EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0772

Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2002 a ze dne 23. září 2002, kterým se mění Akt o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí 76/787/ESUO, EHS, Euratom

OJ L 283, 21.10.2002, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 228, 1.9.2009, p. 47–50 (BG, RO)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 54 - 57

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/772/oj

32002D0772Úřední věstník L 283 , 21/10/2002 S. 0001 - 0004


Rozhodnutí Rady

ze dne 25. června 2002 a ze dne 23. září 2002,

kterým se mění Akt o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí 76/787/ESUO, EHS, Euratom

(2002/772/ES, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 190 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na čl. 108 odst. 3 a 4 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropského parlamentu [1],

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je třeba změnit tak, aby volby členů všeobecným a přímým hlasováním mohly probíhat podle zásad společných všem členským státům, aby se však zároveň členským státům ponechala možnost používat odpovídající vnitrostátní ustanovení v případech, jež nejsou upraveny tímto rozhodnutím.

(2) V zájmu lepší čitelnosti aktu ve znění tohoto rozhodnutí je třeba přečíslovat jeho ustanovení, což umožní přehlednější úplné znění,

PŘIJALA následující ustanovení a doporučuje je členským státům k přijetí v souladu s jejich ústavními předpisy:

Článek 1

Akt o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom [3] (dále jen "akt z roku 1976") se podle ustanovení tohoto článku mění takto:

1. V aktu z roku 1976 se slova "zastupitel" nebo "zastupitel v Evropském parlamentu" nahrazují slovy "člen Evropského parlamentu".

2. Článek 1 se nahrazuje tímto:

"Článek 1

1. V každém členském státu jsou členové Evropského parlamentu voleni podle zásad poměrného zastoupení na základě kandidátních listin nebo jednotlivých převoditelných hlasů.

2. Členské státy mohou umožnit hlasování na základě kandidátní listiny s přednostními hlasy postupem, který stanoví.

3. Volby probíhají všeobecným a přímým hlasováním a musí být svobodné a tajné."

3. Článek 2 se nahrazuje těmito články:

"Článek 2

Členské státy mohou podle své konkrétní vnitrostátní situace zřizovat pro volby do Evropského parlamentu volební obvody nebo jiným způsobem dále členit své volební oblasti, aniž tím je celkově dotčen poměrný charakter volebního systému.

Článek 2 A

Členské státy mohou stanovit minimální práh pro přidělení mandátů. Tento práh však nesmí být na vnitrostátní úrovni stanoven tak, aby přesahoval 5 % odevzdaných hlasů.

Článek 2 B

Každý členský stát může stanovit strop pro výdaje kandidátů ve volební kampani."

4. Článek 3 se mění takto:

a) zrušuje se odstavec 1 a dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2;

b) v novém odstavci 1 se slova "Toto pětileté období" nahrazují slovy "Pětileté období, na které jsou voleni členové Evropského parlamentu";

c) v novém odstavci 2 se odkaz na "odst. 2" nahrazuje odkazem na "odst. 1".

5. V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Členové Evropského parlamentu požívají výsad a imunit, jež se na ně vztahují podle Protokolu ze dne 8. dubna 1965 o výsadách a imunitách Evropských společenství."

6. Článek 5 se zrušuje.

7. Článek 6 se mění takto:

a) v odstavci 1:

i) na konci třetí odrážky se doplňují slova "nebo Soudu prvního stupně";

ii) mezi dosavadní třetí a čtvrtou odrážku se vkládá nová odrážka, která zní:

"— člena Výkonné rady Evropské centrální banky,";

iii) mezi dosavadní čtvrtou a pátou odrážku se vkládá nová odrážka, která zní:

"— veřejného ochránce práv Evropských společenství,";

iv) v dosavadní páté odrážce se zrušují slova "člena Poradního výboru Evropského společenství uhlí a oceli a";

v) v dosavadní šesté odrážce se zrušují slova "Evropského společenství uhlí a oceli,";

vi) dosavadní osmá odrážka se nahrazuje tímto:

"— činného úředníka nebo zaměstnance orgánů Evropských společenství nebo k nim připojených specializovaných subjektů nebo Evropské centrální banky.";

b) dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4 a za odstavec 1 se vkládá nový odstavec, který zní:

"2. Od voleb do Evropského parlamentu v roce 2004 je funkce člena Evropského parlamentu neslučitelná s funkcí člena vnitrostátního parlamentu.

Odchylně od tohoto pravidla a aniž je dotčen odstavec 3:

- mohou členové irského národního parlamentu zvolení při následných volbách do Evropského parlamentu vykonávat souběžně oba mandáty až do příštích voleb do irského národního parlamentu, kdy se použije první pododstavec tohoto odstavce,

- mohou členové parlamentu Spojeného království, kteří jsou během pětiletého období před volbami do Evropského parlamentu v roce 2004 rovněž členy Evropského parlamentu, vykonávat souběžně oba mandáty až do voleb do Evropského parlamentu v roce 2009, kdy se použije první pododstavec tohoto odstavce.";

c) v novém odstavci 3 se slovo "stanovit" nahrazuje slovem "rozšířit" a odkaz na "čl. 7 odst. 2" se nahrazuje odkazem na "článek 7";

d) v novém odstavci 4 se odkaz na "odstavce 1 a 2" nahrazuje odkazem na "odstavce 1, 2 a 3".

8. Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

S výhradou ustanovení tohoto aktu se volební postup v každém členském státě řídí vnitrostátními předpisy.

Těmito vnitrostátními předpisy, jež mohou případně zohledňovat zvláštnosti v členských státech, nesmí být celkově dotčen poměrný charakter volebního systému."

9. Článek 9 se mění takto:

a) v odstavci 1 se slova "v den určený" nahrazují slovy "v den a hodiny určené";

b) v odstavci 2 se slova "Sčítání hlasů smí začít" nahrazují slovy "Členský stát smí oficiálním způsobem zveřejnit dotyčné volební výsledky";

c) odstavec 3 se zrušuje.

10. Článek 10 se mění takto:

a) v odstavci 1 se slova "období uvedené v čl. 9 odst. 1" nahrazují slovy "dobu konání voleb";

b) v odst. 2 druhém pododstavci se slova "určí Rada po konzultaci se Shromážděním jednomyslně jiné období, jež nepředchází ani nenásleduje období určené podle předchozího pododstavce o více než jeden měsíc" nahrazují slovy "určí Rada po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně alespoň jeden rok před uplynutím pětiletého období uvedeného v článku 3 jiné období, jež nepředchází období určené podle předchozího pododstavce o více než dva měsíce a nenásleduje po něm o více než jeden měsíc";

c) v odstavci 3 se zrušují slova "článek 22 Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli", slova "Evropského hospodářského společenství" se nahrazují slovy "Evropského společenství" a slova "období uvedeného v čl. 9 odst. 1" se nahrazují slovy "doby konání voleb".

11. V článku 11 se zrušují slova "Do vstupu v platnost jednotného volebního postupu uvedeného v čl. 7 odst. 1" a zbývající věta zní takto: "Evropský parlament ověřuje mandáty svých členů".

12. Článek 12 se nahrazuje tímto:

"Článek 12

1. Místo se uprázdní zánikem mandátu člena Evropského parlamentu v případě jeho rezignace nebo smrti nebo v případě, že je mandátu zbaven.

2. S výhradou jiných ustanovení tohoto aktu stanoví každý členský stát vhodné postupy pro obsazení místa, jež se uprázdní během pětiletého funkčního období uvedeného v článku 3, na zbytek tohoto období.

3. Jestliže právní předpisy členského státu výslovně stanoví zbavení mandátu člena Evropského parlamentu, zaniká jeho mandát podle těchto právních předpisů. Příslušné vnitrostátní orgány o tom uvědomí Evropský parlament.

4. Uprázdní-li se místo rezignací nebo smrtí, uvědomí o tom předseda Evropského parlamentu neprodleně příslušné orgány dotyčného členského státu."

13. Článek 14 se zrušuje.

14. Článek 15 se nahrazuje tímto:

"Článek 15

Tento akt byl sepsán v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, irském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Přílohy II a III jsou nedílnou součástí tohoto aktu."

15. Příloha I se zrušuje.

16. V příloze III se zrušuje prohlášení vlády Spolkové republiky Německo.

Článek 2

1. Dosavadní články a přílohy aktu z roku 1976 ve znění tohoto rozhodnutí se nově označují v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze k tomuto rozhodnutí, která tvoří jeho nedílnou součást.

2. Křížové odkazy na články a přílohy aktu z roku 1976 se odpovídajícím způsobem upravují. Stejně je tomu s odkazy na tyto články a na další členění, obsaženými ve Smlouvách Společenství.

3. Odkazy na dosavadní články aktu z roku 1976 obsažené v jiných dokumentech nebo aktech se považují za odkazy na články aktu z roku 1976 nově označené podle odstavce 1 a na odstavce těchto článků nově označené tímto rozhodnutím.

Článek 3

1. Změny podle článků 1 a 2 nabývají účinku prvním dnem měsíce následujícího po přijetí ustanovení tohoto rozhodnutí členskými státy podle jejich ústavních pravidel.

2. Členské státy oznámí generálnímu sekretariátu Rady ukončení svých vnitrostátních postupů.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropských společenství.

V Lucemburku dne 25. června 2002.

Za Radu

předseda

J. Matas I Palou

V Bruselu dne 23. září 2002.

Za Radu

předsedkyně

M. Fischer Boel

[1] Úř. věst. C 292, 21.9.1998, s. 66.

[2] Stanovisko ze dne 12. června 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. L 278, 8.10.1976, s.1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Srovnávací tabulka uvedená v článku 2 rozhodnutí Rady 2002/772/ES, Euratom ze dne 25. června 2002 a ze dne 23. září 2002, kterým se mění Akt o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, jenž je připojen k rozhodnutí 76/787/ESUO, EHS, Euratom

Dosavadní číslování | Nové číslování |

Článek 1 | Článek 1 |

Článek 2 | Článek 2 |

Článek 2 A | Článek 3 |

Článek 2 B | Článek 4 |

Článek 3 | Článek 5 |

Článek 4 | Článek 6 |

Článek 5 (zrušen) | — |

Článek 6 | Článek 7 |

Článek 7 | Článek 8 |

Článek 8 | Článek 9 |

Článek 9 | Článek 10 |

Článek 10 | Článek 11 |

Článek 11 | Článek 12 |

Článek 12 | Článek 13 |

Článek 13 | Článek 14 |

Článek 14 (zrušen) | — |

Článek 15 | Článek 15 |

Příloha I (zrušena) | — |

Příloha II | Příloha I |

Příloha III | Příloha II |

--------------------------------------------------

Top