Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1003

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1003/2013 ze dne 12. července 2013 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům obchodních údajů Text s významem pro EHP

OJ L 279, 19.10.2013, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/1003/oj

19.10.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 279/4


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1003/2013

ze dne 12. července 2013,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům obchodních údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 72 odst. 3 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 62 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (2) stanoví, že příjmy Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) tvoří vedle příspěvků vnitrostátních orgánů a dotace Unie rovněž poplatky placené Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy v případech stanovených právními předpisy Unie.

(2)

Registrům obchodních údajů usazeným v Unii by měly být účtovány takové poplatky za registraci, které by odrážely náklady orgánu ESMA na zpracování žádosti o registraci. Náklady spojené s posouzením žádosti se zvyšují v případech, kdy má registr obchodních údajů v úmyslu pokrýt alespoň tři třídy derivátů nebo nabízet doplňkové služby. Proto by se poplatek za registraci měl počítat s ohledem na tato dvě objektivní kritéria.

(3)

Rovněž se předpokládá, že poskytování doplňkových služeb a služeb oznamování ve více než třech třídách derivátů bude mít přímý dopad na budoucí obrat registrů obchodních údajů. Proto by pro účely účtování poplatků za registraci měly být registry obchodních údajů klasifikovány do tří různých kategorií podle předpokládaného celkového obratu (vysoký, střední a nízký předpokládaný celkový obrat), na něž by se měly vztahovat různé poplatky za registraci v závislosti na tom, zda má registr obchodních údajů v úmyslu poskytovat doplňkové služby nebo služby oznamování ve více než třech třídách derivátů nebo obě služby.

(4)

Jestliže po provedení registrace registr obchodních údajů začne nabízet doplňkové služby nebo začne působit ve více než třech třídách derivátů, čímž se zařadí do vyšší kategorie z hlediska předpokládaného celkového obratu, měl by zaplatit rozdíl mezi původně hrazeným poplatkem a poplatkem za registraci, který odpovídá nové kategorii předpokládaného celkového obratu, do níž spadá.

(5)

Aby se zabránilo nedůvodným žádostem, poplatky za registraci by neměly být vraceny v případě, že žadatel stáhne svou žádost v průběhu procesu registrace, nebo v případě, že je registrace zamítnuta.

(6)

Aby bylo zajištěno efektivní využívání rozpočtu ESMA a zároveň byla zmírněna finanční zátěž pro členské státy a Unii, je nezbytné zajistit, aby registry obchodních údajů hradily přinejmenším veškeré náklady spojené s dohledem nad nimi. Poplatky by měly být stanoveny v takové výši, aby se zamezilo značné akumulaci schodku nebo přebytku za činnosti související s registry obchodních údajů. Pokud se značné schodky nebo přebytky opakují, Komise by měla výši poplatků revidovat.

(7)

S cílem zajistit spravedlivé a jasné přidělení poplatků, které zároveň odrážejí skutečnou administrativní zátěž na jednotlivý subjekt, který je předmětem dohledu, měl by se poplatek za dohled počítat v závislosti na obratu registrů obchodních údajů z klíčových činností. Poplatky za dohled účtované registru obchodních údajů by měly být přiměřené činnosti dotčeného registru obchodních údajů ve srovnání s celkovou činností všech registrovaných registrů obchodních údajů, které jsou předmětem dohledu, v průběhu daného rozpočtového roku. Nicméně vzhledem k tomu, že existují určité fixní správní náklady na dohled nad registry obchodních údajů, měl by být stanoven minimální poplatek za dohled.

(8)

Jelikož v roce, kdy dojde k registraci registru obchodních údajů, budou dostupné pouze omezené údaje o jeho činnosti, počáteční roční poplatek za dohled by měl být vypočítán na základě poplatku za registraci a na základě činnosti ESMA v oblasti dohledu, pokud jde o dohled nad dotčeným registrem obchodních údajů v daném roce.

(9)

Registry obchodních údajů jsou poměrně novými subjekty, které poskytují nové regulované finanční služby, a proto zatím neexistuje spolehlivý způsob měření jejich obratu. Nicméně pro odhad, pokud jde o obrat registrů obchodních údajů, je třeba vzít v úvahu několik ukazatelů, zejména hlavní finanční výnosy registrů obchodních údajů z centrálního shromažďování a vedení záznamů o derivátech s výjimkou výnosů z doplňkových služeb, počet obchodních transakcí vykázaných za určité období a počet nevypořádaných obchodních transakcí na konci každého období. V prvním roce působení registru obchodních údajů by měl poplatek za dohled odpovídat činnosti ESMA v oblasti dohledu, pokud jde o dohled vykonávaný nad tímto registrem od data jeho registrace do konce roku, přičemž tento poplatek se vypočítá na základě poplatků za registraci stanovených v závislosti na očekávané celkové výši obratu.

(10)

Registry obchodních údajů, které provedly registraci v roce 2013, nezahájí poskytování služeb v oblasti oznamování údajů do konce roku 2013 a míra jejich činnosti v roce 2013 bude pravděpodobně téměř nulová. Jejich roční poplatek za dohled na rok 2014 bude proto vypočítán na základě jejich použitelného obratu dosaženého v první polovině roku 2014.

(11)

S ohledem na fázi vzniku odvětví registrů obchodních údajů a možný budoucí vývoj by měla být metoda výpočtu obratu vytvořeného registry obchodních údajů v případě potřeby přezkoumána. Komise by měla posoudit přiměřenost metodiky pro výpočet obratu stanovené v tomto nařízení do čtyř let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

(12)

Měla by být stanovena pravidla týkající se účtování poplatků registrům obchodních údajů ze třetích zemí, které žádají o uznání v Unii v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (EU) č. 648/2012, s cílem pokrýt správní náklady na uznání a roční správní náklady na dohled. V tomto ohledu jsou náklady ESMA založené na nezbytných výdajích souvisejících s uznáním takových registrů obchodních údajů ze třetích zemí v souladu s čl. 77 odst. 2 uvedeného nařízení, uzavírání ujednání o spolupráci s příslušnými orgány třetí země, v níž je žádající registr obchodních údajů registrován v souladu s čl. 75 odst. 3 uvedeného nařízení, a dohledu nad uznanými registry obchodních údajů. Náklady spojené s uzavíráním ujednání o spolupráci budou sdíleny uznanými registry obchodních údajů z téže třetí země.

(13)

Funkce dohledu, které vykonává ESMA v souvislosti s uznanými registry obchodních údajů, se týkají zejména provádění ujednání o spolupráci, včetně účinné výměny údajů mezi příslušnými orgány. Náklady na plnění těchto funkcí by měly být pokryty poplatky za dohled účtovanými uznaným registrům obchodních údajů. Jelikož tyto náklady budou mnohem nižší, než náklady orgánu ESMA vynaloženými na přímý dohled nad registrovanými registry obchodních údajů, měly by být poplatky za dohled účtované uznaným registrům obchodních údajů výrazně nižší než minimální poplatek za dohled účtovaný registrovaných registrům obchodních údajů, nad kterými vykonává ESMA přímý dohled.

(14)

S ohledem na možný budoucí vývoj je vhodné, aby se metodika výpočtu použitelného obratu, a také výše poplatků za registraci, uznání a dohled v případě potřeby přezkoumala a aktualizovala.

(15)

Příslušným vnitrostátním orgánům vznikají náklady při provádění úkolů na základě nařízení (EU) č. 648/2012, a zejména v důsledku přenesení úkolů podle článku 74 nařízení (EU) č. 648/2012. Poplatky, které ESMA účtuje registrům obchodních údajů, by měly zahrnovat i tyto náklady. Aby příslušným orgánům nevznikly na základě plnění přenesených úkolů nebo pomoci poskytované orgánem ESMA ztráty ani zisky, měl by ESMA příslušnému vnitrostátnímu orgánu uhradit pouze skutečné náklady, které mu vzniknou.

(16)

Toto nařízení by mělo tvořit základ práva orgánu ESMA účtovat poplatky registrům obchodních údajů. S cílem umožnit okamžité provádění účinných a účelných činností dohledu a donucování, mělo by vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla týkající se poplatků, které Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) účtuje registrům obchodních údajů za registraci, dohled a uznání.

Článek 2

Náhrada nákladů za dohled v plné výši

Poplatky účtované registrům obchodních údajů pokrývají:

a)

veškeré náklady orgánu ESMA spojené s registrací registrů obchodních údajů a dohledem nad nimi v souladu s nařízením (EU) č. 648/2012, včetně nákladů spojených s uznáním registrů obchodních údajů;

b)

veškeré náklady na náhradu příslušným orgánům, vzniklé v souvislosti s plněním úkolů na základě nařízení (EU) č. 648/2012, zejména v důsledku přenesení úkolů podle článku 74 nařízení (EU) č. 648/2012.

Článek 3

Použitelný obrat

1.   Použitelný obrat registru obchodních údajů za dané účetní období (n) je součtem jedné třetiny z každého z následujících:

a)

příjmů vytvořených prostřednictvím hlavních funkcí centrálního shromažďování a vedení záznamů o derivátech registrem obchodních údajů, které jsou uvedeny v auditované účetní závěrce za předchozí období (n-1), vydělených celkovými příjmy vytvořenými prostřednictvím hlavních funkcí centrálního shromažďování a vedení záznamů o derivátech všemi registry obchodních údajů za předchozí období (n-1);

b)

počtu obchodních transakcí oznámených registru obchodních údajů v předchozím období (n-1) vyděleného celkovým počtem obchodních transakcí oznámených všem registrům obchodních údajů v předchozím období (n-1);

c)

počtu evidovaných nevypořádaných obchodních transakcí k 31. prosinci předchozího období (n-1) vyděleného celkovým počtem evidovaných nevypořádaných obchodních transakcí k 31. prosinci předchozího období (n-1) ve všech registrovaných registrech obchodních údajů.

Použitelný obrat daného registru obchodních údajů („ROÚ“ v níže uvedeném vzorci) uvedený v prvním pododstavci se vypočítá takto:

Formula

2.   V případě, že registr obchodních údajů nepůsobil v průběhu celého období (n-1), odhadne se jeho použitelný obrat pro každý z prvků uvedený v písmenech a), b) a c) odstavce 1 za pomoci vzorce stanoveného v odstavci 1 extrapolací hodnot vypočítaných pro počet měsíců, během kterých registr obchodních údajů působil v období (n-1), na celé období (n-1).

Článek 4

Úprava poplatků

1.   Poplatky účtované registrům obchodních údajů se stanoví v takové výši, aby se zamezilo značné akumulaci schodku nebo přebytku.

V případě, že se značné přebytky nebo schodky opakují, Komise výši poplatků zreviduje.

2.   V případě, že poplatky účtované registrům obchodních údajů v roce (n) nepostačují k pokrytí celkových výdajů ESMA na registraci a uznání registrů obchodních údajů a dohled nad nimi, ESMA v roce (n+1) zvýší o nezbytnou částku poplatky za dohled, které mají být získány od registrů obchodních údajů, které byly registrovány v průběhu celého roku (n) a jsou nadále registrovány v roce (n+1).

3.   Poplatky v případě schodků, na které se vztahuje odstavec 2, se upraví pro každý jednotlivý registr obchodních údajů úměrně k jeho použitelnému obratu v roce n.

KAPITOLA II

POPLATKY

Článek 5

Druhy poplatků

1.   Registrům obchodních údajů usazeným v EU, které žádají o registraci v souladu s čl. 55 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012, se účtují tyto druhy poplatků:

a)

poplatky za registraci podle článku 6;

b)

roční poplatky za dohled podle článku 7.

2.   Registrům obchodních údajů usazeným v třetích zemích, které žádají o uznání v souladu s čl. 77 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012, se účtují tyto druhy poplatků:

a)

poplatky za uznání podle čl. 8 odst. 1;

b)

roční poplatky za dohled vybírané od uznaných registrů obchodních údajů v souladu s čl. 8 odst. 2.

Článek 6

Poplatek za registraci

1.   Poplatek za registraci, který mají uhradit jednotlivé registry obchodních údajů žádající o registraci, se stanoví s ohledem na činnost v oblasti dohledu, která je nezbytná k posouzení a přezkumu žádosti, a s ohledem na celkový předpokládaný obrat registru obchodních údajů, jak je uvedeno v odstavcích 2 až 6.

2.   Pro účely výpočtu poplatku za registraci se zohlední následující činnosti:

a)

poskytování doplňkových služeb registrem obchodních údajů, například potvrzení obchodu, párování obchodů, obsluhu úvěrové události nebo služby srovnávání či komprese portfolií;

b)

poskytování služeb registru údajů ve třech nebo více třídách derivátů registrem obchodních údajů.

3.   Pro účely odstavce 2 se má za to, že registr obchodních údajů poskytuje doplňkové služby v jakémkoli z následujících případů:

a)

pokud poskytuje přímé doplňkové služby;

b)

pokud subjekt patřící do stejné skupiny jako registr obchodních údajů poskytuje nepřímé doplňkové služby;

c)

pokud subjekt, s nímž registr obchodních údajů uzavřel významnou smlouvu v souvislosti s obchodováním, operacemi po uzavření obchodu nebo linií podnikání za účelem spolupráce při poskytování služeb, poskytuje doplňkové služby.

4.   V případě, že registr obchodních údajů není zapojen do žádné z činností uvedených v odstavci 2, má se za to, že dotčený registr obchodních údajů má nízký předpokládaný celkový obrat, a uhradí poplatek za registraci ve výši 45 000 EUR.

5.   V případě, že je registr obchodních údajů zapojen do jedné nebo dvou činností uvedených v odstavci 2, má se za to, že dotčený registr obchodních údajů má střední předpokládaný celkový obrat, a uhradí poplatek za registraci ve výši 65 000 EUR.

6.   V případě, že je registr obchodních údajů zapojen do obou činností uvedených v odstavci 2, má se za to, že dotčený registr obchodních údajů má vysoký předpokládaný celkový obrat, a uhradí poplatek za registraci ve výši 100 000 EUR.

7.   Jestliže dojde k zásadní změně v poskytování služeb, v jejímž důsledku je registr obchodních údajů povinen zaplatit vyšší poplatek za registraci v souladu s odstavci 4, 5 a 6 oproti původně hrazenému poplatku za registraci, dotčenému registru obchodních údajů se účtuje rozdíl mezi původně placeným poplatkem za registraci a vyšším použitelným poplatkem za registraci, který plyne z této zásadní změny.

Článek 7

Roční poplatek za dohled nad registry obchodních údajů

1.   Registrovanému registru obchodních údajů se účtuje roční poplatek za dohled.

2.   Celkový roční poplatek za dohled na dané účetní období (n) se vypočítá takto:

a)

základem pro výpočet ročního poplatku za dohled na dané účetní období (n) je odhad výdajů týkajících se dohledu nad registry obchodních údajů, který je uveden v rozpočtu ESMA na dané období, stanovený a schválený v souladu s článkem 63 nařízení (EU) č. 1095/2010;

b)

celkový roční poplatek za dohled na dané účetní období (n) se vypočítá odečtením následujících částek od odhadu nákladů v souladu s písmenem a):

i)

celkových poplatků za registraci uhrazených registry obchodních údajů v souladu s článkem 6 v daném účetní období (n) a dodatečných poplatků za registraci uhrazených v daném účetním období (n) již registrovanými registry obchodních údajů v případě, že dojde k zásadní změně týkající se jejich registrace, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 7,

ii)

celkových poplatků za uznání uhrazených registry obchodních údajů ze třetí země v souladu s článkem 8 v daném účetním období (n),

iii)

původního poplatku za dohled uhrazeného registry obchodních údajů v daném účetním období (n) v souladu s odstavcem 4;

c)

registrovaný registr obchodních údajů zaplatí roční poplatek za dohled vyplývající z rozdělení celkového ročního poplatku za dohled vypočítaného podle písmene b) mezi všechny registry obchodních údajů registrované v období n-1 úměrně k poměru použitelného obratu vytvořeného registrem obchodních údajů ve vztahu k celkovému použitelnému obratu všech registrovaných registrů obchodních údajů vypočítanému způsobem uvedeným v čl. 3 odst. 1 a upravenému podle čl. 4 odst. 2 a 3.

3.   Registr obchodních údajů však v žádném případě neuhradí poplatek nižší než 30 000 EUR.

4.   Odchylně od odstavců 2 a 3 uhradí registrovaný registr obchodních údajů v roce své registrace počáteční poplatek za dohled, který se rovná nižšímu z následujících dvou poplatků:

a)

poplatek za registraci splatný podle článku 6;

b)

poplatek za registraci splatný podle článku 6 vynásobený poměrem mezi počtem pracovních dnů od data jeho registrace do konce roku a 60 pracovními dny.

Tento výpočet se provede takto:

Formula

Formula

Článek 8

Poplatek za uznání registrů obchodních údajů ze třetích zemí

1.   Registr obchodních údajů žádající o uznání uhradí poplatek za žádost, který se stanoví jako součet následujících částek:

a)

20 000 EUR;

b)

částka, která je výsledkem rozdělení 35 000 EUR mezi celkový počet registrů obchodních údajů z téže třetí země, které jsou buď uznány orgánem ESMA, nebo zažádaly o uznání, avšak dosud nebyly uznány.

2.   Registr obchodních údajů uznaný v souladu s čl. 77 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012 hradí roční poplatek za dohled ve výši 5 000 EUR.

KAPITOLA III

PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB A NÁHRAD

Článek 9

Obecné způsoby plateb

1.   Všechny poplatky se platí v eurech. Poplatky se platí v souladu s články 10, 11 a 12.

2.   Za jakékoli prodlení se platí denní penále ve výši 0,1 % z dlužné částky.

Článek 10

Platba poplatků za registraci

1.   Poplatek za registraci uvedený v článku 6 se hradí v plné výši v době, kdy registr obchodních údajů žádá o registraci.

2.   Poplatky za registraci se nenahrazují, pokud registr obchodních údajů stáhne svou žádost o registraci dříve, než ESMA přijme odůvodněné rozhodnutí o registraci nebo zamítnutí registrace, nebo v případě, že je registrace zamítnuta.

Článek 11

Platba ročních poplatků za dohled

1.   Roční poplatek za dohled na dané účetní období uvedený v článku 7 se platí ve dvou splátkách.

První splátka je splatná 28. února uvedeného roku a činí dvě třetiny odhadovaného ročního poplatku za dohled. Jestliže použitelný obrat podle článku 3 není v té době ještě k dispozici, použije se jako základ výpočtu poslední použitelný obrat, který je k dispozici, v souladu s článkem 3.

Druhá splátka je splatná 31. srpna. Výše druhé splátky se rovná výši ročního poplatku za dohled vypočítaného podle článku 7 a sníženého o výši první splátky.

2.   ESMA zašle faktury na tyto splátky registrům obchodních údajů nejméně 30 dní před příslušným datem úhrady.

Článek 12

Platba poplatků za uznání

1.   Poplatky za uznání uvedené v čl. 8 odst. 1 se hradí v plné výši v době, kdy registr obchodních údajů žádá o uznání. Tyto poplatky se nenahrazují.

2.   Vždy, když registr obchodních údajů ze třetí země předloží novou žádost o uznání, ESMA přepočítá částku uvedenou v čl. 8 odst. 1 písm. b).

ESMA rovnoměrně nahradí již uznaným registrům obchodních údajů z téže třetí země rozdíl mezi částkou účtovanou podle čl. 8 odst. 1 písm. b) a částkou, která je výsledkem přepočtu. Náhrada tohoto rozdílu se poskytne formou přímé platby nebo snížením poplatků účtovaných v následujícím roce.

3.   Roční poplatek za dohled nad uznaným registrem obchodních údajů je splatný do konce února každého účetního období. ESMA zašle uznanému registru obchodních údajů fakturu nejméně 30 dnů před tímto datem.

Článek 13

Náhrada poskytovaná příslušným orgánům

1.   Poplatky registrům obchodních údajů za jejich registraci, dohled nad nimi a jejich uznání účtuje pouze ESMA.

2.   ESMA nahradí příslušnému orgánu skutečné náklady vzniklé v důsledku plnění úkolů podle nařízení (EU) č. 648/2012, a zejména v důsledku přenesení úkolů podle článku 74 nařízení (EU) č. 648/2012.

KAPITOLA IV

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Poplatky v roce 2013

1.   Registry obchodních údajů, které žádají o registraci v roce 2013, hradí poplatek za registraci uvedený v článku 6 v plné výši 30 dní od vstupu tohoto nařízení v platnost nebo k datu předložení žádosti o registraci, podle toho, co nastane později.

2.   Registry obchodních údajů registrované v roce 2013 uhradí za rok 2013 počáteční poplatek za dohled stanovený v souladu s čl. 7 odst. 4 v plné výši 60 dní po vstupu tohoto nařízení v platnost nebo 30 dní po přijetí rozhodnutí o registraci, podle toho, co nastane později.

3.   Registry obchodních údajů ze třetích zemí, které žádají o uznání v roce 2013, hradí poplatek za uznání uvedený v čl. 8 odst. 1 v plné výši 30 dní od vstupu tohoto nařízení v platnost nebo k datu předložení žádosti, podle toho, co nastane později.

4.   Registry obchodních údajů ze třetích zemí uznané v roce 2013 uhradí za rok 2013 roční poplatek za dohled stanovený v souladu s čl. 8 odst. 3 v plné výši 60 dní po vstupu tohoto nařízení v platnost nebo 30 dní po přijetí rozhodnutí o uznání, podle toho, co nastane později.

Článek 15

Roční poplatek za dohled účtovaný za rok 2014 registrům obchodních údajů registrovaným v roce 2013

1.   Registrům obchodních údajů registrovaným v roce 2013 se účtuje roční poplatek za dohled za rok 2014, který se vypočítá v souladu s článkem 7 na základě jejich použitelného obratu dosaženého v období od 1. ledna 2014 do 30. června 2014, jak je stanoveno v odstavci 2 tohoto článku.

2.   Pro účely výpočtu poplatků za dohled za rok 2014 účtovaných registrům obchodních údajů registrovaných v roce 2013 v souladu s článkem 7 se použitelný obrat registru obchodních údajů stanoví jako součet jedné třetiny každého z následujících:

a)

příjmů vytvořených prostřednictvím hlavních funkcí centrálního shromažďování a vedení záznamů o derivátech registrem obchodních údajů v období od 1. ledna 2014 do 30. června 2014 vydělených celkovými příjmy vytvořenými prostřednictvím hlavních funkcí centrálního shromažďování a vedení záznamů o derivátech všemi registry obchodních údajů v období od 1. ledna 2014 do 30. června 2014;

b)

počtu obchodních transakcí oznámených registru obchodních údajů v období od 1. ledna 2014 do 30. června 2014 vyděleného celkovým počtem obchodních transakcí oznámených všem registrům obchodních údajů v období od 1. ledna 2014 do 30. června 2014;

c)

počtu evidovaných nevypořádaných obchodních transakcí k 30. červnu 2014 vyděleného celkovým počtem evidovaných nevypořádaných obchodních transakcí k 30. červnu 2014 ve všech registrovaných registrech obchodních údajů.

3.   Roční poplatek za dohled účtovaný za rok 2014 registrům obchodních údajů registrovaným v roce 2013 se platí ve dvou splátkách.

První splátka je splatná 28. února 2014 a její výše odpovídá poplatku za registraci hrazenému registrem obchodních údajů v roce 2013 v souladu s článkem 6.

Druhá splátka je splatná 31. srpna. Výše druhé splátky se rovná výši ročního poplatku za dohled vypočítaného podle odstavců 1 a 2 a sníženého o výši první splátky.

V případě, že je částka zaplacená registrem obchodních údajů v rámci první splátky vyšší než roční poplatek za dohled vypočítaný v souladu s odstavci 1 a 2, ESMA poskytne registru obchodních údajů náhradu ve výši rozdílu mezi částkou uhrazenou v rámci první splátky a ročním poplatkem za dohled vypočítaným v souladu s odstavci 1 a 2.

4.   ESMA zašle faktury na splátky ročního poplatku za dohled na rok 2014 registrům obchodních údajů registrovaným v roce 2013 nejméně 30 dní před datem úhrady.

5.   Jakmile jsou k dispozici auditované účetní závěrky za rok 2014, registry obchodních údajů registrované v roce 2013 oznámí orgánu ESMA případné změny ukazatelů uvedených s odst. 2 písm. a), b) nebo c), které se použijí pro výpočet použitelného obratu v souladu s odstavcem 2, vyplývající z rozdílu mezi konečnými údaji a prozatímními údaji použitými pro účely výpočtu.

Registrům obchodních údajů se účtuje rozdíl mezi ročním poplatkem za dohled na rok 2014, který byl skutečně zaplacen, a ročním poplatkem za dohled za rok 2014, který má být hrazen v důsledku jakékoli změny ukazatelů uvedených v odst. 2 písm. a), b) nebo c), které se použijí pro výpočet použitelného obratu v souladu s odstavcem 2.

ESMA zašle faktury na případné další částky účtované registru obchodních údajů v důsledku změny některého z ukazatelů uvedených v odst. 2 písm. a), b) nebo c), které se použijí pro výpočet použitelného obratu v souladu s odstavcem 2, nejméně 30 dní před příslušným datem úhrady.

Článek 16

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. července 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.


Top