Help Print this page 

Document 32015R0498

Title and reference
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/498 ze dne 24. března 2015 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postup schválení použití parametrů specifických pro pojišťovny nebo zajišťovny ze strany orgánu dohledu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES Text s významem pro EHP
  • In force
OJ L 79, 25.3.2015, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/498/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.3.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/498

ze dne 24. března 2015,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postup schválení použití parametrů specifických pro pojišťovny nebo zajišťovny ze strany orgánu dohledu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 111 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádosti pojišťoven a zajišťoven o použití parametrů specifických pro pojišťovny nebo zajišťovny by měly být vypracovány na obezřetném a realistickém základě a měly by zahrnovat všechny relevantní skutečnosti, které jsou nezbytné pro posouzení ze strany orgánů dohledu. Měly by zahrnovat posouzení toho, jak budou splněna kritéria pro úplnost, přesnost a vhodnost použitých údajů.

(2)

Informace, které má pojišťovna nebo zajišťovna ve své žádosti uvést, by měly být přesně stanoveny, aby se zajistil jednotný základ pro rozhodování ze strany orgánů dohledu.

(3)

Žádost o použití parametrů specifických pro pojišťovny nebo zajišťovny je strategickým rozhodnutím pro účely řízení rizik a kapitálového plánování. Vzhledem ke konečné odpovědnosti správního, řídícího nebo kontrolního orgánu za dodržování předpisů podle článku 40 směrnice 2009/138/ES by mělo být jeho zapojení do rozhodovacího procesu ohledně žádosti pečlivě zváženo.

(4)

Aby orgány dohledu byly schopny přijmout odpovídající postupy, měla by pro ně být stanovena pravidla. Pro posuzování a schvalování žádostí ze strany orgánů dohledu by měla být stanovena podrobná pravidla. Měla by být upravena přiměřeně ke složitosti žádostí, aby se mohl řídit proces schvalování. Pokud je proces schvalování přiměřený složitosti, může trvat méně než šest měsíců.

(5)

Rozhodnutí požádat o použití parametrů specifických pro pojišťovny nebo zajišťovny by nemělo být diktováno pouze snížením kapitálového požadavku. Použití parametrů specifických pro pojišťovny nebo zajišťovny by však nemělo pojišťovně nebo zajišťovně bránit, aby se vrátila ke standardním parametrům, pokud parametry specifické pro tuto pojišťovnu nebo zajišťovnu již neodpovídají jejímu rizikovému profilu, přičemž v takovém případě by pojišťovna nebo zajišťovna měla orgán dohledu informovat o důvodech, proč tyto parametry již nejsou vhodné.

(6)

Postupy pro schvalování předpokládají průběžnou komunikaci mezi orgány dohledu a pojišťovnami a zajišťovnami. Tato komunikace zahrnuje komunikaci před podáním formální žádosti orgánům dohledu a po schválení žádosti komunikaci prostřednictvím procesu kontroly orgánem dohledu. Tato průběžná komunikace je nezbytná pro zajištění toho, aby posouzení orgánu dohledu byla založena na relevantních a aktuálních informacích.

(7)

Jako součást schvalovacího procesu by orgány dohledu mimo jiné měly posoudit údaje použité pro výpočet parametrů specifických pro pojišťovny nebo zajišťovny a měly by ověřit, zda použité údaje splňují kritéria kvality údajů stanovená v článku 219 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (2). Za účelem splnění požadavku na úplnost údajů podle článku 219 uvedeného nařízení by pojišťovna nebo zajišťovna měla využívat hodnot parametrů specifických pro tuto pojišťovnu nebo zajišťovnu získaných pomocí schválené metody s nejnovějšími příslušnými údaji.

(8)

Pojišťovny a zajišťovny mohou parametry specifickými pro pojišťovny nebo zajišťovny nahradit pouze podskupinu standardních parametrů v rámci modulů upisovacích rizik. To znamená, že některé vstupy použité pro výpočet uvedených parametrů budou podobné nebo totožné se vstupy použitými pro výpočet technických rezerv.

(9)

Z důvodu vzájemné závislosti mezi různými žádostmi o schválení podle směrnice 2009/138/ES by pojišťovna nebo zajišťovna při podávání žádosti o schválení parametrů specifických pro pojišťovnu nebo zajišťovnu měla informovat orgán dohledu o jiných žádostech týkajících se položek uvedených v čl. 308a odst. 1 směrnice 2009/138/ES, které se právě vyřizují nebo jsou plánovány v období příštích šesti měsíců. Tento požadavek je nezbytný pro zajištění toho, aby posouzení orgánu dohledu byla založena na transparentních a objektivních informacích.

(10)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(11)

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (3).

(12)

V zájmu posílení právní jistoty ohledně režimu dohledu během období postupného zavádění stanoveného v článku 308a směrnice 2009/138/ES, které bude zahájeno dne 1. dubna 2015, je důležité zajistit, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve, prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Žádost o schválení použití parametrů specifických pro pojišťovnu nebo zajišťovnu

1.   Pojišťovna nebo zajišťovna musí orgánu dohledu podat písemnou žádost o schválení použití parametrů specifických pro pojišťovnu nebo zajišťovnu, které mají nahradit podskupinu parametrů standardního vzorce.

2.   Žádost musí být podána v jednom z úředních jazyků členského státu, ve kterém má pojišťovna nebo zajišťovna sídlo, nebo v jazyce dohodnutém s orgánem dohledu.

3.   Žádost pojišťovny nebo zajišťovny musí obsahovat:

a)

písemné doklady o interním rozhodovacím procesu pojišťovny nebo zajišťovny týkajícím se žádosti;

b)

konkrétní počáteční datum, od kterého se použití parametrů specifických pro pojišťovnu nebo zajišťovnu požaduje;

c)

podskupinu standardních parametrů, která má být podle žádosti nahrazena parametry specifickými pro pojišťovnu nebo zajišťovnu;

d)

pro každý segment použitou standardizovanou metodu a hodnotu parametru specifického pro pojišťovnu nebo zajišťovnu získanou použitím této metody;

e)

výpočet parametru specifického pro pojišťovnu nebo zajišťovnu, o jehož použití pojišťovna nebo zajišťovna žádá, a informace, že výpočet je přiměřený;

f)

důkaz, že údaje použité pro výpočet parametrů specifických pro pojišťovnu nebo zajišťovnu jsou úplné, přesné a vhodné a splňují požadavky článku 219 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35;

g)

odůvodnění, že každá standardizovaná metoda pro výpočet parametru specifického pro pojišťovnu nebo zajišťovnu pro jeden segment poskytuje nejpřesnější výsledek pro splnění požadavků stanovených v článku 101 směrnice 2009/138/ES.

4.   Kromě materiálu specifikovaného v odstavci 3 musí žádost rovněž obsahovat seznam dalších žádostí podaných pojišťovnou nebo zajišťovnou nebo v současné době plánovaných na období příštích šesti měsíců o schválení kterýchkoli položek uvedených v čl. 308a odst. 1 směrnice 2009/138/ES spolu s příslušnými daty žádostí.

Článek 2

Přesnost výsledků

Při prokazování přesnosti výsledků pojišťovny a zajišťovny posoudí, zda je standardizovaná metoda pro údaje podniku vhodná, zda jsou splněny jejich předpoklady a zda jsou údaje pro rizikový profil podniku relevantní.

Článek 3

Posouzení výběru parametrů a metody pro výpočet parametrů ze strany orgánu dohledu

1.   Orgán dohledu posoudí výběr pojišťovny nebo zajišťovny týkající se:

a)

parametrů, které mají být nahrazeny, přičemž zvažuje, zda použití parametrů specifických pro pojišťovnu nebo zajišťovnu lépe odráží profil upisovacího rizika pojišťovny nebo zajišťovny;

b)

segmentů, pro které byly parametry vypočteny, přičemž zvažuje, zda použití parametrů specifických pro pojišťovnu nebo zajišťovnu lépe odráží profil upisovacího rizika pojišťovny nebo zajišťovny.

2.   Orgány dohledu posoudí odůvodnění pojišťovny nebo zajišťovny týkající se výběru standardizované metody pro výpočet parametrů specifických pro pojišťovnu nebo zajišťovnu. Orgány dohledu při provádění tohoto posouzení zváží, zda jsou splněny předpoklady týkající se standardizovaných metod a zda údaje jsou relevantní vzhledem k rizikovému profilu dané pojišťovny nebo zajišťovny.

Článek 4

Posouzení žádosti

1.   Orgán dohledu potvrdí obdržení žádosti pojišťovny nebo zajišťovny.

2.   Orgán dohledu do 30 dnů od data obdržení žádosti potvrdí, zda je úplná. Orgán dohledu považuje žádost o schválení použití parametrů specifických pro pojišťovnu nebo zajišťovnu za úplnou, jestliže obsahuje všechny informace a písemné doklady uvedené v čl. 1 odst. 3 a 4. Pokud orgán dohledu rozhodne, že žádost není úplná, neprodleně uvědomí pojišťovnu nebo zajišťovnu o tom, že schvalovací lhůta ještě nezačala běžet, a upřesní, proč žádost není považována za úplnou.

3.   Pokud orgán dohledu potvrdil žádost jako úplnou, není tím vyloučeno, aby orgán dohledu požadoval doplňující informace nezbytné pro provedení posouzení. V požadavku musí být specifikovány požadované doplňující informace a uvedeny důvody, proč byl vznesen.

4.   Posouzení žádosti může zahrnovat požadavky orgánů dohledu na úpravy týkající se způsobu, jakým pojišťovna nebo zajišťovna navrhuje parametr specifický pro pojišťovnu nebo zajišťovnu používat. Pokud orgán dohledu rozhodne, že by mohlo být možné schválit žádost o použití parametrů specifických pro pojišťovnu nebo zajišťovnu s výhradou provedení úprav, neprodleně písemně oznámí pojišťovně nebo zajišťovně požadované úpravy.

5.   Období mezi datem, kdy si orgán dohledu takové informace nebo úpravy vyžádá, a datem, kdy orgán dohledu tyto informace obdrží, se nezapočítává do šestiměsíční lhůty uvedené v odstavci 7.

6.   Pojišťovna nebo zajišťovna musí orgán dohledu informovat o všech změnách v podrobnostech své žádosti. V případě, že pojišťovna nebo zajišťovna informuje orgán dohledu o změně ve své žádosti, bude tato žádost považována za novou žádost, ledaže:

a)

by tato změna byla provedena z důvodu žádosti orgánu dohledu o doplňující informace nebo úpravy nebo

b)

by orgán dohledu došel k závěru, že daná změna významně neovlivní jeho posouzení žádosti.

7.   Orgán dohledu zajistí, aby o žádosti rozhodl do šesti měsíců od obdržení úplné žádosti.

Článek 5

Rozhodnutí o žádosti

1.   Pokud se orgán dohledu rozhodne zamítnout žádost, musí uvést důvody, na nichž se rozhodnutí zakládá. Orgán dohledu schválí žádost, pouze pokud souhlasí s odůvodněním pro nahrazení podskupiny parametrů standardního vzorce.

2.   Pokud orgán dohledu přijal rozhodnutí o žádosti, neprodleně to ve stejném jazyce, ve kterém byla podána žádost, písemně sdělí pojišťovně nebo zajišťovně.

3.   Orgán dohledu se může rozhodnout, že žádost schválí pouze pro některé, nikoli však všechny segmenty nebo parametry uvedené v žádosti.

Článek 6

Zrušení schválení vydaného orgánem dohledu

Orgán dohledu může zrušit své schválení udělené pojišťovně nebo zajišťovně využívat metody týkající se parametrů specifických pro pojišťovny nebo zajišťovny, jestliže:

a)

pojišťovna nebo zajišťovna, které bylo uděleno schválení k použití parametrů specifických pro pojišťovnu nebo zajišťovnu, přestala splňovat podmínky stanovené v článku 101 směrnice 2009/138/ES a článků 218, 219 a 220 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35;

b)

se v řádně odůvodněných případech pojišťovna nebo zajišťovna chce vrátit ke standardním parametrům a zaslala žádost orgánu dohledu s uvedením důvodů ohledně nevhodnosti parametrů specifických pro pojišťovnu nebo zajišťovnu a předložila písemné důkazy pro toto tvrzení.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. března 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).


Top