Help Print this page 

Document 32015R2016

Title and reference
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2016 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o akciový index pro symetrickou úpravu standardního akciového kapitálového požadavku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
  • In force
OJ L 295, 12.11.2015, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2016/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2016

ze dne 11. listopadu 2015,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o akciový index pro symetrickou úpravu standardního akciového kapitálového požadavku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 109a odst. 2 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit, aby v souladu s článkem 172 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (2) měřil akciový index tržní cenu diverzifikovaného portfolia akcií, které je reprezentativní z hlediska povahy akcií obvykle držených pojišťovnami a zajišťovnami, měl by být tento index složen z několika stávajících akciových indexů relevantních trhů. K tomu, aby byly hodnoty těchto akciových indexů srovnatelné, by měla být hodnota jednotlivých indexů k počátku odpovídajícího časového období uvedeného v čl. 106 odst. 2 směrnice 2009/138/ES stanovena na 100 procentních bodů.

(2)

Hodnota akciového indexu během dne kolísá. Je proto nutné vyjasnit, která hodnota se za daný den použije. Vzhledem k tomu, že akciové burzy nejsou pro obchodování otevřeny každý den, je nutno též specifikovat, za které dny mají být hodnoty akciového indexu počítány. Z tohoto důvodu by měl být vymezeny pojmy „poslední hodnota“ a „pracovní den“.

(3)

Akciový index by měl splňovat požadavky článku 172 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35.

(4)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(5)

O návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění uskutečnil otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„poslední hodnotou“ se rozumí poslední hodnota akciového indexu za referenční den zveřejněná poskytovatelem tohoto akciového indexu;

2)

„pracovním dnem“ se rozumí každý den s výjimkou soboty a neděle.

Článek 2

Výpočet akciového indexu

1.   Hodnota akciového indexu uvedeného v čl. 106 odst. 2 směrnice 2009/138/ES je počítána za každý pracovní den.

Hodnota akciového indexu za určitý pracovní den odpovídá součtu příspěvků všech akciových indexů uvedených v příloze za tento pracovní den.

U jednotlivých akciových indexů uvedených v příloze se jejich příspěvek za určitý pracovní den vypočte jako součin jejich normalizované hodnoty za tento pracovní den a jejich příslušných vah uvedených v příloze.

2.   U jednotlivých akciových indexů uvedených v příloze se jejich normalizovaná hodnota za určitý pracovní den vypočte jako jejich poslední hodnota v tento pracovní den vydělená jejich poslední hodnotou v první den 36měsíčního období zakončeného pracovním dnem, za nějž je počítána hodnota akciového indexu podle čl. 172 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35. Není-li k dispozici poslední hodnota akciového indexu za konkrétní den, použije se jeho nejaktuálnější poslední hodnota za den před tímto konkrétním dnem.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).


PŘÍLOHA

Akciové indexy a váhy

Akciové indexy (cenové indexy)

Váhy

AEX

0,14

CAC 40

0,14

DAX

0,14

Index FTSE All-Share

0,14

Index FTSE MIB

0,08

IBEX 35

0,08

Nikkei 225

0,02

Index OMX Stockholm 30

0,08

S&P 500

0,08

SMI

0,02

WIG30

0,08


Top