánsko

- Letiště provozovaná na základě povolení podle §55(1) lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelsenr. 543 ze dne 13. června 2001.

Německo

- Letiště ve smyslu čl. 38 odst. 2 bodu 1 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung ze dne 19. června 1964, naposledy pozměněného 21. srpna 2002.

Řecko

- "Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας" ("ΥΠΑ") působící na základě ν. δ. 714/70, naposledy pozměněného zákonem 1340/83; organizace společnosti je stanovnena prezidentským dekretem 56/89 v platném znění.

- Společnost "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών" ve Spatě působící na základě ν. δ. 2338/95 Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, "ίδρυση της εταιρείας" Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. "έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις").

- "Φορείς Διαχείρισης" v souladu s prezidentským dekretem 158/02 "Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ι Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΦEK Α 137).

Španělsko

- Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Francie

- Letiště provozovaná státem vlastněnými společnostmi podle čl. L. 251-1, L.260-1 a L. 270-1 code de l'aviation civile.

- Letiště provozovaná na základě koncese vydané státem podle čl. R.223-2 code de l'aviation civile.

- Letiště provozovaná podle arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire.

- Letiště zřízená veřejným orgánem, která jsou předmětem úmluvy, jak je stanoveno v čl. L. 221-1 code de l'aviation civile.

Irsko

- Letiště v Dublinu, Corku and Shannonu řízená

Aer RiantaIrish Airports.

- Letiště provozovaná na základě Public use Licence udělené podle Irish Aviation Authority Act 1993, pozměněného Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, a na kterých jsou všechny letecké služby zajištěny letadly určenými k veřejné dopravě cestujících, pošty nebo nákladu.

Itálie

- AAAVTAG.

- Řídící subjekty v rámci zvláštních zákonů.

- Subjekty provozující letištní zařízení na základě koncese udělené podle článku 694 Codice della navigazione, regio decreto ze dne 30. března 1942, n. 327.

- R.A.I. Registro Aeronautico Italiano.

Lucembursko

- Aéroport du Findel.

Nizozemsko

- Letiště provozovaná podle článků 18 a násl. Luchtvaartwet.

Rakousko

- Subjekty s povolením provozovat letištní zařízení podle Luftfahrtgesetz, BGBl. No 253/1957, v platném znění.

Portugalsko

- ANA — Aeroportos de Portugal, S.A., zřízené podle Decreto-Lei no 404/98 ze dne 18. prosince 1998.

- NAV — Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., zřízené podle Decreto-Lei no 404/98 ze dne 18. prosince 1998.

- ANAM — Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., zřízené podle Decreto-Lei no 453/91 ze dne 11. prosince 1991.

Finsko

- Letiště řízená

, nebo obecním nebo veřejným podnikem podle

(281/1995).

Švédsko

- Veřejná letiště provozovaná v souladu s luftfartslagen (1957:297).

- Soukromá letiště provozovaná na základě licence na provoz podle uvedeného zákona, pokud tato licence je v souladu s kritérii čl. 2 odst. 3 směrnice.

Spojené království

- Místní orgán, který využívá zeměpisnou oblast pro účely poskytování letištních nebo jiných termínálových zařízení leteckým dopravcům

- Letištní subjekt ve smyslu Airports Act 1986, který řídí letiště podle economic regulation podle části IV uvedeného zákona

- Letištní subjekt ve smyslu Airports Act 1986, který řídí letiště podle economic regulation podle části IV uvedeného zákona

- Highland and Islands Airports Limited.

- Letištní subjekt ve smyslu Airports (Northern Ireland) Order 1994.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XI

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SPOLEČENSTVÍ UVEDENÝCH V ČL. 30 ODST. 3

A. PŘEPRAVA NEBO DISTRIBUCE PLYNU NEBO TEPLA

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/30/ES ze dne 22. června 1998 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem [1]

B. VÝROBA, PŘEPRAVA NEBO DISTRIBUCE ELEKTŘINY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou [2]

C. VÝROBA, PŘEPRAVA NEBO DISTRIBUCE PITNÉ VODY

D. ZADAVATELÉ V OBLASTI ŽELEZNIČNÍCH SLUŽEB

E. ZADAVATELÉ V OBLASTI MĚSTSKÝCH ŽELEZNIČNÍCH, TRAMVAJOVÝCH, TROLEJBUSOVÝCH NEBO AUTOBUSOVÝCH SLUŽEB

F. ZADAVATELÉ V OBLASTI POŠTOVNÍCH SLUŽEB

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby [3]

G. PRŮZKUM A TĚŽBA ROPY NEBO ZEMNÍHO PLYNU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků [4]

H. PRŮZKUM A TĚŽBA UHLÍ NEBO JINÝCH PEVNÝCH PALIV

I. ZADAVATELÉ V OBLASTI NÁMOŘNÍCH NEBO VNITROZEMSKÝCH PŘÍSTAVŮ NEBO JINÝCH TERMINÁLOVÝCH ZAŘÍZENÍ

J. ZADAVATELÉ V OBLASTI LETIŠTNÍCH ZAŘÍZENÍ

[1] Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 1.

[2] Úř. věst. L 27, 30.1.1997, s. 20.

[3] Úř. věst. L 15, 21.1.1998, s. 14. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2002/39/EC (Úř. věst. L 176, 5.7.2002, s. 21).

[4] Úř. věst. L 164, 30.6.1994, s. 3.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XII

SEZNAM ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ČL. 1 ODST. 2 PÍSM. b) [1]

NACE |

SEKCE F | STAVEBNICTVÍ | Kód CPV |

Oddíl | Skupina | Třída | Popis | Poznámky |

45 | | | Stavebnictví | Obsah tohoto oddílu: stavba nových budov, renovace a běžné opravy | 45000000 |

45.1 | | Příprava staveniště | | 45100000 |

45.11 | Demolice, příprava území a zemní práce | Obsah této třídy: demolice budov a jiných stavebúklid stavenišťzemní práce: výkop, zavážka, rovnání terénu stavenišť, hloubení příkopů, odstraňování skal, odstřel apod.příprava nalezišť:ražení důlních děl, odstraňování nadloží a jiné rozvojové a přípravné práceTato třída dále zahrnuje: odvodňování stavenišťodvodňování zemědělských a lesních ploch | 45110000 |

45.12 | Průzkumné vrtné práce | Obsah této třídy: průzkumné vrtné práce a jádrové vrty pro stavební, geofyzikální, geologické nebo podobné účelyTato třída nezahrnuje: vrtné práce v ložiscích ropy a zemního plynu za účelem těžby, viz 11.20studnařské práce, viz 45.25hloubení šachet, viz 45.25průzkum ložisek ropy a zemního plynu, geofyzikální, geologická a seizmická měření, viz 74.20 | 45120000 |

45.2 | | Pozemní a inženýrské stavitelství | | 45200000 |

45.21 | Výstavba pozemních a inženýrských staveb | Obsah této třídy: – stavba budov všeho druhu– inženýrské stavitelství– mosty (včetně dálničních), viadukty, tunely a podzemní dráhy– dálková potrubí, telekomunikační a elektrická vedení– městské potrubní, kabelové a elektrické sítě, včetně souvisejících prací– výroba a konstrukce montovaných betonových staveb na staveništiTato třída nezahrnuje: – služby související s těžbou ropy a zemního plynu, viz 11.20– konstrukce úplných montovaných staveb z nebetonových dílů vlastní výroby, viz oddíly 20, 26 a 28– výstavba hřišť, stadionů, bazénů, tělocvičen, tenisových kurtů, golfových hřišť a ostatních sportovních zařízení (kromě budov), viz 45.23– stavební instalace, viz 45.3– dokončování budov, viz 45.4– činnosti architektů a inženýrské činnosti, viz 74.20– řízení stavebních projektů, viz 74.20 | 45210000 |

45.22 | Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin | Obsah této třídy: – montáž střech– pokládání střech– izolace proti vodě a vlhkosti | 45220000 |

45.23 | Výstavba komunikací, letišť a sportovních areálů | Obsah této třídy: – výstavba dálnic, silnic, ulic jiných cest pro vozidla a pěší– výstavba železnic– výstavba vzletových a přistávacích drah– výstavba hřišť, stadionů, bazénů, tělocvičen, tenisových kurtů, golfových hřišť a ostatních sportovních zařízení (kromě budov)– značení povrchu silnic a parkovišťTato třída nezahrnuje: – přípravné zemní práce, viz 45.11 | 45230000 |

45.24 | Výstavba vodních děl | Tato třída zahrnuje výstavbu: vodních cest, přístavů (včetně jachetních), říčních staveb, zdymadel apod.přehrad a hrázípodpovrchových vodních děl | 45240000 |

45.25 | Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla | Obsah této třídy: specializované činnosti vyžadující zvláštní odbornou kvalifikaci nebo vybavení:výstavba základů včetně pilotovánívrtání a výstavba studen, hloubení šachetmontáž ocelových prvků nikoli vlastní výrobyohýbání ocelizednické a dlaždičské prácemontáž a demontáž lešení a pohyblivých pracovních plošin, včetně jejich pronájmuvýstavba komínů a průmyslových pecíTato třída nezahrnuje: pronájem lešení bez jejich montáže a demontáže, viz 71.32 | 45250000 |

45.3 | | Stavební montážní práce | | 45300000 |

45.31 | Elektroinstalace | Obsah této třídy: montáž:elektrických vedení a instalacítelekomunikačních systémůelektrického vytápěnírozhlasových a televizních antén (pro obytné budovy)protipožárních hlásičůzabezpečovacích zařízení proti vloupánívýtahů a eskalátorůhromosvodů apod.v budovách a jiných stavbách | 45310000 |

45.32 | Izolační práce | Obsah této třídy: montáž izolace tepelné, hlukové nebo vibrační v budovách a jiných stavbáchTato třída nezahrnuje: izolaci proti vodě a vlhkosti, viz 45.22 | 45320000 |

45.33 | Instalatérské práce | Obsah této třídy: montáž:plynového, vodovodního a sanitárního potrubívytápěcího, ventilačního, chladícího nebo klimatizačního zařízení a vedenípostřikovacích zařízenív budovách a jiných stavbáchTato třída nezahrnuje: montáž elektrického vytápění, viz 45.31 | 45330000 |

45.34 | Ostatní stavební montážní práce | Obsah této třídy: montáž osvětlovacích a signálních zařízení pro silnice, železnice, letiště a přístavymontáž zařízení a pevných součástí jinde neuvedených v budovách a jiných stavbách | 45340000 |

45.4 | | Kompletační a dokončovací práce | | 45400000 |

45.41 | Omítkářské a štukatérské práce | Obsah této třídy: omítání a štukování, včetně s tím souvisejícího laťování, na budovách a jiných stavbách a v jejich interiérech | 45410000 |

45.42 | Truhlářské a zámečnické kompletační práce | Obsah této třídy: montáž dveří, oken, dveřních a okenních rámů, vestavěných kuchyní, schodišť, zařízení obchodů apod. nikoli vlastní výroby ze dřeva nebo jiných materiálůdokončovací práce v interiéru jako obkládání stropů, stěn, montáž mobilních příčekTato třída nezahrnuje: pokládka parket a jiných dřevěných podlahových krytin, viz 45.43 | 45420000 |

45.43 | Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin | Obsah této třídy: lepení tapet pokládka:keramických, betonových nebo kamenných dlaždic a obkládačekparket a jiných dřevěných podlahových krytin podlahových koberců a linoleí, včetně gumových a plastových podlahových krytinteracových, mramorových, žulových nebo břidlicových podlahových krytin a obkladů stěn | 45430000 |

45.44 | Sklenářské, malířské a natěračské práce | Obsah této třídy: aplikace vnitřních a vnějších nátěrů budovnatírání inženýrských stavebmontáž skel a zrcadelTato třída nezahrnuje: montáž oken | 45440000 |

45.45 | Ostatní dokončovací stavební práce | Obsah této třídy: montáž bazénů čištění fasád tlakovou párou, pískem a podobněostatní kompletační a dokončovací stavební práce jinde neuvedenéTato třída nezahrnuje: čištění interiérů budov a jiných staveb, viz 74.70 | 45450000 |

45.5 | | Pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou | | 45500000 |

45.50 | Pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou | Tato třída nezahrnuje: pronájem stavebních nebo demoličních strojů a zařízení bez obsluhy, viz 71.32 | 45500000 |

[1] V případě odlišných interpretací mezi nomenklaturami CPV a NACE má přednost nomenklatura NACE.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XIII

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT OBSAŽENY V OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE

A. OTEVŘENÁ ŘÍZENÍ

1. Název, adresa, telegrafická adresa, elektronická adresa, telefonní, dálnopisné a faxové číslo zadavatele.

2. Popřípadě informace, zda je zakázka vyhrazena pro chráněné dílny nebo zda je její plnění vyhrazeno v rámci programů chráněného zaměstnání.

3. Povaha zakázky (na dodávky, na stavební práce nebo na služby; popřípadě informace, jde-li o rámcovou dohodu) nebo dynamický nákupní systém.

Kategorie služby podle přílohy XVII A nebo XVII B a popis (referenční číslo (čísla) nomenklatury).

Popřípadě údaj, zda se žádají nabídky týkající se koupě, leasingu, nájmu nebo koupě na splátky nebo jejich kombinací.

4. Místo dodání nebo provedení.

5. Pro zakázky na dodávky a stavební práce:

a) povaha a množství zboží, které má být dodáno (referenční číslo (čísla) nomenklatury), včetně opcí na dodatečné zakázky a, pokud je to možné, odhadovaný termín, kdy bude možné taková práva uplatnit, a počet případných obnovení. V případě opakujících se zakázek, pokud je to možné, také odhadovaný termín následných výzev k účasti v soutěži na zboží, které má být dodáno, a povaha a rozsah služeb, které mají být poskytnuty, a obecná povaha stavebních prací (referenční číslo (čísla) nomenklatury).

b) informace, zda se dodavatelé mohou ucházet o část nebo veškeré požadované zboží.

Jestliže je u zakázek na stavební práce zakázka nebo práce rozdělena do několika položek, pořadí podle velikosti jednotlivých položek a možnost ucházet se o jednu, několik, nebo všechny položky.

c) pro zakázky na stavební práce: informace týkající se účelu stavby nebo zakázky, pokud zakázka zahrnuje také vypracování projektu.

6. Pro zakázky na služby:

a) povaha a rozsah služeb, které mají být poskytnuty, včetně opcí na dodatečné zakázky a, pokud je to možné, odhadovaný termín, kdy bude možné takové opce uplatnit, a počet případných obnovení. V případě opakujících se zakázek, pokud je to možné, také odhadovaný termín následných výzev k účasti v soutěži na služby, které mají být poskytnuty;

b) informace, zda je poskytování služby podle právních a správních předpisů vyhrazeno určitému povolání;

c) odkaz na právní a správní předpisy;

d) informace, zda mají právnické osoby uvádět jména a profesní kvalifikaci zaměstnanců, kteří budou odpovědní za poskytnutí služeb;

e) informace, zda se poskytovatelé služeb mohou ucházet o část dotčených služeb.

7. Informace, zda existuje možnost podávat varianty (je-li známa).

8. Dodací lhůta, lhůta pro dokončení nebo trvání zakázky na služby, a pokud je to možné, den započetí.

9. a) Adresa útvaru, u kterého lze žádat zadávací dokumentaci a dodatečné dokumenty.

b) Popřípadě náklady a platební podmínky pro obdržení těchto dokumentů.

10. a) Lhůta pro obdržení nabídek nebo předběžných oznámení, je-li zaváděn dynamický nákupní systém.

b) Adresa, na kterou mají být zaslány.

c) Jazyk nebo jazyky, ve kterých musí být vypracovány.

11. a) Popřípadě osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek.

b) Den, čas a místo tohoto otevírání.

12. Popřípadě požadované zálohy a záruky.

13. Hlavní podmínky týkající se financování a placení nebo odkazy na ustanovení, v nichž jsou obsaženy.

14. Popřípadě právní forma, kterou musí mít skupina hospodářských subjektů, kterým bude zadána zakázka.

15. Minimální hospodářské a technické požadavky na hospodářský subjekt, kterému má být zadána zakázka.

16. Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán.

17. Případné zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá.

18. Kritéria podle článku 55, která budou použita pro zadání zakázky: "nejnižší cena", nebo "hospodářsky nejvýhodnější nabídka". Kritéria pro určení hospodářsky nejvýhodnější nabídky a jejich poměrná váha, nebo případně pořadí jejich významu se uvádí v případě, že nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

19. Popřípadě odkaz na zveřejnění pravidelného předběžného oznámení nebo oznámení o zveřejnění takového oznámení v rámci profilu kupujícího, ke kterému se zakázka vztahuje, v Úředním věstníku Evropské unie.

20. Název a adresa orgánu odpovědného za odvolací, případně mediační řízení. Podrobné informace o lhůtách pro podání odvolání nebo v případě potřeby název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo a elektronická adresa útvaru, u kterého mohou být tyto informace získány.

21. Den odeslání oznámení zadavatelem.

22. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel oznámení (určí tento úřad).

23. Další důležité informace.

B. OMEZENÁ ŘÍZENÍ

1. Název, adresa, telegrafická adresa, elektronická adresa, telefonní, dálnopisné a faxové číslo zadavatele.

2. Popřípadě informace, zda je zakázka vyhrazena pro chráněné dílny nebo zda je její plnění vyhrazeno v rámci programů chráněného zaměstnání.

3. Povaha zakázky (na dodávky, na stavební práce nebo na služby; popřípadě informace, jde-li o rámcovou dohodu).

Kategorie služby podle přílohy XVII A nebo XVII B a popis (referenční číslo (čísla) nomenklatury).

Popřípadě údaj, zda se žádají nabídky týkající se koupě, leasingu, nájmu nebo koupě na splátky nebo jejich kombinací.

4. Místo dodání nebo provedení.

5. Pro zakázky na dodávky a stavební práce:

a) povaha a množství zboží, které má být dodáno (referenční číslo (čísla) nomenklatury), včetně opcí na dodatečné zakázky a, pokud je to možné, odhadovaný termín, kdy bude možné takové opce uplatnit, a počet případných obnovení. V případě opakujících se zakázek, pokud je to možné, také odhadovaný termín následných výzev k účasti v soutěži na zboží, které má být dodáno, a povaha a rozsah služeb, které mají být poskytnuty, a obecná povaha stavebních prací (referenční číslo (čísla) nomenklatury).

b) informace, zda se dodavatelé mohou ucházet o část nebo veškeré požadované zboží.

Jestliže je u zakázek na stavební práce zakázka nebo práce rozdělena do několika položek, pořadí podle velikosti jednotlivých položek a možnost ucházet se o jednu, několik, nebo všechny položky.

c) informace týkající se účelu stavby nebo zakázky, pokud zakázka zahrnuje také vypracování projektu.

6. Pro zakázky na služby:

a) povaha a rozsah služeb, které mají být poskytnuty, včetně opcí na dodatečné zakázky a, pokud je to možné, odhadovaný termín, kdy bude možné takové opce uplatnit, a počet případných obnovení. V případě opakujících se zakázek, pokud je to možné, také odhadovaný termín následných výzev k účasti v soutěži na služby, které mají být poskytnuty;

b) informace, zda je poskytování služby podle právních a správních předpisů vyhrazeno určitému povolání;

c) odkaz na právní a správní předpisy;

d) informace, zda mají právnické osoby uvádět jména a profesní kvalifikaci zaměstnanců, kteří budou odpovědní za poskytnutí služeb;

e) informace, zda se poskytovatelé služeb mohou ucházet o část dotčených služeb.

7. Informace, zda existuje možnost podávat varianty (je-li známa).

8. Dodací lhůta, lhůta pro dokončení nebo trvání zakázky na služby, a pokud je to možné, pro započetí.

9. Popřípadě právní forma, kterou musí mít skupina hospodářských subjektů, kterým bude zadána zakázka.

10. a) Lhůta pro obdržení žádostí o účast.

b) Adresa, na kterou mají být zaslány.

c) Jazyk nebo jazyky, ve kterých musí být vypracovány.

11. Lhůta pro odeslání výzev k účasti v soutěži.

12. Popřípadě požadované zálohy a záruky.

13. Hlavní podmínky týkající se financování a placení nebo odkaz na ustanovení, v nichž jsou obsaženy.

14. Informace týkající se postavení hospodářského subjektu a minimální hospodářské a technické požadavky, které musí splnit.

15. Kritéria podle článku 55, která budou použita pro zadání zakázky: "nejnižší cena", nebo "hospodářsky nejvýhodnější nabídka". Kritéria pro určení hospodářsky nejvýhodnější nabídky a jejich poměrná váha, nebo případně pořadí jejich významu se uvádí v případě, že nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci nebo ve výzvě k podání nabídky.

16. Případné zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá.

17. Popřípadě odkaz na zveřejnění pravidelného předběžného oznámení nebo oznámení o zveřejnění takového oznámení v rámci profilu kupujícího, ke kterému se zakázka vztahuje, v Úředním věstníku Evropské unie.

18. Název a adresa orgánu odpovědného za odvolací, případně mediační řízení. Podrobné informace o lhůtách pro podání odvolání nebo v případě potřeby název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo a elektronická adresa útvaru, u kterého mohou být tyto informace získány.

19. Den odeslání oznámení.

20. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel oznámení (určí tento úřad).

21. Další důležité informace.

C. VYJEDNÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Název, adresa, telegrafická adresa, elektronická adresa, telefonní, dálnopisné a faxové číslo zadavatele.

2. Popřípadě informace, zda je zakázka vyhrazena pro chráněné dílny nebo zda je její plnění vyhrazeno v rámci programů chráněného zaměstnání.

3. Povaha zakázky (na dodávky, na stavební práce nebo na služby; popřípadě informace, jde-li o rámcovou dohodu).

Kategorie služby podle přílohy XVII A nebo XVII B a popis (referenční číslo (čísla) nomenklatury).

Popřípadě údaj, zda se žádají nabídky týkající se koupě, leasingu, nájmu nebo koupě na splátky nebo jejich kombinací.

4. Místo dodání nebo provedení.

5. Pro zakázky na dodávky a stavební práce:

a) povaha a množství zboží, které má být dodáno (referenční číslo (čísla) nomenklatury), včetně opcí na dodatečné zakázky a, pokud je to možné, odhadovaný termín, kdy bude možné takové opce uplatnit, a počet případných obnovení. V případě opakujících se zakázek, pokud je to možné, také odhadovaný termín následných výzev k účasti v soutěži na zboží, které má být dodáno, a povaha a rozsah služeb, které mají být poskytnuty, a obecná povaha stavebních prací (referenční číslo (čísla) nomenklatury).

b) informace, zda se dodavatelé mohou ucházet o část nebo veškeré požadované zboží.

Jestliže je u zakázek na stavební práce zakázka nebo práce rozdělena do několika položek, pořadí podle velikosti jednotlivých položek a možnost ucházet se o jednu, několik, nebo všechny položky.

c) informace týkající se účelu stavby nebo zakázky, pokud zakázka zahrnuje také vypracování projektu.

6. Pro zakázky na služby:

a) povaha a rozsah služeb, které mají být poskytnuty, včetně opcí na dodatečné zakázky a, pokud je to možné, odhadovaný termín, kdy bude možné takové opce uplatnit, a počet případných obnovení. V případě opakujících se zakázek, pokud je to možné, také odhadovaný termín následných výzev k účasti v soutěži na služby, které mají být poskytnuty;

b) informace, zda je poskytování služby podle právních a správních předpisů vyhrazeno určitému povolání;

c) odkaz na právní a správní předpisy;

d) informace, zda mají právnické osoby uvádět jména a profesní kvalifikaci zaměstnanců, kteří budou odpovědní za poskytnutí služeb;

e) informace, zda se poskytovatelé služeb mohou ucházet o část dotčených služeb.

7. Informace, zda existuje možnost podávat varianty (je-li známa).

8. Dodací lhůta, lhůta pro dokončení nebo trvání zakázky na služby, a pokud je to možné, pro započetí.

9. Popřípadě právní forma, kterou musí mít skupina hospodářských subjektů, kterým bude zadána zakázka.

10. a) Lhůta pro přijetí žádostí o účast.

b) Adresa, na kterou mají být zaslány.

c) Jazyk nebo jazyky, ve kterých musí být vypracovány.

11. Případné požadované zálohy a záruky.

12. Hlavní podmínky týkající se financování a placení nebo odkaz na ustanovení, v nichž jsou obsaženy.

13. Informace týkající se postavení hospodářského subjektu a minimální hospodářské a technické požadavky, které musí splnit.

14. Kritéria podle článku 55, která budou použita pro zadání zakázky: "nejnižší cena", nebo "hospodářsky nejvýhodnější nabídka". Kritéria pro určení hospodářsky nejvýhodnější nabídky a jejich poměrná váha, nebo případně pořadí jejich významu se uvádí v případě, že nejsou uvedeny ve specifikacích nebo ve výzvě k vyjednávání.

15. Případná jména a adresy hospodářských subjektů již vybraných zadavatelem.

16. Popřípadě den (dny) předchozího zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

17. Případné zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá.

18. Popřípadě odkaz na zveřejnění pravidelného předběžného oznámení nebo oznámení o zveřejnění takového oznámení v rámci profilu kupujícího, ke kterému se zakázka vztahuje, v Úředním věstníku Evropské unie.

19. Název a adresa orgánu odpovědného za odvolací, případně mediační řízení. Podrobné informace o lhůtách pro podání odvolání nebo v případě potřeby název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo a elektronická adresa útvaru, u kterého mohou být tyto informace získány.

20. Datum odeslání oznámení.

21. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel oznámení (určí tento úřad).

22. Další důležité informace.

D. ZJEDNODUŠENÉ OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE V RÁMCI DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU [1]

1. Země zadavatele.

2. Název a elektronická adresa zadavatele.

3. Odkaz na zveřejnění oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému.

4. Elektronická adresa, na je dostupná zadávací dokumentace a další podklady k dynamickému nákupnímu systému.

5. Předmět zakázky: popis referenčním číslem (čísly) nomenklatury CPV a množství nebo rozsah zadávané zakázky.

6. Lhůta pro podání předběžných oznámení.

[1] S cilem přijetí do systému s cílem mít možnost následně se zučastnit výzvy na předložení nabídky pro konkrétní zakázku.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XIV

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT OBSAŽENY V OZNÁMENÍ O EXISTENCI SYSTÉMU KVALIFIKACE

1. Název, adresa, telefonní číslo, telegrafická adresa, elektronická adresa, telefonní číslo, dálnopisné a faxové číslo zadavatele.

2. Popřípadě informace, zda je zakázka vyhrazena pro chráněné dílny nebo zda je její plnění vyhrazeno v rámci programů chráněného zaměstnání.

3. Účel systému kvalifikace (popis zboží, služeb nebo stavebních prací nebo jejich kategorií, které mají být zadány prostřednictvím systému –referenční číslo (čísla) nomenklatury).

4. Podmínky, které mají hospodářské subjekty splnit vzhledem ke své kvalifikaci podle systému, a metodika prověřování každé z těchto podmínek. Je-li popis těchto podmínek a prověřovacích metod objemný a vychází-li z podkladů, které mají hospodářské subjekty k dispozici, postačí shrnutí hlavních podmínek a metod a odkaz na tyto podklady.

5. Doba trvání systému kvalifikace a formality pro jeho prodloužení.

6. Údaj o tom, zda je oznámení použito jako výzva k účasti v soutěži.

7. Adresa, na které lze obdržet další informace o systému kvalifikace (liší-li se od adres stanovených v bodu 1).

8. Název a adresa orgánu odpovědného za odvolací, případně mediační řízení. Podrobné informace o lhůtách pro podání odvolání nebo v případě potřeby název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo a elektronická adresa útvaru, u kterého mohou být tyto informace získány.

9. Kritéria podle článku 55, která budou použita pro zadání zakázky, jsou-li známa: "nejnižší cena", nebo "hospodářsky nejvýhodnější nabídka". Kritéria pro určení hospodářsky nejvýhodnější nabídky a jejich poměrná váha, nebo případně pořadí jejich významu se uvádí v případě, že nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci nebo ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání.

10. Další důležité informace.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XV A

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT OBSAŽENY V PRAVIDELNÉM PŘEDBĚŽNÉM OZNÁMENÍ

I. POVINNÉ RUBRIKY PRO VŠECHNY PŘÍPADY

1. Název, adresa, telefonní číslo, telegrafická adresa, elektronická adresa, telefonní číslo, dálnopisné a faxové číslo zadavatele nebo útvaru, u kterého lze obdržet dodatečné informace.

2. a) U zakázek na dodávky: povaha a množství nebo hodnota služeb nebo zboží, které má být dodáno (referenční číslo (čísla) nomenklatury).

b) U zakázek na stavební práce: povaha a rozsah služeb, které mají být poskytnuty, hlavní charakteristiky stavebních prací nebo položek odkazem na stavební práce (referenční číslo (čísla) nomenklatury).

c) U zakázek na služby: předpokládaný celkový rozsah služeb, jejichž kategorie jsou uvedeny v příloze XVII A (referenční číslo (čísla) nomenklatury).

3. Den odeslání oznámení nebo odeslání oznámení o zveřejnění takového oznámení na profilu kupujícího.

4. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství obdržel oznámení (určí tento úřad).

5. Další důležité informace.

II. INFORMACE, KTERÉ BY MĚLY BÝT PŘEDLOŽENY, JE-LI OZNÁMENÍ POUŽITO JAKO VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI NEBO POVOLUJE-LI ZKRÁCENÍ LHŮT PRO PŘIJETÍ NABÍDEK

6. Údaj, že zájemci z řad dodavatelů by měli zadavateli ohlásit svůj zájem o zakázku či zakázky.

7. Popřípadě informace, zda je zakázka vyhrazena pro chráněné dílny nebo zda je její plnění vyhrazeno v rámci programů chráněného zaměstnání.

8. Lhůta pro přijetí žádostí o výzvu k podání nabídky nebo k vyjednávání.

9. Povaha a množství zboží, které má být dodáno, nebo hlavní charakteristiky stavebních prací ve smyslu přílohy XVII A a údaj, zda je předpokládána rámcová dohoda nebo dohody, včetně možnosti dalšího zadání zakázek a předpokládaného času, který je na další zadání zakázek k dispozici, jakož i počet případných obnovení. U opakujících se zakázek dále předpokládaný termín následných výzev k účasti v soutěži.

10. Údaj, zda se žádají nabídky týkající se koupě, leasingu, nájmu nebo koupě na splátky nebo jejich kombinací.

11. Dodací lhůta, lhůta pro dokončení nebo trvání zakázky na služby, a pokud je to možné, den započetí.

12. Adresa, na kterou by zájemci z řad podniků měli zasílat svá písemná vyjádření zájmu.

Lhůta pro obdržení vyjádření zájmu.

Povolený jazyk nebo jazyky, v nichž se vyjádření zájmu nebo nabídky předkládají.

13. Od dodavatelů vyžadované hospodářské a technické podmínky a finanční a technické záruky.

14. a) Předpokládaný den zahájení zadávacích řízení týkajících se zakázky či zakázek (je-li znám);

b) Druh zadávacího řízení (omezené nebo vyjednávací);

c) Výše případné částky, která má být zaplacena pro získání dokumentace týkající se konzultace, a platební podmínky.

15. Případné zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá.

16. Název a adresa orgánu odpovědného za odvolací, případně mediační řízení. Podrobné informace o lhůtách pro podání odvolání nebo v případě potřeby název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo a elektronická adresa útvaru, u kterého mohou být tyto informace získány.

17. Kritéria podle článku 55, která budou použita pro zadání zakázky, jsou-li známa: "nejnižší cena", nebo "hospodářsky nejvýhodnější nabídka". Kritéria pro určení hospodářsky nejvýhodnější nabídky a jejich poměrná váha, nebo případně pořadí jejich významu se uvádí v případě, že nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci nebo ve výzvě k potvrzení zájmu ve smyslu čl. 47 odst. 5 nebo ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XV B

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT OBSAŽENY V OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ PRAVIDELNÉHO OZNÁMENÍ NA PROFILU KUPUJÍCÍHO, KTERÉ NESLOUŽÍ JAKO VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI

1. Země zadavatele.

2. Název zadavatele.

3. Internetová adresa "profilu kupujícího" (URL).

4. Referenční číslo nomenklatury CPV.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XVI

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT OBSAŽENY V OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY

I. Informace určené pro zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie [1]

1. Název a adresa zadavatele.

2. Povaha zakázky (na dodávky, na stavební práce nebo na služby a referenční číslo (čísla) nomenklatury; popřípadě informace, jde-li o rámcovou dohodu).

3. Alespoň souhrnný údaj o povaze a množství výrobků, stavebních prací nebo poskytovaných služeb.

4. a) Forma výzvy k účasti v soutěži (oznámení o existenci systému kvalifikace; pravidelné oznámení; výzva k podání nabídek).

b) Odkaz na zveřejnění oznámení v Úředním věstníkuEvropské unie.

c) V případě zakázek zadaných bez předchozí výzvy k účasti v soutěži odkaz na příslušné ustanovení čl. 40 odst. 3 nebo článku 32.

5. Zadávací řízení (otevřené, omezené nebo vyjednávací).

6. Počet přijatých nabídek.

7. Den zadání zakázky.

8. Cena zaplacená za příležitostné koupě podle čl. 40 odst. 3 písm. j).

9. Jméno a adresa hospodářského subjektu (subjektů).

10. Popřípadě informace, zda zakázka byla nebo může být zadána třetí osobě.

11. Zaplacená cena nebo ceny nejvyšší a nejnižší nabídky z těch, které byly při zadávání zakázky vzaty v úvahu.

12. Název a adresa orgánu odpovědného za odvolací, případně mediační řízení. Podrobné informace o lhůtách pro podání odvolání nebo v případě potřeby název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo a elektronická adresa útvaru, u kterého mohou být tyto informace získány.

13. Nepovinné informace:

- hodnota a podíl zakázky, která může být zadána třetí osobě,

- kritéria pro zadání.

II. Informace neurčené pro zveřejnění

14. Počet zadaných zakázek (pokud byla zakázka rozdělena mezi více dodavatelů)

15. Hodnota každé zadané zakázky.

16. Země původu výrobku nebo služby (původ ve Společenství nebo původ mimo Společenství; pokud se jedná o původ mimo Společenství, rozdělený podle třetích zemí).

17. Jaká byla použita kritéria pro zadání? (hospodářsky nejvýhodnější nabídka; nejnižší cena)?

18. Byla zakázka zadána uchazeči, který předložil variantu ve smyslu čl. 36 odst. 1?

19. Byly některé nabídky odmítnuty podle článku 57 z toho důvodu, že byly mimořádně nízké?

20. Den odeslání oznámení zadavatelem.

21. V případě zakázek na služby uvedené v příloze XVII B souhlas zadavatele se zveřejněním oznámení (čl. 43 odst. 4).

[1] Informace v rubrikách 6, 9 a 11 jsou považovány za neurčené pro zveřejnění, domnívá-li se zadavatel, že by jejich zveřejnění mohlo ohrozit citlivý obchodní zájem.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XVII A [1]

SLUŽBY VE SMYSLU ČLÁNKU 31

Kategorie | Předmět | Referenční číslo CPC | Referenční čísla CPV |

1 | Údržbářské a opravářské služby | 6112, 6122, 633, 886 | Od 50100000 do 50982000 (kromě 50310000 až 50324200 a 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) |

2 | Pozemní přeprava,včetně přepravy peněz a kurýrních služeb, s výjimkou přepravy pošty | 712 (kromě 71235), 7512, 87304 | Od 60112000-6 do 60129300-1 (kromě 60121000 až 60121600, 60122200-1, 60122230-0) a od 64120000-3 do 64121200-2 |

3 | Letecká přeprava cestujících i nákladu, s výjimkou pošty | 73 (kromě 7321) | Od 62100000-3 do 62300000-5 (kromě 62121000-6, 62221000-7) |

4 | Pozemní přepravapošty a letecká přeprava pošty | 71235, 7321 | 60122200-1, 60122230-0 62121000-6, 62221000-7 |

5 | Telekomunikační služby | 752 | Od 64200000-8 do 64228200-2, 72318000-7, a od 72530000-9 do 72532000-3 |

6 | Finanční služby a)Pojišťovací službyb)Bankovnictví a investiční služby | ex 81, 812, 814 | Od 66100000-1 do 66430000-3 a od 67110000-1 do 67262000-1 |

7 | Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby | 84 | Od 50300000-8 do 50324200-4, od 72100000-6 do 72591000-4 (kromě 72318000-7 a od 72530000-9 do 72532000-3) |

8 | Služby ve výzkumu a vývoji | 85 | Od 73000000-2 do 73300000-5 (kromě 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0) |

9 | Účetnictví a audit | 862 | Od 74121000-3 do 74121250-0 |

10 | Průzkum trhu a veřejného mínění | 864 | Od 74130000-9 do 74133000-0 a 74423100-1, 74423110-4 |

11 | Poradenství a s tím spojené služby | 865, 866 | Od 73200000-4 do 73220000-0, od 74140000-2 do 74150000-5 (kromě 74142200-8) a 74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0 |

12 | Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování, související vědecko-technické poradenství, technické testování a provádění analýz | 867 | Od 74200000-1 do 74276400-8 a od 74310000-5 do 74323100-0 a 74874000-6 |

13 | Reklamní služby | 871 | Od 74400000-3 do 74422000-3 (kromě 74420000-9 a 74421000-6) |

14 | Úklidové služby a domovní správa | 874, 82201 až 82206 | Od 70300000-4 do 70340000-6 a od 74710000-9 do 74760000-4 |

15 | Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě | 88442 | Od 78000000-7 do 78400000-1 |

16 | Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu, sanitární a podobné služby | 94 | Od 90100000-8 do 90320000-6 a 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0 |

[1] V případě odlišných interpretací mezi nomenklaturami CPV a CPC má přednost nomenklatura CPC.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XVII B

SLUŽBY VE SMYSLU ČLÁNKU 32

Kategorie | Předmět | Referenční číslo CPC | Referenční čísla CPV |

17 | Pohostinství a ubytovací služby | 64 | Od 55000000-0 do 55524000-9 a od 93400000-2 do 93411000-2 |

18 | Železnice | 711 | 60111000-9 a od 60121000-2 do 60121600-8 |

19 | Plavba | 72 | Od 61000000-5 do 61530000-9 a od 63370000-3 do 63372000-7 |

20 | Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě | 74 | 62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 62450000-1, od 63000000-9 do 63600000-5 (kromě 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7) a 74322000-2, 93610000-7 |

21 | Právní služby | 861 | Od 74110000-3 do 74114000-1 |

22 | Personální agentury | 872 | Od 74500000-4 do 74540000-6 (kromě 74511000-4) a od 95000000-2 do 95140000-5 |

23 | Pátrací a bezpečnostní služby s výjimkou přepravy peněz | 873 (kromě 87304) | Od 74600000-5 do 74620000-1 |

24 | Vzdělávání a odborné vzdělávání | 92 | Od 80100000-5 do 80430000-7 |

25 | Zdravotnictví a sociální služby | 93 | 74511000-4 a od 85000000-9 do 85323000-9 (kromě 85321000-5 a 85322000-2) |

26 | Rekreace, kultura a sport | 96 | Od 74875000-3 do 74875200-5 a od 92000000-1 do 92622000-7 (kromě 92230000-2) |

27 | Jiné služby | | |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XVIII

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT OBSAŽENY V OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉ SOUTĚŽI NA URČITÝ VÝKON

1. Název, adresa, elektronická adresa, telefonní, dálnopisné a faxové číslo zadavatele a služby, od které lze obdržet dodatečné informace.

2. Popis projektu (referenční číslo (čísla) nomenklatury).

3. Povaha veřejné soutěže o návrh: otevřená nebo omezená

4. V případě otevřené veřejné soutěže: lhůta pro přijetí projektů.

5. V případě omezené veřejné soutěže:

a) předpokládaný počet účastníků nebo jejich rozpětí;

b) popřípadě jména již vybraných účastníků;

c) kritéria pro výběr účastníků;

d) lhůta pro přijetí žádostí o účast.

6. Popřípadě informace, zda je účast vyhrazena určitému povolání.

7. Kritéria pro hodnocení projektů.

8. Popřípadě jména členů poroty.

9. Informace, zda je rozhodnutí poroty pro zadavatele závazné.

10. Popřípadě počet a hodnota cen.

11. Popřípadě podrobnosti o platbách všem účastníkům.

12. Informace, zda jsou těm, kteří získají cenu, povoleny navazující zakázky.

13. Název a adresa orgánu příslušného pro odvolací nebo zprostředkovací řízení. Podrobné informace o lhůtách pro podání odvolání nebo případně název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo a elektronická adresa úvaru, u kterého mohou být tyto informace získány.

14. Den odeslání oznámení.

15. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství oznámení obdržel.

16. Jiné důležité informace.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XIX

INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT OBSAŽENY V OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH VEŘEJNÉ SOUTĚŽE NA URČITÝ VÝKON

1. Název, adresa, telegrafická adresa, telefonní, dálnopisné a faxové číslo zadavatele.

2. Popis projektu (referenční číslo (čísla) nomenklatury).

3. Celkový počet účastníků.

4. Počet zahraničních účastníků.

5. Vítězný účastník (účastníci) veřejné soutěže na určitý výkon.

6. Případné ceny.

7. Jiné informace.

8. Odkaz na oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon.

9. Název a adresa orgánu příslušného pro odvolací nebo zprostředkovací řízení. Podrobné informace o lhůtách pro podání odvolání nebo případně název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo a elektronická adresa útvaru, u kterého mohou být tyto informace získány.

10. Den odeslání oznámení.

11. Den, kdy Úřad pro úřední tisky Evropských společenství oznámení obdržel.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XX

HLAVNÍ VLASTNOSTI ZVEŘEJŇOVÁNÍ

1. Zveřejňování oznámení

a) Oznámení uvedená v článcích 41, 42, 43 a 63 zasílají zadavatelé Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství ve formátu požadovaném směrnicí Komise 2001/78/ES, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 93/36/EHS, přílohy IV, V a VI směrnice Rady 93/37/EHS, přílohy III a IV směrnice Rady 92/50/EHS ve znění směrnice 97/52/ES, a přílohy XII až XV, XVII a XVIII směrnice Rady 93/38/EHS ve znění směrnice 98/4/ES (směrnice o použití jednotných formulářů při zveřejňování vyhlášení veřejné zakázky) [1]. Stejný formát musí zachovávat též pravidelná předběžná oznámení ve smyslu čl. 41 odst. 1 zveřejňovaná na profilu kupujícího, jak je uvedeno v bodu 2 písm. b), a oznámení o takovém zveřejnění.

b) Oznámení uvedená v článcích 41, 42, 43 a 63 zveřejňuje Úřad pro úřední tisky Evropských společenství nebo v případě pravidelných předběžných oznámení na profilu kupujícího v souladu s čl. 41 odst. 1 zadavatelé.

Zadavatelé mohou tyto informace navíc zveřejnit na internetu na "profilu kupujícího", jak je uveden v bodu 2 písm. b);

c) Úřad pro úřední tisky Evropských společenství vydá zadavateli potvrzení uvedené v čl. 44 odst. 7.

2. Zveřejňování dodatečných nebo doplňujících informací

a) Zadavatelé se vyzývají, aby zveřejňovali zadávací dokumentaci a dodatečné dokumenty v plném znění na internetu.

b) Profil kupujícího může obsahovat též pravidelná předběžná oznámení ve smyslu čl. 41 odst. 1, informace o aktuálních výzvách k podání nabídky, plánovaných nákupech, zadaných zakázkách a zrušených řízeních a veškeré užitečné obecné informace, např. kontaktní místo, telefonní a faxové číslo, poštovní a elektronickou adresu.

3. Formát a postupy pro zasílání oznámení elektronickými prostředky

Formát a postupy pro zasílání oznámení elektronickými prostředky jsou dostupné na internetové adrese "http://simap.eu.int".

[1] Úř. věst. L 285, 29.10.2001, s. 1 a Úř. věst. L 214, 9.8.2002, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XXI

DEFINICE NĚKTERÝCH TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ

Pro účely této směrnice se rozumí:

1. a) "technickou specifikací" v případě zakázek na služby nebo dodávky specifikace v dokumentu, které definují požadované vlastnosti výrobku nebo služby, například úroveň jakosti, úroveň vlivu na životní prostředí, uzpůsobení všem požadavkům (včetně přístupnosti pro zdravotně postižené osoby) a posuzování shody, výkon, užitné vlastnosti, bezpečnost nebo rozměry, včetně požadavků týkajících se obchodního názvu, terminologie, symbolů, přezkoušení a zkušebních metod, balení, značení a štítkování, návodu k použití, výrobních postupů a metod a postupů posuzování shody;

b) "technickými specifikacemi" v případě zakázek na stavební práce veškeré technické požadavky obsažené zejména v zadávací dokumentaci, které definují požadované vlastnosti materiálu, výrobku nebo dodávky, které umožňují, aby materiály, výrobky nebo dodávky byly popsány takovým způsobem, který splňuje účel zamýšlený zadavatelem. Tyto vlastnosti zahrnují úroveň vlivu na životní prostředí, uzpůsobení všem požadavkům (včetně přístupnosti pro postižené osoby) a posuzování shody, výkon, bezpečnost nebo rozměry, včetně postupů zajištění jakosti, terminologie, symbolů, přezkoušení a zkušebních metod, balení, značení nebo štítkování, návodu k použití a výrobních postupů a metod. Dále zahrnují pravidla pro projekt a výpočet nákladů, testy, podmínky pro inspekci a převzetí staveb, metody a způsoby konstrukce a všechny ostatní technické podmínky, které je zadavatel schopen stanovit podle obecných nebo odborných předpisů, pokud jde o dokončené stavby a materiály nebo díly, které zahrnují;

2. "mezinárodní norma" : norma schválená mezinárodní normalizační organizací a zpřístupněná veřejnosti,

"evropská norma" : norma schválená evropským normalizačním subjektem a zpřístupněná veřejnosti,

"vnitrostátní norma" : norma schválená vnitrostátním normalizačním subjektem a zpřístupněná veřejnosti;

3. "evropským technickým schválením" příznivé technické hodnocení vhodnosti výrobku k použití pro určitý účel, založené na splnění základních požadavků na stavební práce prostřednictvím vlastních parametrů výrobku a vymezenými podmínkami pro použití a využití. Evropské technické schválení vydává subjekt schválený pro tento účel členským státem;

4. "obecnými technickými specifikacemi" technické specifikace vypracované postupem uznávaným členskými státy a zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie;

5. "technickým odkazem" produkt vytvořený evropskými normalizačními subjekty postupy přizpůsobenými vývoji potřeb trhu, který není úřední normou.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XXII

SOUHRNNÁ TABULKA LHŮT STANOVENÝCH V ČLÁNKU 45

Otevřená řízení

Lhůta pro doručení nabídek – bez pravidelného předběžného oznámení

Lhůta | Odeslání oznámení elektronickými prostředky | Elektronicky dostupná zadávací dokumentace | Elektronické oznámení plus "elektronická" zadávací dokumentace | Účinek na odst. 7 první pododstavec | Účinek na odst. 7 druhý pododstavec |

52 | 45 | 47 | 40 | žádný | žádný |

Se zveřejněním pravidelného předběžného oznámení

A: Obecná lhůta | Odeslání oznámení elektronickými prostředky | Elektronicky dostupná zadávací dokumentace | Elektronické oznámení plus "elektronická" zadávací dokumentace | Účinek na odst. 7 první pododstavec | Účinek na odst. 7 druhý pododstavec |

36 | 29 | 31 | 24 | žádný | žádný |

B: Minimální lhůta | Odeslání oznámení elektronickými prostředky | Elektronicky dostupná zadávací dokumentace | Elektronické oznámení plus "elektronická" zadávací dokumentace | Účinek na odst. 7 první pododstavec | Účinek na odst. 7 druhý pododstavec |

22 | 15 | 17 | 10 | 10 denní období se prodlouží na 15 dnů | 17 denní období se prodlouží na 22 dnů |

Omezená a vyjednávací řízení

Lhůta pro doručení žádostí o účast:

Obecná lhůta | Odeslání oznámení elektronickými prostředky | Elektronicky dostupná zadávací dokumentace | Elektronické oznámení plus "elektronická" zadávací dokumentace | Účinek na odst. 8 první pododstavec | Účinek na odst. 8 druhý pododstavec |

37 | 30 | Neuplatní se | Neuplatní se | Žádný | Neuplatní se |

Minimální lhůta | Odeslání oznámení elektronickými prostředky | Elektronicky dostupná zadávací dokumentace | Elektronické oznámení plus "elektronická" zadávací dokumentace | Účinek na odst. 8 první pododstavec | Účinek na odst. 8 druhý pododstavec |

22 | 15 | Neuplatní se | Neuplatní se | Žádný | Neuplatní se |

Minimální lhůta | Odeslání oznámení elektronickými prostředky | Elektronicky dostupná zadávací dokumentace | Elektronické oznámení plus "elektronická" zadávací dokumentace | Účinek na odst. 8 první pododstavec | Účinek na odst. 8 druhý pododstavec |

15 | 8 | Neuplatní se | Neuplatní se | Osmidenní období se prodlouží na 15 dnů | Neuplatní se |

Lhůta pro doručení nabídek

A: Obecná lhůta | Odeslání oznámení elektronickými prostředky | Elektronicky dostupná zadávací dokumentace | Elektronické oznámení plus "elektronická" zadávací dokumentace | Účinek na odst. 8 první pododstavec | Účinek na odst. 8 druhý pododstavec |

24 | Neuplatní se | 19 | Neuplatní se | Neuplatní se | Žádný |

B: Minimální lhůta | Odeslání oznámení elektronickými prostředky | Elektronicky dostupná zadávací dokumentace | Elektronické oznámení plus "elektronická" zadávací dokumentace | Účinek na odst. 8 první pododstavec | Účinek na odst. 8 druhý pododstavec |

10 | Neuplatní se | 5 | Neuplatní se | Neuplatní se | Pětidenní období se prodlouží na 10 dnů |

C: Lhůta stanovená dohodou | Odeslání oznámení elektronickými prostředky | Elektronicky dostupná zadávací dokumentace | Elektronické oznámení plus "elektronická" zadávací dokumentace | Účinek na odst. 8 první pododstavec | Účinek na odst. 8 druhý pododstavec |

| Neuplatní se | Neuplatní se | Neuplatní se | Neuplatní se | Neuplatní se |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XXIII

MEZINÁRODNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ VE SMYSLU ČL. 59 ODST. 4

- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat,

- Úmluva č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat,

- Úmluva č. 29 o nucené nebo povinné práci,

- Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce,

- Úmluva č. 138 o minimálním věku pro zaměstnávání dětí,

- Úmluva č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání),

- Úmluva č. 100 o stejném odměňování mužů a žen za práci stejné hodnoty,

- Úmluva č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XXIV

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE ZAŘÍZENÍ PRO ELEKTRONICKÝ PŘÍJEM NABÍDEK, ŽÁDOSTÍ O ÚČAST, ŽÁDOSTÍ O KVALIFIKACI A PLÁNŮ A PROJEKTŮ VE VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍCH NA URČITÝ VÝKON

Zařízení pro elektronický příjem nabídek, žádostí o účast, žádostí o kvalifikaci, jakož i plánů a projektů ve veřejných soutěžích musí technickými prostředky a vhodnými postupy zaručovat přinejmenším, že:

a) elektronické podpisy vztahující se k nabídkám, žádostem o účast, žádostem o kvalifikaci a k zasílání plánů a projektů jsou v souladu s vnitrostátními předpisy podle směrnice 1999/93/ES [1];

b) lze určit přesný čas a datum doručení nabídek, žádostí o účast, žádostí o kvalifikaci a plánů a projektů;

c) lze přiměřeně zajistit, že před uplynutím stanovených lhůt nemá nikdo přístup k údajům předaným v souladu s těmito požadavky;

d) v případě porušení tohoto zákazu přístupu lze přiměřeně zajistit, že porušení bude spolehlivě zjistitelné;

e) stanovený čas otevření doručených údajů mohou určit nebo změnit pouze oprávněné osoby;

f) v jednotlivých fázích řízení o kvalifikaci, zadávacího řízení nebo veřejné soutěže byl přístup ke všem nebo k části předaných údajů možný pouze tehdy, jednají-li oprávněné osoby současně;

g) současné jednání oprávněných osob umožňuje přístup k předaným údajům až od stanoveného dne;

h) údaje doručené a otevřené v souladu s těmito požadavky, zůstávají přístupné pouze osobám, které jsou oprávněny se s nimi seznamovat.

[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy (Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XXV

LHŮTY PRO PROVEDENÍ A POUŽITÍ

Směrnice | Lhůty pro provedení | Lhůty pro použití |

93/38/EHS (Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 84) | 1.7.1994 | Španělsko: 1.1.1997; Řecko a Portugalsko: 1.1.1998 |

98/4/ES (Úř. věst. L 101, 1.4.1998, s. 1) | 16.2.1999 | Řecko a Portugalsko: 16.2.1998 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XXVI

SROVNÁVACÍ TABULKA [1]

Tato směrnice | Směrnice 93/38/EHS | |

Čl. 1 odst. 1 | Čl. 1 odst. 1 věta první | |

Čl. 1 odst. 2 písm. a) | Čl. 1 odst. 4 věta první | Upraven |

Čl. 1 odst. 2 písm. b) první věta | Čl. 1 odst. 4 písm. b) první věta | Pozměněn |

Čl. 1 odst. 2 písm. b) druhá věta | Čl. 14 odst. 10 druhá věta | Upraven |

Čl. 1 odst. 2 písm. c) první pododstavec | Čl. 1 odst. 4 písm. a) | Upraven |

Čl. 1 odst. 2 písm. c) druhý pododstavec | | Nový |

Čl. 1 odst. 2 písm. d) první pododstavec | Čl. 1 odst. 4 písm. c) část 1 | Upraven |

Čl. 1 odst. 2 písm. d) druhý pododstavec | Čl. 1 odst. 4 druhý pododstavec | Upraven |

Čl. 1 odst. 2 písm. d) třetí pododstavec | | Nový |

Čl. 1 odst. 3 písm. a) | | Nový |

Čl. 1 odst. 3 písm. b) | | Nový |

Čl. 1 odst. 4 | Čl. 1 odst. 5 | Upraven |

Čl. 1 odst. 5 | | Nový |

Čl. 1 odst. 6 | | Nový |

Čl. 1 odst. 7 první pododstavec | Čl. 1 odst. 6, závěr | Pozměněn |

Čl. 1 odst. 7 druhý pododstavec | | Nový |

Čl. 1 odst. 7 třetí pododstavec | Čl. 1 odst. 6 věta prvá | Upraven |

Čl. 1 odst. 8 | | Nový |

Čl. 1 odst. 9 písm. a) až písm. c) | Čl. 1 odst. 7 | Upraven |

Čl. 1 odst. 10 | Čl. 1 odst. 16 | Upraven |

Čl. 1 odst. 11 | | Nový |

Čl. 1 odst. 12 | | Nový |

Čl. 1 odst. 13 | | Nový |

| Čl. 1 odst. 14 a 15 | Zrušen |

Čl. 2 odst. 1 písm. a) | Čl. 1 odst. 1 | |

Čl. 2 odst. 1 písm. b) | Čl. 1 odst. 2 | |

Čl. 2 odst. 2 | Čl. 2 odst. 1 | Upraven |

Čl. 2 odst. 3 | Čl. 2 odst. 3 | Pozměněn |

Čl. 3 odst. 1 | Čl. 2 odst. 2 písm. a) bod iii) | Upraven |

Čl. 3 odst. 2 | Čl. 2 odst. 5 písm. b) | Upraven |

Čl. 3 odst. 3 | Čl. 2 odst. 2 písm. a) bod ii) | Upraven |

Čl. 3 odst. 4 | Čl. 2 odst. 5 písm. a) | Upraven |

Čl. 4 odst. 1 | Čl. 2 odst. 2 písm. a) bod i) | Upraven |

Čl. 4 odst. 2 | Čl. 6 odst. 2 | Upraven |

Čl. 4 odst. 3 | Čl. 2 odst. 5 písm. a) | Upraven |

Čl. 5 odst. 1 | Čl. 2 odst. 2 písm. c) | Pozměněn |

Čl. 5 odst. 2 | Čl. 2 odst. 4 | Pozměněn |

Článek 6 | | Nový |

Čl. 7 | Čl. 2 odst. 2 písm. b) | |

| Čl. 2 odst. 2 písm. d) | Zrušen |

Článek 8 | Čl. 2 odst. 6 | Pozměněn |

Článek 9 | | Nový |

Článek 10 | Čl. 4 odst. 2 | Pozměněn |

Čl. 11 odst. 1 první pododstavec | Čl. 33 odst. 2 | |

Čl. 11 odst. 1 druhý pododstavec | Čl. 33 odst. 3 | Pozměněn |

Čl. 11 odst. 2 | Čl. 33 odst. 1 | Pozměněn |

Článek 12 | Článek 42a | |

Čl. 13 odst. 1 | Čl. 4 odst. 3 | |

Čl. 13 odst. 2 | Čl. 4 odst. 4 | Pozměněn |

Článek 14 | Článek 5 | |

Článek 15 | | Nový |

Článek 16 | Čl. 14 odst. 1 | Pozměněn |

Čl. 17 odst. 1 | Čl. 14 odst. 2 a 6 | Pozměněn |

Čl. 17 odst. 2 | Čl. 14. odst. 13 | Upraven |

Čl. 17 odst. 3 | Čl. 14 odst. 9 | Pozměněn |

Čl. 17 odst. 4 | Čl. 14 odst. 11 | Upraven |

Čl. 17 odst. 5 | Čl. 14 odst. 12 | Upraven |

Čl. 17 odst. 6 písm. a) první pododstavec | Čl. 14 odst. 10 třetí věta | Pozměněn |

Čl. 17 odst. 6 písm. a) druhý pododstavec | Čl. 14 odst. 10 druhý pododstavec druhá věta | Upraven |

Čl. 17 odst. 6 písm. a) třetí pododstavec | Čl. 14 odst. 10 druhý pododstavec třetí věta | Pozměněn |

Čl. 17 odst. 6 písm. b) první pododstavec | Čl. 14 odst. 10 druhý pododstavec prvá věta | Pozměněn |

Čl. 17 odst. 6 písm. b) druhý pododstavec | Čl. 14 odst. 10 druhý pododstavec druhá věta | Upraven |

Čl. 17 odst. 6 písm. b) třetí pododstavec | | Nový |

Čl. 17 odst. 7 | Čl. 14 odst. 7 | Pozměněn |

Čl. 17 odst. 8 | Čl. 14 odst. 8 | |

Čl. 17 odst. 9 | Čl. 14 odst. 4 | Pozměněn |

Čl. 17 odst. 10 | Čl. 14 odst. 3 | Pozměněn |

Čl. 17 odst. 11 | Čl. 14 odst. 5 | |

Článek 18 | | Nový |

Článek 19 | Článek 7 | |

Článek 20 | Čl. 6 odst. 1 a 3 | Upraven |

Článek 21 | Článek 10 | |

Čl. 22 písm. a) | Čl. 12 odst. 1 | Pozměněn |

Čl. 22 písm. b) | Čl. 12 odst. 2 | |

Čl. 22 písm. c) | Čl. 12 odst. 3 | |

Čl. 23 odst. 1 | Čl. 1 odst. 3 | |

Čl. 23 odst. 2 | Čl. 13 odst. 1 první pododstavec písm. a) a b) | Pozměněn |

Čl. 23 odst. 3 první pododstavec písm. a) | Čl. 13 odst. 1 první pododstavec, závěr | Pozměněn |

Čl. 23 odst. 3 první pododstavec písm. b) a c) | | Nově ustanoven |

Čl. 23 odst. 3 druhý pododstavec | | Nový |

Čl. 23 odst. 3 třetí pododstavec | Čl. 13 odst. 1 druhý pododstavec | Pozměněn |

Čl. 23 odst. 4 písm. a) | Čl. 13 odst. 1 první pododstavec písm. b) | Pozměněn |

Čl. 23 odst. 4 písm. b) | | Nový |

Čl. 23 odst. 4, závěr | | Nový |

Čl. 23 odst. 5 | Čl. 13 odst. 2 | Pozměněn |

Čl. 24 písm. a) | Čl. 1 odst. 4 písm. c) bod i) | |

Čl. 24 písm. b) | Čl. 1 odst. 4 písm. c) bod iii) | |

Čl. 24 písm. c) | Čl. 1 odst. 4 písm. c) bod iv) | Pozměněn |

Čl. 24 písm. d) | Čl. 1 odst. 4 písm. c) bod v) | |

Čl. 24 písm. e) | Čl. 1 odst. 4 písm. c) bod vi) | |

| Čl. 1 odst. 4 písm. c) bod ii) a příloha XVI A, poznámka pod čarou č. 2 | Zrušen |

Článek 25 | Článek 11 | Pozměněn |

Čl. 26 písm. a) | Čl. 9 odst. 1 písm. a) | Upraven |

Čl. 26 písm. b) | Čl. 9 odst. 1 písm. b) | Upraven |

| Čl. 9 odst. 2 | Zrušen |

| Čl. 3 odst. 1 | Zrušen |

Článek 27 | Čl. 3 odst. 2 | Pozměněn |

| Čl. 3 odst. 3 až 5 | Zrušen |

Článek 28 | | Nový |

Článek 29 | | Nový |

Článek 30 | | Nový |

| Článek 8 | Zrušen |

Článek 31 | Článek 15 | Upraven |

Článek 32 | Článek 16 | |

Článek 33 | Článek 17 | |

Článek 34 | Článek 18 a čl. 34 odst. 4 | Pozměněn |

Článek 35 | Článek 19 | Upraven |

Čl. 36 odst. 1 | Čl. 34 odst. 3 | Pozměněn |

Čl. 36 odst. 2 | | Nový |

Článek 37 | Článek 27 | Pozměněn |

Článek 38 | | Nový |

Čl. 39 odst. 1 | Čl. 29 odst. 1 | Pozměněn |

Čl. 39 odst. 2 | Čl. 29 odst. 2 | |

Čl. 40 odst. 1 | Čl. 4 odst. 1 | |

Čl. 40 odst. 2 a 3 | Čl. 20 odst. 1 a 2 | |

Čl. 41 odst. 1 první pododstavec | Čl. 22 odst. 1 | Pozměněn |

Čl. 41 odst. 1 druhý až šestý pododstavec | | Nový |

Čl. 41 odst. 2 | Čl. 22 odst. 4 | |

Čl. 41 odst. 3 | Čl. 30 odst. 9 | Upraven |

Čl. 42 odst. 1 | Čl. 21 odst. 1 | |

Čl. 42 odst. 2 | | Nový |

Čl. 42 odst. 2 písm. a) a b) | Čl. 21 odst. 2 písm. a) a b) | Upraven |

Čl. 42 odst. 2 písm. c) první věta | Čl. 22 odst. 3 prvá věta | |

Čl. 42 odst. 2 písm. c) druhá věta | Čl. 22 odst. 3 druhá věta | |

Čl. 43 odst. 1 | Čl. 24 odst. 1 | Pozměněn |

Čl. 43 odst. 2 | Čl. 24 odst. 2 | Upraven |

Čl. 43 odst. 3 | Čl. 24 odst. 3 první až třetí věta | Upraven |

Čl. 43 odst. 4 | Čl. 24 odst. 3 čtvrtá věta | Upraven |

Čl. 43 odst. 5 | Čl. 24 odst. 4 | Upraven |

Čl. 44 odst. 1 | | Nový |

Čl. 44 odst. 2 | | Nový |

Čl. 44 odst. 3 první pododstavec | | Nový |

Čl. 44 odst. 3 druhý pododstavec první věta | Čl. 25 odst. 3 první věta | Pozměněn |

Čl. 44 odst. 3 druhý pododstavec druhá věta | Čl. 25 odst. 3 druhá věta | Upraven |

Čl. 44 odst. 4 první pododstavec | Čl. 25 odst. 2 | Pozměněn |

Čl. 44 odst. 4 druhý pododstavec | Čl. 25 odst. 4 | |

Čl. 44 odst. 5 | Čl. 25 odst. 5 | Pozměněn |

Čl. 44 odst. 6 | Čl. 25 odst. 1 | |

Čl. 44 odst. 7 | | Nový |

Čl. 44 odst. 8 | | Nový |

| Čl. 25 odst. 3 třetí věta | Zrušen |

Čl. 45 odst. 1 | | Nový |

Čl. 45 odst. 2 | Čl. 26 odst. 1 první pododstavec první věta | |

Čl. 45 odst. 3 | Čl. 26 odst. 2 | Upraven |

Čl. 45 odst. 4 | Čl. 26 odst. 1 druhá a třetí věta | Upraven |

Čl. 45 odst. 5 až odst. 8 | | Nový |

Čl. 45 odst. 9 | Čl. 28 odst. 3 | Pozměněn |

Čl. 45 odst. 10 | | Nový |

Čl. 46 odst. 1 | Čl. 28 odst. 1 | Pozměněn |

Čl. 46 odst. 2 | Čl. 28 odst. 2 | Pozměněn |

Čl. 47 odst. 1 první věta | Čl. 28 odst. 4 první věta | |

Čl. 47 odst. 1 druhá věta první odrážka | | Nový |

Čl. 47 odst. 1 druhá věta druhá odrážka | Čl. 28 odst. 4 druhá věta | Pozměněn |

Čl. 47 odst. 2 | | Nový |

Čl. 47 odst. 3 | Čl. 28 odst. 2 | Pozměněn |

Čl. 47 odst. 4 písm. a) až d) | Čl. 28 odst. 4 písm. a) až d) a f) | Upraven |

| Čl. 28 odst. 4 písm. f) | Zrušen |

Čl. 47 odst. 4 písm. e) | Čl. 28 odst. 4 písm. e) | Pozměněn |

Čl. 47 odst. 4 písm. f) | | Nový |

Čl. 47 odst. 5 písm. a) až h) | Čl. 21 odst. 2 písm. c) | Upraven |

Čl. 47 odst. 3, i | | Nový |

Čl. 48 odst. 1 | Čl. 28 odst. 6 první a druhá věta a první odrážka | Pozměněn |

Čl. 48 odst. 2 | | Nový |

Čl. 48 odst. 3 | Čl. 28 odst. 6 druhá a čtvrtá odrážka | Pozměněn |

Čl. 48 odst. 4 | | Nový |

Čl. 48 odst. 5 | | Nový |

Čl. 48 odst. 6 | Čl. 28 odst. 5 | Pozměněn |

Čl. 49 odst. 1 | Čl. 41 odst. 3 | Pozměněn |

Čl. 49 odst. 2 první pododstavec | Čl. 41 odst. 4 první pododstavec | Pozměněn |

Čl. 49 odst. 2 druhý pododstavec | Čl. 41 odst. 2 druhý pododstavec | Upraven |

Čl. 49 odst. 3 | Čl. 30 odst. 4 | |

Čl. 49 odst. 4 | Čl. 30 odst. 6 | Pozměněn |

Čl. 49 odst. 5 | Čl. 30 odst. 8 | Pozměněn |

Čl. 50 odst. 1 | Čl. 41 odst. 1 | Pozměněn |

Čl. 50 odst. 2 | Čl. 41 odst. 2 | |

Článek 51 | | Nový |

Čl. 52 odst. 1 | Čl. 30 odst. 5 | Pozměněn |

Čl. 52 odst. 2 | Článek 32 | Pozměněn |

Čl. 52 odst. 3 | | Nový |

Čl. 53 odst. 1 | Čl. 30 odst. 1 | |

Čl. 53 odst. 2 | Čl. 30 odst. 2 | Pozměněn |

Čl. 53 odst. 3 | | Nový |

Čl. 53 odst. 4 | | Nový |

Čl. 53 odst. 5 | | Nový |

Čl. 53 odst. 6 | Čl. 30 odst. 3 | |

Čl. 53 odst. 7 | Čl. 30 odst. 7 | |

Čl. 53 odst. 8 | | Nový |

Čl. 53 odst. 9 | Čl. 21 odst. 3 | |

| Čl. 21 odst. 5 | Zrušen |

Čl. 54 odst. 1 | | Nový |

Čl. 54 odst. 2 | Čl. 31 odst. 1 | |

Čl. 54 odst. 3 | Čl. 31 odst. 3 | Upraven |

Čl. 54 odst. 4 první pododstavec | Čl. 31 odst. 2 | Upraven |

Čl. 54 odst. 4 druhý pododstavec | | Nový |

Čl. 54 odst. 5 | | Nový |

Čl. 54 odst. 6 | | |

Čl. 55 odst. 1 | Čl. 34 odst. 1 | |

Čl. 55 odst. 2 | Čl. 34 odst. 2 | Pozměněn |

| Čl. 35 odst. 1 a 2 | Zrušen |

Článek 56 | | Nový |

Čl. 57 odst. 1 a 2 | Čl. 34 odst. 5 první a druhý pododstavec | Pozměněn |

Čl. 57 odst. 3 | Čl. 34 odst. 5 třetí pododstavec | Pozměněn |

Čl. 58 odst. 1 a 2 | Čl. 36 odst. 1 a 2 | |

Čl. 58 odst. 3 | Čl. 36 odst. 3 a 4 | Upraven |

Čl. 58 odst. 4 a 5 | Čl. 36 odst. 5 a 6 | |

Čl. 59 odst. 1, 2, 3, 5 a 6 | Článek 37 | Upraven |

Čl. 59 odst. 4 | | Nový |

Čl. 60 odst. 1 | Čl. 23 odst. 3 | |

Čl. 60 odst. 2 | Čl. 23 odst. 4 | |

Čl. 61 odst. 1 a 2 | Čl. 23 odst. 1 a 2 | Pozměněn |

Čl. 62 odst. 1 | Čl. 6 odst. 1, článek 12 | Pozměněn |

Čl. 62 odst. 2 | | Nový |

Čl. 63 odst. 1 první pododstavec | Čl. 21 odst. 4 | Pozměněn |

Čl. 63 odst. 1 druhý pododstavec | Čl. 24 odst. 1 a 2 druhá věta | Upraven |

Čl. 63 odst. 2 | Článek 25 | Pozměněn |

Článek 64 | | Nový |

Čl. 65 odst. 1 | Čl. 4 odst. 1 | Upraven |

Čl. 65 odst. 2 | Čl. 23 odst. 5 | |

Čl. 65 odst. 3 | Čl. 23 odst. 6 první pododstavec | |

Článek 66 | Čl. 23 odst. 6 druhý pododstavec | Pozměněn |

Článek 67 | Článek 42 | Pozměněn |

| Článek 39 | Zrušen |

Čl. 68 odst. 1 | Čl. 40 odst. 5 | Pozměněn |

Čl. 68 odst. 2 | | Nový |

Čl. 68 odst. 3 | | Nový |

Čl. 69 odst. 1 první pododstavec | Čl. 14 odst. 15 první věta | Pozměněn |

Čl. 69 odst. 1 druhý pododstavec | Čl. 14 odst. 15 druhá věta | Pozměněn |

Čl. 69 odst. 2 první pododstavec | | Nový |

Čl. 69 odst. 2 druhý pododstavec | Čl. 14 odst. 14 první a druhá věta | Pozměněn |

Čl. 69 odst. 3 | Čl. 14 odst. 14 třetí věta a odst. 15 třetí věta | Upraven |

Čl. 70 odst. 1 písm. a) | Čl. 40 odst. 1 | Pozměněn |

Čl. 70 odst. 1 písm. b) | Čl. 40 odst. 2 | Upraven |

Čl. 70 odst. 1 písm. c) | Čl. 40 odst. 3 | Pozměněn |

Čl. 70 odst. 1 písm. d) | Čl. 40 odst. 3 | Pozměněn |

Čl. 70 odst. 1 písm. e) | | Nový |

Čl. 70 odst. 1, písm. f), g) a h) | | Nový |

Čl. 70 odst. 1 písm. i) | Čl. 40 odst. 2 a čl. 42 odst. 2 | Upraven |

Čl. 70 odst. 1 písm. j) | Čl. 14 odst. 16 | Upraven |

| Čl. 40 odst. 4 | Zrušen |

| Článek 43 a článek 44 | Zrušen |

Článek 71 | | Nový |

Článek 72 | | Nový |

Příloha I | Příloha III | Upraven |

Příloha II | Příloha II | Upraven |

Příloha III | Příloha I | Upraven |

Příloha IV | Příloha VI | Upraven |

Příloha V | Příloha VII | Upraven |

Příloha VI | | Nový |

Příloha VII | Příloha IV | Upraven |

Příloha VIII | Příloha V | Upraven |

Příloha IX | Příloha IX | Upraven |

Příloha X | Příloha VIII | Upraven |

Příloha XI | | Nový |

Příloha XII | Příloha XI | Upraven |

Příloha XIII body A až C | Příloha XII | Pozměněn |

Příloha XIII bod D | | Nový |

Příloha XIV | Příloha XIII | Pozměněn |

Příloha XV bod A | Příloha XIV | Pozměněn |

Příloha XV bod B | | Nový |

Příloha XVI | Příloha XV | Pozměněn |

Příloha XVII bod A | Příloha XVI A | Pozměněn |

Příloha XVII bod B | Příloha XVI B | Upraven |

Přílohy XVIII a XIX | Přílohy XVII a XVIII | Pozměněn |

Příloha XX bod 1 písm. a) | | Nový |

Příloha XX bod 1 písm. b) | Čl. 25 odst. 2 | Pozměněn |

Příloha XX bod 1 písm. c) | | Nový |

Příloha XX body 2 a 3 | | Nový |

Příloha XXI bod 1 | Čl. 1 odst. 8 | Pozměněn |

Příloha XXI bod 2 první věta | Čl. 1 odst. 9 | Upraven |

Příloha XXI bod 2 prvá odrážka | | Nový |

Příloha XXI bod 2 druhá odrážka | Čl. 1 odst. 10 | Pozměněn |

Příloha XXI bod 2 třetí odrážka | | Nový |

Příloha XXI bod 3 | Čl. 1 odst. 12 | Pozměněn |

Příloha XXI bod 4 | Čl. 1 odst. 11 | |

| Čl. 1 odst. 13 | Zrušen |

Příloha XXII | | Nový |

Příloha XXIII | | |

Příloha XXIV | | Nový |

Příloha XXV | | Nový |

Příloha XXVI | | Nový |

[1] Výrazem "upraven" je míněno, že dané ustanovení bylo přeformulováno, přičemž oblast působnosti zrušovaných směrnic byla zachována. Změny v oblasti působnosti jednotlivých ustanovení směrnice jsou označeny výrazem "pozměněn".

--------------------------------------------------

Top