EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0043-20140303

Consolidated text: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství (Text s významem pro EHP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/2014-03-03

2009L0043 — CS — 03.03.2014 — 004.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/43/ES

ze dne 6. května 2009

o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 146, 10.6.2009, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

SMĚRNICE KOMISE 2010/80/EU Text s významem pro EHP ze dne 22. listopadu 2010,

  L 308

11

24.11.2010

 M2

SMĚRNICE KOMISE 2012/10/EU Text s významem pro EHP ze dne 22. března 2012,

  L 85

3

24.3.2012

 M3

SMĚRNICE KOMISE 2012/47/EU Text s významem pro EHP ze dne 14. prosince 2012,

  L 31

43

31.1.2013

►M4

SMĚRNICE KOMISE 2014/18/EU Text s významem pro EHP ze dne 29. ledna 2014,

  L 40

20

11.2.2014
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/43/ES

ze dne 6. května 2009

o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství

(Text s významem pro EHP)EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ( 1 ),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy ( 2 ),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Smlouva stanoví vytvoření vnitřního trhu a současné odstranění překážek volného pohybu zboží a služeb mezi členskými státy a vytvoření systému zajišťujícího, aby na vnitřním trhu nebyla narušována hospodářská soutěž.

(2)

Ustanovení Smlouvy vytvářející vnitřní trh se vztahují na všechny typy zboží a služeb poskytovaných za úhradu, včetně produktů pro obranné účely, ale nebrání členským státům, aby za určitých podmínek přijímaly jiná opatření v jednotlivých případech, kdy považují za nezbytné chránit své podstatné bezpečnostní zájmy.

(3)

Právní a správní předpisy členských států upravující transfer produktů pro obranné účely uvnitř Společenství obsahují rozdíly, které mohou bránit pohybu těchto produktů a mohou představovat narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu, a tím znesnadňovat inovaci, průmyslovou spolupráci a konkurenceschopnost obranného průmyslu v Evropské unii.

(4)

Cíle, které obecně sledují právní předpisy členských států, zahrnují ochranu lidských práv, míru, bezpečnosti a stability prostřednictvím systémů přísné kontroly a omezení vývozu a šíření produktů pro obranné účely do třetích zemí i do ostatních členských států.

(5)

Tato omezení pohybu produktů pro obranné účely uvnitř Společenství nelze všeobecně odstranit přímým použitím zásad volného pohybu zboží a služeb stanovených Smlouvou, neboť mohou být v jednotlivých případech oprávněná podle článku 30 nebo 296 Smlouvy, které mohou členské státy nadále uplatňovat za předpokladu, že jsou jejich podmínky splněny.

(6)

Příslušné právní předpisy členských států je proto zapotřebí harmonizovat tak, aby se zjednodušil transfer produktů pro obranné účely uvnitř Společenství za účelem zajištění řádného fungování vnitřního trhu. Tato směrnice se zabývá pouze pravidly a postupy týkajícími se produktů pro obranné účely, a tudíž se nedotýká politik členských států v oblasti transferu produktů pro obranné účely.

(7)

Harmonizace příslušných právních předpisů členských států by se neměla dotknout mezinárodních povinností a závazků členských států nebo jejich pravomocí, pokud jde o politiku vývozu produktů pro obranné účely.

(8)

Členské státy by měly být i nadále oprávněny pěstovat a rozvíjet mezivládní spolupráci, která není v rozporu s touto směrnicí.

(9)

Tato směrnice by se neměla vztahovat na produkty pro obranné účely, které jsou přes území Společenství pouze přepravovány, totiž na produkty, kterým nebylo přiděleno jiné celně schválené určení než režim vnějšího tranzitu nebo které jsou pouze umístěny do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu, kde o nich nemusí být veden záznam ve schválené skladové evidenci.

(10)

Tato směrnice by se měla vztahovat na veškeré produkty pro obranné účely, které odpovídají těm, jež jsou uvedeny na Společném vojenském seznamu Evropské unie ( 3 ), včetně jejich součástí a technologií.

(11)

Touto směrnicí by nemělo být dotčeno provádění společné akce 97/817/SZBP ze dne 28. listopadu 1997 o protipěchotních minách, přijaté Radou na základě článku J.3 Smlouvy o Evropské unii ( 4 ), ani by jí neměla být dotčena ratifikace a provádění Úmluvy o kazetové munici, podepsané v Oslu dne 3. prosince 2008, členskými státy.

(12)

Cíle ochrany lidských práv, míru, bezpečnosti a stability, které obecně sledují právní předpisy členských států omezující transfer produktů pro obranné účely, vyžadují, aby transfer těchto produktů uvnitř Společenství nadále podléhal povolení členských států původu a zárukám v přijímajících členských státech.

(13)

Vzhledem k zárukám, které poskytuje tato směrnice na ochranu uvedených cílů, by již členské státy nemusely k jejich dosažení zavádět či zachovávat další omezení, s výhradou článků 30 a 296 Smlouvy.

(14)

Touto směrnicí by nemělo být dotčeno uplatňování předpisů nezbytných z důvodů veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti. S ohledem na povahu a vlastnosti produktů pro obranné účely jsou pro účely této směrnice zvláště důležité důvody veřejného pořádku, jako například bezpečnost dopravy, bezpečnost skladování, odvrácení rizika, že se tyto produkty dostanou do nepovolaných rukou, a předcházení trestné činnosti.

(15)

Touto směrnicí není dotčeno uplatňování směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní ( 5 ), zejména formalit pro pohyb zbraní ve Společenství. Touto směrnicí rovněž není dotčeno uplatňování směrnice Rady 93/15/EHS ze dne 5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití ( 6 ), zejména ustanovení o předávání střeliva.

(16)

Jakýkoli transfer produktů pro obranné účely uvnitř Společenství by měl podléhat předchozímu povolení prostřednictvím obecných, souhrnných či individuálních licencí k transferu zveřejňovaných či udělovaných členským státem, z jehož území hodlá dodavatel uskutečnit transfer produktů pro obranné účely. Členské státy by měly mít možnost osvobodit transfery produktů pro obranné účely od povinnosti získat předchozí povolení ve zvláštních případech uvedených v této směrnici.

(17)

Členské státy by měly mít možnost odmítnout nebo udělit předchozí povolení podle svého uvážení. Povolení by v souladu se zásadami utvářejícími vnitřní trh mělo platit v celém Společenství a k průvozu přes jiné členské státy nebo ke vstupu na území jiných členských států by nemělo být vyžadováno žádné další povolení.

(18)

Členské státy by měly stanovit, jaký typ licence u produktů pro obranné účely či kategorie produktů pro obranné účely je vhodný pro každý typ transferu a s jakými podmínkami by měla být spojena každá licence k transferu s ohledem na jeho citlivost.

(19)

Pokud jde o součásti, měly by se členské státy pokud možno zdržet ukládání vývozních omezení a přijímat příjemcovo prohlášení o použití s ohledem na míru zasazení těchto součástí do vlastních produktů příjemce.

(20)

Členské státy by měly určovat příjemce licencí k transferu nediskriminačním způsobem, ledaže je to nezbytné na ochranu jejich podstatných bezpečnostních zájmů.

(21)

V zájmu zjednodušení transferů produktů pro obranné účely by členské státy měly zveřejňovat obecné licence k transferu, opravňující k transferu produktů pro obranné účely každému podniku, který splňuje podmínky stanovené v každé obecné licenci k transferu.

(22)

Měly by být zveřejňovány obecné licence k transferu pro transfery produktů pro obranné účely ozbrojeným silám, aby se výrazně zvýšila bezpečnost dodávek pro všechny členské státy, které se rozhodnou získávat tyto produkty uvnitř Společenství.

(23)

Měly by být zveřejňovány obecné licence k transferu pro transfery součástí certifikovaným evropským obranným podnikům, aby se posílila spolupráce a integrace mezi těmito podniky, zejména usnadněním optimalizace dodavatelských řetězců a úspor z rozsahu.

(24)

Členské státy zúčastněné na některém programu mezivládní spolupráce by měly mít možnost zveřejnit obecnou licenci k transferu pro transfery produktů pro obranné účely příjemcům z jiných zúčastněných členských států, které jsou nezbytné k uskutečnění uvedeného programu mezivládní spolupráce. Tím by se pro podniky usazené v zúčastněných členských státech zlepšily podmínky účasti na programech mezivládní spolupráce.

(25)

Členské státy by měly mít možnost zveřejňovat další obecné licence k transferu pro případy, kdy je vzhledem k povaze produktů či příjemců riziko ohrožení ochrany lidských práv, míru, bezpečnosti a stability velmi nízké.

(26)

Nelze-li zveřejnit obecnou licenci k transferu, měly by členské státy na žádost udělit jednotlivým podnikům souhrnnou licenci k transferu, s výjimkou případů stanovených v této směrnici. Členské státy by měly mít možnost udělovat souhrnné licence k transferu, které lze obnovovat.

(27)

Podniky by měly příslušné orgány uvědomit o použití obecných licencí k transferu, aby se zajistila ochrana lidských práv, míru, bezpečnosti a stability a aby se umožnilo transparentní hlášení o transferech produktů pro obranné účely v zájmu demokratické kontroly.

(28)

Členské státy by měly mít při určování podmínek obecných, souhrnných a individuálních licencí k transferu takovou pružnost, aby mohly pokračovat ve spolupráci v současném mezinárodním rámci vývozní kontroly. Rozhodnutí o povolení či zamítnutí vývozu je a mělo by zůstat v pravomoci každého členského státu, a proto by taková spolupráce měla vyplynout pouze z dobrovolné koordinace vývozních politik.

(29)

Aby se vyrovnalo postupné nahrazení individuální předchozí kontroly obecnou následnou kontrolou v členském státě původu produktů pro obranné účely, měly by být vytvořeny podmínky pro vzájemnou důvěru zahrnutím záruk, které zajistí, že produkty pro obranné účely nejsou vyváženy v rozporu s vývozními omezeními do třetích zemí. Tato zásada by rovněž měla být dodržována v případech, kdy před vývozem produktů pro obranné účely do třetí země proběhne několik transferů mezi členskými státy.

(30)

Členské státy spolupracují v rámci společného postoje Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu ( 7 ), na základě použití společných kritérií, jakož i oznámení o zamítnutí a mechanismů konzultace, s cílem posílit konvergenci v uplatňování politik vývozu produktů pro obranné účely do třetích zemí. Tato směrnice by neměla bránit členským státům v určování podmínek pro licence k transferu produktů pro obranné účely, včetně případných vývozních omezení, a to zejména v případech, kdy je to nutné pro účely spolupráce v rámci uvedeného společného postoje.

(31)

Dodavatelé by měli příjemce informovat o jakýchkoli omezeních spojených s licencí k transferu, aby se mohla vybudovat vzájemná důvěra ve schopnost příjemců po uskutečnění transferu dodržet tato omezení, zejména v případě žádosti o vývoz do třetích zemí.

(32)

Podniky by měly rozhodnout o tom, zda výhody pramenící z možnosti získat produkty pro obranné účely v rámci obecné licence k transferu odůvodňují žádost o certifikaci. Na transfery v rámci seskupení podniků by se měly vztahovat výhody obecné licence k transferu, jsou-li členové seskupení certifikováni v členských státech, ve kterých jsou usazeni.

(33)

Jsou nezbytná společná kritéria pro certifikaci, jež by umožnila vybudování vzájemné důvěry, zejména pokud jde o schopnost příjemců dodržet vývozní omezení produktů pro obranné účely získaných na základě licence k transferu z jiného členského státu.

(34)

V zájmu podpory vzájemné důvěry by se měli příjemci transferů produktů pro obranné účely zdržet vývozu těchto produktů, pokud licence k transferu obsahuje vývozní omezení.

(35)

Podniky by měly svým příslušným orgánům oznámit při podání žádosti o licenci k vývozu do třetích zemí, zda-li se řídí vývozními omezeními, které s transferem produktu pro obranné účely spojil členský stát, který vydal licenci k transferu. V této souvislosti je třeba připomenout zvláštní důležitost mechanismu konzultace mezi členskými státy stanoveného ve společném postoji 2008/944/SZBP.

(36)

Podniky by měly na společné vnější hranici Společenství předložit příslušným celním orgánům v okamžiku vývozu produktu pro obranné účely, který byl získán v rámci licence k transferu, do třetí země doklad o licenci k vývozu.

(37)

Seznam produktů pro obranné účely obsažený v příloze by měl být aktualizován v přísném souladu se Společným vojenským seznamem Evropské unie.

(38)

Pro postupné budování vzájemné důvěry je nezbytné, aby členské státy stanovily účinná opatření, včetně sankcí, k zajištění uplatňování ustanovení této směrnice, a zejména těch, která stanoví, že podniky musí dodržovat společná kritéria certifikace a omezení dalšího použití produktů pro obranné účely po uskutečnění transferu.

(39)

Má-li členský stát původu důvodnou pochybnost, zda certifikovaný příjemce dodrží podmínky spojené s jeho obecnou licencí k transferu, nebo domnívá-li se členský stát zveřejnivší licenci, že by mohl být dotčen veřejný pořádek, veřejná bezpečnost nebo jeho podstatné bezpečnostní zájmy, měl by nejen uvědomit ostatní členské státy a Komisi, ale také být schopen pozastavit platnost licencí k transferu ve vztahu k tomuto příjemci, a to s ohledem na svou zodpovědnost za zachování lidských práv, míru, bezpečnosti a stability.

(40)

V zájmu posílení vzájemné důvěry by měla být použitelnost právních a správních předpisů přijatých k dosažení souladu s touto směrnicí odložena. To umožní ještě před počátkem uplatňování uvedených předpisů zhodnotit dosažený pokrok na základě zprávy připravené Komisí, která se bude zakládat na informacích členských států o přijatých opatřeních.

(41)

Komise by měla pravidelně zveřejňovat zprávu o provádění této směrnice, která může být v případě potřeby provázena legislativními návrhy.

(42)

Touto směrnicí není dotčena existence ani naplňování regionálních unií mezi Belgií a Lucemburskem a mezi Belgií, Lucemburskem a Nizozemskem, jak stanoví článek 306 Smlouvy.

(43)

Jelikož cíle této směrnice, totiž zjednodušení pravidel a postupů pro transfer produktů pro obranné účely uvnitř Společenství za účelem zajištění řádného fungování vnitřního trhu, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(44)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ( 8 ).

(45)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k přijímání změn přílohy. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(46)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ( 9 ) jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět

1.  Cílem této směrnice je zjednodušit pravidla a postupy pro transfer produktů pro obranné účely uvnitř Společenství za účelem zajištění řádného fungování vnitřního trhu.

2.  Touto směrnicí nejsou dotčeny pravomoci členských států v oblasti politiky vývozu produktů pro obranné účely.

3.  Uplatňování této směrnice podléhá článkům 30 a 296 Smlouvy.

4.  Touto směrnicí není dotčena možnost členských států pěstovat a dále rozvíjet mezivládní spolupráci, která není v rozporu s touto směrnicí.

Článek 2

Oblast působnosti

Tato směrnice se použije na produkty pro obranné účely, jež jsou uvedeny v příloze.

Článek 3

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1. „produktem pro obranné účely“ kterýkoli produkt uvedený v příloze;

2. „transferem“ převoz nebo pohyb produktu pro obranné účely od dodavatele k příjemci v jiném členském státě;

3. „dodavatelem“ právnická či fyzická osoba usazená uvnitř Společenství, která nese právní odpovědnost za transfer;

4. „příjemcem“ právnická či fyzická osoba usazená uvnitř Společenství, která nese právní odpovědnost za přijetí transferu;

5. „licencí k transferu“ povolení udělené vnitrostátním orgánem členského státu dodavatelům k transferu produktu pro obranné účely příjemci v jiném členském státě;

6. „licencí k vývozu“ povolení dodat produkty pro obranné účely právnické či fyzické osobě v kterékoli třetí zemi;

7. „průvozem“ přeprava produktů pro obranné účely přes jeden nebo více jiných členských států, než je členský stát původu a přijímající členský stát.KAPITOLA II

LICENCE K TRANSFERU

Článek 4

Obecná ustanovení

1.  Transfer produktů pro obranné účely mezi členskými státy podléhá předchozímu povolení. Pro průvoz přes členské státy nebo pro vstup produktů pro obranné účely na území členského státu, na němž se nachází příjemce, nevyžadují ostatní členské státy žádné další povolení, aniž je dotčeno použití předpisů nezbytných z důvodu veřejného pořádku či veřejné bezpečnosti, včetně bezpečnosti dopravy.

2.  Bez ohledu na odstavec 1 mohou členské státy osvobodit transfery produktů pro obranné účely od povinnosti získat předchozí povolení, která je stanovena ve zmíněném odstavci, pokud

a) dodavatelem či příjemcem je orgán veřejné moci nebo složka ozbrojených sil;

b) dodávky provádí Evropská unie, NATO, MAAE nebo jiná mezivládní organizace za účelem plnění svých úkolů;

c) transfer je nezbytný k uplatňování kooperačního zbrojního programu mezi členskými státy;

d) transfer souvisí s humanitární pomocí v případě katastrofy nebo je darem v nouzové situaci; nebo

e) transfer je nezbytný pro účely opravy, údržby, výstavy či demonstrace produktu nebo po ukončení těchto činností.

3.  Na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu může Komise odstavec 2 doplnit o případy, kdy

a) transfer probíhá za podmínek, které nemají dopad na veřejný pořádek ani veřejnou bezpečnost;

b) povinnost získat předchozí povolení se po přijetí této směrnice dostala do rozporu s mezinárodními závazky členských států; nebo

c) transfer je nezbytný v rámci mezivládní spolupráce podle čl. 1 odst. 4.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 2.

4.  Členské státy zajistí, aby dodavatelé, kteří mají v úmyslu uskutečnit transfer produktů pro obranné účely z jejich území, mohli použít obecné licence k transferu nebo požádat o souhrnné či individuální licence k transferu podle článků 5, 6 a 7.

5.  Členské státy určí typ licence k transferu pro produkty pro obranné účely nebo kategorie produktů pro obranné účely v souladu s tímto článkem a články 5, 6 a 7.

6.  Členské státy určí veškeré podmínky licencí k transferu, včetně omezení vývozu produktů pro obranné účely fyzickým nebo právnickým osobám ve třetích zemích, mimo jiné s ohledem na ohrožení ochrany lidských práv, míru, bezpečnosti a stability, které transfer představuje. Členské státy mohou při dodržení práva Společenství využít možnosti požadovat záruky konečného použití, včetně osvědčení od konečných uživatelů.

7.  Členské státy stanoví podmínky licencí k transferu pro součásti na základě posouzení citlivosti transferu mimo jiné podle těchto kritérií:

a) povahy součástí ve vztahu k produktům, do nichž mají být zasazeny, a ve vztahu k jakémukoli konečnému použití hotových produktů, které může budit obavy;

b) významu součástí ve vztahu k produktům, do nichž mají být zasazeny.

8.  Vyjma případy, kdy se členské státy domnívají, že je transfer součástí citlivý, se členské státy zdrží zavádění dalších vývozních omezení na součásti, učiní-li příjemce prohlášení o použití uvádějící, že součásti podléhající uvedené licenci k transferu jsou nebo budou zasazeny do jeho vlastních produktů, a proto nemohou být jako takové později přemístěny nebo vyvezeny pro jiné účely, než je údržba nebo oprava.

9.  Členské státy mohou licence k transferu, které vydaly, kdykoli zrušit či pozastavit anebo omezit jejich použití z důvodu ochrany svých podstatných bezpečnostních zájmů, z důvodu veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti nebo v důsledku nedodržení podmínek licence.

Článek 5

Obecné licence k transferu

1.  Členské státy zveřejňují obecné licence k transferu přímo opravňující dodavatele usazené na jejich území, kteří splňují podmínky s touto licencí spojené, uskutečnit transfery produktů pro obranné účely, které budou v licenci upřesněny, kategorii nebo kategoriím příjemců nacházejícím se v jiném členské státě.

2.  Aniž je dotčen čl. 4 odst. 2, obecné licence k transferu se zveřejňují alespoň tehdy,

a) pokud patří příjemce k ozbrojeným silám členského státu nebo je zadavatelem v oblasti obrany, který provádí nákupy výlučně využívané ozbrojenými silami členského státu;

b) pokud je příjemcem podnik certifikovaný v souladu s článkem 9;

c) pokud je transfer uskutečněn pro účely demonstrací, hodnocení nebo výstav;

d) pokud je transfer uskutečněn pro účely údržby a opravy a pokud je příjemce původním dodavatelem produktů pro obranné účely.

3.  Členské státy zúčastněné na programu mezivládní spolupráce týkající se vývoje, výroby a použití jednoho či více produktů pro obranné účely mohou zveřejnit obecnou licenci k transferu pro transfery do jiných členských států zúčastněných na uvedeném programu, které jsou pro jeho uskutečnění nezbytné.

4.  Členské státy mohou stanovit podmínky registrace před prvním použitím obecné licence k transferu, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení této směrnice.

Článek 6

Souhrnné licence k transferu

1.  Členské státy udělí individuálnímu dodavateli na jeho žádost souhrnnou licenci k transferu opravňující k transferům produktů pro obranné účely příjemcům v jednom nebo více jiných členských státech.

2.  Členské státy určí v každé souhrnné licenci k transferu produkty pro obranné účely nebo jejich kategorie, na které se tato licence vztahuje, a autorizované příjemce nebo kategorii příjemců.

Souhrnná licence k transferu se uděluje na dobu tří let, kterou může daný členský stát prodloužit.

Článek 7

Individuální licence k transferu

Členské státy udělí individuálnímu dodavateli na jeho žádost individuální licenci k transferu opravňující k jednomu transferu určeného množství specifikovaných produktů pro obranné účely, které budou doručeny v jedné nebo více zásilkách jednomu příjemci,

a) pokud je žádost o licenci k transferu omezena na jeden transfer;

b) pokud je to nezbytné pro ochranu podstatných bezpečnostních zájmů členského státu nebo z důvodu veřejného pořádku;

c) pokud je to nezbytné k dodržení mezinárodních povinností a závazků členských států; nebo

d) pokud má členský stát závažné důvody domnívat se, že dodavatel nebude schopen dodržet všechny podmínky nutné pro udělení souhrnné licence k transferu.KAPITOLA III

INFORMACE, CERTIFIKACE A VÝVOZ PO USKUTEČNĚNÍ TRANSFERU

Článek 8

Informace poskytované dodavatelem

1.  Členské státy zajistí, aby dodavatelé produktů pro obranné účely příjemce informovali o podmínkách licence k transferu týkajících se konečného použití nebo vývozu produktů pro obranné účely, včetně jejich omezení.

2.  Členské státy zajistí, aby dodavatelé v přiměřené lhůtě informovali příslušné orgány členských států, z jejichž území mají v úmyslu uskutečnit transfer produktů pro obranné účely, o svém záměru poprvé použít obecnou licenci k transferu. Členské státy mohou určit dodatečné informace o produktech pro obranné účely, které mohou být požadovány v souvislosti s transferem na základě obecné licence k transferu.

3.  Členské státy zajistí, aby dodavatelé vedli podrobné a úplné záznamy o svých transferech v souladu s platnými právními předpisy v příslušném členském státě, pravidelně provádějí kontroly, zda dodavatelé tak činí, a určí požadavky na hlášení spojené s využíváním obecné, souhrnné či individuální licence k transferu. Záznamy musí zahrnovat obchodní dokumenty obsahující tyto informace:

a) popis produktu pro obranné účely a jeho označení podle seznamu uvedeného v příloze;

b) množství a hodnotu produktů pro obranné účely;

c) data transferu;

d) jména a adresy dodavatele a příjemce;

e) konečné použití a konečného uživatele produktu pro obranné účely, jsou-li známy; a

f) doklad o tom, že informace o vývozním omezení spojeném s licencí k transferu byly předány příjemci dotyčných produktů pro obranné účely.

4.  Členské státy zajistí, aby dodavatelé uchovávali záznamy uvedené v odstavci 3 nejméně po dobu stanovenou v příslušných vnitrostátních právních předpisech o požadavcích na uchovávání evidence hospodářských subjektů, které platí v příslušném členském státě, a nejméně po dobu tří let od konce kalendářního roku, ve kterém se transfer uskutečnil. Záznamy se předkládají na žádost příslušných orgánů členského státu, z jehož území dodavatel uskutečnil transfer produktů pro obranné účely.

Článek 9

Certifikace

1.  Členské státy určí příslušné orgány provádějící certifikaci příjemců usazených na jejich území, kteří přijímají produkty pro obranné účely na základě licencí k transferu zveřejněných ostatními členskými státy podle čl. 5 odst. 2 písm. b).

2.  Certifikace stanoví spolehlivost přijímajícího podniku, zejména pokud jde o jeho schopnost dodržet vývozní omezení produktů pro obranné účely získaných na základě licence k transferu od jiného členského státu. Spolehlivost přijímajícího podniku se posuzuje podle těchto kritérií:

a) doložená zkušenost v oblasti činností souvisejících s obranou, zejména s ohledem na dodržování vývozních omezení podnikem v minulosti, soudních rozhodnutí v této věci, povolení vyrábět nebo uvádět na trh produkty pro obranné účely a zaměstnávání zkušeného řídícího personálu;

b) příslušná průmyslová činnost v oblasti produktů pro obranné účely ve Společenství, zejména schopnost montáže systémů či subsystémů;

c) jmenování vedoucího pracovníka jako osoby osobně zodpovědné za transfery a vývoz;

d) písemný závazek podniku podepsaný vedoucím pracovníkem uvedeným v písmenu c), že učiní veškeré nezbytné kroky k dodržení a prosazení všech zvláštních podmínek pro konečné použití a vývoz každé určité součásti či produktu, které byly přijaty;

e) písemný závazek podniku podepsaný vedoucím pracovníkem uvedeným v písmenu c), že příslušným orgánům s náležitou péčí poskytne podrobné informace jako odpověď na žádosti a dotazy týkající se konečných uživatelů či konečného použití všech produktů podnikem vyvážených, přepravovaných či přijatých na základě licence k transferu z jiného členského státu; a

f) popis interního programu dodržování právních norem nebo systému řízení transferů a vývozu uplatňovaného v podniku, spolupodepsaný vedoucím pracovníkem uvedeným v písmenu c). Popis poskytne podrobné informace o organizačních, lidských a technických zdrojích vyčleněných na řízení transferů a vývozů, řetězci odpovědnosti ve struktuře podniku, postupech interního auditu, zvyšování informovanosti a odborné přípravě zaměstnanců, opatření k zajištění fyzické a technické bezpečnosti, vedení záznamů a sledovatelnosti transferů a vývozu.

3.  Osvědčení musí uvádět tyto informace:

a) příslušný orgán vydávající osvědčení;

b) jméno nebo název a adresu příjemce;

c) prohlášení o splnění kritérií uvedených v odstavci 2 příjemcem a

d) den vydání a doba platnosti osvědčení.

Doba platnosti osvědčení uvedená v písmenu d) nesmí v žádném případě přesáhnout pět let.

4.  Osvědčení mohou obsahovat další podmínky týkající se

a) poskytování informací požadovaných k ověření toho, zda byla splněna kritéria uvedená v odstavci 2;

b) pozastavení nebo zrušení osvědčení.

5.  Příslušné orgány alespoň každé tři roky vyhodnotí, zda příjemce splňuje kritéria uvedená v odstavci 2 a veškeré podmínky spojené s osvědčeními uvedenými v odstavci 4.

6.  Členské státy uznávají veškerá osvědčení vydaná v souladu s touto směrnicí v jiném členském státě.

7.  Pokud příslušný orgán zjistí, že držitel osvědčení usazený na území jeho členského státu již nesplňuje kritéria uvedená v odstavci 2 nebo kteroukoli podmínku uvedenou v odstavci 4, přijme vhodná opatření. Tato opatření mohou zahrnovat zrušení osvědčení. Příslušný orgán o svém rozhodnutí neprodleně uvědomí Komisi a ostatní členské státy.

8.  Členské státy zveřejní a pravidelně aktualizují seznam certifikovaných příjemců a uvědomí o tom Komisi, Evropský parlament a ostatní členské státy.

Komise zpřístupní veřejnosti centrální registr příjemců certifikovaných členskými státy na svých internetových stránkách.

Článek 10

Vývozní omezení

Členské státy zajistí, aby příjemci produktů pro obranné účely při žádosti o licenci k vývozu v případech, kdy jsou produkty získané na základě licence k transferu z jiného členského státu spojeny s vývozními omezeními, prohlásili před příslušnými orgány, že dodrželi podmínky uvedených omezení, včetně toho, že získali případný požadovaný souhlas členského státu původu.KAPITOLA IV

CELNÍ ŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 11

Celní řízení

1.  Členské státy zajistí, aby vývozce při plnění formalit pro vývoz produktů pro obranné účely u celního úřadu příslušného pro vyřízení vývozního prohlášení prokázal, že obdržel nezbytnou licenci k vývozu.

2.  Aniž je dotčeno nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství ( 10 ), může členský stát rovněž po dobu nepřesahující 30 pracovních dnů pozastavit vývoz ze svého území produktů pro obranné účely získaných z jiného členského státu na základě licence k transferu a zasazených do jiného produktu pro obranné účely, nebo v případě nutnosti jiným způsobem zabránit, aby tyto produkty opustily Společenství přes jeho území, domnívá-li se, že

a) při udělení licence k vývozu nebyly vzaty v úvahu důležité informace; nebo

b) od udělení licence k vývozu se podstatně změnily okolnosti.

3.  Členské státy mohou stanovit, že celní formality pro vývoz produktů pro obranné účely mohou být splněny pouze u některých celních úřadů.

4.  Využijí-li členské státy možnost uvedenou v odstavci 3, sdělí Komisi, které celní úřady určily. Komise zveřejní tuto informaci v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Článek 12

Výměna informací

Členské státy přijmou ve spojení s Komisí veškerá vhodná opatření k zavedení přímé spolupráce a výměny informací mezi svými příslušnými vnitrostátními orgány.KAPITOLA V

AKTUALIZACE SEZNAMU PRODUKTŮ PRO OBRANNÉ ÚČELY

Článek 13

Přizpůsobení přílohy

1.  Komise aktualizuje seznam produktů pro obranné účely stanovený v příloze tak, aby plně odpovídal Společnému vojenskému seznamu Evropské unie.

2.  Tato opatření, jež mají za účel změnu jiných než podstatných prvků této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 2.

Článek 14

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen výbor.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 15

Ochranná opatření

1.  Domnívá-li se členský stát udělující licenci, že hrozí vážné nebezpečí, že některý příjemce certifikovaný podle článku 9 v jiném členském státě poruší některou z podmínek spojených s obecnou licencí k transferu nebo že by mohl být dotčen veřejný pořádek, veřejná bezpečnost nebo jeho podstatné bezpečnostní zájmy, uvědomí o tom tento jiný členský stát a požádá jej o prošetření situace.

2.  Pokud pochybnosti uvedené v odstavci 1 trvají, může členský stát udělující licenci pozastavit platnost obecných licencí k transferu, ve vztahu k těmto příjemcům. O důvodech tohoto ochranného opatření uvědomí ostatní členské státy a Komisi. Členský stát, který dané opatření přijal, je může zrušit, pokud shledá, že důvody pro jeho přijetí již pominuly.

Článek 16

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení předpisů přijatých k provedení této směrnice, zejména za poskytnutí nepravdivých nebo neúplných informací požadovaných podle čl. 8 odst. 1 nebo článku 10 v souvislosti s dodržováním vývozních omezení spojených s licencí k transferu. Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby tato pravidla byla uplatňována. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 17

Přezkum a podávání zpráv

1.  Komise podá do 30. června 2012 zprávu o opatřeních přijatých členskými státy k provedení této směrnice, a zejména článků 9 až 12 a 15.

2.  Komise do 30. června 2016 přezkoumá uplatňování této směrnice a předloží o něm zprávu Evropskému parlamentu a Radě. Zejména vyhodnotí, zda a do jaké míry byly splněny cíle této směrnice, mimo jiné pokud jde o fungování vnitřního trhu. Ve své zprávě Komise přezkoumá uplatňování článků 9 až 12 a článku 15 a vyhodnotí dopad této směrnice na vývoj evropského trhu s obranným materiálem a evropské obranné technologické a průmyslové základny, mimo jiné s ohledem na situaci malých a středních podniků. V případě potřeby zprávu doplní legislativním návrhem.

Článek 18

Provedení

1.  Členské státy do 30. června 2011 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů.

Budou tyto předpisy používat ode dne 30. června 2012.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 19

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 20

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

▼M4
PŘÍLOHA

SEZNAM PRODUKTŮ PRO OBRANNÉ ÚČELY

Poznámka 1:   Pojmy v „uvozovkách“ jsou vymezené pojmy. Viz „Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu“ přiložené k tomuto seznamu.

Poznámka 2:   V některých případech jsou chemické látky v seznamu uváděny podle názvu a čísla CAS. Seznam se vztahuje na chemické látky se shodným vzorcem složení (včetně hydrátů), bez ohledu na název nebo číslo CAS. Čísla CAS jsou uváděna jako pomůcka při zjišťování konkrétní chemikálie nebo směsi, a to bez ohledu na nomenklaturu. Čísla CAS nelze používat jako jediné identifikátory, neboť některé z forem chemických látek zapsaných v seznamu mají odlišná čísla CAS, a rovněž u směsí obsahujících některou z uvedených látek může být číslo CAS odlišné.

ML1Zbraně s hladkým vývrtem a ráží menší než 20 mm, další zbraně a samočinné zbraně s ráží 12,7 mm (ráže 0,50 palce) nebo menší, příslušenství a rovněž pro ně speciálně určené součásti:

Poznámka:   bod ML1 se nevztahuje na:

a.   střelné zbraně speciálně určené pro atrapy střeliva a neschopné střelby;

b.   střelné zbraně, speciálně určené k odpalování upoutaných projektilů bez silné výbušné nálože či komunikačního spojení na vzdálenost nepřesahující 500 m;

c.   zbraně používající střelivo s okrajovým zápalem, které neumožňují více výstřelů na jedno stisknutí spouště.

a. Pušky a kombinované střelné zbraně, ruční střelné zbraně, kulomety, samopaly a salvové střelné zbraně;

Poznámka:   bod ML1 a) se nevztahuje na:

a.  pušky a kombinované střelné zbraně vyrobené před rokem 1938;

b.  repliky pušek a kombinovaných střelných zbraní, jejichž originály byly vyrobeny před rokem 1890;

c.  ruční střelné zbraně, salvové střelné zbraně a kulomety vyrobené před rokem 1890 a jejich repliky;

b. zbraně s hladkým vývrtem:

1. zbraně s hladkým vývrtem, určené speciálně pro vojenské použití;

2. ostatní zbraně s hladkým vývrtem, konkrétně:

a. samočinné zbraně;

b. samonabíjecí zbraně nebo zbraně systému pump action (s posuvným předpažbím);

Poznámka:   bod ML1 b) se nevztahuje na:

a.   zbraně s hladkým vývrtem vyrobené před rokem 1938;

b.   repliky zbraní s hladkým vývrtem, jejichž originály byly vyrobeny před rokem 1890;

c.   zbraně s hladkým vývrtem používané pro lovecké a sportovní účely. Tyto zbraně nesmějí být určeny speciálně pro vojenské použití, ani nesmějí umožňovat více než jeden výstřel na jedno stisknutí spouště;

d.   zbraně s hladkým vývrtem určené speciálně pro tyto účely:

1.   porážka domácích zvířat;

2.   trankvilizace zvířat;

3.   seismické testování;

4.   odpalování průmyslových projektilů nebo

5.   narušování improvizovaných výbušných zařízení (IED).

POZN.   Disruptory viz bod ML4 a položku 1A006 na seznamu EU zboží dvojího užití.

c. zbraně využívající beznábojnicové střelivo;

d. odnímatelné zásobníky střeliva, tlumiče hluku výstřelu, speciální zbraňové podpěry, optická mířidla a tlumiče plamene pro zbraně uvedené v bodech ML1 a), ML1 b) a ML1 c).

Poznámka:   bod ML1 d) se nevztahuje na optická mířidla zbraní bez elektronického zpracování obrazu s maximálně 9násobným zvětšením, pokud nebyla speciálně určena nebo upravena pro vojenské použití nebo pokud nemají zabudovaný záměrný kříž speciálně určený pro vojenské použití.

ML2Zbraně s hladkým vývrtem a ráží od 20 mm, další zbraně a výzbroj s ráží větší než 12,7 mm (ráže 0,50 palce), vrhací zařízení a příslušenství, a rovněž pro ně speciálně určené součásti:

a. děla, houfnice, kanóny, minomety, protitankové zbraně, raketomety, vojenské plamenomety, pušky, bezzákluzové pušky, zbraně s hladkým vývrtem a jejich maskovací přístroje;

Poznámka 1:   bod ML2 a) zahrnuje vstřikovače, měřicí zařízení, zásobní nádrže a další součásti speciálně určené pro použití s kapalinovými hnacími náplněmi pro kterékoli ze zařízení podle bodu ML2 a).

Poznámka 2:   bod ML2 a) se nevztahuje na tyto zbraně:

a.   pušky, zbraně s hladkým vývrtem a kombinované střelné zbraně vyrobené před rokem 1938;

b.   repliky pušek, zbraní s hladkým vývrtem a kombinovaných střelných zbraní, jejichž originály byly vyrobeny před rokem 1890;

c.   děla, houfnice, kanóny a minomety vyrobené před rokem 1890;

d.   zbraně s hladkým vývrtem používané pro lovecké a sportovní účely. Tyto zbraně nesmějí být určeny speciálně pro vojenské použití, ani nesmějí umožňovat více než jeden výstřel na jedno stisknutí spouště;

e.   zbraně s hladkým vývrtem určené speciálně pro tyto účely:

1.   porážka domácích zvířat;

2.   trankvilizace zvířat;

3.   seismické testování;

4.   odpalování průmyslových projektilů nebo

5.   narušování improvizovaných výbušných zařízení (IED).

POZN.   Disruptory viz bod ML4 a položku 1A006 na seznamu EU zboží dvojího užití.

f.   příruční odpalovací zařízení speciálně určená k odpalování upoutaných projektilů bez silné výbušné nálože či komunikačního spojení na vzdálenost nepřesahující 500 m.

b. zařízení k vrhání nebo výrobě kouře, plynu nebo pyrotechnických produktů speciálně určená nebo upravená pro vojenské použití;

Poznámka:   bod ML2 b) se nevztahuje na signální pistole.

c. zbraňová mířidla a úchyty pro zbraňová mířidla mající všechny z následujících vlastností:

1. je speciálně určeno pro vojenské použití; a

2. jsou speciálně určeny pro zbraně uvedené v bodě ML2 a);

d. závěsníky a odnímatelné zásobníky střeliva speciálně určené pro zbraně uvedené v bodě ML2 a).

ML3Střelivo a zařízení k zážehu rozněcovačů a pro ně speciálně určené součásti:

a. střelivo pro zbraně podle bodů ML1, ML2 a ML12;

b. zařízení k zážehu rozněcovačů speciálně určená pro střelivo podle bodu ML3 a).

Poznámka 1:   součásti se speciálním určením podle bodu ML3 zahrnují:

a.   kovové nebo plastové kovadlinky iniciátorů, držáky střel, nábojové pásky, otočné zásobníky a kovové části munice;

b.   zajišťovací a odjišťovací zařízení, zapalovače, senzory a iniciační zařízení;

c.   energetické zdroje s vysokým jednorázovým provozním výkonem;

d.   spalovací pláště náloží;

e.   submunice včetně pumiček, malých min a projektilů s koncovým naváděním.

Poznámka 2:   bod ML3 a) se nevztahuje na znehodnocené střelivo bez střely a atrapy nábojů s provrtanou komorou na střelný prach.

Poznámka 3:   bod ML3 a) se nevztahuje na náboje speciálně určené pro účely:

a.   signalizace;

b.   plašení ptactva nebo

c.   zažíhání unikajícího ložiskového plynu na ropných vrtech.

ML4Miny, torpéda, rakety, raketové střely, další výbušná zařízení a nálože a příslušné vybavení a příslušenství a součásti speciálně pro ně určené:

Odkaz 1:   Naváděcí a navigační zařízení viz bod ML11.

Odkaz 2:   systémy protiraketové ochrany letadel (AMPS) viz bod ML4 c).

a. miny, torpéda, granáty, kouřové zásobníky, rakety, raketové střely, hlubinné nálože, demoliční nálože, demoliční zařízení, demoliční soupravy, „signální střelivo“, náboje a simulátory (tj. vybavení, které napodobuje vlastnosti kterékoli z těchto položek), speciálně určené pro vojenské použití;

Poznámka:   bod ML4 a) zahrnuje:

a.  kouřové granáty, ohňové bomby, zápalné bomby a výbušná zařízení;

b.  trysky raketových střel a špiček návratových modulů.

b. vybavení, které splňuje vše následující:

1. je speciálně určeno pro vojenské použití; a

2. je speciálně určeno pro „činnosti“ související s čímkoli z následujícího:

a. předměty určené v bodě ML4 a); nebo

b. improvizovaná výbušná zařízení (IED).

Technická poznámka:

Pro účely položky bodu ML4 b) 2 spočívají „činnosti“ v zacházení, vypouštění, kladení, ovládání, odpalování, denotaci, aktivaci, napájení proudem s vysokým jednorázovým provozním výkonem, odlákání, rušení, odstraňování, odhalování narušování, nebo likvidaci.

Poznámka 1:   Bod ML4 b) zahrnuje:

a.  mobilní vybavení na zkapalňování plynu schopné vyrobit denně 1 000 kg a více plynu v kapalné podobě;

b.  plovoucí elektrické vodicí kabely vhodné pro odstraňování magnetických min.

c. Systémy protiraketové ochrany letadel (AMPS).

Poznámka:   bod ML4 c) se nevztahuje na AMPS obsahující:

a.   jakýkoli z těchto výstražných senzorů;

1.   pasivní senzory s maximální odezvou mezi 100 a 400 nm; nebo

2.   aktivní výstražné senzory využívající impulsní dopplerovské detekce;

b.   výmetné systémy rušičů;

c.   infračervené klamné cíle (flares), které využívají jak viditelného, tak infračerveného signálu k navedení střel typu „země-vzduch“; a

d.   AMPS zabudované v „civilním letadle“ a splňující všechny tyto požadavky:

1.   AMPS je funkční pouze v konkrétním „civilním letadle“, ve kterém je tento určitý AMPS zabudován a pro nějž byl vydán:

a.   civilní typový certifikát; nebo

b.   obdobný dokument uznávaný Organizací pro civilní letectví (ICAO);

2.   AMPS využívá ochranu, aby zabránil neoprávněnému přístupu k „softwaru“; a

3.   do AMPS je zabudován aktivní mechanismus, který systému neumožní fungovat po vyjmutí z „civilního letadla“, do kterého byl nainstalován.

ML5Vybavení sloužící k řízení střelby a s tím spojená poplašná a varovná zařízení, a dále související systémy a vybavení pro testování, směrování a protiopatření, speciálně určené pro vojenské použití a součásti a příslušenství pro ně speciálně určené:

a. zbraňová mířidla, bombardovací zaměřovače, vybavení k zaměřování a zbraňové řídicí systémy;

b. systémy sloužící ke zjišťování a označení cíle, k určování vzdálenosti, pozorování nebo sledování cíle; zařízení pro pátrání, skládání pořízených dat, rozeznávání a identifikaci; a zařízení pro sběr dat ze senzorů;

c. zařízení pro protiopatření pro položky podléhající podle bodů ML5 a) nebo ML5 b);

Poznámka:   Pro účely ML5 c) zahrnuje zařízení pro protiopatření i zařízení pro pátrání.

d. polní testovací nebo směrovací zařízení určené speciálně pro položky podle bodů ML5 a), ML5 b) nebo ML5 c).

ML6Pozemní vozidla a jejich součásti:

POZN.   Naváděcí a navigační zařízení viz bod ML11.

a. pozemní vozidla a jejich součásti, speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití;

Pro účely bodu ML6 a) zahrnuje označení pozemní vozidla přívěsy a návěsy.

b. ostatní pozemní vozidla a jejich součásti:

1. Vozidla, která splňují všechny tyto podmínky:

a. byla vyrobena nebo jsou opatřena materiály nebo součástmi poskytujícími balistickou ochranu až do úrovně III (NIJ 0108.01, září 1985, popř. srovnatelný národní standard) nebo vyšší;

b. jejich převodová skříň pohání jak přední, tak zadní nápravu zároveň, včetně vozidel s dalšími nápravami pro nosné účely s pohonem či bez pohonu;

c. hrubá hmotnost vozidla přesahuje 4 500 kg a

d. vozidlo je určené nebo upravené pro použití v terénu;

2. součásti, které splňují všechny tyto podmínky:

a. jsou určeny speciálně pro vozidla uvedená v bodě ML6 b) 1 a

b. poskytují balistickou ochranu až do úrovně III (NIJ 0108.01, září 1985, popř. srovnatelný národní standard) nebo vyšší.

POZN.   viz také bod ML13 a).

Poznámka 1:   bod ML6 a) zahrnuje:

a.   tanky a další vojenská ozbrojená vozidla a vojenská vozidla vybavená nosiči zbraní nebo vybavením pro kladení min nebo k odpalování střeliva podle bodu ML4;

b.   obrněná vozidla;

c.   obojživelná vozidla a vozidla schopná hlubokého brodění;

d.   vyprošťovací a záchranná vozidla a vozidla pro vlečení nebo přepravu střeliva nebo zbraňových systémů a související manipulační zařízení pro nakládku a vykládku.

Poznámka 2:   Úprava pozemního vozidla pro vojenské použití podle bodu ML6 a) znamená úpravu konstrukce, elektrických nebo mechanických částí vozidla, při které je použita jedna nebo více součástí určených speciálně pro vojenské použití. Mezi takové součásti patří:

a.   pláště pneumatik speciálních typů, konstruované jako neprůstřelné;

b.   pancéřová ochrana velmi důležitých částí (např. palivových nádrží nebo kabin vozidel);

c.   speciální výztuže a podpěry pro umístění zbraní;

d.   vnější osvětlení v obvykle neviditelné části spektra.

Poznámka 3:   bod ML6 se nevztahuje na civilní vozidla určená nebo upravená pro převoz peněžní hotovosti nebo cenin.

Poznámka 4:   bod ML6 se nevztahuje na vozidla, která splňují všechny tyto podmínky:

a.   byla vyrobena před rokem 1946;

b.   neobsahují položky uvedené ve Společném vojenském seznamu EU a byla vyrobena po roce 1945, s výjimkou replik původních součástí nebo příslušenství; a

c.   nenesou zbraně uvedené v bodech ML1, ML2 či ML4, ledaže takové zbraně nejsou provozuschopné a nejsou schopny střelby.

ML7Chemické nebo biologické toxické látky, „látky k potlačení nepokojů“, radioaktivní materiály, související vybavení, součásti a materiály:

a. biologické látky nebo radioaktivní materiály „přizpůsobené pro válečné použití“ tak, aby působily ztráty na lidech nebo zvířatech, znehodnocovaly výzbroj a výstroj nebo poškozovaly úrodu či životní prostředí:

b. bojové chemické látky, včetně:

1. bojových nervově paralytických látek:

a. o-alkyl (C1–C10 včetně cycloalkylu), alkyl (methyl, ethyl, npropyl nebo isopropyl) – fosfonofluoridáty, např.:

sarin (GB):O-Isopropyl-methylfosfonofluoridát (CAS 107-44-8); a

soman (GD):(3,3-Dimethybutan-2-yl)-methylfosfonofluoridát (CAS 96-64-0);

b. o-alkyl (C1–C10, včetně cykloalkylu), N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl nebo isopropyl) (fosforamido)kyanidáty, např.:

tabun (GA):O-Ethyl-(dimethylfosforamido)kyanidát (CAS 77-81-6);

c. o-alkyl (H, nebo C1–C10, včetně cycloalkylu)-S-[2-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl nebo isopropyl)-amino)ethyl-alkylfosfonothioáty, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl, a odpovídající alkylované a protonované soli, například:

VX: S-[2-(diisopropylamino)ethyl]-O-ethyl-methylfosfonothioát (CAS 50782-69-9);

2. bojové puchýřotvorné látky:

a. sirné yperity, například:

1. (2-Chlorethyl)(chlormethyl)sulfid (CAS 2625-76-5);

2. bis(2-chlorethyl)sulfid (CAS 505-60-2);

3. bis (2-chlorethyl)sulfanyl methan (CAS 63869-13-6);

4. 1,2-bis (2-chlorethyl)sulfanyl ethan (CAS 3563-36-8);

5. 1,3-bis (2-chlorethyl)sulfanyl propan (CAS 63905-10-2);

6. 1,4-bis (2-chlorethyl)sulfanyl butan (CAS 142868-93-7);

7. 1,5-bis (2-chlorethyl)sulfanyl pentan (CAS 142868-94-8);

8. bis (2-chlorethyl)sulfanyl methylether (CAS 63918-90-1);

9. bis (2-chlorethyl)sulfanyl ethyl ether (CAS 63918-89-8);

b. lewisity, například:

1. dichlor(2-chlorvinyl)arsan (CAS 541-25-3);

2. tris(2-chlorvinyl)arsan (CAS 40334-70-1);

3. chlorbis(2-chlorvinyl)arsan (CAS 40334-69-8);

c. dusíkaté yperity, například:

1. HN1: bis(2-chlorethyl)ethylamin (CAS 538-07-8);

2. HN2: bis(2-chlorethyl)methylamin (CAS 51-75-2);

3. HN3: tris(2-chlorethyl)amin (CAS 555-77-1);

3. bojové zneschopňující (paralyzující) látky, například:

a. chinuklidin-3-yl-difenyl(hydroxy)acetát (CAS 6581-06-2);

4. bojové chemické látky – defolianty, například:

a. butyl 2-chlor-4-fluorfenoxyacetát (LNF);

b. 2,4,5-trichlorfenoxyacetátová kyselina (CAS 93-76-5) smíšená s 2,4-dichlorfenoxyacetátovou kyselinou (CAS 94-75-7) (Agent Orange (CAS 39277-47-9));

c. binární prekurzory a klíčové prekurzory bojových chemických látek:

1. alkylfosfonoyldifluoridy, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl, například:

DF: methylfosfonyldifluorid (CAS 676-99-3);

2. alkyl(H, nebo C1–C10)- nebo cykloalkyl (C1–C10)- 2 – (dialkylamino) ethylalkylfosfonity, kde alkyl je methyl, ethyl, propyl nebo isopropyl, a odpovídající alkylované a protonované soli, např.:

QL: 2-(Diisopropylamino)ethyl-ethyl-methylfosfonit (CAS 57856-11-8);

3. chlorsarin: isopropyl-methylfosfonochloridát (CAS 1445-76-7);

4. chlorsoman: (3;3-Dimethylbutan-2-yl)-methylfosfonochloridát (CAS 7040-57-5);

d. „látky k potlačení nepokojů“, aktivní složky chemikálií a jejich kombinace včetně:

1. α-bromobenzenacetonitril, bromobenzyl kyanid (CA) (CAS 5798-79-8);

2. o-chlorbenzylidenemalononitril (o-chlorbenzalmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

3. 2-chloro-1 fenylethanon, ω-chloroacetofenon (CN) (CAS 532-27-4);

4. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8);

5. 10-chlor-5,10-dihydrofenarsazin, (chlorfenarsazin), (adamzit), (DM) (CAS 578-94-9);

6. N-nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9);

Poznámka 1:   bod ML7 d) se nevztahuje na „látky k potlačení nepokojů“ balené individuálně pro účely sebeobrany.

Poznámka 2:   bod ML7 d) se nevztahuje na aktivní složky chemikálií, a jejich kombinace, označené a balené pro potravinářskou výrobu nebo pro zdravotnické účely.

e. vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití, určené nebo přizpůsobené k šíření některé z níže uvedených položek nebo pro ně speciálně určené součásti:

1. materiály a látky podle bodu ML7 a), ML7 b) nebo ML7 d); nebo

2. bojové chemické látky vyrobené z prekurzorů podle bodu ML7 c).

f. ochranné a dekontaminační vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití, součásti a chemické směsi:

1. vybavení určené nebo přizpůsobené pro obranu před materiály podle bodu ML7 a), ML7 b) nebo ML7 d) a pro ně speciálně určené součásti;

2. vybavení určené nebo přizpůsobené pro dekontaminaci předmětů kontaminovaných materiály podle bodu ML7 a) nebo ML7 b) a pro ně speciálně určené součásti;

3. chemické směsi speciálně vyvinuté nebo složené pro dekontaminaci předmětů kontaminovaných materiály podle bodu ML7 a) nebo ML7 b);

Poznámka:   Bod ML7 f) 1 zahrnuje:

a.   klimatizační jednotky speciálně určené nebo upravené pro jadernou, biologickou nebo chemickou filtraci;

b.   ochranné oděvy.

POZN.   civilní plynové masky, ochranné a dekontaminační vybavení, viz také položku 1A004 na seznamu EU zboží dvojího užití.

g. vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití, určené nebo přizpůsobené pro detekci nebo identifikaci materiálů podle bodu ML7 a), ML7 b) nebo ML7 d) a součásti pro ně speciálně určené;

Poznámka:   Bod ML7 g) se nevztahuje na osobní dozimetry pro sledování radiace.

POZN.   viz také položka 1A004 na seznamu EU zboží dvojího užití.

h. „biopolymery“ určené nebo zpracované speciálně pro detekci nebo identifikaci chemických bojových látek podle bodu ML7 b) a dále konkrétní buněčné kultury používané k jejich výrobě;

i. „biokatalyzátory“ pro dekontaminaci nebo degradaci bojových chemických látek a s nimi související biologické systémy:

1. „biokatalyzátory“ speciálně určené pro dekontaminaci nebo degradaci bojových chemických látek podle bodu ML7 b), které jsou výsledkem řízeného laboratorního výběru nebo genetické manipulace biologických systémů;

2. biologické systémy obsahující genetické informace specifické pro produkci „biokatalyzátorů“ podle bodu ML7 i)

a. „vektory exprese“;

b. viry;

c. buněčné kultury.

Poznámka 1:   Body ML7 b) a ML7 d) se nevztahují na:

a.   chlorkyan (CAS 506-77-4); viz položku 1C450 a) 5. na seznamu EU zboží dvojího užití;

b.   kyanovodík (CAS 74-90-8);

c.   chlór (CAS 7782-50-5);

d.   karbonylchlorid (fosgen) (CAS 75-44-5); viz položku 1C450 a) 4. na seznamu EU zboží dvojího užití;

e.   difosgen (trichlormethy chloroformat) (CAS 503-38-8);

f.   nepoužívá se od roku 2004;

g.   xylylbromid, ortho: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h.   bromkyan (CAS 100-39-0);

i.   benzyljodid (CAS 620-05-3);

j.   bromaceton (CAS 598-31-2);

k.   bromkyan (CAS 506-68-3);

l.   brommethylethylketon (CAS 816-40-0);

m.   chloraceton (CAS 78-95-5);

n.   ethyljodacetát (CAS 623-48-3);

o.   jodaceton (CAS 3019-04-3);

p.   chloropikrin (CAS 76-06-2); viz položka 1C450 a) 7. seznamu EU zboží dvojího užití.

Poznámka 2:   buněčné kultury a biologické systémy uvedené v bodech ML7 h) a ML7 i) 2. jsou exkluzivní a uvedené podbody se nevztahují na buněčné kultury a biologické systémy pro civilní použití, například v odvětví zemědělství, farmaceutiky, lékařství, veterinářství, životního prostředí, nakládání s odpady, nebo potravinářství.

ML8„Energetické materiály“ a příbuzné látky:

Odkaz 1:   Viz položka 1C011 na seznamu EU zboží dvojího užití.

Odkaz 2:   Pro zařízení a nálože viz bod ML4 a položku 1A008 na seznamu EU zboží dvojího užití.

Technické poznámky

1.   Pro účely bodu ML8 se pojmem směs rozumí kompozice složená ze dvou a více látek, z nichž nejméně jedna látka je vyjmenována v podbodech ML8.

2.   Libovolná látka vyjmenovaná v podbodech ML8 podléhá tomuto seznamu, a to i tehdy, je-li využita pro jiné než vyznačené uplatnění. (Například triaminoguanidinnitrát TAGN se používá především jako výbušnina, avšak může být použit také jako palivo nebo okysličovadlo.)

a. „Výbušniny“ a jejich směsi:

1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan, čili 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 97096-78-1);

2. BNCP (cis-bis (5-nitrotetrazolát) tetraaminokobalt (III) perchlorečnan) (CAS 117412-28-9);

3. CL-14 (diaminodinitrobenzofuroxan, čili 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 117907-74-1);

4. CL-20 (HNIW, čili hexanitrohexaazaisowurtzitan) (CAS 135285-90-4); klatráty CL-20 (viz také jeho „prekurzory“ pod body ML8 g) 3. a g) 4.);

5. CP (2-(5-kyanotetrazolát) pentaminkobalt (III) perchlorečnan) (CAS 70247-32-4);

6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroethylen, FOX7) (CAS 145250-81-3);

7. DATB (diamonotrinitrobenzol) (CAS 1630-08-6);

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazine);

9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazine-1-oxide, PZO) (CAS 194486-77-6);

10. DIPAM (3,3′-diamino-2,2′,4,4″,6,6′-hexanitrodifenyl) (CAS 17215-44-0);

11. DNGU (DINGU, čili dinitroglykoluril) (CAS 55510-04-8);

12. furazany:

a. DAAOF (diaminoazoxyfurazan);

b. DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);

13. HMX a deriváty (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem ML8 g) 5.):

a. HMX (cyklotetramethylentetranitramin, oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazine 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazacyklooktan, oktogen) (CAS 2691-41-0);

b. difluoroaminované analogy HMX;

c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo (3,3,0)-oktanon-3; tetranitrosemiglykuril čili keto-bicyklická HMX (CAS 130256-72-3);

14. HNAD (hexanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);

15. HNS (hexanitrostilben) (CAS 20062-22-0);

16. imidazoly:

a. BNNII (Octahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazol);

b. DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);

c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);

d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol);

e. PTIA (1-picryl-2,4,5-trinitroimidazol);

17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitromethylen hydrazin);

18. NTO (ONTA, čili 3-nitro-1,2,4-triazol-5) (CAS 932-64-9);

19. polynitrokubany s více než čtyřmi nitro skupinami;

20. PYX (2,6-Bis(picrylamino)-3,5-dinitropyridine) (CAS 38082-89-2);

21. RDX a deriváty:

a. RDX (cyklotrimethylentrinitramin, cyklonit, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyklohexan, hexogen nebo hexogene) (CAS 121-82-4);

b. keto-RDX (K-6, čili 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyklohexanon) (CAS 115029-35-1);

22. TAGN (triaminoguanidinnitrát) (CAS 4000-16-2);

23. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem ML8 g) 7.);

24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamin) octahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocine);

25. tetrazoly:

a. NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);

b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);

26. tetryl (trinitrofenylmethylnitramin) (CAS 479-45-8);

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadecalin) (CAS 135877-16-6) (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem ML8 g) 6.);

28. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 97645-24-4) (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem ML8 g) 2.);

29. TNGU (SORGUYL nebo tetranitroglykoluril) (CAS 55510-03-7);

30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-pyridazino[4,5-d]pyridazin) (CAS 229176-04-9);

31. triaziny:

a. DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0);

b. NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazine) (CAS 130400-13-4);

32. triazoly:

a. 5-azido-2-nitrotriazol;

b. ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-08-0);

c. ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d. BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amin);

e. DBT (3,3′-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f. DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9); g.

g. nepoužívá se od roku 2010;

h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol);

i. PDNT (1-picryl-3,5-dinitrotriazol);

j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33. výbušniny neuvedené jinde pod bodem ML8 a) s kteroukoli z těchto vlastností:

a. detonační rychlost převyšující 8 700 m/s při maximální hustotě, nebo

b. detonační tlak přesahující 34 GPa (340 kbar);

34. organické výbušniny neuvedené jinde pod bodem ML8 a) se všemi těmito vlastnostmi:

a. uvolňují detonační tlak minimálně 25 GPa (250 kbar) a

b. uchovávají si stabilitu při teplotách 523 K (250 °C) a vyšších po dobu minimálně 5 minut;

b. „pohonné hmoty“:

1. veškeré pevné „pohonné hmoty“ třídy 1.1 podle klasifikace OSN s teoretickým specifickým impulsem (za standardních podmínek) více než 250 sekund pro nekovové směsi, nebo více než 270 sekund pro hliníkové směsi;

2. veškeré pevné „pohonné hmoty“ třídy 1.3 podle klasifikace OSN s teoretickým specifickým impulsem (za standardních podmínek) více než 230 sekund pro nehalogenované, 250 sekund pro nekovové, nebo více než 266 sekund pro kovové směsi;

3. „pohonné hmoty“ se silovou konstantou větší než 1 200 kJ/kg;

4. „pohonné hmoty“ s lineárním průběhem ustáleného hoření rychlostí vyšší než 38 mm/s za standardních podmínek při tlaku 6,89 Mpa (68,9 bar) a teplotě 294 K (21 °C);

5. elastomerem upravené, slévané „pohonné hmoty“ na dvojité bázi (EMCDB) s rozpínavostí při maximálním zatížení větším než 5 % při teplotě 233 K (–40 °C);

6. veškeré „pohonné hmoty“ obsahující látky uvedené v bodě ML8 a);

7. „pohonné hmoty“ neuvedené jinde ve Společném vojenském seznamu EU a speciálně určené pro vojenské využití;

c. „pyrotechnické slože“, paliva a související látky a jejich směsi:

1. letecká paliva se speciálním složením pro vojenské použití;

Poznámka:   Letecká paliva podle bodu ML8 c) 1. jsou finální výrobky, nikoli jejich složky.

2. alan (hydrid hliníku) (CAS 7784-21-6);

3. karborany; dekarboran (CAS 17702-41-9); pentaborany (CAS 19624-22-7 a 18433-84-6) a jejich deriváty;

4. hydrazin a deriváty (viz také deriváty oxidujícího hydrazinu v bodech ML8 d) 8. a d) 9.):

a. hydrazin (CAS 302-01-2) v koncentraci 70 % nebo vyšší;

b. monomethylhydrazin (CAS 60-34-4);

c. symetrický dimethylhydrazin (CAS 540-73-8);

d. nesymetrický dimethylhydrazin (CAS 57-14-7);

Poznámka:   Bod ML8 c) 4. a) se nevztahuje na hydrazinové „směsi“ se speciálním složením pro potlačení koroze.

5. kovová paliva s částicemi v kulové, rozprášené, kuličkové, vločkové nebo mleté formě, vyráběná z materiálu s 99 % nebo vyšším obsahem některé z těchto položek:

a. tyto kovy a jejich směsi:

1. beryllium (CAS 7440-41-7) s velikostí částic méně než 60 μm;

2. železný prach (CAS 7439-89-6) s velikostí částic 3 μm a méně vyráběný redukcí oxidu železa s vodíkem;

b. směsi obsahující některou z těchto položek:

1. zirkonium (CAS 7440-67-7), hořčík (CAS 7439-95-4) a jejich slitiny s velikostí částic méně než 60 μm; nebo

2. bórová (CAS 7440-42-8) nebo bórkarbidová (CAS 12069-32-8) paliva s čistotou 85 % nebo vyšší a s velikostí částic méně než 60 μm;

Poznámka 1:   bod ML8 c) 5. se vztahuje na výbušniny a paliva, bez ohledu na to, zda jsou kovy či slitiny zapouzdřené v hliníku, magnéziu, zirkoniu nebo berylliu.

Poznámka 2:   bod ML8 c) 5. b) se vztahuje pouze na kovová paliva s částicemi, pokud jsou smíchaná s jinými látkami za účelem vytvoření směsi se speciálním složením pro vojenské účely, jako jsou suspenze tekutých pohonných hmot, pevné pohonné hmoty nebo pyrotechnické směsi.

Poznámka 3:   bod ML8 c) 5. b) 2. se nevztahuje na bór a bórkarbid obohacený bórem-10 (celkový obsah bóru-10 je 20 % nebo více).

6. vojenské materiály obsahující zahušťovadla pro hydrokarbonová paliva, se speciálním složením pro plamenomety nebo zápalné munice, jako kovové stearany nebo palmitáty (oktal) (CAS 637-12-7) a M1, M2, M3 zahušťovadla;

7. perchlorečnany, chlorečnany a chromany složené s použitím práškového kovu nebo jiných složek vysoce výkonných paliv;

8. kuličkový prášek hliníku (CAS 7429-90-5) s velikostí částic 60 μm nebo méně, vyráběný z materiálu s 99 % nebo vyšším obsahem hliníku;

9. titansubhybrid (TiHn) se stechiometrií n = 0,65–1,68;

d. tato okysličovadla a jejich směsi:

1. ADN (moniumdinitramid nebo SR 12) (CAS 140456-78-6);

2. AP (amoniumperchlorečnan) (CAS 7790-98-9);

3. sloučeniny složené z fluoru a libovolné z následujících položek:

a. ostatní halogeny;

b. kyslík; nebo

c. dusík;

Poznámka 1:   Bod ML8 d) 3. se nevztahuje na chlortrifluorid (CAS 7790-91-2).

Poznámka 2:   Bod ML8 d) 3. se nevztahuje na fluorid dusitý (CAS 7783-54-2) v plynném skupenství.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7);

5. HAN (hydroxylamoniumnitrat) (CAS 13465-08-2);

6. HAP (hydroxylamoniumperchlorečnan) (CAS 15588-62-2);

7. HNF (hydrazin nitroformat) (CAS 20773-28-8);

8. nydrazinnitrat (CAS 37836-27-4);

9. hydrazinnitrat (CAS 27978-54-7);

10. kapalná okysličovadla složená z (nebo s obsahem) inhibované červené dýmavé kyseliny dusičné (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Poznámka   ML8 d) 10. se nevztahuje na neinhibitovanou dýmavou kyselinu dusičnou.

e. pojiva, plastifikátory, monomery a polymery:

1. AMMO (azidomethyl methyloxetan a jeho polymery) (CAS 90683-29-7) (viz také jeho „prekurzory“ uvedené pod bodem ML8 g) 1.);

2. BAMO (bisazidomethyloxetan a jeho polymery) (CAS 17607-20-4) (viz také jeho „prekurzory“ uvedené pod bodem ML8 g) 1.);

3. BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl)acetal) (CAS 5108-69-0);

4. BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl)formal) (CAS 5917-61-3);

5. BTTN (butantrioltrinitrát) (CAS 6659-60-5) (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem ML8 g) 8.);

6. energetické monomery, plastifikátory nebo polymery se speciálním složením pro vojenské použití a s obsahem jakékoli z těchto látek:

a. nitro skupiny;

b. azido skupiny;

c. nitrát skupiny;

d. nitrát skupiny nebo

e. difluoroamino skupiny;

7. FAMAO (3-difluoroaminomethyl-3-azidomethyl oxetan) a jeho polymery;

8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroethyl)formal) (CAS 17003-79-1);

9. FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentan-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10. FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluoromethyl-3-oxaheptan-1,7-diol formal);

11. GAP (glycidylazidpolymer) (CAS 143178-24-9) a jeho deriváty;

12. HTPB (hydroxylem zakončený polybutadien (HTPB) s účinností hydroxylu rovnající se nebo větší než 2,2 a menší nebo rovnající se 2,4, s hodnotou hydroxylu menší než 0,77 meq/g a s viskozitou při 30 °C menší než 47 (CAS 69102-90-5);

13. poly(epichlorohydrin) s funkčností alkoholových skupin o nízké molekulové hmotnosti (méně než 10 000), takto:

a. poly(epichlorohydrindiol);

b. poly(epichlorohydrintriol);

14. NENAs (sloučeniny nitratoethylnitraminu) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 a 85954-06-9);

15. PGN (poly-GLYN, polyglicidylnitrát nebo poly(nitratomethyloxiran) (CAS 27814-48-8);

16. poly-NIMMO (poly-nitratomethylmethyloxetan) nebo poly-NMMO (poly [3-nitratomethyl, 3-methyloxetan]) (CAS 84051-81-0);

17. polynitroortokarbonáty,

18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoxy]propan, čili tris vinoxy propan adduct) (CAS 53159-39-0);

f. „aditiva“:

1. základní měděný salicylát (CAS 62320-94-9);

2. BHEGA (bis-(2-hydroxyethyl) glykolamid) (CAS 17409-41-5);

3. BNO (butadiennitriloxid);

4. ferocenové deriváty:

a. butacen (CAS 125856-62-4);

b. katocen (2,2-bis-ethylferocenylpropan) (CAS 37206-42-1);

c. kyseliny ferocenkarbonové včetně:

kyseliny ferocenkarbonové (CAS 1271-42-7),

1,1′-kyseliny ferocendikarbonové (CAS 1293-87-4);

d. n-butylferocen (CAS 31904-29-7);

e. ostatní aditované polymerní ferocenové deriváty;

5. beta-resorcyklát olova (CAS 20936-32-7);

6. citrát olova (CAS 14450-60-3);

7. olovo-měděné chelátové sloučeniny beta-resorcylátu nebo salicylátů (CAS 68411-07-4);

8. maleát olova (CAS 19136-34-6);

9. salicylát olova (CAS 15748-73-9);

10. stannát olova (CAS 12036-31-6);

11. MAPO (tris-1-(2-methyl)aziridinylfosfinoxid) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis(2-methylatiridinyl) 2-(2-hydroxypropanoxy)-propylaminofosfinoxid) a další MAPO deriváty;

12. methyl BAPO (bis-(2-methylaziridinyl)methylaminofosfinoxid) (CAS 85068-72-0);

13. N-methyl-p-nitroanilin (CAS 100-15-2);

14. 3-nitraza-1,5-pentandissokyanát (CAS 7406-61-9);

15. organicko-kovové spojovací látky:

a. neopentyl (diallyl) oxy, tri (dioktyl) titanfosfát (CAS 103850-22-2); známý také jako titanium IV, 2,2(bis 2-propenolatomethyl, butanolat, tris (dioctyl) fosfát) (CAS 110438-25-0); nebo LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b. titanium IV, ((2-propenolat-1) methyl, n-propanolatomethyl) butanolat-1, tris(dioktyl)pyrofosfát, nebo KR3538;

c. titanium IV, ((2-propenolato-1)methyl, n-propanolatomethyl) butanolat-1, tris(dioktyl)fosfát;

16. polykyanodifluoroaminoethylenoxid;

17. polyfunkční aziridinamidy s isophtal- trimesin- butylenimintrimesamidisokyanur- (BITA) nebo trimethyladipinové vodicí struktury a 2-methyl nebo 2-ethylové substituce na aziridinovém prstenci;

18. propylenmin, 2-methylaziridin (CAS 75-55-8);

19. supertenký oxid železa (Fe2O3 hematit) (CAS 1317-60-8) se specifickou povrchovou plochou větší než 250 m2/g a s průměrnou velikostí částic 3,0 nm nebo menší;

20. TEPAN (tetraethylenepentaamineacrylonitrile) (CAS 68412-45-3); kyanoethylové polyaminy a jejich soli;

21. TEPANOL (tetraethylenpentaminakrylonitrileglycidol) (CAS 68412-46-4); kyanoethylové polyaminy aditované gylcidolem a jeho solemi;

22. TPB (trifenylbismut) (CAS 603-33-8);

g. „prekurzory“

POZN.   V bodě ML8 g) jsou odkazy na „energetické materiály“, vyráběné z těchto látek.

1. BCMO (bischloromethyloxetan) (CAS 142173-26-0) (viz také bod ML8 e) 1. a e) 2.);

2. dinitroazetidin-t-butylová sůl (CAS 125735-38-8) (viz také bod ML8 a) 28.);

3. HBIW (hexabenzylhexaazaisowurtzitan) (CAS 124782-15-6) (viz také ML8 a) 4.);

4. TAIW (tetraacetyldibenzylhexaazaisowurtzitan) (viz také bod ML8 a) 4.) (CAS 182763-60-6);

5. TAT (1,3,5,7-tetraacethyl-1,3,5,7-tetraazacyklooktan (CAS 41378-98-7) (viz také bod ML8 a) 13.);

6. 1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) (viz také bod ML8 a) 27.);

7. 1,3,5-trichlorobenzen (CAS 108-70-3) (viz také bod ML8 a) 23.);

8. 1,2,4-trihydroxybutan (1,2,4-butantriol) (CAS 3068-00-6) (viz také bod ML8 e) 5.);

Poznámka 1:   bod ML8 se nevztahuje na následující látky, pokud nejsou ve sloučenině nebo směsi s „energetickým materiálem“ podle bodu ML8 a) nebo s práškovými kovy podle bodu ML8 c):

a.   amoniumpikrát (CAS 131-74-8);

b.   černý prach;

c.   hexanitrodifenylamin (CAS 131-73-7);

d.   difluoramin (CAS 10405-27-3);

e.   nitroškrob (CAS 9056-38-6);

f.   nitrát draselný (CAS 7757-79-1);

g.   tetranitronaftalin;

h.   trinitroanisol;

i.   trinitroanftalin;

j.   trinitrooxylen;

k.   N-pyrrolidinon; 1-methyl-2-pyrrolidinon (CAS 872-50-4);

l.   dioktylmaleát (CAS 142-16-5);

m.   etylhexylakrylát (CAS 103-11-7);

n.   triethylaluminium (TEA) (CAS 97-93-8), trimethylaluminium (TMA) (CAS 75-24-1) a další pyroforové kovové alkyly a aryly lithia, sodíku, hořčíku, zinku a bóru;

o.   nitrocelulóza (CAS 9004-70-0);

p.   nitroglycerin (nebo glyceroltrinitrát) (NG) (CAS 55-63-0);

q.   2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);

r.   ethylendiamindinitrát (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s.   pentaerytritoltetranitrát (PETN) (CAS 78-11-5);

t.   azid olovnatý azide (CAS 13424-46-9), běžný styfnát olova (CAS 15245-44-0) a základní styfnát olova (CAS 12403-82-6), primární výbušniny nebo rozbušné kompozice obsahující azidy nebo sloučeniny s azidy;

u.   triethylenglykoldinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v.   2,4,6-trinitroresorcinol (kyselina styfnová) (CAS 82-71-3);

w.   diethyldifenyl urea (CAS 85-98-3); dimethyldifenyl urea (CAS 611-92-7); methylethyldifenyl urea (centrality);

x.   N,N-difenylurea (nesymetrická difenyl urea) (CAS 603-54-3);

y.   methyl-N,N-difenylurea (methyl nesymetrická defenylurea) (CAS 13114-72-2);

z.   ethyl-N,N-difenylurea (ethyl nesymetrická difenylurea) (CAS 64544-71-4);

aa.   2-nitrodifenylamin (2-NDPA) (CAS 119-75-5);

bb.   4-nitrodifenylamin (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc.   2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

dd.   nitroguanidin (CAS 556-88-7) (viz položka 1C011 d) na seznamu EU zboží dvojího užití).

Poznámka 2:   bod ML8 se nevztahuje na amoniumperchlorečnan (ML8 d) 2) a NTO (ML8 a) 18), mají-li speciální tvar a složení pro využití v civilních zařízeních pro tvorbu plynu a splňují-li všechny tyto podmínky:

a.   jedná se o sloučeninu nebo směs s neaktivními termosetovými pojivy či plastifikátory;

b.   maximální množství amoniumperchlorečnanu (ML8 d) 2.) nepřesahuje 80 % hmotnosti aktivního materiálu;

c.   množství NTO (ML8 a) 18) činí 4 g nebo méně; a

d.   hmotnost jednotlivých kusů je nižší než 250 g.

ML9Válečná plavidla (hladinová i podmořská), speciální námořní výzbroj a výstroj, příslušenství, součásti a jiná hladinová plavidla:

POZN.   Naváděcí a navigační zařízení viz bod ML11.

a. Plavidla a součásti:

1. Plavidla (hladinová a podmořská) zvláště určená nebo upravená pro vojenské použití, bez ohledu na to, jaký je jejich současný stav údržby nebo provozuschopnosti a zda jsou vybavena nosiči zbraní nebo obrněna, dále trupy nebo části trupů takových plavidel a příslušné součásti speciálně určené pro vojenské použití;

2. Hladinová plavidla jiná než ta, jež jsou uvedena v bodě ML9 a) 1., je-li k plavidlu připevněna nebo tvoří-li jeho součást kterákoli z těchto položek:

a. automatické zbraně o ráži 12,7 mm nebo větší, uvedené v bodě ML1, nebo zbraně uvedené v bodech ML2, ML4, ML12 nebo ML19, nebo „závěsníky“ či místa upevnění pro takové zbraně;

Technická poznámka

„Závěsníkem“ se rozumí úchyt či zesílení konstrukce pro účely instalace zbraní.

b. systémy řízení střelby uvedené v bodě ML5;

c. obě tyto položky:

1. ‚ochrana proti chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným zbraním (CBRN)‘; a

2. ‚oplachovací či mycí systém‘ určený pro dekontaminaci; nebo

Technické poznámky

1.   ‚Ochrana CBRN‘ je oddělený vnitřní prostor s vlastnostmi jako odolnost proti přetlaku, izolace ventilačních systémů, omezené výstupy ventilace s filtry CBRN a omezené vchody pro posádku obsahující dekontaminační komoru.

2.   ‚Oplachovací či mycí systém‘ je systém rozstřikující mořskou vodu schopný pokropit současně vnější nástavbu a paluby plavidla.

d. aktivní systémy zbraňových protiopatření uvedené v bodech ML4 b), ML5 c) nebo ML11 a) mající kteroukoli z následujících vlastností:

1. ‚ochrana CBRN‘;

2. trup a nástavba navržené speciálně ke snížení profilu zachytitelného radarem;

3. prostředky na redukci termální stopy (např. chladicí systém výfukových plynů), s výjimkou těch, jež jsou speciálně určeny ke zvýšení celkového výkonu energetické centrály nebo ke snížení dopadu na životní prostředí; nebo

4. demagnetizační systém, jehož účelem je omezit magnetickou stopu celého plavidla;

b. Motory a pohonné systémy určené speciálně pro vojenské účely a součásti určené speciálně pro vojenské účely:

1. zážehové motory speciálně určené pro ponorky, mající obě tyto vlastnosti:

a. výkon 1,12 MW (1 500 k) nebo vyšší; a

b. rychlost otáčení 700 ot./min. a vyšší;

2. elektrické motory speciálně určené pro ponorky, mající všechny tyto vlastnosti:

a. výkon vyšší než 0,75 MW (1 000 k);

b. rychlé reverzování chodu;

c. chlazení kapalinou; a

d. zcela uzavřený plášť;

3. nemagnetické zážehové motory mající obě tyto vlastnosti:

a. výkon 37,3 kW (50 k) nebo vyšší; a

b. nemagnetický obsah přesahující 75 % celkové hmoty;

4. ‚na vzduchu nezávislé pohonné systémy‘ (AIP) zvláště určené pro ponorky;

Technická poznámka

‚Na vzduchu nezávislý pohonný systém‘ (AIP) umožňuje, aby u ponořené ponorky fungoval pohonný systém bez přístupu k atmosférickému kyslíku po delší dobu, než by jinak dovolovaly baterie. Pro účely bodu ML0 b) 4. AIP nezahrnuje pohon využívající jadernou energii.

c. podvodní detekční zařízení určená speciálně pro vojenské účely, jejich ovládací systémy a součásti speciálně určené pro vojenské účely;

d. protiponorkové a protitorpédové sítě speciálně určené pro vojenské účely;

e. nepoužívá se od roku 2003;

f. penetrátory a konektory trupu určené speciálně pro vojenské účely, které umožňují interakci se zařízením vně plavidla, a součásti určené speciálně pro vojenské účely;

Poznámka:   bod ML9 f) zahrnuje konektory pro plavidla jednovodičová, mnohovodičová, koaxiální nebo vlnovodná, dále zařízení pro vnikání do trupu, která jsou obojí schopná odolat prosakování zvenku a zachovat si požadované vlastnosti v podmořské hloubce přesahující 100 m; dále konektory z optických vláken a optické penetrátory trupu, určené speciálně pro přenos „laserových“ paprsků bez ohledu na podmořskou hloubku. Bod ML9 f) se nevztahuje na běžné pohonné hřídele a hydrodynamické penetrátory trupu s kontrolní tyčí.

g. tichá ložiska mající kteroukoli z následujících vlastností, jejich součásti a výzbroj a výstroj obsahující taková ložiska, speciálně určené pro vojenské použití:

1. plynová nebo magnetická suspenze;

2. aktivní systémy kontroly stopy; nebo

3. kontrolní systémy na potlačení vibrací.

ML10„Letadla“, „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“, bezpilotní vzdušné prostředky („UAV“), letecké motory a výzbroj a výstroj „letadel“, související vybavení a součásti, speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití:

POZN.   Naváděcí a navigační zařízení viz bod ML11.

a. „letadla“ s posádkou a „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“ a pro ně speciálně určené součásti;

b. nepoužívá se od roku 2011;

c. bezpilotní letadla, jejich vybavení a pro ně speciálně určené součásti:

1. „UAV“, dálkově pilotované vzdušné prostředky (RPV) a autonomní programovatelné prostředky a bezpilotní „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“;

2. startovací zařízení, vyprošťovací vybavení a pozemní vybavení;

3. vybavení určené pro řídicí a kontrolní účely;

d. hnací letecké motory a pro ně speciálně určené součásti;

e. palubní tankovací vybavení speciálně určené nebo upravené k některým z následujících účelů a součásti speciálně určené pro toto vybavení:

1. „letadla“ uvedená v bodě ML10 a); nebo

2. bezpilotní letadla uvedená v bodě ML10 c);

f. ‚pozemní vybavení‘ speciálně určené pro letadla uvedená v bodě ML10 a) nebo letecké motory uvedené v bodě ML10 d);

Technická poznámka

‚pozemní vybavení‘ zahrnuje tlakové tankovací zařízení a vybavení určené k usnadnění operací v omezených prostorech.

g. záchranné systémy pro letecké posádky, bezpečnostní vybavení pro letecké posádky a další zařízení pro nouzový únik, které není uvedeno v bodě ML10 a), určené pro „letadla“ uvedená v bodě ML10 a);

Poznámka:   Bod ML10 g) nezahrnuje přilby pro letecké posádky, které nemají zabudovány ani nejsou vybaveny závěskami či úchytkami pro vybavení uvedené na Společném vojenském seznamu EU.

POZN.   Přilby viz rovněž bod ML 13 c).

h. padáky, paraglidy a příslušné vybavení uvedené níže a pro ně speciálně určené součásti:

1. padáky neuvedené jinde ve Společném vojenském seznamu EU;

2. paraglidy;

3. vybavení speciálně určené pro výsadek parašutistů ve velké výšce (např. obleky, speciální přilby, dýchací systémy, navigační zařízení);

i. řízené otevírací vybavení nebo automatické pilotní systémy určené pro náklady shazované padákem.

Poznámka 1:   bod ML10 a) se nevztahuje na „letadla“ a „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“ nebo na varianty „letadel“ speciálně určené pro vojenské použití, které splňují všechny následující požadavky:

a.   nejedná se o bojová letadla;

b.   nejsou konfigurovány pro vojenské použití a nejsou vybaveny výstrojí či výzbrojí nebo doplňky speciálně určenými nebo upravenými pro vojenské použití; a

c.   byly úřadem civilního letectví členského státu EU nebo signatářské země Wassenaarského ujednání schváleny k civilnímu provozu.

Poznámka 2:   bod ML10 d) se nevztahuje na:

a.   letecké motory určené nebo upravené k vojenským účelům, které byly úřadem civilního letectví členského státu EU nebo signatářské země Wassenaarského ujednání schváleny pro použití v „civilních letadlech“, nebo pro ně speciálně určené součásti;

b.   pístové motory nebo pro ně speciálně určené součásti, s výjimkou těch, které jsou speciálně určeny pro „UAV“.

Poznámka 3:   Pro účely bodů ML10 a) a ML10 d) zahrnují součásti se speciálním určením a příslušné vybavení pro nevojenská „letadla“ nebo letecké motory upravené pro vojenské použití pouze takové vojenské součásti a příslušné vojenské vybavení, které jsou potřebné pro úpravy na vojenské použití.

Poznámka 4:   Pro účely bodu ML10 a) vojenské použití zahrnuje: boj, vojenský průzkum, útok, vojenský výcvik, logistickou podporu a přepravu a výsadku nebo shoz vojenské výbavy či výstroje.

Poznámka 5:   bod ML10 a) se nevztahuje na „letadla“, která splňují všechny tyto podmínky:

a.   byla poprvé vyrobena před rokem 1946;

b.   neobsahují položky uvedené ve Společném vojenském seznamu EU, ledaže jsou takové položky nezbytné pro požadavky na bezpečnost nebo letovou způsobilost členského státu EU nebo signatářské země Wassenaarského ujednání; a

c.   nenesou zbraně uvedené ve Společném vojenském seznamu EU, ledaže takové zbraně nejsou provozuschopné a není možno je znovu uvést do provozuschopného stavu.

ML11Elektronické vybavení, „kosmické lodě“ a součásti nepodléhající kontrole podle jiných bodů Společného vojenského seznamu EU:

a. elektronické vybavení speciálně určené pro vojenské použití a speciálně určené součásti pro toto vybavení;

Poznámka:   bod ML11 a) zahrnuje:

a.   vybavení pro elektronická protiopatření a elektronická následná protiopatření (tj. vybavení, které slouží k vysílání cizích a klamných signálů do radarů nebo radiokomunikačních přijímačů nebo k jinému narušování příjmu, provozu nebo účinnosti nepřátelských elektronických přijímačů včetně jejich protiopatřovacího vybavení) včetně rušicích a protirušicích zařízení;

b.   rychlofrekvenční trubice;

c.   elektronické systémy nebo vybavení určené buď pro stálé pozorování a monitorování elektromagnetického spektra pro vojenskou výzvědnou službu nebo pro účely bezpečnosti nebo pro maření takového pozorování a monitorování;

d.   podvodní protiopatření zahrnující akustické a magnetické rušičky a klamné cíle, vybavení určené k vysílání cizích nebo klamných signálů do zvukových přijímačů;

e.   šifrovací vybavení pro zabezpečení zpracování dat, informací a přenosových a signalizačních kabelů;

f.   vybavení sloužící k identifikaci, autentizaci a vkládání klíčů a vybavení sloužící ke správě, tvorbě a distribuci klíčů;

g.   naváděcí a navigační vybavení;

h.   digitální zařízení pro radiokomunikaci využitím troposférického rozptylu;

i.   digitální demodulátory zvláště určené pro elektronický odposlech;

j.   „automatizované řídící a kontrolní systémy“;

POZN.   Pro „software“ související s vojenským softwarovým rádiem (SDR) viz ML21.

b. zařízení rušicí globální družicové navigační systémy a speciálně určené součásti pro toto vybavení;

c. „kosmické lodě“ speciálně určené nebo upravené pro vojenské využití a součásti pro „kosmické lodě“ speciálně určené pro vojenské využití.

ML12Zbraňové systémy využívající kinetickou energii o vysoké rychlosti, příslušné vybavení a pro ně speciálně určené součásti:

a. zbraňové systémy využívající kinetickou energii, konstruované speciálně pro ničení nebo přerušení úkolu ničení cíle;

b. speciálně konstruovaná testovací a vyhodnocovací zařízení a testovací modely, včetně diagnostických přístrojů a cílů, sloužící ke zkouškám projektilů a systémů využívajících kinetickou energii.

POZN.   Pokud jde o zbraňové systémy používající malorážní střelivo nebo využívající pouze chemický pohon a pokud jde o pro ně určené střelivo, viz body ML1 až ML4.

Poznámka 1:   bod ML12 zahrnuje tyto položky, pokud jsou speciálně určené pro zbraňové systémy využívající kinetickou energii:

a.   odpalovací pohonné systémy schopné urychlení hmot větších než 0,1 g na rychlosti převyšující 1,6 km/s v režimu jednotlivé i rychlé palby;

b.   vybavení k výrobě prvotní energie, vytvoření elektrického pancíře, akumulaci energie, k řízení teploty a klimatizaci, přepínání, nebo k hospodaření s palivem; a elektrická rozhraní mezi funkcemi dodávky proudu a elektrickým ovládáním střelných zbraní a dalších pohonů ve střelecké věži;

c.   systémy sloužící k zaměření a sledování cíle, řízení palby a vyhodnocení způsobených škod;

d.   pohonné systémy (příčného zrychlení) pro vyhledávání navádění, samonavádění nebo změny směru střel.

Poznámka 2:   bod ML12 se vztahuje na zbraňové systémy, pro něž se využívá jakákoli z následujících metod pohonu:

a.   elektromagnetická;

b.   elektrotermální;

c.   plazmová;

d.   lehký plyn; nebo

e.   chemická (pokud je použita v kombinaci s některou z výše uvedených).

ML13Pancéřové nebo ochranné vybavení, konstrukce a součásti:

a. pancéřové pláty, které:

1. vyrobené v souladu s vojenskými standardy nebo specifikacemi; nebo

2. vhodné pro vojenské použití.

POZN.   Pokud jde o pancéřované pláty pro brnění, viz bod ML13 d) 2.

b. konstrukce z kovových nebo nekovových materiálů nebo jejich kombinací, speciálně určené k balistické ochraně vojenských systémů a pro ně speciálně určené součásti;

c. přilby vyrobené podle vojenských standardů nebo specifikací nebo srovnatelných vnitrostátních norem a jejich speciálně konstruované součásti (tj. skořepina přilby, vnitřní vystýlka a vycpávky);

d. pancéřované brnění nebo ochranné obleky a jejich součásti:

1. měkké pancéřované brnění nebo ochranné obleky vyrobené podle vojenských standardů nebo specifikací či srovnatelných norem a pro ně speciálně určené součásti;

Poznámka:   Pro účely bodu ML13 d) 1 vojenské standardy nebo specifikace zahrnují přinejmenším specifikace ochrany proti šrapnelu.

2. pevné pancéřové pláty pro brnění poskytující balistickou ochranu úrovně III (NIJ 0101.06, červenec 2008) nebo vyšší, případně ochranu srovnatelné úrovně podle vnitrostátních norem.

Poznámka 1:   bod ML13 b) zahrnuje materiály konstruované speciálně tak, aby vznikl reaktivní pancíř, a ke stavbě vojenských krytů.

Poznámka 2:   bod ML13 c) se nevztahuje na konvenční ocelové přilby, neupravené ani nekonstruované tak, aby mohly nést některý druh doplňkových zařízení nebo jím byly přímo vybaveny.

Poznámka 3:   body ML13 c) a d) se nevztahují na přilby, pancéřované ani ochranné oděvy, pokud svému uživateli slouží pro jeho vlastní osobní ochranu.

Poznámka 4:   jediné přilby zvláště určené pro osoby pověřené zneškodňováním nevybuchlých bomb podle bodu ML13 jsou přilby zvláště určené pro vojenské užití.

Odkaz 1:   Viz také položka 1A005 na seznamu EU zboží dvojího užití.

Odkaz 2:   Pokud jde o „vláknité materiály“ používané k výrobě ochranných oděvů a přileb, viz položka 1C010 na seznamu EU zboží dvojího užití.

ML14‚Specializované vybavení pro vojenský výcvik‘ nebo pro simulaci vojenských operací, simulátory speciálně určené pro výcvik v používání jakékoliv palné zbraně nebo zbraně podle bodů ML1 nebo ML2 a pro ně speciálně určené součásti a doplňky.

Technická poznámka

Pojem ‚specializované vybavení pro vojenský výcvik‘ zahrnuje vojenské typy trenažérů útoku, trenažérů bojových letů, trenažérů radarových cílů, generátorů radarových cílů, přístrojů k výcviku dělostřelby, protiponorkových válečných trenažérů, letových simulátorů (včetně trenažérů odstředivé síly pro výcvik pilotů nebo kosmonautů), radarových trenažérů, trenažérů navigačních letů, navigačních trenažérů, trenažérů odpalování raketových střel, vybavení k vizualizaci cíle, bezpilotních „letadel“, trenažérů výzbroje, trenažérů bezpilotních „letadel“, mobilní výcvikové jednotky a výcviková zařízení pro pozemní vojenské operace.

Poznámka 1:   bod ML14 zahrnuje systémy tvorby zobrazení a interaktivního prostředí pro simulátory, pokud jsou speciálně určené pro vojenské použití.

Poznámka 2:   bod ML14 se nevztahuje na vybavení určené speciálně pro výcvik v používání loveckých a sportovních zbraní.

ML15Zobrazovací vybavení nebo vybavení pro protiopatření, určené speciálně pro vojenské účely a speciálně pro ně určené součásti a příslušenství:

a. nahrávací zařízení a zařízení pro zpracování obrazu;

b. kamery a fotopřístroje, fotografické vybavení a vybavení ke zpracování filmů;

c. vybavení k zesilování obrazu;

d. infračervené nebo tepelné zobrazovací vybavení;

e. zobrazovací radarové senzorové vybavení;

f. vybavení sloužící k protiopatření a proti-protiopatření pro vybavení podle bodů ML15 a) až ML15 e).

Poznámka:   bod ML15 f) zahrnuje vybavení určené ke znehodnocování provozu nebo efektivnosti vojenských zobrazovacích systémů nebo k minimalizaci takových znehodnocujících účinků.

Poznámka 1:   v bodě ML15 zahrnuje označení speciálně určené součásti tyto položky, pokud jsou speciálně určené k vojenskému použití:

a.   trubice (elektronky, klíčové prvky) konvertorů infračervených zobrazení;

b.   trubice zesilovače obrazu (jiné než první generace);

c.   desky s mikrokanály;

d.   trubice televizních kamer pro slabé osvětlení;

e.   sady detektorů (včetně elektronických propojovacích nebo čtecích systémů);

f.   trubice pyroelektrických televizních kamer;

g.   chladicí systémy pro zobrazovací systémy;

h.   fotochromité nebo elektrooptické elektricky spouštěné závěrky s rychlostí závěrky menší než 100 μs, s výjimkou závěrek, které tvoří základní součást vysokorychlostních kamer;

i.   obrazové invertory z optických vláken;

j.   složené polovodičové fotokatody

Poznámka 2:   bod ML15 se vztahuje na „trubice zesilovače obrazu první generace“ nebo na vybavení speciálně určené pro osazení „trubicemi zesilovače obrazu první generace“.

POZN.   klasifikace mířidel zbraní využívajících „trubic zesilovače obrazu první generace“ viz body ML1, ML2 a ML5 a).

POZN.   Viz také položky 6A002 a) 2. a 6A002 b) na seznamu EU zboží dvojího užití.

ML16Výkovky, odlitky a další nedokončené výrobky, které jsou speciálně určeny pro položky podle bodů ML1 až ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 nebo ML19.

Poznámka:   bod ML16 se týká nedokončených výrobků, jsou-li rozpoznatelné podle složení materiálu, geometrie nebo funkce.

ML17Různé vybavení, materiály a ‚knihovny‘ a pro ně speciálně určené součásti:

a. samostatné přístroje pro potápění a podvodní plavání:

1. přístroje s uzavřeným nebo polouzavřeným okruhem (recyklující vzduch) určené speciálně pro vojenské použití (např. konstruované speciálně jako nemagnetické);

2. součásti určené speciálně pro použití při přestavbě přístroje s otevřeným okruhem pro vojenské použití;

3. předměty určené výhradně pro vojenské použití se samostatným potápěcím a podvodním plovacím přístrojem;

b. stavební zařízení určené speciálně pro vojenské použití;

c. příslušenství, nátěry a úpravy sloužící k maskování určené speciálně pro vojenské použití;

d. polní ženijní vybavení určené speciálně pro použití v bojovém pásmu;

e. „roboty“, „robotické“ ovladače a „koncové efektory robotů“, které splňují některou z těchto vlastností:

1. jsou speciálně určené pro vojenské použití;

2. obsahují prostředky k ochraně hydraulického vedení proti vnějšímu proražení způsobenému úlomky střel (např. samotěsnící vedení) a používají hydraulické kapaliny s body vznícení vyššími než 839 K (566 °C); nebo

3. jsou speciálně určené nebo vyčleněné k provozu v prostředí elektromagnetických impulsů;

Technická poznámka

Elektromagnetickým impulsem se nerozumí neúmyslná interference způsobená elektromagnetickým zářením z nedalekého zařízení (např. stroje, přístroje či elektronické vybavení) nebo bleskem.

f. ‚knihovny‘ (parametrické odborné databáze) určené speciálně pro vojenské použití s vybavením podle Společného vojenského seznamu EU;

g. vybavení k výrobě jaderné energie nebo pohonné systémy, včetně „jaderných reaktorů“, určené speciálně k vojenskému použití a jejich součásti speciálně určené nebo ‚upravené‘ k vojenskému použití;

h. vybavení nebo materiál s potaženým povrchem nebo úpravou pro maskování, určené speciálně pro vojenské použití, jiné než ty, které jsou uvedeny u jiných bodů Společného vojenského seznamu EU;

i. simulátory speciálně určené pro vojenské „jaderné reaktory“;

j. mobilní opravárenské dílny speciálně určené nebo ‚upravené‘ pro opravu a údržbu vojenské výstroje a výzbroje;

k. polní generátory speciálně určené nebo ‚upravené‘ pro vojenské použití;

l. kontejnery speciálně určené nebo ‚upravené‘ pro vojenské použití;

m. trajekty, jiné než ty, které jsou uvedeny u jiných bodů Společného vojenského seznamu EU, mosty a pontony speciálně určené pro vojenské použití;

n. testovací modely speciálně určené pro „vývoj“ položek uvedených v bodech ML4, ML6, ML9 nebo ML10;

o. ochranné vybavení proti laserům (např. ochrana očí nebo senzorů) speciálně určené pro vojenské použití;

p. „palivové články“ kromě palivových článků uvedených jinde ve Společném vojenském seznamu EU speciálně určené nebo ‚upravené‘ pro vojenské použití.

Technické poznámky

1.   Pro účely bodu ML17 se slovem ‚knihovna‘ (parametrická odborná databáze) rozumí sbírka odborných informací vojenské povahy, s jejichž pomocí se může zvýšit výkon vojenského vybavení nebo systémů.

2.   Pro účely bodu ML17 se slovem ‚upravený‘ rozumí změna konstrukční, elektrické, mechanické nebo jiné povahy, jež nevojenskému předmětu dodává vojenské schopnosti ekvivalentní předmětu, který je speciálně určen pro vojenské použití.

ML18Výrobní zařízení a součásti:

a. speciálně určené nebo upravené ‚výrobní‘ zařízení sloužící k ‚výrobě‘ výrobků zahrnutých v seznamu a pro ně speciálně určených součástí;

b. speciálně určená zařízení pro testy životního prostředí a pro ně speciálně určené vybavení, sloužící k certifikaci, kvalifikaci nebo testování výrobků uvedených ve Společném vojenském seznamu EU.

Technická poznámka

Pro účely bodu ML18 zahrnuje pojem ‚výroba‘ konstrukci, posouzení, zhotovení, testování a kontrolu.

Poznámka:   body ML18 a) a ML18 b) zahrnují následující vybavení:

a.   průběžné nitrátory;

b.   odstředivé testovací přístroje nebo vybavení, která mají některou z těchto vlastností:

1.   pohon motorem nebo motory s celkovým jmenovitým výkonem větším než 298 kW (400 k);

2.   schopnost nést užitečné zatížení minimálně 113 kg; nebo

3.   schopnost vyvinout odstředivé zrychlení minimálně 8 g s minimálním užitečným zatížením 91 kg;

c.   dehydratační lisy;

d.   šnekové vytlačovací stroje speciálně určené nebo upravené k lisování vojenských výbušnin;

e.   řezací stroje ke kalibraci slisovaných pohonných hmot;

f.   čisticí bubny s průměrem minimálně 1,85 m a s kapacitou větší než 227 kg;

g.   průběžné míchače pevných pohonných hmot;

h.   kapalinou poháněné mlýny pro mletí a drcení složek vojenských výbušnin;

i.   zařízení sloužící k dosažení kulovitého tvaru a shodné velikosti částic práškových kovů vyjmenovaných v bodě ML8 c) 8.;

j.   konverenční měniče proudu pro přeměnu materiálů vyjmenovaných v bodě ML8 c) 3.

ML19Zbraňové systémy se směrovým vyzařováním energie, příslušná protiopatřovací vybavení a testovací modely, a dále pro ně speciálně určené součásti:

a. „laserové“ systémy určené speciálně pro ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle;

b. systémy vyzařující paprsek částic, schopné ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle;

c. vysokovýkonné radiofrekvenční systémy schopné ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle;

d. vybavení speciálně určené pro odhalování a identifikaci systémů, nebo pro obranu před systémy podle bodů ML19 a) až ML19 c);

e. modely fyzického testování systémů, vybavení a součástek podle bodu ML19;

f. „laserové“ systémy určené speciálně ke způsobení trvalé slepoty pro nepodpořený zrak, tj. nekryté oko nebo oko vybavené korekčními pomůckami vidění.

Poznámka 1:   zbraňové systémy se směrovým vyzařováním energie podle bodu ML19 zahrnují systémy, jejichž schopnost je odvozena od řízeného uplatňování:

a.   „laserů“ s dostatečným výkonem ke způsobení destrukce způsobem podobným konvenčnímu střelivu;

b.   urychlovačů částic, které s destruktivní silou vrhají paprsek nabitých nebo neutrálních částic;

c.   vysokofrekvenční vysílače vysoce impulzní energie nebo vysoce průměrné energie, které vytvářejí dostatečně silná pole schopná zneškodnit elektronické okruhy vzdáleného cíle.

Poznámka 2:   bod ML19 zahrnuje tyto položky, pokud jsou speciálně určené pro zbraňové systémy se směrovým vyzařováním energie:

a.   vybavení k výrobě prvotní energie, akumulaci energie, k přepínání, modulaci výkonu nebo k hospodaření s palivem;

b.   systémy pro zaměření a sledování cíle;

c.   systémy schopné vyhodnocení škod způsobených na cíli, zničení cíle nebo zrušení úkolu;

d.   vybavení pro manipulaci s paprskem, jeho šíření a zaměřování;

e.   vybavení umožňující rychlé obracení paprsku pro potřeby operací proti skupině cílů;

f.   adaptivní optika a zařízení pro fázový posun;

g.   proudové injektory paprsků záporných iontů vodíku;

h.   součásti urychlovačů „způsobilé pro nasazení v kosmu“;

i.   vybavení k zužování paprsků záporných iontů;

j.   vybavení pro řízení a obracení vysokoenergetického paprsku iontů;

k.   fólie „způsobilé pro nasazení v kosmu“, které slouží k neutralizaci paprsků se zápornými izotopy vodíku.

ML20Kryogenické a „supravodivé“ vybavení a pro něj speciálně určené součásti a doplňky:

a. vybavení speciálně určené nebo konfigurované pro instalaci v dopravním prostředku určeném pro vojenské pozemní, námořní, vzdušné nebo kosmické nasazení, které je schopné provozu za pohybu a je schopné vytvářet nebo udržovat teploty nižší než 103 K (– 170 °C);

Poznámka:   Bod ML20 a) zahrnuje mobilní systémy, které mají zabudovaná příslušenství nebo součásti vyrobené z nekovových nebo elektricky nevodivých látek, jako jsou plasty případně látky impregnované epoxidovou pryskyřicí, nebo jich využívají.

b. „supravodivé“ elektrické vybavení (otáčivé stroje a transformátory) speciálně určené nebo konfigurované pro instalaci v dopravním prostředku určeném pro vojenské pozemní, námořní, vzdušné nebo kosmické použití, a které je schopno provozu za pohybu.

Poznámka:   bod ML20 b) se nevztahuje na hybridní homopolární stejnosměrné generátory, které mají jednopólové armatury z běžného kovu, jež rotují v magnetickém poli vytvářeném supravodivými cívkami, za předpokladu, že tyto cívky jsou jedinými supravodivými součástmi v generátoru.

ML21„Programové vybavení“:

a. „programové vybavení“ speciálně určené nebo upravené pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „použití“ zařízení, materiálů nebo „programového vybavení“ podle Společného vojenského seznamu EU;

b. specifické „programové vybavení“, jiné, než jaké je uvedeno v bodě ML21 a):

1. „programové vybavení“ speciálně určené pro vojenské použití a speciálně vytvořené pro modelování, simulaci nebo vyhodnocování vojenských zbraňových systémů;

2. „programové vybavení“ speciálně určené pro vojenské použití a speciálně určené pro modelování nebo simulaci operačních vojenských scénářů;

3. „programové vybavení“ speciálně určené pro stanovení účinků konvenčních, nukleárních, chemických a biologických zbraní;

4. „programové vybavení“ speciálně určené pro vojenské použití a speciálně určené pro aplikace Velení, komunikace, řízení a zpravodajství (C3I) nebo Velení, komunikace, řízení, počítače a zpravodajství (C4I);

c. „programové vybavení“, jiné, než jaké je uvedeno v bodě ML21 a) nebo b), speciálně určené nebo upravené tak, aby vybavení, jež není uvedeno na Společném vojenském seznamu EU mohlo plnit vojenské funkce, jaké plní vybavení podle Společného vojenského seznamu EU.

ML22„Technologie“:

a. „technologie“ výslovně neuvedená v bodě ML22 b), která je „potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „použití“ položek uvedených na Společném vojenském seznamu EU;

b. „Technologie“:

1. „technologie“„potřebná“ pro konstrukci, montáž součástek, provoz, údržbu a opravu reprodukčních instalačních celků pro položky uvedené na Společném vojenském seznamu EU, a to i v tom případě, že součásti takových výrobních zařízení nejsou uvedeny;

2. „technologie“„určená“ pro „vývoj“ a „výrobu“ ručních zbraní, a to i pokud je využívána k výrobě replik starožitných ručních zbraní;

3. „technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „použití“ toxikologických prostředků, příslušných zařízení nebo součástek podle bodů ML7 a) až ML7 g);

4. „technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „použití“„biopolymerů“ nebo specifických buněčných kultur podle bodu ML7 h);

5. „technologie“„potřebná“ výhradně pro začlenění „biokatalyzátorů“ podle bodu ML7 i) 1. do vojenských nosných látek nebo vojenského materiálu.

Poznámka 1:   „Technologie“„potřebné“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „použití“ položek uvedených ve Společném vojenském seznamu Evropské unie zůstávají pod kontrolou i v případě, když se použijí pro některou z položek uvedených ve Společném vojenském seznamu Evropské unie.

Poznámka 2:   bod ML22 se nevztahuje na:

a.   „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu položek nepodléhajících kontrole nebo takových, jejichž vývoz byl povolen;

b.   „technologii“, která je „ve veřejném užívání“, představuje „základní vědecký výzkum“ či minimum informací nezbytných pro přihlašování patentů;

c.   „technologii“ pro magnetickou indukci sloužící k nepřetržitému pohonu civilních dopravních zařízení.

VYMEZENÍ POJMŮ POUŽÍVANÝCH V TOMTO SEZNAMU

Následuje vymezení pojmů používaných v tomto seznamu seřazených podle abecedy:

Poznámka 1:   Vymezené pojmy se používají v celém seznamu. Odkazy jsou čistě informativní a nemají žádný vliv na obecnou platnost vymezených pojmů v celém seznamu.

Poznámka 2:   Slova a pojmy uvedené v tomto seznamu vymezených pojmů nabývají vymezeného významu, pouze jsou-li označeny „dvojitými uvozovkami“. Vymezení pojmů označených ‚jednoduchými uvozovkami‘ je uvedeno v technické poznámce k příslušné položce. Jinak mají slova a pojmy svůj běžně používaný (slovníkový) význam.

ML7    „Přizpůsobené pro válečné použití“

Jakákoli úprava nebo výběr (jako např. změna čistoty, skladovatelnosti, toxicity, schopnosti šíření nebo odolnosti proti ultrafialovému záření) s cílem zvýšit účinnost v působení ztrát na lidech nebo zvířatech, poškozování techniky nebo škod na úrodě či životním prostředí.

ML8    „Aditiva“

Látky používané ve výbušných směsích za účelem zlepšení jejich schopností.

ML8, 10, 14    „Letadlo“

Letecký dopravní prostředek s pevnými křídly, otočnými křídly, točivými křídly (vrtulník), překlopným rotorem nebo překlopnými křídly.

ML11    „Automatizované řídící a kontrolní systémy“

Elektronické systémy, jejichž prostřednictvím dochází k zanášení, zpracování a předávání informací nezbytných pro účinný provoz uskupení, hlavní formace, taktické formace, jednotky, plavidla, podřazené jednotky nebo zbraní spadajících pod příslušné velení. Pro uvedené účely se využívá počítačů a dalšího specializovaného technického vybavení určeného na podporu funkcí kontroly uspořádání vojenského velení a organizace. Hlavní funkce automatizovaného řídícího a kontrolního systému jsou: účinný automatizovaný sběr, shromažďování, uchovávání a zpracovávání informací; znázornění situace a okolností majících dopad na přípravu a výkon bojových operací; operační a taktické výpočty pro účely přidělení zdrojů mezi bojová uskupení nebo mezi složky operačního bojového rozkazu či rozkazu k bojovému nasazení, v závislosti na cíli či fázi operace; příprava údajů pro vyhodnocení situace a rozhodování v kterémkoli okamžiku během operace nebo bitvy; počítačové simulace operací.

ML22    „Základní vědecký výzkum“

Experimentální nebo teoretická práce vynakládaná především za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není zaměřena v prvé řadě na specifický praktický záměr nebo cíl.

ML7, 22    „Biokatalyzátory“

Enzymy pro specifické chemické nebo biochemické reakce nebo jiné biologické sloučeniny, které se váží na bojové chemické látky a urychlují jejich odbourávání.

Technická poznámka

„Enzymy“ se rozumí „biokatalyzátory“ pro specifické chemické a biochemické reakce.

ML7, 22    „Biopolymery“

Tyto biologické makromolekuly:

a. enzymy pro specifické chemické a biochemické reakce;

b. protilátky, monoklonální, polyklonální nebo anti-idiotypické;

c. speciálně určené nebo speciálně zpracované receptory;

Technické poznámky

1.   „anti-idiotypickými protilátkami“ se rozumí protilátky, které se váží na specifická vazebná místa pro antigeny jiných protilátek;

2.   „monoklonálními protilátkami“ se rozumí proteiny, které se váží na jedno vazebné místo pro antigeny a pocházejí z jednoho klonu buněk;

3.   „polyklonálními protilátkami“ se rozumí směs proteinů, které se váží na specifický antigen a pocházejí z více než jednoho klonu buněk;

4.   „receptory“ se rozumí biologické makromolekulární struktury schopné vázat ligandy, jejichž vázání ovlivňuje fyziologické funkce.

ML4, 10    „Civilní letadlo“

„Letadlo“, které je pod svým vlastním označením uvedeno na seznamech osvědčení letové způsobilosti, které zveřejňují úřady pro civilní letectví, jako „letadlo“ určené pro provoz na obchodních civilních vnitrostátních nebo zahraničních linkách nebo jako „letadlo“ určené pro zákonem povolené civilní soukromé nebo obchodní účely.

ML21, 22    „Vývoj“

Operace spojené se všemi předvýrobními etapami sériové výroby, jako je návrh, vývojová konstrukce, analýzy návrhů, konstrukční koncepce, montáž a zkoušky prototypů, schémata poloprovozní výroby, návrhové údaje, proces přeměny návrhových údajů ve výrobek, konfigurační návrh, integrační návrh, vnější úprava.

ML17    „Koncové efektory“:

upínače, „aktivní nástrojové jednotky“ a jakékoli jiné nástroje, které jsou připevněny k upínací desce na konci ramene manipulátoru „robota“

Technická poznámka

„Aktivními nástrojovými jednotkami“ se rozumějí zařízení pro aplikaci hnací síly, energie procesu na obrobek nebo snímání obrobku.

ML 8    „Energetické materiály“

Látky nebo směsi, které prostřednictvím chemické reakce uvolňují energii potřebnou pro jejich zamýšlené použití. „Výbušniny“, „pyrotechnické slože“ a „pohonné látky“ jsou podtřídy energetických materiálů.

ML8, 18    „Výbušniny“

Látky v pevném, kapalném nebo plynném stavu potřebné k detonaci jakožto primární, nosná, nebo hlavní nálož v hlavicích, při demolici i pro jiná použití.

ML7    „Vektory exprese“

Nosiče (např. plazmid nebo virus) používaný ke vnesení genetického materiálu do hostitelských buněk.

ML13    „Vláknité materiály“

Zahrnují:

a. souvislá elementární vlákna;

b. souvislé příze a přásty;

c. pásky, tkaniny, plsti a šňůry;

d. sekaná vlákna, stříž a souvislá vláknitá rouna;

e. monokrystalické nebo polykrystalické whiskery libovolné délky;

f. vlákninu z aromatického polyamidu.

ML15    „Elektronkové zesilovače obrazu první generace“

Elektrostaticky zaostřené elektronky, používající na vstupu i výstupu optická vlákna nebo skleněné čelní desky, vícenásobné alkalické fotokatody (S-20 nebo S-25), ale nikoliv zesilovače z mikrokanálových desek.

ML 17    „Palivový článek“

Elektrochemické zařízení, které přeměňuje chemickou energii přímo ve stejnoměrný elektrický proud tím, že spotřebovává palivo z vnějšího zdroje.

ML22    „Ve veřejném užívání“

„Technologie“ nebo „software“, které jsou zpřístupněny bez omezení k dalšímu šíření.

Poznámka:   Autorská práva nebrání tomu, aby „technologie“ a „software“ byly „ve veřejném užívání“.

ML9, 19    „Laser“

Montážní celek ze součástí, které vytvářejí prostorově i časově koherentní světlo, které je zesilováno vynucenou emisí záření.

ML10    „Vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“

Balony a vzducholodě, jež jsou nadnášeny horkým vzduchem nebo plyny lehčími než vzduch, jako je helium nebo vodík.

ML17    „Jaderný reaktor“

Zahrnuje položky, které jsou umístěny uvnitř reaktorové nádoby nebo s ní přímo spojeny, zařízení pro řízení výkonu aktivní zóny a díly, které za běžných okolností obsahují chladicí médium primárního okruhu reaktoru, přicházejí s ním do přímého kontaktu nebo řídí jeho oběh.

ML8    „Prekurzory“

Speciální chemické látky používané při výrobě výbušnin.

ML18, 21, 22    „Výroba“

Znamená všechny stupně výroby, jako jsou: příprava výroby, výroba, dílčí a konečná montáž, kontrola, zkoušení a zajišťování jakosti.

ML8    „Pohonné látky“

Látky nebo směsi, jejichž chemickou reakcí kontrolovatelně vznikají velké objemy horkých plynů využitelných k provádění mechanické práce.

ML4, 8    „Pyrotechnika“

Směsi pevných nebo tekutých paliv a oxidačních látek, které při vznícení projdou energetickou chemickou reakcí kontrolované rychlosti, která má způsobit specifické časové prodlevy nebo množství tepla, hluku, kouře, viditelného světla nebo infračerveného záření. Pyroforické látky tvoří podtřídu pyrotechniky, jež neobsahuje žádná oxidační činidla, ale u níž dojde k samovznícení při kontaktu se vzduchem.

ML22    „Potřebný“

V případě „technologie“ se týká pouze té části „technologie“, která bezprostředně způsobuje dosažení nebo překročení kontrolovaných výkonových úrovní, vlastností nebo funkcí. Tyto „potřebné“„technologie“ mohou být pro různé druhy zboží společné.

ML7    „Látky určené pro zvládání nepokojů“

Látky, které za předpokládaných podmínek použití pro zvládání nepokojů u lidí rychle vyvolávají smyslové dráždění nebo ochromující tělesné účinky, které mizí krátce po ukončení expozice. (Slzné plyny jsou podskupinou „látek určených pro zvládání nepokojů“.)

ML17    „Robot“

Manipulační mechanismus se spojitou nebo krokovou dráhou pohybu, může používat snímače a má všechny tyto charakteristiky:

a. je polyfunkční;

b. je schopen nastavovat polohu nebo orientovat materiál, díly, nástroje nebo speciální zařízení prostřednictvím proměnných pohybů v trojrozměrném prostoru;

c. má tři nebo více servopohonů v uzavřené nebo otevřené smyčce, které mohou mít krokové motory; a

d. je vybaven „uživatelskou programovatelností“ prostřednictvím metody nauč/přehraj nebo prostřednictvím elektronického počítače, kterým může být programovatelná logická řídicí jednotka, tj. bez mechanického zásahu.

Poznámka:   výše uvedená definice nezahrnuje tato zařízení:

1.   manipulační mechanismy, které lze ovládat pouze ručně nebo teleoperátorem;

2.   manipulační mechanismy s pevnou posloupností, které se automaticky pohybují a pracují s mechanicky pevně naprogramovanými pohyby. Program je mechanicky vymezen pevnými zarážkami, např. kolíky nebo vačkami. Sled pohybů a volba dráhy nebo úhlů nejsou proměnné nebo měnitelné mechanickými, elektronickými nebo elektrickými prostředky;

3.   mechanicky ovládané manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností, jakými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. Program je mechanicky vymezen pevnými, ale nastavitelnými zarážkami, např. kolíky nebo vačkami. Sled pohybů a volbu dráhy nebo úhlů lze měnit v mezích pevně naprogramované předlohy. Změny nebo modifikace naprogramované předlohy (např. přestavení kolíků nebo výměna vaček) pro jednu nebo více os pohybu lze docílit pouze mechanickými operacemi;

4.   manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností bez servořízení, jakými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. Program je proměnný, ale sled operací postupuje pouze podle binárních signálů z mechanicky pevně stanovených elektrických binárních přístrojů nebo seřiditelných zarážek;

5.   stohovací jeřáby označované též jako souřadnicové manipulační systémy, které jsou vyráběny jako nedílná součást vertikálních sestav skladovacích zásobníků a konstruovány tak, aby měly při ukládání nebo vykládání přístup k obsahu těchto zásobníků.

ML21    „Programové vybavení“

Soubor jednoho nebo více „programů“ nebo „mikroprogramů“, který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací.

ML11    „Kosmické lodě“

Aktivní nebo pasivní družice a kosmické sondy

ML19    „Vhodné pro kosmické aplikace“

Určené, vyrobené nebo kvalifikované prostřednictvím úspěšného testování pro operace ve výškách nad 100 km nad zemským povrchem.

Poznámka:   Určení, že konkrétní položka je „vhodná pro kosmické aplikace“ na základě testování neznamená, že ostatní položky ve stejné výrobní dávce nebo modelové řadě jsou „vhodné pro kosmické aplikace“, nejsou-li jednotlivě testovány.

ML 20    „Supravodivý“

Odkazuje na materiál (tj. kov, slitiny nebo sloučeniny), který může ztratit veškerý elektrický odpor (tj. může dosáhnout nekonečné elektrické vodivosti a přenášet velmi vysoké elektrické proudy bez Jouleova ohřevu).

„Kritickou teplotou“ (někdy označovanou jako přechodová teplota) se v případě konkrétního „supravodivého“ materiálu rozumí teplota, při níž dotyčný materiál začíná vykazovat nulový odpor vůči stejnosměrnému elektrickému proudu.

Technická poznámka

„Supravodivý“ stav je u každého materiálu charakterizován „kritickou teplotou“, kritickým magnetickým polem, které je funkcí teploty, a kritickou proudovou hustotou, která je funkcí jak magnetického pole, tak i teploty.

ML22    „Technologie“

Specifické informace nezbytné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží. Tyto informace mají formu ‚technických údajů‘ nebo ‚technické pomoci‘.

Technické poznámky

1.   ‚Technické údaje‘ mohou mít formu modrotisků, plánů, diagramů, modelů, formulářů, tabulek, technických výkresů a specifikací, příruček a pokynů psaných nebo zaznamenaných na jiných médiích nebo zařízeních, jako jsou disky, pásky, permanentní paměti (ROM).

2.   ‚Technická pomoc‘ může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb. ‚Technická pomoc‘ může zahrnovat i přenos ‚technických údajů‘.

ML 10    „Bezpilotní vzdušný prostředek“ („UAV“)

Jakékoli „letadlo“ schopné vzletu a udržovaného kontrolovaného letu a navigace bez přítomnosti člověka na palubě.

ML21, 22    „Využití“

Provoz, instalace (včetně instalace na místě), údržba (kontrola), běžné a celkové opravy a obnova.( 1 ) Stanovisko ze dne 23. října 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

( 2 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 23. dubna 2009.

( 3 ) Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 58.

( 4 ) Úř. věst. L 338, 9.12.1997, s. 1.

( 5 ) Úř. věst. L 256, 13.9.1991, s. 51.

( 6 ) Úř. věst. L 121, 15.5.1993, s. 20.

( 7 ) Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99.

( 8 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 9 ) Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

( 10 ) Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

Top