EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0150

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 150/2013 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů Text s významem pro EHP

OJ L 52, 23.2.2013, p. 25–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014 P. 40 - 47

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/150/oj

23.2.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 52/25


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 150/2013

ze dne 19. prosince 2012,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci registru obchodních údajů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (2), a zejména na čl. 56 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je třeba stanovit pravidla uvádějící, které informace se mají poskytnout Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy v rámci žádosti o registraci registru obchodních údajů.

(2)

Jakákoli osoba žádající o registraci registru obchodních údajů by měla poskytnout informace o struktuře svých vnitřních kontrol a nezávislosti svých řídících orgánů, aby Evropský orgán pro cenné papíry a trhy mohl posoudit, zda struktura správy a řízení společnosti zajišťuje nezávislost registru obchodních údajů a zda uvedená struktura a její postupy pro podávání zpráv jsou přiměřené.

(3)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2012 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (3), odpovídá za registraci registrů obchodních údajů podle hlavy VI nařízení (EU) č. 648/2012 a dohled nad nimi. Aby Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy umožnil posoudit dobrou pověst, jakož i zkušenosti a znalosti vrcholného vedení budoucího registru obchodních údajů, měl by žádající registr obchodních údajů poskytnout příslušné informace k provedení takového posouzení.

(4)

Registr obchodních údajů, který podává žádost, by měl Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy poskytnout informace prokazující, že má průběžně k dispozici nezbytné finanční zdroje k výkonu svých funkcí a odpovídající opatření pro zachování provozu.

(5)

Přestože pokud registr obchodních údajů provozuje činnost prostřednictvím poboček, nejedná se o samostatné právnické osoby, je třeba poskytnout informace o pobočkách samostatně, aby Evropský orgán pro cenné papíry a trhy mohl jasně identifikovat postavení poboček v organizační struktuře registru obchodních údajů, posoudit připravenost a způsobilost vrcholného vedení pobočky k výkonu funkce a vyhodnotit, zda zavedené kontrolní mechanismy, útvar compliance a další funkce lze považovat za dostatečně široce koncipované, aby vhodným způsobem identifikovaly, hodnotily a řídily riziko v pobočkách.

(6)

Je důležité, aby žadatel poskytl Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy informace o doplňkových službách, jiných liniích podnikání, které registr obchodních údajů nabízí mimo svou hlavní činnost podávání zpráv o derivátech, zejména pokud jde o jeho hlavní činnost regulatorního výkaznictví.

(7)

Aby mohl Evropský orgán pro cenné papíry a trhy posoudit kontinuitu a řádnou funkci technologických systémů registru obchodních údajů, který podává žádost, měl by mu uvedený žadatel poskytnout popis příslušných technologických systémů a toho, jak jsou řízeny. Žadatel by měl rovněž popsat veškeré dohody o outsourcingu, které jsou relevantní pro jeho služby.

(8)

Poplatky spojené se službami poskytovanými registry obchodních údajů představují významnou informaci, která účastníkům trhu umožňuje informovanou volbu, a měly by proto být součástí žádosti o registraci registru obchodních údajů.

(9)

Vzhledem k tomu, že se na údaje uchovávané registry obchodních údajů spoléhají účastníci trhu a regulační orgány, měly by být v žádosti o registraci registru obchodních údajů zřetelně rozpoznatelné přísné požadavky na fungování a vedení záznamů.

(10)

Nezbytným prvkem žádosti o registraci registru obchodních údajů jsou modely řízení rizik spojené s jím poskytovanými službami, aby mohli účastníci trhu provést informovanou volbu.

(11)

Za účelem zajištění plného přístupu k registru obchodních údajů je třetím poskytovatelům služeb udělen nediskriminační přístup k informacím uchovávaným registrem obchodních údajů za podmínky, že k tomu subjekt, od něhož údaje pochází, a příslušné protistrany daly souhlas. Žádající registr obchodních údajů by proto měl Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy poskytnout informace o svých strategiích a postupech ohledně přístupu.

(12)

Aby mohl účinně plnit své povinnosti týkající se povolování, měl by Evropský orgán pro cenné papíry a trhy obdržet veškeré informace od registrů obchodních údajů, spřízněných třetích osob a třetích osob, které registry obchodních údajů využívají v rámci outsourcingu provozních funkcí nebo činností. Tyto informace jsou nezbytné k posouzení nebo dokončení posouzení žádosti o registraci a v ní obsažené dokumentace.

(13)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.

(14)

V souladu s článkem 10 nařízení (EU) č. 1095/2010 uskutečnil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

REGISTRACE

ODDÍL 1

Obecná ustanovení

Článek 1

Identifikace, právní forma a kategorie derivátů

1.   V žádosti o registraci registru obchodních údajů se uvede žadatel a činnosti, které má v úmyslu vykonávat a které vyžadují, aby byl zaregistrován jako registr obchodních údajů.

2.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje zejména tyto informace:

a)

název žadatele a sídlo v Unii;

b)

výpis z příslušného obchodního nebo soudního rejstříku nebo jinou certifikovanou formu důkazu o sídle a rozsahu obchodních činností žadatele, platný k datu žádosti;

c)

informace o kategoriích derivátů, pro které si žadatel přeje být zaregistrován;

d)

stanovy a případně další zákonnou dokumentaci uvádějící, že žadatel má vykonávat služby registru obchodních údajů;

e)

zápis ze zasedání, na němž rada schválila žádost;

f)

jméno a kontaktní údaje osoby (osob) odpovědné (odpovědných) za dodržování předpisů, nebo jakýchkoli jiných pracovníků, kteří posuzují dodržování předpisů ze strany žadatele;

g)

provozní plán, včetně uvedení místa výkonu hlavních obchodních činností;

h)

identifikace veškerých poboček a případně struktury skupiny;

i)

jakoukoli službu mimo funkce registru obchodních údajů, kterou má žadatel v úmyslu poskytovat;

j)

veškeré informace o jakémkoli probíhajícím soudním, správním, rozhodčím nebo jiném sporném řízení, jehož se žadatel účastní, bez ohledu na jeho druh, zejména v souvislosti se záležitostmi daní a insolvence a v němž mohou vzniknout významné finanční nebo reputační náklady, nebo o jakémkoli ukončeném řízení, jež může dosud mít významný dopad na náklady registru obchodních údajů.

3.   Na žádost Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy mu žadatel v průběhu posuzování žádosti o registraci rovněž zašle dodatečné informace, pokud jsou takové informace nutné k posouzení schopnosti žadatele splnit požadavky stanovené v článcích 56 až 59 nařízení (EU) č. 648/2012 a k tomu, aby Evropský orgán pro cenné papíry a trhy řádně interpretoval a analyzoval dokumentaci, jež byla nebo má být předložena.

4.   Pokud se žadatel domnívá, že se na něj určitý požadavek tohoto nařízení nevztahuje, jasně tento požadavek ve své žádosti uvede a rovněž vysvětlí, proč se na něj nevztahuje.

Článek 2

Strategie a postupy

Pokud mají být poskytnuty informace o strategiích nebo postupech, žadatel zajistí, aby strategie nebo postupy zahrnovaly všechny následující prvky nebo aby k nim byly tyto prvky připojeny:

a)

uvedení osoby odpovědné za schválení a zachování strategií a postupů;

b)

popis toho, jak bude zajišťováno dodržování strategií a postupů a jak budou kontrolovány, a uvedení osoby odpovědné za dodržování v této souvislosti;

c)

popis opatření, jež mají být přijata v případě porušení strategií a postupů;

d)

uvedení postupu, jakým se má Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy hlásit závažné porušení strategií nebo postupů, jež může vyústit v porušení podmínek pro počáteční registraci.

ODDÍL 2

Vlastnictví

Článek 3

Vlastnictví registru obchodních údajů

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje:

a)

seznam všech osob nebo subjektů, které přímo nebo nepřímo drží 5 % nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv žadatele nebo jejichž podíl umožňuje podstatně ovlivnit řízení žadatele;

b)

seznam všech společností, v nichž osoba uvedená v písmeni a) drží 5 % nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv nebo na jejichž řízení uplatňuje uvedená osoba podstatný vliv.

2.   Pokud má žadatel mateřskou společnost, pak:

a)

uvede sídlo;

b)

uvede, zda je mateřská společnost povolena nebo registrována a zda podléhá dohledu, a je-li tomu tak, uvede případné referenční číslo a název odpovědného orgánu dohledu.

Článek 4

Schéma vlastnictví

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje schéma zachycující vlastnické vztahy mezi mateřskou společností, dceřinými společnostmi a všemi dalšími navázanými subjekty nebo pobočkami.

2.   K identifikaci společností uvedených ve schématu podle odstavce 1 slouží úplný název, právní forma a sídlo.

ODDÍL 3

Organizační struktura, řízení a dodržování předpisů

Článek 5

Organizační schéma

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje organizační schéma zachycující organizační strukturu žadatele, včetně struktury případných doplňkových služeb.

2.   Schéma obsahuje informace o totožnosti osob odpovědných za každou významnou funkci, včetně vrcholného vedení a osob, které řídí činnost veškerých poboček.

Článek 6

Správa a řízení společnosti

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje informace o interních strategiích správy a řízení žadatele a o postupech a rámci, kterým se řídí jeho vrcholné vedení včetně rady, jejích neexekutivních členů a výborů, jsou-li ustaveny.

2.   Uvedené informace zahrnují popis procesu výběru, jmenování, hodnocení výkonnosti a odvolání vrcholného vedení a členů rady.

3.   Pokud žadatel dodržuje uznaný kodex chování v oblasti správy a řízení společností, v žádosti o registraci registru obchodních údajů se tento kodex označí a vysvětlí se veškeré situace, v nichž se žadatel od kodexu odchyluje.

Článek 7

Vnitřní kontroly

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje přehled vnitřních kontrol žadatele. Přehled zahrnuje informace o jeho útvaru compliance, útvaru přezkumu, posuzování rizik, mechanismech vnitřní kontroly a jeho mechanismech pro interní audit.

2.   Přehled obsahuje informace o těchto otázkách:

a)

strategie a postupy vnitřní kontroly žadatele;

b)

sledování a hodnocení přiměřenosti a efektivity systémů žadatele;

c)

kontrola a ochrana systémů zpracování informací žadatele;

d)

vnitřní orgány pověřené hodnocením zjištění.

3.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje následující informace o útvaru interního auditu žadatele:

a)

vysvětlení, jak je jeho metodika interního auditu vypracována a uplatňována s ohledem na povahu činností žadatele, jejich složitosti a rizika;

b)

plán práce na tři roky od data žádosti.

Článek 8

Dodržování předpisů

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje následující informace o strategiích a postupech žadatele zaměřených na dodržování nařízení (EU) č. 648/2012:

a)

popis úkolů osob odpovědných za dodržování předpisů a jakýchkoli ostatních pracovníků, kteří posuzují dodržování předpisů, včetně popisu toho, jak bude zajištěna nezávislost útvaru compliance na ostatních činnostech;

b)

vnitřní strategie a postupy koncipované s cílem zajistit, aby žadatel, včetně jeho manažerů a zaměstnanců, dodržoval veškerá ustanovení nařízení (EU) č. 648/2012, včetně popisu úkolů rady a vrcholného vedení;

c)

je-li k dispozici, nejaktuálnější interní zprávu vypracovanou osobami odpovědnými za dodržování předpisů nebo jakýmikoli ostatními pracovníky žadatele, kteří posuzují dodržování předpisů;

Článek 9

Vrcholné vedení a členové rady

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje ve vztahu ke každému členovi vrcholného vedení a každému členovi rady následující informace a dokumenty:

a)

kopii životopisu pro posouzení přiměřených zkušeností a znalostí k řádnému plnění jeho úkolů;

b)

podrobnosti o jakémkoli odsouzení za trestné činy v souvislosti s poskytováním finančních nebo datových služeb nebo v souvislosti s podvodem nebo zpronevěrou, zejména prostřednictvím úředního osvědčení, je-li v příslušném členském státě k dispozici;

c)

vlastní prohlášení o dobré pověsti v souvislosti s poskytováním finančních nebo datových služeb, v němž každý člen vrcholného vedení a rady uvede, zda:

i)

byl odsouzen za trestný čin v souvislosti s poskytováním finančních nebo datových služeb nebo v souvislosti s podvodem nebo zpronevěrou,

ii)

byl subjektem jakýchkoli negativních rozhodnutí v jakémkoli řízení disciplinární povahy zahájeného orgánem dohledu nebo vládními orgány nebo agenturami nebo zda je subjektem jakéhokoli takového řízení, jež dosud nebylo uzavřeno,

iii)

byl subjektem jakýchkoli negativních soudních zjištění v občanskoprávním řízení před soudem v souvislosti s poskytováním finančních nebo datových služeb nebo pochybením, podvodem nebo řízením podniku,

iv)

byl členem rady nebo vrcholného vedení podniku, jemuž regulační orgán odebral registraci nebo povolení,

v)

mu bylo odepřeno právo vykonávat činnosti, které vyžadují registraci nebo povolení ze strany regulačního orgánu,

vi)

byl členem rady nebo vrcholného vedení podniku, který dospěl k úpadku nebo likvidaci, přičemž byl s podnikem spojen nebo k úpadku nebo likvidaci došlo do jednoho roku od doby, kdy přestal být s podnikem spojen,

vii)

byl členem rady nebo vrcholného vedení podniku, jenž byl subjektem negativního rozhodnutí nebo sankce regulačního orgánu,

viii)

byl jiným způsobem pokutován, byla mu pozastavena činnost, ztratil způsobilost nebo byl jinak sankcionován v souvislosti s podvodem nebo zpronevěrou nebo v souvislosti s poskytováním finančních nebo datových služeb, ze strany vládního nebo regulačního orgánu nebo profesní organizace,

ix)

ztratil způsobilost vykonávat funkci člena rady, způsobilost vykonávat řídící funkci, byl propuštěn ze zaměstnání nebo jiné funkce v podniku v důsledku pochybení nebo nezákonných postupů;

d)

prohlášení o jakýchkoli možných střetech zájmů, které mohou členové vrcholného vedení a rady mít při výkonu svých funkcí, a o tom, jak jsou tyto střety zvládány.

2.   Veškeré informace, které Evropský orgán pro cenné papíry a trhy obdrží podle odstavce 1, se použijí výlučně pro účely registrace a průběžného dodržování podmínek registrace žádajícího registru obchodních údajů.

ODDÍL 4

Personál a odměňování

Článek 10

Personální politika a postupy

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje tyto strategie a postupy:

a)

kopii politiky odměňování vrcholného vedení, členů rady a pracovníků útvarů rizika a kontroly žadatele;

b)

popis opatření, která žadatel zavedl ke zmírnění rizika přílišné závislosti na jednotlivých zaměstnancích.

Článek 11

Způsobilost a odbornost

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje tyto informace o pracovnících žadatele:

a)

obecný seznam zaměstnanců s uvedením jejich funkcí a kvalifikací podle jednotlivých funkcí;

b)

konkrétní popis zaměstnanců v oblasti informačních technologií, kteří zajišťují služby registru obchodních údajů, s uvedením jejich funkcí a kvalifikací pro jednotlivé pracovníky;

c)

popis funkcí a kvalifikací všech pracovníků odpovědných za interní audit, vnitřní kontroly, činnost compliance, posouzení rizika a interní přezkum;

d)

identifikaci přidělených pracovníků a pracovníků zaměstnaných v rámci outsourcingu;

e)

podrobnosti o odborné přípravě a rozvoji relevantních pro činnost registru obchodních údajů, včetně všech zkoušek nebo jiného formálního hodnocení požadovaného pro pracovníky v souvislosti s činností registru obchodních údajů.

ODDÍL 5

Finanční zdroje pro výkon činnosti registru obchodních údajů

Článek 12

Finanční zprávy a obchodní plány

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje tyto finanční a obchodní informace o žadateli:

a)

úplný soubor finančních výkazů vypracovaných podle mezinárodních standardů přijatých v souladu s článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července o uplatňování mezinárodních účetních standardů (4);

b)

pokud jsou finanční výkazy žadatele předmětem povinného auditu ve smyslu definice v čl. 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek (5), finanční zprávy zahrnou zprávu o auditu ročních a konsolidovaných finančních výkazů;

c)

pokud žadatel podléhá auditu, jméno a vnitrostátní registrační číslo externího auditora;

d)

finanční obchodní plán uvažující různé obchodní scénáře poskytování služeb registru obchodních údajů v průběhu minimálně tříletého referenčního období.

2.   Pokud nejsou finanční informace z minulosti uvedené v odstavci 1 k dispozici, žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje tyto informace o žadateli:

a)

pro forma prohlášení prokazující řádné zdroje a očekávanou obchodní situaci šest měsíců po registraci;

b)

průběžnou finanční zprávu, pokud finanční výkazy za požadované období dosud nejsou k dispozici;

c)

výkaz o finančním stavu, jako je rozvaha, výsledovka, změny ve vlastním kapitálu a peněžních tocích a poznámky obsahující souhrn účetních politik a další vysvětlující poznámky.

3.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje auditované roční finanční výkazy jakékoli mateřské společnosti za tři účetní období předcházející datu žádosti.

4.   Žádost o registraci registru obchodních údajů rovněž obsahuje tyto finanční informace o žadateli:

a)

nástin budoucích plánů týkajících se založení dceřiných společností a jejich umístění;

b)

popis obchodních činností, které zamýšlí žadatel provádět, s upřesněním činností veškerých dceřiných společností nebo poboček.

ODDÍL 6

Střety zájmů

Článek 13

Zvládání střetů zájmů

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje tyto informace o strategiích a postupech, které žadatel zavedl pro zvládání střetů zájmů:

a)

strategie a postupy týkající se identifikace a zvládání střetů zájmů a informování o nich a popis procesu používaného k zajištění toho, aby si příslušné osoby byly těchto strategií a postupů vědomy;

b)

jakákoli další opatření a kontroly zavedené k zajištění toho, aby byly splněny požadavky ohledně zvládání střetů zájmů uvedené v písmeni a).

Článek 14

Důvěrnost

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje vnitřní strategie a mechanismy bránící jakémukoli využití informací uložených v budoucím registru obchodních údajů:

a)

pro neoprávněné účely;

b)

pro poskytnutí důvěrných informací;

c)

jejichž obchodní využití není povoleno.

2.   Obsahuje popis vnitřních postupů pro udělování povolení pracovníkům k použití hesel pro přístup k údajům, přičemž se uvede účel, pro který pracovníci k údajům přistupují, rozsah prohlížených údajů a veškerá omezení využití údajů.

3.   Žadatel poskytne Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy informace o procesech vedení záznamů, v nichž je identifikován každý pracovník, jenž k údajům přistupuje, čas přístupu, povaha prohlížených údajů a účel přístupu.

Článek 15

Přehled střetů zájmů a jejich zmírňování

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje přehled (aktuální v době podání žádosti) existujících významných střetů zájmů ve vztahu k jakýmkoli doplňkovým nebo jiným souvisejícím službám poskytovaným žadatelem a popis toho, jak jsou tyto střety zájmů zvládány.

2.   Pokud je žadatel součástí skupiny, zahrne do přehledu jakékoli významné střety zájmů vyplývající z existence jiných podniků ve skupině a popis toho, jak jsou tyto střety zájmů zvládány.

ODDÍL 7

Zdroje a postupy

Článek 16

Zdroje v oblasti informačních technologií a outsourcing

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje popis těchto záležitostí:

a)

systémů a uživatelských zařízení vytvořených žadatelem za účelem poskytování služeb klientům, včetně kopie jakéhokoli uživatelského manuálu a vnitřních postupů;

b)

investiční politiky a strategie obnovy týkajících se zdrojů informačních technologií žadatele;

c)

dohod o outsourcingu, které žadatel uzavřel, spolu s metodami používanými ke sledování kvality funkcí zajišťovaných formou outsourcingu a kopiemi smluv, jimiž se tato ujednání řídí.

Článek 17

Doplňkové služby

Pokud žadatel, podnik v jeho skupině nebo podnik, s nímž má žadatel významnou smlouvu týkající se služeb pro obchodování nebo služeb po uzavření obchodu, nabízí nebo má v plánu nabízet jakékoli doplňkové služby, jeho žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje popis:

a)

doplňkových služeb, které žadatel nebo jeho mateřská skupina provádí, a popis jakýchkoli smluv registru obchodních údajů se společnostmi nabízejícími služby pro obchodování, služby po uzavření obchodu nebo jiné související služby, jakož i kopie takových smluv;

b)

postupů a strategií, které zajistí provozní oddělení služeb registru obchodních údajů žadatele od ostatních linií podnikání, a to včetně případů, kdy samostatnou linii podnikání provozuje registr obchodních údajů, společnost patřící do jeho holdingové společnosti nebo jakákoli jiná společnost, s níž má významnou smlouvu v souvislosti s obchodováním, operacemi po uzavření obchodu nebo linií podnikání.

ODDÍL 8

Pravidla pro přístup

Článek 18

Transparentnost v souvislosti s pravidly pro přístup

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje:

a)

strategie a postupy pro přístup, na jejichž základě uživatelé přistupují k údajům v registru obchodních údajů, včetně veškerých procesů, v jejichž rámci musí uživatelé doplňovat nebo měnit zaregistrované smlouvy;

b)

kopii podmínek stanovujících práva a povinnosti uživatelů;

c)

popis různých kategorií přístupu dostupných uživatelům, existuje-li více než jedna;

d)

strategie a postupy ohledně přístupu, na jejichž základě mají ostatní poskytovatelé služeb nediskriminační přístup k informacím uchovávaným registrem obchodních údajů, pokud k tomu příslušné protistrany daly souhlas.

Článek 19

Transparentnost v souvislosti s mechanismy dodržování předpisů a správností údajů

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje postupy zavedené žadatelem s cílem ověřit:

a)

že oznamující protistrana nebo subjekt předkládající údaje dodržely požadavky na oznamování;

b)

správnost oznamovaných informací;

c)

že pokud protistrany podávají oznámení různým registrům obchodních údajů, dané údaje je možné srovnat.

Článek 20

Transparentnost v souvislosti s cenovou politikou

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje žadatelův popis jeho:

a)

cenové politiky včetně jakýchkoli existujících slev a rabatů a podmínek využití uvedených snížení;

b)

struktury poplatků za poskytování jakýchkoli doplňkových služeb, včetně odhadovaných nákladů na služby registru obchodních údajů a doplňkové služby, spolu s podrobnostmi o metodách účtování oddělených nákladů, které mohou žadateli vzniknout při poskytování služeb registru obchodních údajů a doplňkových služeb;

c)

metod užívaných ke zpřístupňování informací klientům, zejména vykazujícím jednotkám, a potenciálním klientům, včetně kopie struktury poplatků, v níž musí být služby registru obchodních údajů oddělené od doplňkových služeb.

ODDÍL 9

Funkční spolehlivost

Článek 21

Operační riziko

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje:

a)

podrobný popis dostupných zdrojů a postupů vytvořených pro identifikaci a zmírnění operačního rizika a jakýchkoli jiných významných rizik, jimž je žadatel vystaven, včetně kopie příslušných manuálů a vnitřních postupů;

b)

popis čistých likvidních aktiv financovaných vlastním kapitálem, určených ke krytí možných běžných ztrát z činnosti v zájmu pokračujícího poskytování služeb v rámci fungujícího podniku, a posouzení dostatečnosti finančních zdrojů žadatele pro účely krytí operačního rizika ukončení nebo reorganizace kritických operací a služeb po období nejméně šesti měsíců;

c)

plán zachování provozu žadatele a popis postupu jeho aktualizace. Plán obsahuje zejména:

i)

veškeré obchodní procesy, postupy eskalace a související systémy, které mají kritický význam pro zajištění služeb žadatele o registraci registru obchodních údajů, včetně veškerých relevantních služeb zajišťovaných v rámci outsourcingu a včetně strategie, politiky a cílů registru obchodních údajů pro zajištění kontinuity těchto procesů,

ii)

ujednání s ostatními poskytovateli infrastruktury finančního trhu, včetně ostatních registrů obchodních údajů,

iii)

mechanismy zajišťující minimální úroveň kritických funkcí a očekávaný časový rozvrh plné obnovy uvedených procesů,

iv)

maximální přijatelnou dobu obnovy obchodních procesů a systémů s ohledem na lhůtu pro podávání zpráv registrům obchodních údajů stanovenou v článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012 a na objem údajů, který musí registr obchodních údajů v uvedeném denním období zpracovat,

v)

postupy zabývající se zaznamenáváním a přezkumem incidentů,

vi)

testovací program a výsledky veškerých testů,

vii)

počet dostupných alternativních technických a operačních prostorů, jejich umístění, zdroje ve srovnání s hlavními prostory a postupy zachování provozu stanovené pro případ, kdy je nutné použít alternativní prostory,

viii)

informace o přístupu k alternativním prostorám činnosti, aby mohli pracovníci zajistit kontinuitu služeb, pokud hlavní kancelářské prostory nejsou k dispozici;

d)

popis mechanismů zajišťujících činnost registru obchodních údajů žadatele v případě přerušení a popis účasti uživatelů registru obchodních údajů a jiných třetích osob na těchto mechanismech.

ODDÍL 10

Vedení záznamů

Článek 22

Strategie vedení záznamů

1.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje informace o přijetí a správě údajů, včetně veškerých strategií a postupů, které žadatel zavedl s cílem zajistit:

a)

včasnou a správnou registraci oznamovaných informací;

b)

že jsou údaje uchovávány online i offline;

c)

že jsou údaje řádně zálohovány pro účely zachování provozu.

2.   Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje popis systémů vedení záznamů, strategie a postupy používané k zajištění toho, aby byly řádně zaznamenávány změny informací a aby probíhal správný výpočet pozic v souladu s příslušnými požadavky právních a správních předpisů.

ODDÍL 11

Dostupnost údajů

Článek 23

Mechanismy pro dostupnost údajů

Žádost o registraci registru obchodních údajů obsahuje popis zdrojů, metod a způsobů, které žadatel použije k usnadnění přístupu k informacím v souladu s čl. 81 odst. 1, 3 a 5 nařízení (EU) č. 648/2012 o transparentnosti a dostupnosti údajů, jakož i:

a)

popis zdrojů, metod a způsobů, které registr obchodních údajů použije k usnadnění přístupu k údajům obsaženým v registru pro veřejnost v souladu s čl. 81 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012 a četnost aktualizací, spolu s kopií konkrétních manuálů a vnitřních strategií;

b)

popis zdrojů, metod a způsobů, které registr obchodních údajů použije k usnadnění přístupu ke svým informacím pro příslušné orgány v souladu s čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, četnost aktualizací a kontroly a ověřování, jež může registr obchodních údajů zřídit pro filtrování přístupu, spolu s kopií konkrétních manuálů a vnitřních strategií;

c)

popis zdrojů, metod a způsobů, které registr obchodních údajů použije k usnadnění přístupu ke svým informacím pro protistrany ze smluv v souladu s čl. 80 odst. 5 nařízení (EU) č. 648/2012 a četnost aktualizací, spolu s kopií konkrétních manuálů a vnitřních strategií.

Článek 24

Ověřování přesnosti a úplnosti žádosti

1.   K veškerým informacím předloženým Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy v průběhu registrace se přikládá průvodní dopis podepsaný členem rady registru obchodních údajů a členem vrcholného vedení, jenž potvrzuje, že předložené informace jsou ke dni podání přesné a úplné podle jejich nejlepšího vědomí a svědomí.

2.   Pokud je to na místě, připojí se k uvedeným informacím rovněž příslušná podniková právní dokumentace osvědčující přesnost údajů.

Článek 25

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

(4)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87.


Top