EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1231

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010 , kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti

Úř. věst. L 344, 29.12.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1231/oj

29.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 344/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1231/2010

ze dne 24. listopadu 2010,

kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 79 odst. 2 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropský parlament (3), Rada a Evropský hospodářský a sociální výbor (4) vyzvaly k lepšímu začlenění státních příslušníků třetích zemí, kteří oprávněně pobývají na území členského státu, a to udělením souboru jednotných práv, jež by se co nejvíce podobala těm, která požívají občané Unie.

(2)

Rada ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci na zasedání dne 1. prosince 2005 zdůraznila, že Unie musí zajistit spravedlivé zacházení se státními příslušníky třetích zemí, kteří oprávněně pobývají na území jejích členských států, a že intenzivnější integrační politika by měla směřovat k tomu, aby jim byly poskytnuty práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnostmi občanů Unie.

(3)

Nařízením Rady (ES) č. 859/2003 (5) byla rozšířena působnost nařízení (EHS) č. 1408/71 a nařízení (EHS) č. 574/72, která se týkají koordinace zákonných systémů sociálního zabezpečení členských států na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahovala pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.

(4)

Toto nařízení ctí základní práva a dodržuje zásady uznané především Listinou základních práv Evropské unie, zejména jejím čl. 34 odst. 2.

(5)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (6) se nahrazuje nařízení (EHS) č. 1408/71. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (7), se nahrazuje nařízení (EHS) č. 574/72. Nařízení (EHS) č. 1408/71 a nařízení (EHS) č. 574/72 se zrušují s účinností ode dne použitelnosti nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009.

(6)

Nařízením (ES) č. 883/2004 a nařízením (ES) č. 987/2009 se značně aktualizují a zjednodušují pravidla koordinace jak pro pojištěné osoby, tak pro instituce sociálního zabezpečení. V případě uvedených institucí je cílem aktualizovaných pravidel koordinace urychlit a usnadnit zpracování údajů týkajících se nároků pojištěných osob na dávky a snížit příslušné správní náklady.

(7)

Prosazování vysoké úrovně sociální ochrany a zvyšování životní úrovně a kvality života v členských státech jsou cíli Unie.

(8)

S cílem zamezit, aby zaměstnavatelé nebo vnitrostátní orgány sociálního zabezpečení museli řešit složité právní a administrativní situace týkající se pouze omezeného počtu osob, je třeba co nejlépe využít modernizace a zjednodušení v oblasti sociálního zabezpečení používáním jediného nástroje právní koordinace kombinujícího nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009.

(9)

Proto je třeba nahradit nařízení (ES) č. 859/2003 právním nástrojem, jehož hlavním cílem je zohlednit nahrazení nařízení (EHS) č. 1408/71 nařízením (ES) č. 883/2004 a nařízení (EHS) č. 574/72 nařízením (ES) č. 987/2009.

(10)

Uplatňování nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti, je nesmí opravňovat k tomu, aby vstoupili na území členského státu, zdržovali se na něm či na něm pobývali, nebo k přístupu na jeho trh práce. Uplatňováním nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 by proto nemělo být dotčeno právo členských států odmítnout udělit, odejmout nebo odmítnout obnovit povolení ke vstupu či povolení zdržovat se, pobývat či pracovat na území dotčeného členského státu v souladu s právem Unie.

(11)

Nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 by měla být na základě tohoto nařízení použitelná, pouze pokud dotčená osoba již oprávněně pobývá na území členského státu. Oprávněný pobyt na území členského státu by tedy měl být podmínkou pro uplatňování uvedených nařízení.

(12)

Nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 by se neměla uplatňovat na situaci týkající se ve všech ohledech jediného členského státu. Mimo jiné se jedná o situaci státního příslušníka třetí země, který má vazby pouze na některou třetí zemi a jediný členský stát.

(13)

Podmínka oprávněného pobytu na území členského státu by se neměla dotýkat práv vyplývajících z uplatňování nařízení (ES) č. 883/2004 v souvislosti s invalidním, starobním či pozůstalostním důchodem poskytovaným jménem jednoho či více členských států státním příslušníkům třetí země, kteří dříve splňovali podmínky tohoto nařízení, nebo pozůstalým takového státního příslušníka třetí země, pokud odvozují svá práva od pracovníka a pobývají přitom ve třetí zemi.

(14)

Zachování nároku na dávky v nezaměstnanosti podle článku 64 nařízení (ES) č. 883/2004 je podmíněno zapsáním dotyčného do evidence uchazečů o zaměstnání u služeb zaměstnanosti každého členského státu, na jehož území vstoupil. Tato ustanovení by se proto měla uplatňovat na státního příslušníka třetí země, pouze pokud má tato osoba právo, případně na základě svého povolení k pobytu nebo postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, zapsat se jako uchazeč o zaměstnání u služeb zaměstnanosti členského státu, na jehož území vstoupil, a je oprávněna v něm pracovat.

(15)

Tímto nařízením by neměla být dotčena práva a povinnosti vyplývající z mezinárodních dohod se třetími státy, jichž je Unie stranou a které přiznávají nároky v oblasti sociálního zabezpečení.

(16)

Jelikož cílů tohoto nařízení nemůže být s ohledem na přeshraniční situace uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být vzhledem k rozsahu navrhované akce lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(17)

V souladu s článkem 3 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámilo Irsko dopisem ze dne 24. října 2007 své přání účastnit se přijímání a používání tohoto nařízení.

(18)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Spojené království neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(19)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 se vztahují na státní příslušníky třetích zemí, na které se dosud nevztahovala pouze z důvodu jejich státní příslušnosti, jakož i na jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich, pokud oprávněně pobývají na území členského státu a jsou v situaci, která se neomezuje ve všech ohledech na jediný členský stát.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 859/2003 se zrušuje pro členské státy, pro něž je toto nařízení závazné.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Ve Štrasburku dne 24. listopadu 2010.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

O. CHASTEL


(1)  Úř. věst. C 151, 17.6.2008, s. 50.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 (Úř. věst. C 294 E, 3.12.2009, s. 259), postoj Rady v prvním čtení ze dne 26. července 2010 (Úř. věst. C 253 E, 21.9.2010, s. 1), postoj Evropského parlamentu ze dne 7. října 2010 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(3)  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 1999 o zasedání Evropské rady v Tampere (Úř. věst. C 154, 5.6.2000, s. 63).

(4)  Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26. září 1991 k postavení migrujících pracovníků ze třetích zemí (Úř. věst. C 339, 31.12.1991, s. 82).

(5)  Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 284, 30.10.2009, s. 1.


Top