Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0151

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 151/2013 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují údaje, jež mají registry obchodních údajů zveřejnit a zpřístupnit, a provozní normy, které umožní agregovat a porovnávat údaje a přistupovat k těmto údajům Text s významem pro EHP

OJ L 52, 23.2.2013, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014 P. 48 - 51

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/151/oj

23.2.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 52/33


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 151/2013

ze dne 19. prosince 2012,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují údaje, jež mají registry obchodních údajů zveřejnit a zpřístupnit, a provozní normy, které umožní agregovat a porovnávat údaje a přistupovat k těmto údajům

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (2), a zejména na čl. 81 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je velmi důležité jasně identifikovat relevantní smlouvy a jejich příslušné protistrany. Na základě funkčního přístupu by subjekty, které přistupují k údajům registrů obchodních údajů, měly být posuzovány v souladu se svými pravomocemi a s úkoly, jež vykonávají.

(2)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy by měl mít přístup ke všem údajům o obchodech v držení registrů obchodních údajů pro účely dohledu nad registry obchodních údajů, aby byl schopen žádat o informace, přijímat vhodná opatření v oblasti dohledu a rovněž kontrolovat, zda by registrace registru obchodních údajů měla být zachována či zrušena.

(3)

S ohledem na jeho pravomoci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (3) a nařízení (EU) č. 648/2012 by měl být Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy udělen přístup na základě různých mandátů. Přístup jednotlivých pracovníků Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy k údajům by měl odpovídat každému z uvedených konkrétních mandátů.

(4)

Evropská rada pro systémová rizika (ESRB), Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a příslušní členové Evropského systému centrálních bank (ESCB) včetně některých národních centrálních bank a relevantních orgánů pro cenné papíry a trhy v Unii mají mandát ke sledování a zachování finanční stability v Unii, a měli by proto pro účely svých příslušných úkolů v této souvislosti mít přístup k údajům o obchodech všech protistran.

(5)

Orgány dohledu nad ústředními protistranami potřebují mít přístup, aby mohly účinně vykonávat své povinnosti ve vztahu k nim, a měly by proto mít přístup ke všem informacím nezbytným pro toto pověření.

(6)

Přístup příslušných členů ESCB slouží k plnění jejich základních úkolů, zejména funkcí emisní centrální banky, jejich mandátu ohledně finanční stability a v některých případech obezřetnostního dohledu nad některými protistranami. Jelikož mají někteří členové ESCB na základě vnitrostátních právních předpisů různé mandáty, měl by jim být udělen přístup k údajům v souladu s různými mandáty uvedenými v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012.

(7)

Hlavní povinností relevantních orgánů pro cenné papíry a trhy v Unii je ochrana investorů v jejich příslušných jurisdikcích a měl by jim být udělen přístup k údajům o obchodech týkajícím se trhů, účastníků, produktů a podkladových nástrojů, které spadají do jejich mandátu v oblasti dohledu a prosazování předpisů.

(8)

Orgánům jmenovaným podle článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí (4) by měl být udělen přístup k obchodům s akciovými deriváty, pokud je podkladový nástroj přijat k obchodování na regulovaném trhu v jejich jurisdikci, nebo má jeho emitent sídlo v jejich jurisdikci nebo je předkladatelem nabídky pro takovou společnost a protiplnění, jež nabízí, zahrnuje cenné papíry.

(9)

Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů by měl být udělen přístup pro účely sledování velkoobchodních trhů s energií s cílem odhalovat a odvracet zneužívání trhu ve spolupráci s vnitrostátními regulačními orgány a pro účely sledování velkoobchodních trhů s energií s cílem odhalovat a odvracet zneužívání trhu podle nařízení Evropského parlamentu (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (5). Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů by proto měla mít přístup ke všem údajům v držení registru obchodních údajů, které se týkají energetických derivátů.

(10)

Nařízení (EU) č. 648/2012 zahrnuje pouze obchodní údaje a nikoli údaje před uskutečněním obchodu, jako jsou příkazy k obchodování podle nařízení (EU) č. 1227/2011. Registry obchodních údajů by proto v tomto ohledu neměly být pro Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů považovány za vhodný zdroj informací.

(11)

V rámci funkčního přístupu k nahlížení do údajů v držení registrů obchodních údajů představuje obezřetnostní dohled zásadní součást. Podobně mohou mít různé orgány mandát k obezřetnostnímu dohledu. Proto by měly všechny orgány uvedené v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 mít přístup k údajům o obchodech příslušných subjektů.

(12)

Subjekty, které přistupují k údajům registru obchodních údajů podle čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, by měly zachovávat a provádět postupy zajišťující, že k informacím budou přistupovat pouze příslušné osoby, a to za řádně definovaným a právně podloženým účelem, přičemž tyto postupy budou rovněž jasně uvádět případné další osoby oprávněné přistupovat k těmto údajům.

(13)

Přístup k údajům by měl být uvažován na třech úrovních agregace. Údaje o obchodech by měly zahrnovat podrobnosti o jednotlivých obchodech, údaje o pozicích by se měly týkat údajů o celkových pozicích podle podkladového nástroje/produktu pro jednotlivé protistrany a agregované nominální údaje by měly odpovídat celkovému objemu pozic podle podkladového nástroje/produktu bez podrobností o protistranách. Udělení přístupu k údajům o obchodech by rovněž znamenalo přístup k celkovým údajům o pozicích. Udělení přístupu k údajům o pozicích by rovněž znamenalo přístup k agregovaným údajům, ale ne k údajům o obchodech. Naopak přístup k agregovaným nominálním údajům by měl být méně členěnou kategorií a neměl by umožňovat přístup k údajům o pozicích nebo obchodech.

(14)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.

(15)

Před předložením návrhů regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy v souladu s článkem 10 nařízení (EU) č. 1095/2010 konzultoval příslušné orgány a členy ESCB. Orgán ESMA rovněž uskutečnil otevřené veřejné konzultace o těchto návrzích regulačních technických norem, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zveřejňování agregovaných údajů

1.   Registry obchodních údajů zveřejní údaje stanovené v čl. 81 odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012, zahrnující alespoň:

a)

následující rozpis celkových otevřených pozic podle kategorie derivátů:

i)

komoditní,

ii)

úvěrové,

iii)

měnové,

iv)

akciové,

v)

úrokové,

vi)

ostatní;

b)

následující rozpis celkového objemu obchodů podle kategorie derivátů:

i)

komoditní,

ii)

úvěrové,

iii)

měnové,

iv)

akciové,

v)

úrokové,

vi)

ostatní;

c)

následující rozpis celkových hodnot podle kategorie derivátů:

i)

komoditní,

ii)

úvěrové,

iii)

měnové,

iv)

akciové,

v)

úrokové,

vi)

ostatní.

2.   Údaje se zveřejní na internetové stránce nebo online portálu, jež jsou snadno dostupné pro veřejnost, a alespoň jednou týdně se aktualizují.

Článek 2

Přístup k údajům ze strany příslušných orgánů

1.   Registr obchodních údajů poskytne Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy přístup k veškerým údajům o obchodech za účelem výkonu pravomocí tohoto orgánu v oblasti dohledu.

2.   Evropský orgán pro cenné papíry a trhy přijme vnitřní postupy k zajištění přiměřeného přístupu pracovníků a jakýchkoli relevantních omezení přístupu v souvislosti s těmi činnostmi v rámci mandátu tohoto orgánu, které nesouvisejí s dohledem.

3.   Registr obchodních údajů poskytne Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů přístup k veškerým údajům o obchodech týkajícím se derivátů, jejichž podkladovým aktivem je energie nebo emisní povolenky.

4.   Registr obchodních údajů poskytne příslušnému orgánu provádějícímu dohled nad ústřední protistranou, případně příslušnému členovi Evropského systému centrálních bank (ESCB) provádějícímu dohled nad ústřední protistranou, přístup k veškerým údajům o obchodech, u nichž ústřední protistrana provedla clearing nebo jež oznámila.

5.   Registr obchodních údajů poskytne příslušnému orgánu provádějícímu dohled nad převodními místy oznámených smluv přístup k veškerým údajům o obchodech týkajících se smluv provedených v uvedených převodních místech.

6.   Registr obchodních údajů poskytne orgánu dohledu jmenovanému podle článku 4 směrnice 2004/25/ES převzetí přístup k veškerým údajům o obchodech týkajícím se derivátů, jejichž podkladovým aktivem je cenný papír vydaný společností, která splňuje jednu z těchto podmínek:

a)

je přijata k obchodování na regulovaném trhu v jeho jurisdikci;

b)

má sídlo, nebo – pokud nemá sídlo – ústředí v jeho jurisdikci;

c)

je předkladatelem nabídky pro subjekty uvedené v písmeni a) nebo b) a protiplnění, jež nabízí, zahrnuje cenné papíry.

7.   Údaje, jež mají být poskytnuty v souladu s odstavcem 6, musí zahrnovat informace o:

a)

podkladových cenných papírech;

b)

kategorii derivátů;

c)

označení pozice;

d)

počtu referenčních cenných papírů;

e)

protistranách derivátu.

8.   Registr obchodních údajů poskytne relevantním orgánům pro cenné papíry a trhy v Unii uvedeným v čl. 81 odst. 3 písm. h) nařízení (EU) č. 648/2012 přístup k veškerým údajům o obchodech týkajícím se trhů, účastníků, smluv a podkladových nástrojů spadajících do působnosti dotyčného orgánu podle jeho příslušných pravomocí a mandátů v oblasti dohledu.

9.   Registr obchodních údajů poskytne Evropské radě pro systémová rizika, Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a příslušným členům ESCB údaje o obchodech:

a)

za všechny protistrany v jejich příslušných jurisdikcích;

b)

za derivátové smlouvy, jejichž referenční subjekt se nachází v jejich příslušné jurisdikci nebo jejichž referenčním závazkem je státní dluhopis příslušné jurisdikce.

10.   Registr obchodních údajů poskytne příslušnému členovi ESCB přístup k údajům o pozicích derivátových smluv v měně emitované uvedeným členem.

11.   Registr obchodních údajů pro účely obezřetnostního dohledu nad protistranami podléhajícími oznamovací povinnosti poskytne příslušným subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 přístup k veškerým údajům o obchodech těchto protistran.

Článek 3

Orgány třetích zemí

1.   Ve vztahu k příslušnému orgánu třetí země, která s Unií uzavřela mezinárodní dohodu podle článku 75 nařízení (EU) č. 648/2012, poskytne registr obchodních údajů údaje s ohledem na mandát a pravomoci orgánu třetí země a v souladu s ustanoveními příslušné mezinárodní dohody.

2.   Ve vztahu k příslušnému orgánu třetí země, která s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy uzavřela ujednání o spolupráci podle článku 76 nařízení (EU) č. 648/2012, poskytne registr obchodních údajů údaje s ohledem na mandát a pravomoci orgánu třetí země a v souladu s ustanoveními příslušného ujednání o spolupráci.

Článek 4

Provozní normy pro agregaci a porovnávání údajů

1.   Registr obchodních údajů poskytne subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 přístup v souladu s komunikačními postupy a standardy pro zasílání zpráv a referenční údaje, jež jsou běžně používány na mezinárodní úrovni.

2.   Protistrany obchodu pro každou derivátovou smlouvu vygenerují specifický identifikační kód obchodu, aby registrům obchodních údajů umožnily agregaci a porovnávání údajů mezi různými registry obchodních údajů.

Článek 5

Provozní normy pro přístup k údajům

1.   Registr obchodních údajů zaznamená informace o přístupu k údajům poskytnutým subjektům uvedeným v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 zahrnují:

a)

rozsah konzultovaných údajů;

b)

odkaz na právní ustanovení, která podle nařízení (EU) č. 648/2012 a podle tohoto nařízení udělují přístup k těmto údajům.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

(4)  Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 12.

(5)  Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1.


Top