Help Print this page 

Document 32015R2011

Title and reference
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2011 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o seznamy regionálních vlád a místních orgánů, u kterých se s expozicemi zachází jako s expozicemi vůči centrální vládě v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)
  • In force
OJ L 295, 12.11.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2011/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2011

ze dne 11. listopadu 2015,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o seznamy regionálních vlád a místních orgánů, u kterých se s expozicemi zachází jako s expozicemi vůči centrální vládě v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 109a odst. 2 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Seznamy regionálních vlád a místních orgánů, u kterých se s expozicemi zachází jako s expozicemi vůči centrální vládě v souladu se směrnicí 2009/138/ES, jsou důležité pro účely výpočtu modulu tržního rizika a modulu rizika selhání protistrany standardního vzorce pro solventnostní kapitálový požadavek.

(2)

Regionální vlády a místní orgány uvedené v těchto seznamech by měly být v příslušných případech zařazeny do kategorií podle druhu při současném zohlednění podmínek stanovených v článku 85 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (2).

(3)

Orgány dohledu poskytly příslušné informace o specifických možnostech získávání příjmů a stávajících institucionálních ujednáních podle vnitrostátního práva ve vztahu k regionálním vládám a místním orgánům v jejich pravomoci a o tom, do jaké míry uvedené vlády a orgány splňují požadavky stanovené v čl. 109a odst. 2 písm. a) směrnice 2009/138/ES.

(4)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(5)

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam regionálních vlád a místních orgánů

Tyto regionální vlády a místní orgány se považují za subjekty, u kterých se s expozicemi zachází jako s expozicemi vůči centrální vládě, do jejíž pravomoci tato regionální a místní správa spadá, podle čl. 109a odst. 2 písm. a) směrnice 2009/138/ES:

1)

v Rakousku: „Land“ a „Gemeinde“;

2)

v Belgii: „communauté“/„gemeenschap“, „région“/„gewest“, „province“/„provincie“, „commune“/„gemeente“;

3)

v Dánsku: „region“ a „kommune“;

4)

ve Finsku: „kaupunki“/„stad“, „kunta“/„kommun“, „Ahvenanmaan maakunta“/„Landskapet Åland“;

5)

ve Francii: „région“, „département“ a „commune“;

6)

v Německu: „Land“, „Gemeindeverband“ a „Gemeinde“;

7)

v Lichtenštejnsku: „Gemeinde“;

8)

v Litvě: „savivaldybė“;

9)

v Lucembursku: „commune“;

10)

v Nizozemsku: „provincie“, „waterschap“ a „gemeente“;

11)

v Polsku: „województwo“, „związek powiatów“, „powiat“, „związek międzygminny“, „gmina“ a „miasto stołeczne Warszawa“;

12)

v Portugalsku: „Região Autónoma dos Açores“ a „Região Autónoma da Madeira“;

13)

ve Španělsku: „comunidad autónoma“ a „corporación local“;

14)

ve Švédsku: „region“, „landsting“ a „kommun“;

15)

ve Spojeném království: Skotský parlament, Velšské národní shromáždění a shromáždění Severního Irska.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).


Top