Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2032

Nařízení Komise (ES) č. 2032/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh a o změně nařízení (ES) č. 1896/2000Text s významem pro EHP

OJ L 307, 24.11.2003, p. 1–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 92 - 187
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 92 - 187
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 92 - 187
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 92 - 187
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 92 - 187
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 92 - 187
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 92 - 187
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 92 - 187
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 92 - 187
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 39 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 39 - 134

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2007; Zrušeno 32007R1451

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2032/oj

32003R2032

Nařízení Komise (ES) č. 2032/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh a o změně nařízení (ES) č. 1896/2000Text s významem pro EHP

Úřední věstník L 307 , 24/11/2003 S. 0001 - 0096
CS.ES Kapitola 3 Svazek 41 S. 92 - 187
ET.ES Kapitola 3 Svazek 41 S. 92 - 187
HU.ES Kapitola 3 Svazek 41 S. 92 - 187
LT.ES Kapitola 3 Svazek 41 S. 92 - 187
LV.ES Kapitola 3 Svazek 41 S. 92 - 187
MT.ES Kapitola 3 Svazek 41 S. 92 - 187
PL.ES Kapitola 3 Svazek 41 S. 92 - 187
SK.ES Kapitola 3 Svazek 41 S. 92 - 187
SL.ES Kapitola 3 Svazek 41 S. 92 - 187


Nařízení Komise (ES) č. 2032/2003

ze dne 4. listopadu 2003

o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh a o změně nařízení (ES) č. 1896/2000

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh [1], a zejména na čl. 16 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle směrnice 98/8/ES má být prováděn pracovní program zaměřený na přezkoumání všech účinných látek biocidních přípravků, které byly ke dni 14. května 2000 již na trhu (dále jen "existující účinné látky"). Počáteční etapa programu byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 1896/2000 ze dne 7. září 2000 o první etapě programu podle čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o biocidních přípravcích [2].

(2) Podle nařízení (ES) č. 1896/2000 měly být identifikovány existující účinné látky pro použití v biocidních přípravcích a existující účinné látky určené ke zhodnocení s ohledem na jejich možné zařazení do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES v jednom nebo ve více typech přípravků měly být oznámeny nejpozději do 28. března 2002. Nařízením Komise (ES) č. 1687/2002 ze dne 25. září 2002 o dodatečné lhůtě stanovené v čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1896/2000 pro oznámení některých účinných látek pro biocidní použití, které jsou již na trhu [3], byla poskytnuta dodatečná lhůta pro předložení oznámení existujících účinných látek, které byly pouze identifikovány nebo byly oznámeny pouze pro určité typy přípravků. Tato lhůta uplynula dnem 31. ledna 2003.

(3) Je nezbytné vytvořit úplný seznam existujících účinných látek, které byly identifikovány podle čl. 3 odst. 1 nebo čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1896/2000 nebo pro které byly předloženy rovnocenné informace v oznámení podle čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení.

(4) Je rovněž nezbytné vytvořit úplný seznam existujících účinných látek, pro které bylo přijato alespoň jedno oznámení podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1896/2000 nebo o které členský stát projevil zájem podle čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení. V tomto seznamu by měly být stanoveny dotyčné typy přípravků.

(5) Vzhledem k tomu, že existující účinné látky, které byly pouze identifikovány, nebudou hodnoceny v rámci programu přezkoumání, neměly by být zařazeny do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES. Totéž by mělo platit pro každou kombinaci existující účinné látky a typu přípravku, pro kterou nebylo přijato oznámení.

(6) Je nezbytné stanovit datum, po kterém musí členské státy s ohledem na rozhodnutí o nezařazení splnit své závazky podle čl. 16 odst. 3 směrnice 98/8/ES.

(7) Po vytvoření úplného seznamu existujících účinných látek by nemělo být povoleno žádné další přechodné období pro účinné látky, které nebyly identifikovány ve lhůtách stanovených v nařízení (ES) č. 1896/2000, nebo pro biocidní přípravky, které je obsahují.

(8) Pro druhou etapu programu přezkoumání by měly být stanoveny priority, pokud jde o hodnocení existujících účinných látek. Měly by být stanoveny seznamy prioritních látek a termíny pro předložení úplných dokumentací. Úkol hodnocení by měl být rozdělen mezi příslušné orgány různých členských států. Aby se programu přezkoumání mohly po přistoupení účastnit nové členské státy, je vhodné prozatím určit členské státy zpravodaje pouze pro určité typy přípravků. Členský stát, který projevil zájem o přezkoumání určité účinné látky, by neměl být jmenován jako členský stát zpravodaj pro tuto látku.

(9) Aby se předešlo duplicitě práce, a zejména aby se omezilo zkoušení na obratlovcích, měly by být stanoveny takové požadavky na přípravu a předkládání úplné dokumentace, které by povzbuzovaly osoby, jejichž oznámení byla přijata (dále jen "účastníky"), ke společnému postupu, a to zejména k předkládání společných dokumentací. Členský stát zpravodaj by měl mít možnost zveřejnit odkaz na jakoukoli zkoušku na obratlovcích, která byla provedena v souvislosti s oznámenou existující účinnou látkou, pokud tento odkaz není důvěrný podle článku 19 směrnice 98/8/ES. S cílem získat zkušenosti, pokud jde o vhodnost požadavků na údaje, a zajistit, aby bylo přezkoumání prováděno způsobem efektivním z hlediska nákladů, měli by být účastníci povzbuzováni též k tomu, aby poskytovali informace o nákladech na sestavení dokumentace a o nutnosti provádění zkoušek na obratlovcích.

(10) Nemá-li dojít ke zpožděním, měli by účastníci zahájit rozhovory s členskými státy zpravodaji co nejdříve, aby vyřešili nejasnosti týkající se požadavků na údaje. Žadatelé, kteří nejsou účastníky a mají v úmyslu požádat v souladu s článkem 11 směrnice 98/8/ES o zařazení kombinace existující účinné látky a typu přípravku, která je hodnocena v tomto programu přezkoumání, do přílohy I, IA nebo IB uvedené směrnice, by neměli předkládat úplnou dokumentaci pro uvedenou kombinaci dříve než účastníci, aby nenarušili hladké fungování programu přezkoumání.

(11) Měly by být vymezeny požadavky na obsah a formu dokumentací a počet dokumentací, které mají být předloženy.

(12) Měla by být přijata ustanovení pro případ, že se k účastníkovi připojí producent, výrobce přípravku nebo sdružení, a pro případ, že účastník odstoupí od účasti v programu přezkoumání.

(13) Producenti, výrobci přípravku nebo sdružení by měli mít možnost do určité lhůty převzít roli účastníka, pokud jde o kombinaci existující účinné látky a typu přípravku, v jejímž případě odstoupili všichni účastníci nebo žádná dokumentace nesplňovala požadavky. V téže lhůtě by měly mít za určitých podmínek možnost projevit zájem o zařazení takové kombinace do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES také členské státy. Na členský stát, který projevil takový zájem, by mělo být pohlíženo jako na účastníka.

(14) V úplné dokumentaci by měly být předloženy všechny informace požadované pro řádné zhodnocení dotyčné účinné látky a pro přijetí rozhodnutí o ní podle kritérií stanovených v článcích 10 a 11 směrnice 98/8/ES. Jsou-li předloženy pouze omezené informace, zejména pro účely posouzení rizika expozice člověka nebo životního prostředí, měly by být podmínky pro zařazení účinné látky do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES podle potřeby stanoveny přísněji.

(15) Měly by být stanoveny lhůty, v nichž musí členské státy zpravodajové ověřit úplnost dokumentací. Členské státy zpravodajové by měly mít ve výjimečných případech možnost stanovit nový konečný termín pro předložení částí dokumentace, a to zejména pokud účastník prokázal, že nebylo možné předložit informace ve stanovené lhůtě, nebo pokud bylo třeba vyřešit nejasnosti týkající se požadavků na údaje, které přetrvávaly i přes předchozí rozhovory mezi účastníkem a členským státem zpravodajem.

(16) Členský stát zpravodaj by měl pro každou existující účinnou látku prozkoumat a zhodnotit dokumentaci a výsledky předložit Komisi a ostatním členským státům ve formě zprávy příslušného orgánu a doporučení, jaké rozhodnutí by mělo být pro dotyčnou účinnou látku přijato. Aby se rozhodování zbytečně neprodlužovalo, měl by členský stát zpravodaj současně pečlivě zvážit nezbytnost dalších studií. Z téhož důvodu by členské státy zpravodajové měly mít povinnost přihlédnout k informacím předloženým po přijetí dokumentace pouze za určitých podmínek.

(17) Zprávy příslušných orgánů by měly být před jejich předložením Stálému výboru pro biocidní přípravky prozkoumány ostatními členskými státy v rámci programu koordinovaného Komisí.

(18) Pokud — navzdory doporučení zařadit účinnou látku do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES — přetrvávají obavy uvedené v čl. 10 odst. 5 zmíněné směrnice, měla by mít Komise možnost, aniž je však dotčen článek 12 uvedené směrnice, vzít v úvahu dokončení hodnocení jiných existujících účinných látek pro stejnou oblast použití. Mělo by být stanoveno, že členské státy zpravodajové v případě nutnosti aktualizují zprávy příslušných orgánů.

(19) Měla by být stanovena pravidla pro přístup k informacím obsaženým v závěrečných zprávách příslušných orgánů.

(20) Mělo by být možné pozastavit postupy stanovené v tomto nařízení na základě použití jiných právních předpisů Společenství, zejména směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků [4], naposledy pozměněné směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/53/ES [5].

(21) Požadavek čl. 4 odst. 3 a prvního pododstavce čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1896/2000, aby oznamovatelé předkládali úplnou dokumentaci Komisi, a nikoli členskému státu zpravodaji, je neslučitelný s články 8 a 11 směrnice 98/8/ES. Vzhledem k tomu, že bylo naléhavé neprodleně zahájit hodnocení účinných látek pro typy přípravků 8 a 14, byla ustanovení pro tyto látky stanovena v nařízení (ES) č. 1896/2000. Z důvodu jasnosti a jednotnosti je však vhodné stanovit ustanovení pro všechny typy přípravků uvedené ve směrnici 98/8/ES v jednom aktu.

(22) Nařízení (ES) č. 1896/2000 by tedy mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(23) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví podrobná pravidla pro provedení druhé etapy pracovního programu systematického zkoumání všech účinných látek, které již byly na trhu ke dni 14. května 2000 jako účinné látky biocidních přípravků, dále jen "program přezkoumání", podle čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice v článku 2 směrnice 98/8/ES a článku 2 nařízení (ES) č. 1896/2000.

Mimoto se "účastníkem" rozumějí producent, výrobce přípravku nebo sdružení, který předložil oznámení, které bylo Komisí přijato podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1896/2000, nebo členský stát, který v souladu s čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení projevil zájem.

Článek 3

Identifikované a oznámené existující účinné látky

1. Příloha I obsahuje úplný seznam existujících účinných látek, které byly identifikovány v souladu s požadavky čl. 3 odst. 1 nebo čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1896/2000 nebo pro něž byly poskytnuty rovnocenné informace v oznámení předloženém podle čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení.

2. Příloha II obsahuje úplný seznam existujících účinných látek,

a) pro něž bylo Komisí podle čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1896/2000 přijato alespoň jedno oznámení nebo

b) o něž členský stát projevil zájem podle čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 1896/2000.

Pro každou oznámenou existující účinnou látku zahrnutou v tomto seznamu je specifikován typ přípravku (typy přípravků), pro který (které) bylo oznámení přijato nebo o který (které) členský stát projevil zájem.

3. Příloha III obsahuje seznam účinných látek, které byly identifikovány, avšak nebylo pro ně přijato žádné oznámení, ani o ně neprojevil zájem žádný členský stát.

Článek 4

Nezařazení

1. Účinné látky uvedené v příloze III se v rámci programu přezkoumání nezařazují do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES.

Účinná látka uvedená v příloze II se v rámci programu přezkoumání nezařazuje do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES pro žádný typ přípravku, který není stanoven v příloze II v souvislosti s touto látkou.

2. Aniž je dotčen článek 8 směrnice 98/8/ES, datum, od něhož zruší členské státy v souladu s čl. 16 odst. 3 směrnice 98/8/ES stávající povolení nebo registrace biocidních přípravků obsahujících účinné látky uvedené v příloze III a zajistí, aby takové biocidní přípravky nebyly uváděny na trh na jejich území, je 1. září 2006.

V případě účinné látky uvedené v příloze II se první pododstavec použije rovněž na tuto účinnou látku, a to v souvislosti s každým typem přípravku, pro který nebylo přijato žádné oznámení.

3. Od data vstupu tohoto nařízení v platnost se každá účinná látka neuvedená v příloze I považuje za látku, která nebyla uvedena na trh pro biocidní účely ke dni 14. května 2000.

Článek 5

Přezkoumání oznámených existujících účinných látek

1. Přezkoumání účinné látky uvedené v příloze II provede pro stanovený typ přípravku (stanovené typy přípravků) členský stát zpravodaj určený pro tento účel, a to na základě úplné dokumentace pro tuto látku a tento typ přípravku a za těchto předpokladů:

a) dokumentace vyhovuje požadavkům stanoveným v příloze IV;

b) úplná dokumentace byla předložena ve lhůtě, která je pro dotyčný typ přípravku stanovena v příloze V tohoto nařízení, spolu se souhrnnou dokumentací uvedenou v čl. 11 odst. 1 písm. b) směrnice 98/8/ES definovanou v příloze IV tohoto nařízení.

Aniž je dotčen článek 8 tohoto nařízení, účinná látka uvedená v příloze II se přezkoumá výhradně ve vztahu k typu přípravku (typům přípravků), pro který (které) bylo přijato oznámení.

2. Členské státy zpravodajové určené pro účely přezkoumání účinných látek uvedených v příloze II pro typy přípravků 8 a 14 jsou stanoveny v části A přílohy V.

Členské státy zpravodajové určené pro účely přezkoumání účinných látek uvedených v příloze II pro typy přípravků 16, 18, 19 a 21 jsou stanoveny v části B přílohy V.

Členský stát, který podle čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 1896/2000 projevil zájem o existující účinnou látku, nemůže být určen členským státem zpravodajem pro tuto látku.

3. Aniž je dotčen článek 8 tohoto nařízení, žadatel, který není účastníkem a který má v úmyslu požádat v souladu s článkem 11 směrnice 98/8/ES o zařazení existující účinné látky, která byla oznámena nebo o kterou členský stát projevil zájem, do přílohy I, IA nebo IB uvedené směrnice v souvislosti s typem přípravku stanoveným v příloze V tohoto nařízení, předloží úplnou dokumentaci ve lhůtě stanovené pro tuto kombinaci účinné látky a typu přípravku v uvedené příloze.

4. Příslušné orgány ode dne 1. července 2003 jsou uvedeny v příloze VI.

Článek 6

Příprava úplné dokumentace

1. Při přípravě úplné dokumentace musí být vynaloženo veškeré přiměřené úsilí, aby se mimo jiné předešlo duplicitě zkoušení na obratlovcích a aby byla v případě potřeby vypracována společná úplná dokumentace.

2. Dříve než účastník zahájí sestavování úplné dokumentace,

a) informuje členský stát zpravodaje o všech zkouškách na obratlovcích, které již byly provedeny;

b) požádá členský stát zpravodaje o radu, pokud jde o přijatelnost zdůvodnění pro upuštění od určitých studií;

c) informuje členský stát zpravodaje o každém záměru provést další zkoušky na obratlovcích pro účely úplné dokumentace;

d) byl-li členským státem zpravodajem informován o tom, že jiný účastník oznámil záměr provést shodné zkoušky, vynaloží veškeré přiměřené úsilí vedoucí ke spolupráci s tímto účastníkem při provádění společného zkoušení.

Rada poskytnutá členským státem zpravodajem podle prvního pododstavce písmena b) předem nerozhoduje o výsledku kontroly úplnosti podle čl. 9 odst. 1.

3. Členský stát zpravodaj smí zveřejnit odkaz na jakoukoli zkoušku na obratlovcích, která byla provedena v souvislosti s účinnou látkou uvedenou v příloze II tohoto nařízení, s výjimkou případu, kdy s tímto odkazem musí být nakládáno jako s důvěrným podle článku 19 směrnice 98/8/ES. Takový odkaz může obsahovat název dotyčné účinné látky, parametry zkoušek a kontaktní adresu vlastníka údajů.

4. Jestliže členský stát zpravodaj má poznatky o tom, že o přezkoumání určité účinné látky žádá více účastníků, uvědomí o tom tyto účastníky.

5. Účastníci, kteří žádají o přezkoumání stejné účinné látky pro shodný typ přípravku (shodné typy přípravků), vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby předložili společnou úplnou dokumentaci, přičemž plně dodržují pravidla Společenství soutěže.

Pokud za takových okolností není společná dokumentace předložena, musí být v každé jednotlivé dokumentaci podrobně uvedeno, jaké úsilí bylo vynaloženo k zajištění spolupráce a jaké jsou důvody k neúčasti na ní.

6. V úplné dokumentaci a v souhrnné dokumentaci se uvedou podrobnosti ohledně úsilí vynaloženého s cílem předejít duplicitě zkoušení na obratlovcích.

7. S cílem poskytnout informace o nákladech spojených s žádostí o přezkoumání a o nezbytnosti zkoušení na zvířatech pro účely sestavení úplné dokumentace mohou účastníci předložit členskému státu zpravodaji společně s úplnou dokumentací rozpis nákladů na jednotlivé provedené činnosti a studie.

Členský stát zpravodaj předá tyto informace Komisi současně s předložením zprávy příslušného orgánu podle čl. 10 odst. 5.

8. Komise zahrne do zprávy uvedené v čl. 18 odst. 5 směrnice 98/8/ES informace o nákladech vzniklých při sestavování úplné dokumentace a o zkouškách na zvířatech provedených za tímto účelem společně se všemi vhodnými doporučeními týkajícími se úpravy požadavků na údaje s cílem omezit nezbytnost zkoušek na obratlovcích na minimum a zajistit efektivnost z hlediska nákladů a přiměřenost.

Článek 7

Předkládání úplné dokumentace

Účastník předloží členskému státu zpravodaji alespoň jednu tištěnou kopii úplné dokumentace a jednu kopii v elektronické formě. Členský stát zpravodaj může požadovat další tištěné kopie nebo kopie v elektronické formě.

Účastník předloží v souladu s čl. 9 odst. 3 rovněž jednu tištěnou kopii souhrnné dokumentace a jednu kopii v elektronické formě Komisi a každému z ostatních členských států.

Článek 8

Připojení, nahrazení nebo odstoupení účastníků

1. Jestliže se po vzájemné dohodě producent, výrobce přípravku nebo sdružení připojí pro účely předkládání úplné dokumentace k účastníkovi nebo jej nahradí, všechny strany dohody o tom společně informují Komisi a členský stát zpravodaje, přičemž přiloží příslušnou přístupovou listinu.

Komise o tom uvědomí všechny ostatní účastníky, kteří žádají o přezkoumání stejné účinné látky pro shodný typ přípravku/shodné typy přípravků.

2. Jestliže má účastník v úmyslu ukončit účast v programu přezkoumání, neprodleně o tom písemně vyrozumí příslušný členský stát zpravodaje a Komisi a uvede důvody.

Komise o tom uvědomí ostatní členské státy a všechny ostatní účastníky, kteří žádají o přezkoumání stejné účinné látky pro shodný typ přípravku/shodné typy přípravků.

3. Dojde-li k tomu, že pro určitou kombinaci existující účinné látky a typu přípravku odstoupí všichni účastníci, Komise o tom uvědomí členské státy. Tato informace bude rovněž zveřejněna elektronickou cestou.

4. Do tří měsíců od zveřejnění informace uvedené v odstavci 3 vyrozumí producent, výrobce přípravku, sdružení nebo jakákoli jiná osoba, která má v úmyslu převzít roli účastníka pro dotyčnou kombinaci existující účinné látky a typu přípravku, o svém úmyslu Komisi.

Ve lhůtě uvedené v prvním pododstavci může také členský stát oznámit Komisi svůj zájem o zařazení určité kombinace existující účinné látky a typu přípravku do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES, pokud existují použití, která členský stát považuje za nezbytná, zejména pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí. Vyjádřením takového zájmu se členský stát považuje za účastníka.

V případech uvedených v prvním a druhém pododstavci může být příslušná lhůta stanovená v příloze V podle potřeby prodloužena a může být určen jiný členský stát zpravodaj.

5. Pokud Komise neobdrží žádnou odezvu podle odstavce 4, přijme rozhodnutí o nezařazení existující účinné látky uvedené v příloze I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES do programu přezkoumání pro dotyčný typ přípravku (dotyčné typy přípravků).

Článek 9

Kontrola úplnosti dokumentace

1. Do tří měsíců od obdržení dokumentace pro kombinaci existující účinné látky a typu přípravku a nejpozději do tří měsíců po uplynutí lhůty uvedené v příloze V tohoto nařízení ověří členský stát zpravodaj, zda má být dokumentace uznána jako úplná v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. b) směrnice 98/8/ES.

Pokud členský stát zpravodaj zahájil konzultace s jinými členskými státy a s Komisí ohledně přijatelnosti dokumentace, může být tato lhůta prodloužena až do ukončení konzultací, nejdéle však na šest měsíců ode dne obdržení dokumentace.

2. Členský stát zpravodaj může jako podmínku uznání úplnosti dokumentace požadovat, aby byl předem zaplacen celý poplatek nebo část poplatku podle článku 25 směrnice 98/8/ES a aby byl doklad o platbě předložen v dokumentaci.

3. Pokud je dokumentace považována za úplnou, potvrdí členský stát zpravodaj účastníkovi přijetí dokumentace a sdělí mu souhlas s tím, aby do jednoho měsíce od obdržení potvrzení předložil souhrnnou dokumentaci Komisi a ostatním členským státům.

4. Ve výjimečných případech smí členský stát zpravodaj stanovit novou lhůtu pro předložení informací, které nebyl účastník schopen z řádně doložených důvodů předložit v řádné lhůtě.

Účastník předloží členskému státu zpravodaji do tří měsíců ode dne, kdy byl informován o nové lhůtě, důkazy o tom, že práce, jejichž cílem je předložit chybějící informace, byly zahájeny.

Pokud má členský stát za to, že obdržel dostatečné důkazy, provede v souladu s článkem 10 hodnocení dokumentace, jako kdyby byla úplná. V opačném případě hodnocení nezapočne, dokud nebudou předloženy chybějící informace.

5. Pokud členský stát zpravodaj neobdrží úplnou dokumentaci ve lhůtě stanovené v příloze V nebo případně v nové lhůtě stanovené podle odstavce 4, uvědomí o tom Komisi a uvede ospravedlňující důvody předložené účastníkem.

Členský stát zpravodaj rovněž informuje Komisi v případech, kdy účastník nepředloží důkazy požadované podle odstavce 4 druhého pododstavce.

V případech uvedených v prvním a druhém pododstavci — a pokud se žádná jiná dokumentace netýká shodné kombinace existující účinné látky a typu přípravku — se přiměřeně použije postup podle čl. 8 odst. 3, 4 a 5.

6. Má-li členský stát, který v souladu s odstavcem 3 obdržel souhrnnou dokumentaci, oprávněný důvod domnívat se, že dokumentace je neúplná, neprodleně sdělí své obavy členskému státu zpravodaji, Komisi a ostatním členským státům.

Členský stát zpravodaj neprodleně zahájí konzultace s dotyčným členským státem a s Komisí s cílem projednat vyjádřenou obavu a sjednotit rozdílná stanoviska.

Článek 10

Hodnocení dokumentací členským státem zpravodajem

1. V případě dokumentace, kterou považuje za úplnou, provede členský stát zpravodaj hodnocení podle čl. 11 odst. 2 směrnice 98/8/ES a připraví zprávu o tomto hodnocení (dále jen "zpráva příslušného orgánu").

Aniž je dotčen článek 12 směrnice 98/8/ES, členský stát zpravodaj může přihlédnout k jiným příslušným technickým nebo vědeckým informacím, které se týkají vlastností účinné látky, jejích metabolitů nebo reziduí.

2. Účastník může požadovat, aby členský stát zpravodaj přihlédl k dodatečným informacím týkajícím se účinné látky, pro kterou byla dokumentace přijata jako úplná, pouze tehdy, pokud v době předložení dokumentace informoval členský stát zpravodaje o tom, že se tyto informace připravují, a

a) jsou-li tyto informace předloženy nejpozději do devíti měsíců po přijetí dokumentace podle čl. 9 odst. 3;

b) jsou-li tyto informace ve srovnání s původně předloženými údaji díky použití stejně přísných nebo přísnějších jakostních norem stejně spolehlivé nebo spolehlivější;

c) podporují-li tyto informace ve srovnání s původně předloženými údaji jiný závěr týkající se dotyčné účinné látky pro účely doporučení podle odstavce 7.

Členský stát zpravodaj přihlédne k dodatečným informacím předloženým jinými osobami než účastníkem pouze tehdy, pokud tyto informace splňují podmínky stanovené v písm. a), b) a c) prvního pododstavce.

3. Tam, kde je to při použití odstavce 1 vhodné, zejména pokud bylo ve lhůtě stanovené členským státem zpravodajem požádáno o dodatečné informace, může členský stát zpravodaj požádat účastníka, aby po obdržení těchto informací předložil aktualizované souhrnné dokumentace Komisi a ostatním členským státům.

Ustanovení čl. 8 odst. 3, 4 a 5 se použijí přiměřeně,

a) nejsou-li dodatečné informace přijaty ve stanovené lhůtě;

b) nepředloží-li účastník dostatečné odůvodnění pro další posunutí lhůty;

c) netýká-li se žádná jiná dokumentace shodné kombinace existující účinné látky a typu přípravku.

4. Komise v případě nutnosti uspořádá zasedání odborníků z členských států s cílem projednat specifické otázky vyplývající ze souvislosti probíhajících hodnocení.

Členský stát zpravodaj může požádat Komisi, aby zařadila do programu těchto zasedání určité specifické problémy, a v takovém případě poskytne nezbytné dokumenty k rozeslání prostřednictvím Komise.

5. Členský stát zpravodaj zašle kopii zprávy příslušného orgánu bez zbytečného prodlení Komisi, ostatním členským státům a účastníkovi.

6. Členský stát zpravodaj se může rozhodnout zadržet zprávu příslušného orgánu, pokud nebyly v plné výši zaplaceny poplatky podle článku 25 směrnice 98/8/ES, a v takovém případě o tom informuje účastníka a Komisi.

Ustanovení čl. 8 odst. 3, 4 a 5 se použijí přiměřeně,

a) není-li poplatek zaplacen v plné výši do tří měsíců ode dne obdržení informace o tom;

b) netýká-li se žádná jiná dokumentace shodné kombinace existující účinné látky a typu přípravku.

7. Zpráva příslušného orgánu se předkládá ve formátu, který doporučí Komise, a obsahuje jedno z těchto doporučení:

a) doporučení zařadit existující účinnou látku do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES, v němž jsou podle potřeby stanoveny podmínky pro zařazení, nebo

b) doporučení nezařadit existující účinnou látku do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES, v němž jsou uvedeny důvody.

Článek 11

Postupy Komise

1. Jakmile Komise obdrží zprávu příslušného orgánu podle čl. 10 odst. 5 tohoto nařízení, připraví bez prodlení návrh rozhodnutí podle článku 27 směrnice 98/8/ES.

2. Pokud je to vzhledem k obdrženým připomínkám ke zprávě příslušného orgánu nezbytné, uspořádá Komise před vypracováním návrhu rozhodnutí podle odstavce 1 zasedání odborníků členských států s cílem projednat jakékoli nevyřešené problémy. V případě nutnosti a na žádost Komise připraví členský stát zpravodaj aktualizovanou zprávu příslušného orgánu.

3. V případě existující účinné látky, která — navzdory doporučení ohledně zařazení podle čl. 10 odst. 7 — i nadále vyvolává obavy zmíněné v čl. 10 odst. 5 směrnice 98/8/ES, může Komise, aniž je dotčen článek 12 uvedené směrnice, přihlédnout k dokončenému hodnocení jiných existujících účinných látek pro stejné použití.

Článek 12

Přístup k informacím

Poté, co členský stát zpravodaj předložil zprávu příslušného orgánu v souladu s čl. 10 odst. 5 tohoto nařízení, zveřejní se zpráva elektronickou cestou, s výjimkou informací, se kterými má být v souladu s článkem 19 směrnice 98/8/ES nakládáno jako s důvěrnými.

Článek 13

Pozastavení postupů

Předloží-li Komise Evropskému parlamentu a Radě návrh podle směrnice 76/769/EHS týkající se účinné látky uvedené v příloze II tohoto nařízení s cílem zakázat uvedení dotyčné účinné látky na trh nebo zakázat její použití, včetně použití pro biocidní účely, v určitém typu nebo ve všech typech přípravků, může být postup stanovený v tomto nařízení v případě použití dotyčné látky v dotyčném typu přípravku (dotyčných typech přípravků) pozastaven do rozhodnutí o tomto návrhu.

Článek 14

Změny v nařízení (ES) č. 1896/2000

Nařízení (ES) č. 1896/2000 se mění takto:

1. V článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

"3. Pokud je oznámení Komisí přijato, poskytne oznamovatel příslušnému orgánu určeného členského státu zpravodaje veškeré údaje a informace nezbytné pro zhodnocení existující účinné látky s ohledem na její možné zařazení do přílohy I nebo přílohy IA směrnice 98/8/ES v průběhu druhé etapy programu přezkoumání. Určení členského státu zpravodajem provede Komise poté, co byl vytvořen seznam uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení."

2. V čl. 4 odst. 4 se zrušují první tři pododstavce.

3. Článek 7 se zrušuje.

4. V čl. 8 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

"Pokud je oznámení Komisí přijato, poskytne oznamovatel příslušnému orgánu určeného členského státu zpravodaje veškeré údaje a informace nezbytné pro zhodnocení existující účinné látky s ohledem na její možné zařazení do přílohy IB směrnice 98/8/ES v průběhu druhé etapy programu přezkoumání. Určení členského státu zpravodajem provede Komise poté, co byl vytvořen seznam uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení."

Článek 15

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. listopadu 2003.

Za Komisi

Margot Wallström

členka Komise

[1] Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.

[2] Úř. věst. L 228, 8.9.2000, s. 6.

[3] Úř. věst. L 258, 26.9.2002, s. 15.

[4] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201.

[5] Úř. věst. L 178, 17.7.2003, s. 24.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

EXISTUJÍCÍ ÚČINNÉ LÁTKY

Název (EINECS a/nebo jiný název) | Číslo ES | Číslo CAS |

formaldehyd | 200-001-8 | 50-00-0 |

ergokalciferol/vitamin D2 | 200-014-9 | 50-14-6 |

mléčná kyselina | 200-018-0 | 50-21-5 |

klofenotan/DDT | 200-024-3 | 50-29-3 |

askorbová kyselina | 200-066-2 | 50-81-7 |

5-{[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl}-6-propyl-1,3-benzodioxol/piperonylbutoxid | 200-076-7 | 51-03-6 |

2,4-dinitrofenol | 200-087-7 | 51-28-5 |

imidazol-4-ethan-1-amin | 200-100-6 | 51-45-6 |

bronopol | 200-143-0 | 52-51-7 |

trichlorfon | 200-149-3 | 52-68-6 |

natrium-2-hydroxybenzoát | 200-198-0 | 54-21-7 |

fenthion | 200-231-9 | 55-38-9 |

nitroglycerin | 200-240-8 | 55-63-0 |

bis(tributylstannyl)oxid | 200-268-0 | 56-35-9 |

tributylstannyl-acetát | 200-269-6 | 56-36-0 |

kumafos | 200-285-3 | 56-72-4 |

glycerol | 200-289-5 | 56-81-5 |

5,5'-bis(4-chlorfenyl)-1,1'-(hexan-1,6-diyl)bis(biguanid)-diacetát | 200-302-4 | 56-95-1 |

allylisothiokyanát | 200-309-2 | 57-06-7 |

cetrimonium-bromid/hexadecyl(trimethyl)amonium-bromid | 200-311-3 | 57-09-0 |

močovina | 200-315-5 | 57-13-6 |

strychnin | 200-319-7 | 57-24-9 |

propan-1,2-diol | 200-338-0 | 57-55-6 |

kofein | 200-362-1 | 58-08-2 |

fenoxarsinin-10-oxid | 200-377-3 | 58-36-6 |

gamma-HCH nebo gamma BHC/lindan/γ-1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan | 200-401-2 | 58-89-9 |

sulfachinoxalin | 200-423-2 | 59-40-5 |

4-chlor-3-methylfenol | 200-431-6 | 59-50-7 |

2-fenylethan-1-ol | 200-456-2 | 60-12-8 |

dimethoát | 200-480-3 | 60-51-5 |

3,7-bis(dimethylamino)fenothiazin-5-ium-chlorid | 200-515-2 | 61-73-4 |

thiomočovina | 200-543-5 | 62-56-6 |

dichlorvos | 200-547-7 | 62-73-7 |

karbaryl | 200-555-0 | 63-25-2 |

ethanol | 200-578-6 | 64-17-5 |

mravenčí kyselina | 200-579-1 | 64-18-6 |

octová kyselina | 200-580-7 | 64-19-7 |

benzoová kyselina | 200-618-2 | 65-85-0 |

propan-2-ol | 200-661-7 | 67-63-0 |

chloroform/trichlormethan | 200-663-8 | 67-66-3 |

cholekalciferol | 200-673-2 | 67-97-0 |

2-hydroxybenzoová kyselina | 200-712-3 | 69-72-7 |

3,3',4,4',6,6'-hexachlor-2,2'-methylendianilin | 200-733-8 | 70-30-4 |

propan-1-ol | 200-746-9 | 71-23-8 |

butan-1-ol | 200-751-6 | 71-36-3 |

methoxychlor | 200-779-9 | 72-43-5 |

brommethan/methylbromid | 200-813-2 | 74-83-9 |

kyanovodík | 200-821-6 | 74-90-8 |

poly(acetaldehyd) | 200-836-8 | 9002-91-9 |

sirouhlík | 200-843-6 | 75-15-0 |

ethylenoxid | 200-849-9 | 75-21-8 |

jodoform | 200-874-5 | 75-47-8 |

terc-butylhydroperoxid | 200-915-7 | 75-91-2 |

trichlornitromethan | 200-930-9 | 76-06-2 |

bornan-2-on/kafr | 200-945-0 | 76-22-2 |

2,10-dimethoxy-3,8,11a,11c-tetramethyl-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-dodekahydrodibenzo[de,g]chromen-1,5,11-trion/kvassin | 200-985-9 | 76-78-8 |

1,3-dibrom-5,5-dimethylhydantoin | 201-030-9 | 77-48-5 |

3β-hydroxyurs-12-en-28-ová kyselina/ursolová kyselina | 201-034-0 | 77-52-1 |

citronová kyselina | 201-069-1 | 77-92-9 |

citronová kyselina monohydrát | 201-069-1 | 5949-29-1 |

1,3,4,5-tetrahydroxycyklohexankarboxylová kyselina | 201-072-8 | 77-95-2 |

linalol | 201-134-4 | 78-70-6 |

2-methylpropan-1-ol | 201-148-0 | 78-83-1 |

chloracetamid | 201-174-2 | 79-07-2 |

bromoctová kyselina | 201-175-8 | 79-08-3 |

propionová kyselina | 201-176-3 | 79-09-4 |

chloroctová kyselina | 201-178-4 | 79-11-8 |

glykolová kyselina/2-hydroxyethanová kyselina | 201-180-5 | 79-14-1 |

peroxyoctová kyselina | 201-186-8 | 79-21-0 |

L-(+)-mléčná kyselina | 201-196-2 | 79-33-4 |

4-terc-pentylfenol | 201-280-9 | 80-46-6 |

α-pinen | 201-291-9 | 80-56-8 |

senosid A | 201-339-9 | 81-27-6 |

warfarin | 201-377-6 | 81-81-2 |

kumachlor | 201-378-1 | 81-82-3 |

difacinon | 201-434-5 | 82-66-6 |

ethyl-chininyl-karbonát | 201-500-3 | 83-75-0 |

2-isopropenyl-8,9-dimethoxy-1,2,6,6a,12,12a-hexahydrochromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-on/rotenon | 201-501-9 | 83-79-4 |

anthrachinon | 201-549-0 | 84-65-1 |

dibutyl-ftalát | 201-557-4 | 84-74-2 |

salicylanilid | 201-727-8 | 87-17-2 |

(+)-vinná kyselina | 201-766-0 | 87-69-4 |

pentachlorfenol | 201-778-6 | 87-86-5 |

symklosen | 201-782-8 | 87-90-1 |

4-chlor-3,5-dimethylfenol | 201-793-8 | 88-04-0 |

2,4,6-trichlorfenol | 201-795-9 | 88-06-2 |

menthol | 201-939-0 | 89-78-1 |

isopulegol | 201-940-6 | 89-79-2 |

thymol | 201-944-8 | 89-83-8 |

guajakol/2-methoxyfenol | 201-964-7 | 90-05-1 |

bifenyl-2-ol | 201-993-5 | 90-43-7 |

naftalen | 202-049-5 | 91-20-3 |

propyl-4-hydroxybenzoát | 202-307-7 | 94-13-3 |

butyl-4-hydroxybenzoát | 202-318-7 | 94-26-8 |

dibenzoylperoxid | 202-327-6 | 94-36-0 |

2-ethylhexan-1,3-diol | 202-377-9 | 94-96-2 |

benzotriazol | 202-394-1 | 95-14-7 |

3-chloropropan-1,2-diol | 202-492-4 | 96-24-2 |

2,2'-dihydroxy-5,5'-dichlordifenylmethan | 202-567-1 | 97-23-4 |

eugenol | 202-589-1 | 97-53-0 |

allantoin | 202-592-8 | 97-59-6 |

methyl-4-hydroxybenzoát | 202-785-7 | 99-76-3 |

benzylalkohol | 202-859-9 | 100-51-6 |

2-methyl-2,4-bis[(4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)oxy]pentan | 202-899-7 | 100-89-0 |

methenamin/hexamethylentetramin | 202-905-8 | 100-97-0 |

triklokarban/1-(4-chlorfenyl)-3-(3,4-dichlorfenyl)močovina | 202-924-1 | 101-20-2 |

chlorprofam | 202-925-7 | 101-21-3 |

N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin | 203-041-4 | 102-60-3 |

tris(2-hydroxyethyl)amin | 203-049-8 | 102-71-6 |

3-(4-chlorfenoxy)propan-1,2-diol | 203-192-6 | 104-29-0 |

anethol | 203-205-5 | 104-46-1 |

cinnamaldehyd/3-fenylprop-2-enal | 203-213-9 | 104-55-2 |

2-ethylhexan-1-ol/isooktanol | 203-234-3 | 104-76-7 |

citronellol | 203-375-0 | 106-22-9 |

citronellal | 203-376-6 | 106-23-0 |

geraniol | 203-377-1 | 106-24-1 |

1,4-dichlorbenzen | 203-400-5 | 106-46-7 |

ethylendiamin | 203-468-6 | 107-15-3 |

chloracetaldehyd | 203-472-8 | 107-20-0 |

ethan-1,2-diol/ethylenglykol | 203-473-3 | 107-21-1 |

glyoxal | 203-474-9 | 107-22-2 |

methyl-formiát | 203-481-7 | 107-31-3 |

butan-1,3-diol | 203-529-7 | 107-88-0 |

vinyl-acetát | 203-545-4 | 108-05-4 |

acetanhydrid | 203-564-8 | 108-24-7 |

m-kresol | 203-577-9 | 108-39-4 |

resorcinol | 203-585-2 | 108-46-3 |

kyanurová kyselina | 203-618-0 | 108-80-5 |

fenol | 203-632-7 | 108-95-2 |

ethyl-formiát | 203-721-0 | 109-94-4 |

jantarová kyselina | 203-740-4 | 110-15-6 |

hexa-2,4-dienová kyselina/sorbová kyselina | 203-768-7 | 110-44-1 |

pyridin | 203-809-9 | 110-86-1 |

morfolin | 203-815-1 | 110-91-8 |

glutaraldehyd | 203-856-5 | 111-30-8 |

2-butoxyethan-1-ol | 203-905-0 | 111-76-2 |

cetrimonium-chlorid/hexadecyl(trimethyl)amonium-chlorid | 203-928-6 | 112-02-7 |

nonanová kyselina | 203-931-2 | 112-05-0 |

undekan-2-on/methyl(nonyl)keton | 203-937-5 | 112-12-9 |

2,2'-(ethylendioxy)diethan-1-ol/triethylenglykol | 203-953-2 | 112-27-6 |

undec-10-enová kyselina | 203-965-8 | 112-38-9 |

olejová kyselina | 204-007-1 | 112-80-1 |

(Z)-dokos-13-enová kyselina | 204-011-3 | 112-86-7 |

N-(2-ethylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboximid | 204-029-1 | 113-48-4 |

propoxur | 204-043-8 | 114-26-1 |

endosulfan | 204-079-4 | 115-29-7 |

isobornyl-thiokyanatoacetát | 204-081-5 | 115-31-1 |

dikofol | 204-082-0 | 115-32-2 |

linalyl-acetát | 204-116-4 | 115-95-7 |

3,3',4',5,7-pentahydroxyflavon | 204-187-1 | 117-39-5 |

1,3-dichlor-5,5-dimethylhydantoin | 204-258-7 | 118-52-5 |

methyl-2-hydroxybenzoát | 204-317-7 | 119-36-8 |

chlorofen | 204-385-8 | 120-32-1 |

ethyl-4-hydroxybenzoát | 204-399-4 | 120-47-8 |

benzyl-benzoát | 204-402-9 | 120-51-4 |

piperonal | 204-409-7 | 120-57-0 |

indol | 204-420-7 | 120-72-9 |

[3-(but-2-en-1-yl)-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl]-[3-(3-methoxy-2-methyl-3-oxoprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát]/cinerin II | 204-454-2 | 121-20-0 |

[2-methyl-4-oxo-3-((Z)-penta-2,4-dien-1-yl)cyklopent-2-en-1-yl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/pyrethrin I | 204-455-8 | 121-21-1 |

[2-methyl-4-oxo-3-((Z)-penta-2,4-dien-1-yl)cyklopent-2-en-1-yl]-3-(3-methoxy-2-methyl-3-oxoprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/pyrethrin II | 204-462-6 | 121-29-9 |

benzyl(dimethyl)(2-{2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy}ethyl)amonium-chlorid | 204-479-9 | 121-54-0 |

5-nitrothiazol-2-amin | 204-490-9 | 121-66-4 |

malathion | 204-497-7 | 121-75-5 |

fenitrothion | 204-524-2 | 122-14-5 |

benzyl(hexadecyl)dimethylamonium-chlorid | 204-526-3 | 122-18-9 |

benzyl(dimethyl)oktadecylamonium-chlorid | 204-527-9 | 122-19-0 |

simazin | 204-535-2 | 122-34-9 |

profam | 204-542-0 | 122-42-9 |

4-fenylbut-3-en-2-on | 204-555-1 | 122-57-6 |

2-fenoxyethan-1-ol | 204-589-7 | 122-99-6 |

1-hexadecylpyridin-1-ium-chlorid | 204-593-9 | 123-03-5 |

cetylpyridinium-chlorid monohydrát | 204-593-9 | 6004-24-6 |

2-ethylhexanal | 204-596-5 | 123-05-7 |

pyridazin-3,6(1H,2H)-dion/maleinohydrazid | 204-619-9 | 123-33-1 |

adipová kyselina | 204-673-3 | 124-04-9 |

oktanová kyselina | 204-677-5 | 124-07-2 |

dodekan-1-amin | 204-690-6 | 124-22-1 |

oxid uhličitý | 204-696-9 | 124-38-9 |

natrium-dimethylarsinát | 204-708-2 | 124-65-2 |

1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]heptan-2-ol/isoborneol | 204-712-4 | 124-76-5 |

(nitromethantriyl)trimethanol | 204-769-5 | 126-11-4 |

natrium-acetát/octan sodný | 204-823-8 | 127-09-3 |

N-chlorbenzensulfonamid, sodná sůl | 204-847-9 | 127-52-6 |

N-chlor-4-methylbenzen-1-sulfonamid, sodná sůl | 204-854-7 | 127-65-1 |

bis(2,3,3,3-tetrachlorpropyl)ether | 204-870-4 | 127-90-2 |

kalium-dimethyldithiokarbamát | 204-875-1 | 128-03-0 |

natrium-dimethyldithiokarbamát | 204-876-7 | 128-04-1 |

N-bromsukcinimid | 204-877-2 | 128-08-5 |

N-chlorsukcinimid | 204-878-8 | 128-09-6 |

2,6-di-terc-butyl-4-methylfenol | 204-881-4 | 128-37-0 |

warfarin sodná sůl | 204-929-4 | 129-06-6 |

dimethyl-ftalát | 205-011-6 | 131-11-3 |

pentachlorfenolát sodný | 205-025-2 | 131-52-2 |

natrium-bifenyl-2-olát | 205-055-6 | 132-27-4 |

natrium-2-bifeny-olát tetrahydrát | 205-055-6 | 6152-33-6 |

kaptan | 205-087-0 | 133-06-2 |

N-[(trichlormethyl)sulfanyl]ftalimid/folpet | 205-088-6 | 133-07-3 |

2,4-dichlor-3,5-dimethylfenol | 205-109-9 | 133-53-9 |

methyl-anthranilát | 205-132-4 | 134-20-3 |

chinolin-8-ol-sulfát | 205-137-1 | 134-31-6 |

N,N-diethyl-3-methylbenzamid | 205-149-7 | 134-62-3 |

dipropyl-pyridin-2,5-dikarboxylát | 205-245-9 | 136-45-8 |

zink-bis(2-ethylhexanoát) | 205-251-1 | 136-53-8 |

6-methylbenzotriazol | 205-265-8 | 136-85-6 |

thiram | 205-286-2 | 137-26-8 |

ziram | 205-288-3 | 137-30-4 |

natrium-propionát | 205-290-4 | 137-40-6 |

kalium-methyldithiokarbamát | 205-292-5 | 137-41-7 |

metham-natrium | 205-293-0 | 137-42-8 |

limonen | 205-341-0 | 138-86-3 |

dinatrium-N-kyandithiokarbanát | 205-346-8 | 138-93-2 |

benzyl(dodecyl)dimethylamonium-chlorid | 205-351-5 | 139-07-1 |

benzyl(dimethyl)tetradecylamonium-chlorid | 205-352-0 | 139-08-2 |

nitrilotrioctová kyselina | 205-355-7 | 139-13-9 |

p-tolyl-acetát | 205-413-1 | 140-39-6 |

1,3-bis(hydroxymethyl)močovina | 205-444-0 | 140-95-4 |

natrium-formiát | 205-488-0 | 141-53-7 |

2,3-dihydroxypropyl-dodekanoát | 205-526-6 | 142-18-7 |

nabam | 205-547-0 | 142-59-6 |

hexanová kyselina | 205-550-7 | 142-62-1 |

dodekanová kyselina | 205-582-1 | 143-07-7 |

kalium-oleát | 205-590-5 | 143-18-0 |

hydrogenuhličitan sodný | 205-633-8 | 144-55-8 |

šťavelová kyselina | 205-634-3 | 144-62-7 |

chinolin-8-ol | 205-711-1 | 148-24-3 |

2-(thiazol-4-yl)benzimidazol | 205-725-8 | 148-79-8 |

benzothiazol-2-thiol | 205-736-8 | 149-30-4 |

monuron | 205-766-1 | 150-68-5 |

rutin | 205-814-1 | 153-18-4 |

glyoxylová kyselina | 206-058-5 | 298-12-4 |

fenchlorfos | 206-082-6 | 299-84-3 |

naled | 206-098-3 | 300-76-5 |

5-chlor-2-hydroxybenzoová kyselina | 206-283-9 | 321-14-2 |

diuron | 206-354-4 | 330-54-1 |

thiokyanát draselný | 206-370-1 | 333-20-0 |

diazinon | 206-373-8 | 333-41-5 |

dekanová kyselina | 206-376-4 | 334-48-5 |

karbamonitril | 206-992-3 | 420-04-2 |

metronidazol | 207-136-1 | 443-48-1 |

1,8-cineol | 207-431-5 | 470-82-6 |

7,8-dihydroxy-2H-chromen-2-on | 207-632-8 | 486-35-1 |

uhličitan sodný | 207-838-8 | 497-19-8 |

2-hydroxy-4-isopropylcyklohepta-2,4,6-trien-1-on | 207-880-7 | 499-44-5 |

karvakrol | 207-889-6 | 499-75-2 |

6β-acetoxy-3β-(β-D-glukopyranosyloxy)-8,14-dihydroxybufa-4,20,22-trienolid/scillirosid | 208-077-4 | 507-60-8 |

uhličitan barnatý | 208-167-3 | 513-77-9 |

3-acetyl-6-methyltetrahydropyran-2,4-dion | 208-293-9 | 520-45-6 |

osalmid | 208-385-9 | 526-18-1 |

2,6-dimethoxy-1,4-benzochinon | 208-484-7 | 530-55-2 |

akridin-3,6-diamin-dihydrochlorid | 208-515-4 | 531-73-7 |

natrium-benzoát | 208-534-8 | 532-32-1 |

dazomet | 208-576-7 | 533-74-4 |

bisuhličitan trisodný | 208-580-9 | 533-96-0 |

uhličitan stříbrý | 208-590-3 | 534-16-7 |

krimidin | 208-622-6 | 535-89-7 |

kalcium-diformiát | 208-863-7 | 544-17-2 |

tetradekanová kyselina | 208-875-2 | 544-63-8 |

1-isopropyl-4-methylbicyklo[3.1.0]hexan-3-on | 208-912-2 | 546-80-5 |

1,3,4,6,8,13-hexahydroxy-10,11-dimethylfenanthro[1,10,9,8-opqra]perylen-7,14-dion/hypericum perforatum | 208-941-0 | 548-04-9 |

(4-{bis[4-(dimethylamino)fenyl]methyliden}cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)dimethylamonium-chlorid | 208-953-6 | 548-62-9 |

zink-dibenzoát | 209-047-3 | 553-72-0 |

methylisothiokyanát | 209-132-5 | 556-61-6 |

4, 4'-(4-iminocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)methylen]dianilin-hydrochlorid/basická červeň 9 | 209-321-2 | 569-61-9 |

(4-{4-(dimethylamino)fenyl]menylmethyliden}cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)dimethylamonium-chlorid/malachitová zeleň, chlorid | 209-322-8 | 569-64-2 |

kalium-benzoát | 209-481-3 | 582-25-2 |

(3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát (všechny isomery; poměr: 1:1:1:1:1:1:1)/allethrin | 209-542-4 | 584-79-2 |

natrium-3-[(4-anilinofenyl)azo]benzen-1-sulfonát metanilová žluť | 209-608-2 | 587-98-4 |

DL-mléčná kyselina | 209-954-4 | 598-82-3 |

BHC nebo HCH/hexachlorcyklohexan | 210-168-9 | 608-73-1 |

DL-jablečná kyselina | 210-514-9 | 617-48-1 |

N-(hydroxymethy)acetamid | 210-897-2 | 625-51-4 |

sukcinaldehyd | 211-333-8 | 638-37-9 |

2-fluoracetamid | 211-363-1 | 640-19-7 |

ftalaldehyd | 211-402-2 | 643-79-8 |

4,4'-(hexan-1,6-diyldioxy)bis(benzenkarboximidamid)-bis(2-hydroxyethan-1-sulfonát) | 211-533-5 | 659-40-5 |

2,5-dimethoxytetrahydrofuran | 211-797-1 | 696-59-3 |

N-[(dichlorfluormethyl)sulfanyl]ftalimid | 211-952-3 | 719-96-0 |

N-[(dichlorfluormethyl)sulfanyl]-N',N'-dimethyl-N-(4-methylfenyl)sulfonamid/tolylfluanid | 211-986-9 | 731-27-1 |

1-hydroxypyridin-2(1H)-on | 212-506-0 | 822-89-9 |

2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl-acetát | 212-579-9 | 828-00-2 |

terbutryn | 212-950-5 | 886-50-0 |

proflavin-chlorid | 213-459-9 | 952-23-8 |

N1(chinoxalin-2-yl)sulfanilamid, sodná sůl | 213-526-2 | 967-80-6 |

norbormid | 213-589-6 | 991-42-4 |

(hydroxymethyl)močovina | 213-674-8 | 1000-82-4 |

dichlofluanid | 214-118-7 | 1085-98-9 |

thiokyanatan měďný | 214-183-1 | 1111-67-7 |

dodecyl(trimethyl)amonium-bromid | 214-290-3 | 1119-94-4 |

trimethyl(tetradecyl)amonium-bromid | 214-291-9 | 1119-97-7 |

[(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/d-tetramethrin | 214-619-0 | 1166-46-7 |

4,5-dichlor-3H-1,2-dithiol-3-on | 214-754-5 | 1192-52-5 |

dimethylfenol | 215-089-3 | 1300-71-6 |

bentonit | 215-108-5 | 1302-78-9 |

oxid arseničný | 215-116-9 | 1303-28-2 |

oxid boritý | 215-125-8 | 1303-86-2 |

hydroxid draselný | 215-181-3 | 1310-58-3 |

hydroxid sodný | 215-185-5 | 1310-73-2 |

křemičitan draselný | 215-199-1 | 1312-76-1 |

oxid zinečnatý | 215-222-5 | 1314-13-2 |

fosfid zinečnatý | 215-244-5 | 1314-84-7 |

sulfid zinečnatý | 215-251-3 | 1314-98-3 |

oxid manganato-manganitý | 215-264-5 | 1317-35-7 |

oxid měďnatý | 215-269-0 | 1317-38-0 |

oxid měďný | 215-270-7 | 1317-39-1 |

kresoly (směs) | 215-293-2 | 1319-77-3 |

chlorid-oxid hlinitý | 215-477-2 | 1327-41-9 |

tetraboritan sodný bezvodý | 215-540-4 | 1330-43-4 |

tetraboritan disodný dekahydrát/borax | 215-540-4 | 1303-96-4 |

chlorid-trihydroxid diměďnatý | 215-572-9 | 1332-65-6 |

oxid chromový | 215-607-8 | 1333-82-0 |

hydrogendifluorid sodný | 215-608-3 | 1333-83-1 |

kyseliny naftenové, měďnaté soli | 215-657-0 | 1338-02-9 |

butan-2-on-peroxid | 215-661-2 | 1338-23-4 |

naftenové kyseliny | 215-662-8 | 1338-24-5 |

hydrogendifluorid amonný | 215-676-7 | 1341-49-7 |

orthokřemičitan tetrasodný | 215-687-4 | 1344-09-8 |

chlorid měďnatý | 215-704-5 | 1344-67-8 |

5,5-bis(2-ethylhexyl)-1,1'-(hexan-1,6-diyl)bis(biguanid)-dihydrochlorid | 216-994-6 | 1715-30-6 |

monolinuron | 217-129-5 | 1746-81-2 |

2,4-dichlorbenzylalkohol | 217-210-5 | 1777-82-8 |

ethakridin-laktat | 217-408-1 | 1837-57-6 |

2-ethyl-1,3-dimorfolino-2-nitropropan | 217-450-0 | 1854-23-5 |

chlorthalonil | 217-588-1 | 1897-45-6 |

dodecylamonium-acetát | 217-956-1 | 2016-56-0 |

fluometuron | 218-500-4 | 2164-17-2 |

allyl(propyl)disulfid | 218-550-7 | 2179-59-1 |

4-(2-nitrobutyl)morfolin | 218-748-3 | 2224-44-4 |

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin | 219-145-8 | 2372-82-9 |

didecyldimethylamonium-bromid | 219-234-1 | 2390-68-3 |

tolnaftát | 219-266-6 | 2398-96-1 |

basic green | 219-441-7 | 2437-29-8 |

dodin | 219-459-5 | 2439-10-3 |

2-brom-1-(4-hydroxyfenyl)ethan-1-on | 219-655-0 | 2491-38-5 |

N,N'-dimethyl-2,2'-disulfandiyldibenzamid | 219-768-5 | 2527-58-4 |

2,2'-(methylendioxy)diethan-1-ol | 219-891-4 | 2565-36-8 |

fenthoát | 219-997-0 | 2597-03-7 |

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on | 220-120-9 | 2634-33-5 |

2-methyl-2,4-bis[(4-methyl-1,2,3-dioxaborinan-2-yl)oxy]butan | 220-198-4 | 2665-13-6 |

2-methyltetrahydroisothiazol-3(2H)-on | 220-239-6 | 2682-20-4 |

difluorid sulfurylu | 220-281-5 | 2699-79-8 |

2-amino-3-chlor-1,4-naftochinon | 220-529-2 | 2797-51-5 |

2-chlor-N-(hydroxymethyl)acetamid | 220-598-9 | 2832-19-1 |

natrium-dichlorisokyanurát | 220-767-7 | 2893-78-9 |

natrium-dichlorisokynurát dihydrát | 220-767-7 | 51580-86-0 |

chlorpyrifos | 220-864-4 | 2921-88-2 |

ethyl(hexadecyl)dimethylamonium-ethyl-sulfát | 221-106-5 | 3006-10-8 |

dodecyl(ethyl)dimethylamonium-ethyl-sulfát | 221-108-6 | 3006-13-1 |

bis(trichloromethyl)sulfon | 221-310-4 | 3064-70-8 |

natrium-2-[2-(dodecyloxy)ethoxy]ethyl-sulfát | 221-416-0 | 3088-31-1 |

4-isopropyl-3-methylfenol | 221-761-7 | 3228-02-2 |

dusičnan měďnatý | 221-838-5 | 3251-23-8 |

5-chlor-2-(2,4-dichlorfenoxy)fenol | 222-182-2 | 3380-34-5 |

temefos | 222-191-1 | 3383-96-8 |

4(10)-thujen | 222-212-4 | 3387-41-5 |

okt-1-en-3-ol | 222-226-0 | 3391-86-4 |

natrium-5-chlor-2-{4-chlor-2-[3-(3,4-dichlorfenyl)ureido]fenoxy}benzen-1-sulfonát | 222-654-8 | 3567-25-7 |

(ethylenedioxy)dimethanol | 222-720-6 | 3586-55-8 |

chlorofacinon | 223-003-0 | 3691-35-8 |

dipyrithion | 223-024-5 | 3696-28-4 |

5,5'-bis(4-chlorfenyl)-1,1'-(hexan-1,6-diyl)bis(biguanid)-dihydrochlorid | 223-026-6 | 3697-42-5 |

denatonium-benzoát | 223-095-2 | 3734-33-6 |

natrium-2,4,6-trichlorfenolát | 223-246-2 | 3784-03-0 |

pyridin-2-thiol-1-oxid, sodná sůl | 223-296-5 | 3811-73-2 |

1,3,5-tris(3-methoxypropyl)hexahydro-1,3,5-triazin | 223-563-6 | 3960-05-2 |

tributylstannyl-hydrogen-maleinát | 223-701-5 | 4027-18-3 |

1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan-chlorid | 223-805-0 | 4080-31-3 |

N-ethylheptadekafluoroktansulfonamid | 223-980-3 | 4151-50-2 |

isobutyl-4-hydroxybenzoát | 224-208-8 | 4247-02-3 |

tributylstannyl-2-hydroxybenzoát | 224-397-7 | 4342-30-7 |

tributylstannyl-benzoát | 224-399-8 | 4342-36-3 |

natrium-2-(6-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyran-3-yliden)ethan-1-olát | 224-580-1 | 4418-26-2 |

diethylamonium-2-hydroxybenzoát | 224-586-4 | 4419-92-5 |

dimethyl-dikarbonát | 224-859-8 | 4525-33-1 |

farnesol | 225-004-1 | 4602-84-0 |

1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazin | 225-208-0 | 4719-04-4 |

oktylfosfonová kyselina | 225-218-5 | 4724-48-5 |

natrium-4-(methoxykarbonyl)fenolát | 225-714-1 | 5026-62-0 |

amid kyseliny sírové | 226-218-8 | 5329-14-6 |

citral | 226-394-6 | 5392-40-5 |

1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)hexahydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-dion | 226-408-0 | 5395-50-6 |

1-benzyl-3,5,7-triaza-1-azoniatricyklo[3.3.1.13,7]dekan-chlorid | 226-445-2 | 5400-93-1 |

dimethyl(dioktyl)amonium-chlorid | 226-901-0 | 5538-94-3 |

3-(dodecylamino)propan-1-amin | 226-902-6 | 5538-95-4 |

chlorpyrifos-methyl | 227-011-5 | 5598-13-0 |

dimorfolinomethan | 227-062-3 | 5625-90-1 |

kumatetralyl | 227-424-0 | 5836-29-3 |

terbuthylazin | 227-637-9 | 5915-41-3 |

p-mentha-1,8-dien/(+)-limonen | 227-813-5 | 5989-27-5 |

4-methoxybenzen-1,3-diamin-sulfát | 228-290-6 | 6219-67-6 |

methylen-dithiokyanát | 228-652-3 | 6317-18-6 |

1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion | 229-222-8 | 6440-58-0 |

[(2-{[2-(dodecylamino)ethyl]amino}ethyl)amino]octová kyselina | 229-930-7 | 6843-97-6 |

jablečná kyselina | 230-022-8 | 6915-15-7 |

(2-brom-2-nitrovinyl)benzen | 230-515-8 | 7166-19-0 |

didecyldimethylamonium-chlorid | 230-525-2 | 7173-51-5 |

(Z)-N-oktadec-9-enylpropan-1,3-diamin | 230-528-9 | 7173-62-8 |

benzyl(dodecyl)dimethylamonium-bromid | 230-698-4 | 7281-04-1 |

prometryn | 230-711-3 | 7287-19-6 |

stříbro | 231-131-3 | 7440-22-4 |

bor | 231-151-2 | 7440-42-8 |

měď | 231-159-6 | 7440-50-8 |

zinek | 231-175-3 | 7440-66-6 |

oxid siřičitý | 231-195-2 | 7446-09-5 |

síran thallný | 231-201-3 | 7446-18-6 |

kalcium-dihexa-2,4-dienoát | 231-321-6 | 7492-55-9 |

chinin-monohydrochlorid dihydrát | 231-437-7 | 6119-47-7 |

jod | 231-442-4 | 7553-56-2 |

jodofor | směs | 39392-86-4 |

komplex iodu v roztoku s neiontovým detergentem | směs | |

komplex jodu s poly(vinylpyrolidonem) | polymer | 25655-41-8 |

komplex jodu s alkylaryl(hydroxy)polyetherem | polymer | |

komplex jodu s kopolymerem etheru a propenu | polymer | |

komplex jodu s poly(alkylenglykolem) | polymer | |

jodovaná pryskyřice/polyiodidová aniontová pryskyřice | polymer | |

fosforečnan sodný | 231-509-8 | 7601-54-9 |

oxid křemičitý amorfní | 231-545-4 | 7631-86-9 |

hydrogensiřičitan sodný | 231-548-0 | 7631-90-5 |

dusitan sodný | 231-555-9 | 7632-00-0 |

peroxometaboritan sodný | 231-556-4 | 7632-04-4 |

chlorovodík/kyselina chlorovodíková | 231-595-7 | 7647-01-0 |

chlorid sodný | 231-598-3 | 7647-14-5 |

bromid sodný | 231-599-9 | 7647-15-6 |

kyselina fosforečná | 231-633-2 | 7664-38-2 |

fluorovodík | 231-634-8 | 7664-39-3 |

amoniak bezvodý | 231-635-3 | 7664-41-7 |

kyselina sírová | 231-639-5 | 7664-93-9 |

jodid draselný | 231-659-4 | 7681-11-0 |

hydrogensíran sodný | 231-665-7 | 7681-38-1 |

fluorid sodný | 231-667-8 | 7681-49-4 |

chlornan sodný | 231-668-3 | 7681-52-9 |

disiřičitan sodný | 231-673-0 | 7681-57-4 |

tetramethrin | 231-711-6 | 7696-12-0 |

síra | 231-722-6 | 7704-34-9 |

síran železnatý | 231-753-5 | 7720-78-7 |

síran železnatý heptahydrát | 231-753-5 | 7782-63-0 |

manganistan draselný | 231-760-3 | 7722-64-7 |

peroxid vodíku | 231-765-0 | 7722-84-1 |

brom | 231-778-1 | 7726-95-6 |

peroxodisíran didraselný | 231-781-8 | 7727-21-1 |

dusík | 231-783-9 | 7727-37-9 |

síran zinečnatý heptahydrát | 231-793-3 | 7446-20-0 |

7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol | 231-810-4 | 7747-35-5 |

siřičitan sodný | 231-821-4 | 7757-83-7 |

chloritan sodný | 231-836-6 | 7758-19-2 |

chlorid měďný | 231-842-9 | 7758-89-6 |

síran měďnatý | 231-847-6 | 7758-98-7 |

síran měďnatý pentahydrát | 231-847-6 | 7758-99-8 |

dusičnan stříbrný | 231-853-9 | 7761-88-8 |

thiosíran sodný pentahydrát | 231-867-5 | 10102-17-7 |

chlorečnan sodný | 231-887-4 | 7775-09-9 |

peroxodisíran sodný | 231-892-1 | 7775-27-1 |

dichroman draselný | 231-906-6 | 7778-50-9 |

chlornan vápenatý | 231-908-7 | 7778-54-3 |

1,3,5-triethylhexahydro-1,3,5-triazin | 231-924-4 | 7779-27-3 |

chlor | 231-959-5 | 7782-50-5 |

síran amonný | 231-984-1 | 7783-20-2 |

chlorid stříbrný | 232-033-3 | 7783-90-6 |

síran amonno-hlinitý | 232-055-3 | 7784-25-0 |

síran manganatý | 232-089-9 | 7785-87-7 |

síran manganatý tetrahydrát | 232-089-9 | 10101-68-5 |

jodmonochlorid | 232-236-7 | 7790-99-0 |

1-terpineol | 232-268-1 | 8000-41-7 |

sójový olej | 232-274-4 | 8001-22-7 |

lněný olej | 232-278-6 | 8001-26-1 |

kukuřičný olej | 232-281-2 | 8001-30-7 |

tuk z kokosového semene (kopry) | 232-282-8 | 8001-31-8 |

kreosot | 232-287-5 | 8001-58-9 |

ricinový olej | 232-293-8 | 8001-79-4 |

kostní olej | 232-294-3 | 8001-85-2 |

řepkový olej | 232-299-0 | 8002-13-9 |

pyrethriny a pyrethroidy | 232-319-8 | 8003-34-7 |

terpentýnový olej | 232-350-7 | 8006-64-2 |

česnekový výtažek | 232-371-1 | 8008-99-9 |

smola, borovicová | 232-374-8 | 8011-48-1 |

včelí vosk | 232-383-7 | 8012-89-3 |

parafinové oleje | 232-384-2 | 8012-95-1 |

avokádové oleje | 232-428-0 | 8024-32-6 |

pomeranč, sladký, ext | 232-433-8 | 8028-48-6 |

bílý minerální (ropný) olej | 232-455-8 | 8042-47-5 |

saponiny | 232-462-6 | 8047-15-2 |

talový olej | 232-484-6 | 8052-10-6 |

asfalt | 232-490-9 | 8052-42-4 |

kopály | 232-527-9 | 9000-14-0 |

lignin | 232-682-2 | 9005-53-2 |

síran hlinitý | 233-135-0 | 10043-01-3 |

kyselina boritá | 233-139-2 | 10043-35-3 |

síran draselno-hlinitý/kamenec | 233-141-3 | 10043-67-1 |

oxid chloričitý | 233-162-8 | 10049-04-4 |

siřičitan draselný | 233-321-1 | 10117-38-1 |

4,4'-dichlor-2,2'-methylendifenol, monosodná sůl | 233-457-1 | 10187-52-7 |

2,2-dibrom-2-kyanacetamid | 233-539-7 | 10222-01-2 |

síran stříbrný | 233-653-7 | 10294-26-5 |

metafosforečnan sodný | 233-782-9 | 10361-03-2 |

měďnatý komplex chinolin-8-olu | 233-841-9 | 10380-28-6 |

resmethrin | 233-940-7 | 10453-86-8 |

N,N''-diacetyl-N,N''-ethylendiacetamid | 234-123-8 | 10543-57-4 |

dichroman sodný | 234-190-3 | 10588-01-9 |

karbendazim | 234-232-0 | 10605-21-7 |

chlornan-tetrakis(fosforečnan) tridekasodný | 234-307-8 | 11084-85-8 |

kyselina boritá přírodní | 234-343-4 | 11113-50-1 |

perboritan sodný tetrahydrát | 234-390-0 | 10486-00-7 |

peroxoboritan sodný | 234-390-0 | 11138-47-9 |

zinečnaté soli naftenových kyselin | 234-409-2 | 12001-85-3 |

oktaboritan disodný | 234-541-0 | 12008-41-2 |

oktaboritan disodný pentahydrát | 234-541-0 | 12280-03-4 |

chlorid [2H4]amonný | 234-607-9 | 12015-14-4 |

chlorid-pentahydroxid dihlinitý | 234-933-1 | 12042-91-0 |

fosfid hořečnatý | 235-023-7 | 12057-74-8 |

natrium-4-methylbenzen-1-sulfonát | 235-088-1 | 12068-03-0 |

hydroxid-uhličitan měďnatý | 235-113-6 | 12069-69-1 |

zineb | 235-180-1 | 12122-67-7 |

bromid amonný | 235-183-8 | 12124-97-9 |

heptaoxid disodno-tetraboritý | 235-541-3 | 12267-73-1 |

maneb | 235-654-8 | 12427-38-2 |

undekaoxid dizinečnato-hexaboritý | 235-804-2 | 12767-90-7 |

N-(hydroxymethyl)formamid | 235-938-1 | 13052-19-2 |

2,3,5,6-tetrachlor-4-(mesyl)pyridin | 236-035-5 | 13108-52-6 |

nifurpirinol | 236-503-9 | 13411-16-0 |

zink-1-oxo-1λ5-pyridin-2-thiolát | 236-671-3 | 13463-41-7 |

oxid titaničitý | 236-675-5 | 13463-67-7 |

dodecylguanidin-monohydrochlorid | 237-030-0 | 13590-97-1 |

tetraoxid barnato-diboritý | 237-222-4 | 13701-59-2 |

kalium-bifenyl-2-olát | 237-243-9 | 13707-65-8 |

chlornan lithný | 237-558-1 | 13840-33-0 |

orthoboritá kyselina, sodná sůl | 237-560-2 | 13840-56-7 |

brommonochlorid | 237-601-4 | 13863-41-7 |

zink-bis(N,N-diethyldithiokarbamát) | 238-270-9 | 14324-55-1 |

(benzyloxy)methanol | 238-588-8 | 14548-60-8 |

bis(4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)ether | 238-749-2 | 14697-50-8 |

foxim | 238-887-3 | 14816-18-3 |

bis(1-hydroxypyridin-2(1H)-thionato-O,S)měďnatý komplex | 238-984-0 | 14915-37-8 |

kalium-bis(8-hydroxychinolyl)sulfát | 239-133-6 | 15077-57-3 |

dibrompropionamid | 239-153-5 | 15102-42-8 |

perboritan sodný monohydrát | 239-172-9 | 10332-33-9 |

6,6'-dibrom-4,4'-dichlor-2,2'-methylendifenol | 239-446-8 | 15435-29-7 |

chlorotoluron | 239-592-2 | 15545-48-9 |

sloučenina uhličitanu sodného s peroxidem vodíku (2:3) | 239-707-6 | 15630-89-4 |

natrium-4-chlor-3-methylfenolát | 239-825-8 | 15733-22-9 |

chloralosa | 240-016-7 | 15879-93-3 |

1-brom-3-chlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion | 240-230-0 | 16079-88-2 |

mekoprop-P | 240-539-0 | 16484-77-8 |

disiřičitan didraselný | 240-795-3 | 16731-55-8 |

methomyl | 240-815-0 | 16752-77-5 |

hexafluorokřemičitan sodný | 240-934-8 | 16893-85-9 |

kyselina hexafluorokřemičitá | 241-034-8 | 16961-83-4 |

benomyl | 241-775-7 | 17804-35-2 |

5,5'-bis(4-chlorfenyl)-1,1'-(hexan-1,6-diyl)bis(biguanid)-bis(D-glukonát) | 242-354-0 | 18472-51-0 |

isoxathion | 242-624-8 | 18854-01-8 |

benzoxonium-chlorid | 243-008-1 | 19379-90-9 |

methyl-hydroxy(methoxy)acetát | 243-271-2 | 19757-97-2 |

4-[(dijodmethyl)sulfonyl]-1-methylbenzen | 243-468-3 | 20018-09-1 |

hydroxid měďnatý | 243-815-9 | 20427-59-2 |

oxid stříbrný | 243-957-1 | 20667-12-3 |

2-buten-1,4-diyl-bis(bromacetát) | 243-962-9 | 20679-58-7 |

fosfid hlinitý | 244-088-0 | 20859-73-8 |

[(benzothiazol-2-yl)sulfanyl]methyl-thiokyanát/TCMTB | 244-445-0 | 21564-17-0 |

tetrachlorvinfos | 244-865-4 | 22248-79-9 |

bendiokarb | 245-216-8 | 22781-23-3 |

[2-methyl-4-oxo-3-(prop-2-yn-1-yl)cyklopent-2-en-1-yl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/prallethrin | 245-387-9 | 23031-36-9 |

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát | 246-376-1 | 24634-61-5 |

2-terc-butyl-4-methoxyfenol | 246-563-8 | 25013-16-5 |

1,3-bis(hydroxymethyl)močovina | 246-679-9 | 25155-29-7 |

α,α',α''-trimethylhexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triethanol | 246-764-0 | 25254-50-6 |

2,2'-(octadec-9-en-1-ylimino)diethan-1-ol | 246-807-3 | 25307-17-9 |

3-(but-2-en-1-yl)-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl-[2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát]/cinerin I | 246-948-0 | 25402-06-6 |

3-fenoxybenzyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/fenothrin | 247-404-5 | 26002-80-2 |

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on | 247-500-7 | 26172-55-4 |

2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on | 247-761-7 | 26530-20-1 |

dodecylbenzensulfonová kyselina | 248-289-4 | 27176-87-0 |

glycerol-monododekanoát | 248-337-4 | 27215-38-9 |

zink-7,7-dimethyloktanoát | 248-370-4 | 27253-29-8 |

dodecyl(ethylbenzyl)dimethylamonium-chlorid | 248-486-5 | 27479-28-3 |

(Z)-trikos-9-en | 248-505-7 | 27519-02-4 |

dimethyl(oktadecyl)[3-(trimethoxysilyl)propyl]amonium-chlorid | 248-595-8 | 27668-52-6 |

N2-terc-butyl-N4-cyklopropyl-6-(methylsulfanyl)-1,3,5-triazin-2,4-diamin/cybutryn | 248-872-3 | 28159-98-0 |

(3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/S-bioallethrin | 249-013-5 | 28434-00-6 |

[(5-benzyl-3-furyl)methyl]-trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/bioresmethrin | 249-014-0 | 28434-01-7 |

3-[3-(4'-brombifenyl-4-yl)-1-fenyl-3-hydroxypropyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on/bromadiolon | 249-205-9 | 28772-56-7 |

pirimifos-methyl | 249-528-5 | 29232-93-7 |

lithium-heptadekafluoroktan-1-sulfonát | 249-644-6 | 29457-72-5 |

5-brom-5-nitro-1,3-dioxan | 250-001-7 | 30007-47-7 |

propetamfos | 250-517-2 | 31218-83-4 |

(Z,E)-tetradeka-9,12-dienyl-acetát | 250-753-6 | 31654-77-0 |

decyl(dimethyl)oktylamonium-chlorid | 251-035-5 | 32426-11-2 |

N-brom-N-chlor-5,5-dimethylhydantoin | 251-171-5 | 32718-18-6 |

amitraz | 251-375-4 | 33089-61-1 |

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimethylmočovina/isoproturon | 251-835-4 | 34123-59-6 |

2-[(hydroxymethyl)amino]ethan-1-ol | 251-974-0 | 34375-28-5 |

N-[3-(dodecylamino)propyl]glycin | 251-993-4 | 34395-72-7 |

2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyldibenzofuran-1,2,3,9b-tetrahydro-1,3-dion, sodná sůl | 252-204-6 | 34769-44-3 |

natrium-4-(ethoxykarbonyl)fenolát | 252-487-6 | 35285-68-8 |

natrium-4-(propoxykarbonyl)fenolát | 252-488-1 | 35285-69-9 |

1-(chlorfenyl)-3-(2,6-difluorbenzoyl)močovina | 252-529-3 | 35367-38-5 |

1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorfenyl)ethyl]imidazol/imazalil | 252-615-0 | 35554-44-0 |

(±)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorfenylethyl)imidazol/imazalil technický | přípravek na ochranu rostlin | 73790-28-0 |

S-[(6-chlor-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl]-O,O-dimethyl-fosforothioát/azamethifos | 252-626-0 | 35575-96-3 |

2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril | 252-681-0 | 35691-65-7 |

benzyldimethyl(oktadec-9-en-1-yl)amonium-chlorid | 253-363-4 | 37139-99-4 |

2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboxylová kyselina | 253-733-5 | 37971-36-1 |

4-methoxy-1,3-fenylendiamin-sulfát | 254-323-9 | 39156-41-7 |

3,3'-bis[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,1'-methylendimočovina | 254-372-6 | 39236-46-9 |

dinokap | 254-408-0 | 39300-45-3 |

[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/cyfenothrin | 254-484-5 | 39515-40-7 |

isopropyl-(2E,4E)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeka-2,4-dienoát/methopren | 254-993-2 | 40596-69-8 |

dimethyl(tetradecyl)[3-(trimethoxysilyl)propyl]amonium chlorid | 255-451-8 | 41591-87-1 |

cis- a trans-p-menthan-3,8-diol (směs)/citriodiol | 255-953-7 | 42822-86-6 |

4,4-dimethyloxazolidin | 257-048-2 | 51200-87-4 |

[(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-(1R-cis)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát | 257-144-4 | 51348-90-4 |

(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl-2-(4-chlorfenyl)-3-methylbutanoát/fenvalerát | 257-326-3 | 51630-58-1 |

ethyl-N-acetyl-N-butyl-β-alaninát | 257-835-0 | 52304-36-6 |

[(3-fenoxylfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/cypermethrin | 257-842-9 | 52315-07-8 |

3-fenoxybenzyl-[3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát]/permethrin | 258-067-9 | 52645-53-1 |

(S)-(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl-(1R,3R)-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/deltamethrin | 258-256-6 | 52918-63-5 |

µ-oxo-bis[(2-ethylhexanoato)zinečnatý]komplex | 259-049-3 | 54262-78-1 |

[1-ethynyl-2-methylpent-2-en-1-yl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/empenthrin | 259-154-4 | 54406-48-3 |

3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát | 259-627-5 | 55406-53-6 |

tetrakis(hydroxymethyl)fosfonium-sulfát (2:1) | 259-709-0 | 55566-30-8 |

3-[3-(bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on/difenakum | 259-978-4 | 56073-07-5 |

3-[3-(4'-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on/brodifenakum | 259-980-5 | 56073-10-0 |

[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methanol | 260-097-2 | 56289-76-0 |

2-ethoxyethyl-bromacetát | 260-240-9 | 56521-73-4 |

N-oktyl-N'-[2-(oktylamino)ethyl]ethan-1,2-diamin | 260-725-5 | 57413-95-3 |

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, sodná sůl | 261-184-8 | 58249-25-5 |

azakonazol | 262-102-3 | 60207-31-0 |

(±)-1-{[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazol/propikonazol | 262-104-4 | 60207-90-1 |

N,N-bis(2-hydroxyethyl)undec-10-enamid | 262-114-9 | 60239-68-1 |

2-chlor-3-(fenylsulfonyl)akrylonitril | 262-395-8 | 60736-58-5 |

bifenyl-2-ol chlorovaný | 262-974-5 | 61788-42-9 |

alkylaminy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 262-977-1 | 61788-46-3 |

alkyl(trimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin hydrogenovaného loje) | 263-005-9 | 61788-78-1 |

alkyl(trimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 263-038-9 | 61789-18-2 |

alkyl(benzyl)bis(hydroxyethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 263-078-7 | 61789-68-2 |

alkyl(benzyl)dimethylamonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 263-080-8 | 61789-71-7 |

dialkyl(dimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 263-087-6 | 61789-77-3 |

dialkyl(dimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od hydrogenovaných mastných kyselin loje) | 263-090-2 | 61789-80-8 |

alkyl(trimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od sójových mastných kyselin) | 263-134-0 | 61790-41-8 |

2,2'-(alkylamino)diethan-1-ol, (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 263-163-9 | 61791-31-9 |

2-alkyl-1-(2-hydroxyethyl)-4,5-dihydroimidazol (alkyl odvozen od mastných kyselin talového oleje) | 263-171-2 | 61791-39-7 |

2-alkyl-1-benzyl-1-(2-hydroxyethyl)-4,5-dihydroimidazolium-chlorid (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 263-185-9 | 61791-52-4 |

N-alkyldipropylentriaminy (alkyl odvozen od mastných kyselin loje) | 263-191-1 | 61791-57-9 |

N-alkylpropan-1,3-diaminy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 263-195-3 | 61791-63-7 |

N-alkylpropan-1,3-diaminy, acetáty (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 263-196-9 | 61791-64-8 |

alkyl(C8-18)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy | 264-151-6 | 63449-41-2 |

4,5-dichlor-2-oktylisothiazol-3(2H)-on | 264-843-8 | 64359-81-5 |

1-(2-chlorbenzyl)-3-[(trifluormethoxy)fenyl]močovina | 264-980-3 | 64628-44-0 |

destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované, lehké naftenické | 265-098-1 | 64741-97-5 |

destiláty ( ropné), hydrogenované, lehké | 265-149-8 | 64742-47-8 |

N-(3,4-dichlorfenyl)-6-hydroxy-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-karboxamid | 265-732-7 | 65400-98-8 |

[(R)-(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát | 265-898-0 | 65731-84-2 |

fenoly, černouhelné, surové | 266-019-3 | 65996-85-2 |

skleněný prášek | 266-046-0 | 65997-17-3 |

bis(5-methyloxazolidin-3-yl)methan/oxazolidin | 266-235-8 | 66204-44-2 |

6-(cyklopropylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diamin | 266-257-8 | 66215-27-8 |

alkyl(C12-C14)dimethylbetain | 266-368-1 | 66455-29-6 |

[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-2,2-dimethyl-3-(1,2,2,2-tetrabromethyl)cyklopropan-1-karboxylát/tralomethrin | 266-493-1 | 66841-25-6 |

2-chlor-N-(2,6-dimethylfenyl)-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acetamid | 266-583-0 | 67129-08-2 |

cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfolin/fenpropimorf | 266-719-9 | 67564-91-4 |

N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorfenoxy)ethyl]imidazol-1-karboxamid/prochloraz | 266-994-5 | 67747-09-5 |

methylestery mastných kyselin C16-18 a nenasycených mastných kyselin C18 | 267-015-4 | 67762-38-3 |

[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/cyhalothrin | 268-450-2 | 68085-85-8 |

dodecyl(ethyl)dimethylamonium-bromid/laudacit | 269-249-2 | 68207-00-1 |

[(3-fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/cyflutrin | 269-855-7 | 68359-37-5 |

alkyl(C12-C18)benzyldimethylamonium-chloridy | 269-919-4 | 68391-01-5 |

dialkyl(C6-C12)benzyldimethylamonium-chloridy | 269-925-7 | 68391-06-0 |

natrium-alkyl(C10-C13)benzensulfonáty | 270-115-0 | 68411-30-3 |

alkyl(C8-C16)benzydimethylamonium-chloridy | 270-324-7 | 68424-84-0 |

alkyl(C12-C16)benzydimethylamonium-chloridy | 270-325-2 | 68424-85-1 |

alkyl(dimethyl)betainy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 270-329-4 | 68424-94-2 |

dialkyl(C8-C10)dimethylamonium-chloridy | 270-331-5 | 68424-95-3 |

reakční produkty kokosových mastných kyselin s diethanolaminem (2,2'-iminodiethanolem) | 270-430-3 | 68440-04-0 |

[3-alkan(C12-C18)amidopropyl]trimethylamonium-methyl-sulfáty | 271-063-1 | 68514-93-2 |

N,N-bis(2-hydroxyethyl)amidy mastných kyselin kokosového oleje | 271-657-0 | 68603-42-9 |

N,N'-dialkyl-N,N,N',N'-tetramethyl-N,N'-(oxydiethylen)diamonium-dichloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 271-761-6 | 68607-28-3 |

sulfonovaná (Z)-oktadec-9-enová kyselina, draselné soli | 271-843-1 | 68609-93-8 |

produkt reakce močoviny s formaldehydem | 271-898-1 | 68611-64-3 |

dinatrium-2-alkyl-1-[2-(karboxylatomethoxy)ethyl]-1-(karboxylatomethyl)-4,5-dihydroimidazol-1-ium-hydroxidy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 272-043-5 | 68650-39-5 |

uhličitan-dihydroxid bis(tetraaminměďnatý) | 272-415-7 | 68833-88-5 |

1-hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)pyridin-2(1H)-on-2-aminoethan-1-ol (1:1) | 272-574-2 | 68890-66-4 |

diacetáty N-alkylpropan-1,3-diaminů (alkyl odvozen od mastných kyselin loje) | 272-786-5 | 68911-78-4 |

kvasie, ext. | 272-809-9 | 68915-32-2 |

mastné kyseliny (C8-C10) | 273-086-2 | 68937-75-7 |

natrium-alkyl(C12-C18)-sulfáty | 273-257-1 | 68955-19-1 |

alkyl(C12-C18)(ethylbenzyl)dimethylamonium-chloridy | 273-318-2 | 68956-79-6 |

didecylmethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]amonium-chlorid | 273-403-4 | 68959-20-6 |

alkyl(C10-C16)benzyldimethylamonium-chloridy | 273-544-1 | 68989-00-4 |

alkyl(C12-C18)benzyl(dimethyl)amoniové soli 1,1-dioxo-1λ4-1,2-benzoisothiazol-3(2H)-onu | 273-545-7 | 68989-01-5 |

natrium-N-(hydroxymethyl)glycinát | 274-357-8 | 70161-44-3 |

alkyl(C10-C16)dimethylaminoxidy | 274-687-2 | 70592-80-2 |

bis(peroxosíran)-bis(síran) pentadraselný | 274-778-7 | 70693-62-8 |

N,N'-dioktyl-1,1-dekandiylbis(1,4-dihydropyridin-4-amin)-dihydrochlorid | 274-861-8 | 70775-75-6 |

1,3-didecyl-2-methylimidazol-3-ium-chlorid | 274-948-0 | 70862-65-6 |

ethyl-N-[2-(4-fenoxyfenoxy)ethyl]karbamát/fenoxykarb | 276-696-7 | 72490-01-8 |

dialkyl(C8-C18)dimetylamonium-chloridy | 277-453-8 | 73398-64-8 |

1-[(hydroxymethyl)amino]propan-2-ol | 278-534-0 | 76733-35-2 |

5-[1,3-bis(hydroxymethyl)ureido]-1,3-bis(hydroxymethyl)oxazolidin-2,4-dion | 278-928-2 | 78491-02-8 |

magnesium-monoperoxyftalát (1:2) | 279-013-0 | 78948-87-5 |

magnesium-monohydroxyftalát hexahydrát | 279-013-0 | 84665-66-7 |

trimethyl(tetradecyl)fosfonium-chlorid | 279-808-2 | 81741-28-8 |

(2-butoxyethoxy)methanol | 281-648-3 | 84000-92-0 |

zásadité isodekanoato-isononanoatozinečnaté komplexy | 282-786-7 | 84418-73-5 |

jalovec obecný, Juniperus communis, výtažek | 283-268-3 | 84603-69-0 |

vavřín pravý, Laurus nobilis, výtažek | 283-272-5 | 84603-73-6 |

rozmarýn lékařský, Rosmarinus officinalis, výtažek | 283-291-9 | 84604-14-8 |

blahovičník kulatoplodý, Eucalyptus globulus, výtažek | 283-406-2 | 84625-32-1 |

skořicovník cejlonský, Cinnamomum zeylanicum, výtažek | 283-479-0 | 84649-98-9 |

margosa, Azadirachta indica, výtažek | 283-644-7 | 84696-25-3 |

levandule lékařská, Lavandula angustifolia angustifolia, výtažek | 283-994-0 | 84776-65-8 |

mateřídouška úzkolistá, Thymus serpyllum, výtažek | 284-023-3 | 84776-98-7 |

reakční produkty formaldehydu s diethylenglykolem | 284-062-6 | 84777-35-5 |

reakční produkty formamidu s formaldehydem | 284-064-7 | 84777-37-7 |

N-[3-(alkyl(C10-C16)amino)propyl]glycin | 284-065-2 | 84777-38-8 |

citroník limonový, Citrus limon, výtažek | 284-515-8 | 84929-31-7 |

tymián obecný, Thymus vulgaris, výtažek | 284-535-7 | 84929-51-1 |

hřebíček, výtažek | 284-638-7 | 84961-50-2 |

fenoly, polyalkylfenolová frakce | 284-893-4 | 84989-05-9 |

kajeput střídavolistý, Melaleuca alternifolia, výtažek/australský Tea Tree Oil | 285-377-1 | 85085-48-9 |

(4,4',6,6'-tetra-terc-butyl-2,2'-methylendifenyl)-fosfát cyklický, sodná sůl | 286-344-4 | 85209-91-2 |

reakční produkty formaldehydu s propylenglykolem | 286-695-3 | 85338-22-3 |

(tributylstannyl)estery naftenových kyselin | 287-083-9 | 85409-17-2 |

alkyl(C12-C14)benzyldimethylamonium-chloridy | 287-089-1 | 85409-22-9 |

alkyl(C12-C14)(ethylbenzyl)dimethylamonium-chloridy | 287-090-7 | 85409-23-0 |

[3-((R,Z)-12-hydroxyoktadec-9-enamido)propyl]trimethylamonium-methyl-sulfát | 287-462-9 | 85508-38-9 |

4-sek-alkyl(C10-C13)benzensulfonové kyseliny | 287-494-3 | 85536-14-7 |

N-alkyl-N,N'-propan-1,3-diyldiguanidiny-acetáty (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 288-198-7 | 85681-60-3 |

natrium-alkan(C13-C17)sulfonáty | 288-330-3 | 85711-69-9 |

[(3-fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát | 289-244-9 | 86560-93-2 |

kopretina stračkolistá, Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek | 289-699-3 | 89997-63-7 |

voňatka, Cymbopogon nardus, výtažek | 289-753-6 | 89998-15-2 |

levandule lékařská, Lavandula angustifolia, výtažek | 289-995-2 | 90063-37-9 |

dvakratec kubebový, Litsea cubeba, výtažek | 290-018-7 | 90063-59-5 |

máta rolní, Mentha arvensis, výtažek | 290-058-5 | 90063-97-1 |

muškát vonný, Pelargonium graveolens, výtažek | 290-140-0 | 90082-51-2 |

alkyl(C10-C14)benzen-1-sufonové kyseliny – methyl-N-benzimidazol-2-ylkarbamát | 290-651-9 | 90194-41-5 |

měďnaté komplexy EDTA | 290-989-7 | 90294-99-8 |

reakční produkty formaldehydu s aminopropanolem | 291-325-9 | 90387-52-3 |

reakční produkty 1,3-bis(hydroxymethylmočoviny) s 2-(2-butoxyethoxy)ethan-1-olem, ethylenglykolem a formaldehydem | 292-348-7 | 90604-54-9 |

alkyl(C8-C18)benzyl(dimethyl)amonium-bromidy | 293-522-5 | 91080-29-4 |

jedle sibiřská, Abies sibirica, výtažek | 294-351-9 | 91697-89-1 |

jalovec mexický, Juniperus mexicana, výtažek | 294-461-7 | 91722-61-1 |

levandule zvrhlá, Lavandula hybrida, výtažek/levandulový olej | 294-470-6 | 91722-69-9 |

monoakryloyl-N-alkyl-N'-(3-amonopropylpropan-1,3-diamin (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového loje) | 294-702-6 | 91745-32-3 |

voňatka, Cymbopogon winterianus, výtažek | 294-954-7 | 91771-61-8 |

voňatka, Cymbopogon flexuosus, výtažek | 295-161-9 | 91844-92-7 |

bílý minerální olej (ropný), lehký | 295-550-3 | 92062-35-6 |

N-[3-(dodexylamino)propyl]glycin-hydrochlorid | 298-216-5 | 93778-80-4 |

bis(2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyl-1,2,3,9b-tetrahydrodibenzofuran-1,3-dionato)měďnatý komplex | 304-149-6 | 94246-73-8 |

citrus, výtažek | 304-454-3 | 94266-47-4 |

borovice, výtažek | 304-455-9 | 94266-48-5 |

trimethyl(3-undecenamidopropyl)amonium-methyl-sulfát | 304-990-8 | 94313-91-4 |

máta peprná, Mentha piperita, výtažek | 308-770-2 | 98306-02-6 |

alkyl[2-({2-[(2-hydroxyethyl)(2-karboxylatoethyl)amino]ethyl}amino)-2-oxoethyl]dimethylamonium, vnitřní sůl (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 309-206-8 | 100085-64-1 |

drcené kukuřičné klasy | 310-127-6 | 999999-99-4 |

přírodní citronová šťáva (filtrovaná) | 310-127-6 | 999999-99-4 |

břečťan popínavý, Hedera helix | 310-127-6 | 999999-99-4 |

cibulový olej | 310-127-6 | 999999-99-4 |

zerav západní, Thuja occidentalis | 310-127-6 | 999999-99-4 |

šalvěj lékařská, Salvia officinalis | 310-127-6 | 999999-99-4 |

yzop lékařský, Hyssopus officinalis | 310-127-6 | 999999-99-4 |

kopretina bílá, Chrysanthemum vulgare | 310-127-6 | 999999-99-4 |

pelyněk pravý, Artemisia absinthium | 310-127-6 | 999999-99-4 |

řebříček obecný, Achillea millefolium | 310-127-6 | 999999-99-4 |

dobromysl obecná, Origanum vulgare | 310-127-6 | 999999-99-4 |

majoránka zahradní, Majorana hortensis, Lamiaceae, hluchavkovité | 310-127-6 | 999999-99-4 |

dobromysl majoránka, Origanum majorana | 310-127-6 | 999999-99-4 |

rozmarýn lékařský, Rosmarinus officinalis | 310-127-6 | 999999-99-4 |

saturejka zahradní, Satureja hortensis | 310-127-6 | 999999-99-4 |

kopřiva dvoudomá, Urtica dioica | 310-127-6 | 999999-99-4 |

jírovec maďal, Aesculus hippocastanum | 310-127-6 | 999999-99-4 |

kostival lékařský, Symphytum officinale | 310-127-6 | 999999-99-4 |

přeslička rolní, Equisetum arvense | 310-127-6 | 999999-99-4 |

bez černý, Sambucus nigra | 310-127-6 | 999999-99-4 |

1-[3,5-dichlor-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)fenyl]-3-(2,6-difluorbenzoyl)močovina/hexaflumuron | 401-400-1 | 86479-06-3 |

1,3-dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dion | 401-570-7 | 89415-87-2 |

1-(4-chlorfenyl)-4,4-dimethyl-3-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]pentan-3-ol/tebukonazol | 403-640-2 | 107534-96-3 |

reakční produkty glutamové kyseliny a N-alkyl(C12-C14)propan-1,2-diaminu | 403-950-8 | 164907-72-6 |

alkyl(C8-C18)bis(2-hydroxyethyl)amin-bis(2-hydroxyethyl)-hydrogen-fosfát a alkyl(C8-C18)bis(2-hydroxyethyl)amin-(2-hydroxyethyl)-dihydrogen-fosfát (směs) | 404-690-8 | 68132-19-4 |

(4-ethoxyfenyl)[3-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)propyl]dimethylsilan | 405-020-7 | 105024-66-6 |

2,3,5,6-tetrafluorbenzyl-(1R,3S)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/transfluthrin | 405-060-5 | 118712-89-3 |

3-[(5,5-dimethylhexahydropyrimidin-2-yliden)hydrazono]-1,5-bis[4-(trifluormethyl)fenyl]penta-1,4-dien/hydramethylnon | 405-090-9 | 67485-29-4 |

[2-(4-ethoxyfenyl)-2-methylpropyl](3-fenoxybenzyl)ether/etofenprox | 407-980-2 | 80844-07-1 |

6-ftalimidoperoxyhexanová kyselina | 410-850-8 | 128275-31-0 |

1,2-benzothiazol-3(2H)-on, lithná sůl | 411-690-1 | 111337-53-2 |

methylneodekanamid | 414-460-9 | 105726-67-8 |

(R)-(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl-(1R,3R)-3-((Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát a (R)-[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-(1S,3S)-3-((Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát, směs (1:1)/λ-cyhalothrin | 415-130-7 | 91465-08-6 |

1-{4-[2-chlor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-fluorfenyl}-3-(2,6-difluorbenzyl)močovina/flufenoxuron | 417-680-3 | 101463-69-8 |

5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol | 418-890-8 | 3380-30-1 |

2-butyl-1,2-benzothiazol-3(2H)-on | 420-590-7 | 04299-07-4 |

komplex tetrachlordekaoxidu | 420-970-2 | 92047-76-2 |

4-hydroxy-3-[cis-3-(4-{[4-(trifluormethyl)benzyl]oxy}fenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-2H-chromen-2-on a 4-hydroxy-3-[trans-3-(4-{[4-(trifluormethyl)benzyl]oxy}fenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-2H-chromen-2-on (směs)/flokumafen | 421-960-0 | 90035-08-8 |

sec-butyl-2,2-(2-hydroxyethyl)piperidin-1-karboxylát/ikaridin | 423-210-8 | 119515-38-7 |

N-cyklohexyl-1,1-dioxo-1λ6-1-benzothiofen-2-karboxamid | 423-990-1 | 149118-66-1 |

fipronil | 424-610-5 | 120068-37-3 |

1-((Z)-3-chloralkyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan-chlorid | 426-020-3 | 51229-78-8 |

1-[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imin/imidakloprid | 428-040-8 | 138261-41-3 |

thiamethoxam | 428-650-4 | 153719-23-4 |

{[2,5-dioxo-3-(prop-2-yn-1-yl)imidazolidin-1-yl]methyl}-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát (směs stereoisomerů)/imiprothrin | 428-790-6 | 72963-72-5 |

2-[2-(4-fenoxyfenoxy)-1-methylethoxy]pyridin/pyriproxyfen | 429-800-1 | 95737-68-1 |

3-(1-benzothiofen-2-yl)-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid | 431-030-6 | 163269-30-5 |

rakeakční produkty bis(2-hydroxypropyl)aminu s formaldehydem (1:4) | 432-440-8 | 220444-73-5 |

(chlormethyl)oktyldisulfid | 432-680-3 | 180128-56-7 |

reakční produkt dimethyadipátu, dimethylglutarátu a dimethylsukcinátu s peroxidem vodíku/perestan | 432-790-1 | |

bis(aminopropyl)oktylamin | 433-340-7 | 86423-37-2 |

(E)-1-[(2-chlorthiazol-5-yl)methyl]-3-methyl-2-nitroguanidin | 433-460-1 | 210880-92-5 |

(E)-oktadec-2-enal | Dosud nepřiřazené | 51534-37-3 |

(2E,13Z)-oktadeka-2,13-dienal | Dosud nepřiřazené | 99577-57-8 |

fosforečnanové sklo obsahující stříbro, zinek, hliník a bor | Dosud nepřiřazené | 398477-47-9 |

hydrogenfosforečnan stříbrno-sodno-zirkoničitý | Dosud nepřiřazené | |

paraformaldehyd | | 30525-89-4 |

peroxyoktanová kyselina | | 33734-57-5 |

2-tetradecylisochinolinium-bromid | | 51808-87-8 |

akridin-9-amin-hydrochlorid monohydrát | | 52417-22-8 |

chlorovaný fosforečnan sodný | | 56802-99-4 |

cyklohexyl(hydroxy)diazen-1-oxid, draselná sůl | | 66603-10-9 |

(1S,2R,5S)-isopropenyl-5-methylcyklohexan-1-ol | | 104870-56-6 |

oxid křemičitý amorfní | | 112945-52-5 |

denatonium-kapsaicinát/benzyl[2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]dimethylamonium, sůl s kapsacinem | | 192327-95-0 |

tris[N-hydroxy-N-nitrosocyklohexanaminato]hlinitý komplex | | 40027-80-3 |

bis[1-cyklohexyl-1,2-dihydroxydiazeniumato(2-)-O,O']měďnatý komplex | | 312600-89-8 |

surový reakční produkt silic a ozonu | | |

stříbrný zeolit A | | |

borokřemičitan stříbrno-sodný | | |

5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol | | |

benzyl(dodecyl)methyl(tetradecyl)amonium-chlorid | | |

N,N'-ethylenbis(dithiokarbamát) manganato-zinečnatý/mankozeb | přípravek na ochranu rostlin | 8018-01-7 |

chlorsufamová kyselina | přípravek na ochranu rostlin | 17172-27-9 |

ethyl-(E,E)-3,7,11-trimethyldodeka-2,4-dienoát/hydropren | přípravek na ochranu rostlin | 41096-46-2 |

křemelina | přípravek na ochranu rostlin | 61790-53-2 |

N-methyl-2,4-dinitro-N-(2,4,6-tribromfenyl)-6-(trifluormethyl)anilin/bromethalin | přípravek na ochranu rostlin | 63333-35-7 |

S-methopren/isopropyl-(E,E,S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeka-2,4-dienoát | přípravek na ochranu rostlin | 65733-16-6 |

S-hydropren/ethyl-(E,E,S)-3,7,11-trimethyldodeka-2,4-dienoát | přípravek na ochranu rostlin | 65733-18-8 |

esfenvalerát/(S)-(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl-(S)-2-(4-chlorfenyl)-3-methylbutanoát | přípravek na ochranu rostlin | 66230-04-4 |

[(3-fenoxylfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/alfa-cypermethrin | přípravek na ochranu rostlin | 67375-30-8 |

abamektin/(avermektin B1a (> 80 %), EINECS 265-610-3, a avermektin B1b (< 20 %), EINECS 265-611-9, směs) | přípravek na ochranu rostlin | 71751-41-2 |

[(2-methylbifenyl-3-yl)methyl]-3-((Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/bifenthrin | přípravek na ochranu rostlin | 82657-04-3 |

benzyl[2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]diethylamonium-sacharid | přípravek na ochranu rostlin | 90823-38-4 |

(2R,3R)-, (2S,3S)-, (2R,3S)-, (2S,3R)-2-(4-chlorfenyl)-3-cyklopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol/cyprokonazol | přípravek na ochranu rostlin | 94361-06-5 |

3-[3-(4'-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-on/difethialon | přípravek na ochranu rostlin | 104653-34-1 |

guazatin-acetát | přípravek na ochranu rostlin | 115044-19-4 |

4-brom-2-(4-chlorfenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)pyrrol-3-karbonitril/chlorfenapyr | přípravek na ochranu rostlin | 122453-73-0 |

hlinitokřemičitan sodný, stříbrný komplex stříbrný zeolit | přípravek na ochranu rostlin | 130328-18-6 |

hlinitokřemičitan sodný, stříbrný a měďnatý komplex/stříbrno-měďnatý zeolit | přípravek na ochranu rostlin | 130328-19-7 |

hlinitokřemičitan sodný, stříbrný a zinečnatý komplex/stříbrno-zinečnatý zeolit | přípravek na ochranu rostlin | 130328-20-0 |

decyl(isononyl)dimethylamonium-chlorid | přípravek na ochranu rostlin | 138698-36-9 |

N-[(6-chlor-3-pyridyl)methyl]-N'-kyan-N-methylethanimidamid/acetamiprid | přípravek na ochranu rostlin | 160430-64-8 |

3-fenoxybenzyl-(1R,3RS)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-1en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/d-fenothrin | přípravek na ochranu rostlin | 188023-86-1 |

5-[(hydroxymethoxy)methyl]-3,7-dioxa-1-azabicyklo[3.3.0]oktan (CAS 59720-42-2) a 5-hydroxy-3,7-dioxa-1-azabicyklo[3.3.0]oktan (EINECS 229-457-6) a 5-{[hydroxypoly(methylenoxy)]methyl}-3,7-dioxa-1-azabicyklo[3.3.0]oktan (CAS 56709-13-8), směs 16,0 %, 28,8 % a 5,2 % ve vodě | přípravek na ochranu rostlin | |

(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2-dimethycyklopropan-1-karboxylát | přípravek na ochranu rostlin | |

S-cyfenothrin | přípravek na ochranu rostlin | |

(RS)-(3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/bioallethrin/d-trans-allethrin | přípravek na ochranu rostlin | |

(3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát, (směs stereoisomerů)/d-allethrin | přípravek na ochranu rostlin | |

(3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát, (směs stereoisomerů)/esbiothrin | přípravek na ochranu rostlin | |

spinosad: fermentační produkt půdních mikroorganismů; obsahuje spinosyn A a spinosyn B | přípravek na ochranu rostlin | |

α-butyl-ω-hydroxypoly[oxy(methylethylen)] | polymer | 9003-13-8 |

poly(dimethylsiloxan) | polymer | 9016-00-6 |

poly[(chlormethyl)oxiran-alt-dimethylamin]/poly(epichlorhydrin-alt-dimethylamin | polymer | 25988-97-0 |

kopolymer N,N,N',N',-tetramethylethan-1,2-diaminu a (chlormethyl)oxiranu | polymer | 25988-98-1 |

poly[2-(terc-butylamino)ethyl-methakrylát] | polymer | 26716-20-1 |

poly(formaldehyd-co-akrylaldehyd) | polymer | 26781-23-7 |

poly(biguanid-1,5-diylhexan-1,6-diyl – hydrochlorid)/poly(hexan-1,6-diyl-biguanid-hydrochorid)/poly[hexan-1,6-diamin-alt-(3,3'-dikyan-1,1'-hexan-1,6-diyldiguanidin)] | polymer | 27083-27-8/32289-58-0 |

poly(N,N,N',N'-tetetramethylhexan-1,6-diamin-co-1,6-dichlorhexan) | polymer | 27789-57-7 |

poly[(dimethyliminio)hexan-1,6-diyl – hydrochlorid)]/poly(dimethylamin-alt-1,6-dichlorhexan) | polymer | 28728-61-2 |

poly[N,N,N',N'-tetetramethylethan-1,2-diamin-alt-bis(2-chlorethyl)ether]/poly[(dimethylimino)ethylen(dimethylimino)ethylenoxyethylen] | polymer | 31075-24-8 |

poly(guanidin-alt-hexan-1,6-diamin)/poly(guanidin-1,3-diylhexan-1,6-diyl – hydrochlorid) | polymer | 57028-96-3 |

poly(biguanid-1,5-diylhexan-1,6-diyl – hydrochlorid) | polymer | 91403-50-8 |

α-[2-(didecylmethylamonio)ethyl]-ω-[hydroxypoly(oxyethylen)-propionát] | polymer | 94667-33-1 |

didecyl(methyl)(poly(oxyethylen))amonium-propionát | polymer | 107879-22-1 |

poly(akrylaldehyd-co-propan-1,2-diol) | polymer | 191546-07-3 |

α,α'-(didecylimino)bis[poly(ethylenoxy)] | polymer | 214710-34-6 |

oligo{[2-(ethoxyethoxy)ethyl]guanidin} – hydrochlorid | polymer | 374572-91-5 |

kopolymer tributylstannanu | polymer | |

oxyethylovaný mastný alkohol | polymer | |

poly[vinylchlorid-co-isobutyl(vinyl)ether-co-(N,N-dimethyl-N'-oktyl-N'-vinylpropan-1,8-diamin)] | polymer | |

polymer polyglykol-polyamin | polymer | |

natrium-lignosulfonát | přírodní polymer | 8061-51-6 |

neem, Azadirachta indica A. Juss/Neem-Vital | přírodní olej | 5945-86-8 |

olej z borovice kleče Pinus pumilio | přírodní olej | 8000-26-8 |

cedrový olej | přírodní olej | 8000-27-9 |

levandulový olej | přírodní olej | 8000-28-0 |

olej z voňatky nardové, Cymbopogon nardus | přírodní olej | 8000-29-1 |

etherický olej z hřebíčkovce vonného,Eugenia caryophyllata | přírodní olej | 8000-34-8 |

geraniový olej | přírodní olej | 8000-46-2 |

eukalyptový olej | přírodní olej | 8000-48-4 |

olej z pomerančové kůry | přírodní olej | 8000-57-9 |

borovicový olej | přírodní olej | 8002-09-3 |

olej z pepřovníku černého, Piper nigrum | přírodní olej | 8006-82-4 |

olej z máty peprné, Mentha piperita | přírodní olej | 8006-90-4 |

olej z voňatky citronely, Cymbopogon citratus | přírodní olej | 8007-02-1 |

olej z máty poleje, Mentha pulegium | přírodní olej | 8007-44-1 |

olej z tymiánu obecného, Thymus vulgaris | přírodní olej | 8007-46-3 |

olej z koriandru setého, Coriandrum sativum | přírodní olej | 8008-52-4 |

mátový olej | přírodní olej | 8008-75-5 |

olej z kozlíku lékařského, Valeriana officinalis | přírodní olej | 8008-88-6 |

olej z kajeputu bělodřevého, Melaleuca leucadendron | přírodní olej | 8008-98-8 |

jalovcový olej | přírodní olej | 8012-91-7 |

cypřišový olej | přírodní olej | 8013-86-3 |

olej z pačule, Pogostemon cablin (Pogostemon patchouli) | přírodní olej | 8014-09-3 |

kmínový olej | přírodní olej | 8014-13-9 |

olej z palmarosy, Cymbopogon martini | přírodní olej | 8014-19-5 |

olej z routy vonné, Ruta graveolens | přírodní olej | 8014-29-7 |

bazalkový olej | přírodní olej | 8015-73-4 |

olej z Aniba rosaeaodora | přírodní olej | 8015-77-8 |

celerový olej | přírodní olej | 8015-90-5 |

heřmánkový olej | přírodní olej | 8015-92-7 |

olej z hřebíčkovce vonného, Eugenia caryophyllata | přírodní olej | 8015-97-2 |

olej z kajeputu střídavolistého, Melaleuca alternifolia/australský Tea Tree Oil | přírodní olej | 68647-73-4 |

olej z dvakratce kubebového, Litsea cubeba | přírodní olej | 68855-99-2 |

olej z máty rolní, Mentha arvensis | přírodní olej | 68917-18-0 |

olej z jalovce mexického, Juniperus mexicana (22 %) | přírodní olej | 68990-83-0 |

citrusový výtažek ze semen Tabebuia avellanedae | přírodní olej | |

etherický olej z voňatky, Cymbopogon winterianus | přírodní olej | |

česnek setý, Allium sativum, a cibule kuchyňská, Allium cepa | přírodní olej | |

etherický olej ze skořicovníku cejlonského, Cinnamomum zeylanicum | přírodní olej | |

hřebíčkový olej (hlavní složky: eugenol (83,8 %), karyofylen (12,4 %), eugenol-acetát (0,4 %)) | přírodní olej | |

vonný olej z jedlového jehličí: (etherický olej, hlavní složky: terpentýnový olej (30–37,5 %), terpineol (15–20 %), isobornyl-acetát (15–20 %), β-pinen (12,5–15 %), α-pinen (7–10 %), kumarin (1–3 %), terpineolová frakce (1–3 %) | přírodní olej | |

vonný olej Spring Fresh: etherický olej: hlavní složky: citral-diethylacetal (citrathal) (1–3 %), citronellol (1–3 %), ylanat (1–3 %), hivertal (1–3 %), allyl-hexanoát (1–3 %) | přírodní olej | |

růžové oleje | přírodní olej | |

přírodní pyrethriny | přírodní výtažek | |

rašelinový výtažek | přírodní výtažek | |

alkyl(benzyl)dimethylamonium-chlorid/benzalkonium-chlorid | směs | 8001-54-5 |

cetrimid | směs | 8044-71-1 |

směs 10-methylakridin-3,6-diamin-hydrochloridu (EINECS 201-668-8)a akridin-3,6-diaminu/akriflavin | směs | 8048-52-0 |

směs 10-methylakridin-3,6-diamin-hydrochloridu (EINECS 201-668-8)a akridin-3,6-diamin-hydrochloridu/akriflavin HCl | směs | 8063-24-9 |

benzalkonium-sacharinát/benzalkonium-2-sulfobenzimidát | směs | 39387-42-3 |

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 220-239-6) směs (3:1) | směs | 55965-84-9 |

reakční produkty dimethylsiloxanů a dimethylsilikonů s oxidem křemičitým | směs | 67762-90-7 |

směs získaná reakcí směsných esterů mastných kyselin kokosového oleje (C6-C18) s octovou kyselinou a 4,4'-dichlor-2,2'-methylendifenolu | směs | 106523-52-8 |

reakční produkty alkyl(n-C10-C16)propan-1,3-diyldiaminů s chloroctovou kyselinou | směs | 139734-65-9 |

kvarterní amonium-jodidy | směs | 308074-50-2 |

reakční produkty 5,5-dimethylhydantoinu a formaldehydu | směs | |

reakční produkty 2-(2-butoxyethoxy)ethanolu a formaldehydu | směs | |

reakční produkty ethylenglykolu a formaldehydu | směs | |

reakční produkty močoviny, ethylenglykolu a formaldehydu | směs | |

reakční produkty chloracetamidu, 2(2-butoxyethoxy)ethanolu a formaldehydu | | |

směs 1-fenoxypropan-2-olu (EINECS 212-222-7) a 2-fenoxypropan-1-olu (EINECS 224-027-4) | směs | |

aktivní chlor (vyráběný reakcí kyseliny chlorné a sodnanu chlorného in situ) | směs | |

draselné soli mastných kyselin (C15-C21) | směs | |

acypetaks, sůl mědi | směs | |

acypetaks, sůl zinku | směs | |

feromon mola šatního: hlavní složky: (2E,13Z)-oktadeka-2,13-dienal (75 %) a (E)-oktadec-2-enal (25 %) | směs | |

směs oxidu chromového (EINECS 215-607-8; 34,2 %), oxidu arseničného (EINECS 215-116-9; 24,1 %), oxidu měďnatého (EINECS 215-269-1; 13,7 %) a vody (EINECS 231-791-2; 28 %) | směs | |

směs (chlormethyl)dihydroisothiazolonu, (ethyledioxy)methanolu a methyldihydroisothiazolonu | směs | |

směs bromu (EINECS 231-778-1) a bromové kyseliny(CAS 13517-11-8) vyráběná in situ | směs | |

produkty přírodního kvašení rostlin ve vodě; obsahující síru | směs | |

benzyl(alkyl)dimethylamonium-chloridy,bromidy nebo -hydroxidy)(alkyly (C8-C22) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje)/BKC | směs látek uvedených v seznamu EINECS | |

(dialkyl)dimethylamonium-chloridy,bromidy nebo -methyl-sulfáty)(alkyly (C6-C18) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje)/DDAC | směs látek uvedených v seznamu EINECS | |

alkyltimethylamonium-chloridy,bromidy nebo -methyl-sulfáty)(alkyly (C8-C18) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje)/TMAC | směs látek uvedených v seznamu EINECS | |

Bacillus thuringiensis | mikroorganismus | 68038-71-1 |

Bacillus sphaericus | mikroorganismus | 143477-72-7 |

Bacillus thuringiensis +D381is subsp. israelensis | mikroorganismus | |

Bacillus thuringiensis var. Kurstaky | mikroorganismus | |

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis sérotyp H14 | mikroorganismus | |

Bacillus thuringiensis var. israelensis | mikroorganismus | |

Bacillus subtilis | mikroorganismus | |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

EXISTUJÍCÍ ÚČINNÉ LÁTKY A TYPY PŘÍPRAVKŮ ZAŘAZENÉ DO PROGRAMU PŘEZKOUMÁNÍ [1]

Název (EINECS a/nebo jiný název) | Číslo ES | Číslo CAS | TP01 | TP02 | TP03 | TP04 | TP05 | TP06 | TP07 | TP08 | TP09 | TP10 | TP11 | TP12 | TP13 | TP14 | TP15 | TP16 | TP17 | TP18 | TP19 | TP20 | TP21 | TP22 | TP23 |

formaldehyd | 200-001-8 | 50-00-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | 18 | | 20 | 21 | 22 | 23 |

5-{[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl}-6-propyl-1,3-benzodioxol/piperonylbutoxid | 200-076-7 | 51-03-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |

bronopol | 200-143-0 | 52-51-7 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | 22 | |

bis(tributylstannyl)oxid | 200-268-0 | 56-35-9 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

fenoxarsinin-10-oxid | 200-377-3 | 58-36-6 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

gamma-HCH nebo gamma-BCH/lindan/γ-1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan | 200-401-2 | 58-89-9 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4-chlor-3-methylfenol | 200-431-6 | 59-50-7 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | 9 | 10 | | | 13 | | | | | | | | | | |

dimethoát | 200-480-3 | 60-51-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

dichlorvos | 200-547-7 | 62-73-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

ethanol | 200-578-6 | 64-17-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | 11 | | | | | | | 18 | 19 | 20 | | 22 | |

mravenčí kyselina | 200-579-1 | 64-18-6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | 18 | | | | | |

benzoová kyselina | 200-618-2 | 65-85-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | | | 11 | | | | | | | | | 20 | | | |

propan-2-ol | 200-661-7 | 67-63-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | 18 | 19 | | | | |

2-hydroxybenzoová kyselina | 200-712-3 | 69-72-7 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

propan-1-ol | 200-746-9 | 71-23-8 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

oxiran ethylenoxid | 200-849-9 | 75-21-8 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | |

1,3-dibrom-5,5-dimethylhydantoin | 201-030-9 | 77-48-5 | | 2 | | | | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

citronová kyselina | 201-069-1 | 77-92-9 | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

linalol | 201-134-4 | 78-70-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

chloracetamid | 201-174-2 | 79-07-2 | | | 3 | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | | 13 | | | | | | | | | | |

bromoctová kyselina | 201-175-8 | 79-08-3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2-hydroxyethanová kyselina/glykolová kyselina | 201-180-5 | 79-14-1 | | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | |

peroxyoctová kyselina | 201-186-8 | 79-21-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

L-(+)-mléčná kyselina | 201-196-2 | 79-33-4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | 8 | | | | | 13 | | | | | | | 20 | | | |

warfarin | 201-377-6 | 81-81-2 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

difacinon | 201-434-5 | 82-66-6 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

anthrachinon | 201-549-0 | 84-65-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

symklosen | 201-782-8 | 87-90-1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

4-chlor-3,5-dimethylfenol | 201-793-8 | 88-04-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

bifenyl-2-ol | 201-993-5 | 90-43-7 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | 13 | | | | | | | | | | |

naftalen | 202-049-5 | 91-20-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

2,2'-dihydroxy-5,5'-dichlordifenylmethan | 202-567-1 | 97-23-4 | | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

triklokarban/1-(4-chlorfenyl)-3-(3,4-dichlorfenyl)močovina | 202-924-1 | 101-20-2 | 1 | 2 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

geraniol | 203-377-1 | 106-24-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |

1,4-dichlorbenzen | 203-400-5 | 106-46-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |

glyoxal | 203-474-9 | 107-22-2 | | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | |

m-kresol | 203-577-9 | 108-39-4 | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

hexa-2,4-dienová kyselina/sorbová kyselina | 203-768-7 | 110-44-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | |

glutaraldehyd | 203-856-5 | 111-30-8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | 22 | |

nonanová kyselina | 203-931-2 | 112-05-0 | | 2 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |

undekan-2-on/methyl(nonyl)keton | 203-937-5 | 112-12-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

N-(2-ethylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboximid | 204-029-1 | 113-48-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

propoxur | 204-043-8 | 114-26-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

1,3-dichlor-5,5-dimethylhydantoin | 204-258-7 | 118-52-5 | | 2 | | | | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

chlorofen | 204-385-8 | 120-32-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

benzyl-benzoát | 204-402-9 | 120-51-4 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |

benzyl(dimethyl)(2-{2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy}ethyl)amonium-chlorid | 204-479-9 | 121-54-0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

malathion | 204-497-7 | 121-75-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

fenitrothion | 204-524-2 | 122-14-5 | | | 3 | | | | | 8 | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

2-fenoxyethan-1-ol | 204-589-7 | 122-99-6 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | 10 | 11 | | 13 | | | | | | | | | | |

1-hexadecylpyridin-1-ium-chlorid | 204-593-9 | 123-03-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | 20 | 21 | | |

oktanová kyselina | 204-677-5 | 124-07-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |

oxid uhličitý | 204-696-9 | 124-38-9 | | | | | | | | | | | | | | 14 | 15 | | | 18 | 19 | 20 | | | |

natrium-dimethylarsinát | 204-708-2 | 124-65-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

(nitromethantriyl)trimethanol | 204-769-5 | 126-11-4 | | 2 | 3 | | | 6 | | | | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

N-chlor-4-methylbenzen-1-sulfonamid, sodná sůl | 204-854-7 | 127-65-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | |

kalium-dimethyldithiokarbamát | 204-875-1 | 128-03-0 | | 2 | | 4 | | 6 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

natrium-dimethyldithiokarbamát | 204-876-7 | 128-04-1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

warfarin sodná sůl | 204-929-4 | 129-06-6 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

pentachlorfenolát sodný | 205-025-2 | 131-52-2 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

natrium-bifenyl-2-olát | 205-055-6 | 132-27-4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | 13 | | | | | | | | | | |

kaptan | 205-087-0 | 133-06-2 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | | | | | | | | 21 | | |

N-[(trichlormethyl)sulfanyl]ftalimid/folpet | 205-088-6 | 133-07-3 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | | | | | | | | | 21 | | |

methyl-anthranilát | 205-132-4 | 134-20-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

N,N-diethyl-3-methylbenzamid | 205-149-7 | 134-62-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | 22 | |

thiram | 205-286-2 | 137-26-8 | | 2 | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

ziram | 205-288-3 | 137-30-4 | | 2 | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | 19 | | 21 | | |

kalium-methyldithiokarbamát | 205-292-5 | 137-41-7 | | 2 | | | | | | | 9 | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

metham-natrium | 205-293-0 | 137-42-8 | | 2 | | 4 | | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | 20 | | | |

dinatrium-N-kyandithiokarbanát | 205-346-8 | 138-93-2 | | 2 | | | | | | | 9 | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

1,3-bis(hydroxymethyl)močovina | 205-444-0 | 140-95-4 | | 2 | | | | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

nabam | 205-547-0 | 142-59-6 | | 2 | | 4 | | 6 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

hydrogenuhličitan sodný | 205-633-8 | 144-55-8 | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | | | 16 | | 18 | 19 | | | | |

2-(thiazol-4-yl)benzimidazol | 205-725-8 | 148-79-8 | | 2 | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | 20 | 21 | | |

benzothiazol-2-thiol | 205-736-8 | 149-30-4 | | 2 | | | | | 7 | 8 | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

naled | 206-098-3 | 300-76-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

diuron | 206-354-4 | 330-54-1 | | | | | | 6 | 7 | | | 10 | | | | | | | | | | | 21 | | |

diazinon | 206-373-8 | 333-41-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

dekanová kyselina | 206-376-4 | 334-48-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |

karbamonitril | 206-992-3 | 420-04-2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

2-hydroxy-4-isopropylcyklohepta-2,4,6-trien-1-on | 207-880-7 | 499-44-5 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |

natrium-benzoát | 208-534-8 | 532-32-1 | 1 | 2 | | | | 6 | | | | | 11 | | | | | | | | | 20 | | | |

dazomet | 208-576-7 | 533-74-4 | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

(3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát (všechny isomery; poměr: 1:1:1:1:1:1:1)/allethrin | 209-542-4 | 584-79-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

ftalaldehyd | 211-402-2 | 643-79-8 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

N-[(dichlorfluormethyl)sulfanyl]-N',N'-dimethyl-N-(4-methylfenyl)sulfonamid/tolylfluanid | 211-986-9 | 731-27-1 | | | | | | | 7 | 8 | | 10 | | | | | | | | | | | 21 | | |

1-hydroxypyridin-2(1H)-on | 212-506-0 | 822-89-9 | | 2 | | | | 6 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl-acetát | 212-579-9 | 828-00-2 | | 2 | | | | 6 | | | | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

terbutryn | 212-950-5 | 886-50-0 | | | | | | | 7 | | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | |

dichlofluanid | 214-118-7 | 1085-98-9 | | | | | | | 7 | 8 | | 10 | | | | | | | | | | | 21 | | |

thiokyanatan měďný | 214-183-1 | 1111-67-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | |

trimethyl(tetradecyl)amonium-bromid | 214-291-9 | 1119-97-7 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/d-tetramethrin | 214-619-0 | 1166-46-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

4,5-dichlor-3H-1,2-dithiol-3-on | 214-754-5 | 1192-52-5 | | 2 | | | | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

oxid arseničný | 215-116-9 | 1303-28-2 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

oxid boritý | 215-125-8 | 1303-86-2 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

oxid zinečnatý | 215-222-5 | 1314-13-2 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

fosfid zinečnatý | 215-244-5 | 1314-84-7 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

sulfid zinečnatý | 215-251-3 | 1314-98-3 | | | | | | | 7 | | 9 | 10 | | | | | | | | 18 | | | 21 | | |

oxid měďnatý | 215-269-1 | 1317-38-0 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

oxid měďný | 215-270-7 | 1317-39-1 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | 21 | | |

tetraboritan sodný bezvodý | 215-540-4 | 1330-43-4 | 1 | 2 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 13 | | | | | 18 | | | | | |

oxid chromový | 215-607-8 | 1333-82-0 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

kyseliny naftenové, měďnaté soli | 215-657-0 | 1338-02-9 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

butan-2-on-peroxid | 215-661-2 | 1338-23-4 | 1 | 2 | 3 | | | 6 | | | 9 | | | | | | | | | | | | | 22 | |

monolinuron | 217-129-5 | 1746-81-2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2,4-dichlorbenzylalkohol | 217-210-5 | 1777-82-8 | | 2 | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

chlorthalonil | 217-588-1 | 1897-45-6 | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | 21 | | |

fluometuron | 218-500-4 | 2164-17-2 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | 21 | | |

4-(2-nitrobutyl)morfolin | 218-748-3 | 2224-44-4 | | | | | | 6 | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | |

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin | 219-145-8 | 2372-82-9 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

tolnaftát | 219-266-6 | 2398-96-1 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

2-brom-1-(4-hydroxyfenyl)ethan-1-on | 219-655-0 | 2491-38-5 | | 2 | | | | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

N,N'-dimethyl-2,2'-disulfandiyldibenzamid | 219-768-5 | 2527-58-4 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | | | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on | 220-120-9 | 2634-33-5 | | 2 | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | 22 | |

2-methyltetrahydroisothiazol-3(2H)-on | 220-239-6 | 2682-20-4 | | 2 | | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | 22 | |

difluorid sulfurylu | 220-281-5 | 2699-79-8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

natrium-dichlorisokyanurát | 220-767-7 | 2893-78-9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

natrium-dichlorisokynurát dihydrát | 220-767-7 | 51580-86-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

chlorpyrifos | 220-864-4 | 2921-88-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

ethyl(hexadecyl)dimethylamonium-ethyl-sulfát | 221-106-5 | 3006-10-8 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

bis(trichloromethyl)sulfon | 221-310-4 | 3064-70-8 | | | | | | 6 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | 22 | |

5-chlor-2-(2,4-dichlorfenoxy)fenol | 222-182-2 | 3380-34-5 | 1 | 2 | 3 | | | | 7 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

okt-1-en-3-ol | 222-226-0 | 3391-86-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

natrium-5-chlor-2-{4-chlor-2-[3-(3,4-dichlorfenyl)ureido]fenoxy}benzen-1-sulfonát | 222-654-8 | 3567-25-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

(ethylenedioxy)dimethanol | 222-720-6 | 3586-55-8 | | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

chlorofacinon | 223-003-0 | 3691-35-8 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

dipyrithion | 223-024-5 | 3696-28-4 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

natrium-2,4,6-trichlorfenolát | 223-246-2 | 3784-03-0 | | 2 | 3 | | | 6 | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

pyridin-2-thiol-1-oxid, sodná sůl | 223-296-5 | 3811-73-2 | | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan-chlorid | 223-805-0 | 4080-31-3 | | | | | | 6 | | | 9 | | | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazin | 225-208-0 | 4719-04-4 | | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)hexahydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-dion | 226-408-0 | 5395-50-6 | | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

chlorpyrifos-methyl | 227-011-5 | 5598-13-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

dimorfolinomethan | 227-062-3 | 5625-90-1 | | | | | | 6 | | | 9 | | 11 | | 13 | | | | | | | | | | |

kumatetralyl | 227-424-0 | 5836-29-3 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

terbuthylazin | 227-637-9 | 5915-41-3 | | 2 | | | | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

p-mentha-1,8-dien/(+)-limonen | 227-813-5 | 5989-27-5 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | 18 | 19 | | | | |

methylen-dithiokyanát | 228-652-3 | 6317-18-6 | | 2 | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | 22 | |

1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion | 229-222-8 | 6440-58-0 | | 2 | | | | 6 | | | | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

(2-brom-2-nitrovinyl)benzen | 230-515-8 | 7166-19-0 | | | | | | 6 | | | | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

didecyldimethylamonium-chlorid | 230-525-2 | 7173-51-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 16 | | 18 | | | | | |

prometryn | 230-711-3 | 7287-19-6 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | 21 | | |

stříbro | 231-131-3 | 7440-22-4 | | 2 | | 4 | 5 | | | | 9 | | 11 | | | | | | | | | | | | |

měď | 231-159-6 | 7440-50-8 | | 2 | | 4 | 5 | | | | | | 11 | | | | | | | | | | 21 | | |

oxid siřičitý | 231-195-2 | 7446-09-5 | 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | 20 | 21 | 22 | |

kalcium-dihexa-2,4-dienoát | 231-321-6 | 7492-55-9 | 1 | | 3 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | 20 | | | |

jod | 231-442-4 | 7553-56-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | 21 | | |

komplex jodu s poly(vinylpyrolidonem) | polymer | 25655-41-8 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

oxid křemičitý amorfní | 231-545-4 | 7631-86-9 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 16 | | 18 | 19 | 20 | | | |

hydrogensiřičitan sodný | 231-548-0 | 7631-90-5 | 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | 20 | 21 | 22 | |

chlorovodík/kyselina chlorovodíková | 231-595-7 | 7647-01-0 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

chlorid sodný | 231-598-3 | 7647-14-5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

bromid sodný | 231-599-9 | 7647-15-6 | | 2 | | 4 | | 6 | 7 | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | 16 | | | | | | | |

kyselina fosforečná | 231-633-2 | 7664-38-2 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

chlornan sodný | 231-668-3 | 7681-52-9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

disiřičitan sodný | 231-673-0 | 7681-57-4 | 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | 20 | 21 | 22 | |

tetramethrin | 231-711-6 | 7696-12-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

manganistan draselný | 231-760-3 | 7722-64-7 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

peroxid vodíku | 231-765-0 | 7722-84-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

dusík | 231-783-9 | 7727-37-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol | 231-810-4 | 7747-35-5 | | | | | | 6 | | | | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

siřičitan sodný | 231-821-4 | 7757-83-7 | 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | 20 | 21 | 22 | |

chloritan sodný | 231-836-6 | 7758-19-2 | | 2 | | 4 | 5 | | | | | | 11 | 12 | | | | 16 | | | | 20 | | | |

síran měďnatý | 231-847-6 | 7758-98-7 | | 2 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

dusičnan stříbrný | 231-853-9 | 7761-88-8 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

chlorečnan sodný | 231-887-4 | 7775-09-9 | | 2 | | | 5 | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

peroxodisíran sodný | 231-892-1 | 7775-27-1 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

chlornan vápenatý | 231-908-7 | 7778-54-3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | |

chlor | 231-959-5 | 7782-50-5 | | 2 | | | 5 | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | |

chlorid stříbrný | 232-033-3 | 7783-90-6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | | 13 | | | | | | | | | | |

kreosot | 232-287-5 | 8001-58-9 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

kostní olej | 232-294-3 | 8001-85-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

řepkový olej | 232-299-0 | 8002-13-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

pyrethriny a pyrethroidy | 232-319-8 | 8003-34-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |

česnekový výtažek | 232-371-1 | 8008-99-9 | | | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |

lignin | 232-682-2 | 9005-53-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | 19 | | 21 | | |

kyselina boritá | 233-139-2 | 10043-35-3 | 1 | 2 | 3 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | 18 | | | | 22 | |

oxid chloričitý | 233-162-8 | 10049-04-4 | | 2 | | 4 | 5 | | | | | | 11 | 12 | | | | 16 | | | | 20 | | | |

siřičitan draselný | 233-321-1 | 10117-38-1 | 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | 20 | 21 | 22 | |

4,4'-dichlor-2,2'-methylendifenol, monosodná sůl | 233-457-1 | 10187-52-7 | | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

2,2-dibrom-2-kyanacetamid | 233-539-7 | 10222-01-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

měďnatý komplex chinolin-8-olu | 233-841-9 | 10380-28-6 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

dichroman sodný | 234-190-3 | 10588-01-9 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

karbendazim | 234-232-0 | 10605-21-7 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

oktaboritan disodný pentahydrát | 234-541-0 | 12280-03-4 | 1 | 2 | 3 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | 18 | | | | | |

fosfid hořečnatý | 235-023-7 | 12057-74-8 | | | | | | | | 8 | | | | | | 14 | | | | 18 | | 20 | | | 23 |

hydroxid-uhličitan měďnatý | 235-113-6 | 12069-69-1 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

zineb | 235-180-1 | 12122-67-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | |

bromid amonný | 235-183-8 | 12124-97-9 | | 2 | | 4 | | 6 | 7 | | 9 | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

undekaoxid dizinečnato-hexaboritý | 235-804-2 | 12767-90-7 | | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

zink-1-oxo-1λ5-pyridin-2-thiolát | 236-671-3 | 13463-41-7 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | 13 | | | | | | | | 21 | | |

dodecylguanidin-monohydrochlorid | 237-030-0 | 13590-97-1 | 1 | 2 | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | 16 | | | | | 21 | 22 | |

kalium-bifenyl-2-olát | 237-243-9 | 13707-65-8 | | | | | | 6 | | | 9 | 10 | | | 13 | | | | | | | | | | |

brommonochlorid | 237-601-4 | 13863-41-7 | | 2 | | | | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

(benzyloxy)methanol | 238-588-8 | 14548-60-8 | | 2 | | | | 6 | | | 9 | 10 | 11 | | 13 | | | | | | | | | | |

foxim | 238-887-3 | 14816-18-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

bis(1-hydroxypyridin-2(1H)-thionato-O,S)měďnatý komplex | 238-984-0 | 14915-37-8 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 21 | | |

chlorotoluron | 239-592-2 | 15545-48-9 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | 21 | | |

natrium-4-chlor-3-methylfenolát | 239-825-8 | 15733-22-9 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | 9 | 10 | | | 13 | | | | | | | | | | |

chloralosa | 240-016-7 | 15879-93-3 | | | | | | | | | | | | | | 14 | 15 | | | | | | | | 23 |

disiřičitan didraselný | 240-795-3 | 16731-55-8 | 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | 20 | 21 | 22 | |

methomyl | 240-815-0 | 16752-77-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

kyselina hexafluorokřemičitá | 241-034-8 | 16961-83-4 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

5,5'-bis(4-chlorfenyl)-1,1'-(hexan-1,6-diyl)bis(biguanid)-bis(D-glukonát) | 242-354-0 | 18472-51-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

benzoxonium-chlorid | 243-008-1 | 19379-90-9 | 1 | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

4-[(dijodmethyl)sulfonyl]-1-methylbenzen | 243-468-3 | 20018-09-1 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

hydroxid měďnatý | 243-815-9 | 20427-59-2 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

oxid stříbrný | 243-957-1 | 20667-12-3 | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | |

fosfid hlinitý | 244-088-0 | 20859-73-8 | | | | | | | | 8 | | | | | | 14 | | | | 18 | | 20 | | | 23 |

[(benzothiazol-2-yl)sulfanyl]methyl-thiokyanát/TCMTB | 244-445-0 | 21564-17-0 | | 2 | | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | 21 | | |

bendiokarb | 245-216-8 | 22781-23-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

[2-methyl-4-oxo-3-(prop-2-yn-1-yl)cyklopent-2-en-1-yl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/prallethrin | 245-387-9 | 23031-36-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát | 246-376-1 | 24634-61-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | |

α,α',α''-trimethylhexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triethanol | 246-764-0 | 25254-50-6 | | 2 | | | | 6 | | | 9 | | 11 | | 13 | | | | | | | | | | |

2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on | 247-761-7 | 26530-20-1 | | | | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

(Z)-trikos-9-en | 248-505-7 | 27519-02-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |

dimethyl(oktadecyl)[3-(trimethoxysilyl)propyl]amonium-chlorid | 248-595-8 | 27668-52-6 | | 2 | | | | | 7 | | 9 | 10 | | | | | | | | | | | 21 | | |

N2-terc-butyl-N4-cyklopropyl-6-(methylsulfanyl)-1,3,5-triazin-2,4-diamin/cybutryn | 248-872-3 | 28159-98-0 | | | | | | | 7 | | 9 | 10 | | | | | | | | | | | 21 | | |

(3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/S-bioallethrin | 249-013-5 | 28434-00-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

[(5-benzyl-3-furyl)methyl]-trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/bioresmethrin | 249-014-0 | 28434-01-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

3-[3-(4'-brombifenyl-4-yl)-1-fenyl-3-hydroxypropyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on/bromadiolon | 249-205-9 | 28772-56-7 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

pirimifos-methyl | 249-528-5 | 29232-93-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

propetamfos | 250-517-2 | 31218-83-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

(Z,E)-tetradeka-9,12-dienyl-acetát | 250-753-6 | 31654-77-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

N-brom-N-chlor-5,5-dimethylhydantoin | 251-171-5 | 32718-18-6 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

amitraz | 251-375-4 | 33089-61-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimethylmočovina/isoproturon | 251-835-4 | 34123-59-6 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | 18 | | | 21 | | |

1-(chlorfenyl)-3-(2,6-difluorbenzoyl)močovina | 252-529-3 | 35367-38-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorfenyl)ethyl]imidazol/imazalil | 252-615-0 | 35554-44-0 | | 2 | 3 | 4 | | | | 8 | | | | | 13 | | | | | | | 20 | | | |

(±)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorfenylethyl)imidazol/imazalil technický | přípravek na ochranu rostlin | 73790-28-0 | | 2 | 3 | 4 | | | | 8 | | | | | 13 | | | | | | | | | | |

S-[(6-chlor-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl]-O,O-dimethyl-fosforothioát/azamethifos | 252-626-0 | 35575-96-3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril | 252-681-0 | 35691-65-7 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | | 13 | | | | | | | | | | |

[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/cyfenothrin | 254-484-5 | 39515-40-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

dimethyl(tetradecyl)[3-(trimethoxysilyl)propyl]amonium chlorid | 255-451-8 | 41591-87-1 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

cis- a trans-p-menthan-3,8-diol (směs)/citriodiol | 255-953-7 | 42822-86-6 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

4,4-dimethyloxazolidin | 257-048-2 | 51200-87-4 | | | | | | 6 | | | | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

ethyl-N-acetyl-N-butyl-β-alaninát | 257-835-0 | 52304-36-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

[(3-fenoxylfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/cypermethrin | 257-842-9 | 52315-07-8 | | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | 18 | | | | | |

3-fenoxybenzyl-[3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát]/permethrin | 258-067-9 | 52645-53-1 | | 2 | 3 | | 5 | | | 8 | 9 | | | | | | | | | 18 | 19 | | | 22 | |

(S)-(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl-(1R,3R)-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/deltamethrin | 258-256-6 | 52918-63-5 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

[1-ethynyl-2-methylpent-2-en-1-yl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/empenthrin | 259-154-4 | 54406-48-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát | 259-627-5 | 55406-53-6 | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 13 | | | | | 18 | | | | | |

tetrakis(hydroxymethyl)fosfonium-sulfát (2:1) | 259-709-0 | 55566-30-8 | | 2 | | | | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

3-[3-(bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on/difenakum | 259-978-4 | 56073-07-5 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

3-[3-(4'-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on/brodifenakum | 259-980-5 | 56073-10-0 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

(±)-1-{[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazol/propikonazol | 262-104-4 | 60207-90-1 | 1 | 2 | | 4 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 12 | 13 | | | | | | | 20 | | | |

4,5-dichlor-2-oktylisothiazol-3(2H)-on | 264-843-8 | 64359-81-5 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | 21 | | |

1-(2-chlorbenzyl)-3-[(trifluormethoxy)fenyl]močovina | 264-980-3 | 64628-44-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

bis(5-methyloxazolidin-3-yl)methan/oxazolidin | 266-235-8 | 66204-44-2 | | 2 | | | | 6 | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

6-(cyklopropylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diamin | 266-257-8 | 66215-27-8 | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfolin/fenpropimorf | 266-719-9 | 67564-91-4 | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 12 | 13 | | | | | | | | 21 | | |

[(3-fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/cyflutrin | 269-855-7 | 68359-37-5 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

alkyl(C12-C18)benzyldimethylamonium-chloridy | 269-919-4 | 68391-01-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 16 | 17 | 18 | 19 | | 21 | 22 | |

alkyl(C12-C16)benzydimethylamonium-chloridy | 270-325-2 | 68424-85-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | 18 | 19 | | 21 | | |

dialkyl(C8-C10)dimethylamonium-chloridy | 270-331-5 | 68424-95-3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 16 | | | | | | 22 | |

reakční produkty kokosových mastných kyselin s diethanolaminem (2,2'-iminodiethanolem) | 270-430-3 | 68440-04-0 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

alkyl(C12-C18)benzyl(dimethyl)amoniové soli 1,1-dioxo-1λ4-1,2-benzoisothiazol-3(2H)-onu | 273-545-7 | 68989-01-5 | | 2 | | 4 | | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

natrium-N-(hydroxymethyl)glycinát | 274-357-8 | 70161-44-3 | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |

alkyl(C10-C16)dimethylaminoxidy | 274-687-2 | 70592-80-2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

bis(peroxosíran)-bis(síran) pentadraselný | 274-778-7 | 70693-62-8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

N,N'-dioktyl-1,1-dekandiylbis(1,4-dihydropyridin-4-amin)-dihydrochlorid | 274-861-8 | 70775-75-6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1,3-didecyl-2-methylimidazol-3-ium-chlorid | 274-948-0 | 70862-65-6 | | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

ethyl-N-[2-(4-fenoxyfenoxy)ethyl]karbamát/fenoxykarb | 276-696-7 | 72490-01-8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

5-[1,3-bis(hydroxymethyl)ureido]-1,3-bis(hydroxymethyl)oxazolidin-2,4-dion | 278-928-2 | 78491-02-8 | | | | | | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |

magnesium-monohydroxyftalát hexahydrát | 279-013-0 | 84665-66-7 | | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

trimethyl(tetradecyl)fosfonium-chlorid | 279-808-2 | 81741-28-8 | | 2 | | 4 | | | | | 9 | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

margosa, Azadirachta indica, výtažek | 283-644-7 | 84696-25-3 | 1 | | 3 | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |

fenoly, polyalkylfenolová frakce | 284-893-4 | 84989-05-9 | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

kajeput střídavolistý, Melaleuca alternifolia, výtažek/australský Tea Tree Oil | 285-377-1 | 85085-48-9 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

(4,4',6,6'-tetra-terc-butyl-2,2'-methylendifenyl)-fosfát cyklický, sodná sůl | 286-344-4 | 85209-91-2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(tributylstannyl)estery naftenových kyselin | 287-083-9 | 85409-17-2 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

alkyl(C12-C14)benzyldimethylamonium-chloridy | 287-089-1 | 85409-22-9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 16 | 17 | 18 | 19 | | 21 | 22 | |

alkyl(C12-C14)(ethylbenzyl)dimethylamonium-chloridy | 287-090-7 | 85409-23-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | 16 | 17 | 18 | 19 | | 21 | 22 | |

[(3-fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát | 289-244-9 | 86560-93-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

kopretina stračkolistá,Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek | 289-699-3 | 89997-63-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |

reakční produkty 1,3-bis(hydroxymethylmočoviny) s 2-(2-butoxyethoxy)ethan-1-olem, ethylenglykolem a formaldehydem | 292-348-7 | 90604-54-9 | | 2 | | | | 6 | | | | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

jalovec mexický, Juniperus mexicana, výtažek | 294-461-7 | 91722-61-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

levandule zvrhlá, Lavandula hybrida, výtažek/levandulový olej | 294-470-6 | 91722-69-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |

borovice, výtažek | 304-455-9 | 94266-48-5 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |

alkyl[2-({2-[(2-hydroxyethyl)(2-karboxylatoethyl)amino]ethyl}amino)-2-oxoethyl]dimethylamonium, vnitřní sůl (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 309-206-8 | 100085-64-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

kukuřičné klasy, drcené | 310-127-6 | 999999-99-4 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

1-[3,5-dichlor-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)fenyl]-3-(2,6-difluorbenzoyl)močovina/hexaflumuron | 401-400-1 | 86479-06-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

1,3-dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dion | 401-570-7 | 89415-87-2 | | 2 | | | | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

1-(4-chlorfenyl)-4,4-dimethyl-3-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]pentan-3-ol/tebukonazol | 403-640-2 | 107534-96-3 | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | |

reakční produkty glutamové kyseliny a N-alkyl(C12-C14)propan-1,2-diaminu | 403-950-8 | 164907-72-6 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

alkyl(C8-C18)bis(2-hydroxyethyl)amin-bis(2-hydroxyethyl)-hydrogen-fosfát a alkyl(C8-C18)bis(2-hydroxyethyl)amin-(2-hydroxyethyl)-dihydrogen-fosfát (směs) | 404-690-8 | 68132-19-4 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

2,3,5,6-tetrafluorbenzyl-(1R,3S)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/transfluthrin | 405-060-5 | 118712-89-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

3-[(5,5-dimethylhexahydropyrimidin-2-yliden)hydrazono]-1,5-bis[4-(trifluormethyl)fenyl]penta-1,4-dien/hydramethylnon | 405-090-9 | 67485-29-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

[2-(4-ethoxyfenyl)-2-methylpropyl](3-fenoxybenzyl)ether/etofenprox | 407-980-2 | 80844-07-1 | | 2 | 3 | | | | | 8 | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

6-ftalimidoperoxyhexanová kyselina | 410-850-8 | 128275-31-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

methylneodekanamid | 414-460-9 | 105726-67-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

(R)-(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl-(1R,3R)-3-((Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát a (R)-[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-(1S,3S)-3-((Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát, směs (1:1)/λ-cyhalothrin | 415-130-7 | 91465-08-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

1-{4-[2-chlor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-fluorfenyl}-3-(2,6-difluorbenzyl)močovina/flufenoxuron | 417-680-3 | 101463-69-8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol | 418-890-8 | 3380-30-1 | 1 | 2 | | 4 | | 6 | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

2-butyl-1,2-benzothiazol-3(2H)-on | 420-590-7 | 4299-17-4 | | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | | | 13 | | | | | | | | | | |

4-hydroxy-3-[cis-3-(4-{[4-(trifluormethyl)benzyl]oxy}fenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-2H-chromen-2-on a 4-hydroxy-3-[trans-3-(4-{[4-(trifluormethyl)benzyl]oxy}fenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-2H-chromen-2-on (směs)/flokumafen | 421-960-0 | 90035-08-8 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

sec-butyl-2,2-(2-hydroxyethyl)piperidin-1-karboxylát/ikaridin | 423-210-8 | 119515-38-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

fipronil | 424-610-5 | 120068-37-3 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

1-((Z)-3-chloralkyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan-chlorid | 426-020-3 | 51229-78-8 | | | | | | 6 | | | 9 | | | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

1-[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imin/imidakloprid | 428-040-8 | 138261-41-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

thiamethoxam | 428-650-4 | 153719-23-4 | | | 3 | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | 18 | | | | | |

{[2,5-dioxo-3-(prop-2-yn-1-yl)imidazolidin-1-yl]methyl}-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát (směs stereoisomerů)/imiprothrin | 428-790-6 | 72963-72-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

2-[2-(4-fenoxyfenoxy)-1-methylethoxy]pyridin/pyriproxyfen | 429-800-1 | 95737-68-1 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

3-(1-benzothiofen-2-yl)-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid | 431-030-6 | 163269-30-5 | | | | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 13 | | | | | | | | 21 | | |

reakční produkty bis(2-hydroxypropyl)aminu s formaldehydem (1:4) | 432-440-8 | 220444-73-5 | | | | | | 6 | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | |

(chlormethyl)oktyldisulfid | 432-680-3 | 180128-56-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | |

reakční produkt dimethyl-adipátu, dimethyl-glutarátu a dimethyl-sukcinátu s peroxidem vodíku/perestan | 432-790-1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

bis(aminopropyl)oktylamin | 433-340-7 | 86423-37-2 | | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

(E)-1-[(2-chlorthiazol-5-yl)methyl]-3-methyl-2-nitroguanidin | 433-460-1 | 210880-92-5 | | | 3 | | | | | 8 | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

(E)-oktadec-2-enal | Dosud nepřiřazené | 51534-37-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

(2E,13Z)-oktadeka-2,13-dienal | Dosud nepřiřazené | 99577-57-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | |

fosforečnanové sklo obsahující stříbro, zinek, hliník a bor | Dosud nepřiřazené | 398477-47-9 | 1 | 2 | | | | 6 | 7 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

hydrogenfosforečnan stříbrno-sodno-zirkoničitý | Dosud nepřiřazené | | 1 | 2 | | 4 | | | 7 | | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | |

peroxyoktanová kyselina | | 33734-57-5 | | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

cyklohexyl(hydroxy)diazen-1-oxid, draselná sůl | | 66603-10-9 | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

oxid křemičitý amorfní | | 112945-52-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

bis[1-cyklohexyl-1,2-dihydroxydiazeniumato(2-)-O,O']měďnatý komplex | | 312600-89-8 | | 2 | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | 21 | | |

stříbrný zeolit A | | | | 2 | | 4 | 5 | | 7 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

křemelina | přípravek na ochranu rostlin | 61790-53-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

N-methyl-2,4-dinitro-N-(2,4,6-tribromfenyl)-6-(trifluormethyl)anilin/bromethalin | přípravek na ochranu rostlin | 63333-35-7 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

S-methopren/isopropyl-(E,E,S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeka-2,4-dienoát | přípravek na ochranu rostlin | 65733-16-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

S-hydropren/ethyl-(E,E,S)-3,7,11-trimethyldodeka-2,4-dienoát | přípravek na ochranu rostlin | 65733-18-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

esfenvalerát/(S)-(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl-(S)-2-(4-chlorfenyl)-3-methylbutanoát | přípravek na ochranu rostlin | 66230-04-4 | | | 3 | | | | | 8 | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

[(3-fenoxylfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/alfa-cypermethrin | přípravek na ochranu rostlin | 67375-30-8 | | | | | | 6 | | 8 | 9 | | | | | | | | | 18 | | | | | |

abamektin (avermektin B1a (> 80 %), EINECS 265-610-3, a avermektin B1b (< 20 %), EINECS 265-611-9, směs) | přípravek na ochranu rostlin | 71751-41-2 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | 18 | | | | | |

[(2-methylbifenyl-3-yl)methyl]-3-((Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/bifenthrin | přípravek na ochranu rostlin | 82657-04-3 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

3-[3-(4'-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-on/difethialon | přípravek na ochranu rostlin | 104653-34-1 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |

guazatin-acetát | přípravek na ochranu rostlin | 115044-19-4 | | 2 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

4-brom-2-(4-chlorfenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)pyrrol-3-karbonitril/chlorfenapyr | přípravek na ochranu rostlin | 122453-73-0 | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 12 | 13 | | | | | 18 | | | 21 | | |

hlinitokřemičitan sodný, stříbrný komplex/stříbrný zeolit | přípravek na ochranu rostlin | 130328-18-6 | | | | | | 6 | 7 | | | | | | 13 | | | | | | | | | | |

hlinitokřemičitan sodný, stříbrný a zinečnatý komplex/stříbrno-zinečnatý zeolit | přípravek na ochranu rostlin | 130328-20-0 | 1 | 2 | | | | 6 | 7 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |

3-fenoxybenzyl-(1R,3RS)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-1en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/d-fenothrin | přípravek na ochranu rostlin | 188023-86-1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

5-[(hydroxymethoxy)methyl]-3,7-dioxa-1-azabicyklo[3.3.0]oktan (CAS 59720-42-2) a 5-hydroxy-3,7-dioxa-1-azabicyklo[3.3.0]oktan (EINECS 229-457-6) a 5-{[hydroxypoly(methylenoxy)]methyl}-3,7-dioxa-1-azabicyklo[3.3.0]oktan (CAS 56709-13-8), směs 16,0 %, 28,8 % a 5,2 % ve vodě | přípravek na ochranu rostlin | | | | | | | 6 | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | |

S-cyfenothrin | přípravek na ochranu rostlin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

(RS)-(3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/d-trans-allethrin/bioallethrin | přípravek na ochranu rostlin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

(3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát, (směs stereoisomerů)/d-allethrin | přípravek na ochranu rostlin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

(3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát, (směs stereoisomerů)/esbiothrin | přípravek na ochranu rostlin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

spinosad: fermentační produkt půdních mikroorganismů; obsahuje spinosyn A a spinosyn B | přípravek na ochranu rostlin | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

poly[(chlormethyl)oxiran-alt-dimethylamin]/poly(epichlorhydrin-alt-dimethylamin | polymer | 25988-97-0 | | 2 | | | | | | | | | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |

poly[2-(terc-butylamino)ethyl-methakrylát] | polymer | 26716-20-1 | | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | 21 | | |

poly(formaldehyd-co-akrylaldehyd) | polymer | 26781-23-7 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

poly(biguanid-1,5-diylhexan-1,6-diyl – hydrochlorid)/poly(hexan-1,6-diyl-biguanid-hydrochorid)/poly[hexan-1,6-diamin-alt-(3,3'-dikyan-1,1'-hexan-1,6-diyldiguanidin)] | polymer | 27083-27-8/32289-58-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | | | | | | | | | | 22 | |

poly[N,N,N',N'-tetetramethylethan-1,2-diamin-alt-bis(2-chlorethyl)ether]/poly[(dimethylimino)ethylen(dimethylimino)ethylenoxyethylen] | polymer | 31075-24-8 | | 2 | | | | | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | | 16 | | | | | | | |

poly(guanidin-alt-hexan-1,6-diamin)/poly(guanidin-1,3-diylhexan-1,6-diyl – hydrochlorid) | polymer | 57028-96-3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | 20 | 21 | | |

poly(biguanid-1,5-diylhexan-1,6-diyl – hydrochlorid) | polymer | 91403-50-8 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | |

α-[2-(didecylmethylamonio)ethyl]-ω-[hydroxypoly(oxyethylen)-propionát] | polymer | 94667-33-1 | | 2 | 3 | 4 | | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

poly(akrylaldehyd-co-propan-1,2-diol) | polymer | 191546-07-3 | | | | | | 6 | 7 | | | 10 | | | 13 | | | | | | | | | | |

α,α'-(didecylimino)bis[poly(ethylenoxy)] | polymer | 214710-34-6 | | 2 | | | | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

oligo{[2-(ethoxyethoxy)ethyl]guanidin} – hydrochlorid | polymer | 374572-91-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | 20 | 21 | | |

natrium-lignosulfonát | přírodní polymer | 8061-51-6 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | |

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 220-239-6) směs (3:1) | směs | 55965-84-9 | | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

reakční produkty alkyl(n-C10-C16)propan-1,3-diyldiaminů s chloroctovou kyselinou | směs | 139734-65-9 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

kvarterní amonium-jodidy | směs | 308074-50-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |

směs 1-fenoxypropan-2-olu (EINECS 212-222-7) a 2-fenoxypropan-1-olu (EINECS 224-027-4) | směs | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | | 10 | 11 | | 13 | | | | | | | | | | |

aktivní chlor (vyráběný reakcí kyseliny chlorné a sodnanu chlorného in situ) | směs | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

draselné soli mastných kyselin (C15-C21) | směs | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

benzyl(alkyl)dimethylamonium-chloridy,bromidy nebo -hydroxidy)(alkyly (C8-C22) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje)/BKC | směs látek uvedených v seznamu EINECS | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

(dialkyl)dimethylamonium-chloridy,bromidy nebo -methyl-sulfáty)(alkyly (C6-C18) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje)/DDAC | směs látek uvedených v seznamu EINECS | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | |

alkyltimethylamonium-chloridy,bromidy nebo -methyl-sulfáty)(alkyly (C8-C18) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje)/TMAC | směs látek uvedených v seznamu EINECS | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

Bacillus sphaericus | mikroorganismus | 143477-72-7 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis sérotyp H14 | mikroorganismus | | | 2 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |

Bacillus subtilis | mikroorganismus | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1] Kontaktní údaje o účastnících jsou uvedeny na adrese http://ecb.jrc.it/biocides.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

EXISTUJÍCÍ ÚČINNÉ LÁTKY, KTERÉ BYLY IDENTIFIKOVÁNY, AVŠAK PRO KTERÉ NEBYLO PŘIJATO ŽÁDNÉ OZNÁMENÍ, ANI O NĚ NEPROJEVIL ZÁJEM ČLENSKÝ STÁT

Název (EINECS a/nebo jiný název) | Číslo ES | Číslo CAS |

ergokalciferol/vitamin D2 | 200-014-9 | 50-14-6 |

mléčná kyselina | 200-018-0 | 50-21-5 |

klofenotan/DDT (technický) | 200-024-3 | 50-29-3 |

askorbová kyselina | 200-066-2 | 50-81-7 |

2,4-dinitrofenol | 200-087-7 | 51-28-5 |

imidazol-4-ethan-1-amin | 200-100-6 | 51-45-6 |

trichlorfon | 200-149-3 | 52-68-6 |

natrium-2-hydroxybenzoát | 200-198-0 | 54-21-7 |

fenthion | 200-231-9 | 55-38-9 |

nitroglycerin | 200-240-8 | 55-63-0 |

tributylstannyl-acetát | 200-269-6 | 56-36-0 |

kumafos | 200-285-3 | 56-72-4 |

glycerol | 200-289-5 | 56-81-5 |

5,5'-bis(4-chlorfenyl)-1,1'-(hexan-1,6-diyl)bis(biguanid)-diacetát | 200-302-4 | 56-95-1 |

allylisothiokyanát | 200-309-2 | 57-06-7 |

cetrimonium-bromid/hexadecyl(trimethyl)amonium-bromid | 200-311-3 | 57-09-0 |

močovina | 200-315-5 | 57-13-6 |

strychnin | 200-319-7 | 57-24-9 |

propan-1,2-diol | 200-338-0 | 57-55-6 |

kofein | 200-362-1 | 58-08-2 |

sulfachinoxalin | 200-423-2 | 59-40-5 |

2-fenylethan-1-ol | 200-456-2 | 60-12-8 |

3,7-bis(dimethylamino)fenothiazin-5-ium-chlorid | 200-515-2 | 61-73-4 |

thiomočovina | 200-543-5 | 62-56-6 |

karbaryl | 200-555-0 | 63-25-2 |

octová kyselina | 200-580-7 | 64-19-7 |

chloroform | 200-663-8 | 67-66-3 |

cholekalciferol | 200-673-2 | 67-97-0 |

3,3',4,4',6,6'-hexachlor-2,2'-methylendianilin | 200-733-8 | 70-30-4 |

butan-1-ol | 200-751-6 | 71-36-3 |

methoxychlor | 200-779-9 | 72-43-5 |

brommethan/methylbromid | 200-813-2 | 74-83-9 |

kyanovodík | 200-821-6 | 74-90-8 |

poly(acetaldehyd) | 200-836-8 | 9002-91-9 |

sirouhlík | 200-843-6 | 75-15-0 |

jodoform | 200-874-5 | 75-47-8 |

terc-butylhydroperoxid | 200-915-7 | 75-91-2 |

trichlornitromethan | 200-930-9 | 76-06-2 |

bornan-2-on/kafr | 200-945-0 | 76-22-2 |

2,10-dimethoxy-3,8,11a,11c-tetramethyl-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-dodekahydrodibenzo[de,g]chromen-1,5,11-trion/kvassin | 200-985-9 | 76-78-8 |

3β-hydroxyurs-12-en-28-ová kyselina/ursolová kyselina | 201-034-0 | 77-52-1 |

1,3,4,5-tetrahydroxycyklohexankarboxylová kyselina | 201-072-8 | 77-95-2 |

2-methylpropan-1-ol | 201-148-0 | 78-83-1 |

propionová kyselina | 201-176-3 | 79-09-4 |

chloroctová kyselina | 201-178-4 | 79-11-8 |

4-terc-pentylfenol | 201-280-9 | 80-46-6 |

α-pinen | 201-291-9 | 80-56-8 |

senosid A | 201-339-9 | 81-27-6 |

kumachlor | 201-378-1 | 81-82-3 |

ethyl-chininyl-karbonát | 201-500-3 | 83-75-0 |

2-isopropenyl-8,9-dimethoxy-1,2,6,6a,12,12a-hexahydrochromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-on/rotenon | 201-501-9 | 83-79-4 |

dibutyl-ftalát | 201-557-4 | 84-74-2 |

salicylanilid | 201-727-8 | 87-17-2 |

(+)-vinná kyselina | 201-766-0 | 87-69-4 |

pentachlorfenol | 201-778-6 | 87-86-5 |

2,4,6-trichlorfenol | 201-795-9 | 88-06-2 |

menthol | 201-939-0 | 89-78-1 |

isopulegol | 201-940-6 | 89-79-2 |

thymol | 201-944-8 | 89-83-8 |

guajakol/2-methoxyfenol | 201-964-7 | 90-05-1 |

propyl-4-hydroxybenzoát | 202-307-7 | 94-13-3 |

butyl-4-hydroxybenzoát | 202-318-7 | 94-26-8 |

dibenzoylperoxid | 202-327-6 | 94-36-0 |

2-ethylhexan-1,3-diol | 202-377-9 | 94-96-2 |

benzotriazol | 202-394-1 | 95-14-7 |

3-chloropropan-1,2-diol | 202-492-4 | 96-24-2 |

eugenol | 202-589-1 | 97-53-0 |

allantoin | 202-592-8 | 97-59-6 |

methyl-4-hydroxybenzoát | 202-785-7 | 99-76-3 |

benzylalkohol | 202-859-9 | 100-51-6 |

2-methyl-2,4-bis[(4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)oxy]pentan | 202-899-7 | 100-89-0 |

hexamethylentetramin | 202-905-8 | 100-97-0 |

chlorprofam | 202-925-7 | 101-21-3 |

N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin | 203-041-4 | 102-60-3 |

tris(2-hydroxyethyl)amin | 203-049-8 | 102-71-6 |

3-(4-chlorfenoxy)propan-1,2-diol | 203-192-6 | 104-29-0 |

anethol | 203-205-5 | 104-46-1 |

cinnamaldehyd/3-fenylprop-2-enal | 203-213-9 | 104-55-2 |

2-ethylhexan-1-ol/isooktanol | 203-234-3 | 104-76-7 |

citronellol | 203-375-0 | 106-22-9 |

citronellal | 203-376-6 | 106-23-0 |

ethylendiamin | 203-468-6 | 107-15-3 |

chloracetaldehyd | 203-472-8 | 107-20-0 |

ethan-1,2-diol/ethylenglykol | 203-473-3 | 107-21-1 |

methyl-formiát | 203-481-7 | 107-31-3 |

butan-1,3-diol | 203-529-7 | 107-88-0 |

vinyl-acetát | 203-545-4 | 108-05-4 |

acetanhydrid | 203-564-8 | 108-24-7 |

resorcinol | 203-585-2 | 108-46-3 |

kyanurová kyselina | 203-618-0 | 108-80-5 |

fenol | 203-632-7 | 108-95-2 |

ethyl-formiát | 203-721-0 | 109-94-4 |

jantarová kyselina | 203-740-4 | 110-15-6 |

pyridin | 203-809-9 | 110-86-1 |

morfolin | 203-815-1 | 110-91-8 |

2-butoxyethan-1-ol | 203-905-0 | 111-76-2 |

cetrimonium-chlorid/hexadecyl(trimethyl)amonium-chlorid | 203-928-6 | 112-02-7 |

2,2'-(ethylendioxy)diethan-1-ol/triethylenglykol | 203-953-2 | 112-27-6 |

undec-10-enová kyselina | 203-965-8 | 112-38-9 |

olejová kyselina | 204-007-1 | 112-80-1 |

(Z)-dokos-13-enová kyselina | 204-011-3 | 112-86-7 |

endosulfan | 204-079-4 | 115-29-7 |

isobornyl-thiokyanatoacetát | 204-081-5 | 115-31-1 |

dikofol | 204-082-0 | 115-32-2 |

linalyl-acetát | 204-116-4 | 115-95-7 |

3,3',4',5,7-pentahydroxyflavon | 204-187-1 | 117-39-5 |

methyl-2-hydroxybenzoát | 204-317-7 | 119-36-8 |

ethyl-4-hydroxybenzoát | 204-399-4 | 120-47-8 |

piperonal | 204-409-7 | 120-57-0 |

indol | 204-420-7 | 120-72-9 |

[3-(but-2-en-1-yl)-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl]-[3-(3-methoxy-2-methyl-3-oxoprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát]/cinerin II | 204-454-2 | 121-20-0 |

[2-methyl-4-oxo-3-((Z)-penta-2,4-dien-1-yl)cyklopent-2-en-1-yl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/pyrethrin I | 204-455-8 | 121-21-1 |

[2-methyl-4-oxo-3-((Z)-penta-2,4-dien-1-yl)cyklopent-2-en-1-yl]-3-(3-methoxy-2-methyl-3-oxoprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/pyrethrin II | 204-462-6 | 121-29-9 |

5-nitrothiazol-2-amin | 204-490-9 | 121-66-4 |

benzyl(hexadecyl)dimethylamonium-chlorid | 204-526-3 | 122-18-9 |

benzyl(dimethyl)oktadecylamonium-chlorid | 204-527-9 | 122-19-0 |

simazin | 204-535-2 | 122-34-9 |

profam | 204-542-0 | 122-42-9 |

4-fenylbut-3-en-2-on | 204-555-1 | 122-57-6 |

2-ethylhexanal | 204-596-5 | 123-05-7 |

pyridazin-3,6(1H,2H)-dion/maleinohydrazid | 204-619-9 | 123-33-1 |

adipová kyselina | 204-673-3 | 124-04-9 |

dodekan-1-amin | 204-690-6 | 124-22-1 |

1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]heptan-2-ol/isoborneol | 204-712-4 | 124-76-5 |

natrium-acetát/octan sodný | 204-823-8 | 127-09-3 |

N-chlorbenzensulfonamid, sodná sůl | 204-847-9 | 127-52-6 |

bis(2,3,3,3-tetrachlorpropyl)ether | 204-870-4 | 127-90-2 |

N-bromsukcinimid | 204-877-2 | 128-08-5 |

N-chlorsukcinimid | 204-878-8 | 128-09-6 |

2,6-di-terc-butyl-4-methylfenol | 204-881-4 | 128-37-0 |

dimethyl-ftalát | 205-011-6 | 131-11-3 |

2,4-dichlor-3,5-dimethylfenol | 205-109-9 | 133-53-9 |

chinolin-8-ol-sulfát | 205-137-1 | 134-31-6 |

dipropyl-pyridin-2,5-dikarboxylát | 205-245-9 | 136-45-8 |

zink-bis(2-ethylhexanoát) | 205-251-1 | 136-53-8 |

6-methylbenzotriazol | 205-265-8 | 136-85-6 |

natrium-propionát | 205-290-4 | 137-40-6 |

limonen | 205-341-0 | 138-86-3 |

benzyl(dodecyl)dimethylamonium-chlorid | 205-351-5 | 139-07-1 |

benzyl(dimethyl)tetradecylamonium-chlorid | 205-352-0 | 139-08-2 |

nitrilotrioctová kyselina | 205-355-7 | 139-13-9 |

p-tolyl-acetát | 205-413-1 | 140-39-6 |

natrium-formiát | 205-488-0 | 141-53-7 |

2,3-dihydroxypropyl-dodekanoát | 205-526-6 | 142-18-7 |

hexanová kyselina | 205-550-7 | 142-62-1 |

dodekanová kyselina | 205-582-1 | 143-07-7 |

kalium-oleát | 205-590-5 | 143-18-0 |

šťavelová kyselina | 205-634-3 | 144-62-7 |

chinolin-8-ol | 205-711-1 | 148-24-3 |

monuron | 205-766-1 | 150-68-5 |

rutin | 205-814-1 | 153-18-4 |

glyoxylová kyselina | 206-058-5 | 298-12-4 |

fenchlorfos | 206-082-6 | 299-84-3 |

5-chlor-2-hydroxybenzoová kyselina | 206-283-9 | 321-14-2 |

thiokyanát draselný | 206-370-1 | 333-20-0 |

metronidazol | 207-136-1 | 443-48-1 |

1,8-cineol | 207-431-5 | 470-82-6 |

7,8-dihydroxy-2H-chromen-2-on | 207-632-8 | 486-35-1 |

uhličitan sodný | 207-838-8 | 497-19-8 |

karvakrol | 207-889-6 | 499-75-2 |

6β-acetoxy-3β-(β-D-glukopyranosyloxy)-8,14-dihydroxybufa-4,20,22-trienolid/scillirosid | 208-077-4 | 507-60-8 |

uhličitan barnatý | 208-167-3 | 513-77-9 |

3-acetyl-6-methyltetrahydropyran-2,4-dion | 208-293-9 | 520-45-6 |

osalmid | 208-385-9 | 526-18-1 |

2,6-dimethoxy-1,4-benzochinon | 208-484-7 | 530-55-2 |

akridin-3,6-diamin-dihydrochlorid | 208-515-4 | 531-73-7 |

bisuhličitan trisodný | 208-580-9 | 533-96-0 |

uhličitan stříbrý | 208-590-3 | 534-16-7 |

krimidin | 208-622-6 | 535-89-7 |

kalcium-diformiát | 208-863-7 | 544-17-2 |

tetradekanová kyselina | 208-875-2 | 544-63-8 |

1-isopropyl-4-methylbicyklo[3.1.0]hexan-3-on | 208-912-2 | 546-80-5 |

1,3,4,6,8,13-hexahydroxy-10,11-dimethylfenanthro[1,10,9,8-opqra]perylen-7,14-dion/hypericum perforatum | 208-941-0 | 548-04-9 |

(4-{bis[4-(dimethylamino)fenyl]methyliden}cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)dimethylamonium-chlorid | 208-953-6 | 548-62-9 |

zink-dibenzoát | 209-047-3 | 553-72-0 |

methylisothiokyanát | 209-132-5 | 556-61-6 |

4, 4'-(4-iminocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)methylen]dianilin-hydrochlorid/basická červeň 9 | 209-321-2 | 569-61-9 |

(4-{4-(dimethylamino)fenyl]menylmethyliden}cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)dimethylamonium-chlorid/malachitová zeleň, chlorid | 209-322-8 | 569-64-2 |

kalium-benzoát | 209-481-3 | 582-25-2 |

natrium-3-[(4-anilinofenyl)azo]benzen-1-sulfonát/metanilová žluť | 209-608-2 | 587-98-4 |

DL-mléčná kyselina | 209-954-4 | 598-82-3 |

HCH nebo BHC/hexachlorcyklohexan | 210-168-9 | 608-73-1 |

DL-jablečná kyselina | 210-514-9 | 617-48-1 |

N-(hydroxymethy)acetamid | 210-897-2 | 625-51-4 |

sukcinaldehyd | 211-333-8 | 638-37-9 |

2-fluoracetamid | 211-363-1 | 640-19-7 |

4,4'-(hexan-1,6-diyldioxy)bis(benzenkarboximidamid)-bis(2-hydroxyethan-1-sulfonát) | 211-533-5 | 659-40-5 |

2,5-dimethoxytetrahydrofuran | 211-797-1 | 696-59-3 |

N-[(dichlorfluormethyl)sulfanyl]ftalimid | 211-952-3 | 719-96-0 |

proflavin-chlorid | 213-459-9 | 952-23-8 |

N1(chinoxalin-2-yl)sulfanilamid, sodná sůl | 213-526-2 | 967-80-6 |

norbormid | 213-589-6 | 991-42-4 |

(hydroxymethyl)močovina | 213-674-8 | 1000-82-4 |

dodecyl(trimethyl)amonium-bromid | 214-290-3 | 1119-94-4 |

dimethylfenol | 215-089-3 | 1300-71-6 |

bentonit | 215-108-5 | 1302-78-9 |

hydroxid draselný | 215-181-3 | 1310-58-3 |

hydroxid sodný | 215-185-5 | 1310-73-2 |

křemičitan draselný | 215-199-1 | 1312-76-1 |

oxid manganato-manganitý | 215-264-5 | 1317-35-7 |

kresoly (směs) | 215-293-2 | 1319-77-3 |

chlorid-oxid hlinitý | 215-477-2 | 1327-41-9 |

chlorid-trihydroxid diměďnatý | 215-572-9 | 1332-65-6 |

hydrogendifluorid sodný | 215-608-3 | 1333-83-1 |

naftenové kyseliny | 215-662-8 | 1338-24-5 |

hydrogendifluorid amonný | 215-676-7 | 1341-49-7 |

orthokřemičitan tetrasodný | 215-687-4 | 1344-09-8 |

chlorid měďnatý | 215-704-5 | 1344-67-8 |

5,5-bis(2-ethylhexyl)-1,1'-(hexan-1,6-diyl)bis(biguanid)-dihydrochlorid | 216-994-6 | 1715-30-6 |

ethakridin-laktat | 217-408-1 | 1837-57-6 |

2-ethyl-1,3-dimorfolino-2-nitropropan | 217-450-0 | 1854-23-5 |

dodecylamonium-acetát | 217-956-1 | 2016-56-0 |

allyl(propyl)disulfid | 218-550-7 | 2179-59-1 |

didecyldimethylamonium-bromid | 219-234-1 | 2390-68-3 |

basic green | 219-441-7 | 2437-29-8 |

dodin | 219-459-5 | 2439-10-3 |

2,2'-(methylendioxy)diethan-1-ol | 219-891-4 | 2565-36-8 |

fenthoát | 219-997-0 | 2597-03-7 |

2-methyl-2,4-bis[(4-methyl-1,2,3-dioxaborinan-2-yl)oxy]butan | 220-198-4 | 2665-13-6 |

2-amino-3-chlor-1,4-naftochinon | 220-529-2 | 2797-51-5 |

2-chlor-N-(hydroxymethyl)acetamid | 220-598-9 | 2832-19-1 |

dodecyl(ethyl)dimethylamonium-ethyl-sulfát | 221-108-6 | 3006-13-1 |

natrium-2-[2-(dodecyloxy)ethoxy]ethyl-sulfát | 221-416-0 | 3088-31-1 |

4-isopropyl-3-methylfenol | 221-761-7 | 3228-02-2 |

dusičnan měďnatý | 221-838-5 | 3251-23-8 |

temefos | 222-191-1 | 3383-96-8 |

4(10)-thujen | 222-212-4 | 3387-41-5 |

5,5'-bis(4-chlorfenyl)-1,1'-(hexan-1,6-diyl)bis(biguanid)-dihydrochlorid | 223-026-6 | 3697-42-5 |

denatonium-benzoát | 223-095-2 | 3734-33-6 |

1,3,5-tris(3-methoxypropyl)hexahydro-1,3,5-triazin | 223-563-6 | 3960-05-2 |

tributylstannyl-hydrogen-maleinát | 223-701-5 | 4027-18-3 |

N-ethylheptadekafluoroktansulfonamid | 223-980-3 | 4151-50-2 |

isobutyl-4-hydroxybenzoát | 224-208-8 | 4247-02-3 |

tributylstannyl-2-hydroxybenzoát | 224-397-7 | 4342-30-7 |

tributylstannyl-benzoát | 224-399-8 | 4342-36-3 |

natrium-2-(6-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyran-3-yliden)ethan-1-olát | 224-580-1 | 4418-26-2 |

diethylamonium-2-hydroxybenzoát | 224-586-4 | 4419-92-5 |

dimethyl-dikarbonát | 224-859-8 | 4525-33-1 |

farnesol | 225-004-1 | 4602-84-0 |

oktylfosfonová kyselina | 225-218-5 | 4724-48-5 |

natrium-4-(methoxykarbonyl)fenolát | 225-714-1 | 5026-62-0 |

amid kyseliny sírové | 226-218-8 | 5329-14-6 |

citral | 226-394-6 | 5392-40-5 |

1-benzyl-3,5,7-triaza-1-azoniatricyklo[3.3.1.13,7]dekan-chlorid | 226-445-2 | 5400-93-1 |

dimethyl(dioktyl)amonium-chlorid | 226-901-0 | 5538-94-3 |

3-(dodecylamino)propan-1-amin | 226-902-6 | 5538-95-4 |

4-methoxybenzen-1,3-diamin-sulfát | 228-290-6 | 6219-67-6 |

[(2-{[2-(dodecylamino)ethyl]amino}ethyl)amino]octová kyselina | 229-930-7 | 6843-97-6 |

jablečná kyselina | 230-022-8 | 6915-15-7 |

(Z)-N-oktadec-9-enylpropan-1,3-diamin | 230-528-9 | 7173-62-8 |

benzyl(dodecyl)dimethylamonium-bromid | 230-698-4 | 7281-04-1 |

bor | 231-151-2 | 7440-42-8 |

zinek | 231-175-3 | 7440-66-6 |

síran thallný | 231-201-3 | 7446-18-6 |

chinin-monohydrochlorid dihydrát | 231-437-7 | 6119-47-7 |

fosforečnan sodný | 231-509-8 | 7601-54-9 |

dusitan sodný | 231-555-9 | 7632-00-0 |

peroxometaboritan sodný | 231-556-4 | 7632-04-4 |

fluorovodík | 231-634-8 | 7664-39-3 |

amoniak bezvodý | 231-635-3 | 7664-41-7 |

kyselina sírová | 231-639-5 | 7664-93-9 |

jodid draselný | 231-659-4 | 7681-11-0 |

hydrogensíran sodný | 231-665-7 | 7681-38-1 |

fluorid sodný | 231-667-8 | 7681-49-4 |

síra | 231-722-6 | 7704-34-9 |

síran železnatý | 231-753-5 | 7720-78-7 |

síran železnatý heptahydrát | 231-753-5 | 7782-63-0 |

brom | 231-778-1 | 7726-95-6 |

peroxodisíran didraselný | 231-781-8 | 7727-21-1 |

síran zinečnatý heptahydrát | 231-793-3 | 7446-20-0 |

chlorid měďný | 231-842-9 | 7758-89-6 |

thiosíran sodný pentahydrát | 231-867-5 | 10102-17-7 |

dichroman draselný | 231-906-6 | 7778-50-9 |

1,3,5-triethylhexahydro-1,3,5-triazin | 231-924-4 | 7779-27-3 |

síran amonný | 231-984-1 | 7783-20-2 |

síran amonno-hlinitý | 232-055-3 | 7784-25-0 |

síran manganatý | 232-089-9 | 7785-87-7 |

síran manganatý tetrahydrát | 232-089-9 | 10101-68-5 |

jodmonochlorid | 232-236-7 | 7790-99-0 |

1-terpineol | 232-268-1 | 8000-41-7 |

sójový olej | 232-274-4 | 8001-22-7 |

lněný olej | 232-278-6 | 8001-26-1 |

kukuřičný olej | 232-281-2 | 8001-30-7 |

tuk z kokosového semene (kopry) | 232-282-8 | 8001-31-8 |

ricinový olej | 232-293-8 | 8001-79-4 |

terpentýnový olej | 232-350-7 | 8006-64-2 |

smola, borovicová | 232-374-8 | 8011-48-1 |

včelí vosk | 232-383-7 | 8012-89-3 |

parafinové oleje | 232-384-2 | 8012-95-1 |

avokádové oleje | 232-428-0 | 8024-32-6 |

pomeranč, sladký, výtažek | 232-433-8 | 8028-48-6 |

bílý minerální (ropný) olej | 232-455-8 | 8042-47-5 |

saponiny | 232-462-6 | 8047-15-2 |

talový olej | 232-484-6 | 8052-10-6 |

asfalt | 232-490-9 | 8052-42-4 |

kopály | 232-527-9 | 9000-14-0 |

síran hlinitý | 233-135-0 | 10043-01-3 |

síran draselno-hlinitý/kamenec | 233-141-3 | 10043-67-1 |

síran stříbrný | 233-653-7 | 10294-26-5 |

metafosforečnan sodný | 233-782-9 | 10361-03-2 |

resmethrin | 233-940-7 | 10453-86-8 |

N,N''-diacetyl-N,N''-ethylendiacetamid | 234-123-8 | 10543-57-4 |

chlornan-tetrakis(fosforečnan) tridekasodný | 234-307-8 | 11084-85-8 |

kyselina boritá přírodní | 234-343-4 | 11113-50-1 |

perboritan sodný tetrahydrát | 234-390-0 | 10486-00-7 |

peroxoboritan sodný | 234-390-0 | 11138-47-9 |

zinečnaté soli naftenových kyselin | 234-409-2 | 12001-85-3 |

chlorid [2H4]amonný | 234-607-9 | 12015-14-4 |

chlorid-pentahydroxid dihlinitý | 234-933-1 | 12042-91-0 |

natrium-4-methylbenzen-1-sulfonát | 235-088-1 | 12068-03-0 |

heptaoxid disodno-tetraboritý | 235-541-3 | 12267-73-1 |

maneb | 235-654-8 | 12427-38-2 |

N-(hydroxymethyl)formamid | 235-938-1 | 13052-19-2 |

2,3,5,6-tetrachlor-4-(mesyl)pyridin | 236-035-5 | 13108-52-6 |

nifurpirinol | 236-503-9 | 13411-16-0 |

oxid titaničitý | 236-675-5 | 13463-67-7 |

tetraoxid barnato-diboritý | 237-222-4 | 13701-59-2 |

chlornan lithný | 237-558-1 | 13840-33-0 |

orthoboritá kyselina, sodná sůl | 237-560-2 | 13840-56-7 |

zink-bis(N,N-diethyldithiokarbamát) | 238-270-9 | 14324-55-1 |

bis(4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)ether | 238-749-2 | 14697-50-8 |

kalium-bis(8-hydroxychinolyl)sulfát | 239-133-6 | 15077-57-3 |

dibrompropionamid | 239-153-5 | 15102-42-8 |

perboritan sodný monohydrát | 239-172-9 | 10332-33-9 |

6,6'-dibrom-4,4'-dichlor-2,2'-methylendifenol | 239-446-8 | 15435-29-7 |

sloučenina uhličitanu sodného s peroxidem vodíku (2:3) | 239-707-6 | 15630-89-4 |

1-brom-3-chlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion | 240-230-0 | 16079-88-2 |

mekoprop-P | 240-539-0 | 16484-77-8 |

hexafluorokřemičitan sodný | 240-934-8 | 16893-85-9 |

benomyl | 241-775-7 | 17804-35-2 |

isoxathion | 242-624-8 | 18854-01-8 |

methyl-hydroxy(methoxy)acetát | 243-271-2 | 19757-97-2 |

2-buten-1,4-diyl-bis(bromacetát) | 243-962-9 | 20679-58-7 |

tetrachlorvinfos | 244-865-4 | 22248-79-9 |

2-terc-butyl-4-methoxyfenol | 246-563-8 | 25013-16-5 |

1,3-bis(hydroxymethyl)močovina | 246-679-9 | 25155-29-7 |

2,2'-(octadec-9-en-1-ylimino)diethan-1-ol | 246-807-3 | 25307-17-9 |

3-(but-2-en-1-yl)-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl-[2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát]/cinerin I | 246-948-0 | 25402-06-6 |

3-fenoxybenzyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/fenothrin | 247-404-5 | 26002-80-2 |

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on | 247-500-7 | 26172-55-4 |

dodecylbenzensulfonová kyselina | 248-289-4 | 27176-87-0 |

glycerol-monododekanoát | 248-337-4 | 27215-38-9 |

zink-7,7-dimethyloktanoát | 248-370-4 | 27253-29-8 |

dodecyl(ethylbenzyl)dimethylamonium-chlorid | 248-486-5 | 27479-28-3 |

lithium-heptadekafluoroktan-1-sulfonát | 249-644-6 | 29457-72-5 |

5-brom-5-nitro-1,3-dioxan | 250-001-7 | 30007-47-7 |

decyl(dimethyl)oktylamonium-chlorid | 251-035-5 | 32426-11-2 |

2-[(hydroxymethyl)amino]ethan-1-ol | 251-974-0 | 34375-28-5 |

N-[3-(dodecylamino)propyl]glycin | 251-993-4 | 34395-72-7 |

2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyldibenzofuran-1,2,3,9b-tetrahydro-1,3-dion, sodná sůl | 252-204-6 | 34769-44-3 |

natrium-4-(ethoxykarbonyl)fenolát | 252-487-6 | 35285-68-8 |

natrium-4-(propoxykarbonyl)fenolát | 252-488-1 | 35285-69-9 |

benzyldimethyl(oktadec-9-en-1-yl)amonium-chlorid | 253-363-4 | 37139-99-4 |

2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboxylová kyselina | 253-733-5 | 37971-36-1 |

4-methoxy-1,3-fenylendiamin-sulfát | 254-323-9 | 39156-41-7 |

3,3'-bis[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,1'-methylendimočovina | 254-372-6 | 39236-46-9 |

dinokap | 254-408-0 | 39300-45-3 |

isopropyl-(2E,4E)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeka-2,4-dienoát/methopren | 254-993-2 | 40596-69-8 |

[(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-(1R-cis)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát | 257-144-4 | 51348-90-4 |

(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl-2-(4-chlorfenyl)-3-methylbutanoát/fenvalerát | 257-326-3 | 51630-58-1 |

µ-oxo-bis[(2-ethylhexanoato)zinečnatý]komplex | 259-049-3 | 54262-78-1 |

[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methanol | 260-097-2 | 56289-76-0 |

2-ethoxyethyl-bromacetát | 260-240-9 | 56521-73-4 |

N-oktyl-N'-[2-(oktylamino)ethyl]ethan-1,2-diamin | 260-725-5 | 57413-95-3 |

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, sodná sůl | 261-184-8 | 58249-25-5 |

azakonazol | 262-102-3 | 60207-31-0 |

N,N-bis(2-hydroxyethyl)undec-10-enamid | 262-114-9 | 60239-68-1 |

2-chlor-3-(fenylsulfonyl)akrylonitril | 262-395-8 | 60736-58-5 |

bifenyl-2-ol chlorovaný | 262-974-5 | 61788-42-9 |

alkylaminy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 262-977-1 | 61788-46-3 |

alkyl(trimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin hydrogenovaného loje) | 263-005-9 | 61788-78-1 |

alkyl(trimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 263-038-9 | 61789-18-2 |

alkyl(benzyl)bis(hydroxyethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 263-078-7 | 61789-68-2 |

alkyl(benzyl)dimethylamonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 263-080-8 | 61789-71-7 |

dialkyl(dimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 263-087-6 | 61789-77-3 |

dialkyl(dimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od hydrogenovaných mastných kyselin loje) | 263-090-2 | 61789-80-8 |

alkyl(trimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od sójových mastných kyselin) | 263-134-0 | 61790-41-8 |

2,2'-(alkylamino)diethan-1-ol, (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 263-163-9 | 61791-31-9 |

2-alkyl-1-(2-hydroxyethyl)-4,5-dihydroimidazol (alkyl odvozen od mastných kyselin talového oleje) | 263-171-2 | 61791-39-7 |

2-alkyl-1-benzyl-1-(2-hydroxyethyl)-4,5-dihydroimidazolium-chlorid (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 263-185-9 | 61791-52-4 |

N-alkyldipropylentriaminy (alkyl odvozen od mastných kyselin loje) | 263-191-1 | 61791-57-9 |

N-alkylpropan-1,3-diaminy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 263-195-3 | 61791-63-7 |

N-alkylpropan-1,3-diaminy, acetáty (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 263-196-9 | 61791-64-8 |

alkyl(C8-18)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy | 264-151-6 | 63449-41-2 |

destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované, lehké naftenické | 265-098-1 | 64741-97-5 |

destiláty ( ropné), hydrogenované, lehké | 265-149-8 | 64742-47-8 |

N-(3,4-dichlorfenyl)-6-hydroxy-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-karboxamid | 265-732-7 | 65400-98-8 |

[(R)-(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát | 265-898-0 | 65731-84-2 |

fenoly, černouhelné, surové | 266-019-3 | 65996-85-2 |

skleněný prášek | 266-046-0 | 65997-17-3 |

alkyl(C12-C14)dimethylbetain | 266-368-1 | 66455-29-6 |

[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-2,2-dimethyl-3-(1,2,2,2-tetrabromethyl)cyklopropan-1-karboxylát/tralomethrin | 266-493-1 | 66841-25-6 |

2-chlor-N-(2,6-dimethylfenyl)-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acetamid | 266-583-0 | 67129-08-2 |

N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorfenoxy)ethyl]imidazol-1-karboxamid/prochloraz | 266-994-5 | 67747-09-5 |

methylestery mastných kyselin C16-18 a nenasycených mastných kyselin C18 | 267-015-4 | 67762-38-3 |

[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/cyhalothrin | 268-450-2 | 68085-85-8 |

dodecyl(ethyl)dimethylamonium-bromid/laudacit | 269-249-2 | 68207-00-1 |

dialkyl(C6-C12)benzyldimethylamonium-chloridy | 269-925-7 | 68391-06-0 |

natrium-alkyl(C10-C13)benzensulfonáty | 270-115-0 | 68411-30-3 |

alkyl(C8-C16)benzydimethylamonium-chloridy | 270-324-7 | 68424-84-0 |

alkyl(dimethyl)betainy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 270-329-4 | 68424-94-2 |

[3-alkan(C12-C18)amidopropyl]trimethylamonium-methyl-sulfáty | 271-063-1 | 68514-93-2 |

N,N-bis(2-hydroxyethyl)amidy mastných kyselin kokosového oleje | 271-657-0 | 68603-42-9 |

N,N'-dialkyl-N,N,N',N'-tetramethyl-N,N'-(oxydiethylen)diamonium-dichloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 271-761-6 | 68607-28-3 |

sulfonovaná (Z)-oktadec-9-enová kyselina, draselné soli | 271-843-1 | 68609-93-8 |

produkt reakce močoviny s formaldehydem | 271-898-1 | 68611-64-3 |

dinatrium-2-alkyl-1-[2-(karboxylatomethoxy)ethyl]-1-(karboxylatomethyl)-4,5-dihydroimidazol-1-ium-hydroxidy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 272-043-5 | 68650-39-5 |

uhličitan-dihydroxid bis(tetraaminměďnatý) | 272-415-7 | 68833-88-5 |

1-hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)pyridin-2(1H)-on-2-aminoethan-1-ol (1:1) | 272-574-2 | 68890-66-4 |

diacetáty N-alkylpropan-1,3-diaminů (alkyl odvozen od mastných kyselin loje) | 272-786-5 | 68911-78-4 |

kvasie, ext. | 272-809-9 | 68915-32-2 |

mastné kyseliny (C8-C10) | 273-086-2 | 68937-75-7 |

natrium-alkyl(C12-C18)-sulfáty | 273-257-1 | 68955-19-1 |

alkyl(C12-C18)(ethylbenzyl)dimethylamonium-chloridy | 273-318-2 | 68956-79-6 |

didecylmethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]amonium-chlorid | 273-403-4 | 68959-20-6 |

alkyl(C10-C16)benzyldimethylamonium-chloridy | 273-544-1 | 68989-00-4 |

dialkyl(C8-C18)dimetylamonium-chloridy | 277-453-8 | 73398-64-8 |

1-[(hydroxymethyl)amino]propan-2-ol | 278-534-0 | 76733-35-2 |

magnesium-monoperoxyftalát (1:2) | 279-013-0 | 78948-87-5 |

(2-butoxyethoxy)methanol | 281-648-3 | 84000-92-0 |

zásadité isodekanoato-isononanoatozinečnaté komplexy | 282-786-7 | 84418-73-5 |

jalovec obecný, Juniperus communis, výtažek | 283-268-3 | 84603-69-0 |

vavřín pravý, Laurus nobilis, výtažek | 283-272-5 | 84603-73-6 |

rozmarýn lékařský, Rosmarinus officinalis, výtažek | 283-291-9 | 84604-14-8 |

blahovičník kulatoplodý, Eucalyptus globulus, výtažek | 283-406-2 | 84625-32-1 |

skořicovník cejlonský, Cinnamomum zeylanicum, výtažek | 283-479-0 | 84649-98-9 |

levandule lékařská, Lavandula angustifolia angustifolia, výtažek | 283-994-0 | 84776-65-8 |

mateřídouška úzkolistá, Thymus serpyllum, výtažek | 284-023-3 | 84776-98-7 |

reakční produkty formaldehydu s diethylenglykolem | 284-062-6 | 84777-35-5 |

reakční produkty formamidu s formaldehydem | 284-064-7 | 84777-37-7 |

N-[3-(alkyl(C10-C16)amino)propyl]glycin | 284-065-2 | 84777-38-8 |

citroník limonový, Citrus limon, výtažek | 284-515-8 | 84929-31-7 |

tymián obecný, Thymus vulgaris, výtažek | 284-535-7 | 84929-51-1 |

hřebíčkovec vonný, Eugenia caryophyllata, výtažek | 284-638-7 | 84961-50-2 |

reakční produkty formaldehydu s propylenglykolem | 286-695-3 | 85338-22-3 |

[3-((R,Z)-12-hydroxyoktadec-9-enamido)propyl]trimethylamonium-methyl-sulfát | 287-462-9 | 85508-38-9 |

4-sek-alkyl(C10-C13)benzensulfonové kyseliny | 287-494-3 | 85536-14-7 |

N-alkyl-N,N'-propan-1,3-diyldiguanidiny-acetáty (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) | 288-198-7 | 85681-60-3 |

natrium-alkan(C13-C17)sulfonáty | 288-330-3 | 85711-69-9 |

voňatka, Cymbopogon nardus, výtažek | 289-753-6 | 89998-15-2 |

levandule lékařská, Lavandula angustifolia, výtažek | 289-995-2 | 90063-37-9 |

dvakratec kubebový, Litsea cubeba, výtažek | 290-018-7 | 90063-59-5 |

máta rolní, Mentha arvensis, výtažek | 290-058-5 | 90063-97-1 |

muškát vonný, Pelargonium graveolens, výtažek | 290-140-0 | 90082-51-2 |

alkyl(C10-C14)benzen-1-sufonové kyseliny – methyl-N-benzimidazol-2-ylkarbamát | 290-651-9 | 90194-41-5 |

měďnaté komplexy EDTA | 290-989-7 | 90294-99-8 |

reakční produkty formaldehydu s aminopropanolem | 291-325-9 | 90387-52-3 |

alkyl(C8-C18)benzyl(dimethyl)amonium-bromidy | 293-522-5 | 91080-29-4 |

jedle sibiřská, Abies sibirica, výtažek | 294-351-9 | 91697-89-1 |

monoakryloyl-N-alkyl-N'-(3-amonopropylpropan-1,3-diamin (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového loje) | 294-702-6 | 91745-32-3 |

voňatka, Cymbopogon winterianus, výtažek | 294-954-7 | 91771-61-8 |

voňatka, Cymbopogon flexuosus, výtažek | 295-161-9 | 91844-92-7 |

bílý minerální olej (ropný), lehký | 295-550-3 | 92062-35-6 |

N-[3-(dodexylamino)propyl]glycin-hydrochlorid | 298-216-5 | 93778-80-4 |

bis(2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyl-1,2,3,9b-tetrahydrodibenzofuran-1,3-dionato)měďnatý komplex | 304-149-6 | 94246-73-8 |

citrus, výtažek | 304-454-3 | 94266-47-4 |

trimethyl(3-undecenamidopropyl)amonium-methyl-sulfát | 304-990-8 | 94313-91-4 |

máta peprná, Mentha piperita, výtažek | 308-770-2 | 98306-02-6 |

přírodní citronová šťáva (filtrovaná) | 310-127-6 | 999999-99-4 |

břečťan popínavý, Hedera helix | 310-127-6 | 999999-99-4 |

cibulový olej | 310-127-6 | 999999-99-4 |

zerav západní,Thuja occidentalis | 310-127-6 | 999999-99-4 |

šalvěj lékařská, Salvia officinalis | 310-127-6 | 999999-99-4 |

yzop lékařský, Hyssopus officinalis | 310-127-6 | 999999-99-4 |

kopretina bílá, Chrysanthemum vulgare | 310-127-6 | 999999-99-4 |

pelyněk pravý, Artemisia absinthium | 310-127-6 | 999999-99-4 |

řebříček obecný, Achillea millefolium | 310-127-6 | 999999-99-4 |

dobromysl obecná, Origanum vulgare | 310-127-6 | 999999-99-4 |

majoránka zahradní, Majorana hortensis | 310-127-6 | 999999-99-4 |

dobromysl majoránka, Origanum majorana | 310-127-6 | 999999-99-4 |

rozmarýn lékařský, Rosmarinus officinalis | 310-127-6 | 999999-99-4 |

saturejka zahradní, Satureja hortensis | 310-127-6 | 999999-99-4 |

kopřiva dvoudomá, Urtica dioica | 310-127-6 | 999999-99-4 |

jírovec maďal, Aesculus hippocastanum | 310-127-6 | 999999-99-4 |

kostival lékařský, Symphytum officinale | 310-127-6 | 999999-99-4 |

přeslička rolní, Equisetum arvense | 310-127-6 | 999999-99-4 |

bez černý, Sambucus nigra | 310-127-6 | 999999-99-4 |

(4-ethoxyfenyl)[3-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)propyl]dimethylsilan | 405-020-7 | 105024-66-6 |

1,2-benzothiazol-3(2H)-on, lithná sůl | 411-690-1 | 111337-53-2 |

komplex tetrachlordekaoxidu | 420-970-2 | 92047-76-2 |

N-cyklohexyl-1,1-dioxo-1λ6-1-benzothiofen-2-karboxamid | 423-990-1 | 149118-66-1 |

paraformaldehyd | | 30525-89-4 |

2-tetradecylisochinolinium-bromid | | 51808-87-8 |

akridin-9-amin-hydrochlorid monohydrát | | 52417-22-8 |

chlorovaný fosforečnan sodný | | 56802-99-4 |

(1S,2R,5S)-isopropenyl-5-methylcyklohexan-1-ol | | 104870-56-6 |

denatonium-kapsaicinát/benzyl[2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]dimethylamonium, sůl s kapsacinem | | 192327-95-0 |

tris[N-hydroxy-N-nitrosocyklohexanaminato]hlinitý komplex | | 40027-80-3 |

surový reakční produkt silic a ozonu | | |

borokřemičitan stříbrno-sodný | | |

5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol | | |

benzyl(dodecyl)methyl(tetradecyl)amonium-chlorid | | |

N,N'-ethylenbis(dithiokarbamát) manganato-zinečnatý/mankozeb | přípravek na ochranu rostlin | 8018-01-7 |

chlorsufamová kyselina | přípravek na ochranu rostlin | 17172-27-9 |

ethyl-(E,E)-3,7,11-trimethyldodeka-2,4-dienoát/hydropren | přípravek na ochranu rostlin | 41096-46-2 |

benzyl[2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]diethylamonium-sacharid | přípravek na ochranu rostlin | 90823-38-4 |

(2R,3R)-, (2S,3S)-, (2R,3S)-, (2S,3R)-2-(4-chlorfenyl)-3-cyklopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol/cyprokonazol | přípravek na ochranu rostlin | 94361-06-5 |

hlinitokřemičitan sodný, stříbrný a měďnatý komplex/stříbrno-měďnatý zeolit | přípravek na ochranu rostlin | 130328-19-7 |

decyl(isononyl)dimethylamonium-chlorid | přípravek na ochranu rostlin | 138698-36-9 |

N-[(6-chlor-3-pyridyl)methyl]-N'-kyan-N-methylethanimidamid/acetamiprid | přípravek na ochranu rostlin | 160430-64-8 |

(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2-dimethycyklopropan-1-karboxylát | přípravek na ochranu rostlin | |

α-butyl-ω-hydroxypoly[oxy(methylethylen)] | polymer | 9003-13-8 |

poly(dimethylsiloxan) | polymer | 9016-00-6 |

kopolymer N,N,N',N',-tetramethylethan-1,2-diaminu a (chlormethyl)oxiranu | polymer | 25988-98-1 |

poly(N,N,N',N'-tetetramethylhexan-1,6-diamin-co-1,6-dichlorhexan) | polymer | 27789-57-7 |

poly[(dimethyliminio)hexan-1,6-diyl – hydrochlorid)]/poly(dimethylamin-alt-1,6-dichlorhexan) | polymer | 28728-61-2 |

didecyl(methyl)(poly(oxyethylen))amonium-propionát | polymer | 107879-22-1 |

kopolymer tributylstannanu | polymer | |

oxyethylovaný mastný alkohol | polymer | |

poly[vinylchlorid-co-isobutyl(vinyl)ether-co-(N,N-dimethyl-N'-oktyl-N'-vinylpropan-1,8-diamin)] | polymer | |

polymer polyglykol-polyamin | polymer | |

komplex jodu s alkylaryl(hydroxy)polyetherem | polymer | |

komplex jodu s kopolymerem etheru a propenu | polymer | |

komplex jodu s poly(alkylenglykolem) | polymer | |

jodovaná pryskyřice/polyiodidová aniontová pryskyřice | polymer | |

neem, Azadirachta indica A. Juss/Neem-Vital | přírodní olej | 5945-86-8 |

olej z borovice kleče Pinus pumilio | přírodní olej | 8000-26-8 |

cedrový olej | přírodní olej | 8000-27-9 |

levandulový olej | přírodní olej | 8000-28-0 |

olej z voňatky nardové, Cymbopogon nardus | přírodní olej | 8000-29-1 |

etherický olej z hřebíčkovce vonného,Eugenia caryophyllata | přírodní olej | 8000-34-8 |

geraniový olej | přírodní olej | 8000-46-2 |

eukalyptový olej | přírodní olej | 8000-48-4 |

olej z pomerančové kůry | přírodní olej | 8000-57-9 |

borovicový olej | přírodní olej | 8002-09-3 |

olej z pepřovníku černého, Piper nigrum | přírodní olej | 8006-82-4 |

olej z máty peprné, Mentha piperita | přírodní olej | 8006-90-4 |

olej z voňatky citronely, Cymbopogon citratus | přírodní olej | 8007-02-1 |

olej z máty poleje, Mentha pulegium | přírodní olej | 8007-44-1 |

olej z tymiánu obecného, Thymus vulgaris | přírodní olej | 8007-46-3 |

olej z koriandru setého, Coriandrum sativum | přírodní olej | 8008-52-4 |

mátový olej | přírodní olej | 8008-75-5 |

olej z kozlíku lékařského, Valeriana officinalis | přírodní olej | 8008-88-6 |

olej z kajeputu bělodřevého, Melaleuca leucadendron | přírodní olej | 8008-98-8 |

jalovcový olej | přírodní olej | 8012-91-7 |

cypřišový olej | přírodní olej | 8013-86-3 |

olej z pačuli, Pogostemon cablin (Pogostemon patchouli) | přírodní olej | 8014-09-3 |

kmínový olej | přírodní olej | 8014-13-9 |

olej z palmarosy, Cymbopogon martini | přírodní olej | 8014-19-5 |

olej z routy vonné, Ruta graveolens | přírodní olej | 8014-29-7 |

bazalkový olej | přírodní olej | 8015-73-4 |

olej z Aniba rosaeaodora | přírodní olej | 8015-77-8 |

celerový olej | přírodní olej | 8015-90-5 |

heřmánkový olej | přírodní olej | 8015-92-7 |

olej z hřebíčkovce vonného, Eugenia caryophyllata | přírodní olej | 8015-97-2 |

olej z kajeputu střídavolistého, Melaleuca alternifolia/australský Tea Tree Oil | přírodní olej | 68647-73-4 |

olej z dvakratce kubebového, Litsea cubeba | přírodní olej | 68855-99-2 |

olej z máty rolní, Mentha arvensis | přírodní olej | 68917-18-0 |

olej z jalovce mexického, Juniperus mexicana (22 %) | přírodní olej | 68990-83-0 |

citrusový výtažek ze semen stromu Tabebuia avellanedae | přírodní olej | |

etherický olej z voňatky, Cymbopogon winterianus | přírodní olej | |

česnek setý, Allium sativum, a cibule kuchyňská, Allium cepa | přírodní olej | |

etherický olej ze skořicovníku cejlonského, Cinnamomum zeylanicum | přírodní olej | |

hřebíčkový olej (hlavní složky: eugenol (83,8 %), karyofylen (12,4 %), eugenol-acetát (0,4 %)) | přírodní olej | |

vonný olej z jedlového jehličí: (etherický olej, hlavní složky: terpentýnový olej (30-37,5 %), terpineol (15-20 %), isobornyl-acetát (15-20 %), β-pinen (12,5-15 %), α-pinen (7-10 %), kumarin (1-3 %), terpineolová frakce (1-3 %) | přírodní olej | |

vonný olej Spring Fresh: etherický olej: hlavní složky: citral-diethylacetal (citrathal) (1-3 %), citronellol (1-3 %), ylanat (1-3 %), hivertal (1-3 %), allyl-hexanoát (1-3 %) | přírodní olej | |

růžové oleje | přírodní olej | |

přírodní pyrethriny | přírodní výtažek | |

rašelinový výtažek | přírodní výtažek | |

alkyl(benzyl)dimethylamonium-chlorid/benzalkonium-chlorid | směs | 8001-54-5 |

cetrimid | směs | 8044-71-1 |

směs 10-methylakridin-3,6-diamin-hydrochloridu (EINECS 201-668-8)a akridin-3,6-diaminu/akriflavin | směs | 8048-52-0 |

směs 10-methylakridin-3,6-diamin-hydrochloridu (EINECS 201-668-8)a akridin-3,6-diamin-hydrochloridu/akriflavin HCl | směs | 8063-24-9 |

benzalkonium-sacharinát/benzalkonium-2-sulfobenzimidát | směs | 39387-42-3 |

jodofor | směs | 39392-86-4 |

komplex iodu v roztoku s neiontovým detergentem | směs | |

reakční produkty dimethylsiloxanů a dimethylsilikonů s oxidem křemičitým | směs | 67762-90-7 |

směs získaná reakcí směsných esterů mastných kyselin kokosového oleje (C6-C18) s octovou kyselinou a 4,4'-dichlor-2,2'-methylendifenolu | směs | 106523-52-8 |

reakční produkty 5,5-dimethylhydantoinu a formaldehydu | směs | |

reakční produkty 2-(2-butoxyethoxy)ethanolu a formaldehydu | směs | |

reakční produkty ethylenglykolu a formaldehydu | směs | |

reakční produkty močoviny, ethylenglykolu a formaldehydu | směs | |

reakční produkty chloracetamidu, 2(2-butoxyethoxy)ethanolu a formaldehydu | směs | |

acypetaks, sůl mědi | směs | |

acypetaks, sůl zinku | směs | |

feromon mola šatního: hlavní složky: (2E,13Z)-oktadeka-2,13-dienal (75 %) a (E)-oktadec-2-enal (25 %) | směs | |

směs oxidu chromového (EINECS 215-607-8; 34,2 %), oxidu arseničného (EINECS 215-116-9; 24,1 %), oxidu měďnatého (EINECS 215-269-1; 13,7 %) a vody (EINECS 231-791-2; 28 %) | směs | |

směs (chlormethyl)dihydroisothiazolonu, (ethyledioxy)methanolu a methyldihydroisothiazolonu | směs | |

směs bromu (EINECS 231-778-1) a bromové kyseliny(CAS 13517-11-8) vyráběná in situ | směs | |

produkty přírodního kvašení rostlin ve vodě; obsahující síru | směs | |

Bacillus thuringiensis | mikroorganismus | 68038-71-1 |

Bacillus thuringiensis +D381is subsp. israelensis | mikroorganismus | |

Bacillus thuringiensis Var. Kurstaky | mikroorganismus | |

Bacillus thuringiensis var. israelensis | mikroorganismus | |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

POŽADAVKY NA ÚPLNOU DOKUMENTACI A NA SOUHRNNOU DOKUMENTACI

a) Úplná dokumentace musí obsahovat originály protokolů o zkouškách a zpráv o studiích pro každý bod přílohy IIA a IIB nebo přílohy IVA a IVB směrnice 98/8/ES a tam, kde je tak stanoveno, příslušné části přílohy IIIA a IIIB uvedené směrnice společně se souhrnnou dokumentací podle článku 11 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice.

b) Souhrnná dokumentace musí obsahovat:

- v případě společné dokumentace jména všech účastníků a jméno osoby, která je jimi určena jako odpovědná za společnou dokumentaci a za zpracování dokumentace v souladu s tímto nařízením,

- pro každý bod přílohy IIA a IIB nebo přílohy IVA a IVB směrnice 98/8/ES a tam, kde je tak stanoveno, příslušné části přílohy IIIA a IIIB uvedené směrnice souhrny a výsledky studií a pokusů,

- seznam použitých pramenů,

- posouzení rizika,

- celkový souhrn a zhodnocení,

- kontrolu úplnosti dokumentace provedená účastníkem nebo popřípadě osobou, která je určena jako odpovědná za společnou dokumentaci.

c) Dokumentace musí být předložena ve formátech, které poskytne Komise. Kromě toho musí být pro ty části dokumentace, jichž se to týká, použita speciální sada programů (IUCLID), kterou poskytne Komise. Formáty a další pokyny, pokud jde o požadavky na údaje a přípravu dokumentace, jsou k dispozici na domovské stránce Evropského úřadu pro chemické látky (ECB), http://ecb.jrc.it/biocides.

d) V případě existujících účinných látek, které byly nebo jsou hodnoceny v rámci programu přezkoumání pro přípravky na ochranu rostlin podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [1], může být formát žádosti o zařazení do přílohy I uvedené směrnice použit k přípravě dokumentace pro zařazení existující účinné látky do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES, přičemž se přihlédne k případným rozdílům v požadavcích na dokumentaci. Shrnutí dokumentace musí být zaznamenáno do databáze IUCLID. Další informace související s biocidním použitím musí být předloženy v souladu s požadavky tohoto nařízení.

[1] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

LHŮTY A ČLENSKÉ STÁTY ZPRAVODAJOVÉ STANOVENÉ PRO ÚČELY PŘEDLOŽENÍ ÚPLNÝCH DOKUMENTACÍ PRO EXISTUJÍCÍ ÚČINNÉ LÁTKY ZAŘAZENÉ DO PROGRAMU PŘEZKOUMÁNÍ

Část A Existující účinné látky, pro které bylo přijato oznámení pro typy přípravků 8 a 14. Příslušný orgán členského státu zpravodaje musí obdržet úplné dokumentace pro každou z těchto účinných látek použitých ve stanoveném typu přípravku nejpozději do 28. března 2004.

Účinné látky pro konzervační přípravky pro dřevo | Členský stát zpravodaj |

Název (EINECS a/nebo jiný název) | Číslo ES | Číslo CAS |

cyklohexyl(hydroxy)diazen-1-oxid, draselná sůl | – | 66603-10-9 | A |

bis[1-cyklohexyl-1,2-dihydroxydiazeniumato(2-)-O,O']měďnatý komplex | – | 312600-89-8 | A |

[2-(4-ethoxyfenyl)-2-methylpropyl](3-fenoxybenzyl)ether/etofenprox | 407-980-2 | 80844-07-1 | A |

mravenčí kyselina | 200-579-1 | 64-18-6 | B |

dazomet | 208-576-7 | 533-74-4 | B |

oxid zinečnatý | 215-222-5 | 1314-13-2 | B |

[(3-fenoxylfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/cypermethrin | 257-842-9 | 52315-07-8 | B |

alfa-cypermethrin [(3-fenoxylfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát | přípravek na ochranu rostlin | 67375-30-8 | B |

propan-2-ol | 200-661-7 | 67-63-0 | D |

L-(+)-mléčná kyselina | 201-196-2 | 79-33-4 | D |

hexa-2,4-dienová kyselina/sorbová kyselina | 203-768-7 | 110-44-1 | D |

kalcium-dihexa-2,4-dienoát | 231-321-6 | 7492-55-9 | D |

fosfid hořečnatý | 235-023-7 | 12057-74-8 | D |

fosfid hlinitý | 244-088-0 | 20859-73-8 | D |

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát | 246-376-1 | 24634-61-5 | D |

[(3-fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/cyflutrin | 269-855-7 | 68359-37-5 | D |

margosa, Azadirachta indica, výtažek | 283-644-7 | 84696-25-3 | D |

(E)-1-[(2-chlorthiazol-5-yl)methyl]-3-methyl-2-nitroguanidin | 433-460-1 | 210880-92-5 | D |

3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát | 259-627-5 | 55406-53-6 | DK |

1-(4-chlorfenyl)-4,4-dimethyl-3-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]pentan-3-ol/tebukonazol | 403-640-2 | 107534-96-3 | DK |

2-(thiazol-4-yl)benzimidazol | 205-725-8 | 148-79-8 | E |

undekaoxid dizinečnato-hexaboritý | 235-804-2 | 12767-90-7 | E |

dodecylguanidin-monohydrochlorid | 237-030-0 | 13590-97-1 | E |

kyselina hexafluorokřemičitá | 241-034-8 | 16961-83-4 | E |

cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfolin/fenpropimorf | 266-719-9 | 67564-91-4 | E |

thiamethoxam | 428-650-4 | 153719-23-4 | E |

kyseliny naftenové, měďnaté soli | 215-657-0 | 1338-02-9 | EL |

lignin | 232-682-2 | 9005-53-2 | EL |

ethanol | 200-578-6 | 64-17-5 | EL |

α,α'-(didecylimino)bis[poly(ethylenoxy)] | polymer | 214710-34-6 | EL |

oxid měďnatý | 215-269-1 | 1317-38-0 | F |

oxid měďný | 215-270-7 | 1317-39-1 | F |

síran měďnatý | 231-847-6 | 7758-98-7 | F |

měďnatý komplex chinolin-8-olu | 233-841-9 | 10380-28-6 | F |

hydroxid-uhličitan měďnatý | 235-113-6 | 12069-69-1 | F |

hydroxid měďnatý | 243-815-9 | 20427-59-2 | F |

1-{4-[2-chlor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-fluorfenyl}-3-(2,6-difluorbenzyl)močovina/flufenoxuron | 417-680-3 | 101463-69-8 | F |

fipronil | 424-610-5 | 120068-37-3 | F |

[(2-methylbifenyl-3-yl)methyl]-3-((Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/bifenthrin | přípravek na ochranu rostlin | 82657-04-3 | F |

N-[(dichlorfluormethyl)sulfanyl]-N',N'-dimethyl-N-(4-methylfenyl)sulfonamid/tolylfluanid | 211-986-9 | 731-27-1 | FIN |

(±)-1-{[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazol/propikonazol | 262-104-4 | 60207-90-1 | FIN |

didecyldimethylamonium-chlorid | 230-525-2 | 7173-51-5 | I |

alkyl(C12-C18)benzyldimethylamonium-chloridy | 269-919-4 | 68391-01-5 | I |

alkyl(C12-C16)benzydimethylamonium-chloridy | 270-325-2 | 68424-85-1 | I |

dialkyl(C8-C10)dimethylamonium-chloridy | 270-331-5 | 68424-95-3 | I |

alkyl(C12-C14)benzyldimethylamonium-chloridy | 287-089-1 | 85409-22-9 | I |

alkyl(C12-C14)(ethylbenzyl)dimethylamonium-chloridy | 287-090-7 | 85409-23-0 | I |

α-[2-(didecylmethylamonio)ethyl]-ω-[hydroxypoly(oxyethylen)-propionát] | polymer | 94667-33-1 | I |

benzyl(alkyl)dimethylamonium-chloridy,bromidy nebo -hydroxidy)(alkyly (C8-C22) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje)/BKC | směs látek uvedených v seznamu EINECS | | I |

(dialkyl)dimethylamonium-chloridy,bromidy nebo -methyl-sulfáty)(alkyly (C6-C18) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje)/DDAC | směs látek uvedených v seznamu EINECS | | I |

alkyltimethylamonium-chloridy,bromidy nebo -methyl-sulfáty)(alkyly (C8-C18) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje)/TMAC | směs látek uvedených v seznamu EINECS | | I |

3-fenoxybenzyl-[3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát]/permethrin | 258-067-9 | 52645-53-1 | IRL |

pentachlorfenolát sodný | 205-025-2 | 131-52-2 | IRL |

1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorfenyl)ethyl]imidazol/imazalil | 252-615-0 | 35554-44-0 | L |

(±)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorfenylethyl)imidazol/imazalil technický | přípravek na ochranu rostlin | 73790-28-0 | L |

oxid boritý | 215-125-8 | 1303-86-2 | NL |

tetraboritan sodný bezvodý | 215-540-4 | 1330-43-4 | NL |

kyselina boritá | 233-139-2 | 10043-35-3 | NL |

oktaboritan disodný pentahydrát | 234-541-0 | 12280-03-4 | NL |

chlorthalonil | 217-588-1 | 1897-45-6 | NL |

ethyl-N-[2-(4-fenoxyfenoxy)ethyl]karbamát/fenoxykarb | 276-696-7 | 72490-01-8 | NL |

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin | 219-145-8 | 2372-82-9 | P |

3-(1-benzothiofen-2-yl)-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid | 431-030-6 | 163269-30-5 | P |

(S)-(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl-(S)-2-(4-chlorfenyl)-3-methylbutanoát/esfenvalerát | přípravek na ochranu rostlin | 66230-04-4 | P |

4-brom-2-(4-chlorfenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)pyrrol-3-karbonitril/chlorfenapyr | přípravek na ochranu rostlin | 122453-73-0 | P |

difluorid sulfurylu | 220-281-5 | 2699-79-8 | S |

kreosot | 232-287-5 | 8001-58-9 | S |

(S)-(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl-(1R,3R)-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/deltamethrin | 258-256-6 | 52918-63-5 | S |

jod | 231-442-4 | 7553-56-2 | S |

bis(tributylstannyl)oxid | 200-268-0 | 56-35-9 | UK |

fenitrothion | 204-524-2 | 122-14-5 | UK |

1-hexadecylpyridin-1-ium-chlorid | 204-593-9 | 123-03-5 | UK |

dichlofluanid | 214-118-7 | 1085-98-9 | UK |

oxid arseničný | 215-116-9 | 1303-28-2 | UK |

oxid chromový | 215-607-8 | 1333-82-0 | UK |

dichroman sodný | 234-190-3 | 10588-01-9 | UK |

2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on | 247-761-7 | 26530-20-1 | UK |

(tributylstannyl)estery naftenových kyselin | 287-083-9 | 85409-17-2 | UK |

guazatin-acetát | přípravek na ochranu rostlin | 115044-19-4 | UK |

poly[2-(terc-butylamino)ethyl-methakrylát] | polymer | 26716-20-1 | UK |

benzothiazol-2-thiol | 205-736-8 | 149-30-4 | N |

Účinné látky pro rodenticidy | Členský stát zpravodaj |

Název (EINECS a/nebo jiný název) | Číslo ES | Číslo CAS |

fosfid zinečnatý | 215-244-5 | 1314-84-7 | A |

N-methyl-2,4-dinitro-N-(2,4,6-tribromfenyl)-6-(trifluormethyl)anilin/bromethalin | přípravek na ochranu rostlin | 63333-35-7 | A |

difacinon | 201-434-5 | 82-66-6 | B |

fosfid hořečnatý | 235-023-7 | 12057-74-8 | D |

fosfid hlinitý | 244-088-0 | 20859-73-8 | D |

kumatetralyl | 227-424-0 | 5836-29-3 | DK |

chlorofacinon | 223-003-0 | 3691-35-8 | E |

kukuřičné klasy, drcené | 310-127-6 | 999999-99-4 | EL |

oxid uhličitý | 204-696-9 | 124-38-9 | F |

3-[3-(bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on/difenakum | 259-978-4 | 56073-07-5 | FIN |

3-[3-(4'-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on/brodifenakum | 259-980-5 | 56073-10-0 | I |

warfarin sodná sůl | 204-929-4 | 129-06-6 | IRL |

warfarin | 201-377-6 | 81-81-2 | IRL |

4-hydroxy-3-[cis-3-(4-{[4-(trifluormethyl)benzyl]oxy}fenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-2H-chromen-2-on a 4-hydroxy-3-[trans-3-(4-{[4-(trifluormethyl)benzyl]oxy}fenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-2H-chromen-2-on (směs)/flokumafen | 421-960-0 | 90035-08-8 | NL |

chloralosa | 240-016-7 | 15879-93-3 | P |

3-[3-(4'-brombifenyl-4-yl)-1-fenyl-3-hydroxypropyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-on/bromadiolon | 249-205-9 | 28772-56-7 | S |

3-[3-(4'-brombifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-on/difethialon | přípravek na ochranu rostlin | 104653-34-1 | N |

Část B Existující účinné látky, pro které bylo přijato oznámení pro typy přípravků 16, 18, 19 a 21. Příslušný orgán členského státu zpravodaje musí obdržet úplné dokumentace pro každou z těchto účinných látek použitých ve stanoveném typu přípravku nejdříve 1. listopadu 2005 a nejpozději 30. dubna 2006.

Účinné látky pro moluskocidy | Členský stát zpravodaj |

Název (EINECS a/nebo jiný název) | Číslo ES | Číslo CAS |

dodecylguanidin-monohydrochlorid | 237-030-0 | 13590-97-1 | E |

hydrogenuhličitan sodný | 205-633-8 | 144-55-8 | EL |

oxid křemičitý amorfní | 231-545-4 | 7631-86-9 | F |

didecyldimethylamonium-chlorid | 230-525-2 | 7173-51-5 | I |

chloritan sodný | 231-836-6 | 7758-19-2 | I |

oxid chloričitý | 233-162-8 | 10049-04-4 | I |

alkyl(C12-C18)benzyldimethylamonium-chloridy | 269-919-4 | 68391-01-5 | I |

dialkyl(C8-C10)dimethylamonium-chloridy | 270-331-5 | 68424-95-3 | I |

alkyl(C12-C14)benzyldimethylamonium-chloridy | 287-089-1 | 85409-22-9 | I |

alkyl(C12-C14)(ethylbenzyl)dimethylamonium-chloridy | 287-090-7 | 85409-23-0 | I |

bromid sodný | 231-599-9 | 7647-15-6 | NL |

abamektin (avermektin B1a (> 80 %) a avermektin B1b (< 20 %), směs) | přípravek na ochranu rostlin | 71751-41-2 | NL |

poly[N,N,N',N'-tetetramethylethan-1,2-diamin-alt-bis(2-chlorethyl)ether]/poly[(dimethylimino)ethylen(dimethylimino)ethylenoxyethylen] | polymer | 31075-24-8 | UK |

Účinné látky pro insekticidy, akaricidy a přípravky pro regulaci jiných členovců | Členský stát zpravodaj |

Název (EINECS a/nebo jiný název) | Číslo ES | Číslo CAS |

oktanová kyselina | 204-677-5 | 124-07-2 | A |

dekanová kyselina | 206-376-4 | 334-48-5 | A |

(Z)-trikos-9-en | 248-505-7 | 27519-02-4 | A |

[2-(4-ethoxyfenyl)-2-methylpropyl](3-fenoxybenzyl)ether/etofenprox | 407-980-2 | 80844-07-1 | A |

mravenčí kyselina | 200-579-1 | 64-18-6 | B |

N-(2-ethylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboximid | 204-029-1 | 113-48-4 | B |

propoxur | 204-043-8 | 114-26-1 | B |

(3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/S-bioallethrin | 249-013-5 | 28434-00-6 | B |

[(3-fenoxylfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/cypermethrin | 257-842-9 | 52315-07-8 | B |

[1-ethynyl-2-methylpent-2-en-1-yl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/empenthrin | 259-154-4 | 54406-48-3 | B |

[(3-fenoxylfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/alfa-cypermethrin | přípravek na ochranu rostlin | 67375-30-8 | B |

formaldehyd | 200-001-8 | 50-00-0 | D |

propan-2-ol | 200-661-7 | 67-63-0 | D |

karbamonitril | 206-992-3 | 420-04-2 | D |

(3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát (všechny isomery; poměr: 1:1:1:1:1:1:1)/allethrin | 209-542-4 | 584-79-2 | D |

řepkový olej | 232-299-0 | 8002-13-9 | D |

fosfid hořečnatý | 235-023-7 | 12057-74-8 | D |

fosfid hlinitý | 244-088-0 | 20859-73-8 | D |

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimethylmočovina/isoproturon | 251-835-4 | 34123-59-6 | D |

[(3-fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/cyflutrin | 269-855-7 | 68359-37-5 | D |

margosa,. Azadirachta indica, výtažek | 283-644-7 | 84696-25-3 | D |

[(3-fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát | 289-244-9 | 86560-93-2 | D |

reakční produkty glutamové kyseliny a N-alkyl(C12-C14)propan-1,2-diaminu | 403-950-8 | 164907-72-6 | D |

1-[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imin/imidakloprid | 428-040-8 | 138261-41-3 | D |

(E)-1-[(2-chlorthiazol-5-yl)methyl]-3-methyl-2-nitroguanidin | 433-460-1 | 210880-92-5 | D |

(RS)-(3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/bioallethrin/d-trans-allethrin | přípravek na ochranu rostlin | | D |

(3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát, (směs stereoisomerů)/d-allethrin | přípravek na ochranu rostlin | | D |

(3-allyl-2-methyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát, (směs stereoisomerů)/esbiothrin | přípravek na ochranu rostlin | | D |

draselné soli mastných kyselin (C15-C21) | směs | | D |

propetamfos | 250-517-2 | 31218-83-4 | DK |

3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát | 259-627-5 | 55406-53-6 | DK |

chlorpyrifos | 220-864-4 | 2921-88-2 | E |

chlorpyrifos-methyl | 227-011-5 | 5598-13-0 | E |

pyrethriny a pyrethroidy | 232-319-8 | 8003-34-7 | E |

česnekový výtažek | 232-371-1 | 8008-99-9 | E |

[(5-benzyl-3-furyl)methyl]-trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/bioresmethrin | 249-014-0 | 28434-01-7 | E |

amitraz | 251-375-4 | 33089-61-1 | E |

kopretina stračkolistá, Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek | 289-699-3 | 89997-63-7 | E |

thiamethoxam | 428-650-4 | 153719-23-4 | E |

5-{[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl}-6-propyl-1,3-benzodioxol/piperonylbutoxid | 200-076-7 | 51-03-6 | EL |

ethanol | 200-578-6 | 64-17-5 | EL |

hydrogenuhličitan sodný | 205-633-8 | 144-55-8 | EL |

[2-methyl-4-oxo-3-(prop-2-yn-1-yl)cyklopent-2-en-1-yl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/prallethrin | 245-387-9 | 23031-36-9 | EL |

[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/cyfenothrin | 254-484-5 | 39515-40-7 | EL |

6-(cyklopropylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diamin | 266-257-8 | 66215-27-8 | EL |

geraniol | 203-377-1 | 106-24-1 | F |

1,4-dichlorbenzen | 203-400-5 | 106-46-7 | F |

oxid uhličitý | 204-696-9 | 124-38-9 | F |

naled | 206-098-3 | 300-76-5 | F |

oxid křemičitý amorfní | 231-545-4 | 7631-86-9 | F |

1-{4-[2-chlor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-fluorfenyl}-3-(2,6-difluorbenzyl)močovina/flufenoxuron | 417-680-3 | 101463-69-8 | F |

fipronil | 424-610-5 | 120068-37-3 | F |

oxid křemičitý amorfní | | 112945-52-5 | F |

křemelina | přípravek na ochranu rostlin | 61790-53-2 | F |

[(2-methylbifenyl-3-yl)methyl]-3-((Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/bifenthrin | přípravek na ochranu rostlin | 82657-04-3 | F |

S-cyfenothrin | přípravek na ochranu rostlin | | F |

malathion | 204-497-7 | 121-75-5 | FIN |

[(1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-trans-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/d-tetramethrin | 214-619-0 | 1166-46-7 | FIN |

tetramethrin | 231-711-6 | 7696-12-0 | FIN |

foxim | 238-887-3 | 14816-18-3 | FIN |

dichlorvos | 200-547-7 | 62-73-7 | I |

didecyldimethylamonium-chlorid | 230-525-2 | 7173-51-5 | I |

1-(2-chlorbenzyl)-3-[(trifluormethoxy)fenyl]močovina | 264-980-3 | 64628-44-0 | I |

alkyl(C12-C18)benzyldimethylamonium-chloridy | 269-919-4 | 68391-01-5 | I |

alkyl(C12-C16)benzydimethylamonium-chloridy | 270-325-2 | 68424-85-1 | I |

alkyl(C12-C14)benzyldimethylamonium-chloridy | 287-089-1 | 85409-22-9 | I |

alkyl(C12-C14)(ethylbenzyl)dimethylamonium-chloridy | 287-090-7 | 85409-23-0 | I |

Bacillus sphaericus | mikroorganismus | 143477-72-7 | I |

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis sérotyp H14 | mikroorganismus | | I |

dusík | 231-783-9 | 7727-37-9 | IRL |

3-fenoxybenzyl-(1R,3RS)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-1en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/d-fenothrin | přípravek na ochranu rostlin | 188023-86-1 | IRL |

3-fenoxybenzyl-[3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát]/permethrin | 258-067-9 | 52645-53-1 | IRL |

3-[(5,5-dimethylhexahydropyrimidin-2-yliden)hydrazono]-1,5-bis[4-(trifluormethyl)fenyl]penta-1,4-dien/hydramethylnon | 405-090-9 | 67485-29-4 | IRL |

isopropyl-(E,E,S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeka-2,4-dienoát/S-methopren | přípravek na ochranu rostlin | 65733-16-6 | IRL |

tetraboritan sodný bezvodý | 215-540-4 | 1330-43-4 | NL |

kyselina boritá | 233-139-2 | 10043-35-3 | NL |

oktaboritan disodný pentahydrát | 234-541-0 | 12280-03-4 | NL |

ethyl-N-[2-(4-fenoxyfenoxy)ethyl]karbamát/fenoxykarb | 276-696-7 | 72490-01-8 | NL |

2,3,5,6-tetrafluorbenzyl-(1R,3S)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/transfluthrin | 405-060-5 | 118712-89-3 | NL |

2-[2-(4-fenoxyfenoxy)-1-methylethoxy]pyridin/pyriproxyfen | 429-800-1 | 95737-68-1 | NL |

abamektin (avermektin B1a (> 80 %) a avermektin B1b (< 20 %), směs) | přípravek na ochranu rostlin | 71751-41-2 | NL |

spinosad: fermentační produkt půdních mikroorganismů; obsahuje spinosyn A a spinosyn B | přípravek na ochranu rostlin | | NL |

natrium-dimethylarsinát | 204-708-2 | 124-65-2 | P |

diazinon | 206-373-8 | 333-41-5 | P |

p-mentha-1,8-dien/(+)-limonen | 227-813-5 | 5989-27-5 | P |

levandule zvrhlá, Lavandula hybrida, výtažek/levandulový olej | 294-470-6 | 91722-69-9 | P |

1-[3,5-dichlor-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)fenyl]-3-(2,6-difluorbenzoyl)močovina/hexaflumuron | 401-400-1 | 86479-06-3 | P |

(S)-(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl-(S)-2-(4-chlorfenyl)-3-methylbutanoát/esfenvalerát | přípravek na ochranu rostlin | 66230-04-4 | P |

4-brom-2-(4-chlorfenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)pyrrol-3-karbonitril/chlorfenapyr | přípravek na ochranu rostlin | 122453-73-0 | P |

difluorid sulfurylu | 220-281-5 | 2699-79-8 | S |

1-(chlorfenyl)-3-(2,6-difluorbenzoyl)močovina | 252-529-3 | 35367-38-5 | S |

(S)-(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl-(1R,3R)-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát/deltamethrin | 258-256-6 | 52918-63-5 | S |

(R)-(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl-(1R,3R)-3-((Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát a (R)-[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-(1S,3S)-3-((Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát, směs (1:1)/λ-cyhalothrin | 415-130-7 | 91465-08-6 | S |

dimethoát | 200-480-3 | 60-51-5 | UK |

benzyl-benzoát | 204-402-9 | 120-51-4 | UK |

fenitrothion | 204-524-2 | 122-14-5 | UK |

sulfid zinečnatý | 215-251-3 | 1314-98-3 | UK |

methomyl | 240-815-0 | 16752-77-5 | UK |

bendiokarb | 245-216-8 | 22781-23-3 | UK |

pirimifos-methyl | 249-528-5 | 29232-93-7 | UK |

S-[(6-chlor-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl]-O,O-dimethyl-fosforothioát/azamethifos | 252-626-0 | 35575-96-3 | UK |

{[2,5-dioxo-3-(prop-2-yn-1-yl)imidazolidin-1-yl]methyl}-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát (směs stereoisomerů)/imiprothrin | 428-790-6 | 72963-72-5 | UK |

S-hydropren/ethyl-(E,E,S)-3,7,11-trimethyldodeka-2,4-dienoát | přípravek na ochranu rostlin | 65733-18-8 | UK |

natrium-5-chlor-2-{4-chlor-2-[3-(3,4-dichlorfenyl)ureido]fenoxy}benzen-1-sulfonát | 222-654-8 | 3567-25-7 | N |

Účinné látky pro repelenty a atraktanty | Členský stát zpravodaj |

Název (EINECS a/nebo jiný název) | Číslo ES | Číslo CAS |

oktanová kyselina | 204-677-5 | 124-07-2 | A |

dekanová kyselina | 206-376-4 | 334-48-5 | A |

(Z)-trikos-9-en | 248-505-7 | 27519-02-4 | A |

(Z,E)-tetradeka-9,12-dienyl-acetát | 250-753-6 | 31654-77-0 | A |

(E)-oktadec-2-enal | dosud nepřiřazené | 51534-37-3 | A |

(2E,13Z)-oktadeka-2,13-dienal | dosud nepřiřazené | 99577-57-8 | A |

ziram | 205-288-3 | 137-30-4 | B |

ethyl-N-acetyl-N-butyl-β-alaninát | 257-835-0 | 52304-36-6 | B |

propan-2-ol | 200-661-7 | 67-63-0 | D |

kostní olej | 232-294-3 | 8001-85-2 | D |

margosa, Azadirachta indica, výtažek | 283-644-7 | 84696-25-3 | D |

linalol | 201-134-4 | 78-70-6 | DK |

sec-butyl-2,2-(2-hydroxyethyl)piperidin-1-karboxylát/ikaridin | 423-210-8 | 119515-38-7 | DK |

undekan-2-on/methyl(nonyl)keton | 203-937-5 | 112-12-9 | E |

pyrethriny a pyrethroidy | 232-319-8 | 8003-34-7 | E |

česnekový výtažek | 232-371-1 | 8008-99-9 | E |

kajeput střídavolistý, Melaleuca alternifolia, výtažek/australský Tea Tree Oil | 285-377-1 | 85085-48-9 | E |

kopretina stračkolistá,Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek | 289-699-3 | 89997-63-7 | E |

methylneodekanamid | 414-460-9 | 105726-67-8 | E |

5-{[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl}-6-propyl-1,3-benzodioxol/piperonylbutoxid | 200-076-7 | 51-03-6 | EL |

ethanol | 200-578-6 | 64-17-5 | EL |

hydrogenuhličitan sodný | 205-633-8 | 144-55-8 | EL |

lignin | 232-682-2 | 9005-53-2 | EL |

geraniol | 203-377-1 | 106-24-1 | F |

1,4-dichlorbenzen | 203-400-5 | 106-46-7 | F |

oxid uhličitý | 204-696-9 | 124-38-9 | F |

methyl-anthranilát | 205-132-4 | 134-20-3 | F |

oxid křemičitý, amorfní | 231-545-4 | 7631-86-9 | F |

jalovec mexický, Juniperus mexicana, výtažek | 294-461-7 | 91722-61-1 | F |

alkyl(C12-C18)benzyldimethylamonium-chloridy | 269-919-4 | 68391-01-5 | I |

alkyl(C12-C16)benzydimethylamonium-chloridy | 270-325-2 | 68424-85-1 | I |

alkyl(C12-C14)benzyldimethylamonium-chloridy | 287-089-1 | 85409-22-9 | I |

alkyl(C12-C14)(ethylbenzyl)dimethylamonium-chloridy | 287-090-7 | 85409-23-0 | I |

3-fenoxybenzyl-[3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát]/permethrin | 258-067-9 | 52645-53-1 | IRL |

p-mentha-1,8-dien/(+)-limonen | 227-813-5 | 5989-27-5 | P |

levandule zvrhlá, Lavandula hybrida, výtažek | 294-470-6 | 91722-69-9 | P |

N,N-diethyl-3-methylbenzamid | 205-149-7 | 134-62-3 | S |

anthrachinon | 201-549-0 | 84-65-1 | UK |

naftalen | 202-049-5 | 91-20-3 | UK |

benzyl-benzoát | 204-402-9 | 120-51-4 | UK |

cis- a trans-p-menthan-3,8-diol (směs)/citriodiol | 255-953-7 | 42822-86-6 | UK |

okt-1-en-3-ol | 222-226-0 | 3391-86-4 | N |

Účinné látky pro protihnilobné přípravky | Členský stát zpravodaj |

Název (EINECS a/nebo jiný název) | Číslo ES | Číslo CAS |

bis[1-cyklohexyl-1,2-dihydroxydiazeniumato(2-)-O,O']měďnatý komplex | – | 312600-89-8 | A |

ziram | 205-288-3 | 137-30-4 | B |

formaldehyd | 200-001-8 | 50-00-0 | D |

hydrogensiřičitan sodný | 231-548-0 | 7631-90-5 | D |

disiřičitan sodný | 231-673-0 | 7681-57-4 | D |

siřičitan sodný | 231-821-4 | 7757-83-7 | D |

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimethylmočovina/isoproturon | 251-835-4 | 34123-59-6 | D |

diuron | 206-354-4 | 330-54-1 | DK |

2-(thiazol-4-yl)benzimidazol | 205-725-8 | 148-79-8 | E |

dodecylguanidin-monohydrochlorid | 237-030-0 | 13590-97-1 | E |

chlorotoluron | 239-592-2 | 15545-48-9 | E |

dimethyl(oktadecyl)[3-(trimethoxysilyl)propyl]amonium-chlorid | 248-595-8 | 27668-52-6 | E |

cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfolin/fenpropimorf | 266-719-9 | 67564-91-4 | E |

fluometuron | 218-500-4 | 2164-17-2 | EL |

lignin | 232-682-2 | 9005-53-2 | EL |

thiokyanatan měďný | 214-183-1 | 1111-67-7 | F |

oxid měďný | 215-270-7 | 1317-39-1 | F |

měď | 231-159-6 | 7440-50-8 | F |

poly(guanidin-alt-hexan-1,6-diamin)/poly(guanidin-1,3-diylhexan-1,6-diyl – hydrochlorid) | polymer | 57028-96-3 | F |

oligo{[2-(ethoxyethoxy)ethyl]guanidin} – hydrochlorid | polymer | 374572-91-5 | F |

N-[(dichlorfluormethyl)sulfanyl]-N',N'-dimethyl-N-(4-methylfenyl)sulfonamid/tolylfluanid | 211-986-9 | 731-27-1 | FIN |

kaptan | 205-087-0 | 133-06-2 | I |

N-[(trichlormethyl)sulfanyl]ftalimid/folpet | 205-088-6 | 133-07-3 | I |

alkyl(C12-C18)benzyldimethylamonium-chloridy | 269-919-4 | 68391-01-5 | I |

alkyl(C12-C16)benzydimethylamonium-chloridy | 270-325-2 | 68424-85-1 | I |

alkyl(C12-C14)benzyldimethylamonium-chloridy | 287-089-1 | 85409-22-9 | I |

alkyl(C12-C14)(ethylbenzyl)dimethylamonium-chloridy | 287-090-7 | 85409-23-0 | I |

zineb | 235-180-1 | 12122-67-7 | IRL |

oxid siřičitý | 231-195-2 | 7446-09-5 | L |

siřičitan draselný | 233-321-1 | 10117-38-1 | L |

disiřičitan didraselný | 240-795-3 | 16731-55-8 | L |

chlorthalonil | 217-588-1 | 1897-45-6 | NL |

N2-terc-butyl-N4-cyklopropyl-6-(methylsulfanyl)-1,3,5-triazin-2,4-diamin/cybutryn | 248-872-3 | 28159-98-0 | NL |

prometryn | 230-711-3 | 7287-19-6 | P |

3-(1-benzothiofen-2-yl)-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid | 431-030-6 | 163269-30-5 | P |

4-brom-2-(4-chlorfenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)pyrrol-3-karbonitril/chlorfenapyr | přípravek na ochranu rostlin | 122453-73-0 | P |

jod | 231-442-4 | 7553-56-2 | S |

zink-1-oxo-1λ5-pyridin-2-thiolát | 236-671-3 | 13463-41-7 | S |

bis(1-hydroxypyridin-2(1H)-thionato-O,S)měďnatý komplex | 238-984-0 | 14915-37-8 | S |

1-hexadecylpyridin-1-ium-chlorid | 204-593-9 | 123-03-5 | UK |

dichlofluanid | 214-118-7 | 1085-98-9 | UK |

sulfid zinečnatý | 215-251-3 | 1314-98-3 | UK |

poly[2-(terc-butylamino)ethyl-methakrylát] | polymer | 26716-20-1 | UK |

[(benzothiazol-2-yl)sulfanyl]methyl-thiokyanát/TCMTB | 244-445-0 | 21564-17-0 | N |

4,5-dichlor-2-oktylisothiazol-3(2H)-on | 264-843-8 | 64359-81-5 | N |

(chlormethyl)oktyldisulfid | 432-680-3 | 180128-56-7 | N |

Část C

Existující účinné látky, pro které bylo přijato oznámení pro typy přípravků 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 13. Příslušný orgán členského státu zpravodaje musí obdržet úplné dokumentace pro každou z těchto účinných látek použitých ve stanoveném typu přípravku nejdříve 1. února 2007 a nejpozději 31. července 2007. Členský stát zpravodaj bude určen v pozdější etapě.

Část D

Existující účinné látky, pro které bylo přijato oznámení pro typy přípravků 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22 a 23. Příslušný orgán členského státu zpravodaje musí obdržet úplné dokumentace pro každou z těchto účinných látek použitých ve stanoveném typu přípravku nejdříve 1. května 2008 a nejpozději 31. října 2008. Členský stát zpravodaj bude určen v pozdější etapě.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY UVEDENÉ V ČL. 5 ODST. 4

BELGIE

Federal Public Service-Health,

Food chain safety and Environment

General Directorate Protection of Public Health: Environment,

RAC Vesalius, V2-3/07

Pachecolaan, 19 b 5

B-1010

Brussels

DÁNSKO

Miljøstyrelsen

Strandgade 29

DK-1401

København

K

NĚMECKO

Bundesumweltministerium

Robert-Schuman-Platz 3

D-53175

Bonn

ŘECKO

National Drug Organisation

(Product Types: 1-7, 11, 20, 22)

284 Messogion Street

GR-15562

Cholargos Athens

Ministry of Agriculture

(Product Types: 8-10, 12-19, 21, 23)

3-5 Ippokratous Street

GR-10164

Athens

ŠPANĚLSKO

Ministerio de Sanidad y Consumo

Dirección General de Salud Pública

Paseo del Prado 18-20

E-28071

Madrid

FRANCIE

Ministère de l'Ecologie et du Développement durable

Bureau des Substances et Préparations Chimiques

20 Avenue de Ségur

F-Paris

07 SP

IRSKO

Pesticide Control Service, Abbotstown, Castleknock,

Dublin

15

Ireland

ITÁLIE

Ministero della Salute

Direzione Generale per la Valutazione dei Medicinali e la Farmacovigilanza

Ufficio IX

Piazzale dell'Industria, 20

I-00144

Roma

LUCEMBURSKO

Ministre de la Santé

L-2935

Luxembourg

NIZOZEMSKO

College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Ctb)

Postbus 217

6700

Wageningen

Nederland

RAKOUSKO

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,

Umwelt und Wasserwirtschaft, Abteilung V/3

Stubenbastei 5

A-1010

Wien

PORTUGALSKO

Direccão-Geral da Saúde

(Tipos de produtos: à excepção 3 e 8)

Alameda D. Afonso Henriques, 45

P-1049-005

Lisboa

Direccão-Geral de Proteccão das Culturas

(Tipos de produtos: 8)

Quinta do Marquês,P-2780-155

Oeiras

Direccão-Geral de Veterinária

(Tipos de produtos: 3)

Largo da Academia Nacional das Belas Artes, 2

P-1200

Lisboa

FINSKO

Suomen ympäristökeskus

(Typy produktů: 8, 10-12, 14-17, 21, 23)

Mechelininkatu 34 a

FIN-00251

Helsinki

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus

(Typy produktů: 1-7, 9, 13, 18-20, 22)

Säästöpankinranta 2 A

FIN-00531

Helsinki

ŠVÉDSKO

Kemikalieninspektionen

Esplanaden 3 A

S-172 67

Sundbyberg

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Health & Safety Executive

Magdalen House

Stanley Precinct

Bootle

L20 3QZ

Liverpool

United Kingdom

NORSKO

Norwegian Pollution Control Authority

Strømsveien 96

N-0032

Oslo

--------------------------------------------------

Top