EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0004

Nařízení Komise (EU) 2016/4 ze dne 5. ledna 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, pokud jde o hlavní požadavky na ochranu životního prostředí (Text s významem pro EHP)

OJ L 3, 6.1.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/09/2018; Implicitně zrušeno 32018R1139

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/4/oj

6.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 3/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/4

ze dne 5. ledna 2016,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, pokud jde o hlavní požadavky na ochranu životního prostředí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008 vyžaduje, aby výrobky, letadlové části a zařízení splňovaly požadavky na ochranu životního prostředí obsažené ve svazcích I a II přílohy 16 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (dále jen „Chicagská úmluva“), účinné ke dni 17. listopadu 2011, s výjimkou doplňků k uvedené příloze.

(2)

Svazky I a II přílohy 16 Chicagské úmluvy byly v roce 2014 pozměněny zavedením nových hlukových norem.

(3)

Nařízení (ES) č. 216/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou založena na stanovisku Evropské agentury pro bezpečnost letectví v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. b) a čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 6 nařízení (ES) č. 216/2008 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Výrobky, letadlové části a zařízení musí splňovat požadavky na ochranu životního prostředí obsažené ve změně 11-B svazku I a ve změně 8 svazku II přílohy 16 Chicagské úmluvy, účinné ke dni 1. ledna 2015, s výjimkou doplňků k příloze 16.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. ledna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 79, 13.3.2008, s. 1.


Top