Help Print this page 

Document 32015R0462

Title and reference
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/462 ze dne 19. března 2015 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy pro povolení orgánů dohledu ke zřízení zvláštních účelových jednotek, pro spolupráci a výměnu informací mezi orgány dohledu v souvislosti se zvláštními účelovými jednotkami, jakož i pro stanovení formátů a tabulek pro informace, které mají zvláštní účelové jednotky podávat v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES Text s významem pro EHP
  • In force
OJ L 76, 20.3.2015, p. 23–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/462/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

20.3.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 76/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/462

ze dne 19. března 2015,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy pro povolení orgánů dohledu ke zřízení zvláštních účelových jednotek, pro spolupráci a výměnu informací mezi orgány dohledu v souvislosti se zvláštními účelovými jednotkami, jakož i pro stanovení formátů a tabulek pro informace, které mají zvláštní účelové jednotky podávat v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 211 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zvláštní účelové jednotky musí před převzetím rizika od pojišťoven nebo zajišťoven získat od orgánu dohledu povolení ke zřízení. Podmínky a postupy pro udělení a odnětí tohoto povolení, včetně požadavků na dokumentaci, jsou upraveny směrnicí 2009/138/ES a toto nařízení by je mělo doplnit.

(2)

Pokud zvláštní účelová jednotka přebírá riziko od více než jedné pojišťovny nebo zajišťovny, měla by udržovat objem aktiv na úrovni nebo nad úrovní své souhrnné maximální expozice rizikům s ohledem na každý jednotlivý smluvní závazek. Při udělení povolení by orgán dohledu měl posoudit, zda je tato povinnost splněna, a vzít v úvahu každé jednotlivé smluvní ujednání a přenos rizika.

(3)

Je důležité stanovit postupy pro spolupráci a výměnu informací mezi orgány dohledu v případě, že je zvláštní účelová jednotka zřízena v členském státě, který není členským státem, v němž je zřízena pojišťovna nebo zajišťovna, od níž zvláštní účelová jednotka přebírá riziko. Spolupráce a výměna informací mezi orgány dohledu je důležitá zejména během procesu povolení zvláštní účelové jednotky. Je nezbytná k zajištění účinného a efektivního dohledu rovněž v případech, kdy dojde k podstatným změnám, jež mohou mít potenciálně vliv na to, zda zvláštní účelová jednotka splňuje požadavky článku 211 směrnice 2009/138/ES, a v případech, kdy je povolení odňato nebo zanikne.

(4)

Požadavky na oznamování orgánům dohledu, které jsou stanoveny v článku 325 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (2), by měly orgánům dohledu umožnit posoudit, zda zvláštní účelové jednotky průběžně plní příslušné požadavky. Tyto požadavky by měly být doplněny tabulkami a formáty stanovenými v tomto nařízení.

(5)

Pro lepší pochopení příslušných technických pravidel, která mají být stanovena, je nezbytné definovat pojem „zvláštní účelová jednotka s více ujednáními“.

(6)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA).

(7)

Orgán EIOPA uskutečnil o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (3).

(8)

V zájmu posílení právní jistoty ohledně režimu dohledu během zaváděcího období stanoveného v článku 308a směrnice 2009/138/ES, které započne dne 1. dubna 2015, je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví:

a)

postupy, které mají být dodrženy při udělení a odnětí povolení orgánů dohledu ke zřízení zvláštních účelových jednotek;

b)

postupy, které mají být dodrženy při spolupráci a výměně informací mezi orgánem dohledu členského státu, v němž je zvláštní účelová jednotka usazena, a orgánem dohledu členského státu, v němž je usazena pojišťovna nebo zajišťovna přenášející riziko;

c)

formáty a tabulky, které mají být používány pro každoroční podávání informací zvláštní účelovou jednotkou.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se „zvláštní účelovou jednotkou s více ujednáními“ rozumí zvláštní účelová jednotka, která přebírá rizika na základě více než jednoho samostatného smluvního ujednání od jedné nebo více pojišťoven nebo zajišťoven.

Článek 3

Povolení orgánů dohledu ke zřízení zvláštních účelových jednotek

Za účelem zřízení sídla na území členského státu požádá zvláštní účelová jednotka o povolení orgán dohledu daného členského státu.

Článek 4

Rozhodnutí orgánu dohledu

1.   Orgán dohledu členského státu, v němž je zvláštní účelová jednotka usazena nebo má být usazena, rozhodne o žádosti o povolení do šesti měsíců ode dne jejího obdržení.

2.   Ve svém rozhodnutí o udělení povolení uvede orgán dohledu činnosti, pro které zvláštní účelová jednotka obdržela povolení, a případně podmínky týkající se těchto činností.

3.   Zamítavé rozhodnutí musí být orgánem dohledu plně odůvodněno a oznámeno žadateli.

Článek 5

Požadavky na prokázání a doložení skutečností

Při podání žádosti o povolení orgánem dohledu musí zvláštní účelová jednotka doložením příslušných dokumentů prokázat, že splňuje požadavky stanovené v článcích 318 až 324, 326 a 327 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 a že je schopna splnit požadavky článku 325 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35. Při podání žádosti o povolení musí žadatel předložit přinejmenším dokumenty stanovené v příloze I. Dokumenty musí popisovat strukturu zvláštní účelové jednotky, přebírané riziko a financování zvláštní účelové jednotky.

Článek 6

Odnětí povolení

1.   Orgán dohledu, který udělil povolení ke zřízení zvláštní účelové jednotky, může povolení této zvláštní účelové jednotky odejmout, pokud:

a)

zvláštní účelová jednotka již nesplňuje původní podmínky, za nichž jí bylo povolení uděleno;

b)

zvláštní účelová jednotka závažným způsobem neplní povinnosti stanovené předpisy, jež se na ni vztahují.

2.   V případě uvedeném v odst. 1 písm. b) má orgán dohledu za to, že zvláštní účelová jednotka závažným způsobem neplní povinnosti, tehdy, pokud nesplňuje požadavek plného finančního pokrytí a podle názoru orgánu dohledu není schopna v přiměřené lhůtě tento požadavek opětovně splnit.

3.   Rozhodnutí o odnětí povolení musí být plně odůvodněno a zvláštní účelové jednotce neprodleně oznámeno.

Článek 7

Zvláštní účelová jednotka s více ujednáními

1.   Při podání žádosti o povolení orgánu dohledu ke zřízení zvláštní účelové jednotky s více ujednáními musí žadatel navíc prokázat ke spokojenosti orgánu dohledu, že její solventnost nemůže být nepříznivě ovlivněna likvidačním řízením kterékoli pojišťovny nebo zajišťovny, jež na ni přenášejí rizika, a že je vždy schopna dodržet solventnostní požadavek.

2.   Při prokazování, že solventnost zvláštní účelové jednotky s více ujednáními nemůže být nepříznivě ovlivněna likvidačním řízením kterékoli pojišťovny nebo zajišťovny, jež na ni přenášejí rizika, musí zvláštní účelová jednotka s více ujednáními předložit dostatečné doklady, které jejímu orgánu dohledu umožní posoudit její celkovou souhrnnou maximální expozici rizikům a souhrnnou maximální expozici rizikům ve vztahu ke každému samostatnému smluvnímu ujednání týkajícímu se přenesení rizika z pojišťovny nebo zajišťovny.

3.   Při podání žádosti o povolení orgánu dohledu ke zřízení zvláštní účelové jednotky s více ujednáními musí žadatel předložit dostatečné doklady o tom, že splňuje podmínky stanovené v článcích 319 až 321 a 326 prováděcího nařízení s ohledem na každé samostatné smluvní ujednání, aby bylo možné určit, zda tato zvláštní účelová jednotka s více ujednáními splňuje solventnostní požadavky.

4.   Pokud žadatel není schopen předložit dostatečné doklady v souladu s ustanoveními odstavců 1 až 3, orgán dohledu žádost o povolení ke zřízení zvláštní účelové jednotky s více ujednáními zamítne.

Článek 8

Průběžná spolupráce mezi orgány dohledu

1.   Pokud je zvláštní účelová jednotka, která přebírá riziko od pojišťovny či zajišťovny, zřízena v členském státě jiném než členský stát, v němž je povolena pojišťovna nebo zajišťovna, musí příslušné orgány dohledu průběžně spolupracovat.

2.   Orgány dohledu si vyměňují informace důležité pro výkon úkolů dohledu, včetně informací o veškerých plánovaných opatřeních v oblasti dohledu ve vztahu ke zvláštní účelové jednotce nebo pojišťovně či zajišťovně přenášející riziko, pokud to může ovlivnit dohled nad touto zvláštní účelovou jednotkou nebo pojišťovnou či zajišťovnou přenášející riziko. Za těchto okolností spolu orgány dohledu komunikují bez zbytečného odkladu.

Článek 9

Předchozí konzultace před udělením povolení

Orgán dohledu, od něhož je požadováno povolení ke zřízení zvláštní účelové jednotky, před udělením povolení konzultuje orgán dohledu členského státu, ve kterém je zřízena pojišťovna nebo zajišťovna přenášející riziko.

Článek 10

Sdělení změn

Orgán dohledu nad zvláštní účelovou jednotkou bez zbytečného odkladu sdělí veškeré relevantní informace, které obdržel od zvláštní účelové jednotky podle čl. 325 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 a které se týkají změn, jež by mohly ovlivnit to, zda zvláštní účelová jednotka splňuje požadavky stanovené v článcích 318 až 324, 326 a 327 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, orgánu dohledu nad pojišťovnou nebo zajišťovnou přenášející riziko na tuto zvláštní účelovou jednotku. Orgán dohledu bez zbytečného odkladu informuje o tom, že zvláštní účelová jednotka porušila solventnostní požadavky.

Článek 11

Sdělení odnětí povolení

V případě odnětí povolení zvláštní účelové jednotky orgán dohledu nad touto zvláštní účelovou jednotkou bez zbytečného odkladu informuje orgán dohledu nad pojišťovnou nebo zajišťovnou přenášející riziko na tuto zvláštní účelovou jednotku.

Článek 12

Předání roční zprávy

Orgán dohledu nad zvláštní účelovou jednotkou bez zbytečného odkladu předá orgánu dohledu nad pojišťovnou nebo zajišťovnou přenášející riziko na tuto zvláštní účelovou jednotku roční zprávu, kterou mu zvláštní účelová jednotka předložila podle čl. 325 odst. 3 a 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35. V případě zvláštní účelové jednotky s více ujednáními předá její orgán dohledu ostatním orgánům dohledu pouze ty části zprávy, jež se týkají pojišťovny nebo zajišťovny zřízené v členském státě jednotlivých orgánů dohledu.

Článek 13

Kvantitativní obsah roční zprávy

V souladu s článkem 325 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 předkládá zvláštní účelová jednotka svému orgánu dohledu každoročně kvantitativní informace ve formátech a tabulkách stanovených v příloze II a v souladu s pokyny uvedenými v příloze III, přičemž tyto informace zahrnují:

a)

obsah zprávy podle tabulky SPV.01.01 v příloze II v souladu s pokyny uvedenými v příloze III pod odkazem SPV.01.01;

b)

základní informace o zvláštní účelové jednotce podle tabulky SPV.01.02 v příloze II v souladu s pokyny uvedenými v příloze III pod odkazem SPV.01.02;

c)

údaje z rozvahy zvláštní účelové jednotky se zvlášť uvedenými podstatnými třídami aktiv, závazků a položkami vlastního kapitálu, včetně dluhových nebo jiných mechanismů financování, podle tabulky SPV.02.01 v příloze II v souladu s pokyny uvedenými v příloze III pod odkazem SPV.02.01;

d)

údaje z podrozvahy zvláštní účelové jednotky podle tabulky SPV.02.02 v příloze II v souladu s pokyny uvedenými v příloze III pod odkazem SPV.02.02;

e)

rizika převzatá na základě každého samostatného smluvního ujednání týkajícího se přenesení rizika z pojišťovny nebo zajišťovny podle tabulky SPV.03.01 v příloze II v souladu s pokyny uvedenými v příloze III pod odkazem SPV.03.01;

f)

výčet dluhových cenných papírů nebo jiných mechanismů financování emitovaných ve vztahu ke každému samostatnému smluvnímu ujednání týkajícímu se přenesení rizika z pojišťovny nebo zajišťovny podle tabulky SPV.03.02 v příloze II v souladu s pokyny uvedenými v příloze III pod odkazem SPV.03.02.

Článek 14

Kvalitativní obsah roční zprávy

V souladu s článkem 325 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 předkládá zvláštní účelová jednotka svému orgánu dohledu každoročně kvalitativní informace obsahující tyto údaje:

a)

přiměřený popis základny, metod a předpokladů používaných při oceňování aktiv;

b)

přiměřený popis základny, metod a předpokladů používaných při stanovení souhrnné maximální expozice rizikům;

c)

podrobnosti o jakémkoli střetu zájmů mezi zvláštní účelovou jednotkou, pojišťovnami nebo zajišťovnami a věřiteli z dluhových nástrojů či jiných mechanismů financování;

d)

podrobnosti o všech významných transakcích uzavřených zvláštní účelovou jednotkou během posledního období, o němž se podává zpráva;

e)

informace prokazující, že zvláštní účelová jednotka je stále plně finančně kryta, a to včetně:

i)

popisu rizik, která zvláštní účelová jednotka přebírá, včetně rizika likvidity a kvantifikovatelných rizik,

ii)

informací o emitovaných dluhových nástrojích nebo jiných mechanismech financování, které zvláštní účelová jednotka sjednala;

f)

pokud zvláštní účelová jednotka nesplňovala požadavek plného finančního pokrytí nepřetržitě po celé období, o němž se podává zpráva, oznámí příslušné informace o neplnění požadavku a jeho nápravě podle článku 326 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 během daného období;

g)

kvalitativní informace o všech změnách, jež by mohly ovlivnit to, zda zvláštní účelová jednotka splňuje požadavky stanovené v článcích 318 až 324, 326 a 327 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35.

Článek 15

Popis rizik, která zvláštní účelová jednotka přebírá

Při popisu přebíraných rizik v roční zprávě, jak vyžaduje článek 14, uvede zvláštní účelová jednotka tyto informace:

a)

zda se jedná především o rizika životní, nebo neživotní;

b)

jaké druhy rozhodných událostí se na uvedená rizika vztahují;

c)

zda v období, o němž se podává zpráva, nastala rozhodná skutečnost, která vyvolala vznesení nároku vůči aktivům zvláštní účelové jednotky;

d)

zda byly během období, o němž se podává zpráva, na základě vzneseného nároku vyplaceny nějaké částky a pokud ano, jaká částka byla dosud vyplacena a zda rozhodná událost nepříznivě ovlivnila likviditu zvláštní účelové jednotky;

e)

zda se rizikový profil zvláštní účelové jednotky podstatně změnil v porovnání s předchozím obdobím nebo s původními podmínkami, které byly oznámeny orgánu dohledu při povolení zvláštní účelové jednotky.

Článek 16

Informace o emitovaných dluhových nástrojích nebo jiných mechanismech financování, které zvláštní účelová jednotka sjednala

Při sdělení informací o emitovaných dluhových nástrojích nebo jiných mechanismech financování, které zvláštní účelová jednotka sjednala, jak vyžaduje článek 14, uvede zvláštní účelová jednotka tyto informace:

a)

výtěžek z emise dluhových nástrojů nebo z jiného mechanismu financování a zda byly nástroje plně splaceny ve vztahu ke každému samostatnému smluvnímu ujednání týkajícímu se přenesení rizika z pojišťovny nebo zajišťovny;

b)

rozdělení mechanismu financování podle druhů tiers, specifikace tranší nebo tiers, včetně informací o použitém externím nebo interním ratingu pro emitované dluhové nástroje a případně které ratingové agentury byly využity;

c)

důvody, proč jsou finanční ujednání považována za dostatečně spolehlivá, aby zajistila trvalou ochranu možných nároků pojišťovny nebo zajišťovny přenášející riziko na zvláštní účelovou jednotku, aby zachovala schopnost zvláštní účelové jednotky poskytnout plnění, k němuž je v okamžiku splatnosti částek povinna, a aby zajistila strukturu vyplácení dluhových nebo jiných mechanismů financování;

d)

dluhové nástroje, které byly částečně nebo úplně anulovány, zpětně odkoupeny nebo vyplaceny v době od jejich emise a zvlášť v současném období, o němž se podává zpráva.

Článek 17

Způsob podávání zpráv

Zvláštní účelové jednotky předkládají orgánu dohledu kvantitativní informace podle článku 13 elektronicky a kvalitativní informace podle článku 15 v elektronicky čitelném formátu.

Článek 18

Měna a jednotky

1.   Zvláštní účelové jednotky předkládají veškeré peněžní údaje ze zprávy uvedené v článku 13 v měně, ve které zvláštní účelová jednotka připravuje výkazy. Pro tento účel se ostatní měny převedou na měnu vykazování pomocí platného směnného kurzu ke konci období, o němž se podává zpráva.

2.   Zvláštní účelové jednotky předkládají číselné hodnoty podle následujících formátů:

a)

datová pole s údaji typu „měna“ se vyplňují s minimální přesností na jednotky;

b)

datová pole s údaji typu „celé číslo“ se vyplňují s přesností na jednotky bez desetinných míst.

Článek 19

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).


PŘÍLOHA I

Dokumenty uvedené v článku 5 tohoto nařízení musí obsahovat:

1.

organizační schéma s jasným a detailním přehledem a analýzou transakce s určením všech příslušných stran včetně zapojených pojišťoven nebo zajišťoven, které podléhají dohledu orgánů jiných, než je orgán dohledu odpovědný za udělení povolení pro zvláštní účelovou jednotku;

2.

informace o totožnosti a kvalifikaci původce nebo sponzora zvláštní účelové jednotky, pokud není totožný s pojišťovnou nebo zajišťovnou přenášející riziko na zvláštní účelovou jednotku;

3.

informace o pojišťovně nebo zajišťovně přenášející riziko na zvláštní účelovou jednotku;

4.

informace o totožnosti a kvalifikaci osob, které jsou nebo budou případně jmenovány správcem aktiv zvláštní účelové jednotky;

5.

informace o totožnosti a kvalifikaci osob, které jsou nebo budou zaměstnanci zvláštní účelové jednotky, včetně údajů o osobách, které zvláštní účelovou jednotku skutečně řídí;

6.

informace o totožnosti a kvalifikaci osob, které mají nebo o nichž se předpokládá, že budou mít přímou nebo nepřímou kvalifikovanou účast ve zvláštní účelové jednotce spolu s objemem jednotlivých účastí;

7.

informace o totožnosti a kvalifikaci osob, které zvláštní účelové jednotce poskytují nebo budou poskytovat řídící a odborné služby, např. účetnictví;

8.

zakladatelskou smlouvu a stanovy zvláštní účelové jednotky nebo jejich návrhy;

9.

údaje o původních pojistných smlouvách pojišťovny nebo zajišťovny s jasným vymezením toho, která rizika původně přijala pojišťovna nebo zajišťovna a která rizika budou přenesena na zvláštní účelovou jednotku, včetně posouzení a popisu toho, jak bude přenesení postoupených rizik a ponechání případných zbytkových rizik splňovat požadavky článku 320 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35;

10.

podrobnosti návrhu smluvního ujednání týkajícího se přenesení rizika mezi zvláštní účelovou jednotkou a pojišťovnou nebo zajišťovnou, včetně popisu toho, jak bude tato smlouva splňovat požadavky článků 210, 211, 319 a 320 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35. Popis obsahuje:

a)

všechny příslušné rozhodné události nebo mechanismy v rámci této smlouvy;

b)

maximální souhrnnou expozici rizikům spojenou se smlouvou;

11.

posouzení toho, jak bude právní a řídící struktura zvláštní účelové jednotky splňovat požadavky článků 210, 319, 320, 324, 326 a 327 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35. Součástí tohoto hodnocení by mělo být rovněž vyjádření k tomu, zda zvolená právní struktura zvláštní účelové jednotky umožňuje právně vymahatelnou ochranu jejích aktiv, a tím zajišťuje, aby solventnost zvláštní účelové jednotky nebyla nepříznivě ovlivněna v souladu s požadavky čl. 318 písm. b) a článku 321 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35. Posouzení musí dále zahrnovat:

a)

vysvětlení, jakým způsobem je nebo bude zajištěno plné finanční pokrytí zvláštní účelové jednotky, včetně příslušných testů, například zátěžových testů a testů podle scénářů, za účelem určení, zda je požadavek na plné finanční pokrytí dodržen, a jak bude tento stav udržován;

b)

informace o vlastním kapitálu zvláštní účelové jednotky, včetně objemu, růstu, potenciální koncentrace investorů a účasti řídících pracovníků na vlastním kapitálu zvláštní účelové jednotky;

c)

informace o protistranách smluvního ujednání týkajícího se přenesení rizika z pojišťovny nebo zajišťovny na zvláštní účelovou jednotku, včetně informací o všech úlohách zvláštní účelové jednotky a pojišťovny nebo zajišťovny, jakož i úlohách a totožnosti ostatních účastníků, včetně mimo jiné držitelů cenných papírů, manažerů klientských účtů a manažerů spravujících účty, uschovatelů a správců, správců aktiv, upisovatelů a sponzorů transakce. Je třeba rovněž zahrnout posouzení platných požadavků na účetní konsolidaci zvláštní účelové jednotky do skupiny;

d)

informace o kvantifikovatelných rizicích zvláštní účelové jednotky, včetně podrobností o jejím riziku likvidity a strategii likvidity;

e)

informace o možných důsledcích navrhované investiční strategie zvláštní účelové jednotky z hlediska rizik;

f)

informace o tom, jak zvláštní účelová jednotka dodržuje solventnostní požadavky podle článku 327 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35;

g)

podrobnosti o přenesení rizika a posouzení podstatných zbytkových rizik včetně bazického;

h)

informace o případném použití zajišťovacích nástrojů, např. úrokových swapů nebo měnových smluv;

i)

podrobnosti o veškerých podrozvahových závazcích na podporu zvláštní účelové jednotky, včetně záruk nebo jiných forem snížení úvěrového rizika prodaných nebo jinak poskytnutých zvláštní účelové jednotce;

j)

finanční prognózy po očekávanou dobu existence zvláštní účelové jednotky;

k)

pojistněmatematické posouzení převzatých pojistných rizik;

l)

návrh plánu, který stanoví postupy podávání zpráv zvláštní účelovou jednotkou pro účely dohledu tak, aby byly splněny požadavky článků 325 až 327 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, včetně specifických oznamovacích povinností podle čl. 325 odst. 2 a čl. 326 odst. 1 a 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, a který uvádí, jak budou orgánu dohledu oznamovány podstatné změny;

12.

dokumentace k transakci, nebo její návrhy, pokud jde o emisi dluhových nástrojů nebo jiných mechanismů financování a přenesení rizika na věřitele z dluhových nástrojů nebo jiných mechanismů financování, za účelem vysvětlení, jak bude dodržován soulad s články 210, 211, 320 a 321 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35. Tato dokumentace zahrnuje:

a)

prospekt nebo dokument veřejné nabídky nebo nabídky k soukromému umístění, či jejich návrhy;

b)

ratingové hodnocení nebo zprávu ratingové agentury před emisí nástrojů financování zvláštní účelovou jednotkou;

c)

podrobnosti týkající se možného využití finančních ručitelů pro některou z tranší emitovaných cenných papírů;

d)

dohodu o správě aktiv, existuje-li, nebo její návrh;

e)

pokud jde o dluhové nástroje nebo jiné mechanismy financování, podrobnosti o strategii likvidity zvláštní účelové jednotky ve vztahu k emitovaným finančním nástrojům, včetně struktury a členění do tiers, druhů pozic a pravidel pro odstoupení držitelů cenných papírů;

f)

informace o možných důsledcích investiční strategie zvláštní účelové jednotky z hlediska rizik;

g)

smlouvy, nebo jejich návrhy, a podrobnosti o případných zajišťovacích nástrojích, jako jsou úrokové swapy nebo měnové smlouvy;

h)

dokumentaci k transakci, nebo její návrhy, pokud jde o části smluvních ujednání týkajících se přenesení rizika z pojišťovny nebo zajišťovny na zvláštní účelovou jednotku, jež mohou být chápány jako související transakce podle čl. 210 odst. 3 a čl. 320 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35. To může případně zahrnovat smlouvy s jinými účastníky transakce, jakož i smlouvy o externím zajištění činností (outsourcing) a poskytování služeb;

13.

pokud zvláštní účelová jednotka, jež získala povolení před dnem 31. prosince 2015, zahájí po dni 31. prosince 2015 nové činnosti, musí oznámit veškeré relevantní informace o tom, jaký mohou mít její současné činnosti ve vztahu k novým činnostem dopad na její souhrnnou expozici rizikům.


PŘÍLOHA II

Tabulky pro podávání zpráv zvláštními účelovými jednotkami

SPV.01.01 – Obsah zprávy

Kód tabulky

Název tabulky

 

C0010

SPV.01.02

Základní informace

R0010

 

SPV.02.01

Rozvaha

R0020

 

SPV.02.02

Podrozvaha

R0030

 

SPV.03.01

Převzatá rizika

R0040

 

SPV.03.02

Dluhové nástroje nebo jiný mechanismus financování

R0050

 

SPV.01.02 – Základní informace

 

C0010

Název zvláštní účelové jednotky podávající zprávu

R0010

 

Identifikační kód

R0020

 

Druh kódu

R0030

 

Domovská země zvláštní účelové jednotky

R0040

 

Datum podání zprávy

R0050

 

Referenční den

R0060

 

Měna použitá pro podávání zpráv

R0070

 

Rizika převzatá na základě samostatných ujednání

R0080

 

Dodržení požadavku na plné finanční pokrytí během období, o němž se podává zpráva

R0090

 

SPV.02.01 – Rozvaha

 

Hodnota

Aktiva

 

C0010

Vklady a pohledávky z úvěrů

R0010

 

Sekuritizované úvěry

R0020

 

Dluhové cenné papíry

R0030

 

Ostatní sekuritizovaná aktiva

R0040

 

Vlastní kapitál a podílové jednotky subjektů kolektivního investování

R0050

 

Finanční deriváty

R0060

 

Nefinanční aktiva (včetně stálých aktiv)

R0070

 

Ostatní podstatné třídy aktiv celkem

R0080

 

Ostatní aktiva

R0090

 

Aktiva celkem

R0100

 

Závazky

 

 

Přijaté úvěry a vklady

R0110

 

Emitované dluhové cenné papíry

R0120

 

Finanční deriváty

R0130

 

Ostatní podstatné třídy závazků celkem

R0140

 

Ostatní závazky

R0150

 

Závazky celkem

R0160

 

Vlastní kapitál

 

 

Vlastní kapitál celkem

R0170

 


Popis položek

 

Hodnota

C0020

 

C0010

Ostatní podstatné třídy aktiv: položka 1

R0180

 

 

 


Popis položek

 

Hodnota

C0020

 

C0010

Ostatní podstatné třídy závazků: položka 1

R0190

 

 

 


Popis položek

 

Hodnota

C0020

 

C0010

Položka vlastního kapitálu 1

R0200

 

 

 

SPV.02.02 – Podrozvaha

 

Účetní hodnota

Podrozvahové položky

 

C0010

Záruky přímo přijaté zvláštní účelovou jednotkou

R0010

 

Přijaté zajištění

R0020

 

Ostatní podrozvahové položky celkem

R0030

 

Podrozvahové závazky

 

 

Poskytnuté zajištění

R0040

 

Ostatní podrozvahové závazky celkem

R0050

 


Popis položek

 

Účetní hodnota

C0020

 

C0010

Podrozvahová položka 1

R0060

 

 

 


Popis položek

 

Účetní hodnota

C0020

 

C0010

Podrozvahový závazek 1

R0070

 

 

 

SPV.03.01 – Převzatá rizika

 

Ujednání

Datum sjednání

Sjednání/použití zahájené před prováděním směrnice 2009/138/ES

Jméno postupitele

Kód postupitele

Druh kódu

Souhrnná maximální expozice rizikům ve vztahu k ujednání

Aktiva držená na oddělitelné riziko

Dodržení požadavku na plné finanční pokrytí během období, o němž se podává zpráva, ve vztahu k ujednání

Doba trvání

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Celkem

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziko 1

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPV.03.02 – Dluhové nástroje nebo jiný mechanismus financování

 

Ujednání

Popis dluhového nástroje nebo jiného mechanismu financování emitovaného pro ujednání

Objem dluhového nástroje nebo jiného mechanismu financování emitovaného pro ujednání

C0010

C0020

C0030

Celkem

R0010

 

 

 

Dluhový nástroj nebo jiný mechanismus financování 1

R0020

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA III

Tato příloha obsahuje doplňující pokyny k tabulkám uvedeným v příloze II tohoto nařízení. První sloupec tabulky určuje položky, které jsou předmětem zprávy, odkazem na buňky tabulky v příloze II.

Požaduje-li se, aby zvláštní účelová jednotka doplnila kvantitativní údaje konkrétním odůvodněním, neuvádí se vysvětlení v tabulce, nýbrž v popisné části zprávy, kterou zvláštní účelová jednotka předkládá orgánu dohledu.

SPV.01.01 – Obsah zprávy

Buňka

Položka

Pokyny

R0010/C0010

Základní informace

Oznámeno

R0020/C0010

Rozvaha

Použije se jedna z těchto dvou možností:

1

Oznámeno

9

Neoznámeno (v tomto případě je třeba uvést důvod)

R0030/C0010

Podrozvaha

Použije se jedna z těchto tří možností:

1

Oznámeno

2

Neoznámeno z důvodu neexistence podrozvahových položek

9

Neoznámeno z jiného důvodu (v tomto případě je třeba uvést důvod)

R0040/C0010

Převzatá rizika

Použije se jedna z těchto dvou možností:

1

Oznámeno

9

Neoznámeno (v tomto případě je třeba uvést důvod)

R0050/C0010

Dluhové nástroje nebo jiný mechanismus financování

Použije se jedna z těchto dvou možností:

1

Oznámeno

9

Neoznámeno (v tomto případě je třeba uvést důvod)

SPV.01.02 – Základní informace

Buňka

Položka

Pokyny

R0010/C0010

Název zvláštní účelové jednotky podávající zprávu

Název zvláštní účelové jednotky podávající zprávu orgánu dohledu

R0020/C0010

Identifikační kód

Identifikační kód zvláštní účelové jednotky podle tohoto pořadí:

Identifikační kód právnické osoby (LEI)

Identifikační kód používaný na místním trhu přidělený vnitrostátním orgánem dohledu

R0030/C0010

Druh kódu

Identifikace kódu uvedeného v položce „Identifikační kód“. Použije se jedna z těchto dvou možností:

1

LEI

2

Místní kód

R0040/C0010

Domovská země zvláštní účelové jednotky

Kód země, v níž je zvláštní účelová jednotka povolena, podle ISO 3166-1 alfa 2

R0050/C0010

Datum podání zprávy

Den, kdy je zpráva podána orgánu dohledu, ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

R0060/C0010

Referenční den

Poslední den období, o němž se podává zpráva, ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD)

R0070/C0010

Měna použitá pro podávání zpráv

Písmenný kód měny používané v jednotlivých zprávách, v níž jsou vyjádřeny peněžní částky, podle ISO 4217

R0080/C0010

Rizika převzatá na základě samostatných ujednání

Počet samostatných ujednání o převzetí rizika, která má zvláštní účelová jednotka případně povoleno uzavřít za podmínek stanovených jejím orgánem dohledu.

R0090/C0010

Dodržení požadavku na plné finanční pokrytí během období, o němž se podává zpráva

Uvede se, zda byl požadavek na plné finanční pokrytí mezi dvěma obdobími dodržen. Použije se jedna z těchto dvou možností:

1

Dodržení požadavku na plné pokrytí

2

Nedodržení požadavku na plné pokrytí

SPV.02.01 – Rozvaha

Buňka

Položka

Pokyny

R0010/C0010

Vklady a pohledávky z úvěrů

Hodnota vkladů a pohledávek z úvěrů určená podle článku 75 směrnice 2009/138/ES. Tato položka zahrnuje:

veškeré vklady

úvěry poskytnuté zvláštní účelovou jednotkou

hotovost

R0020/C0010

Sekuritizované úvěry

Hodnota sekuritizovaných úvěrů nabytých zvláštní účelovou jednotkou určená podle článku 75 směrnice 2009/138/ES.

R0030/C0010

Dluhové cenné papíry

Hodnota držených dluhových cenných papírů určená podle článku 75 směrnice 2009/138/ES. Zahrnuje podřízený dluh ve formě dluhových cenných papírů.

R0040/C0010

Ostatní sekuritizovaná aktiva

Hodnota ostatních sekuritizovaných aktiv, která nejsou zahrnuta v položce „Sekuritizované úvěry“ (C0010/R0020), nebo „Dluhové cenné papíry“ (C0010/R0030), určená podle článku 75 směrnice 2009/138/ES.

R0050/C0010

Vlastní kapitál a podílové jednotky subjektů kolektivního investování

Hodnota vlastního kapitálu a držených podílových jednotek subjektů kolektivního investování určená podle článku 75 směrnice 2009/138/ES.

R0060/C0010

Finanční deriváty

Hodnota finančních derivátů s kladnou hodnotou určená podle článku 75 směrnice 2009/138/ES.

R0070/C0010

Nefinanční aktiva (včetně stálých aktiv)

Hodnota hmotných a nehmotných aktiv kromě finančních aktiv určená podle článku 75 směrnice 2009/138/ES.

R0080/C0010

Ostatní podstatné třídy aktiv celkem

Souhrnná hodnota aktiv z ostatních podstatných tříd

R0090/C0010

Ostatní aktiva

Hodnota všech ostatních aktiv nezařazených do předchozích položek určená podle článku 75 směrnice 2009/138/ES.

R0100/C0010

Aktiva celkem

Celková hodnota aktiv zvláštní účelové jednotky.

R0110/C0010

Přijaté úvěry a vklady

Hodnota, kterou je zvláštní účelová jednotka zavázána věřitelům, s výjimkou závazků vzniklých z emise obchodovatelných cenných papírů.

R0120/C0010

Emitované dluhové cenné papíry

Hodnota cenných papírů vydaných zvláštní účelovou jednotkou s výjimkou vlastního kapitálu určená podle článku 75 směrnice 2009/138/ES.

R0130/C0010

Finanční deriváty

Hodnota finančních derivátů se zápornou hodnotou určená podle článku 75 směrnice 2009/138/ES.

R0140/C0010

Ostatní podstatné třídy závazků celkem

Souhrnná hodnota závazků z ostatních podstatných tříd.

R0150/C0010

Ostatní závazky

Hodnota všech ostatních závazků nezařazených do předchozích položek určená podle článku 75 směrnice 2009/138/ES.

R0160/C0010

Závazky celkem

Celková hodnota závazků zvláštní účelové jednotky.

R0170/C0010

Vlastní kapitál celkem

Celková hodnota vlastního kapitálu zvláštní účelové jednotky.

R0180/C0020

Ostatní podstatné třídy aktiv: položka 1

Popis dané podstatné třídy aktiv. Uvede se tolik dalších podstatných tříd aktiv, kolik je potřeba k poskytnutí jasné představy o povaze podstatných aktiv zvláštní účelové jednotky.

R0180/C0010

Ostatní podstatné třídy aktiv: položka 1 – Hodnota

Hodnota každé podstatné třídy aktiv.

R0190/C0020

Ostatní podstatné třídy závazků: položka 1

Popis dané podstatné třídy závazků. Uvede se tolik dalších podstatných tříd závazků, kolik je potřeba k poskytnutí jasné představy o povaze podstatných závazků zvláštní účelové jednotky.

R0190/C0010

Ostatní podstatné třídy závazků: položka 1 – Hodnota

Hodnota každé podstatné třídy závazků.

R0200/C0020

Vlastní kapitál (podstatné položky)

Popis podstatných položek vlastního kapitálu. Každá zvláštní účelová jednotka rozhodne s ohledem na povahu držených podstatných položek, které položky uvede. Rozhodnutí je nutno dodržet i v následujících obdobích, o nichž se podává zpráva.

R0200/C0010

Položka vlastního kapitálu 1

Hodnota každé oznamované položky vlastního kapitálu určená podle článku 75 směrnice 2009/138/ES.

SPV.02.02 – Podrozvaha

Buňka

Položka

Pokyny

R0010/C0010

Záruky přímo přijaté zvláštní účelovou jednotkou

Účetní hodnota záruk přímo přijatých zvláštní účelovou jednotkou.

R0020/C0010

Přijaté zajištění

Účetní hodnota přijatého zajištění.

R0030/C0010

Ostatní podrozvahové položky celkem

Účetní hodnota každé z ostatních oznamovaných podrozvahových položek.

R0040/C0010

Poskytnuté zajištění

Účetní hodnota poskytnutého zajištění.

R0050/C0010

Ostatní podrozvahové závazky celkem

Účetní hodnota každého z ostatních oznamovaných podrozvahových závazků.

R0060/C0020

Podrozvahová položka 1

Popis každé z ostatních podrozvahových položek. Zvláštní účelová jednotka oznámí tolik různých položek, kolik je zapotřebí.

R0060/C0010

Podrozvahová položka 1 – Účetní hodnota

Účetní hodnota každé z ostatních oznamovaných podrozvahových položek.

R0070/C0020

Podrozvahový závazek 1

Popis každého z ostatních podrozvahových závazků. Zvláštní účelová jednotka oznámí tolik různých položek, kolik je zapotřebí.

R0070/C0010

Podrozvahový závazek 1 – Účetní hodnota

Účetní hodnota každého z ostatních oznamovaných podrozvahových závazků.

SPV.03.01 – Převzatá rizika

Buňka

Položka

Pokyny

R0010/C0070

Celkem – Souhrnná maximální expozice rizikům ve vztahu k ujednání

Součet souhrnných maximálních expozic zvláštní účelové jednotky rizikům

C0070/R0010 = Sum (C0070/R0020)

R0010/C0080

Celkem – Aktiva držená na oddělitelné riziko

Hodnota všech držených aktiv

SPV.03.01 C0080/R0010 = Sum (C0080/R0020) = SPV.02.01 C0010/R0100

R0020/C0010

Ujednání

Jedná-li se o zvláštní účelovou jednotku s více ujednáními, poskytují se informace pro každé samostatné ujednání (každé převzaté oddělitelné riziko). Tato položka určuje kód ujednání o riziku.

Pokud orgán dohledu stanoví kódy, použije se daný kód. Pokud ne, přidělí kód zvláštní účelová jednotka a důsledně ho používá během všech období, za něž se podávají zprávy. Kód nelze použít opakovaně na jiná ujednání.

Počet vyplněných řádků je totožný s číslem uvedeným v položce SPV.01.02 C0010/R0080.

R0020/C0020

Datum sjednání

Datum sjednání každého samostatného ujednání o riziku ve formátu ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

R0020/C0030

Sjednání/použití zahájené před prováděním směrnice 2009/138/ES

Informace, zda bylo ujednání sjednáno před dnem 31. prosince 2015. Použije se jedna z těchto dvou možností:

1

Před dnem 31. prosince 2015

2

Po dni 31. prosince 2015

R0020/C0040

Jméno postupitele

Jméno pojišťovny nebo zajišťovny přenášející rizika na zvláštní účelovou jednotku.

R0020/C0050

Kód postupitele

Identifikační kód postupitele podle tohoto pořadí, existuje-li:

Identifikační kód právnické osoby (LEI)

Zvláštní kód

Zvláštní kód:

pro pojišťovny/zajišťovny z EHP: identifikační kód používaný na místním trhu přidělený vnitrostátním orgánem dohledu nad pojišťovnou/zajišťovnou,

pro pojišťovny/zajišťovny mimo EHP a neregulované subjekty: identifikační kód stanovený zvláštní účelovou jednotkou. Při přidělení identifikačního kódu každé pojišťovně/zajišťovně mimo EHP nebo neregulovanému subjektu dodržuje zvláštní účelová jednotka důsledně tento formát:

Identifikační kód subjektu + kód země subjektu podle ISO 3166-1 alfa 2 + 5 číslic

R0020/C0060

Druh kódu

Identifikace kódu uvedeného v položce „Kód postupitele“ (C0050). Použije se jedna z těchto dvou možností:

1

LEI

2

Zvláštní kód

R0020/C0070

Souhrnná maximální expozice rizikům ve vztahu k ujednání

Hodnota souhrnné maximální expozice riziku u každého ujednání.

R0020/C0080

Aktiva držená na oddělitelné riziko

Hodnota celkových držených aktiv ve vztahu k ujednání.

R0020/C0090

Dodržení požadavku na plné finanční pokrytí během období, o němž se podává zpráva, ve vztahu k ujednání

Uvede se, zda byl požadavek na plné finanční pokrytí mezi dvěma obdobími dodržen. Použije se jedna z těchto dvou možností:

1

Dodržení požadavku na plné pokrytí

2

Nedodržení požadavku na plné pokrytí

R0020/C0100

Doba trvání

Zbývající doba platnosti ujednání v měsících.

SPV.03.02 – Dluhové nástroje nebo jiný mechanismus financování

Buňka

Položka

Pokyny

R0010/C0030

Celkem – Objem dluhového nástroje nebo jiného mechanismu financování emitovaného pro ujednání

Hodnota všech emitovaných dluhových cenných papírů

SPV.03.02 C0030/R0010 = Sum (C0030/R0020) = SPV.02.01 C0010/R0120

R0020/C0010

Ujednání

Jedná-li se o zvláštní účelovou jednotku s více ujednáními, poskytují se informace pro každé samostatné ujednání (každé převzaté oddělitelné riziko). Tato položka určuje kód ujednání o riziku.

Pokud orgán dohledu stanoví kódy, použije se daný kód. Pokud ne, přidělí kód zvláštní účelová jednotka a důsledně ho používá během všech období, za něž se podávají zprávy. Kód nelze použít opakovaně na jiná ujednání.

Počet vyplněných řádků je totožný s číslem uvedeným v položce SPV.01.02 C0010/R0080.

R0020/C0020

Dluhový nástroj nebo jiný mechanismus financování 1

Popis dluhového nástroje nebo jiného mechanismu financování emitovaného pro ujednání včetně odkazu na transakci.

Na potřebném počtu řádků se oznámí všechny dluhové cenné papíry emitované ve vztahu k danému ujednání.

R0020/C0030

Objem dluhového nástroje nebo jiného mechanismu financování emitovaného pro ujednání

Hodnota každé emise dluhových nástrojů nebo jiného mechanismu financování.


Top