EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0448

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 448/2014 ze dne 2. května 2014 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1035/2011 aktualizací odkazů na přílohy Chicagské úmluvy Text s významem pro EHP

OJ L 132, 3.5.2014, p. 53–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2020; Implicitně zrušeno 32017R0373

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/448/oj

3.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 132/53


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 448/2014

ze dne 2. května 2014,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1035/2011 aktualizací odkazů na přílohy Chicagské úmluvy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (1), a zejména na články 4, 6 a 7 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (2), a zejména na čl. 8b odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1035/2011 (3) stanoví prováděcí pravidla pro poskytování letových navigačních služeb. Tato prováděcí pravidla uplatňují standardy a povinnosti stanovené v Úmluvě o mezinárodním civilním letectví podepsané v Chicagu dne 7. prosince 1944 (Chicagská úmluva) v souladu s cíli stanovenými v čl. 1 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (4) a čl. 2 odst. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 216/2008.

(2)

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) nedávno změnila přílohy 3, 4, 10, 11, 14 a 15 Chicagské úmluvy. Změny příloh 3, 4, 10, 11, změna 11-A přílohy 14 a změna přílohy 15 vstoupily v platnost dne 14. listopadu 2013, kdežto změna 11-B přílohy 14 vstoupí v platnost dne 14. listopadu 2014.

(3)

Jak je uvedeno ve 14. bodě odůvodnění prováděcího nařízení (EU) č. 1035/2011, letové navigační služby by až do úplného provedení příslušných standardů ICAO do práva Unie měly být provozovány v souladu s příslušnými standardy ICAO. Totéž platí pro revidované standardy vyplývající z nedávných změn příloh Chicagské úmluvy. Odkazy na Úmluvu obsažené v prováděcím nařízení (EU) č. 1035/2011 by proto měly být odpovídajícím způsobem aktualizovány.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe zřízeného článkem 5 nařízení (ES) č. 549/2004,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 1035/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. května 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1035/2011 ze dne 17. října 2011, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb a mění nařízení (ES) č. 482/2008 a (EU) č. 691/2010 (Úř. věst. L 271, 18.10.2011, s. 23).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1).


PŘÍLOHA

1.

V příloze I bodě 2.2.1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Informace uvedené v písmenech a) a b) musí být v souladu s vnitrostátním plánem výkonnosti nebo plánem výkonnosti funkčních bloků vzdušného prostoru uvedeným v článku 11 nařízení (ES) č. 549/2004, a pokud jde o údaje o provozní bezpečnosti, v příslušných případech musí být v souladu se státním programem provozní bezpečnosti uvedeným ve standardu 3.1.1 přílohy 19 Úmluvy o mezinárodní civilním letectví.“

2.

V příloze II bodě 4 se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

příloha 10 O civilní letecké telekomunikační službě, Svazek II – spojovací postupy, včetně těch, které mají status PANS (postupy pro letové navigační služby), 6. vydání, říjen 2001, včetně všech změn až po č. 88-A včetně;

c)

příloha 11 Letové provozní služby, 13. vydání, červenec 2001, včetně všech změn až po č. 49 včetně a v příslušných případech prováděcí nařízení (EU) č. 923/2012 (1).

(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Úř. věst. L 281, 13.10.2012).“"

3.

V příloze III bodě 2 se písmena a), b) a c) nahrazují tímto:

„a)

aniž je dotčeno prováděcí nařízení (EU) č. 923/2012, Příloha 3 Meteorologie, 18. vydání, červenec 2013, včetně všech změn až po č. 76 včetně;

b)

příloha 11 Letové provozní služby, 13. vydání, červenec 2001, včetně všech změn až po č. 49 včetně a v příslušných případech prováděcí nařízení (EU) č. 923/2012;

c)

aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 139/2014 (2), příloha 14 Letiště v následujících verzích:

i)

svazek I o navrhování a provozování letišť, 6. vydání, červenec 2013, včetně všech změn až po č. 11-A včetně a počínaje dnem 13. listopadu 2014 také včetně změny 11-B,

ii)

svazek II Heliporty, 4. vydání, červenec 2013, včetně všech změn až po č. 5 včetně.

(2)  Nařízení (EU) č. 139/2014 ze dne 12. února 2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 44, 14.2.2014, s. 1).“"

4.

V příloze IV bodě 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

v následujících přílohách k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví do té míry, do jaké souvisejí s poskytováním leteckých informačních služeb v dotyčném vzdušném prostoru:

i)

příloha 3 Meteorologie, 18. vydání, červenec 2013, včetně všech změn až po č. 76 včetně,

ii)

příloha 4 Letecké mapy, 11. vydání, červenec 2009, včetně všech změn až po č. 57 včetně,

iii)

aniž je dotčeno nařízení (EU) č. 73/2010, příloha 15 o letecké informační službě, 14. vydání, červenec 2013, včetně všech změn až po č. 37 včetně.“

5.

V příloze V bodě 3 se písmena a) až e) nahrazují tímto:

„a)

svazek I – Radionavigační prostředky, 6. vydání, červenec 2006, včetně všech změn až po č. 88-A včetně;

b)

svazek II – Spojovací postupy, včetně těch, které mají status PANS (postupy pro letové navigační služby), 6. vydání, říjen 2001, včetně všech změn až po č.88-A včetně;

c)

svazek III – Komunikační systémy, 2. vydání, červenec 2007, včetně všech změn až po č. 88-A včetně;

d)

svazek IV – Přehledový radar a protisrážkový systém, 4. vydání, červenec 2007, včetně všech změn až po č. 88-A včetně;

e)

svazek V – Použití leteckých rádiových kmitočtů, 3. vydání, červenec 2013, včetně všech změn až po č. 88-A včetně.“Top