Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1249

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1249/2012 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát záznamů, které mají ústřední protistrany uchovávat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů Text s významem pro EHP

OJ L 352, 21.12.2012, p. 32–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 144 - 151

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1249/oj

21.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 352/32


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1249/2012

ze dne 19. prosince 2012,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát záznamů, které mají ústřední protistrany uchovávat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (2), a zejména na čl. 29 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 29 odst. 4 nařízení (EU) č. 648/2012 a články 13, 14 a 15 aktu v přenesené pravomoci, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti záznamů a informací, jež mají ústřední protistrany uchovávat podle čl. 29 odst. 4 nařízení (EU) č. 648/2012, by měla být stanovena rovněž pravidla specifikující formát záznamů a informací uchovávaných podle uvedených článků.

(2)

Aby příslušné orgány mohly své povinnosti vykonávat efektivně a důsledně, měly by jim být poskytnuty údaje, které jsou mezi ústředními protistranami porovnatelné. Užití společných formátů rovněž usnadňuje srovnávání údajů mezi ústředními protistranami.

(3)

S ohledem na skutečnost, že za určitých okolností mají ústřední protistrany a registry obchodních údajů povinnost uchovávat nebo vykazovat totožné informace, by ústřední protistrana měla mít povinnost uchovávat údaje pro účely vedení záznamů ve formátu, který je kompatibilní s formátem, v němž se údaje uchovávají v registrech obchodních údajů. Užívání společného formátu v rámci různých infrastruktur finančního trhu umožňuje větší využití těchto formátů nejrůznějšími účastníky trhu, čímž se podpoří standardizace.

(4)

Aby se usnadnilo přímé zpracování a pro účastníky trhu se snížily náklady, je důležité, aby ústřední protistrany v co největší míře používaly standardizované postupy a formáty údajů.

(5)

Podkladový nástroj by měl být identifikován použitím jednotného identifikačního kódu, avšak v současné době na trhu neexistuje žádný běžně používaný standardizovaný kód sloužící k identifikaci podkladových nástrojů v koši. Ústřední protistrany by proto měly přinejmenším uvést, že podkladovým nástrojem je koš a tam, kde je to možné, použít mezinárodní identifikační čísla cenných papírů (ISIN) pro standardizované indexy.

(6)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.

(7)

Postupem podle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (3) vedl Evropský orgán pro cenné papíry a trhy před předložením návrhů prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřenou veřejnou konzultaci, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené v souladu s článkem 37 nařízení (EU) č. 1095/2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Formáty záznamů

1.   Ústřední protistrana uchovává záznamy uvedené v článku 20 aktu v přenesené pravomoci, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků, jež blíže určují náležitosti záznamů a informací, které mají ústřední protistrany uchovávat podle čl. 29 odst. 4 nařízení (EU) č. 648/2012, pro každou zpracovanou smlouvu ve formátu uvedeném v tabulce 1 v příloze.

2.   Ústřední protistrana uchovává záznamy uvedené v článku 21 aktu v přenesené pravomoci, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků, jež blíže určují náležitosti záznamů a informací, které mají ústřední protistrany uchovávat podle čl. 29 odst. 4 nařízení (EU) č. 648/2012, pro každou zpracovanou pozici ve formátu uvedeném v tabulce 2 v příloze.

3.   Ústřední protistrana uchovává záznamy uvedené v článku 22 aktu v přenesené pravomoci, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků, jež blíže určují náležitosti záznamů a informací, které mají ústřední protistrany uchovávat podle čl. 29 odst. 4 nařízení (EU) č. 648/2012, pro činnost, jež souvisí s její obchodní a interní organizací, ve formátu uvedeném v tabulce 3 přílohy.

4.   Ústřední protistrana poskytne příslušnému orgánu záznamy a informace podle odstavce 1, 2 a 3 ve formátu, který umožňuje přímou výměnu dat mezi ústřední protistranou a příslušným orgánem. Ústřední protistrana připraví uvedené údaje do šesti měsíců od žádosti příslušného orgánu.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Dosud nezve- řejněný v Úředním věstníku.

(2)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.


PŘÍLOHA

Tabulky polí, které se mají zaznamenat, jak je uvedeno v článku 1

Tabulka č. 1

Záznamy o zpracovaných obchodech

 

Pole

Formát

Popis

1

Časový záznam podání zprávy

Datum / čas (UTC) ve formátu podle ISO 8601.

Datum a čas podání zprávy.

2

Cena / kurz

Maximálně 20 číselných znaků ve formátu xxxx,yyyyy.

Cena jednoho cenného papíru nebo derivátové smlouvy bez provize a případných vzniklých úroků. V případě dluhového nástroje může být cena vyjádřena buď v jednotkách měny, nebo v procentech.

2a

Cenová notace

Např. kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky, procento.

Způsob vyjádření ceny.

3

Měna, v níž je vyjádřena jmenovitá hodnota

Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky.

Měna, v níž je vyjádřena cena. Jestliže je v případě dluhopisu nebo jiné formy sekuritizovaného dluhu cena vyjádřena v procentech, uvede se toto procento.

3a

Měna dodání

Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky.

Měna, která bude dodána.

4

Množství

Maximálně 10 číselných znaků.

Počet jednotek finančních nástrojů, nominální hodnota dluhopisů nebo počet derivátových smluv, které jsou součástí obchodu.

5

Množstevní notace

Maximálně 10 číselných znaků.

Údaj, zda je množství vyjádřeno počtem jednotek finančních nástrojů, nominální hodnotou dluhopisů nebo počtem derivátových smluv.

6

Postavení protistrany

B = kupující / S = prodávající.

 

7

Identifikace produktu

Prozatímní taxonomie v souladu s informacemi uvedenými v článku 4 nařízení (EU) č. xx/2012 [návrh prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost vykazování obchodů do registrů obchodních údajů], ISIN nebo specifický identifikační kód produktu.

Smlouva musí být identifikována identifikačním kódem produktu, je-li k dispozici.

8

Identifikace člena clearingového systému

Identifikační kód právnické osoby (LEI) (20 alfanumerických znaků), prozatímní identifikační kód subjektu (20 alfanumerických znaků), identifikační kód společnosti (BIC) (11 alfanumerických znaků) nebo kód klienta (50 alfanumerických znaků).

V případě, že vykazující protistrana není členem clearingového systému, její člen clearingového systému je identifikován specifickým kódem v tomto poli. V případě fyzické osoby se použije kód klienta přidělený ústřední protistranou.

9

Identifikace beneficiárního vlastníka

Identifikační kód právnické osoby (LEI) (20 alfanumerických znaků), prozatímní identifikační kód subjektu (20 alfanumerických znaků), identifikační kód společnosti (BIC) (11 alfanumerických znaků) nebo kód klienta (50 alfanumerických znaků).

Jestliže beneficiární vlastník smlouvy není protistranou této smlouvy, musí být identifikován specifickým kódem nebo, v případě fyzických osob kódem klienta, který mu přidělila právnická osoba použitá touto fyzickou osobou.

10

Strana, která smlouvu převedla (v případě převedení)

Identifikační kód právnické osoby (LEI) (20 alfanumerických znaků), prozatímní identifikační kód subjektu (20 alfanumerických znaků), identifikační kód společnosti (BIC) (11 alfanumerických znaků) nebo kód klienta (50 alfanumerických znaků).

 

11

Převodní místo

Identifikační kód trhu (MIC) podle ISO 10383, je-li to vhodné, XOFF pro kotované deriváty, které se obchodují mimo burzu, nebo XXXX pro OTC deriváty.

Identifikace místa, kde byl obchod převeden. V případě smlouvy uzavřené mimo burzu je třeba určit, zda daný nástroj je přijat k obchodování, ale je obchodován mimo burzu, nebo není přijat k obchodování a je obchodován mimo burzu.

12

Datum zapojení

Datum ve formátu podle ISO 8601.

Den, kdy byla do smlouvy zapojena ústřední protistrana.

13

Čas zapojení

Čas ve formátu UTC.

Čas, kdy byla do smlouvy zapojena ústřední protistrana, uvedený v místním čase příslušného orgánu, jemuž se obchod hlásí, přičemž časové pásmo místa, kde se obchod hlásí, je vyjádřeno ve tvaru koordinovaného univerzálního času (UTC) +/– hodiny.

14

Datum ukončení smlouvy

Datum ve formátu podle ISO 8601.

Den, kdy došlo k ukončení smlouvy.

15

Čas ukončení smlouvy

Čas ve formátu UTC.

Čas, kdy došlo k ukončení smlouvy, uvedený v místním čase příslušného orgánu, jemuž se obchod hlásí, přičemž časové pásmo místa, kde se obchod hlásí, je vyjádřeno ve tvaru koordinovaného univerzálního času (UTC) +/– hodiny.

16

Typ dodání

C = hotovost, P = fyzicky, O = protistrana si může zvolit

Zda je smlouva vypořádána fyzicky, nebo v hotovosti.

17

Datum vypořádání

Datum ve formátu podle ISO 8601.

Den, kdy došlo k vypořádání nebo odkoupení smlouvy. Pokud se jedná o více dat, mohou být přidána další pole.

18

Čas vypořádání nebo odkoupení smlouvy

Čas ve formátu UTC.

Čas, kdy došlo k vypořádání nebo odkoupení smlouvy, uvedený v místním čase příslušného orgánu, jemuž bude obchod vykázán, přičemž časové pásmo místa, kde je obchod vykázán, je vyjádřeno ve tvaru koordinovaného univerzálního času (UTC) +/– hodiny.

Údaje o původních podmínkách smluv, u nichž byl proveden clearing, které budou poskytnuty v relevantním rozsahu.

19

Datum

Datum ve formátu podle ISO 8601.

Den, kdy byla smlouva původně uzavřena.

20

Čas

Čas ve formátu UTC.

Čas, kdy byla původní smlouva původně uzavřena, uvedený v místním čase příslušného orgánu, jemuž bude obchod vykázán, přičemž časové pásmo místa, kde je obchod vykázán, je vyjádřeno ve tvaru koordinovaného univerzálního času (UTC) +/– hodiny.

21

Identifikace produktu

Prozatímní taxonomie v souladu s informacemi uvedenými v článku 4 nařízení (EU) č. xx/2012 [návrh prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost vykazování obchodů do registrů obchodních údajů], ISIN nebo specifický identifikační kód produktu.

Smlouva musí být identifikována specifickým identifikačním kódem produktu, je-li k dispozici.

22

Podkladový nástroj

Specifický identifikační kód produktu, ISIN (12 alfanumerických znaků) a klasifikace finančních nástrojů (6 alfanumerických znaků). Identifikační kód právnické osoby (LEI) (20 alfanumerických znaků), prozatímní identifikační kód subjektu (20 alfanumerických znaků), B = koš nebo I = index.

Identifikační údaje o nástroji vztahující se na cenný papír, který je podkladovým aktivem v derivátové smlouvě, jakož i na převoditelný cenný papír spadající pod čl. 4 odst. 1 bod 18 písm. c) směrnice 2004/39/ES.

23

Druh derivátu (v případě derivátové smlouvy)

Měl by být poskytnut harmonizovaný popis druhu derivátu podle jedné z nejvyšších kategorií podle jednotného a mezinárodně uznávaného standardu pro klasifikaci finančních nástrojů.

 

24

Zařazení nástroje do rejstříku smluv orgánu ESMA, které podléhají povinnosti clearingu (v případě derivátové smlouvy)

Y = Ano /N = Ne.

 

Další informace, které mají být poskytnuty v relevantním rozsahu.

25

Identifikace interoperabilní ústřední protistrany, která provádí clearing jedné části obchodu

Identifikační kód právnické osoby (LEI) (20 alfanumerických znaků), prozatímní identifikační kód subjektu (20 alfanumerických znaků), identifikační kód společnosti (BIC) (11 alfanumerických znaků) nebo kód klienta (50 alfanumerických znaků).

 


Tabulka č. 2

Záznamy o pozicích

 

Pole

Formát

1

Identifikace člena clearingového systému

Identifikační kód právnické osoby (LEI), prozatímní identifikační kód subjektu nebo identifikační kód společnosti (BIC)

2

Identifikace beneficiárního vlastníka

Identifikační kód právnické osoby (LEI), prozatímní identifikační kód subjektu, identifikační kód společnosti (BIC )nebo kód klienta

3

Interoperabilní ústřední protistrana držící pozici

Identifikační kód právnické osoby (LEI), prozatímní identifikační kód subjektu, identifikační kód společnosti (BIC )nebo kód klienta

4

Označení pozice

B = kupující / S = prodávající.

5

Hodnota pozice

Maximálně 10 číselných znaků (xxxx,yy).

6

Cena, kterou jsou smlouvy oceněny

Maximálně 10 číselných znaků (xxxx,yy).

7

Měna

Kód měny podle ISO.

8

Další odpovídající informace

Volný text

9

Výše marží účtovaných ústřední protistranou

Maximálně 10 číselných znaků (xxxx,yy).

10

Výše příspěvků do fondu pro riziko selhání účtovaných ústřední protistranou

Maximálně 10 číselných znaků (xxxx,yy).

11

Výše dalších finančních zdrojů účtovaných ústřední protistranou

Maximálně 10 číselných znaků (xxxx,yy).

12A

Výše marží složených členem clearingového systému s odkazem na účet zákazníka A

Maximálně 10 číselných znaků (xxxx,yy).

13A

Výše příspěvků do fondu pro riziko selhání složených členem clearingového systému s odkazem na účet zákazníka A

Maximálně 10 číselných znaků (xxxx,yy).

14A

Výše dalších finančních zdrojů složených členem clearingového systému s odkazem na účet zákazníka A

Maximálně 10 číselných znaků (xxxx,yy).

15B

Výše marží složených členem clearingového systému s odkazem na účet zákazníka B

Maximálně 10 číselných znaků (xxxx,yy).

16B

Výše příspěvků do fondu pro riziko selhání složených členem clearingového systému s odkazem na účet zákazníka B

Maximálně 10 číselných znaků (xxxx,yy).

17B

Výše dalších finančních zdrojů složených členem clearingového systému s odkazem na účet zákazníka B

Maximálně 10 číselných znaků (xxxx,yy).


Tabulka č. 3

Záznamy o obchodní činnosti

 

Pole

Formát

Popis

1

Organizační schémata

Volný text

Rada a příslušné výbory, clearingové oddělení, oddělení řízení rizik a všechna další relevantní oddělení nebo divize.

Akcionáři nebo společníci s kvalifikovanou účastí (pole se doplní za každého příslušného akcionáře / společníka)

2

Typ

S = akcionář /M = společník.

 

3

Typ kvalifikované účasti

D = přímá / I = nepřímá.

 

4

Typ subjektu

N = fyzická osoba /L = právnická osoba.

 

5

Výše podílu

Maximálně 10 číselných znaků (xxxx,yyyy).

 

Další dokumenty

6

Opatření, postupy, procesy vyžadované organizačními požadavky

Dokumenty

 

7

Zápisy ze zasedání rady, zasedání podvýborů (v případě potřeby) a výborů vrcholného vedení (v případě potřeby)

Dokumenty

 

8

Zápisy ze zasedání výboru pro rizika

Dokumenty

 

9

Zápisy ze zasedání skupiny pro konzultaci se členy clearingového systému a klienty (pokud existuje)

Dokumenty

 

10

Zprávy o interním a externím auditu, řízení rizik, dodržování předpisů a zprávy poradce

Dokumenty

 

11

Postup pro zachování provozu a plán obnovy činnosti

Dokumenty

 

12

Likviditní plán a denní zprávy o likviditě

Dokumenty

 

13

Dokumenty odrážející všechna aktiva a pasiva a kapitálové účty

Dokumenty

 

14

Obdržené stížnosti

Volný text

Pro každou stížnost: údaje o jménu stěžovatele, adrese a čísle účtu; datum obdržení stížnosti; jména všech osob uvedených ve stížnosti; popis povahy stížnosti; vyřízení stížnosti; datum, k němuž byla stížnost vyřešena.

15

Informace o přerušení služeb nebo dysfunkcích

Volný text

Informace o jakémkoli přerušení služeb nebo dysfunkcích, včetně podrobné zprávy o časovém průběhu, účincích a nápravných opatřeních.

16

Výsledky zpětného a zátěžového testování

Volný text

 

17

Písemná komunikace s příslušnými orgány, Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy a příslušnými členy ESCB

Dokumenty

 

18

Právní stanoviska obdržená v souladu s organizačními požadavky

Dokumenty

 

19

Dohody o interoperabilitě s jinými ústředními protistranami (připadá-li v úvahu)

Dokumenty

 

20

Seznam všech členů clearingového systému (článek 17 nařízení (EU) č. XXX/2012)

Volný text / Dokumenty

Seznam podle článku 17 nařízení (EU) č. XXX/2012.

21

Informace požadované podle článku 17 nařízení (EU) č. XXX/2012

Volný text / Dokumenty

Právní a správní předpisy upravující i) přístup k ústřední protistraně, ii) smlouvy, které uzavřela ústřední protistrana se členy clearingového systému a, pokud je to možné, s klienty, iii) smlouvy, které ústřední protistrana přijímá ke clearingu, iv) veškeré dohody o interoperabilitě, v) použití zajištění a příspěvků do fondu pro riziko selhání, včetně likvidace pozic a zajištění a toho, do jaké míry je zajištění chráněno proti nárokům třetí strany (úroveň oddělení).

22

Rozvoj nových produktů / služeb

Volný text

V případě poskytování nových služeb.


Top