Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0667

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 667/2014 ze dne 13. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o procesní pravidla týkající se sankcí ukládaných registrům obchodních údajů Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, včetně pravidel týkajících se práva na obhajobu a ustanovení o lhůtách Text s významem pro EHP

OJ L 179, 19.6.2014, p. 31–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/667/oj

19.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 179/31


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 667/2014

ze dne 13. března 2014,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o procesní pravidla týkající se sankcí ukládaných registrům obchodních údajů Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, včetně pravidel týkajících se práva na obhajobu a ustanovení o lhůtách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 64 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 648/2012 zmocňuje Komisi, aby přijala procesní pravidla pro výkon pravomoci k ukládání pokut nebo penále Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) registrům obchodních údajů a osobám zapojeným do jejich činnosti. Při používání tohoto nařízení je třeba vzít v úvahu organizační řád Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2), mimo jiné zejména delegování některých jasně určených úkolů a rozhodnutí na vnitřní výbory nebo odborné skupiny v souladu s článkem 41 nařízení (EU) č. 1095/2010, a to za plného respektování práva vyšetřovaných osob na obhajobu, jakož i zásady kolegiality, jíž se působení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy řídí.

(2)

Právo být slyšen je uznáno Listinou základních práv. V zájmu respektování práva na obhajobu registrů obchodních údajů a dalších osob, na které se vztahují opatření Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, a s cílem zajistit, aby při přijímání rozhodnutí týkajících se výkonu opatření bral v úvahu veškeré relevantní skutečnosti, měl by Evropský orgán pro cenné papíry a trhy umožnit registrům obchodních údajů nebo jakýmkoli jiným dotčeným osobám, aby se vyjádřily. Vyšetřovaným osobám by proto mělo být přiznáno právo předkládat písemná stanoviska v reakci na zprávy o nálezu vydané vyšetřujícím úředníkem a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, a to rovněž v případě, že dojde k podstatné změně původní zprávy o nálezu.

(3)

Poté, co registr obchodních údajů předá vyšetřujícímu úředníkovi písemná stanoviska, předloží se celý spis včetně uvedených stanovisek Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy. Může se však stát, že některé části písemných podání, která registr obchodních údajů předložil vyšetřujícímu úředníkovi nebo Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, nejsou dostatečně jasné nebo podrobné a že vyžadují další vysvětlení ze strany registru obchodních údajů. Domnívá-li se vyšetřující úředník nebo Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, že takový případ nastal, mohou být registr obchodních údajů nebo vyšetřované osoby za účelem vyjasnění uvedených prvků vyzvány k účasti na ústním slyšení.

(4)

Právo každé osoby na přístup ke spisu, který se jí týká, při respektování oprávněných zájmů důvěrnosti a profesního a obchodního tajemství, je uznáno Listinou základních práv Evropské unie. Podle ustanovení čl. 64 odst. 5 a článku 67 nařízení (EU) č. 648/2012 mají účastníci řízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy nárok nahlížet do spisu tohoto orgánu, s výhradou oprávněného zájmu jiných osob na ochraně svých obchodních tajemství a osobních údajů. Právo nahlížet do spisu by se nemělo vztahovat na důvěrné informace.

(5)

Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 (3) stanoví podrobná pravidla pro promlčecí lhůty v případech, kdy Komise musí pokutovat podnik podle článku 101 nebo 102 Smlouvy o fungování Evropské unie. Právní předpisy platné v členských státech rovněž stanoví pravidla ohledně promlčecích lhůt, a to buď prostřednictvím zvláštní úpravy v oblasti cenných papírů, nebo úpravy obecné v rámci obecných správních předpisů. Je proto vhodné založit pravidla ohledně promlčecích lhůt na společných prvcích, jež byly vybrány z uvedených vnitrostátních pravidel a z právních předpisů Unie.

(6)

Nařízení (EU) č. 648/2012 a toto nařízení odkazují na lhůty a data. Je tomu tak například při stanovení promlčecích lhůt pro ukládání a výkon sankcí. Aby bylo možné tyto lhůty správně vypočítat, je vhodné uplatňovat předpisy, které již existují v rámci právních předpisů Unie a vztahují se na akty Rady a Komise, jak je stanoveno v nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (4) pro akty Rady a Komise.

(7)

Podle čl. 68 odst. 4 nařízení (EU) č. 648/2012 jsou sankce uložené Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy podle článků 65 a 66 uvedeného nařízení vykonatelné a jejich výkon se řídí předpisy občanského procesního práva toho státu, na jehož území se provádí. Příslušné částky jsou příjmem souhrnného rozpočtu Unie.

(8)

V zájmu okamžitého uplatnění efektivní činnosti v oblasti dohledu a opatření týkajících se výkonu by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví procesní pravidla pro pokuty a penále ukládané Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům obchodních údajů nebo jiným účastníkům vyšetřovacího řízení a řízení o výkonu opatření uvedeného orgánu, včetně pravidel ohledně práva na obhajobu a promlčecích lhůt.

Článek 2

Právo na vyjádření před vyšetřujícím úředníkem

1.   Po dokončení svého šetření a předtím, než předá spis Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy podle čl. 3 odst. 1, informuje vyšetřující úředník vyšetřovanou osobu písemně o svém nálezu a poskytne jí příležitost učinit písemná podání podle odstavce 3. Zpráva o nálezu uvádí skutečnosti, které mohou představovat jedno nebo více porušení povinnosti uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 648/2012, včetně veškerých přitěžujících nebo polehčujících okolností uvedených porušení povinnosti.

2.   Zpráva o nálezu stanoví přiměřenou lhůtu, v níž může vyšetřovaná osoba učinit svá písemná podání. Vyšetřující úředník není povinen zohledňovat písemná podání došlá po uplynutí této lhůty.

3.   Ve svých písemných podáních může vyšetřovaná osoba uvést veškeré skutečnosti, které jsou jí známy a které jsou relevantní pro její obhajobu. Jako důkaz uvedených skutečností připojí veškeré relevantní dokumenty. Může navrhnout, aby vyšetřující úředník vyslechl další osoby, které mohou potvrdit skutečnosti uvedené v podáních vyšetřované osoby.

4.   Vyšetřující úředník může vyšetřovanou osobu, jíž byla adresována zpráva o nálezu, rovněž vyzvat, aby se dostavila k ústnímu slyšení. Vyšetřovaným osobám mohou být nápomocni jejich právní poradci nebo jiné kvalifikované osoby připuštěné vyšetřujícím úředníkem. Ústní slyšení nejsou veřejná.

Článek 3

Právo vyjádřit se před Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy v souvislosti s pokutami a opatřeními v oblasti dohledu

1.   Úplný spis, který má vyšetřující úředník předložit Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, obsahuje alespoň tyto dokumenty:

kopii zprávy o nálezu určenou registru obchodních údajů nebo vyšetřované osobě,

kopii písemných podání registru obchodních údajů nebo vyšetřované osoby,

zápis z případného ústního slyšení.

2.   Pokud má Evropský orgán pro cenné papíry a trhy za to, že spis předložený vyšetřujícím úředníkem není úplný, vrátí mu jej s odůvodněnou žádostí o doplňující dokumenty.

3.   Pokud má Evropský orgán pro cenné papíry a trhy na základě úplného spisu za to, že skutečnosti popsané ve zprávě o nálezu zřejmě nezakládají porušení povinností ve smyslu přílohy I nařízení (EU) č. 648/2012, rozhodne o uzavření případu a toto rozhodnutí oznámí vyšetřovaným osobám.

4.   Pokud Evropský orgán pro cenné papíry a trhy nesouhlasí s nálezem vyšetřujícího úředníka, předloží vyšetřovaným osobám novou zprávu o nálezu.

Zpráva o nálezu stanoví přiměřenou lhůtu, v níž mohou vyšetřované osoby učinit písemná podání. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy není pro přijetí rozhodnutí o existenci porušení povinnosti a o opatřeních v oblasti dohledu a uložení pokuty v souladu s články 65 a 73 nařízení (EU) č. 648/2012 povinen zohledňovat písemná podání došlá po uplynutí uvedené lhůty.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy může vyšetřované osoby, jimž byla adresována zpráva o nálezu, rovněž vyzvat, aby se dostavily k ústnímu slyšení. Vyšetřovaným osobám mohou být nápomocni jejich právní poradci nebo jiné kvalifikované osoby připuštěné Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy. Ústní slyšení nejsou veřejná.

5.   Pokud Evropský orgán pro cenné papíry a trhy se všemi nebo některými nálezy vyšetřujícího úředníka souhlasí, informuje o tom vyšetřované osoby. Toto sdělení stanoví přiměřenou lhůtu, v níž může vyšetřovaná osoba učinit písemná podání. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy není pro přijetí rozhodnutí o existenci porušení povinnosti a o opatřeních v oblasti dohledu a uložení pokuty v souladu s články 65 a 73 nařízení (EU) č. 648/2012 povinen zohledňovat písemná podání došlá po uplynutí uvedené lhůty.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy může vyšetřované osoby, jimž byla adresována zpráva o nálezu, rovněž vyzvat, aby se dostavily k ústnímu slyšení. Vyšetřovaným osobám mohou být nápomocni jejich právní poradci nebo jiné kvalifikované osoby připuštěné Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy. Ústní slyšení nejsou veřejná.

6.   Pokud Evropský orgán pro cenné papíry a trhy rozhodne, že se vyšetřovaná osoba dopustila jednoho nebo více porušení povinnosti uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 648/2012 a přijme rozhodnutí o uložení pokuty v souladu s článkem 65, ihned takové rozhodnutí oznámí vyšetřované osobě.

Článek 4

Právo vyjádřit se před Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy v souvislosti s penále

Předtím, než přijme rozhodnutí o uložení penále v souladu s článkem 66 nařízení (EU) č. 648/2012, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy předloží účastníkovi řízení zprávu o nálezu odůvodňující uložení penále a uvádějící výši penále za každý den nevyhovění. Zpráva o nálezu stanoví lhůtu, v níž může dotčená osoba učinit písemná podání. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy není pro rozhodnutí o penále povinen zohledňovat písemná vyjádření došlá po uplynutí uvedené lhůty.

Poté, co dotčený registr obchodních údajů nebo dotčená osoba vyhoví příslušnému rozhodnutí uvedenému v čl. 66 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012, penále již nelze uložit.

Rozhodnutí o uložení penále musí uvádět právní základ a odůvodnění rozhodnutí, výši penále a datum zahájení jeho platby.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy může účastníka řízení rovněž vyzvat, aby se dostavil k ústnímu slyšení. Účastníkům řízení mohou být nápomocni jejich právní poradci nebo jiné kvalifikované osoby připuštěné Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy. Ústní slyšení nejsou veřejná.

Článek 5

Nahlížení do spisu a používání dokumentů

1.   Pokud je o to požádán, umožní Evropský orgán pro cenné papíry a trhy osobám, kterým vyšetřující úředník nebo Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zaslali zprávu o nálezu, nahlížení do spisu. Nahlížení do spisu se umožní po oznámení jakékoli zprávy o nálezu.

2.   Dokumenty, které byly získány nahlížením do spisu podle odstavce 1, se použijí pouze pro účely soudních nebo správních řízení, jejichž předmětem je uplatňování nařízení (EU) č. 648/2012.

Článek 6

Promlčecí lhůty pro ukládání sankcí

1.   Na pravomoci svěřené Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy k ukládání pokut a penále registrům obchodních údajů se vztahuje pětiletá promlčecí lhůta.

2.   Lhůta uvedená v odstavci 1 začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo k porušení povinnosti. V případě trvajícího nebo opakovaného neplnění povinnosti však začíná promlčecí lhůta běžet dnem, kdy bylo takové porušení ukončeno.

3.   Jakékoli opatření, které Evropský orgán pro cenné papíry a trhy přijme za účelem vyšetřování nebo řízení ve vztahu k porušení povinnosti uvedenému v nařízení (EU) č. 648/2012, přerušuje promlčecí lhůtu pro uložení pokut a penále. Uvedená promlčecí lhůta se přerušuje s účinností ode dne, kdy je opatření oznámeno registru obchodních údajů nebo účastníkovi vyšetřování nebo řízení týkajících se porušení nařízení (EU) č. 648/2012.

4.   Následkem každého přerušení začíná promlčecí lhůta běžet znovu od začátku. Avšak promlčení nastane nejpozději dnem, kdy uplynula doba rovnající se dvojnásobku promlčecí lhůty, aniž by Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uložil pokutu nebo penále. Uvedená lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou je promlčení pozastaveno podle odstavce 5.

5.   Promlčecí lhůta pro uložení pokut a penále se pozastaví na dobu, po kterou je rozhodnutí Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy předmětem řízení před odvolacím senátem v souladu s článkem 58 nařízení (EU) č. 1095/2010 nebo před Soudním dvorem Evropské unie v souladu s článkem 69 nařízení (EU) č. 648/2012.

Článek 7

Promlčecí lhůty pro výkon sankcí

1.   Na pravomoc Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy vykonat rozhodnutí přijatá podle článků 65 a 66 nařízení (EU) č. 648/2012 se vztahuje pětiletá promlčecí lhůta.

2.   Pětiletá lhůta uvedená v odstavci 1 začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy je rozhodnutí pravomocné.

3.   Promlčecí lhůta pro výkon sankcí se přerušuje:

a)

oznámením Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy registru obchodních údajů nebo jiné dotčené osobě o rozhodnutí, kterým se mění původní výše pokuty nebo penále;

b)

jakýmkoli opatřením Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy nebo orgánu členského státu jednajícího na žádost Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, jehož účelem je vykonání platby nebo platebních podmínek pokuty nebo penále.

4.   Následkem každého přerušení začíná promlčecí lhůta běžet znovu od začátku.

5.   Promlčecí lhůta pro výkon sankcí se pozastaví:

a)

po dobu lhůty pro zaplacení;

b)

po dobu, po kterou je vykonání platby pozastaveno v očekávání rozhodnutí odvolacího senátu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy v souladu s článkem 58 nařízení (EU) č. 1095/2010 nebo Soudního dvora Evropské unie v souladu s článkem 69 nařízení (EU) č. 648/2012.

Článek 8

Výběr pokut a penále

Částky pokut a penále vybrané Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy se uloží na úročený účet otevřený účetním tohoto orgánu do doby, než o nich bude pravomocně rozhodnuto. Tyto částky se nezahrnou do rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy a neevidují se jako rozpočtové částky.

Poté, co účetní Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy v návaznosti na výsledek řízení v důsledku veškerých možných právních opravných prostředků určí, že o pokutách nebo penále bylo pravomocně a s konečnou platností rozhodnuto, převede tyto částky spolu s veškerými připsanými úroky Komisi. Tyto částky se následně zahrnou do rozpočtu Unie jako všeobecné příjmy.

Účetní Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy schvalujícímu úředníkovi GŘ MARKT pravidelně podává zprávy o výši uložených pokut a penále a o jejich stavu.

Článek 9

Výpočet lhůt, dat a termínů

Na lhůty, data a termíny uvedené v tomto nařízení se použije nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71.

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. března 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny (Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1).


Top