EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01972R0574-20090302

Consolidated text: Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství (Text v úplném znění — Úř. věst. L 28, 30.1.1997, s. 1See annex B.)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/574/2009-03-02

1972R0574 — CS — 02.03.2009 — 017.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 574/72

ze dne 21. března 1972,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství

(Text v úplném znění — Úř. věst. L 28, 30.1.1997, s. 1 ( 1 ))

(Úř. věst. L 074, 30.1.1997, p.1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

►M1

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1290/97 ze dne 27. června 1997,

  L 176

1

4.7.1997

►M2

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1223/98 ze dne 4. června 1998,

  L 168

1

13.6.1998

►M3

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1606/98 ze dne 29. června 1998,

  L 209

1

25.7.1998

►M4

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 307/1999 ze dne 8. února 1999,

  L 38

1

12.2.1999

►M5

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1399/1999 ze dne 29. dubna 1999,

  L 164

1

30.6.1999

►M6

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 89/2001 ze dne 17. ledna 2001,

  L 14

16

18.1.2001

►M7

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1386/2001 ze dne 5. června 2001,

  L 187

1

10.7.2001

►M8

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 410/2002 ze dne 27. února 2002,

  L 62

17

5.3.2002

►M9

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1851/2003 ze dne 17. října 2003,

  L 271

3

22.10.2003

►M10

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 631/2004 ze dne 31. března 2004,

  L 100

1

6.4.2004

►M11

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 77/2005 ze dne 13. ledna 2005,

  L 16

3

20.1.2005

►M12

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 647/2005 ze dne 13. dubna 2005,

  L 117

1

4.5.2005

►M13

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 207/2006 ze dne 7. února 2006,

  L 36

3

8.2.2006

►M14

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 629/2006 ze dne 5. dubna 2006,

  L 114

1

27.4.2006

►M15

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1791/2006 ze dne 20. listopadu 2006,

  L 363

1

20.12.2006

►M16

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 311/2007 ze dne 19. března 2007,

  L 82

6

23.3.2007

►M17

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 101/2008 ze dne 4. února 2008,

  L 31

15

5.2.2008

►M18

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 120/2009 ze dne 9. února 2009,

  L 39

29

10.2.2009


Ve znění:

►A1

Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie

  L 236

33

23.9.2003


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 229, 23.8.2006, s. 15  (118/97)

►C2

Oprava, Úř. věst. L 056, 29.2.2008, s. 65  (101/08)
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 574/72

ze dne 21. března 1972,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství

(Text v úplném znění — Úř. věst. L 28, 30.1.1997, s. 1 ( 2 ))RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 51 a 235 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, a zejména na článek 98 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

vzhledem k tomu, že je nezbytné stanovit prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 přizpůsobená základním pravidlům a zkušenostem získaným během minulých let při uplatňování těchto znění předpisů;

vzhledem k tomu, že je zejména nezbytné upřesnit, které jsou příslušné úřady a instituce v každém členském státě a styčná místa oprávněné vyměňovat si informace přímo mezi sebou;

vzhledem k tomu, že je rovněž třeba upřesnit, které doklady je třeba předkládat a které formality plnit, aby dotyčné osoby mohly dostávat dávky;

vzhledem k tomu, že je třeba podrobně stanovit prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 týkající se určení použitelných právních předpisů;

vzhledem k tomu, že je rovněž nezbytné upřesnit podmínky pro náhradu dávek poskytovaných institucí jednoho členského státu na účet instituce jiného členského státu a povinnosti účetní komise;

vzhledem k tomu, že je nezbytné stanovit prováděcí pravidla pro přepočet měny v rámci Evropského měnového systému;

vzhledem k tomu, že je nezbytné za účelem napomáhání komunikaci mezi úřady a institucemi členských států stanovit možnost elektronického zpracování dat v souvislosti s uplatňováním nařízení (EHS) č. 1408/71;

vzhledem k tomu, že by mělo být umožněno, aby přílohy 1, 4, 5, 6, 7 a 8 nařízení (EHS) č. 574/72 byly měněny nařízením přijatým Komisí na žádost dotyčného členského státu nebo členských států nebo jejich příslušných úřadů po konzultaci správní komise; že cílem změn těchto příloh je vložit do právního nástroje Společenství rozhodnutí přijatá dotyčnými členskými státy nebo jejich příslušnými úřady,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení:

a) „nařízením“ se rozumí nařízení (EHS) č. 1408/71;

b) „prováděcím nařízením“ se rozumí toto nařízení;

c) mají definice v článku 1 nařízení význam přiřazený jim v uvedeném článku.

Článek 2

Tištěné vzorové formuláře — Informace o právních předpisech — Návody

▼M10

1.  Správní komise vypracuje vzory dokladů nezbytných k uplatňování nařízení a prováděcího nařízení.

Tyto doklady si mohou instituce mezi sebou předávat buď v papírové nebo jiné podobě, nebo prostřednictvím telematických služeb jako standardizované elektronické zprávy v souladu s hlavou VIa. Výměna informací prostřednictvím telematických služeb je předmětem dohody mezi příslušnými úřady nebo subjekty určenými příslušnými úřady odesílajícího a přijímajícího členského státu.

▼B

2.  Ve prospěch příslušných úřadů každého členského státu může správní komise shromažďovat informace o vnitrostátních právních předpisech spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení.

3.  Správní komise připraví návody, jak informovat dotyčné osoby o jejich právech a o administrativních formalitách, které musí pro uplatnění těchto práv splnit.

Před sestavením těchto návodů konzultuje poradní výbor.

Článek 3 (7)

Styčná místa — Komunikace mezi institucemi a mezi osobami a institucemi

1.  Příslušné úřady mohou určit styčná místa, která mohou komunikovat přímo spolu navzájem.

2.  Každá instituce členského státu a každá osoba mající bydliště nebo pobývající na území členského státu se může obrátit na instituci jiného členského státu buď přímo, nebo prostřednictvím styčných míst.

3.  Rozhodnutí a ostatní dokumenty vydané institucí členského státu a určené pro osoby mající bydliště nebo pobývající na území jiného členského státu mohou být oznámeny přímo doporučeným dopisem se stvrzenkou.

Článek 4 (9)

Přílohy

1.  Příslušný úřad nebo úřady každého členského státu jsou uvedeny v příloze I.

2.  Příslušné instituce každého členského státu jsou uvedeny v příloze 2.

3.  Instituce místa bydliště a místa pobytu každého členského státu jsou uvedeny v příloze 3.

4.  Styčná místa určená na základě čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení jsou uvedena v příloze 4.

5.  Ustanovení uvedená v článku 5, čl. 53 odst. 3, článku 104, čl. 105 odst. 2, článcích 116 a 121 prováděcího nařízení jsou vymezena v příloze 5.

6.  Postup vyplácení dávek vybraný institucemi příslušnými pro vyplácení v každém členském státě v souladu s čl. 53 odst. 1 prováděcího nařízení je vymezen v příloze 6.

7.  Názvy a sídla bank uvedených v čl. 55 odst. 1 prováděcího nařízení jsou vyjmenovány v příloze 7.

8.  Členské státy, na které se vztahují ustanovení čl. 10a odst. 1 písm. d) prováděcího nařízení při vzájemných vztazích, jsou uvedeny v příloze 8.

9.  Systémy, které je třeba vzít v úvahu při výpočtu průměrných ročních nákladů na věcné dávky v souladu s čl. 94 odst. 3 písm. a) a čl. 95 odst. 3 písm. a) prováděcího nařízení, jsou uvedeny v příloze 9.

10.  V příloze 10 jsou uvedeny instituce nebo subjekty určené příslušnými úřady, zejména na základě těchto ustanovení:

a) nařízení: článek 14c, čl. 14d odst. 3 a článek 17;

b) prováděcí nařízení: čl. 6 odst. 1, články 8 a 10b, čl. 11 odst. 1, čl. 11a odst. 1, článek 12a, čl. 13 odst. 2 a odst. 3, čl. 14 body 1, 2 a 3, čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1, čl. 80 odst. 2, článek 81, čl. 82 odst. 2, čl. 85 odst. 2, čl. 86 odst. 2, čl. 89 odst. 1, čl. 91 odst. 2, čl. 102 odst. 2, články 109 a 110 a čl. 113 odst. 2.

▼M12 —————

▼BHLAVA II

PROVEDENÍ OBECNÝCH USTANOVENÍ NAŘÍZENÍProvedení článků 6 a 7 nařízení

Článek 5

Nahrazení ujednání o provádění úmluv prováděcím nařízením

Prováděcí nařízení nahrazují ujednání o provádění úmluv uvedených v článku 6 tohoto nařízení; také nahrazují prováděcí ustanovení úmluv uvedených v čl. 7 odst. 2 písm. c) nařízení, jestliže nejsou uvedena v příloze 5 nařízení.Provedení článku 9 nařízení

Článek 6

Přístup k dobrovolnému nebo volitelnému pokračujícímu pojištění

1.  Splňuje-li dotyčná osoba, s přihlédnutím k článku 9 a čl. 15 odst. 3 nařízení, podmínky vyžadované pro přistoupení k dobrovolnému nebo volitelnému pokračujícímu systému pojištění pro případ invalidity, stáří a úmrtí (důchody) ve více systémech pojištění podle právních předpisů jednoho členského státu a nepodléhala povinnému pojištění v rámci jednoho z těchto systémů na základě svého posledního zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, může přistoupit podle uvedených článků k systému dobrovolného nebo volitelného pokračujícího pojištění určeného právními předpisy uvedeného členského státu nebo, není-li určen, k systému podle svého výběru.

2.  K uplatnění ustanovení čl. 9 odst. 2 nařízení musí dotyčná osoba předložit instituci dotyčného členského státu potvrzení týkající se dob pojištění nebo bydlení získaných podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu. Potvrzení vydává nebo vydávají na žádost dotyčné osoby instituce, které uplatňují právní předpisy, podle kterých osoba tyto doby získala.Provedení článku 12 nařízení

Článek 7 (11)

Obecná prováděcí pravidla k ustanovením o zákazu souběhu dávek

1.  Pokud dávky náležející podle právních předpisů dvou nebo více členských států podléhají vzájemnému snížení, pozastavení nebo odnětí, vydělí se částky, které by nebyly vyplaceny při přísném uplatnění ustanovení právních předpisů dotyčných členských států týkajících se snížení, pozastavení nebo odnětí stanovených, počtem dávek podléhajících snížení, pozastavení nebo odnětí.

2.  Pro účely čl. 12 odst. 2, 3 a 4, článku 46a, článku 46b a článku 46c nařízení si příslušné dotčené instituce na žádost vyměňují veškeré potřebné informace.

Článek 8 (5)

Pravidla použitelná v případě souběhu nároků na dávky v nemoci nebo mateřství podle právních předpisů několika členských států

1.  Má-li zaměstnaná osoba nebo samostatně výdělečně činná osoba nebo její rodinný příslušník nárok na dávky v mateřství podle právních předpisů dvou nebo více členských států, poskytují se tyto dávky výhradně podle právních předpisů toho členského státu, na jehož území došlo k porodu, nebo, pokud k porodu nedošlo na území žádného z těchto členských států, výhradně podle právních předpisů členského státu, kterým zaměstnaná osoba nebo samostatně výdělečně činná osoba naposledy podléhala.

2.  Má-li zaměstnaná osoba nebo samostatně výdělečně činná osoba nárok na dávky v nemoci podle právních předpisů Irska a Spojeného království za stejnou dobu pracovní neschopnosti, poskytují se tyto dávky výhradně podle právních předpisů toho členského státu, kterým dotyčná osoba podléhala naposledy.

▼M3

3.  V případech uvedených v čl. 14c písm. b) a v článku 14f nařízení, má-li dotyčná osoba nebo její rodinný příslušník nárok na věcné dávky v nemoci nebo mateřství podle právních předpisů dvou dotyčných států, se použijí tato pravidla:

▼B

a) pokud alespoň jedny z těchto právních předpisů stanoví, že se dávky poskytují formou náhrad osobě mající nárok na dávky, nese náklady na ně výhradně instituce členského státu, na jehož území byly přiznány;

b) jestliže dávky byly přiznány na území jiného členského státu než dvou dotyčných členských států, nese náklady na ně výhradně instituce členského státu, jehož právním předpisům dotyčná osoba podléhá na základě své závislé činnosti.

Článek 8a

Pravidla použitelná v případě souběhu nároků na nemocenské dávky nebo dávky v případě pracovních úrazů nebo nemocí z povolání podle řeckých právních předpisů a podle právních předpisů jednoho nebo více ostatních členských států

Jestliže má během stejné doby zaměstnaná osoba, osoba samostatně výdělečně činná nebo její rodinný příslušník nárok na nemocenské dávky nebo dávky v případě pracovních úrazů nebo nemocí z povolání podle řeckých právních předpisů a podle právních předpisů jednoho nebo více členských států, poskytují se tyto dávky výhradně podle právních předpisů, kterým dotyčná osoba podléhala naposledy.

Článek 9 (5)

Pravidla použitelná v případě souběhu nároků na pohřebné podle právních předpisů několika členských států

1.  Pokud k úmrtí dojde na území členského státu, zachovává se pouze nárok na pohřebné získaný podle právních předpisů uvedeného členského státu, zatímco nárok získaný podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu zaniká.

2.  Pokud dojde k úmrtí na území jednoho členského státu, třebaže nárok na pohřebné byl získán podle právních předpisů dvou nebo více jiných členských států, nebo pokud k úmrtí dojde mimo území členského státu a uvedený nárok byl získán podle právních předpisů dvou nebo více členských států, zachovává se pouze nárok získaný podle právních předpisů členského státu, kterým zemřelá osoba podléhala naposledy, zatímco nárok získaný podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu zaniká.

▼M3

3.  Odchylně od odstavců 1 a 2 zůstává v případech uvedených v čl. 14c písm. b) nebo v článku 14f nařízení nárok na pohřebné získaný podle právních předpisů dotyčných členských států zachován.

▼B

Článek 9a

Pravidla použitelná v případě souběhu nároků na dávky v nezaměstnanosti

Jestliže zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná mající nárok na dávky v nezaměstnanosti podle právních předpisů členského státu, kterým naposledy podléhala během svého posledního zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti na základě článku 69 nařízení, odchází do Řecka, kde má také nárok na dávky v nezaměstnanosti na základě dob pojištění, zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti získaných dříve podle řeckých právních předpisů, pozastavuje se nárok na dávky podle řeckých právních předpisů na dobu stanovenou v čl. 69 odst. 1 písm. c) nařízení.

Článek 10 (12) (13)

Pravidla použitelná na zaměstnanou osobu nebo osobu samostatně výdělečně činnou v případě souběhu nároků na rodinné dávky nebo přídavky

1.  

a) Nárok na rodinné dávky nebo přídavky náležející podle právních předpisů, podle kterých nepodléhá získání nároku na ně podmínce pojištění, zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, se pozastavuje, ►C1  jestliže po stejnou dobu a pro stejného rodinného příslušníka ◄ dávky náležejí buď pouze podle vnitrostátních právních předpisů jiného členského státu, nebo podle článků 73, 74, 77 nebo 78 nařízení, do výše těchto dávek.

b) Pokud je však výdělečná činnost vykonávána na území prvního členského státu:

i)  ►C1  v případě dávek náležejících buď pouze podle vnitrostátních právních předpisů jiného členského státu, nebo podle článků 73 nebo 74 nařízení, osobou mající nárok na rodinné dávky nebo osobou, které jsou dávky vypláceny, ◄ pozastavuje se nárok na rodinné dávky náležející buď pouze podle vnitrostátních právních předpisů uvedeného jiného členského státu, nebo podle uvedených článků, do výše částky rodinných dávek stanovených právními předpisy členského státu, na jehož území má rodinný příslušník bydliště. Náklady na dávky vyplácené členským státem, na jehož území má rodinný příslušník bydliště, nese uvedený členský stát;

ii) v případě dávek náležejících buď pouze podle vnitrostátních právních předpisů jiného členského státu, nebo podle článků 77 nebo 78 nařízení, osobě mající nárok na tyto dávky nebo osobě, které jsou dávky vypláceny, pozastavuje se nárok na tyto rodinné dávky nebo přídavky náležející buď pouze podle vnitrostátních právních předpisů uvedeného jiného členského státu, nebo podle uvedených článků; v tom případě má dotyčná osoba nárok na rodinné dávky nebo rodinné přídavky členského státu, na jehož území má dítě bydliště, přičemž náklady nese uvedený členský stát, a popřípadě na jiné dávky než rodinné přídavky uvedené v článku 77 nebo článku 78 nařízení, přičemž náklady nese příslušný stát ve smyslu těchto článků.

2.  Má-li zaměstnaná osoba podléhající právním předpisům členského státu nárok na rodinné přídavky na základě dob pojištění nebo zaměstnání získaných dříve podle řeckých právních předpisů, pozastavuje setento nárok, pokud po stejnou dobu pro stejného rodinného příslušníka náležejí rodinné dávky nebo přídavky podle právních předpisů prvního členského státu na základě článku 73 a 74 nařízení, do výše těchto dávek.

3.  Pokud na základě článku 73 nebo 74 nařízení náležejí rodinné dávky po stejnou dobu stejnému rodinnému příslušníku od dvou členských států, vyplatí příslušná instituce členského státu, jehož právní předpisy stanoví nejvyšší částku dávek, celou tuto částku a příslušná instituce druhého členského státu jí nahradí polovinu této částky do výše částky stanovené právními předpisy tohoto druhého členského státu.

Článek 10a (8)

Pravidla použitelná, pokud zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná podléhá postupně právním předpisům několika členských států během stejného období nebo části období

Pokud zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná podléhala postupně právním předpisům dvou členských států během období oddělujícího dvě data výplaty rodinných dávek, která jsou stanovena právními předpisy jednoho nebo více dotyčných členských států, použijí se tato pravidla:

a) Rodinné dávky, o které může dotyčná osoba žádat na základě právních předpisů každého z těchto států, musí odpovídat počtu denních dávek náležejících podle příslušných právních předpisů. Pokud tyto právní předpisy nestanoví denní dávky, přiznají se rodinné dávky v poměru k délce období, kdy dotyčná osoba podléhala právním předpisů každého z členských států, v poměru k době stanovené dotyčnými právními předpisy.

b) Pokud byly rodinné dávky poskytovány institucí během období, kdy měly být poskytovány jinou institucí, provedou uvedené instituce mezi sebou vyúčtování.

c) Pro účely písmen a) a b), pokud jsou doby zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti získané podle právních předpisů jednoho členského státu vyjádřeny v jednotkách odlišných od těch, které jsou používány pro výpočet rodinných dávek podle právních předpisů jiného členského státu, jimž dotyčná osoba ve stejném období také podléhala, provede se přepočet v souladu s čl. 15 odst. 3 prováděcího nařízení.

d) Bez ohledu na písmeno a), v rámci vztahů mezi členskými státy uvedenými v příloze 8 prováděcího nařízení, nese instituce, která nese náklady na rodinné dávky s ohledem na první zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost během dotyčného období, náklady na ně po celé období.HLAVA III

PROVEDENÍ USTANOVENÍ NAŘÍZENÍ O URČENÍ POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮProvedení článků 13 až 17 nařízení

Článek 10b (9)

Formality stanovené na základě čl. 13 odst. 2 písm. f) nařízení

Den a podmínky, za kterých právní předpisy členského státu přestávají být použitelné na osobu uvedenou v čl. 13 odst. 2 písm. f) nařízení, se určují v souladu s uvedenými právními předpisy. Instituce určená příslušným úřadem členského státu, jehož právní předpisy se stávají použitelnými na dotyčnou osobu, požádá instituci určenou příslušným úřadem bývalého členského státu o upřesnění data.

▼M12

Článek 10c

Náležitosti stanovené v případě použití čl. 13 odst. 2 písm. d) nařízení na úředníky a osoby za ně považované

Při použití čl. 13 odst. 2 písm. d) vydá instituce určená příslušným orgánem členského státu, jehož právní předpisy jsou použitelné, osvědčení uvádějící, že se tyto právní předpisy vztahují na úředníka nebo osobu za něj považovanou.

▼B

Článek 11

Formality v případě vyslání zaměstnané osoby na základě čl. 14 bodu 1 a čl. 14b bodu 1 nařízení v případě dohod uzavřených podle článku 17 nařízení

1.  Instituce určená příslušným úřadem členského státu, jehož právní předpisy jsou nadále použitelné, vydá potvrzení o vyslání uvádějící, že zaměstnaná osoba nadále podléhá uvedeným právním předpisům až do uvedeného dne,

a) na žádost zaměstnané osoby nebo na žádost jejího zaměstnavatele v případech uvedených v čl. 14 bodě 1 a čl. 14b bodě 1 nařízení;

b) v případech, kdy se použije článek 17 nařízení.

2.  Souhlas stanovený v případech v čl. 14 bodě 1 písm. b) a čl. 14b bodě 1 nařízení si vyžádá zaměstnavatel.

Článek 11a

Formality stanovené na základě čl. 14a bodu 1 a čl. 14b bodu 2 nařízení a v případě dohod uzavřených podle článku 17 nařízení v případě práce prováděné na území jiného členského státu, než ve kterém dotyčná osoba obvykle vykonává samostatnou výdělečnou činnost

1.  Instituce určená příslušným úřadem členského státu, jehož právní předpisy zůstávají nadále použitelné, vydá potvrzení uvádějící, že samostatně výdělečně činná osoba nadále podléhá uvedeným právním předpisům do určeného dne,

a) na žádost samostatně výdělečně činné osoby v případech uvedených v čl. 14a bodě 1 a čl. 14b bodě 2 nařízení;

b) v případech, kdy se použije článek 17 nařízení.

2.  Souhlas stanovený v případech uvedených v čl. 14a bodě 1 a čl. 14b bodě 2 nařízení si vyžádá samostatně výdělečně činná osoba.

Článek 12

Zvláštní ustanovení týkající se pojištění zaměstnaných osob v rámci německého systému sociálního zabezpečení

Pokud jsou na základě čl. 13 odst. 2 písm. a), čl. 14 bodu 1 nebo 2 nebo čl. 14b bodu 1 nařízení nebo na základě dohody uzavřené na základě článku 17 nařízení na osobu zaměstnanou podnikem nebo zaměstnavatelem, jehož sídlo nebo místo podnikání není na německém území, použitelné německé právní předpisy, a dotyčná zaměstnaná osoba nemá stálé pracovní místo na německém území, použijí se tyto právní předpisy, jako by byla dotyčná osoba zaměstnána v místě svého bydliště na německém území.

Nemá-li zaměstnaná osoba bydliště na německém území, použijí se německé právní předpisy, jako by byla zaměstnána v místě, pro které je příslušná Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Místní obecná nemocenská pokladna Bonn).

Článek 12a (5)

▼M12

Pravidla použitelná pro osoby uvedené v čl. 14 odst. 2 a 3, čl. 14a odst. 2 až 4 a článku 14c nařízení, které jsou obvykle zaměstnány nebo vykonávají samostatnou výdělečnou činnost na území dvou nebo více členských států

Pro účely čl. 14 odst. 2 a 3, čl. 14a odst. 2 až 4 a článku 14c nařízení se použijí tato pravidla:

▼B

1. 

a) Osoba, která obvykle vykonává svou činnost na území dvou nebo více členských států nebo v podniku, jenž má sídlo nebo místo podnikání na území jednoho členského státu, a která překračuje společnou hranici dvou členských států nebo která je současně zaměstnána na území jednoho členského státu a samostatně výdělečně činná na území jiného členského státu, uvědomí o této situaci instituci určenou příslušným úřadem členského státu, na jehož území má bydliště;

b) pokud se právní předpisy členského státu, na jehož území má osoba bydliště, na ni nevztahují, uvědomí orgán určený příslušným úřadem uvedeného členského státu zase o situaci instituci určenou příslušným úřadem členského státu, jehož právní předpisy jsou použitelné.

▼M12

1a. Pokud se podle čl. 14 odst. 2 písm. a) nařízení na osobu, jež je členem personálu, který cestuje pro podnik provozující mezinárodní dopravu, vztahují právní předpisy členského státu, na jehož území se nachází sídlo podniku anebo pobočka nebo stálá provozovna, jež jej zaměstnává, nebo kde tato osoba bydlí nebo je převážně zaměstnána, vydá instituce určená příslušným orgánem dotyčného členského státu této osobě osvědčení o tom, že se na ni vztahují jeho právní předpisy.

▼B

2. 

a) Pokud v souladu s čl. 14 bodem 2 písm. b) bodem i) nebo čl. 14a odst. 2 první větou nařízení, osoba, která je obvykle zaměstnána nebo samostatně výdělečně činná na území dvou nebo více členských států a která vykonává část své činnosti v členském státě, na jehož území má bydliště, podléhá právním předpisům uvedeného členského státu, vydá instituce určená příslušným úřadem uvedeného členského státu dotyčné osobě potvrzení uvádějící, že podléhá jeho právním předpisům, a zašle jeho kopii instituci určené příslušným úřadem jakéhokoli jiného členského státu,

i) na jehož území dotyčná osoba vykonává část své činnosti,

nebo

ii) jde-li o zaměstnance, na jehož území má sídlo nebo místo podnikání podnik nebo zaměstnavatel, u kterých je zaměstnán;

b) posledně uvedená instituce zašle, je-li to nezbytné, instituci určené příslušným úřadem členského státu, jehož právní předpisy jsou použitelné, nezbytné informace pro posouzení příspěvků, které jsou povinni platit zaměstnavatel nebo zaměstnavatelé nebo dotyčná osoba na základě uvedených právních předpisů.

3. 

a) Pokud v souladu s čl. 14 bodem 3 nebo čl. 14a bodem 3 nařízení osoba zaměstnaná na území jednoho členského státu podnikem, jenž má sídlo nebo místo podnikání na území jiného členskéhostátu, která překračuje společnou hranici těchto států nebo která je samostatně výdělečně činná v takovém podniku, podléhá právním předpisům členského státu, na jehož území má podnik sídlo nebo místo podnikání, vydá instituce určená příslušným úřadem posledně uvedeného členského státu dotyčné osobě potvrzení uvádějící, že podléhá jeho právním předpisům, a zašle jeho kopii instituci určené příslušným úřadem jakéhokoli jiného členského státu,

i) na jehož území je dotyčná osoba zaměstnána nebo vykonává výdělečnou činnost,

ii) na jehož území má dotyčná osoba bydliště;

b) ustanovení odst. 2 písm. b) se použijí obdobně.

4. 

a) Pokud v souladu s čl. 14 bodem 2 písm. b) bodem ii) nařízení zaměstnaná osoba, která nemá bydliště na území žádného členského státu, ve kterém vykonává svou činnost, podléhá právním předpisům členského státu, na jehož území má sídlo nebo místo podnikání podnik nebo jednotlivec ji zaměstnávající, vydá instituce určená příslušným úřadem posledně uvedeného členského státu zaměstnané osobě potvrzení uvádějící, že podléhá jeho právním předpisům, a zašle jeho kopii instituci určené příslušným úřadem jakéhokoli jiného členského státu,

i) na jehož území zaměstnaná osoba vykonává část své činnosti,

ii) na jehož území má zaměstnaná osoba bydliště;

b) ustanovení odst. 2 písm. b) se použijí obdobně.

5. 

a) Pokud v souladu s čl. 14a bodem 2 druhou větou nařízení podléhá osoba, která je obvykle samostatně výdělečně činná na území dvou nebo více členských států, ale která nevykonává žádnou část své činnosti na území členského státu, na jehož území má bydliště, právním předpisům členského státu, na jehož území vykonává svou hlavní činnost, uvědomí instituce určená příslušným úřadem členského státu, na jehož území má bydliště, neprodleně instituce určené příslušnými úřady jiných dotyčných členských států;

b) příslušné úřady dotyčných členských států nebo instituce určené těmito příslušnými úřady vzájemnou dohodou určí právní předpisy použitelné na dotyčnou osobu, s přihlédnutím k písmenu d) a případně k čl. 14a bodu 4 nařízení, ve lhůtě nejvýše šesti měsíců ode dne, kdy byla o situaci dotyčné osoby uvědomena jedna z dotyčných institucí;

c) instituce uplatňující právní předpisy, které byly určeny za použitelné na dotyčnou osobu, vydá této osobě potvrzení uvádějící, že podléhá uvedeným právním předpisům, a zašle jeho kopii ostatním dotyčným institucím;

d) pro účely určení, na základě čl. 14a bodu 2 nařízení, hlavní činnosti dotyčné osoby se vezme v úvahu v první řadě místo, kde se nachází pevné a trvalé sídlo činnosti dotyčné osoby. Jinak se přihlíží například ke kritériím obvyklosti nebo doby výkonu činnosti, počtu poskytnutých služeb a příjmům plynoucím z těchto činností;

e) dotyčné instituce si sdělují všechny nezbytné informace pro určení hlavní činnosti dotyčné osoby a vyměření příspěvků placených podle právních předpisů, které byly určeny za použitelné.

6. 

a) Aniž je dotčen odstavec 5, a zejména jeho písmeno b), jestliže instituce určená příslušným úřadem členského státu, jehož právní předpisy by byly použitelné na základě čl. 14a bodu 2 nebo 3 nařízení, stanoví, že se v případě dotyčné osoby uplatňuje odstavec 4 uvedeného článku, uvědomí příslušné úřady ostatních dotyčných členských států nebo instituce určené těmito úřady; je-li to nezbytné, určí se právní předpisy použitelné na dotyčnou osobu vzájemnou dohodou;

b) informace uvedené v odst. 2 písm. b) zasílají ostatní dotyčné instituce institucím určeným příslušným úřadem členského státu, jehož právní předpisy byly určeny za použitelné s konečnou platností.

7. 

a) Pokud v souladu s čl. 14c písm. a) nařízení podléhá osoba, která je současně zaměstnána na území jednoho členského státu a samostatně výdělečně činná na území jiného členského státu, právním předpisům členského státu, na jehož území vykonává svou závislou činnost, vydá instituce určená příslušným úřadem posledně uvedeného členského státu zaměstnané osobě potvrzení uvádějící, že podléhá jeho právním předpisům, a zašle jeho kopii instituci určené příslušným úřadem kteréhokoli jiného členského státu,

i) na jehož území uvedená osoba vykonává samostatnou výdělečnou činnost,

ii) na jehož území má uvedená osoba bydliště;

b) ustanovení odst. 2 písm. b) se použijí obdobně.

8. Pokud v souladu s článkem 14 a čl. 14c písm. b) nařízení osoba, která je současně zaměstnána na území jednoho členského státu a samostatně výdělečně činná na území jiného členského státu, podléhá právním předpisům obou členských států, použijí se obdobně body 1, 2, 3 a 4, pokud jde o zaměstnání, a body 1, 2, 3, 5 a 6, pokud jde o samostatnou výdělečnou činnost.

Instituce určené příslušnými úřady dvou členských států, jejichž právní předpisy jsou určeny za použitelné, se navzájem informují.

▼M3

Článek 12b

Pravidla použitelná na osoby uvedené v článcích 14e nebo 14f nařízení

Ustanovení čl. 12a odst. 1, 2, 3 a 4 se použijí přiměřeně na osoby uvedené v článcích 14e nebo 14f nařízení. V případech uvedených v článku 14f nařízení se instituce určené příslušnými úřady členských států, jejichž právní předpisy jsou použitelné, vzájemně informují.

▼B

Článek 13

Výkon práva volby osobami zaměstnanými na diplomatických misích nebo konzulárních úřadech

1.  Právo volby stanovené v čl. 16 odst. 2 nařízení musí být poprvé uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy byla zaměstnaná osoba zaměstnána u dané diplomatické mise nebo na konzulárním úřadě, nebo kdy nastoupila do osobní služby u členů takových misí nebo úřadů. Volba nabývá účinnosti dnem nástupu do zaměstnání.

Pokud dotyčná osoba uplatní znovu své právo volby na konci kalendářního roku, nabývá volba účinnosti prvním dnem následujícího kalendářního roku.

2.  Dotyčná osoba, která uplatní své právo volby, uvědomí instituci určenou příslušným úřadem členského státu, jehož právní předpisy si zvolí, a současně o tom uvědomí svého zaměstnavatele. Pokud je to nutné, předá uvedená instituce tuto informaci všem ostatním institucím téhož členského státu v souladu se směrnicemi vydanými příslušným úřadem členského státu.

3.  Instituce určená příslušným úřadem členského státu, jehož právní předpisy si dotyčná osoba zvolí, jí vydá potvrzení uvádějící, že podléhá právním předpisům uvedeného členského státu po dobu zaměstnání u dané diplomatické mise nebo na konzulárním úřadě nebo v osobní službě u členů těchto misí nebo úřadů.

4.  Pokud si dotyčná osoba zvolí uplatňování německých právních předpisů, použijí se, jako by byla zaměstnána v místě, kde má německá vláda sídlo. Příslušný úřad určí příslušnou instituci nemocenského pojištění.

Článek 14

Výkon práva volby pomocnými zaměstnanci Evropských společenství

1.  Právo volby stanovené v čl. 16 odst. 3 nařízení musí být uplatněno v době uzavření pracovní smlouvy. Úřad zmocněný k uzavření takové smlouvy uvědomí instituci určenou příslušným úřadem členského státu, jehož právní předpisy si pomocný zaměstnanec zvolí. Pokud je to nutné, předá uvedená instituce tuto informaci všem ostatním institucím téhož členského státu.

2.  Instituce určená příslušným úřadem členského státu, jehož právní předpisy si pomocný zaměstnanec zvolí, mu vydá potvrzení uvádějící, že podléhá právním předpisům uvedeného členského státu po dobu, co je zaměstnán Evropskými společenstvími jako pomocný zaměstnanec.

3.  Pokud je to nutné, určí příslušné úřady členských států instituce příslušné pro pomocné zaměstnance Evropských společenství.

4.  Pokud si pomocný zaměstnanec Evropských společenství zaměstnaný na území jiného členského státu než Německa zvolí uplatňování německých právních předpisů, použijí se, jako by byl zaměstnán v místě, kde má německá vláda sídlo. Příslušný úřad určí příslušnou instituci nemocenského pojištění.HLAVA IV

PROVEDENÍ ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ NAŘÍZENÍ O RŮZNÝCH KATEGORIÍCH DÁVEKKAPITOLA 1

OBECNÁ PRAVIDLA PRO SČÍTÁNÍ DOB POJIŠTĚNÍ

Článek 15 (A) (5) (11)

1.  V případech uvedených v čl. 18 odst. 1, článku 38, čl. 45 odst. 1 až 3, v článku 64 a čl. 67 odst. 1 a 2 nařízení se sčítání dob provádí v souladu s těmito pravidly:

a) K dobám pojištění nebo bydlení získaným podle právních předpisů jednoho členského státu se přičtou doby pojištění nebo bydlení získané podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu, pokud je to nezbytné k doplnění dob pojištění nebo bydlení získaných podle právních předpisů prvního členského státu za účelem získání,zachování nebo obnovení nároků na dávky, pokud se tyto doby pojištění nebo bydlení nepřekrývají. Pokud mají dávky při invaliditě, stáří neboúmrtí (důchody) přiznat instituce dvou nebo více členských států v souladu s čl. 46 odst. 2 nařízení, provede každá z dotyčných institucí samostatné sčítání tak, že vezme v úvahu všechny doby pojištění získané zaměstnanou osobou nebo osobou samostatně výdělečně činnou podle právních předpisů všech členských států, kterým podléhala, aniž jsou dotčeny případně čl. 45 odst. 2 a 3 a čl. 47 odst. 1 písm. a) nařízení. ►M3  Nicméně v případech uvedených v čl. 14c písm. b) a v článku 14f nařízení berou výše uvedené instituce pro přiznání dávek v úvahu rovněž doby pojištění nebo bydlení, které jsou získané v rámci povinného systému pojištění podle právních předpisů dotyčných členských států, které se překrývají; ◄

b) pokud se doba pojištění nebo bydlení získaná v rámci povinného pojištění podle právních předpisů jednoho členského státu kryje s dobou pojištění získanou v rámci dobrovolného nebo volitelného pokračujícího pojištění podle právních předpisů jiného členského státu, bere se v úvahu pouze doba získaná v rámci povinného pojištění;

c) pokud se doba pojištění nebo bydlení jiná, než doba za takovou považovaná, získaná podle právních předpisů jednoho členského státu překrývá s dobou považovanou za dobu pojištění nebo bydlení podle právních předpisů jiného členského státu, bere se v úvahu pouze jiná doba než doba považovaná za dobu pojištění nebo bydlení;

d) jakoukoli dobu považovanou za dobu pojištění nebo bydlení na základě právních předpisů dvou nebo více členských států bere v úvahu pouze instituce členského státu, jehož právním předpisům pojištěná osoba naposledy povinně podléhala před uvedenou dobou; pokud pojištěná osoba nepodléhala povinně právním předpisům členského státu před uvedenou dobou, bere v úvahu posledně uvedenou dobu instituce členského státu, jehož právním předpisům osoba poprvé povinně podléhala po uvedené době;

e) pokud není možné určit přesně období, ve kterém byly některé doby pojištění nebo bydlení získány podle právních předpisů jednoho členského státu, předpokládá se, že se tyto doby pojištění nepřekrývají s dobami pojištění nebo bydlení získanými podle právních předpisů jiného členského státu, a berou se v úvahu, je-li to výhodné;

f) pokud se podle právních předpisů jednoho členského státu berou některé doby pojištění nebo bydlení v úvahu, pouze pokud jsou získány v určitém období, instituce uplatňující uvedené právní předpisy

i) bere v úvahu doby pojištění nebo bydlení získané podle právních předpisů jiného členského státu, pouze pokud byly získány v uvedeném období, nebo

ii) prodlouží toto období o dobu trvání dob pojištění nebo bydlení získaných zcela nebo částečně v uvedeném období podle právních předpisů jiného členského státu, pokud doby pojištění nebo bydlení podle právních předpisů druhého členského státu mají za následek pouze odklad období, v němž musí být doby pojištění nebo bydlení získány.

2.  Doby pojištění nebo bydlení získané podle právních předpisů členského státu, na které se nařízení nevztahuje, ale které se berou v úvahu podle právních předpisů uvedeného členského státu, na které se nařízení vztahuje, se považují za doby pojištění nebo bydlení, které se mají vzít v úvahu pro účely sčítání.

3.  Pokud jsou doby pojištění získané podle právních předpisů jednoho členského státu vyjádřeny v jednotkách odlišných od jednotek používaných právními předpisy jiného členského státu, provede se přepočet nezbytný pro účely sčítání podle těchto pravidel:

a) pokud je dotyčná osoba zaměstnanou osobou, která podléhala systému šestidenního pracovního týdne, nebo je-li osobou samostatně výdělečně činnou:

i) odpovídá jeden den osmi hodinám a opačně,

ii) šest dnů odpovídá jednomu týdnu a opačně,

iii) dvacet šest dnů odpovídá jednomu měsíci a opačně,

iv) tři měsíce nebo třináct týdnů nebo sedmdesát osm dnů odpovídá jednomu čtvrtletí a opačně,

v) pro přepočet týdnů na měsíce a opačně se týdny a měsíce přepočtou na dny,

vi) pro celkový součet dob pojištění získaných během jednoho kalendářního roku nesmí uplatnění předchozích pravidel vést k výsledku, který je vyšší než tři sta dvanáct dní nebo padesát dva týdnů nebo dvanáct měsíců nebo čtyři čtvrtletí;

b) pokud dotyčná osoba je zaměstnanou osobou, která podléhala systému pětidenního pracovního týdne:

i) jeden den odpovídá devíti hodinám a opačně,

ii) pět dnů odpovídá jednomu týdnu a opačně,

iii) dvacet dva dny odpovídají jednomu měsíci a opačně,

iv) tři měsíce nebo třináct týdnů odpovídá jednomu čtvrtletí a opačně,

v) pro přepočet týdnů na měsíce a opačně se týdny a měsíce přepočtou na dny,

vi) pro celkový součet dob pojištění získaných během jednoho kalendářního roku nesmí uplatnění předchozích pravidel vést k výsledku, který je vyšší než dvě stě šedesát čtyři dny nebo padesát dva týdny nebo dvanáct měsíců nebo čtyři čtvrtletí;

c) pokud dotyčná osoba je zaměstnanou osobou, která podléhala systému sedmidenního pracovního týdne:

i) jeden den odpovídá šesti hodinám a opačně,

ii) sedm dnů odpovídá jednomu týdnu a opačně,

iii) třicet dnů odpovídá jednomu měsíci a opačně,

iv) tři měsíce nebo třináct týdnů nebo devadesát dnů odpovídá jednomu čtvrtletí a opačně,

v) pro přepočet týdnů na měsíce a opačně se týdny a měsíce přepočtou na dny,

vi) pro celkový součet dob pojištění získaných během jednoho kalendářního roku nesmí uplatnění předchozích pravidel vést k výsledku, který je vyšší než tři sta šedesát dnů nebo padesát dva týdny nebo dvanáct měsíců nebo čtyři čtvrtletí.

Jsou-li doby pojištění získané podle právních předpisů členského státu vyjádřeny v měsících, považují se dny, které odpovídají části měsíce, v souladu s přepočtovými pravidly vymezenými v tomto odstavci za celý měsíc.KAPITOLA 2

NEMOC A MATEŘSTVÍProvedení článku 18 nařízení

Článek 16

Potvrzení dob pojištění

1.  K uplatnění článku 18 nařízení musí zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná předložit příslušné instituci potvrzení o dobách pojištění získaných podle právních předpisů, kterým naposledy podléhala.

2.  Toto potvrzení vydává nebo vydávají na žádost zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné instituce členského státu, jehož právním předpisům naposledy podléhala. Nepředloží-li uvedené potvrzení, vyžádá si je příslušný úřad přímo od dotyčné instituce nebo dotyčných institucí.

3.  Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně, je-li nezbytné vzít v úvahu doby pojištění získané dříve podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu ke splnění podmínek právních předpisů příslušného státu.Provedení článku 19 nařízení

Článek 17 (14)

Věcné dávky v případě bydliště v jiném členském státě, než je příslušný stát

1.  K pobírání věcných dávek na základě článku 19 nařízení musí zaměstnaná osoba a osoba samostatně výdělečně činná zaregistrovat sebe a své rodinné příslušníky u instituce místa bydliště předložením potvrzení osvědčujícího, že ona a její rodinní příslušníci mají nárok na uvedené dávky. Potvrzení vydává příslušná instituce, případně na základě informací poskytnutých zaměstnavatelem. Nepředloží-li zaměstnaná osoba a osoba samostatně výdělečně činná nebo její rodinní příslušníci uvedené potvrzení, vyžádá si je instituce místa bydliště přímo od příslušných institucí.

2.  Potvrzení zůstává v platnosti, dokud není instituci místa bydliště oznámeno jeho zrušení. Je-li však uvedené potvrzení vydáno německou, francouzskou, italskou nebo portugalskou institucí, platí pouze po dobu jednoho roku ode dne vydání a musí být obnovováno každý rok.

3.  Je-li dotyčná osoba sezonním pracovníkem, platí potvrzení uvedené v odstavci 1 po celou předpokládanou dobu sezonní práce, pokud mezitím příslušná instituce neoznámí instituci místa bydliště jeho zrušení.

4.  Instituce místa bydliště uvědomí příslušnou instituci o každé registraci provedené podle odstavce 1.

5.  Při každé žádosti o věcné dávky předloží dotyčná osoba podpůrné doklady vyžadované pro poskytování věcných dávek podle právních předpisů členského státu, na jehož území má bydliště.

▼M10 —————

▼B

8.  Zaměstnaná osoba, osoba samostatně výdělečně činná nebo její rodinní příslušníci musí uvědomit instituci místa bydliště o každé změně své situace, která může změnit jejich nárok na věcné dávky, zejména o skončení nebo změně zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti dotyčné osoby nebo o jakékoli změně místa bydliště nebo pobytu dotyčné osoby nebo jejího rodinného příslušníka. Příslušná instituce rovněž uvědomí instituci místa bydliště o skončení pojištění nebo o zániku nároku zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné na věcné dávky. Instituce místa bydliště může kdykoli požádat příslušnou instituci o informace týkající se pojištění zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné nebo jejího nároku na věcné dávky.

9.  Dva nebo více členských států nebo příslušných úřadů těchto členských států se mohou po obdržení stanoviska správní komise dohodnout na jiných prováděcích pravidlech.

Článek 18

Peněžité dávky v případě bydliště v jiném členském státě, než je příslušný stát

1.  K pobírání peněžitých dávek na základě čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení se zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná musí do tří dnů od počátku pracovní neschopnosti obrátit na instituci místa bydliště a předložit jí oznámení o zastavení práce nebo, stanoví-li tak právní předpisy uplatňované příslušnou institucí nebo institucí místa bydliště, potvrzení o pracovní neschopnosti vydané lékařem ošetřujícím dotyčnou osobu.

2.  Nevydávají-li ošetřující lékaři v zemi bydliště potvrzení o pracovní neschopnosti, obrátí se dotyčná osoba přímo na instituci místa bydliště ve lhůtě stanovené právními předpisy jí uplatňovanými.

Tato instituce nechá neprodleně pracovní neschopnost lékařsky potvrdit a vystavit potvrzení uvedené v odstavci 1. Toto potvrzení, které musí uvádět předpokládanou dobu pracovní neschopnosti, je neprodleně předáno příslušné instituci.

3.  V případech, kdy se nepoužije odstavec 2, nechá instituce místa bydliště dotyčnou osobu co nejdříve a v každém případě do tří dnů ode dne, kdy se na ni obrátí, lékařsky vyšetřit, jako by byla u uvedené instituce pojištěna. Zprávu vyšetřujícího lékaře, ve které se uvede zejména předpokládaná doba pracovní neschopnosti, předá do tří dnů ode dne lékařské prohlídky instituce místa bydliště příslušné instituci.

4.  Instituce místa bydliště poté provede veškeré nezbytné správní kontroly nebo lékařské prohlídky dotyčné osoby, jako by byla u uvedené instituce pojištěna. Jakmile instituce zjistí, že dotyčná osoba je schopna znovu nastoupit do práce, neprodleně o tom uvědomí ji a příslušnou instituci, přičemž uvede den, kterým pracovní neschopnost skončila. Aniž je dotčen odstavec 6, považuje se oznámení dotyčné osobě za rozhodnutí přijaté jménem příslušné instituce.

5.  Příslušná instituce si ve všech případech vyhrazuje právo nechat dotyčnou osobu vyšetřit lékařem podle vlastního výběru.

6.  Rozhodne-li se příslušná instituce peněžité dávky neudělit, protože dotyčná osoba nesplnila formální náležitosti stanovené právními předpisy země bydliště, nebo zjistí-li, že dotyčná osoba je schopna znovu nastoupit do práce, oznámí dotyčné osobě své rozhodnutí a současně zašle jeho kopii instituci místa bydliště.

7.  Jakmile dotyčná osoba znovu nastoupí do práce, oznámí to příslušné instituci, vyžadují-li toto oznámení právní předpisy institucí uplatňované.

8.  Příslušná instituce vyplácí peněžité dávky vhodným způsobem, zejména mezinárodními poštovními poukázkami, a uvědomí o tom instituci místa bydliště a dotyčnou osobu. Pokud peněžité dávky vyplácí instituce místa bydliště na účet příslušné instituce, uvědomí příslušná instituce dotyčnou osobu o jejích právech a sdělí instituci místa bydliště výši peněžitých dávek, data plateb a maximální dobu, po kterou mohou být poskytovány v souladu s právními předpisy příslušného státu.

9.  Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto členských států se mohou po obdržení stanoviska správní komise dohodnout na jiných prováděcích pravidlech.Provedení článku 20 nařízení

Článek 19

Zvláštní ustanovení pro příhraniční pracovníky a jejich rodinné příslušníky

V případě příhraničních pracovníků a jejich rodinných příslušníků mohou být léčiva, obvazový materiál, brýle a malé přístroje vydávány a laboratorní rozbory a zkoušky prováděny pouze v tom členském státě, ve kterém byly předepsány v souladu s právními předpisy uvedeného členského státu, ledaže právní předpisy uplatňované příslušnou institucí nebo dohoda uzavřená mezi dotyčnými členskými státy a příslušnými úřady těchto členských států jsou příznivější.Provedení čl. 21 odst. 2 druhé odrážky nařízení

Článek 19a (15)

Věcné dávky v případě pobytu v příslušném státě — Rodinní příslušníci mající bydliště v jiném členském státě než ve státě, ve kterém má bydliště zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná

1.  K pobírání věcných dávek na základě článku 21 nařízení předloží rodinní příslušníci instituci místa pobytu potvrzení osvědčující, že mají nárok na uvedené dávky. Potvrzení, které vydává instituce místa bydliště rodinných příslušníků, pokud možno před jejich odjezdem z území členského státu, kde mají bydliště, uvádí zejména případnou maximální dobu pro poskytování věcných dávek stanovenou právními předpisy členského státu. Nepřeloží-li rodinní příslušníci uvedené potvrzení, vyžádá si je instituce místa pobytu od instituce místa bydliště.

▼M10

2.  Ustanovení čl. 17 odst. 9 prováděcího nařízení se použije obdobně.

▼BProvedení článku 22 nařízení

▼M10 —————

▼M10

Článek 21

Věcné dávky v případě pobytu v jiném členském státě, než je příslušný stát

1.  K pobírání věcných dávek na základě čl. 22 odst. 1 písm. a) bodu i) předloží zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná poskytovateli péče doklad vydaný příslušnou instituci, který osvědčuje nárok této osoby na věcné dávky. Doklad musí být vyhotoven v souladu s článkem 2. Nemůže-li dotyčná osoba předložit tento doklad, obrátí se na instituci místa pobytu, která si od příslušné instituce vyžádá potvrzení osvědčující nárok dotyčné osoby na věcné dávky.

Doklad vydaný příslušnou institucí pro nárok na dávky v souladu s čl. 22 odst. 1 písm. a) bodem i) nařízení má v každém jednotlivém případě ve vztahu k poskytovateli péče stejný účinek jako vnitrostátní doklad o nárocích osob pojištěných u instituce místa pobytu.

2.  Ustanovení čl. 17 odst. 9 prováděcího nařízení se použije obdobně.

▼B

Článek 22

Věcné dávky pro zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné, které změní bydliště nebo se vrátí do země bydliště, a pro zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné oprávněné odjet do jiného členského státu za účelem léčení

1.  K pobírání věcných dávek na základě čl. 22 odst. 1 písm. b) bodu i) nařízení předloží zaměstnaná osoba nebo samostatně výdělečně činná osoba instituci místa bydliště potvrzení osvědčující, že má nárok nadále pobírat uvedené dávky. Potvrzení, které vydává příslušná instituce, uvádí zejména případnou maximální dobu, po kterou mohou být dávky nadále poskytovány v souladu s právními předpisy příslušného státu. Potvrzení může být na žádost pracovníka vydáno po jeho odjezdu, nemůže-li být z vyšší moci vydáno předem.

▼M10

2.  Ustanovení čl. 17 odst. 9 prováděcího nařízení se použije obdobně.

▼B

3.  Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně na poskytování věcných dávek v případě uvedeném v čl. 22 odst. 1 písm. c) bodě i) nařízení.

Článek 23

Věcné dávky pro rodinné příslušníky

Články 21 nebo 22 prováděcího nařízení se použijí obdobně na poskytování věcných dávek rodinným příslušníkům uvedeným v čl. 22 odst. 3 nařízení.

▼M10

V případech uvedených v čl. 22 odst. 3 druhém pododstavci nařízení se však pro účely čl. 17 odst. 9 a článků 21 a 22 prováděcího nařízení instituce místa bydliště považuje za příslušnou instituci a právní předpisy státu bydliště rodinných příslušníků se považují za právní předpisy příslušného státu.

▼B

Článek 24

Peněžité dávky pro zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné v případě pobytu v jiném členském státě, než je příslušný stát

Článek 18 prováděcího nařízení se použije obdobně na pobírání peněžitých dávek podle čl. 22 odst. 1 písm. a) bodu ii) nařízení. Aniž je dotčena povinnost předložit potvrzení o pracovní neschopnosti, nemusí zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná, která pobývá na území členského státu, ale nevykonává tam žádnou profesní činnost, předložit oznámení o zastavení práce uvedené v čl. 18 odst. 1 prováděcího nařízení.Provedení čl. 23 odst. 3 nařízení

Článek 25

Potvrzení týkající se rodinných příslušníků, kteří se mají vzít v úvahu při výpočtu peněžitých dávek

1.  K pobírání dávek podle čl. 23 odst. 3 nařízení předloží zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná příslušné instituci potvrzení týkající se rodinných příslušníků, kteří mají bydliště na území jiného členského státu, než je stát, ve kterém má uvedená instituce sídlo.

2.  Potvrzení vydává instituce místa bydliště rodinných příslušníků.

Platí dvanáct měsíců ode dne vydání. Může být obnoveno; v tom případě platí ode dne obnovení.

Dotyčná osoba je povinna ihned oznámit příslušné instituci každou událost vyžadující změnu potvrzení. Tato změna nabývá účinnosti ode dne této události.

3.  Namísto potvrzení stanoveného v odstavci 1 může příslušná instituce požadovat na dotyčné osobě předložení nejnovějších listin o osobním stavu jejích rodinných příslušníků, kteří mají bydliště na území jiného členského státu, než je stát, ve kterém má uvedená instituce sídlo.Provedení čl. 25 odst. 1 nařízení

Článek 26

Dávky nezaměstnaným osobám, které odcházejí do jiného členského státu, než je příslušný stát, za účelem hledání zaměstnání

▼M10

1.  K pobírání věcných dávek na základě čl. 25 odst. 1 písm. a) a odst. 1a nařízení předloží nezaměstnaná osoba nebo rodinný příslušník doprovázející tuto osobu poskytovateli péče doklad vydaný příslušnou institucí, který osvědčuje nárok této osoby na věcné dávky. Doklad musí být vyhotoven v souladu s článkem 2. Nemůže-li dotyčná osoba předložit tento doklad, obrátí se na instituci místa pobytu, která si od příslušné instituce vyžádá potvrzení osvědčující nárok dotyčné osoby na věcné dávky.

Doklad vydaný příslušnou institucí pro nárok na dávky v souladu s čl. 25 odst. 1 písm. a) nařízení má v každém jednotlivém případě ve vztahu k poskytovateli péče stejný účinek jako vnitrostátní doklad o nárocích osob pojištěných u instituce místa, kam nezaměstnaná osoba odešla.

▼M10

1a.  K pobírání peněžitých dávek podle čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení pro sebe a své rodinné příslušníky předloží nezaměstnaná osoba pojišťovací instituci místa, kam tato osoba odešla, potvrzení, o které požádala ještě před svým odchodem příslušnou pojišťovnu. Pokud nezaměstnaná osoba toto potvrzení nepředloží, obdrží je instituce místa, kam odešla, od příslušné instituce. Toto potvrzení osvědčuje nárok na zmíněné dávky za podmínek stanovených v čl. 69 odst. 1 písm. a) nařízení, stanoví délku trvání tohoto nároku s ohledem na čl. 69 odst. 1 písm. c) nařízení a v případě pracovní neschopnosti nebo hospitalizace stanoví výši peněžních dávek, které mají být případně vypláceny během uvedeného období.

▼B

2.  Instituce pojištění v nezaměstnanosti místa, kam nezaměstnaná osoba odešla, osvědčí na kopii potvrzení uvedeného v článku 83 prováděcího nařízení, která se zašle instituci nemocenského pojištění stejného místa, že podmínky stanovené v čl. 69 odst. 1 písm. b) nařízení jsou splněny, a upřesní datum, od kterého jsou splněny, a datum, od kterého nezaměstnaná osoba pobírá dávky pojištění pro případ nezaměstnanosti od příslušné instituce.

Potvrzení platí po dobu stanovenou v čl. 69 odst. 1 písm. c) nařízení, pokud jsou podmínky splněny. Nejsou-li podmínky nadále plněny, uvědomí o tom instituce pojištění pro případ nezaměstnanosti místa, kam nezaměstnaná osoba odešla, do tří dnů uvedenou instituci nemocenského pojištění.

▼M10

3.  Ustanovení čl. 17 odst. 9 prováděcího nařízení se použije obdobně.

▼B

4.  K pobírání peněžitých dávek stanovených právními předpisy příslušného státu předloží nezaměstnaná osoba do tří dnů potvrzení pracovní neschopnosti, vydané lékařem ošetřujícím dotyčnou osobu, instituci nemocenského pojištění místa, kam odešla. Uvede rovněž datum, do kterého pobírala dávky pojištění pro případ nezaměstnanosti, a adresu v zemi, ve které se nachází.

5.  Instituce nemocenského pojištění místa, do kterého nezaměstnaná osoba odešla, uvědomí do tří dnů příslušnou instituci nemocenského pojištění a instituci, u které je nezaměstnaná osoba zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání, o dnech, kdy začala a skončila pracovní neschopnost.

6.  V případech vymezených v čl. 25 odst. 4 nařízení uvědomí instituce nemocenského pojištění místa, kam nezaměstnaná osoba odešla, příslušnou instituci nemocenského pojištění a příslušnou instituci pojištění pro případ nezaměstnanosti o tom, že považuje podmínky odůvodňující prodloužení doby, po kterou se peněžité a věcné dávky poskytují, za splněné, odůvodní své stanovisko a ke sdělení, které zasílá příslušnému orgánu nemocenského pojištění, připojí podrobnou zprávu kontrolního lékaře o stavu pacienta s uvedením pravděpodobné doby, po kterou budou podmínky pro uplatnění čl. 25 odst. 4 nařízení splněny. O prodloužení poskytování dávek nemocné nezaměstnané osobě rozhoduje příslušná instituce nemocenského pojištění.

7.  Ustanovení čl. 18 odst. 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9 prováděcího nařízení se použijí obdobně.Provedení

čl. 25 odst. 3 nařízení

Článek 27

Věcné dávky pro rodinné příslušníky nezaměstnaných osob v případě bydliště v jiném členském státě, než je příslušný stát

Článek 17 prováděcího nařízení se použije obdobně na poskytování věcných dávek rodinným příslušníkům nezaměstnaných osob, pokud titorodinní příslušníci mají bydliště na území jiného členského státu, než je příslušný stát. Při registraci rodinných příslušníků nezaměstnaných osob pobírajících dávky podle čl. 69 odst. 1 nařízení musí být předloženo potvrzení uvedené v čl. 26 odst. 1 prováděcího nařízení. Potvrzení platí po dobu poskytování dávek podle čl. 69 odst. 1 nařízení.Provedení článku 26 nařízení

Článek 28

Věcné dávky pro žadatele o důchod a jejich rodinné příslušníky

1.  K pobírání věcných dávek na území členského státu, kde má bydliště, na základě čl. 26 odst. 1 nařízení se žadatel a jeho rodinní příslušníci zaregistrují u instituce místa bydliště předložením potvrzení osvědčujícího, že má nárok podle právních předpisů jiného členského státu na uvedené dávky pro sebe a pro své rodinné příslušníky. Potvrzení vydává instituce tohoto jiného členského státu, která je příslušná pro věcné dávky.

2.  Instituce místa bydliště uvědomí instituci, která potvrzení vydala, o každé registraci provedené podle odstavce 1.Provedení článků 28 a 28a nařízení

Článek 29

Věcné dávky pro důchodce a jejich rodinné příslušníky, kteří nemají bydliště v členském státě, podle jehož právních předpisů pobírají důchod nebo mají na dávky nárok

1.  K pobírání věcných dávek podle čl. 28 odst. 1 a článku 28a nařízení na území členského státu, ve kterém má bydliště, se důchodce a jeho rodinní příslušníci ►M2  mající bydliště ve stejném členském státě ◄ zaregistrují u instituce místa bydliště předložením potvrzení osvědčujícího, že má nárok na uvedené dávky pro sebe a pro své rodinné příslušníky na základě právních předpisů, podle kterých je vyplácen důchod.

2.  Potvrzení vydává na žádost důchodce instituce nebo jedna z institucí příslušných pro vyplácení důchodu nebo případně instituce zmocněná stanovit nárok na věcné dávky, jakmile důchodce splní podmínky pro získání nároku na tyto dávky. Nepředloží-li důchodce potvrzení, vyžádá si je instituce místa bydliště přímo od instituce nebo institucí příslušných pro vyplácení důchodu nebo případně od instituce zmocněné je vydat. Do obdržení potvrzení může instituce místa bydliště na základě přijatých dokladů zaregistrovat důchodce a jeho rodinné příslušníky ►M2  mající bydliště ve stejném členském státě ◄ dočasně. Tato registrace není pro instituci příslušnou pro vyplácení věcných dávek závazná, dokud instituce místa bydliště nedodá potvrzení stanovené v odstavci 1.

3.  Instituce místa bydliště uvědomí instituci, která vydala potvrzení stanovené v odstavci 1, o každé registraci provedené podle uvedeného odstavce.

4.  Při každé žádosti o věcné dávky musí důchodce prokázat instituci místa bydliště stvrzenkou nebo kontrolním ústřižkem od peněžní poukázky poslední uskutečněné platby, že má stále nárok na důchod.

5.  Důchodce nebo jeho rodinní příslušníci ►M2  mající bydliště ve stejném členském státě ◄ musí instituci místa bydliště uvědomit o každé změně situace, která by mohla změnit jejich nárok na věcné dávky, zejména o pozastavení nebo odnětí důchodu a o jakékoli změně jejich bydliště. O každé takové změně instituce příslušné pro důchod rovněž uvědomí instituci místa bydliště důchodce.

6.  Správní komise stanoví v případě potřeby postup pro určení instituce, která nese náklady na výplaty věcných dávek v případě uvedeném v čl. 28 odst. 2 písm. b) nařízení.Provedení článku 29 nařízení

Článek 30 (14)

Věcné dávky pro rodinné příslušníky, kteří mají bydliště ►M2  mimo příslušný členský stát ◄ v jiném členském státě, než ve kterém má bydliště důchodce

1.  K pobírání věcných dávek na základě čl. 29 odst. 1 nařízení na území členského státu, ve kterém mají bydliště, se rodinní příslušníci zaregistrují u instituce svého místa bydliště předložením dokladu vyžadovaného právními předpisy uplatňovanými uvedenou institucí pro poskytování těchto dávek rodinným příslušníkům důchodce, spolu s potvrzením osvědčujícím, že důchodce má nárok na věcné dávky pro sebe a své rodinné příslušníky. ►M2  Potvrzení, které vydává instituce nebo jedna z institucí příslušných pro vyplácení důchodu nebo popřípadě instituce, která je oprávněna rozhodovat o nárocích na věcné dávky, zůstává v platnosti, dokud není instituci místa bydliště jeho rodinných příslušníků oznámeno jeho zrušení. ◄ ►M2  Pokud rodinní příslušníci potvrzení nepředloží, vyžádá si je instituce místa bydliště od instituce nebo institucí příslušných pro vyplácení důchodu nebo případně od instituce k tomu zmocněné. ◄ Je-li však uvedené potvrzení vydáno německou, francouzskou, italskou nebo portugalskou institucí, platí pouze po dobu jednoho roku ode dne vydání a musí být obnovováno každý rok.

2.  Stanoví-li právní předpisy uplatňované uvedenou institucí, že při podání žádosti musí být předložen doklad o nároku na důchod, předloží rodinní příslušníci při podání žádosti o věcné dávky instituci místa jejich bydliště potvrzení uvedené v odstavci 1.

▼M2

3.  Instituce, která vydala potvrzení uvedené v odstavci 1, uvědomí instituci místa bydliště rodinných příslušníků o pozastavení nebo odnětí důchodu. Instituce místa bydliště rodinných příslušníků může kdykoli požadovat od instituce, která vydala potvrzení, poskytnutí jakýchkoli informací týkajících se nároku na věcné dávky.

▼B

4.  Rodinní příslušníci musí instituci místa bydliště uvědomit o všech změnách v jejich situaci, které by mohly změnit jejich nárok na věcné dávky, zejména o každé změně bydliště.

▼M2

5.  Instituce místa bydliště uvědomí instituci, která vydala potvrzení uvedené v odstavci 1, o každém zápise, který provedla v souladu s uvedeným odstavcem.

▼BProvedení článku 31 nařízení

▼M10

Článek 31

Věcné dávky pro důchodce a jejich rodinné příslušníky pobývající v jiném členském státě, než je stát jejich bydliště

1.  K pobírání věcných dávek podle článku 31 nařízení předloží důchodce poskytovateli péče doklad vydaný institucí místa bydliště, který osvědčuje jeho nárok na věcné dávky. Doklad musí být vyhotoven v souladu s článkem 2. Nemůže-li dotyčná osoba předložit tento doklad, obrátí se na instituci místa pobytu, která si od instituce místa bydliště vyžádá potvrzení osvědčující nárok dotyčné osoby na věcné dávky.

Doklad vydaný příslušnou institucí pro nárok na dávky v souladu s článkem 31 nařízení má v každém jednotlivém případě ve vztahu k poskytovateli péče stejný účinek jako vnitrostátní doklad o nárocích osob pojištěných u instituce místa pobytu.

2.  Ustanovení čl. 17 odst. 9 prováděcího nařízení se použije obdobně.

3.  Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně, pokud jde o přiznání věcných dávek rodinným příslušníkům, kterých se týká článek 31 nařízení. Mají-li tito rodinní příslušníci bydliště na území jiného členského státu, než je členský stát důchodce, vydává doklad uvedený v odstavci 1 instituce jejich místa bydliště.

▼BProvedení čl. 35 odst. 1 nařízení

Článek 32

Instituce, na které se mohou pracovníci dolů a podobných provozů a jejich rodinní příslušníci obracet v případě pobytu nebo bydliště v jiném členském státě, než je příslušný stát

1.  V případech uvedených v čl. 35 odst. 1 nařízení, pokud jsou v zemi pobytu nebo bydliště dávky poskytované v rámci systému nemocenského pojištění nebo pojištění v mateřství vztahujícího se na dělníky v ocelářském průmyslu rovné dávkám poskytovaným podle zvláštního systému pro pracovníky v dolech a podobných provozech, mohou se pracovníci posledně uvedené kategorie a jejich rodinní příslušníci obrátit na nejbližší instituci na území členského státu, ve kterém pobývají nebo mají bydliště, uvedenou v příloze 3 prováděcího nařízení, i když je tato nejbližší instituce institucí spravující systém vztahující se na dělníky v ocelářském průmyslu, a tato instituce je povinna dávky poskytnout.

2.  Pokud jsou dávky stanovené zvláštním systémem pro pracovníky v dolech a podobných provozech výhodnější, mají tito pracovníci a jejich rodinní příslušníci možnost požádat buď instituci příslušnou pro správu uvedeného systému, nebo nejbližší instituci na území členského státu, kde pobývají nebo kde mají bydliště, která spravuje systém pro dělníky v ocelářském průmyslu. Ve druhém případě dotyčná instituce osobu upozorní, že obrátí-li se na instituci příslušnou pro správu výše uvedeného zvláštního systému, obdrží výhodnější dávky; navíc ji musí informovat o názvu a adrese této instituce.Provedení čl. 35 odst. 2 nařízení

▼M12 —————

▼BProvedení čl. 35 odst. 4 nařízení

Článek 33

Přihlížení k době, ve které byly dávky poskytovány orgánem jiného členského státu

Pro účely čl. 35 odst. 4 nařízení může instituce členského státu vyzvaná k poskytování dávek požádat instituci jiného členského státu o zasláníinformací týkajících se doby, po kterou posledně uvedená instituce dávky již poskytovala pro stejný případ nemoci nebo mateřství.Náhrada výdajů vzniklých během pobytu v jednom členském státě příslušnou institucí jiného členského státu

Článek 34 (12)

1.  Není-li během pobytu zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné v jiném členském státě, než je příslušný stát, možné splnit formální náležitosti stanovené v čl. 20 odst. 1 a 4 a v článcích 21, 23 a 31 prováděcího nařízení, nahradí jeho výdaje na jeho žádost příslušná instituce místa pobytu v souladu se sazbami náhrad uplatňovanými institucí místa pobytu.

2.  Instituce místa pobytu musí poskytnout příslušné instituci na její žádost nezbytné informace o těchto sazbách.

Jsou-li instituce místa pobytu a příslušná instituce vázány dohodou, která stanoví buď zřeknutí se náhrady, nebo paušální náhradu dávek poskytovaných na základě čl. 22 odst. 1 písm. a) bodu i) a článku 31 nařízení, musí instituce místa pobytu převést na příslušnou instituci částku, která má být nahrazena dotyčné osobě na základě odstavce 1.

3.  V případě vysokých výdajů může příslušná instituce vyplatit dotyčné osobě přiměřenou zálohu, jakmile tato osoba předloží uvedené instituci žádost o náhradu.

4.  Odchylně od odstavců 1, 2, a 3 může příslušná instituce nahradit výdaje vzniklé v souladu s jí uplatňovanými sazbami za podmínky, že tyto sazby provedení náhrady umožňují, že výdaje, které mají být nahrazeny, nepřekračují úroveň stanovenou správní komisí a že zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná nebo důchodce souhlasí s použitím tohoto ustanovení. Výše náhrady v žádném případě nepřekročí částku skutečně vzniklých výdajů.

▼M7

5.  Nestanoví-li právní předpisy členského státu pobytu sazby náhrady, může příslušná instituce uskutečnit náhradu v souladu s jí uplatňovanými sazbami i bez souhlasu dotyčné osoby. Výše náhrady nesmí v žádném případě překročit částku skutečně vzniklých nákladů.

▼BKAPITOLA 3

INVALIDITA, STÁŘÍ A ÚMRTÍ (DŮCHODY)Podávání a zpracování žádostí o dávky

Článek 35 (11)

Žádosti o dávky v invaliditě, pokud zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná podléhala výhradně právním předpisům uvedeným v části A přílohy IV nařízení a v případě uvedeném v čl. 40 odst. 2 nařízení

1.  K pobírání dávek na základě článků 37, 38 a 39 nařízení, včetně případů uvedených v čl. 40 odst. 2, čl. 41 odst. 1 a čl. 42 odst. 2 nařízení, podá zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná žádost buď instituci členského státu, jehož právním předpisům podléhala v době vzniku pracovní neschopnosti následované invaliditou nebo zhoršením invalidity, nebo instituci místa bydliště, která poté žádost postoupí dříve uvedené instituci, přičemž vyznačí datum, kdy byla podána; toto datum se považuje za datum podání žádosti dříve uvedené instituci. Pokud však byly poskytovány peněžité dávky nemocenského pojištění, považuje se případně za datum podání žádosti o důchod den, ke kterému bylo poskytování těchto peněžitých dávek pozastaveno.

2.  V případě uvedeném v čl. 41 odst. 1 písm. b) nařízení sdělí instituce, u které byla zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná naposledy pojištěna, výši a den splatnosti dávek náležejících na základě jí uplatňovaných právních předpisů instituci původně příslušné pro vyplácení těchto dávek. Od uvedeného dne se dávky náležející před zhoršením invalidity zrušují nebo snižují na částku nepřevyšující doplatek uvedený v čl. 41 odst. 1 písm. c) nařízení.

3.  Odstavec 2 se nepoužije v případě uvedeném v čl. 41 odst. 1 písm. d) nařízení. V tom případě se instituce, u které byla zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná naposledy pojištěna, obrátí na nizozemskou instituci za účelem zjištění částky náležející od uvedené instituce.

Článek 36

Žádosti o dávky ve stáří, pozůstalostní dávky (s výjimkou dávek pro sirotky) a dávky v invaliditě v případech neuvedených v článku 35 prováděcího nařízení

1.  K pobírání dávek na základě článků 40 až 51 nařízení, s výjimkou případů uvedených v článku 35 prováděcího nařízení, podá dotyčnáosoba žádost instituci místa bydliště postupem stanoveným právními předpisy uplatňovanými uvedenou institucí. Nepodléhala-li zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná uvedeným právním předpisům, postoupí instituce místa bydliště žádost instituci členského státu, jehož právním předpisům žadatel naposledy podléhal, přičemž vyznačí datum, kdy byla žádost podána. Toto datum se považuje za datum podání žádosti posledně uvedené instituci.

2.  Pokud má žadatel bydliště na území členského státu, jehož právním předpisům zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná nepodléhala, může žádost podat instituci členského státu, jehož právním předpisům zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná naposledy podléhala.

3.  Pokud má žadatel bydliště na území státu, který není členským státem, podá svou žádost příslušné instituci uvedeného členského státu, jehož právním předpisům zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná naposledy podléhala.

Pokud žadatel podá svou žádost instituci členského státu, jehož je státním příslušníkem, postoupí tato instituce žádost příslušné instituci.

4.  Žádost o dávky zaslaná instituci jednoho členského státu automaticky zahrnuje souběžné přiznání dávek podle právních předpisů všech dotčených členských států, jejichž podmínky žadatel splňuje, s výjimkou případu, kdy podle čl. 44 odst. 2 nařízení žadatel žádá o odklad poskytování jakýchkoli dávek ve stáří, na které by měl nárok podle právních předpisů jednoho nebo více členských států.

Článek 37

Doklady a informace, které by měly doprovázet žádosti o dávky uvedené v článku 36 prováděcího nařízení

Podávání žádostí uvedených v článku 36 prováděcího nařízení podléhá těmto pravidlům:

a) žádost musí být podána společně s potřebnými podpůrnými doklady a musí být sepsána na formuláři stanoveném právními předpisy

i) členského státu, na jehož území má žadatel bydliště, v případě uvedeném v čl. 36 odst. 1,

ii) členského státu, kterým zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná naposledy podléhala, v případech uvedených v čl. 36 odst. 2 a 3;

b) správnost informací dodaných žadatelem musí být prokázána úředními doklady připojenými k žádosti nebo potvrzena příslušnými subjekty členského státu, na jehož území má žadatel bydliště;

c) žadatel musí uvést, pokud je to možné, buď instituci nebo instituce pojištění pro případ invalidity, stáří nebo úmrtí (důchody) všech členských států, u kterých byla zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná pojištěna, nebo v případě zaměstnané osoby zaměstnavatele, pro kterého nebo pro které pracovala na území kteréhokoli z členských států, předložením jakéhokoli potvrzení o zaměstnání, které má v držení;

d) žádá-li v souladu s čl. 44 odst. 2 nařízení žadatel o odklad poskytování jakýchkoli dávek ve stáří, na které by měl nárok podle právních předpisů jednoho nebo více členských států, musí upřesnit, na základě kterých právních předpisů o dávky žádá.

Článek 38

Potvrzení týkající se rodinných příslušníků, kteří se mají vzít v úvahu při stanovení výše dávek

1.  K pobírání dávek podle čl. 39 odst. 4 nebo čl. 47 odst. 3 nařízení předloží žadatel potvrzení týkající se rodinných příslušníků, s výjimkou jeho dětí, kteří mají bydliště na území jiného členského státu, než ve kterém má sídlo instituce příslušná pro přiznání dávek.

Potvrzení vydává instituce nemocenského pojištění místa bydliště rodinných příslušníků nebo jiná instituce určená příslušným úřadem členského státu, na jehož území mají bydliště. Ustanovení čl. 25 odst. 2 druhého a třetího pododstavce prováděcího nařízení se použijí obdobně.

Namísto potvrzení stanoveného v prvním pododstavci může instituce příslušná pro přiznávání dávek požadovat na žadateli předložení nejnovějších listin o osobním stavu jeho rodinných příslušníků, s výjimkou jeho dětí, kteří mají bydliště na území jiného členského státu, než ve kterém má sídlo uvedená instituce.

2.  Vyžadují-li v případě uvedeném v odstavci 1 právní předpisy uplatňované dotyčnou institucí, aby rodinní příslušníci žili ve společné domácnosti s důchodcem, musí být skutečnost, že rodinní příslušníci, kteří tuto podmínku nesplňují, jsou nicméně výživou odkázáni hlavně na žadatele, prokázána doklady potvrzujícími, že jim žadatel pravidelně posílá část svého příjmu.

Článek 39 (11)

Zpracování žádostí o dávky v invaliditě, pokud zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná podléhala výhradně právním předpisům uvedeným v části A přílohy IV nařízení

1.  Podá-li zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná žádost o dávky v invaliditě a instituce stanoví, že se použije čl. 37 odst. 1 nařízení, vyžádá si uvedená instituce, je-li to nezbytné, od instituce, u kterébyla dotyčná osoba naposledy pojištěna, potvrzení o dobách pojištění jí získaných podle právních předpisů uplatňovaných posledně uvedenou institucí.

2.  Pokud je nezbytné vzít v úvahu doby pojištění získané dříve podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu ke splnění podmínek právních předpisů příslušného státu, použije se odstavec 1 obdobně.

3.  V případě uvedeném v čl. 39 odst. 3 nařízení zašle instituce, která žadatelův případ zpracovala, jeho spis instituci, u které byla dotyčná osoba naposledy pojištěna.

4.  Články 41 až 50 prováděcího nařízení se nevztahují na zpracování žádostí uvedených v odstavcích 1, 2 a 3.

Článek 40

Určení stupně invalidity

Pro účely určení stupně invalidity přihlíží instituce členského státu k dokladům a lékařským zprávám a k informacím správní povahy získaným institucí kteréhokoli členského státu. Každá instituce si však ponechává právo nechat žadatele vyšetřit lékařem podle vlastního výběru, s výjimkou případů, kdy se použije čl. 40 odst. 4 nařízení.Zpracování žádostí o dávky v invaliditě, ve stáří a pozůstalých v případech uvedených v článku 36 prováděcího nařízení

Článek 41

Určení instituce příslušné ke zpracování žádosti

1.  Žádosti o dávky zpracovává instituce, které byly podány nebo postoupeny v souladu s článkem 36 prováděcího nařízení. Tato instituce se dále nazývá „instituce provádějící zpracování žádosti“.

2.  Instituce provádějící zpracování žádosti neprodleně uvědomí o žádostech o dávky všechny dotčené instituce na zvláštních formulářích tak, aby všechny tyto instituce mohly žádosti zpracovat současně a bez prodlení.

Článek 42

Formuláře pro zpracování žádosti o dávky

1.  Při zpracování žádostí o dávky používá instituce provádějící zpracování žádosti formulář, který obsahuje zejména přehled a souhrn dob pojištění nebo bydlení získaných zaměstnanou osobou nebo osobou samostatně výdělečně činnou podle právních předpisů všech dotyčných členských států.

2.  Předání těchto formulářů instituci kteréhokoli jiného členského státu nahrazuje předání podpůrných dokladů.

Článek 43

Postupy dotyčných institucí při zpracovávání žádostí

1.  Instituce provádějící zpracování žádosti zaznamená na formulář uvedený v čl. 42 odst. 1 prováděcího nařízení doby pojištění nebo bydlení získané podle jí uplatňovaných právních předpisů a kopii uvedeného formuláře zašle instituci pojištění pro případ invalidity, stáří nebo úmrtí (důchody) kteréhokoli členského státu, u kterého byla zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná pojištěna, přičemž případně přiloží potvrzení o zaměstnání předložená žadatelem.

2.  Pokud je dotčena pouze jedna další instituce, vyplní tato instituce uvedený formulář a zároveň uvede:

a) doby pojištění nebo bydlení získané podle jí uplatňovaných právních předpisů;

b) výši dávky, kterou žadatel může žádat pouze za tyto doby pojištění nebo bydlení;

c) teoretickou a skutečnou výši dávek vypočtenou v souladu s čl. 46 odst. 2 nařízení.

Takto vyplněný formulář vrátí instituci provádějící zpracování žádosti.

Je-li nárok na dávky získán s přihlédnutím pouze k dobám pojištění nebo bydlení získaným podle právních předpisů uplatňovaných institucí druhého členského státu a je-li možné výši dávky odpovídající těmto dobám pojištění stanovit bez prodlení, zatímco výpočet uvedený v písmenu c) vyžaduje značně delší dobu, vrátí se formulář instituci provádějící zpracování žádosti s informacemi uvedenými v písmenech a) a b); informace uvedené v písmenu c) jsou instituci provádějící zpracování žádosti sděleny co nejdříve.

3.  Jsou-li dotčeny dvě nebo více institucí, každá z těchto institucí vyplní uvedený formulář vyznačením dob pojištění nebo získaných podle jí uplatňovaných právních předpisů a vrátí jej instituci provádějící zpracování žádosti.

Je-li nárok na dávky získán s přihlédnutím pouze k dobám pojištění nebo bydlení získaným podle právních předpisů uplatňovaných jednou nebo více těmito institucemi a je-li možné výši dávky odpovídající těmto dobám pojištění stanovit bez prodlení, je instituci provádějící zpracování žádosti oznámena tato částka současně s dobami pojištění nebo bydlení; představuje-li určení uvedené částky určité zdržení, oznámí se instituci provádějící zpracování žádosti tato částka, jakmile je určena.

Po obdržení všech formulářů obsahujících informace o dobách pojištění nebo bydlení a případně částce nebo částkách náležejících podle právních předpisů jednoho nebo více dotyčných členských států zašle instituce provádějící zpracování žádosti kopii takto vyplněných formulářů každé dotčené instituci a ty do něj vyznačí teoretickou a skutečnou výši dávek vypočtených v souladu s čl. 46 odst. 2 nařízení a vrátí formulář instituci provádějící zpracování žádosti.

4.  Jakmile instituce provádějící zpracování žádosti po obdržení informací uvedených v odstavci 2 nebo 3 zjistí, že je třeba použít čl. 40 odst. 2 nebo čl. 48 odst. 2 nebo 3 nařízení, uvědomí o tom ostatní dotčené instituce.

5.  V případě zmíněném v čl. 37 písm. d) prováděcího nařízení uvedou instituce členských států, jejichž právním předpisům žadatel podléhal, ale u kterých žádal o odklad poskytování dávek, do formuláře uvedeného v čl. 42 odst. 1 prováděcího nařízení pouze doby pojištění získané žadatelem podle jimi uplatňovaných právních předpisů.

Článek 44

Instituce zmocněná k přijetí rozhodnutí o stupni invalidity

1.  S výhradou odstavců 2 a 3 je pouze instituce provádějící zpracování žádosti zmocněna k přijetí rozhodnutí uvedeného v čl. 40 odst. 4 nařízení o stupni invalidity žadatele. Toto rozhodnutí přijme, jakmile je schopna určit, případně s přihlédnutím k článku 45 nařízení, zda jsou splněny podmínky pro uplatnění nároku stanovené jí uplatňovanými právními předpisy. Neprodleně toto rozhodnutí oznámí ostatním dotčeným institucím.

2.  Nejsou-li s přihlédnutím k článku 45 nařízení splněny podmínky pro uplatnění nároku (jiné než týkající se stupně invalidity) stanovené jí uplatňovanými právními předpisy, uvědomí instituce provádějící zpracování žádosti neprodleně instituci příslušnou v oblasti invalidity jiného členského státu, jehož právním předpisům zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná naposledy podléhala. Jsou-li splněny podmínky pro uplatnění nároku stanovené jí uplatňovanými právními předpisy, je tato instituce zmocněna přijmout rozhodnutí o stupni invalidity žadatele a neprodleně o tomto rozhodnutí uvědomí ostatní dotyčné instituce.

3.  Případně může být případ za stejných podmínek vrácen instituci příslušné v oblasti invalidity členského státu, jehož právním předpisům zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná poprvé podléhala.

Článek 45

Prozatímní výplaty a zálohy dávek

1.  Zjistí-li instituce provádějící zpracování žádosti, že žadatel má nárok na dávky podle jí uplatňovaných právních předpisů, aniž by bylo nutné přihlížet k dobám pojištění nebo bydlení získaným podle právních předpisů jiných členských států, vyplácí ihned prozatímní dávky.

2.  Nemá-li žadatel nárok na dávky na základě odstavce 1, ale z informací poskytnutých instituci provádějící zpracování žádosti podle čl. 43 odst. 2 nebo 3 prováděcího nařízení vyplývá, že nárok na dávky je získán podle právních předpisů jiného členského státu pouze s přihlédnutím k dobám pojištění nebo bydlení získaným podle nich, vyplácí instituce uplatňující uvedené právní předpisy tyto dávky prozatímně, jakmile ji instituce provádějící zpracování žádosti informuje o její povinnosti tak učinit.

3.  Je-li v případě uvedeném v odstavci 2 nárok na dávky získán podle právních předpisů více než jednoho členského státu s přihlédnutím pouze k dobám pojištění nebo bydlení získaným podle každého z těchto systémů právních předpisů, je pro prozatímní výplatu dávek příslušná instituce, která první informuje instituci provádějící zpracování žádosti o existenci nároku; instituce provádějící zpracování žádosti je povinna uvědomit ostatní dotčené instituce.

4.  Instituce, která má vyplácet dávky podle odstavců 1, 2 nebo 3, o této skutečnosti neprodleně uvědomí žadatele, přičemž jej výslovně upozorní na prozatímní povahu přijatého opatření a na skutečnost, že se proti němu nelze odvolat.

5.  Nevyplácí-li se žadateli na základě odstavců 1, 2 nebo 3 žádná prozatímní dávka, ale z obdržených informací vyplývá, že vznikl nárok podle čl. 46 odst. 2 nařízení, vyplatí mu instituce provádějící zpracování žádosti přiměřenou vratnou zálohu, jejíž výše je co nejbližší částce, která mu bude pravděpodobně přiznána podle čl. 46 odst. 2 nařízení.

6.  Dva členské státy nebo příslušné úřady těchto členských států se mohou dohodnout na uplatňování jiných metod výplaty prozatímních dávek v případech, které se týkají pouze institucí těchto států. Veškeré dohody uzavřené v této oblasti se oznamují správní komisi.

Článek 46 (11)

Částky náležející za doby dobrovolného pojištění nebo volitelného pokračujícího pojištění, které nesmějí být brány v úvahu podle čl. 15 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení

Pro výpočet teoretické a skutečné částky dávky v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. a) nebo b) nařízení se použijí pravidla stanovená v čl. 15 odst. 1 písm. b), c) a d) prováděcího nařízení.

Částka skutečně náležející, vypočtená v souladu s čl. 46 odst. 2 nařízení, se zvyšuje o částku odpovídající dobám dobrovolného nebo volitelného pokračujícího pojištění, které se nevzaly v úvahu podle čl. 15 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení. Toto zvýšení se vypočte v souladu s právními předpisy členského státu, podle kterých byly doby dobrovolného nebo volitelného pokračujícího pojištění získány.

Srovnání uvedené v čl. 46 odst. 3 nařízení je provedeno s přihlédnutím k uvedenému zvýšení.

Článek 47 (11)

Výpočet náležejících částek odpovídajících dobám dobrovolného nebo volitelného pokračujícího pojištění

V souladu s jím uplatňovanými právními předpisy vypočte instituce každého členského státu částku odpovídající dobám dobrovolného nebo volitelného pokračujícího pojištění, která podle čl. 46a odst. 3 písm. c) nařízení nepodléhá ustanovením právních předpisů jiného členského státu o odnětí, snížení nebo pozastavení dávky.

Článek 48 (11)

Oznámení rozhodnutí institucí žadatelům

1.  Konečné rozhodnutí přijaté každou z dotčených institucí se doručí instituci provádějící zpracování žádosti. Každé rozhodnutí musí uvádět opravné prostředky a lhůty pro jejich podání stano vené příslušnými právními předpisy. Po obdržení všech těchto rozhodnutí je instituce provádějící zpracování žádosti oznámí žadateli v jeho jazyce prostřednictvím souhrnné zprávy, ke které se připojí uvedená rozhodnutí. Lhůty pro podání opravných prostředků běží teprve ode dne obdržení souhrnné zprávy žadatelem.

2.  Při odeslání souhrnné zprávy stanovené v odstavci 1 žadateli zašle instituce provádějící zpracování žádosti současně kopii každé dotčené instituci a přiloží k ní kopii rozhodnutí ostatních institucí.

Článek 49 (11)

Přepočet dávek

1.  Pro účely čl. 43 odst. 3 a 4, čl. 49 odst. 2 a 3, čl. 51 odst. 2 nařízení se článek 45 prováděcího nařízení použije obdobně.

2.  Přepočet, odnětí nebo pozastavení dávek oznámí instituce, která odpovídající rozhodnutí přijala, neprodleně dotyčné osobě a každé instituci, u které uvedené osobě vznikne nárok na dávku, případně prostřednictvím instituce provádějící zpracování žádosti. Rozhodnutí musí uvádět opravné prostředky a lhůty pro jejich podání stanovené dotyčnými právními předpisy. Lhůty pro podání opravných prostředků běží teprve ode dne obdržení rozhodnutí dotyčnou osobou.

Článek 50

Opatření k urychlení přiznávání dávek

1.  

a) 

i) Pokud zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná, která je státním příslušníkem jednoho členského státu, podléhá právním předpisům jiného členského státu, předá instituce příslušná v oblasti důchodů tohoto jiného členského státu za použití všech prostředků, které má k dispozici v době registrace dotyčné osoby, subjektu určenému příslušným úřadem téhož členského státu veškeré informace týkající se totožnosti dotyčné osoby a název uvedené příslušné instituce a číslo pojištění přidělené touto institucí;

ii) navíc příslušná instituce uvedená v bodě i), je-li to možné, předá subjektu určenému podle bodu i) veškeré další informace, které mohou usnadnit a urychlit konečné přiznání důchodů;

iii) tyto informace se předávají za podmínek stanovených správní komisí subjektu určenému příslušným úřadem dotyčného členského státu;

iv) pro účely bodů i), ii) a iii) se osoby bez státního občanství a uprchlíci považují za státní příslušníky členského státu, jehož právním předpisům podléhali prvně;

b) dotčené orgány na žádost dotyčné osoby nebo instituce, u které je v současnosti pojištěna, sestaví průběh jejího pojištění nejpozději jeden rok před tím, než dosáhne důchodového věku.

2.  Prováděcí pravidla k odstavci 1 stanoví správní komise.Správní kontroly a lékařské prohlídky

Článek 51

1.  Pokud osoba přijímající dávky, zejména

a) dávky v invaliditě;

b) dávky ve stáří poskytované v případě pracovní nezpůsobilosti;

c) dávky ve stáří poskytované starším nezaměstnaným osobám;

d) dávky ve stáří poskytované v případě skončení profesní činnosti;

e) pozůstalostní dávky poskytované v případě invalidity nebo pracovní nezpůsobilosti;

f) dávky poskytované pod podmínkou, že prostředky příjemce nepřevyšují předepsanou mez;

pobývá nebo má bydliště na území jiného členského státu, než ve kterém se nachází instituce příslušná pro vyplácení dávky, provádí na žádost uvedené instituce správní kontrolu a lékařské prohlídky instituce místa pobytu nebo místa bydliště příjemce postupy stanovenými právními předpisy uplatňovanými posledně uvedenou institucí. Instituci příslušné pro vyplácení dávky však zůstává zachováno právo zařídit prohlídku příjemce lékařem podle vlastního výběru.

2.  Zjistí-li se, že příjemce uvedený v odstavci 1 je zaměstnán nebo vykonává samostatnou výdělečnou činnost nebo má prostředky převyšující předepsanou mez a současně pobírá dávky, zašle instituce místa pobytu nebo bydliště zprávu instituci příslušné pro vyplácení dávky, která požádala o kontrolu nebo lékařskou prohlídku. Zpráva uvádí zejména povahu zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti vykonávané dotyčnou osobou, výši příjmu nebo prostředků, které dotyčná osoba měla za poslední ukončené čtvrtletí, běžnou odměnu vyplácenou ve stejné oblasti zaměstnané osobě nebo osobě samostatně výdělečně činné na stejné úrovni, jako je dotyčná osoba, v povolání, které vykonávala před počátkem invalidity po referenční období, které určí instituce příslušná pro vyplácení dávky, a případně posudek odborného lékaře o zdravotním stavu dotyčné osoby.

Článek 52

Pokud dotyčná osoba po pozastavení vyplácení dávek, které pobírala, znovu získá nárok na dávky a má bydliště na území jiného členského státu, než je příslušný stát, poskytují si dotyčné instituce veškeré informace související se znovuzískáním nároku na poskytování uvedených dávek.Vyplácení dávek

Článek 53

Metoda vyplácení dávek

1.  Pokud instituce příslušná pro vyplácení dávky v členském státě nevyplácí přímo osobám majícím nárok na dávky, které mají bydliště na území jiného členského státu, dávky jim náležející, vyplácejí se tyto dávky na žádost instituce příslušné pro vyplácení dávky prostřednictvím styčného místa posledně uvedeného členského státu nebo prostřednictvím instituce místa bydliště uvedených osob majících nárok na dávky postupem stanoveným v článku 54 až 58 prováděcího nařízení; vyplácí-li instituce příslušná pro vyplácení dávky osobám majícím nárok na dávky přímo, oznámí tuto skutečnost instituci místa bydliště. Postup pro vyplácení, který má instituce členského státu použít, je uveden v příloze 6.

2.  Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto států se mohou dohodnout na jiných postupech vyplácení dávek v případě, kdy jsou příslušné instituce členských států jedinými dotyčnými institucemi. Veškeré dohody uzavřené v této oblasti se oznamují správní komisi.

3.  Ustanovení dohod týkající se vyplácení dávek použitelná ke dni předcházejícímu vstupu nařízení v platnost jsou použitelná i nadále, pokud jsou uvedena v příloze 5.

Článek 54

Sdělení podrobného rozvrhu splatných částek vyplácejícímu subjektu

Instituce příslušná pro vyplácení dávek zašle styčnému místu členského státu, na jehož území má osoba mající nárok na dávky bydliště, nebo instituci místa bydliště (obojí dále jen „vyplácející subjekt“) podrobný rozvrh splatných částek, který by měl být vyplácejícímu subjektu doručen nejpozději do dvaceti dní přede dnem splatnosti těchto dávek.

Článek 55

Platby splatných částek na účet vyplácejícího subjektu

1.  Deset dní přede dnem splatnosti dávek zaplatí instituce příslušná pro vyplácení v měně členského státu, na jehož území má sídlo, částku nezbytnou pro platby uvedené v rozvrhu stanoveném v článku 54 prováděcího nařízení. Platba se uskutečňuje prostřednictvím národní banky nebo prostřednictvím jiné banky členského státu, na jehož území má sídlo instituce příslušná pro vyplácení dávky, na účet zřízený u národní banky nebo jiné banky členského státu, na jehož území má sídlo vyplácející subjekt, ve prospěch vyplácejícího subjektu. Tato platba má zprošťující účinek. Instituce příslušná pro vyplácení dávky současně zašle oznámení o platbě vyplácejícímu subjektu.

2.  Banka, na jejíž účet se platba uskuteční, připíše ve prospěch vyplácejícího subjektu protihodnotu platby v měně členského státu, na jehož území má vyplácející subjekt sídlo.

3.  Názvy a sídla bank uvedených v odstavci 1 jsou uvedeny v příloze 7.

Článek 56

Výplata splatných částek vyplácejícím subjektem osobám majícím nárok na dávky

1.  Platby uvedené v rozvrhu stanoveném v článku 54 prováděcího nařízení vyplácí osobě mající nárok na dávky vyplácející subjekt na účet instituce příslušné pro vyplácení dávky. Tyto platby se uskutečňují postupy stanovenými právními předpisy uplatňovanými vyplácejícím subjektem.

2.  Jakmile se vyplácející subjekt nebo kterýkoli jiný subjekt jím určený dozví o jakýchkoli okolnostech odůvodňujících pozastavení nebo odnětí dávek, zastaví veškeré platby. Totéž platí i v případě, kdy osoba mající nárok na dávky přemístí své bydliště na území jiného členského státu.

3.  Vyplácející subjekt sdělí instituci příslušné pro vyplácení dávky všechny důvody pro jejich nevyplácení. V případě úmrtí osoby mající nárok na dávky nebo jejího manžela nebo manželky nebo v případě nového sňatku vdovy nebo vdovce oznámí vyplácející subjekt uvedené instituci datum této události.

Článek 57

Účetní závěrka v případě plateb uvedených v článku 56 prováděcího nařízení

1.  Účetní závěrka v případě plateb uvedených v článku 56 prováděcího nařízení se provádí na konci každého výplatního období za účelem zjištění částek skutečně vyplacených osobám majícím nárok na dávky nebo jejich zákonným nebo zmocněným zástupcům, jakož i nevyplacených částek.

2.  Celková částka vyjádřená číselně i slovy v měně členského státu, na jehož území má sídlo instituce příslušná pro vyplácení dávky, se potvrdí jako částka odpovídající platbám uskutečněným vyplácejícím subjektem a opatří se podpisem zástupce uvedeného subjektu.

3.  Vyplácející subjekt zajistí řádné uskutečňování určených plateb.

4.  Rozdíl mezi částkami vyplacenými institucí příslušnou pro vyplácení dávky, vyjádřené v měně členského státu, na jehož území má uvedená instituce sídlo, a hodnota, vyjádřená ve stejné měně, plateb prokázaných vyplácejícím subjektem se započte proti částkám, které má zaplatit následně v rámci téže kapitoly instituce příslušná pro vyplácení dávky.

Článek 58

Náhrada výdajů spojených s vyplácením dávek

Výdaje spojené s vyplácením dávek, zejména poštovní a bankovní poplatky, může vyplácející subjekt získat od příjemců za podmínek stanovených právními předpisy uplatňovanými uvedeným subjektem.

Článek 59

Oznámení o změně bydliště osoby mající nárok na dávky

Pokud osoba mající nárok na dávky splatné podle právních předpisů jednoho nebo více členských států přemístí své bydliště z území jednoho státu na území jiného státu, oznámí tuto skutečnost instituci příslušné pro vyplácení těchto dávek a vyplácejícímu subjektu.KAPITOLA 4

PRACOVNÍ ÚRAZY A NEMOCI Z POVOLÁNÍProvedení článků 52 a 53 nařízení

Článek 60

Věcné dávky v případě bydliště v jiném členském státě, než je příslušný stát

1.  K pobírání věcných dávek podle čl. 52 písm. a) nařízení předloží zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná instituci místa bydliště potvrzení osvědčující, že má na tyto věcné dávky nárok. Potvrzení vydává příslušná instituce popřípadě na základě informací poskytnutých zaměstnavatelem. Kromě toho, stanoví-li tak právní předpisy příslušného státu, předloží zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná instituci místa bydliště potvrzení o oznámení pracovního úrazu nebo nemoci z povolání od příslušné instituce. Nepředloží-li dotyčná osoba tyto doklady, vyžádá si je instituce místa bydliště přímo od příslušné instituce a do jejich obdržení dotyčné osobě poskytuje věcné dávky v rámci nemocenského pojištění za předpokladu, že splňuje podmínky nároku na ně.

2.  Potvrzení zůstává v platnosti, dokud není instituci místa bydliště oznámeno jeho zrušení. Je-li však uvedené potvrzení vydáno francouzskou institucí, platí pouze jeden rok ode dne jeho vydání a musí být obnovováno každý rok.

3.  Je-li dotyčná osoba sezonním pracovníkem, platí potvrzení uvedené v odstavci 1 po celou předpokládanou dobu sezonní práce, pokud mezitím příslušná instituce neoznámí instituci místa bydliště jeho zrušení.

4.  Při každé žádosti o věcné dávky předloží dotyčná osoba podpůrné doklady vyžadované pro poskytování věcných dávek na základě právních předpisů členského státu, na jehož území má bydliště.

▼M14 —————

▼B

7.  Dotyčná osoba musí instituci místa bydliště uvědomit o každé změně situace, která by mohla změnit její nárok na věcné dávky, zejména o skončení nebo změně zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti nebo o jakékoli změně místa bydliště nebo pobytu. Příslušná instituce rovněž uvědomí instituci místa bydliště o skončení pojištění nebo o zániku nároku dotyčné osoby na věcné dávky. Instituce místa bydliště může kdykoli požádat příslušnou instituci o informace týkající se pojištění dotyčné osoby nebo jejího nároku na věcné dávky.

8.  V případě příhraničních pracovníků mohou být léčiva, obvazový materiál, brýle a malé přístroje vydávány a laboratorní rozbory a zkoušky prováděny pouze v tom členském státě, ve kterém byly předepsány v souladu s právními předpisy uvedeného členského státu.

9.  Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto členských států se mohou po obdržení stanoviska správní komise dohodnout na jiných prováděcích pravidlech.

Článek 61

Peněžité dávky jiné než důchody v případě bydliště v jiném členském státě, než je příslušný stát

1.  K pobírání peněžitých dávek jiných než důchodů na základě čl. 52 písm. b) nařízení se musí zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná obrátit do tří dnů od počátku pracovní neschopnosti na instituci místa bydliště a předložit jí oznámení o přerušení práce nebo, stanoví-li tak právní předpisy uplatňované institucí místa bydliště, potvrzení o pracovní neschopnosti vydané lékařem ošetřujícím dotyčnou osobu.

2.  Nevydávají-li ošetřující lékaři dotyčné osoby v zemi bydliště potvrzení o pracovní neschopnosti, obrátí se dotyčná osoba přímo na instituci místa bydliště ve lhůtě stanovené jí uplatňovanými právními předpisy.

Tato instituce dá neprodleně pracovní neschopnost lékařsky ověřit a vystavit potvrzení uvedené v odstavci 1. Toto potvrzení, které musí uvádět předpokládanou dobu pracovní neschopnosti, je neprodleně předáno příslušné instituci.

3.  V případech, kdy se nepoužije odstavec 2, nechá instituce místa bydliště dotyčnou osobu co nejdříve a v každém případě do tří dnů ode dne, kdy se na ni dotyčná osoba obrátí, lékařsky vyšetřit, jako by byla u této instituce pojištěna. Zprávu vyšetřujícího lékaře, ve které se uvede zejména předpokládaná doba pracovní neschopnosti, předá instituce místa bydliště příslušné instituci do tří dnů ode dne lékařské prohlídky.

4.  Instituce místa bydliště poté provede veškeré nezbytné správní kontroly nebo lékařské prohlídky dotyčné osoby, jako by u ní byla pojištěna. Jakmile instituce zjistí, že dotyčná osoba je schopna znovu nastoupit do práce, neprodleně o tom uvědomí dotyčnou osobu a příslušnou instituci, přičemž uvede den, kterým pracovní neschopnost skončila. Aniž je dotčen odstavec 6, považuje se oznámení dotyčné osobě za rozhodnutí přijaté jménem příslušné instituce.

5.  Příslušná instituce si ve všech případech vyhrazuje právo nechat dotyčnou osobu vyšetřit lékařem podle vlastního výběru.

6.  Rozhodne-li se příslušná instituce peněžité dávky neudělit, protože dotyčná osoba nesplnila formální náležitosti stanovené právními předpisy země bydliště, nebo zjistí-li, že dotyčná osoba je schopna znovu nastoupit do práce, oznámí dotyčné osobě své rozhodnutí a současně zašle jeho kopii instituci místa bydliště.

7.  Jakmile dotyčná osoba znovu nastoupí do práce, oznámí to příslušné instituci, vyžadují-li toto oznámení právní předpisy uplatňované uvedenou institucí.

8.  Příslušná instituce vyplácí peněžité dávky vhodným způsobem, zejména mezinárodními poštovními poukázkami, a uvědomí o tom instituci místa bydliště a dotyčnou osobu. Pokud peněžité dávky vyplácí instituce místa bydliště na účet příslušné instituce, uvědomí příslušná instituce dotyčnou osobu o jejích právech a sdělí instituci místa bydliště výši peněžitých dávek, data splatnosti a maximální dobu, po kterou mohou být poskytovány v souladu s právními předpisy příslušného státu.

9.  Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto členských států se mohou po obdržení stanoviska správní komise dohodnout na jiných prováděcích pravidlech.Provedení článku 55 nařízení

▼M14

Článek 62

Věcné dávky v případě pobytu v jiném členském státě, než je příslušný stát

1.  K pobírání věcných dávek podle čl. 55 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení předloží zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná osoba poskytovateli péče doklad vydaný příslušnou institucí potvrzující nárok dotyčné osoby na věcné dávky. Tento doklad se zhotoví v souladu s článkem 2. Není-li dotyčná osoba schopna tento doklad předložit, obrátí se na instituci místa pobytu, která si u příslušné instituce vyžádá potvrzení o nároku dotyčné osoby na věcné dávky.

Doklad vydaný příslušnou institucí, který prokazuje nárok na dávky v souladu s čl. 55 odst. 1 písm. a) bodem i) nařízení, má v každém jednotlivém případě s ohledem na poskytovatele péče stejný účinek, jako vnitrostátní doklady o nároku osoby pojištěné u instituce místa pobytu.

2.  Ustanovení čl. 60 odst. 9 prováděcího nařízení se použije obdobně.

▼B

Článek 63

Věcné dávky pro zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné, které změní bydliště nebo se vrátí do země bydliště, a pro zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné oprávněné odjet do jiného členského státu za účelem léčení

1.  K pobírání věcných dávek na základě čl. 55 odst. 1 písm. b) bodu i) nařízení předloží zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná instituci místa bydliště potvrzení osvědčující, že má nárok nadále pobírat uvedené dávky. Potvrzení, které vydává příslušná instituce, uvádí zejména případnou maximální dobu, po kterou mohou být věcné dávky nadále poskytovány v souladu s právními předpisy příslušného státu. Potvrzení může být na žádost dotyčné osoby vydáno po jejím odjezdu, nemůže-li být z důvodů vyšší moci vydáno předem.

▼M14

2.  Ustanovení čl. 60 odst. 9 prováděcího nařízení se použije obdobně.

▼B

3.  Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně na poskytování věcných dávek v případě uvedeném v čl. 55 odst. 1 písm. c) bodu i) nařízení.

Článek 64

Jiné peněžité dávky než důchody v případě pobytu v jiném členském státě, než je příslušný stát

Článek 61 prováděcího nařízení se použije obdobně na pobírání jiných peněžitých dávek než důchodů na základě čl. 55 odst. 1 písm. a) bodu ii) nařízení. Aniž je dotčena povinnost předložit potvrzení o pracovní neschopnosti, nemusí zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná, která pobývá na území členského státu, ale nevykonává tam žádnou profesní činnost, předkládat oznámení o zastavení práce uvedené v čl. 61 odst. 1 prováděcího nařízení.Provedení článků 52 až 56 nařízení

Článek 65

Oznámení, vyšetřování a výměna informací mezi institucemi týkající se pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, k nimž došlo v jiném členském státě, než je příslušný stát

1.  Pokud k pracovnímu úrazu dojde nebo nemoc z povolání je poprvé lékařsky zjištěna na území jiného členského státu, než je příslušný stát, učiní se oznámení o pracovním úrazu nebo nemoci z povolání v souladu s právními předpisy příslušného státu, aniž jsou dotčeny právní předpisy platné na území členského státu, ve kterém došlo k pracovnímu úrazu nebo ve kterém byla poprvé lékařsky zjištěna nemoc z povolání, jež v takovém případě zůstávají použitelné. Toto oznámení se zašle příslušné instituci a kopie se zašle instituci místa bydliště nebo instituci místa pobytu.

2.  Instituce členského státu, na jehož území dojde k pracovnímu úrazu nebo je poprvé lékařsky zjištěna nemoc z povolání, zašle příslušné instituci dvojmo lékařskou zprávu vystavenou na uvedeném území a všechny důležité informace, které může posledně uvedená instituce požadovat.

3.  Existují-li v případě úrazu, ke kterému dojde cestou na území jiného členského státu, než je příslušný stát, důvody pro vyšetřování na území dříve uvedeného státu, může příslušná instituce pro tento účel jmenovat vyšetřovatele a uvědomit o tom úřady uvedeného členského státu. Tyto úřady jsou vyšetřovateli nápomocny zejména jmenováním osoby, která mu má pomáhat s nahlížením do protokolů a všech dalších dokumentů týkajících se úrazu.

4.  Po ukončení léčení se příslušné instituci zašle podrobná zpráva spolu s lékařskými potvrzeními týkajícími se trvalých následků úrazu nebo nemoci a zejména současného stavu dotyčné osoby a zotavování se ze zranění nebo jejich stabilizace. Příslušnou částku uhradí instituce místa bydliště nebo případně instituce místa pobytu v souladu se sazbou používanou uvedenou institucí na účet příslušné instituce.

5.  Příslušná instituce oznámí instituci místa bydliště nebo případně instituci místa pobytu na požádání rozhodnutí určující datum zotavení ze zranění nebo jejich stabilizace, a popřípadě rozhodnutí týkající se poskytování důchodu.

Článek 66

Pochybnosti, zda se jedná o pracovní úraz nebo nemoc z povolání

1.  Pokud v případech uvedených v článku 52 nebo čl. 55 odst. 1 nařízení příslušná instituce zpochybňuje uplatnění právních předpisů týkajících se pracovních úrazů nebo nemocí z povolání, neprodleně o tom uvědomí instituci místa bydliště nebo instituci místa pobytu, která poskytla věcné dávky; tyto dávky jsou pak považovány za dávky nemocenského pojištění a jsou na tomto základě poskytovány nadále až do předložení potvrzení nebo zvláštního potvrzení uvedených ►M14  v článku 21 ◄ prováděcího nařízení.

2.  Jakmile je v této věci dosaženo konečného rozhodnutí, sdělí příslušná instituce tuto skutečnost neprodleně instituci místa bydliště nebo instituci místa pobytu, která věcné dávky poskytovala. Pokud případ není pracovním úrazem ani nemocí z povolání, poskytuje uvedená instituce uvedené věcné dávky nadále v rámci nemocenského pojištění, má-li na ně zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná nárok. Jinak se věcné dávky pobírané dotyčnou osobou v rámci nemocenského pojištění považují za dávky při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.Provedení článku 57 nařízení

Článek 67 (7)

Postup v případě vystavení nebezpečí nemoci z povolání v několika členských státech

1.  V případě uvedeném v čl. 57 odst. 1 nařízení se oznámení o nemoci z povolání zašle buď instituci příslušné pro nemoci z povolání ve členském státě, jehož právních předpisůch nemocný naposledy vykonával činnost způsobilou vyvolat dotyčnou nemoc, nebo instituci místa bydliště, která oznámení doručí uvedené příslušné instituci.

2.  Zjistí-li příslušná instituce uvedená v odstavci 1, že činnost způsobilá vyvolat dotyčnou nemoc z povolání byla vykonávána podle právních předpisů jiného členského státu, postoupí oznámení a doprovodné doklady odpovídající instituci uvedeného členského státu.

3.  Pokud instituce členského státu, podle jehož právních předpisů nemocný naposledy vykonával činnost způsobilou vyvolat dotyčnou nemoc z povolání, zjistí, že tato osoba nebo pozůstalí po ní nesplňují podmínky uvedených právních předpisů s přihlédnutím k čl. 57 odst. 2, 3 a 4 nařízení, tato instituce:

a) bez prodlení postoupí instituci členského státu, podle jehož právních předpisů nemocný dříve vykonával činnost způsobilou vyvolat dotyčnou nemoc, oznámení a všechny doprovodné doklady včetně nálezů a zpráv z lékařských vyšetření sjednaných dříve uvedenou institucí a kopii rozhodnutí uvedeného v písmenu b);

b) současně uvědomí dotyčnou osobu o svém rozhodnutí, přičemž uvede zejména důvody odmítnutí dávek, opravné prostředky a lhůty pro jejich podání a datum, kdy byl spis zaslán instituci uvedené v písmenu a).

4.  Případně musí být případ vrácen stejným postupem odpovídající instituci členského státu, podle jehož právních předpisů nemocný poprvé vykonával činnost způsobilou vyvolat nemoc z povolání.

Článek 68 (7)

Výměny informací mezi institucemi v případě odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti — Vyplácení záloh v případě odvolání

1.  Pokud je podáno odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti přijatému orgánem některého z členských států, podle jehož právních předpisů nemocný vykonával činnost způsobilou vyvolat dotyčnou nemoc z povolání, uvedená instituce informuje instituci, které bylo oznámení postoupeno postupem podle čl. 67 odst. 3 prováděcího nařízení, a následně ji uvědomí o konečném rozhodnutí, kterého bylo dosaženo.

2.  Byl-li nárok na dávky získán podle právních předpisů uplatňovaných posledně uvedenou institucí s přihlédnutím k čl. 57 odst. 2, 3 a 4 nařízení, vyplácí tato instituce zálohy až do stanovené částky, případně po konzultaci s institucí, proti jejímuž rozhodnutí bylo odvolání podáno. Posledně uvedená instituce nahradí částku vyplacených záloh, jestliže je po ní v důsledku odvolání požadováno poskytování dávek. Uvedená částka se pak odečte z celkové výše dávek splatných dotyčné osobě.

Článek 69 (7)

Rozdělení nákladů na peněžité dávky v případech sklerogenické pneumokoniózy

Na uplatňování čl. 57 odst. 5 nařízení se vztahují tato pravidla:

a) příslušná instituce členského státu, na základě jehož právních předpisů se přiznávají peněžité dávky podle čl. 57 odst. 1 nařízení (dále jen „instituce příslušná pro vyplácení peněžitých dávek“), použije formulář obsahující zejména přehled a souhrn všech dob pojištění (starobní pojištění) nebo bydlení získaných nemocným podle právních předpisů každého z dotčených členských států;

b) instituce příslušná pro vyplácení peněžitých dávek postoupí uvedený formulář všem institucím starobního pojištění, u kterých byl nemocný pojištěn v každém z těchto států; každá z uvedených institucí na formulář zapíše doby pojištění (starobní pojištění) nebo bydlení získané podle jí uplatňovaných právních předpisů a formulář vrátí institucí příslušné pro vyplácení peněžitých dávek;

c) instituce příslušná pro vyplácení peněžitých dávek pak rozdělí náklady mezi sebe a ostatní dotyčné příslušné instituce; rozdělení těmto institucím oznámí ke schválení spolu s podklady, zejména s ohledem na celkovou výši poskytovaných peněžitých dávek a na výpočet procentní hodnoty tohoto rozdělení;

d) na konci každého kalendářního roku zašle instituce příslušná pro vyplácení peněžitých dávek každé z ostatních dotyčných příslušných institucí přehled peněžitých dávek vyplacených během daného finančního roku, uvádějící částku náležející od každé z nich podle rozdělení stanoveného v písmenu c); každá z těchto institucí nahradí tuto částku instituci příslušné pro vyplácení peněžitých dávek co nejdříve, a nejpozději do tří měsíců.Provedení čl. 58 odst. 3 nařízení

Článek 70

Potvrzení týkající se rodinných příslušníků, ke kterým se má přihlédnout při výpočtu peněžitých dávek včetně důchodů

1.  K pobírání dávek podle čl. 58 odst. 3 nařízení předloží žadatel potvrzení týkající se rodinných příslušníků, kteří mají bydliště na území jiného členského státu, než je stát, ve kterém má sídlo instituce příslušná pro přiznávání peněžitých dávek.

Potvrzení vydává instituce nemocenského pojištění místa bydliště rodinných příslušníků nebo jiná instituce určená příslušným úřadem členského státu, na jehož území mají bydliště. Ustanovení čl. 25 odst. 2 druhého a třetího pododstavce prováděcího nařízení se použijí obdobně.

Namísto potvrzení podle prvního pododstavce může instituce příslušná pro přiznání peněžitých dávek požadovat, aby žadatel předložil nejnovější listiny o osobním stavu týkající se jeho rodinných příslušníků, kteří mají bydliště na území jiného členského státu, než je stát, ve kterém má uvedená instituce sídlo.

2.  V případě uvedeném v odstavci 1, vyžadují-li právní předpisy uplatňované dotyčnou institucí, aby rodinní příslušníci žili ve společné domácnosti s žadatelem, musí být skutečnost, že uvedení rodinní příslušníci, kteří tuto podmínku nesplňují, jsou nicméně výživou odkázáni hlavně na žadatele, prokázána doklady potvrzujícími, že jim žadatel pravidelně posílá část svého příjmu.Provedení článku 60 nařízení

Článek 71

Zhoršení nemoci z povolání

1.  V případě uvedeném v čl. 60 odst. 1 nařízení poskytne žadatel instituci členského státu, u které uplatňuje nárok na dávky, veškeré informace vztahující se k dávkám poskytovaným dříve s ohledem na dotyčnou nemoc z povolání. Uvedená instituce se může obrátit na kteroukoli jinou instituci, která byla dříve příslušná, aby získala informace, které považuje za nezbytné.

2.  V případě uvedeném v čl. 60 odst. 1 nařízení oznámí instituce příslušná pro vyplácení peněžitých dávek druhé dotyčné instituci ke schválení výši nákladů, kterou má nést posledně uvedená instituce v důsledku zhoršení, spolu s vhodnými podklady. Na konci každého kalendářního roku zašle první instituce druhé přehled peněžitých dávek vyplacených během daného účetního období, uvádějící částku splatnou posledně uvedenou institucí, která ji nahradí první instituci co nejdříve, a nejpozději do tří měsíců.

3.  V případě uvedeném v čl. 60 odst. 2 písm. b) první větě nařízení oznámí instituce příslušná pro vyplácení peněžitých dávek dotyčným příslušným institucím ke schválení změny provedené v předchozím rozdělení nákladů, spolu s vhodnými podklady.

4.  V případě uvedeném v čl. 60 odst. 2 písm. b) druhé větě nařízení se použije odstavec 2 obdobně.Provedení čl. 61 odst. 5 a 6 nařízení

Článek 72

Posouzení stupně neschopnosti v případě dřívějšího nebo pozdějšího pracovního úrazu nebo dřívější nebo pozdější nemoci z povolání

1.  K posouzení stupně neschopnosti, ke stanovení nároku na jakoukoli dávku nebo k určení výše takové dávky v případech uvedených v čl. 61 odst. 5 a 6 nařízení poskytne žadatel příslušné instituci členského státu, jehož právním předpisům podléhal v době, kdy utrpěl pracovní úraz nebo kdy byla poprvé lékařsky zjištěna nemoc z povolání, veškeré informace o předchozích nebo pozdějších pracovních úrazech nebo nemocích z povolání, které utrpěl nebo jimiž onemocněl v době, kdy podléhal právním předpisům kteréhokoli jiného členského státu, bez ohledu na stupeň neschopnosti způsobený těmito předchozími nebo pozdějšími případy.

2.  Příslušná instituce bere v souladu s jí uplatňovanými právními předpisy ke stanovení nároku na dávky a určení výše dávky v úvahu stupeň neschopnosti způsobené předchozími nebo pozdějšími případy.

3.  Příslušná instituce se může obrátit na kteroukoli jinou instituci, která byla dříve nebo později příslušná, aby získala informace, které považuje za nezbytné.

Pokud byla předchozí nebo pozdější pracovní neschopnost způsobena úrazem, ke kterému došlo, když dotyčná osoba podléhala právním předpisům členského státu, které nečiní rozdílu podle původu pracovní neschopnosti, poskytne instituce příslušná pro předchozí nebo pozdější pracovní neschopnost nebo subjekt určený příslušným úřadem dotyčného členského státu na žádost příslušné instituce jiného členského státu informace o stupni předchozí nebo pozdější pracovní neschopnosti a pokud možno jakékoli informace, které by umožnily určit, zda pracovní neschopnost vznikla následkem pracovního úrazu ve smyslu právních předpisů uplatňovaných institucí druhého členského státu. Pokud je tomu tak, použije se odstavec 2 obdobně.Provedení čl. 62 odst. 1 nařízení

Článek 73

Instituce, na které se mohou pracovníci dolů a podobných provozů obrátit, jestliže pobývají nebo mají bydliště v jiném členském státě, než je příslušný stát

1.  V případech uvedených v čl. 62 odst. 1 nařízení, pokud jsou v zemi pobytu nebo bydliště dávky poskytované systémem pojištění pro pracovní úrazy a nemoci z povolání vztahujícím se na dělníky v ocelářském průmyslu rovnocenné dávkám poskytovaným zvláštním systémem pro pracovníky v dolech a podobných provozech, se mohou pracovníci posledně uvedené kategorie obrátit v členském státě, ve kterém mají místo bydliště nebo kde pobývají, na nejbližší instituci uvedenou v příloze 3 prováděcího nařízení, i když je nejbližší instituce institucí systému vztahujícího se na dělníky v ocelářském průmyslu, a ta je povinna dávky poskytovat.

2.  Pokud jsou dávky poskytované zvláštním systémem pro pracovníky v dolech a podobných provozech výhodnější, mají tito pracovníci právo obrátit se buď na instituci příslušnou pro správu uvedeného systému, nebo na nejbližší instituci v členském státě, ve kterém pobývají nebo mají bydliště, která spravuje systém pro dělníky v ocelářském průmyslu. Ve druhém případě dotyčná instituce pracovníka upozorní, že obrátí-li se na instituci příslušnou pro správu výše uvedeného zvláštního systému, obdrží výhodnější dávky; navíc mu musí sdělit název a adresu uvedené instituce.Provedení čl. 62 odst. 2 nařízení

Článek 74

Přihlédnutí k dobám, během kterých již dávky byly poskytovány institucí jiného členského státu

Pro účely čl. 62 odst. 2 nařízení může instituce členského státu, po níž se požaduje poskytování dávek, požádat instituci jiného členského státu, aby mu poskytla informace týkající se doby, po kterou posledně uvedená instituce již poskytovala dávky za tentýž pracovní úraz nebo tutéž nemoc z povolání.Podávání a zpracování žádostí o důchod, s výjimkou důchodů za nemoci z povolání uvedených v článku 57 nařízení

Článek 75

1.  K pobírání důchodu nebo příplatku podle právních předpisů členského státu podá zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná nebo pozůstalí po ní, kteří mají bydliště na území jiného členského státu, žádost buď u příslušné instituce, nebo u instituce místa bydliště, která tuto žádost postoupí příslušné instituci. Podávání žádosti podléhá těmto pravidlům:

a) k žádosti musí být přiloženy požadované podpůrné doklady a žádost musí být vyhotovena na formulářích stanovených právními předpisy uplatňovanými příslušnou institucí;

b) správnost informací podaných žadatelem musí být prokázána úředními doklady připojenými k formuláři žádosti nebo potvrzeny příslušnými institucemi členského státu, na jehož území má žadatel bydliště.

2.  Příslušná instituce oznámí žadateli své rozhodnutí buď přímo, nebo prostřednictvím styčného místa příslušného státu; kopii tohoto rozhodnutí zašle styčnému místu členského státu, na jehož území má žadatel bydliště.Správní kontrola a lékařské prohlídky

Článek 76

1.  Správní kontrolu a lékařské prohlídky stanovené v případě přezkoumání důchodů provádí na žádost příslušné instituce instituce členského státu, na jehož území se osoba mající nárok na dávky nachází, postupem stanoveným právními předpisy uplatňovanými posledně uvedenou institucí. Příslušná instituce si však vyhrazuje právo nechat osobu mající nárok na dávky vyšetřit lékařem podle vlastního výběru.

2.  Každá osoba pobírající důchod pro sebe nebo pro sirotka uvědomí instituci příslušnou pro vyplácení dávky o každé změně své situace nebo situace sirotka, která by mohla změnit nárok na důchod.Vyplácení důchodů

Článek 77

Důchody splatné institucí jednoho členského státu důchodcům s bydlištěm na území jiného členského státu se vyplácejí postupem podle článků 53 až 58 prováděcího nařízení.KAPITOLA 5

POHŘEBNÉProvedení článků 64, 65 a 66 nařízení

Článek 78

Podání žádosti o pohřebné

K obdržení pohřebného podle právních předpisů jiného členského státu, než je stát, na jehož území má žadatel bydliště, podá žadatel svou žádost buď příslušné instituci, nebo instituci místa bydliště.

Žádost musí být provázena podpůrnými doklady vyžadovanými právními předpisy, které příslušná instituce uplatňuje.

Správnost informací dodaných žadatelem musí být prokázána úředními doklady připojenými k žádosti nebo potvrzena příslušnými subjekty členského státu, na jehož území má žadatel bydliště.

Článek 79

Potvrzení o dobách

1.  K uplatnění článku 64 nařízení předloží žadatel příslušné instituci potvrzení uvádějící doby pojištění nebo bydlení získané zaměstnanou osobou nebo osobou samostatně výdělečně činnou podle právních předpisů, kterým naposledy podléhala.

2.  Potvrzení vydává případně na žádost žadatele instituce nemocenského nebo starobního pojištění, u které byla zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná naposledy pojištěna. Nepředloží-li žadatel uvedené potvrzení, vyžádá si je příslušná instituce od jedné či druhé výše uvedené instituce.

3.  Je-li ke splnění podmínek právních předpisů příslušného státu nezbytné přihlédnout k dobám pojištění nebo bydlení dříve získaným podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu, použijí se odstavce 1 a 2 obdobně.KAPITOLA 6

DÁVKY V NEZAMĚSTNANOSTIProvedení článku 67 nařízení

Článek 80

Potvrzení o dobách pojištění nebo zaměstnání

1.  K uplatnění čl. 67 odst. 1, 2 nebo 4 nařízení předloží dotyčná osoba příslušné instituci potvrzení uvádějící doby pojištění nebo doby zaměstnání získané dříve jako zaměstnaná osoba podle právních předpisů, kterým naposledy podléhala, spolu s veškerými dalšími informacemi vyžadovanými právními předpisy uplatňovanými uvedenou institucí.

2.  Potvrzení vydává na žádost dotyčné osoby buď instituce příslušná ve věcech nezaměstnanosti členského státu, jehož právním předpisům naposledy podléhala, nebo jiná instituce určená příslušným úřadem tohoto členského státu. Nepředloží-li uvedené potvrzení, vyžádá si je příslušná instituce od jedné nebo druhé výše uvedené instituce.

3.  Je-li ke splnění podmínek právních předpisů příslušného státu nezbytné přihlédnout k dobám pojištění nebo dobám zaměstnání dříve získaným jako zaměstnaná osoba podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu, použijí se odstavce 1 a 2 obdobně.Provedení článku 68 nařízení

Článek 81

Potvrzení pro výpočet dávek

Pokud je pro výpočet dávek příslušná instituce uvedená v čl. 68 odst. 1 nařízení a pokud dotyčná osoba nevykonávala své poslední zaměstnání alespoň čtyři týdny na území členského státu, ve kterém má uvedená instituce sídlo, předloží jí potvrzení uvádějící povahu posledního zaměstnání vykonávaného alespoň čtyři týdny na území jiného členského státu a hospodářského odvětví, ve kterém toto zaměstnání vykonávala. Nepředloží-li dotyčná osoba toto potvrzení, vyžádá si je uvedená instituce buď od příslušné instituce ve věci nezaměstnanosti posledně uvedeného členského státu, u kterého byla naposledy pojištěna, nebo od jiné instituce určené příslušným úřadem členského státu.

Článek 82

Potvrzení týkající se rodinných příslušníků, kteří mají být bráni v úvahu při výpočtu dávek

1.  K uplatnění čl. 68 odst. 2 nařízení předloží dotyčná osoba příslušné instituci potvrzení týkající se jejích rodinných příslušníků, kteří mají bydliště na území jiného členského státu, než je stát, ve kterém má uvedená instituce sídlo.

2.  Potvrzení vydává instituce určená příslušným úřadem členského státu, na jehož území mají tito rodinní příslušníci bydliště. Musí potvrdit, že rodinní příslušníci nejsou bráni v úvahu při výpočtu dávek v nezaměstnanosti náležejících jiné osobě podle právních předpisů uvedeného členského státu.

Potvrzení platí dvanáct měsíců ode dne vydání. Může být obnoveno; v tom případě platí ode dne obnovení. Dotyčná osoba neprodleně uvědomí příslušnou instituci o každé události vyžadující změnu potvrzení; změna nabývá účinnosti dnem, kdy událost nastala.

3.  Pokud instituce vydávající potvrzení uvedené v odstavci 1 nemůže potvrdit, že rodinní příslušníci nejsou bráni v úvahu pro výpočet dávek v nezaměstnanosti náležejících jiné osobě podle právních předpisů členského státu, na jehož území mají bydliště, doplní dotyčná osoba toto potvrzení při jeho předkládání příslušné instituci prohlášením v tomto smyslu.

Ustanovení odst. 2 druhého pododstavce se na toto prohlášení použijí obdobně.Provedení článku 69 nařízení

Článek 83

Podmínky a meze pro zachování nároku na dávky, pokud nezaměstnaná osoba odchází do jiného členského státu

1.  K zachování nároku na dávky předloží nezaměstnaná osoba uvedená v čl. 69 odst. 1 nařízení instituci místa, na které odešla, potvrzení, ve kterém příslušná instituce osvědčí, že má stále nárok na dávky za podmínek stanovených v odst. 1 písm. b) uvedeného článku. Příslušná instituce v potvrzení uvede zejména:

a) výši dávky, která se má vyplácet nezaměstnané osobě podle právních předpisů příslušného státu;

b) datum, kdy nezaměstnaná osoba přestala být k dispozici službám zaměstnanosti příslušného státu;

c) lhůtu podle čl. 69 odst. 1 písm. b) nařízení pro zápis do evidence uchazečů o zaměstnání v členském státě, do kterého nezaměstnaná osoba odešla;

d) maximální dobu v souladu s čl. 69 odst. 1 písm. c) nařízení, po kterou je možné nárok na dávku zachovat;

e) skutečnosti, které by mohly nárok na dávky změnit.

2.  Nezaměstnaná osoba, která má v úmyslu odejít do jiného členského státu s cílem hledat tam zaměstnání, požádá před svým odjezdem o potvrzení uvedené v odstavci 1. Nepředloží-li nezaměstnaná osoba uvedené potvrzení, vyžádá si je instituce místa, na které osoba odešla, od příslušné instituce. Služby zaměstnanosti příslušného státu musí zajistit, aby nezaměstnaná osoba byla informována o svých povinnostech podle článku 69 nařízení a podle tohoto článku.

3.  Instituce místa, na které nezaměstnaná osoba odešla, oznámí příslušné instituci datum, kdy byla nezaměstnaná osoba zapsána, a datum, kdy bylo vyplácení dávek zahájeno, a vyplácí dávky příslušného státu postupem stanoveným právními předpisy členského státu, do kterého nezaměstnaná osoba odešla.

Instituce místa, na které nezaměstnaná osoba odešla, provede nebo dá provést kontrolu, jako by se jednalo o nezaměstnanou osobu mající nárok na dávky podle jí uplatňovaných právních předpisů. Uvědomí příslušnou instituci o jakékoli skutečnosti uvedené v odst. 1 písm. e), jakmile se o ní dozví, a v případech, kdy mají dávky být pozastaveny nebo odňaty, ihnedvyplácení dávky zastaví. Příslušná instituce ji neprodleně uvědomí, do jaké míry a od kterého dne je touto skutečností nárok nezaměstnané osoby na dávku ovlivněn. Vyplácení dávek může být případně obnoveno pouze po obdržení takových informací. Pokud dávka musí být snížena, vyplácí nezaměstnané osobě instituce místa, na které odešla, nadále sníženou výši dávky, s výhradou úpravy po obdržení odpovědi od příslušné instituce.

4.  Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto členských států se mohou po obdržení stanoviska správní komise dohodnout na zavedení jiných prováděcích pravidel.Provedení článku 71 nařízení

Článek 84

Nezaměstnané osoby, které byly dříve zaměstnány a během posledního zaměstnání měly bydliště v jiném členském státě, než je příslušný stát

1.  V případech uvedených v čl. 71 odst. 1 písm. a) bodu ii) a písm. b) bodu ii) první větě nařízení se instituce místa bydliště považuje pro účely článku 80 prováděcího nařízení za příslušnou instituci.

2.  Při podání žádosti o dávky podle čl. 71 odst. 1 písm. b) bodu ii) nařízení předloží nezaměstnaná osoba instituci svého místa bydliště, kromě potvrzení stanoveného v článku 80 prováděcího nařízení, potvrzení od instituce členského státu, jehož právním předpisům naposledy podléhala, které uvádí, že nemá nárok na dávku podle článku 69 nařízení.

3.  Pro účely čl. 71 odst. 2 nařízení požádá instituce místa bydliště příslušnou instituci o veškeré informace týkající se nároků nezaměstnané osoby vůči příslušné instituci.KAPITOLA 7 (8)

RODINNÉ DÁVKYProvedení článku 72 nařízení

Článek 85 (A)

Potvrzení o dobách zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti

1.  K uplatnění článku 72 nařízení předloží osoba příslušné instituci potvrzení uvádějící doby pojištění, zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti získané podle právních předpisů, kterým naposledy podléhala.

2.  Potvrzení vydává na žádost dotyčné osoby buď instituce příslušná ve věci rodinných dávek členského státu, u které byla osoba naposledy pojištěna, nebo jiná instituce určená příslušným úřadem uvedeného členského státu. Nepředloží-li žadatel uvedené potvrzení, vyžádá si je příslušná instituce od jedné nebo druhé z výše uvedených institucí, ledaže mu instituce nemocenského pojištění může zaslat kopii potvrzení stanoveného v čl. 16 odst. 1 prováděcího nařízení.

3.  Je-li ke splnění podmínek právních předpisů příslušného státu nezbytné přihlédnout k dobám pojištění, zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti získaným dříve podle právních předpisů kteréhokoli jiného členského státu, použijí se odstavce 1 a 2 obdobně.Provedení článku 73 a čl. 75 odst. 1 a 2 nařízení (8)

Článek 86 (8)

1.  K pobírání rodinných dávek podle článku 73 nařízení podá zaměstnaná osoba žádost příslušné instituci, případně prostřednictvím svého zaměstnavatele.

2.  Na podporu své žádosti předloží zaměstnaná osoba potvrzení týkající se rodinných příslušníků majících bydliště v jiném členském státě, než ve kterém se příslušná instituce nachází. Potvrzení vydávají buď úřady příslušné v záležitostech rodinného stavu v zemi bydliště rodinných příslušníků, nebo instituce příslušná v oblasti nemocenského pojištění v místě bydliště rodinných příslušníků, nebo jiná instituce určená příslušným úřadem členského státu, na jehož území mají rodinní příslušníci bydliště. Toto potvrzení musí být obnovováno každý rok.

3.  Pokud právní předpisy příslušného státu stanoví, že rodinné dávky mohou nebo musí být vypláceny jiné osobě než zaměstnané osobě, přiloží zaměstnaná osoba ke své žádosti informace umožňující určit totožnost osoby, které mají být rodinné dávky vypláceny v zemi bydliště (příjmení, jméno, úplná adresa).

4.  Příslušné úřady dvou nebo více členských států se mohou dohodnout na zvláštních postupech pro vyplácení rodinných dávek, zejména s cílem usnadnit uplatňování čl. 75 odst. 1 a 2 nařízení. Tyto dohody se sdělují správní komisi.

5.  Zaměstnaná osoba uvědomí příslušnou instituci, případně prostřednictvím svého zaměstnavatele,

 o každé změně situace svých rodinných příslušníků, která by mohla změnit nárok na rodinné dávky,

 o každé změně počtu svých rodinných příslušníků, kterým jsou rodinné dávky splatné,

 o každé změně bydliště nebo pobytu těchto rodinných příslušníků,

 o každém výkonu profesní činnosti, na základě které jsou rodinné dávky rovněž splatné podle právních předpisů členského státu, na jehož území mají rodinní příslušníci bydliště.

Článek 87 (8)Provedení článku 74 nařízení

Článek 88 (8)

Článek 86 prováděcího nařízení se použijí obdobně na nezaměstnané osoby, které byly původně zaměstnány nebo samostatně výdělečně činné, uvedené v článku 74 nařízení.

Článek 89 (8)KAPITOLA 8

DÁVKY PRO VYŽIVOVANÉ DĚTI DŮCHODCŮ A PRO SIROTKYProvedení článků 77, 78 a 79 nařízení

Článek 90

1.  K pobírání dávek na základě článku 77 nebo 78 nařízení podá žadatel žádost instituci svého místa bydliště postupy stanovenými právními předpisy uplatňovanými uvedenou institucí.

2.  Nemá-li však žadatel bydliště na území členského státu, ve kterém má příslušná instituce sídlo, může svou žádost podat buď příslušné instituci, nebo instituci svého místa bydliště, která žádost postoupí příslušné instituci, přičemž vyznačí datum, kdy byla podána. Toto datum se považuje za datum podání žádosti příslušné instituci.

3.  Shledá-li příslušná instituce uvedená v odstavci 2, že podle jí uplatňovaných právních předpisů nárok neexistuje, postoupí neprodleně tuto žádost spolu se všemi nezbytnými dokumenty a informacemi instituci členského státu, podle jehož právních předpisů zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná získala nejdelší dobu pojištění.

Případně může být záležitost za stejných podmínek vrácena instituci členského státu, podle jehož právních předpisů dotyčná osoba získala nejkratší dobu pojištění.

4.  Správní komise v případě potřeby stanoví nezbytné doplňkové postupy pro podávání žádostí o dávky.

Článek 91

1.  Dávky náležející podle článku 77 nebo 78 nařízení se vyplácejí v souladu s články 53 až 58 prováděcího nařízení.

2.  Příslušné úřady členských států v případě potřeby určí instituci příslušnou pro vyplácení dávek náležejících podle článku 77 nebo 78 nařízení.

Článek 92

Každá osoba, které jsou vypláceny dávky na základě článku 77 nebo 78 nařízení pro děti důchodců nebo pro sirotky, uvědomí instituci příslušnou pro vyplácení těchto dávek:

 o každé změně situace dětí nebo sirotků, která by mohla změnit nárok na dávky,

 o každé změně v počtu dětí nebo sirotků, kterým dávky náležejí,

 o každé změně bydliště dětí nebo sirotků,

 o výkonu každé profesní činnosti zakládající nárok na rodinné dávky nebo rodinné přídavky pro tyto děti nebo sirotky.HLAVA V

FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 93

Náhrada dávek pojištění v nemoci a v mateřství jiných než těch stanovených v článcích 94 a 95 prováděcího nařízení

▼M7

1.  Skutečnou výši věcných dávek poskytovaných na základě čl. 19 odst. 1 a 2 nařízení zaměstnaným osobám a osobám samostatně výdělečně činným a jejich rodinným příslušníkům s bydlištěm na území téhož členského státu a věcných dávek poskytovaných na základě čl. 21 odst. 2, článků 22, 22a ►M14  ————— ◄ , čl. 25 odst. 1, 3 a 4, článků 26, 31 ►M14  nebo 34a ◄ nařízení nahrazuje příslušná instituce instituci, která uvedené dávky poskytovala, ve výši vyplývající z účetnictví posledně uvedené instituce.

▼B

2.  V případech uvedených v čl. 21 odst. 2, čl. 22 odst. 3 ►M2  ————— ◄ a v článku 31 nařízení a pro účely odstavce 1 se instituce místa bydliště rodinných příslušníků nebo důchodce považuje za příslušnou instituci.

3.  Nevyplývá-li skutečná výše dávek uvedených v odstavci 1 z účetnictví instituce, která je poskytovala a nebyla uzavřena žádná dohoda podle odstavce 6, určuje se částka, která má být nahrazena, na základě paušálních částek vypočtených ze všech příslušných faktorů získaných z dostupných údajů. Správní komise posoudí základy pro výpočet paušálních částek a rozhodne o jejich výši.

4.  Pro účely náhrady se neberou v úvahu vyšší sazby, než které jsou použitelné na věcné dávky poskytované zaměstnaným osobám a osobám samostatně výdělečně činným, jež podléhají právním předpisům uplatňovaným institucí, která dávky uvedené v odstavci 1 poskytovala.

5.  Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně na náhradu peněžitých dávek vyplacených v souladu s čl. 18 odst. 8 druhou větou prováděcího nařízení.

6.  Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto členských států se mohou po obdržení stanoviska správní komise dohodnout na jiných metodách posuzování částek, které mají být nahrazeny, zejména na základě paušálních částek.

Článek 94

Náhrada věcných dávek poskytnutých na základě pojištění v nemoci a v mateřství rodinným příslušníkům zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné, kteří nemají bydliště ve stejném členském státě jako posledně uvedená osoba

1.  Částku věcných dávek poskytovaných podle čl. 19 odst. 2 nařízení rodinným příslušníkům zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné, kteří nemají bydliště na území stejného členského státu jako dotyčná osoba, nahrazují příslušné instituce institucím, které uvedené dávky poskytovaly, na základě paušální částky stanovené pro každý kalendářní rok, která se co nejvíce blíží skutečným výdajům.

2.  Paušální částka se určuje vynásobením průměrných ročních nákladů na jednu rodinu průměrným počtem rodin, které mají být brány v úvahu každý rok, a snížením výsledné částky o dvacet procent.

3.  Činitele nezbytné pro výpočet uvedené paušální částky se určí podle těchto pravidel:

a) průměrné roční náklady na jednu rodinu se získají pro každý členský stát vydělením ročních výdajů na všechny věcné dávky poskytnuté institucemi uvedeného členského státu všem rodinným příslušníkům zaměstnaných osob nebo osob samostatně výdělečně činných, kteří podléhají právním předpisům uvedeného členského státu v rámci systémů sociálního zabezpečení, které mají být brány v úvahu, průměrným ročním počtem těchto zaměstnaných osob nebo osob samostatně výdělečně činných s rodinnými příslušníky; systémy sociálního zabezpečení, které se pro tento účel berou v úvahu, jsou uvedeny v příloze 9 prováděcího nařízení;

b) při jednáních mezi institucemi dvou členských států je průměrný roční počet rodin, který se má brát v úvahu, roven průměrnému ročnímu počtu zaměstnaných osob nebo osob samostatně výdělečně činných, které podléhají právním předpisům jednoho z těchto členských států a jejichž rodinní příslušníci mají nárok na věcné dávky, které má poskytovat instituce druhého členského státu.

4.  Počet rodin, který se má brát v úvahu v souladu s odst. 3 písm. b) se určuje ze seznamu vedeného pro tento účel institucí místa bydliště,založeného na podpůrných dokladech dodaných příslušnou institucí o nárocích dotyčných osob. V případě jakéhokoli sporu se připomínky zúčastněných institucí předloží účetní komisi uvedené v čl. 101 odst. 3 prováděcího nařízení.

5.  Správní komise stanoví metody a postupy určování výpočtových činitelů uvedených v odstavcích 3 a 4.

6.  Dva nebo více členských států nebo příslušných úřadů těchto států se mohou po obdržení stanoviska správní komise dohodnout na jiných metodách posuzování částek, které se mají nahradit.

Článek 95 (14)

Náhrada věcných dávek poskytovaných v rámci pojištění v nemoci a v mateřství důchodcům a jejich rodinným příslušníkům, kteří nemají bydliště v členském státě, podle jehož právních předpisů pobírají důchod nebo mají nárok na dávky

1.  Částka věcných dávek poskytovaných na základě čl. 28 odst. 1 a článku 28a nařízení je nahrazena příslušnými institucemi institucím, které uvedené dávky poskytovaly, na základě paušální částky, která se co možná nejvíce blíží skutečným výdajům.

2.  Paušální částka se určí vynásobením průměrných ročních nákladů na hlavu průměrným ročním počtem důchodců a jejich rodinných příslušníků, kteří mají být vzati v úvahu, a snížením výsledné částky o dvacet procent.

3.  Činitele nezbytné pro výpočet uvedené paušální částky se určí podle následujících pravidel:

a) průměrné roční náklady na hlavu se pro každý členský stát získají vydělením ročních nákladů na všechny věcné dávky poskytnuté institucemi uvedeného členského státu všem důchodcům, jejichž důchody jsou vypláceny podle právních předpisů uvedeného členského státu v rámci systémů sociálního zabezpečení, které mají být vzaty v úvahu, a také jejich rodinným příslušníkům, průměrným ročním počtem důchodců a jejich rodinných příslušníků; systémy sociálního zabezpečení, které mají být pro tento účel vzaty v úvahu, jsou uvedeny v příloze 9;

b) při jednáních mezi institucemi dvou členských států je průměrný roční počet důchodců a jejich rodinných příslušníků, který se vezme v úvahu, roven průměrnému ročnímu počtu důchodců a jejich rodinných příslušníků uvedených v čl. 28 odst. 2 nařízení, kteří mají v době, kdy mají bydliště na území jednoho z členských států, nárok na věcné dávky hrazené institucí druhého členského státu.

4.  Počet důchodců a jejich rodinných příslušníků, který má být vzat v úvahu v souladu s odst. 3 písm. b), se určí ze seznamu vedeného pro tento účel institucí místa bydliště, na základě podpůrných dokladů dodaných příslušnou institucí, o nárocích dotyčných osob. V případě jakéhokoli sporu se připomínky dotyčných institucí předloží účetní komisi uvedené v čl. 101 odst. 3 prováděcího nařízení.

5.  Správní komise stanoví metody a postupy určení výpočtových činitelů uvedených v odstavcích 3 a 4.

6.  Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto členských států se mohou po obdržení stanoviska správní komise dohodnout na zavedení jiných metod posuzování částek, které mají být nahrazeny.Provedení čl. 63 odst. 2 nařízení

Článek 96

Náhrada věcných dávek pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání poskytovaných institucí jednoho členského státu na účet instituce jiného členského státu

Pro účely čl. 63 odst. 2 nařízení se článek 93 prováděcího nařízení použije obdobně.Provedení čl. 70 odst. 2 nařízení

Článek 97

Náhrada dávek v nezaměstnanosti vyplacených nezaměstnaným osobám odcházejícím do jiného státu, aby tam hledaly zaměstnání

1.  Částku dávek vyplacených podle článku 69 nařízení nahrazuje příslušná instituce instituci, která uvedené dávky vyplatila, ve výši vyplývající z účetnictví posledně uvedené instituce.

2.  Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto států se mohou:

 po obdržení stanoviska správní komise dohodnout na zavedení jiných metod určování částek, které se mají nahradit, zejména paušálních částek nebo jiných způsobů plateb,

 nebo

 vzdát všech náhrad mezi institucemi.

Článek 98 (8)Společná ustanovení o náhradách

Článek 99

Správní náklady

Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto členských států se mohou v souladu s čl. 84 odst. 2 třetí větou nařízení dohodnout na zvýšení částky dávek uvedených v článku 93 až 98 prováděcího nařízení o určité procento za účelem přihlédnutí ke správním nákladům. Toto procento se může lišit podle jednotlivých dávek.

Článek 100

Opožděné žádosti

1.  Při účetním vyrovnání mezi institucemi členských států nemusí brát instituce příslušná pro vyplácení v úvahu žádosti o náhrady týkající se dávek poskytnutých během kalendářního roku tři roky nebo více přede dnem podání těchto žádostí styčnému místu nebo instituci příslušnému pro vyplácení dávek v příslušném státě.

2.  U žádostí o paušální náhrady běží tříletá lhůta ode dne zveřejnění průměrných ročních nákladů na věcné dávky určených v souladu s články 94 a 95 prováděcího nařízení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 101 (8)

Stav pohledávek

1.  Správní komise vypracuje stav pohledávek za každý kalendářní rok na základě článků 36, 63 a 70 nařízení.

2.  Správní komise může nechat provést jakékoli kontroly vhodné ke zjišťování statistických a účetních údajů potřebných k vypracování stavu pohledávek uvedeného v odstavci 1, zejména za účelem zajištění jejich souladu s pravidly stanovenými v této hlavě.

3.  Správní komise přijme rozhodnutí uvedená v tomto článku na základě zprávy účetní komise, která k ní předloží odůvodněné stanovisko. Správní komise určí metody práce a složení účetní komise.

Článek 102 (8)

Pravomoci účetní komise — Postup při náhradě

1.  Účetní komise:

a) shromažďuje nezbytné údaje a provádí výpočty vyžadované k provádění této hlavy;

b) podává správní komisi pravidelné zprávy o výsledcích uplatňování nařízení, zejména o finančních hlediscích;

c) předkládá správní komisi jakékoli užitečné návrhy v souvislosti s písmeny a) a b);

d) předkládá správní komisi návrhy k připomínkám jí doručeným podle čl. 94 odst. 4 a čl. 95 odst. 4 prováděcího nařízení;

e) předkládá správní komisi návrhy týkající se uplatňování článku 101 prováděcího nařízení;

f) provádí veškerou práci, studie nebo úkoly v záležitostech svěřených jí správní komisí.

2.  Náhrady stanovené v článcích 36, 63 a 70 nařízení se uskutečňují pro všechny příslušné instituce členského státu ve prospěch věřitelských institucí jiného členského státu prostřednictvím subjektů určených příslušnými úřady členského státu. Subjekty, jejichž prostřednictvím se náhrady uskutečňují, sdělí správní komisi nahrazované částky ve lhůtách a podle postupů stanovených touto komisí.

3.  Pokud jsou náhrady určeny na základě skutečné výše poskytnutých dávek vyplývající z účetnictví institucí, uskutečňují se za každý kalendářní půlrok v následujícím pololetí.

4.  Pokud jsou náhrady určeny na základě paušální částky, uskutečňují se za každý kalendářní rok; v tom případě zaplatí příslušné instituce věřitelským institucím první den každého kalendářního půlroku zálohy v souladu s postupy stanovenými správní komisí.

5.  Příslušné úřady dvou nebo více členských států se mohou dohodnout na jiných lhůtách pro náhrady nebo na jiných postupech při platbě záloh.

Článek 103

Shromažďování statistických a účetních údajů

Příslušné úřady členských států přijmou všechna nezbytná opatření k provedení této hlavy, a zejména ustanovení, která vyžadují shromažďování statistických nebo účetních údajů.

Článek 104 (8)

Zápis dohod o náhradách mezi členskými státy nebo příslušnými úřady členských států do přílohy 5

1.  Ustanovení, která jsou podobná ustanovením čl. 36 odst. 3, čl. 63 odst. 3 a čl. 70 odst. 3 nařízení a ustanovením čl. 93 odst. 6, čl. 94 odst. 6 a čl. 95 odst. 6 prováděcího nařízení a která jsou platná v den předcházející vstupu nařízení v platnost, zůstávají použitelná, pokud jsou uvedena v příloze 5 prováděcího nařízení.

2.  Ustanovení, která jsou podobná ustanovením uvedeným v odstavci 1 a která se pro jednání mezi dvěma nebo více členskými státy stanou použitelnými po vstupu nařízení v platnost, se zapíší do přílohy 5 prováděcího nařízení. Totéž platí o ustanoveních, která budou dohodnuta na základě čl. 97 odst. 2 prováděcího nařízení.Náklady na správní kontroly a lékařské prohlídky

Článek 105

1.  Náklady spojené se správními kontrolami a lékařskými prohlídkami, pozorováními, lékařskými návštěvami a kontrolami všeho druhu nezbytnými pro přiznání, poskytování nebo přezkoumání dávek nahrazuje instituce, na jejíž účet byly uskutečněny, instituci, která pro ně byla příslušná, na základě sazeb uplatňovaných posledně uvedenou institucí.

2.  Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto členských států se však mohou dohodnout na jiných způsobech náhrady, zejména na základě paušálních částek, nebo se mohou zříci všech náhrad mezi institucemi.

Tyto dohody se zapíší do přílohy 5 prováděcího nařízení. Dohody platné v den předcházející vstupu nařízení v platnost zůstávají použitelné, pokud jsou uvedeny ve zmíněné příloze.Společná ustanovení pro vyplácení peněžitých dávek

Článek 106

Příslušné úřady každého členského státu oznamují správní komisi ve stanovených lhůtách postupy stanovenými uvedenou komisí výši peněžitých dávek vyplacených jejich institucemi příjemcům s bydlištěm nebo pobytem na území kteréhokoli jiného členského státu.

Článek 107 (9) (11) (12) (14)

Přepočet měn

▼M7

1.  Pro účely následujících ustanovení:

a) nařízení: čl. 12 odst. 2, 3 a 4, čl. 14d odst. 1, čl. 19 odst. 1 písm. b) poslední věta, čl. 22 odst. 1 bod ii) poslední věta, čl. 25 odst. 1 písm. b) předposlední věta, čl. 41 odst. 1 písm. c) a d), čl. 46 odst. 4, čl. 46a odst. 3, článek 50, čl. 52 písm. b) poslední věta, čl. 55 odst. 1 bod ii) poslední věta, čl. 70 odst. 1 první pododstavec, čl. 71 odst. 1 písm. a) bod ii) a písm. b) bod ii) předposlední věta;

b) prováděcí nařízení: čl. 34 odst. 1, 4 a 5

se na přepočet do měny částek vyjádřených v jiné měně použije přepočítací koeficient vypočtený Komisí na základě měsíčního průměru, po referenční dobu určenou v odstavci 2, referenčních směnných kurzů zveřejňovaných Evropskou centrální bankou.

▼B

2.  Referenční dobou je

 leden pro přepočítací koeficient použitelný od příštího 1. dubna,

 duben pro přepočítací koeficient použitelný od příštího 1. července,

 červenec pro přepočítací koeficient použitelný od příštího 1. října,

 říjen pro přepočítací koeficient použitelný od příštího 1. ledna.

▼M7 —————

▼B

4.  Rozhodný den pro určení přepočítacích koeficientů, které mají být uplatňovány v případech uvedených v odstavci 1, stanoví správní komise na návrh účetní komise.

5.  Přepočítací koeficienty, které mají být uplatňovány v případech uvedených v odstavci 1, se zveřejňují v Úředním věstníku Evropských společenství během posledního měsíce předcházejícího měsíci, od jehož prvního dne mají být uplatňovány.

6.  V případech neuvedených v odstavci 1 se přepočet provádí za použití úředního směnného kurzu v den platby, jak v případě výplaty dávek, tak i v případě náhrady.HLAVA VI

RŮZNÁ USTANOVENÍ

Článek 108

Doložení postavení sezónního pracovníka

K prokázání, že je sezónním pracovníkem, předloží zaměstnaná osoba uvedená v čl. 1 písm. c) nařízení svou pracovní smlouvu potvrzenou službami zaměstnanosti členského státu, na jehož území odešla za prací nebo pracovala. Nemá-li uzavřenou sezonní pracovní smlouvu v uvedeném členském státě, instituce země zaměstnání případně vydá v případě žádosti o dávky potvrzení osvědčující na základě informací poskytnutých dotyčnou osobou, že práce, kterou vykonává nebo vykonávala, má sezonní povahu.

Článek 109

Úprava týkající se placení příspěvků

Zaměstnavatel, který nemá místo podnikání v členském státě, na jehož území je zaměstnaná osoba zaměstnána, může se zaměstnanou osobou uzavřít dohodu, že převezme povinnosti zaměstnavatele týkající se placení příspěvků.

Zaměstnavatel uvědomí příslušnou instituci nebo případně instituci určenou příslušným úřadem uvedeného členského státu o každém takovém ujednání.

Článek 110

Vzájemná správní pomoc při vrácení neprávem poskytnutých dávek

Navrhne-li instituce členského státu, která poskytovala dávky, přijetí opatření proti osobě, která obdržela dávky, jež jí nenáležely, poskytne instituce místa bydliště této osoby nebo instituce určená příslušným úřadem členského státu, na jehož území má tato osoba bydliště, dříve uvedené instituci veškeré své služby.

Článek 111

Vrácení plateb neprávem poskytnutých institucemi sociálního zabezpečení a nároky pomocných institucí

1.  Vyplatí-li při přiznávání nebo přezkoumávání dávek v případě invalidity, stáří nebo úmrtí (důchody) na základě hlavy III kapitoly 3 nařízení instituce členského státu příjemci dávek částku překračující částku, na kterou má nárok, může uvedená instituce požadovat po instituci kteréhokoli jiného členského státu příslušné pro vyplácení odpovídajících dávek uvedené osobě, aby odečetla přeplacenou částku od jakýchkoli nedoplatků, jež poskytuje uvedenému příjemci. Posledně uvedená instituce převede odečtenou částku věřitelské instituci. Pokud přeplacenou dávku není možné odečíst od nedoplatků, použije se odstavec 2.

2.  Pokud instituce členského státu vyplatí příjemci dávek částku překračující částku, na kterou má nárok, může tato instituce v rámci podmínek a omezení stanovených jí uplatňovanými právními předpisy požádat instituci kteréhokoli jiného členského státu příslušnou pro vyplácení dávek tomuto příjemci dávek, aby odečetla přeplacenou částku od částek, které příjemci vyplácí. Posledně uvedená instituce provede odečet za podmínek a v rámci omezení stanovených pro vyrovnání podle jí uplatňovaných právních předpisů, jako by částky byly přeplaceny jí samotnou, a převede odečtenou dávku věřitelské instituci.

3.  Pokud osoba, na kterou se vztahuje nařízení, obdrží pomoc na území členského státu během období, kdy má nárok na dávky podle právních předpisů jiného členského státu, může subjekt, který pomoc poskytnul, je-li oprávněn ke zpětnému získání dávek splatných uvedené osobě, požadovat po instituci kteréhokoli jiného členského státu příslušné pro vyplácení dávek ve prospěch uvedené osoby, aby odečetla tuto částku vyplace nou v rámci pomoci z částek, které tato instituce zmíněné osobě vyplácí.

Pokud rodinný příslušník osoby, na kterou se vztahuje nařízení, pobírá pomoc na území členského státu po dobu, během které má uvedená osoba nárok na dávky podle právních předpisů jiného členského státu pro dotyčného rodinného příslušníka, může subjekt, který pomoc poskytoval, má-li ze zákona nárok na vrácení dávek náležejících uvedené osobě pro rodinného příslušníka, vyžadovat po instituci kteréhokoli jiného členského státu příslušné pro vyplácení těchto dávek ve prospěch uvedené osoby, aby odečetla částky vyplacené v rámci pomoci od částek, které tato instituce zmíněné osobě pro dotyčného rodinného příslušníka vyplácí.

Instituce příslušná pro vyplácení provede odečet za podmínek a v rámci omezení stanovených pro toto vyrovnání jí uplatňovanými právními předpisy a převede odečtenou částku věřitelské instituci.

Článek 112

Pokud některá instituce uskuteční platby, které nejsou oprávněné, buď přímo, nebo prostřednictvím jiné instituce a pokud se jejich vrácení stane nemožné, dotyčné částky hradí s konečnou platností první instituce, s výjimkou případu, kdy je neprávem poskytnutá platba důsledkem podvodu.

Článek 113

Vrácení věcných dávek poskytnutých neprávem osobám zaměstnaným v mezinárodní dopravě

1.  Není-li nárok na věcné dávky uznán příslušnou institucí, nahrazuje příslušná instituce věcné dávky, které byly poskytnuty osobě zaměstnané v mezinárodní dopravě orgánem místa pobytu na základě domněnky uvedené v čl. 20 odst. 1 nebo v čl. 62 odst. 1 prováděcího nařízení.

2.  Výdaje vynaložené institucí místa pobytu na jakoukoli osobu zaměstnanou v mezinárodní dopravě, která se předtím neobrátila na instituci místa pobytu a nemá nárok na věcné dávky, ale obdržela věcné dávky po předložení potvrzení uvedeného v čl. 20 odst. 1 nebo čl. 62 odst. 1 prováděcího nařízení, nahrazuje instituce označená za příslušnou v uvedeném potvrzení nebo kterákoli jiná instituce určená pro tento účel příslušným úřadem dotyčného členského státu.

3.  Příslušná instituce nebo, v případě uvedeném v odstavci 2, instituce označená za příslušnou nebo instituce určená pro tento účel si zachová pohledávku u příjemce dávek ve výši hodnoty neprávem poskytnutých věcných dávek. Uvedené instituce oznámí tyto pohledávky účetní komisi uvedené v čl. 101 odst. 3 prováděcího nařízení, která vypracuje zprávu.

Článek 114

Prozatímní platby dávek v případech sporu o použitelných právních předpisech nebo o instituci, která má dávky poskytnout

Pokud by v případě sporu mezi institucemi nebo příslušnými úřady dvou nebo více členských států o to, které právní předpisy jsou použitelné na základě hlavy II nařízení nebo která instituce by měla poskytnout dávky, mohla dotyčná osoba žádat dávky, kdyby tento spor neexistoval, pobírá tato osoba prozatímně dávky stanovené právními předpisy uplatňovanými institucí místa bydliště, nebo nemá-li bydliště na území žádného z dotyčných členských států, dávky stanovené právními předpisy uplatňovanými institucí, které byla její žádost podána nejdříve.

Článek 115

Postupy pro lékařské prohlídky prováděné v jiném členském státě, než je příslušný stát

Instituce místa pobytu nebo místa bydliště, která má na základě článku 87 nařízení provést lékařskou prohlídku, postupuje v souladu s postupy stanovenými jí uplatňovanými právními předpisy.

Neexistují-li takové postupy, požádá příslušná instituce o informaci o postupech, které se mají použít.

Článek 116

Dohody o vrácení příspěvků

1.  Dohody uzavřené na základě čl. 92 odst. 2 nařízení se zapisují do přílohy 5 prováděcího nařízení.

2.  Dohody uzavřené k provedení článku 51 nařízení č. 3 zůstávají použitelné, pokud jsou uvedeny v příloze 5 prováděcího nařízení.▼M1

HLAVA VIa

USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRONICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

▼M1

Článek 117

Zpracování údajů

▼M10

1.  Na základě zkoumání a návrhů technické komise uvedené v článku 117c prováděcího nařízení přizpůsobí správní komise vzory dokladů, směrování přenosových cest a postupy při přenosu dat nezbytné pro uplatňování nařízení a prováděcího nařízení novým postupům zpracování údajů.

▼M1

2.  Správní komise přijme nezbytná opatření k zajištění obecného používání těchto vzorů, přenosových cest a postupů s přihlédnutím k rozvoji nových technik zpracování údajů v každém členském státě.

▼M1

Článek 117a

Telematické služby

1.  Členské státy postupně využijí telematických služeb k výměně údajů, které jsou vyžadované k uplatňování nařízení a prováděcího nařízení, mezi jednotlivými institucemi.

Komise Evropských společenství podpoří činnosti, které jsou ve společném zájmu, jakmile členské státy zavedou telematické služby.

2.  Na základě návrhů technické komise uvedené v článku 117c prováděcího nařízení přijme správní komise pravidla pro společnou výstavbu telematických služeb, zejména v oblasti ochrany údajů a užití norem.

Článek 117b

Fungování telematických služeb

1.  Každý členský stát odpovídá za řízení vlastní části telematických služeb v souladu s předpisy Společenství o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

2.  Správní komise stanoví podrobnosti fungování společné části telematických služeb.

Článek 117c

Technická komise pro zpracování údajů

1.  Správní komise zřídí technickou komisi, která podává zprávy a odůvodněná stanoviska před přijetím rozhodnutí na základě článků 117, 117a a 117b. Způsoby fungování a složení technické komise stanoví správní komise.

2.  Technická komise

a) shromažďuje odpovídající technickou dokumentaci a provádí studie a práci potřebné pro účely této hlavy,

b) podává správní komisi zprávy a odůvodněná stanoviska uvedená v odstavci 1,

c) provádí všechny ostatní úkoly a studie týkající se otázek, které jí předloží správní komise.

▼BHLAVA VII

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 118 (6) (12)

Přechodná ustanovení týkající se důchodů pro zaměstnané osoby

1.  Nastane-li pojistná událost před 1. říjnem 1972 nebo před dnem, od kterého se prováděcí nařízení použije na území dotyčného členského státu a žádost o důchod nebyla vyřízena před uvedeným dnem, je tato žádost, pokud dávky musí být poskytovány na základě dotyčné pojistné události, za dobu předcházející uvedenému dni vyřizována dvěma způsoby:

a) za dobu před 1. říjnem 1972 nebo dnem, od kterého se prováděcí nařízení použije na území dotyčného členského státu v souladu s nařízením nebo dohodami platnými mezi dotyčnými členskými státy;

b) za dobu začínající dne 1. října 1972 nebo dnem, od kterého se prováděcí nařízení použije na území dotyčného členského státu v souladu s nařízením.

Je-li částka vypočtená na základě ustanovení uvedených v písmenu a) vyšší než částka vypočtená na základě ustanovení uvedených v písmenu b), má dotyčná osoba nadále nárok na částku vypočtenou na základě ustanovení uvedených v písmenu a).

2.  Žádost o dávky v invaliditě, ve stáří a pro pozůstalé podaná instituci členského státu ode dne 1. října 1972 nebo ode dne, od kterého se prováděcí nařízení použije na území dotyčného členského státu nebo na jeho části, vyžaduje v souladu s nařízením automaticky nové posouzení dávek, které přiznaly pro stejnou pojistnou událost před uvedeným dnem instituce jednoho nebo více jiných členských států; nové posouzení nesmí vést ke snížení částky poskytované dávky.

Článek 119 (6) (12)

Přechodná ustanovení týkající se důchodů pro samostatně výdělečně činné osoby

1.  Pokud pojistná událost nastane před 1. červencem 1982 nebo přede dnem, od kterého se prováděcí nařízení použije na území dotyčného členského státu a žádost o důchod nebyla vyřízena před uvedeným dnem, je tato žádost, pokud dávky musí být poskytovány na základě dotyčné pojistné události, za dobu předcházející uvedenému dni vyřizována dvěma způsoby:

a) za dobu před 1. červencem 1982 nebo dnem, od kterého se prováděcí nařízení použije na území dotyčného členského státu v souladu s nařízením nebo dohodami platnými mezi dotyčnými členskými státy;

b) za dobu začínající dne 1. července 1982 nebo dnem, od kterého se prováděcí nařízení použije na území dotyčného členského státu v souladu s nařízením.

Je-li částka vypočtená na základě ustanovení uvedených v písmenu a) vyšší než částka vypočtená na základě ustanovení uvedených v písmenu b), má dotyčná osoba nadále nárok na částku vypočtenou na základě ustanovení uvedených v písmenu a).

2.  Žádost o dávky v invaliditě, ve stáří a pro pozůstalé podaná instituci členského státu ode dne 1. července 1982 nebo ode dne, od kterého se prováděcí nařízení použije na území dotyčného členského státu nebo na jeho části, vyžaduje v souladu s nařízením automaticky nové posouzení dávek, které poskytovaly pro stejnou pojistnou událost před uvedeným dnem instituce jednoho nebo více jiných členských států; nové posouzení nesmí vést ke snížení částky poskytované dávky.

Článek 119a (5)

Přechodná ustanovení týkající se důchodů pro uplatnění poslední části čl. 15 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení

1.  Pokud pojistná událost nastane před 1. lednem 1987 nebo pokud žádost o důchod nebyla vyřízena před uvedeným dnem, je tato žádost, pokud dávky musí být poskytovány na základě dotyčné pojistné události, za dobu předcházející posledně uvedenému dni vyřizována dvěma způsoby:

a) za dobu před 1. lednem 1987 v souladu s nařízením nebo platnými dohodami mezi dotyčnými členskými státy;

b) za dobu začínající dne 1. ledna 1987 v souladu s nařízením.

Je-li částka vypočtená na základě ustanovení uvedených v písmenu a) vyšší než částka vypočtená na základě ustanovení uvedených v písmenu b), má dotyčná osoba nadále nárok na částku vypočtenou na základě ustanovení uvedených v písmenu a).

2.  Žádost o dávky v invaliditě, ve stáří a pro pozůstalé podaná instituci členského státu ode dne 1. ledna 1987 vyžaduje v souladu s nařízením automaticky nové posouzení dávek, které poskytovaly pro stejnou pojistnou událost před uvedeným dnem instituce jednoho nebo více jiných členských států, aniž je dotčen článek 3.

3.  Nároky dotyčných osob, kterým byl přiznán důchod před 1. lednem 1987 na území dotyčného členského státu, mohou být přezkoumány na jejich žádost s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3811/86 ( 3 ).

4.  Je-li žádost uvedená v odstavci 3 podána do jednoho roku ode dne 1. ledna 1987, nabývají se nároky na základě nařízení (EHS) č. 3811/86 ode dne 1. ledna 1987 nebo ode dne vzniku nároku na důchod, pokud posledně uvedené datum následuje po 1. lednu 1987, aniž by právní předpisy jakéhokoli členského státu týkající se odnětí nebo omezení nároků mohly být namítány vůči dotyčné osobě.

5.  Je-li žádost uvedená v odstavci 3 podána po uplynutí doby jednoho roku od 1. ledna 1987, získává se nárok na dávky na základě nařízení (EHS) č. 3811/86, který nepropadl ani nebyl promlčen, dnem podání žádosti, ledaže jsou použitelná příznivější ustanovení kteréhokoli členského státu.

▼M4

Článek 120

Osoby, které studují nebo získávají odborné vzdělávání

Ustanovení tohoto nařízení s výjimkou článků 10 a 10a se případně použijí obdobně na studenty.

▼B

Článek 121

Doplňkové prováděcí dohody

1.  Dva nebo více členských států nebo příslušné úřady těchto členských států mohou případně uzavřít dohody určené k doplnění správních prováděcích pravidel k nařízení. Tyto dohody se zapisují do přílohy 5 prováděcího nařízení.

2.  Dohody podobné dohodám uvedeným v odstavci 1, platné v den předcházející 1. říjnu 1972 zůstávají použitelné za předpokladu, že jsou uvedeny v příloze 5 prováděcího nařízení.

▼M5

Článek 122

Zvláštní ustanovení týkající se změny příloh

Přílohy prováděcího nařízení mohou být měněny nařízením Komise na žádost členského státu nebo členských států, kterých se to týká, nebo jejich příslušných úřadů po obdržení jednomyslného stanoviska správní komise.

▼B
PŘÍLOHA 1 (A) (B) (3) (4) (9) (13) (15)

PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

(čl. 1 odst. 1 nařízení a čl. 4 odst. 1 a čl. 122 prováděcího nařízení)▼M1

A. BELGIE:

1.  Ministre des affaires sociales, Bruxelles –Minister van Soziale Zaken, Brussel (ministr sociálních věcí).

2.  Ministre de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, Bruxelles –Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Brussel (ministr zemědělství a malých a středních podniků).

►M3  

3.  Minister van Pensioenen, Brussel –Ministre de pensions, Bruxelles (ministr důchodů).

4.  Minister van Ambtenarenzaken, Brussel –Ministre de la fonction publique, Bruxelles (ministr pro státní službu).

 ◄

▼M15

B. BULHARSKO:

1.  Министърът на труда и социалната политика (Ministr práce a sociální politiky), София.

2.  Министърът на здравеопазването (Ministr zdravotnictví), София.

▼A1

►M15  C. ČESKÁ REPUBLIKA: ◄

1.  Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha.

2.  Ministerstvo zdravotnictví, Praha.

3.  Ministerstvo obrany, Praha.

4.  Ministerstvo vnitra, Praha.

5.  Ministerstvo spravedlnosti, Praha.

6.  Ministerstvo financí, Praha.

▼M16

D. DÁNSKO:

1.  Socialministeren (ministr sociálních věcí), København.

2.  Beskæftigelsesministeriet (Ministerstvo zaměstnanosti), København.

3.  Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Ministerstvo vnitra a zdravotnictví), København.

4.  Finansministeren (Ministerstvo financí), København.

5.  Ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender (ministr pro rodinu a ochranu spotřebitele), København.

▼B

►M15  E. NĚMECKO: ◄

►M9  Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (Spolkové ministerstvo zdravotnictví a sociálního zabezpečení), Bonn. ◄

▼A1

►M15  F.ESTONSKO: ◄

Sotsiaalministeerium (Ministerstvo sociálních věcí), Tallinn.

▼B

►M15  G. ŘECKO: ◄

►M11  

1.  Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα (ministr zaměstnanosti a sociální ochrany, Atény).

2.  Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα (ministr zdravotnictví a sociální solidarity, Atény).

 ◄

3.  Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Πειραιάς (ministr obchodního námořnictνa).

►M2  

4.  Υπουργός Еθνικής Αμύνης (ministr národní obrany, Atény), Αθήνα.

5.  Υπουργός ЕθνικήςΠαιδείας και Θρησκευμάτων (ministr školství a pro záležitosti církví, Atény), Αθήνα.

 ◄ ►M3  

6.  Υπουργός Οικονομικών (ministr hospodářství), Αθήνα.

 ◄

►M15  H. ŠPANĚLSKO: ◄

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (ministr práce a sociálních věcí), Madrid.

►M15  I. FRANCIE: ◄

1.  Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale (ministr sociálních věcí a národní solidarity), Paris.

2.  Ministre de l'agriculture (ministr zemědělství), Paris.

▼M9

►M15  J. IRSKO: ◄

1.  Minister for Social and Family Affairs (ministr sociálních a rodinných věcí), Dublin.

2.  Minister for Health and Children (ministr pro zdravotnictví a děti), Dublin.

▼B

►M15  K. ITÁLIE: ◄

►M9  

1.  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Ministerstvo práce a sociální politiky), Roma.

2.  Ministero della Salute (Ministerstvo zdravotnictví), Roma.

3.  Ministero della Giustizia (Ministerstvo spravedlnosti), Roma.

4.  Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ministerstvo hospodářství a financí), Roma.

 ◄

▼M13

►M15  L. KYPR: ◄

1.  Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ministr práce a sociálního pojištění), Λευκωσία.

2.  Υπουργός Υγείας (ministr zdravotnictví), Λευκωσία.

3.  Yπουργός Οικονομικών (ministr financí), Λευκωσία.

►M15  M. LOTYŠSKO: ◄

1.  Labklājības ministrija, Rīga (Ministerstvo sociálních věcí, Riga).

2.  Veselības ministrija, Rīga (Ministerstvo zdravotnictví, Riga).

▼A1

►M15  N. LITVA: ◄

1.  Socialinės apsaugos ir darbo ministras (ministr sociálního zabezpečení a práce), Vilnius.

2.  Sveikatos apsaugos ministras (ministr zdraví), Vilnius.

▼B

►M15  O. LUCEMBURSKO: ◄

1.  Ministre du travail et de la sécurité sociale (ministr práce a sociálního zabezpečení), Luxembourg.

2.  Ministre de la famille (ministr pro rodinné záležitosti), Luxembourg.

►M3  

3.  Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative (ministerstvo pro veřejné služby a správní reformu), Luxembourg.

 ◄

▼M13

►M15  P. MAĎARSKO: ◄

1.  Egészségügyi Minisztérium (Ministerstvo zdravotnictví), Budapest.

2.  Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (Ministerstvo mládeže, rodinných a sociálních věcí a rovných příležitostí), Budapest.

3.  Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministerstvo zaměstnanosti a práce), Budapest.

4.  Pénzügyminisztérium (Ministerstvo financí), Budapest.

▼M11

►M15  Q. MALTA: ◄

1.  Ministeru ghall-Familja u Solidarjeta' Socjali (ministerstvo rodiny a sociální solidarity).

2.  Ministeru tas-Sahha, 1-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (ministerstvo zdravotnictví, pro problematiku seniorů a péče společenství).

▼B

►M15  R. NIZOZEMSKO: ◄

1.  Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ministr sociální věcí a zaměstnanosti), Den Haag.

►M13  

2.  Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministr zdravotnictví, sociální péče a sportu), Den Haag.

 ◄

▼M17

S. RAKOUSKO

1.  Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (spolkový ministr sociálních věcí a ochrany spotřebitele), Wien.

2.  Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (spolkový ministr hospodářství a práce), Wien.

3.  Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (spolkový ministr zdravotnictví, rodiny a mládeže), Wien.

4.  Pokud jde o zvláštní systémy pro státní úředníky: Bundeskanzler (spolkový kancléř), Wien, nebo dotyčná zemská vláda.

▼M16

T. POLSKO:

1.  Minister Pracy i Polityki Społecznej (ministr práce a sociální politiky), Warszawa.

2.  Minister Zdrowia (ministr zdravotnictví), Warszawa.

▼B

►M15  U. PORTUGALSKO: ◄

►M8  

1.  Ministro do Trabalho e da Solidariedade (ministr práce a solidarity), Lisboa.

 ◄

2.  Ministro da Saúde (ministr zdravotnictví), Lisboa.

►M8  

3.  Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma da Madeira (oblastní tajemník pro sociální věci autonomní oblasti Madeira), Funchal.

 ◄ ►M8  

4.  Secretário Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma dos Açores (oblastní tajemník pro sociální věci autonomní oblasti Azory), Angra do Heroísmo.

 ◄ ►M3  

5.  Ministro das Finanças (ministr financí), Lisboa.

►M8  

6.  Ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública (ministr pro reformu státu a veřejné správy), Lisboa.

 ◄  ◄

▼M15

V.RUMUNSKO:

1.  Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (Ministerstvo práce, sociální solidarity a rodiny), București.

2.  Ministerul Sănătății (Ministerstvo zdravotnictví), București.

▼A1

►M15  W. SLOVINSKO: ◄

1.  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí), Ljubljana.

2.  Ministrstvo za zdravje (Ministerstvo zdravotnictví), Ljubljana.

►M15  X. SLOVENSKO: ◄

1.  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky), Bratislava.

2.  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky), Bratislava.

▼B

►M15  Y. FINSKO: ◄

Sosiaali- ja terveysministeriö — Social- och hälsovårdsministeriet (ministerstvo sociálních věcí a zdravotnictví), Helsinki.

►M15  Z. ŠVÉDSKO: ◄

Regeringen (Socialdepartementet) [vláda (ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí)], Stockholm.

▼M16

AA. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ:

1.  Secretary of State for Work and Pensions (ministr práce a důchodů), London.

1a.  Secretary of State for Health (ministr zdravotnictví), London.

1b.  Commissioners of HM Revenue and Customs or their official representative (komisaři daňové a celní správy nebo jejich úřední zástupce), London.

2.  Secretary of State for Scotland (ministr pro Skotsko), Edinburgh.

3.  Secretary of State for Wales (ministr pro Wales), Cardiff.

4.  Department for Social Development (Ministerstvo sociálního rozvoje), Belfast.

Department of Health, Social Services and Public Safety (Ministerstvo zdravotnictví, sociálních služeb a veřejné bezpečnosti), Belfast.

5.  Principal Secretary, Social Affairs (vedoucí tajemník, sociální věci), Gibraltar.

6.  Chief Executive of the Gibraltar Health Authority (generální ředitel Gibraltarského úřadu pro zdravotnictví).

▼B
PŘÍLOHA 2 (A) (B) (2) (3) (7) (8) (9) (13) (14) (15)

PŘÍSLUŠNÉ INSTITUCE

(čl. 1 písm. o) nařízení a čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení)

A.   BELGIE1.  Nemoc a mateřství:

a)  pro účely článků 16 až 29 prováděcího nařízení:

 

i)  obecně:

pojišťovací subjekt, u kterého je zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná pojištěna,

ii)  pro námořníky:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeervarenden — (Podpůrný a sociální fond pro námořníky), Antwerpen,

iii)  pro osoby podléhající systému sociálního zabezpečení v zámoří:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad pro sociální zabezpečení v zámoří),

iv)  pro bývalé zaměstnance Belgického Konga a Rwandy-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad pro sociální zabezpečení v zámoří);

b)  pro účely hlavy V prováděcího nařízení:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Státní ústav nemocenského a invalidního pojištění), jedná jménem pojišťovacích subjektů nebo Podpůrného a sociálního fondu pro námořníky.

2.  Invalidita:

a)  obecná invalidita (dělníci, zaměstnanci a horníci) a invalidita osob samostatně výdělečně činných:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Státní ústav nemocenského a invalidního pojištění) spolu s pojišťovacím subjektem, u kterého je nebo byla pojištěna zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná;

b)  zvláštní systém invalidity pro horníky:

Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, BruxellesNationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel — (Národní penzijní fond horníků);

c)  systém invalidity pro námořníky:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeervarenden — (Podpůrný a sociální fond pro námořníky), Antwerpen;

d)  invalidita u osob podléhajících systému sociálního zabezpečení v zámoří:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad pro sociální zabezpečení v zámoří);

e)  invalidita u bývalých zaměstnanců Belgického Konga a Rwandy-Urundi

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad pro sociální zabezpečení v zámoří);

▼M3

f)  invalidita osob podléhajících zvláštnímu systému pro úředníky:

Administration des pensions du Ministère des Finances ou le service qui gère le régime spécial de pension (Správa důchodového zabezpečení při ministerstvu financí nebo oddělení, které spravuje zvláštní důchodový systém).

▼B

3.  Stáří a úmrtí (důchody):

a)  obecný systém (dělníci, zaměstnanci, horníci a námořníci):

Office national des pensions, BruxellesRijksdienst voor pensioenen, Brussel — (Státní penzijní úřad);

b)  systém pro samostatně výdělečně činné osoby:

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel — (Státní ústav sociálního pojištění pro samostatně výdělečně činné osoby);

c)  systém sociálního zabezpečení v zámoří:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad pro sociální zabezpečení v zámoří);

d)  systém pro bývalé zaměstnance Belgického Konga a Rwandy-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad pro sociální zabezpečení v zámoří);

▼M3

e)  zvláštní systém pro úředníky:

Administration des pensions du Ministère des Finances ou le service qui gère le régime spécial de pension (Správa důchodového zabezpečení při ministerstvu financí nebo oddělení, které spravuje zvláštní důchodový systém).

▼B

4.  Pracovní úrazy:

a)  do uplynutí přezkumného období stanoveného zákonem ze dne 10. dubna 1971 (článek 72):

 

i)  věcné dávky:

 

— obnova a údržba protézy:

Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond pracovních úrazů),

— jiné dávky než ty výše uvedené:

pojišťovatel, u kterého je pojištěn zaměstnavatel;

ii)  peněžité dávky:

 

— příspěvky:

pojišťovatel, u kterého je pojištěn zaměstnavatel;

—  příplatky stanovené královským dekretem ze dne 21. prosince 1971:

Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond pracovních úrazů);

b)  po uplynutí přezkumného období stanoveného zákonem ze dne 10. dubna 1971 (článek 72):

 

i)  věcné dávky:

Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond pracovních úrazů),

ii)  peněžité dávky:

 

— důchody:

řádně jmenovaný subjekt pro důchod,

— příplatky:

Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond pracovních úrazů);

c)  systém pro námořníky a rybáře:

Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond pracovních úrazů);

d)  v případech nepojištění:

Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond pracovních úrazů);

e)  systém pro bývalé zaměstnance Belgického Konga a Rwandy-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad pro sociální zabezpečení v zámoří);

▼M3

f)  pro celý belgický veřejný sektor:

osobní oddělení správy zaměstnávající úředníky;

g)  systém pro vojáky z povolání a četníky:

Administration des pensions du Ministère des Finances (Správa důchodového zabezpečení při ministerstvu financí).

▼B

5.  Nemoci z povolání:

a)  obecně:

Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel — (Fond pro nemoci z povolání);

b)  systém pro bývalé zaměstnance Belgického Konga a Rwandy-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad pro sociální zabezpečení v zámoří);

▼M3

c)  pro celý belgický veřejný sektor:

osobní oddělení správy zaměstnávající úředníky;

d)  systém pro vojáky z povolání a četníky:

Administration des pensions du Ministère des Finances (Správa důchodového zabezpečení při ministerstvu financí).

▼B

6.  Pohřebné:

a)  pojištění v nemoci a v invaliditě:

 

i)  obecně:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Státní ústav nemocenského a invalidního pojištění), spolu s pojišťovacím subjektem, u kterého byla zaměstnaná osoba pojištěna,

ii)  pro námořníky:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeervarenden — (Podpůrný a sociální fond pro námořníky), Antwerpen,

iii)  pro osoby podléhající systému sociálního zabezpečení v zámoří

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad pro sociální zabezpečení v zámoří),

iv)  pro bývalé zaměstnance Belgického Konga a Rwandy-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad pro sociální zabezpečení v zámoří);

b)  pracovní úrazy:

 

i)  obecně:

pojišťovatel,

ii)  pro námořníky:

Fonds des accidents du travail, BruxellesFonds voor arbeidsongevallen, Brussel — (Fond pracovních úrazů),

iii)  pro bývalé zaměstnance Belgického Konga a Rwandy-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad pro sociální zabezpečení v zámoří),

▼M3

iv)  pro celý belgický veřejný sektor:

osobní oddělení správy zaměstnávající úředníky,

v)  systém pro vojáky z povolání a četníky:

Administration des pensions du Ministère des Finances (Správa důchodového zabezpečení při ministerstvu financí);

▼B

c)  nemoci z povolání:

 

i)  obecně:

Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel — (Fond nemocí z povolání),

ii)  pro bývalé zaměstnance Belgického Konga a Rwandy-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad pro sociální zabezpečení v zámoří),

▼M3

iii)  pro celý belgický veřejný sektor:

osobní oddělení správy zaměstnávající úředníky,

iv)  systém pro vojáky z povolání a četníky:

Administration des pensions du Ministère des Finances (Správa důchodového zabezpečení při ministerstvu financí);

d)  pro osoby, které mají nárok na důchod v rámci zvláštního systému pro úředníky:

Administration des pensions du Ministère des Finances ou le service qui gère le régime spécial de pension (Správa důchodového zabezpečení při ministerstvu financí nebo oddělení, které spravuje zvláštní důchodový systém).

▼B

7.  Nezaměstnanost:

i)  obecně:

Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (Státní úřad zaměstnanosti),

ii)  pro námořníky:

Pool des marins de la marine marchandePool van de zeelieden ter koopvaardij — (Svaz obchodního loďstva).

8.  Rodinné dávky:

a)  systém pro zaměstnané osoby:

Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, BruxellesRijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel — (Státní úřad pro rodinné přídavky pro zaměstnané osoby);

b)  systém pro osoby samostatně výdělečně činné:

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel — (Státní ústav sociálního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné);

c)  systém pro bývalé zaměstnance Belgického Konga a Rwandy-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad pro sociální zabezpečení v zámoří).

▼M15

B.   BULHARSKO1.  Nemoc a mateřství:

a)  věcné dávky:

—  Министерство на здравеопазването (Ministerstvo zdravotnictví), София,

—  Национална здравноосигурителна каса (Národní fond zdravotního pojištění), София;

—  Агенция за хората с увреждания (Agentura pro zdravotně postižené osoby), София;

b)  peněžité dávky:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

2.  Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

3.  Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

a)  věcné dávky:

—  Министерство на здравеопазването (Minsiterstvo zdravotnictví), София,

—  Национална здравноосигурителна каса (Národní fond zdravotního pojištění), София;

—  Агенция за хората с увреждания (Agentura pro zdravotně postižené osoby), София;

b)  peněžité dávky:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

4.  Pohřebné:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

5.  Dávky v nezaměstnanosti:

Национален осигурителен институт (Národní ústav sociálního zabezpečení), София.

6.  Rodinné dávky:

Агенция за социално подпомагане (Agentura pro sociální pomoc), София.

▼M15

C.   ČESKÁ REPUBLIKA

▼A11.  Nemoc a mateřství:

a)  věcné dávky:

Zdravotní pojišťovna, u které je dotyčná osoba pojištěna;

b)  peněžité dávky:

 

i)  obecně:

Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, a její územní složky,

▼M11

ii)  pro příslušníky ozbrojených sil:

 

—  vojáci z povolání:

Útvar sociálního zabezpečení ministerstva obrany;

—  příslušníci policie a hasičský sbor:

Útvar sociálního zabezpečení ministerstva vnitra;

—  příslušníci vězeňské služby:

Útvar sociálního zabezpečení ministerstva spravedlnosti;

—  příslušníci celní správy:

Útvar sociálního zabezpečení ministerstva financí.

▼A1

2.  Invalidita, stáří a úmrtí (důchody):

a)  obecně:

Česká správa sociálního zabezpečení, Praha;

▼M11

b)  pro příslušníky ozbrojených sil:

 

—  vojáci z povolání:

Útvar sociálního zabezpečení ministerstva obrany;

—  příslušníci policie a hasičský sbor:

Útvar sociálního zabezpečení ministerstva vnitra;

—  příslušníci vězeňské služby:

Útvar sociálního zabezpečení ministerstva spravedlnosti;

—  příslušníci celní správy:

Útvar sociálního zabezpečení ministerstva financí.

▼A1

3.  Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

a)  věcné dávky:

Zdravotní pojišťovna, u které je dotyčná osoba pojištěna;

b)  peněžité dávky:

 

i)  obecně:

 

—  náhrada škody v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání:

Zaměstnavatel nebo pojišťovna, která jedná jeho jménem;

Česká pojišťovna a.s.;

Kooperativa pojišťovna, a.s.;

—  důchody:

Česká správa sociálního zabezpečení, Praha;

—  krátkodobé dávky:

Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, a její územní složky,

▼M11

ii)  pro příslušníky ozbrojených sil:

 

—  vojáci z povolání:

Útvar sociálního zabezpečení ministerstva obrany;

—  příslušníci policie a hasičský sbor:

Útvar sociálního zabezpečení ministerstva vnitra;

—  příslušníci vězeňské služby:

Útvar sociálního zabezpečení ministerstva spravedlnosti;

—  příslušníci celní správy:

Útvar sociálního zabezpečení ministerstva financí.

4.  Pohřebné:

Orgány státní sociální podpory podle místa bydliště/pobytu dotyčné osoby.

▼A1

5.  Dávky v nezaměstnanosti:

Úřady práce podle bydliště (pobytu) dotyčné osoby.

▼M11

6.  Rodinné dávky:

Orgány státní sociální podpory podle místa bydliště/pobytu dotyčné osoby.

▼M15

D.   DÁNSKO▼M16

a)  Nemoc a mateřství:

i)  Věcné dávky:

 

1.  Obecně:

příslušný region.

2.  Pro žadatele o důchod a důchodce a jejich rodinné příslušníky s bydlištěm v jiném členském státě, viz ustanovení hlavy III kapitoly 1 oddílů 4 a 5 nařízení a článků 28 až 30 prováděcího nařízení:

Den Sociale Sikringsstyrelse (Správa sociálního zabezpečení), København.

ii)  Peněžité dávky:

správní úřad obce, ve které má oprávněná osoba bydliště.

▼B

b)  Invalidita:

i)  dávky poskytované podle právních předpisů o sociálních důchodech:

►M2  Den Sociale Sikringsstyrelse (správa sociálního zabezpečení), København, ◄

▼M9

ii)  rehabilitační dávky:

správní úřad obce, ve které má oprávněná osoba bydliště,

▼M3

iii)  důchody poskytované na základě právních předpisů pro úředníky:

Finansministeriet, Økonomistyrelsen (Ministerstvo financí, kancelář pro finanční správu), København.

▼B

c)  Stáří a úmrtí (důchody):

i)  dávky poskytované podle právních předpisů o sociálních důchodech:

►M2  Den Sociale Sikringsstyrelse (správa sociálního zabezpečení), København, ◄

ii)  důchody poskytované podle zákona o doplňkových důchodech pro zaměstnané osoby (loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension)

Arbejdsmarkedets Tillægspension (Úřad pro doplňkové důchody pro zaměstnané osoby), Hillerød,

▼M3

iii)  důchody poskytované na základě právních předpisů pro úředníky:

Finansministeriet, Økonomistyrelsen (Ministerstvo financí, kancelář pro finanční správu), København.

▼B

d)  Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

i)  věcné dávky a důchody:

Arbejdsskadestyrelsen (Státní úřad pro pracovní úrazy a nemoci z povolání), København,

▼M9

ii)  denní příspěvky:

správní úřad obce, ve které má oprávněná osoba bydliště.

e)  Pohřebné:

i)  pojištěnci s bydlištěm v Dánsku:

správní úřad obce, ve které má oprávněná osoba bydliště. V Kodani: Borgerrepræsentationen (městský úřad);

ii)  oprávněné osoby s bydlištěm v jiném členském státě, (viz hlava III kapitola 5 nařízení a články 78 a 79 prováděcího nařízení):

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Ministerstvo vnitra a zdravotnictví), København.

f)  Nezaměstnanost:

Arbejdsdirektoratet (Ředitelství práce), København.

g)  Rodinné dávky (rodinné přídavky):

Správní úřad obce, ve které má oprávněná osoba bydliště.

▼M15

E.   NĚMECKO

▼B

Příslušnost německých institucí se řídí německými právními předpisy, není-li dále stanoveno jinakPro účely čl. 13 odst. 2 písm. e) nařízení:Pro přístup k dobrovolnému pojištění a pro určení nároků na dávky a poskytování dávek na základě ustanovení nařízení:

1.  Nemocenské pojištění:

a)  pokud má dotyčná osoba bydliště na území Spolkové republiky Německo:

►M1  Nemocenská pokladna zvolená dotyčnou osobou v místě jejího bydliště; ◄

b)  pokud má dotyčná osoba bydliště na území jiného členského státu:

►M1  Nemocenská pokladna v oblasti Bonnu zvolená dotyčnou osobou; ◄

c)  pokud rodinní příslušníci dotyčné osoby byli před povoláním nebo znovu povoláním do vojenské služby nebo do civilní služby pojištěni u německé instituce v souladu s čl. 17 odst. 1 prováděcího nařízení:

instituce nemocenského pojištění, u které jsou tito rodinní příslušníci pojištěni.

Pro účely čl. 25 odst. 1 nařízení:

instituce nemocenského pojištění, u které byla nezaměstnaná osoba pojištěna ke dni, kdy opustila území Spolkové republiky Německo.

Pro nemocenské pojištění žadatelů o důchod a důchodců a jejich rodinných příslušníků na základě hlavy III kapitoly 1 oddílů 4 a 5 nařízení:

►M1  nemocenská pokladna zvolená příslušnou osobou v místě jejího bydliště. Je-li příslušná místní obecná nemocenská pokladna, je dotyčná osoba pojištěna uAOK Rheinland Regionaldirektion Bonn (Místní obecná nemocenská pokladna Porýní, regionální ředitelství Bonn). ◄

▼M1 —————

▼B

2.  Důchodové pojištění dělníků, zaměstnanců a horníků:

a)  pro osoby, které jsou pojištěny nebo jsou považovány za pojištěné výhradně podle německých právních předpisů nebo podle německých právních předpisů a právních předpisů jednoho nebo více ostatních členských států, a pro pozůstalé po nich, pokud dotyčná osoba

 

— má bydliště na území jiného členského státu

 

nebo

 

—  je státním příslušníkem jiného členského státu s bydlištěm na území třetí země,

 

▼M11

i)  byl-li poslední příspěvek zaplacen do systému důchodového pojištění dělníků:

 

—  má-li dotyčná osoba bydliště v Nizozemsku nebo je nizozemským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Zemská pojišťovna Vestfálska), Münster,

—  má-li dotyčná osoba bydliště v Belgii či Španělsku nebo je belgickým či španělským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Zemská pojišťovna oblasti Porýní), Düsseldorf,

—  má-li dotyčná osoba bydliště v Itálii nebo na Maltě nebo je italským nebo maltským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Zemská pojišťovna Švábska), Augsburg,

—  má-li dotyčná osoba bydliště ve Francii nebo v Lucembursku nebo je francouzským nebo lucemburským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Zemská pojišťovna Porýní-Falce), Speyer,

—  má-li dotyčná osoba bydliště v Dánsku, Finsku nebo Švédsku nebo je dánským, finským nebo švédským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Zemská pojišťovna Šlesvicka-Holštýnska), Lübeck,

—  má-li dotyčná osoba bydliště v Estonsku, Lotyšsku nebo Litvě nebo je estonským, lotyšským nebo litevským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Zemská pojišťovna Meklenburska-Předního Pomořanska), Neubrandenburg,

—  má-li dotyčná osoba bydliště v Irsku nebo ve Spojeném království nebo je státním příslušníkem Irska nebo Spojeného království s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Zemská pojišťovna svobodného hansovního města Hamburku), Hamburg,

—  má-li dotyčná osoba bydliště v Řecku nebo na Kypru nebo je řeckým nebo kyperským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Zemská pojišťovna Bádenska-Württemberska), Karlsruhe,

—  má-li dotyčná osoba bydliště v Portugalsku nebo je portugalským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Zemská pojišťovna Dolního Francka), Würzburg,

—  má-li dotyčná osoba bydliště v Rakousku nebo je rakouským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Zemská pojišťovna Horního Bavorska), München,

—  má-li dotyčná osoba bydliště v Polsku nebo je polským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Berlínská zemská pojišťovna), Berlin,

—  má-li dotyčná osoba bydliště na Slovensku, ve Slovinsku nebo České republice nebo je slovenským, slovinským nebo českým státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Zemská pojišťovna Dolního Bavorska-Horního Falcka), Landshut,

—  má-li dotyčná osoba bydliště v Maďarsku nebo je maďarským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Zemská pojišťovna Duryňska), Erfurt.

Byl-li však poslední příspěvek zaplacen ve prospěch subjektů:

 

—  Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Zemská pojišťovna Sárska), Saarbrücken, a má-li dotyčná osoba bydliště ve Francii, Itálii nebo Lucembursku nebo je francouzským, italským nebo lucemburským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Zemská pojišťovna Sárska), Saarbrücken,

—  Bahnversicherungsanstalt (Železniční pojišťovna), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (Železniční pojišťovna), Frankfurt am Main,

—  Seekasse (Námořní pokladna), Hamburg, nebo pokud byly příspěvky hrazeny po dobu alespoň 60 měsíců ve prospěch Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (Námořní pokladna) (systém důchodového pojištění pro dělníky nebo zaměstnance), Hamburg:

Seekasse (Námořní pokladna), Hamburg.

▼B

ii)  pokud byl poslední příspěvek zaplacen do systému důchodového pojištění zaměstnanců:

 

—  nebyl-li žádný příspěvek zaplacen doSeekasse (Námořní pokladna), Hamburg, nebo nebyl-li poslední příspěvek zaplacen doBahnversicherungsanstalt (železniční pojišťovna), Frankfurt am Main:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Spolková pojišťovna pro zaměstnance), Berlin,

—  byl-li příspěvek zaplacen doSeekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder Angestellten) (Námořní pokladna (systém důchodového pojištění pro dělníky nebo zaměstnance)), Hamburg:

Seekasse (Námořní pokladna), Hamburg,

—  byl-li poslední příspěvek zaplacen doBahnversicherungsanstalt (elezniční pojišťovna), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (elezniční pojišťovna), Frankfurt am Main;

▼M9

iii)  pokud byl příspěvek zaplacen do systému důchodového pojištění horníků:

Bundesknappschaft (Spolková hornická pojišťovna), Bochum;

▼B

b)  pro osoby, které byly pojištěny, nebo jsou považovány za pojištěné podle německých právních předpisů nebo podle právních předpisů jednoho nebo více členských států, nebo pro pozůstalé po nich, pokud dotyčná osoba:

 

— má bydliště na území Německa, ►M5  s výjimkou Sárska, ◄

 

nebo

 

— je německým státním příslušníkem s bydlištěm ve třetí zemi:

 

▼M11

i)  byl-li poslední příspěvek podle německých právních předpisů zaplacen do systému důchodového pojištění dělníků:

 

—  byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen nizozemské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Zemská pojišťovna Vestfálska), Münster,

—  byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen belgické nebo španělské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Zemská pojišťovna oblasti Porýní), Düsseldorf,

—  byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen italské nebo maltské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Zemská pojišťovna Švábska), Augsburg,

—  byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen francouzské nebo lucemburské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Zemská pojišťovna Porýní-Falce), Speyer,

—  byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen dánské, finské nebo švédské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Zemská pojišťovna Šlesvicka-Holštýnska), Lübeck,

—  byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen estonské, lotyšské nebo litevské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Zemská pojišťovna Meklenburska-Předního Pomořanska), Neubrandenburg,

—  byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen instituci důchodového pojištění v Irsku nebo ve Spojeném království:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Zemská pojišťovna svobodného hansovního města Hamburku), Hamburg,

—  byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen řecké nebo kyperské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Zemská pojišťovna Bádenska-Württemberska), Karlsruhe,

—  byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen portugalské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Zemská pojišťovna Dolního Francka), Würzburg,

—  byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen rakouské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Zemská pojišťovna Horního Bavorska), München,

—  byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen polské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Berlínská zemská pojišťovna), Berlin, nebo

v případech, kdy se použije pouze dohoda ze dne 9.10.1975 o důchodovém a úrazovém pojištění: místně příslušná zemská pojišťovna podle německých právních předpisů,

—  byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen slovenské, slovinské nebo české instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Zemská pojišťovna Dolního Bavorska-Horního Falcka), Landshut,

—  byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen maďarské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Zemská pojišťovna Duryňska), Erfurt.

Pokud má však dotyčná osoba bydliště na území Německa v Sársku nebo pokud je německým státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země, byl-li poslední příspěvek podle německých právních předpisů zaplacen instituci důchodového pojištění se sídlem v Sársku, byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen francouzské, italské nebo lucemburské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Zemská pojišťovna Sárska), Saarbrücken.

Byl-li však poslední příspěvek podle německých právních předpisů zaplacen ve prospěch:

Seekasse (Námořní pokladna), Hamburg,

—  nebo pokud byly příspěvky v důsledku zaměstnání u německého námořnictva či námořnictva jiné země hrazeny po dobu alespoň 60 měsíců:

Seekasse (Námořní pokladna), Hamburg,

—  Bahnversicherungsanstalt (Železniční pojišťovna), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (Železniční pojišťovna), Frankfurt am Main;

▼B

ii)  pokud byl poslední příspěvek zaplacen do systému důchodového pojištění zaměstnanců:

 

—  nebyl-li žádný příspěvek zaplacen do Seekasse (Námořní pokladna), Hamburg, neboBahnversicherungsanstalt (elezniční pojišťovna), Frankfurt am Main;

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Spolková pojišťovna pro zaměstnance), Berlin,

—  byl-li příspěvek zaplacen do doSeekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (Námořní pokladna (systém důchodového pojištění pro dělníky nebo zaměstnance)), Hamburg:

Seekasse (Námořní pokladna), Hamburg,

—  byl-li poslední příspěvek zaplacen doBahnversicherungsanstalt (železniční pojišťovna), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (železniční pojišťovna), Frankfurt am Main;

▼M9

iii)  pokud byl příspěvek zaplacen do systému důchodového pojištění horníků:

Bundesknappschaft (Spolková hornická pojišťovna), Bochum;

▼B

c)  v případě změny země bydliště po přiznání dávek v případech uvedených v písm. a) bodu i) a písm. b) bodu i) se podle toho změní příslušná instituce.

 

▼M6

3.  Starobní pojištění zemědělců:

Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen (Svaz zemědělských starobních pokladen), Kassel.

▼B

4.  Doplňkové pojištění pro pracovníky v železářském a ocelářském průmyslu:

Landesversicherungsanstalt für Saarland (Zemská pojišťovnaSárska), Saarbrücken.

5.  Úrazové pojištění (pracovní úrazy a nemoci z povolání):

instituce příslušná pro úrazové pojištění pro dotyčný případ.

6.  Dávky v nezaměstnanosti a rodinné dávky:

Bundesanstalt für Arbeit (Spolkový ústav práce), Nürnberg.

▼M15

F.   ESTONSKO

▼A11.  Nemoc a mateřství:

Eesti Haigekassa (Estonský fond zdravotního pojištění), Tallinn.

2.  Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody:

Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn.

3.  Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

a)  náhrada vyplácená podle občanského zákoníku:

zaměstnavatelé;

b)  důchody:

Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn.

4.  Pohřebné:

Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn.

▼M11

5.  Nezaměstnanost:

Eesti Töötukassa (Estonský fond pojištění pro případ nezaměstnanosti).

▼A1

6.  Rodinné dávky:

Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn.

7.  Záležitosti související s platbami příspěvků sociálního zabezpečení (sociální daň):

Maksuamet (Rada pro daně), Tallinn.

▼M15

G.   ŘECKO

▼B1.  Nemoc a mateřství

▼M11

a)  obecně:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Ústav sociálního pojištění – Jednotný fond pojištění pro zaměstnance (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atény), nebo pojišťovací subjekt, u kterého je nebo byl pracovník pojištěn,

▼B

►M2  b) ◄   pro námořníky:

Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Domov námořníků),

►M2  c) ◄   zemědělský systém:

Οργανισμός Γεοργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Ústav zemědělského pojištění),

▼M2

d)  zvláštní systém pro státní zaměstnance:

 

▼M11

i)  úředníci:

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα (Nemocenská pokladna pro zaměstnance (OPAD)), Atény

▼M2

ii)  zaměstnanci místní samosprávy:

Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ) [Nemocenský fond pro zaměstnance obcí a Společenství, (TYDKY)], Αθήνα

iii)  vojáci v činné službě:

Υπουργός Еθνικής Αμύνης (Ministerstvo národní obrany), Αθήνα

iv)  vojáci v činné službě v přístavní stráži:

Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, (Ministerstvo obchodního námořnictva, ), Πειραιάς,

e)  zvláštní systém pro studenty vyšších odborných a technologických institucí:

Ειδικό σύστημα περίθαλψης φοιτηών και σπουδαστών ΑΕΙ και ΤΕΙ. Vyšší odborné a technologické instituce (AEI a TEI) případ od případu.

▼B

2.  Invalidita, stáří a úmrtí (důchody):

▼M11

a)  obecně:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Ústav sociálního pojištění – Jednotný fond pojištění pro zaměstnance (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atény), nebo pojišťovací subjekt, u kterého je nebo byl pracovník pojištěn,

▼B

►M2  b) ◄   systém pro námořníky:

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Důchodoνý fond pro námořníky),

►M2  c) ◄   zemědělský systém:

Οργανισμός Γεοργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Ústav zemědělského pojištění),

▼M3

d)  poživatelé státních důchodů:

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

(Úřad pro účetnictví), Αθήυα.

▼B

3.  Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

▼M11

a)  obecně:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Ústav sociálního pojištění – Jednotný fond pojištění pro zaměstnance (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atény), nebo pojišťovací subjekt, u kterého je nebo byl pracovník pojištěn,

▼B

►M2  b) ◄   systém pro námořníky:

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Důchodoνý fond pro námořníky),

►M2  c) ◄   zemědělský systém:

Οργανισμός Γεοργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Ústav zemědělského pojištění),

▼M3

d)  poživatelé státních důchodů:

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

(Úřad pro účetnictví), Αθήυα.

▼B

4.  Pohřebné (náklady pohřbu):

▼M11

a)  obecně:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Ústav sociálního pojištění – Jednotný fond pojištění pro zaměstnance (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atény), nebo pojišťovací subjekt, u kterého je nebo byl pracovník pojištěn,

▼B

►M2  b) ◄   pro námořníky:

Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Domov námořníků),

►M2  c) ◄   zemědělský systém:

Οργανισμός Γεοργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Ústav zemědělského pojištění).

5.  Rodinné přídavky:

►M2  a) ◄   systém pro zaměstnané osoby, včetně podnikových systémů:

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Úřad pro zaměstnávání pracovní síly),

►M2  b) ◄   zemědělský systém:

Οργανισμός Γεοργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Ústav zemědělského pojištění),

►M2  c) ◄   pro námořníky:

Εστία Ναυτικών (Dům pro námořníky), Πειραιάς,

▼M3

d)  úředníci a osoby v podobném postavení:

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

(Úřad pro účetnictví), Αθήυα nebo pojišťovací subjekt, u kterého zaměstnanec byl nebo je pojištěn.

▼B

6.  Nezaměstnanost

►M2  a) ◄   obecně:

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Úřad pro zaměstnávání pracovní síly),

►M2  b) ◄   systém pro námořníky:

Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Domov námořníků),

►M2  c) ◄   systém pro zaměstnance v tisku spravovaný:

1.  Ταμείο Ασφαλίσεοως Εργατών Τύπου, Αθήνα (Pojišťovací fond pro zaměstnance tisku),

2.  Ταμείον Συντάξεως Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών — Θεσσαλονίκης, Αθήνα (Důchodový fond pro zaměstnance tisku v Aténách a Soluni).

▼M15

H.   ŠPANĚLSKO▼M3

1.  Všechny systémy s výjimkou systému pro námořníky a systémů pro úředníky, ozbrojené síly a soudní správu:

▼B

a)  pro všechny pojistné události, s výjimkou nezaměstnanosti:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (provinční ředitelství Státního ústavu sociálního zabezpečení);

▼M11

b)  v případě nezaměstnanosti:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Místní ředitelství Státní veřejné služby zaměstnanosti. INEM).

▼B

2.  Systém pro námořníky:

Instituto Social de la Marina (Sociální ústav pro námořnictvo), Madrid.

▼M11

3.  Pro nepříspěvkové starobní a invalidní důchody:

Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

▼M3

4.  Zvláštní systém pro úředníky:

a)  pro starobní, pozůstalostní (včetně sirotčích důchodů) a pro invalidní důchody:

Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas — Ministerio de Economía y Hacienda (Generální ředitelství pro výdaje na zaměstnance a pro veřejné důchody — ministerstvo hospodářství a financí)

b)  pro vyměření doplňkových dávek pro těžce zdravotně postižené osoby a pro nezaopatřené zdravotně postižené děti:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (obecný systém vzájemného pojištění pro úředníky), Madrid.

5.  Zvláštní systém pro ozbrojené síly:

a)  pro starobní, pozůstalostní (včetně sirotčích důchodů) a pro invalidní důchody:

Dirección General de Personal, Ministerio de Defensa (Generální ředitelství pro zaměstnance, ministerstvo obrany), Madrid;

b)  pro uznávání důchodů z důvodu neschopnosti výkonu služby, dávek pro těžce zdravotně postižené osoby a pro nezaopatřené zdravotně postižené děti:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Sociální ústav ozbrojených sil), Madrid;

c)  pro rodinné dávky:

Delegaciones Provinciales del Ministerio de Defensa (delegace provincií při ministerstvu obrany).

6.  Zvláštní systém pro soudní úředníky:

▼M6

a)  Pro starobní, pozůstalostní (včetně sirotčích) a invalidní důchody:

Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas – Ministerio de Economía y Hacienda (Generální ředitelství pro osobní náklady a veřejné důchody – Ministerstvo hospodářství a obchodu)

b)  Pro uznávání hlavních dávek v invaliditě a dávek pro nezaopatřené zdravotně postižené děti:

La Mutualidad General Judicial (Obecná vzájemná pojišťovna v soudnictví), Madrid.

▼M15

I.   FRANCIE

▼B1.  Pro účely čl. 93 odst. 1, článků 94 a 95 prováděcího nařízení:

A.  Systém pro zaměstnané osoby:

a)  obecný systém:

Caisse nationale de l'assurance maladie (Národní fond nemocenského pojištění), Paris;

b)  zemědělský systém:

Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Ústřední zemědělský vzájemný podpůrný fond), Paris;

c)  hornický systém:

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Nezávislý fond sociálního zabezpečení horníků), Paris;

d)  systém pro námořníky:

Établissement national des invalides de la marine (Národní ústav pro zdravotně postižené námořníky), Paris.

B.  Systém pro osoby samostatně výdělečně činné:

a)  systém pro samostatně výdělečně činné osoby nepůsobící v zemědělství:

Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, Saint-Denis (Národní fond pojištění v nemoci a mateřství pro osoby samostatně výdělečně činné nepůsobící v zemědělství), Saint-Denis;

b)  zemědělský systém:

Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Ústřední zemědělský vzájemný podpůrný fond), Paris,

Caisse centrale des mutuelles agricoles (Ústřední zemědělský vzájemný podpůrný fond), Paris,

Fédération française des sociétés d'assurance (Ramex et Gamex) (Francouzská federace pojišťovacích společností),

Fédération nationale de la mutualité française (Národní federace francouzských podpůrných sdružení).

2.  Pro účely článku 96 prováděcího nařízení:

a)  obecný systém:

Caisse nationale de l'assurance maladie (Národní fond nemocenského pojištění), Paris;

b)  zemědělský systém:

Caisse de mutualité sociale agricole (Zemědělský vzájemný podpůrný fond sociálního zabezpečení);

c)  hornický systém:

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Národní nezávislý fond sociálního zabezpečení horníků), Paris;

d)  systém pro námořníky:

Établissement national des invalides de la marine (Národní ústav pro zdravotně postižené námořníky), Paris.

3.  Ostatními příslušnými institucemi jsou ty vymezené francouzskými právními předpisy, jmenovitě:

I.  METROPOLITNÍ FRANCIE

A.  Systém pro zaměstnané osoby:

a)  obecný systém:

 

i)  nemoc, mateřství, úmrtí (pohřebné):

Caisse primaire d'assurance maladie (místní fond nemocenského pojištění),

ii)  invalidita:

 

aa)  obecně, s výjimkou Paříže a pařížského regionu:

Caisse primaire d'assurance maladie (místní fond nemocenského pojištění),

pro Paříž a pařížský region:

Caisse régionale d'assurance maladie (regionální fond nemocenského pojištění), Paris;

bb)  zvláštní systém stanovený v článcích L 365 a L 382 zákoníku sociálního zabezpečení:

Caisse régionale d'assurance maladie (regionální fond nemocenského pojištění), Strasbourg;

iii)  stáří:

 

aa)  obecně, s výjimkou Paříže a pařížského regionu:

Caisse régionale d'assurance maladie (branche vieillesse) (regionální fond nemocenského pojištění (oddíl starobní pojištění);

pro Paříž a pařížský region:

Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (regionální fond starobního pojištění zaměstnanců), Paris;

bb)  zvláštní systém stanovený v článcích L 365 a L 382 zákoníku sociálního zabezpečení:

Caisse régionale d'assurance vieillesse (regionální fond starobního pojištění), Strasbourg

 

nebo

 

Caisse régionale d'assurance maladie (regionální fond nemocenského pojištění), Strasbourg;

iv)  pracovní úrazy:

 

aa)  dočasná neschopnost:

Caisse primaire d'assurance maladie (místní fond nemocenského pojištění);

bb)  trvalá neschopnost:

 

— důchody:

 

— úrazy po 31. 12. 1946:

Caisse primaire d'assurance maladie (Místní fond nemocenského pojištění),

— úrazy před 1. 1. 1947:

zaměstnavatel nebo pojišťovatel;

— zvýšení důchodů:

 

— úrazy po 31. 12. 1946:

Caisse primaire d'assurance maladie (Místní fond nemocenského pojištění),

— úrazy před 1. 1. 1947:

Caisse des dépôts et consignations (Depozitní pokladna);

v)  rodinné dávky:

Caisse d'allocations familiales (Fond rodinných přídavků);

vi)  nezaměstnanost:

 

— pro registraci osob ucházejících se o práci:

místní úřad práce v místě bydliště dotyčné osoby,

— pro vydání formulářů E 301, E 302, E 303:

Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), 90, rue Baudin F 92537 Levallois-Perret;

b)  zemědělský systém:

 

i)  nemoci, mateřství, úmrtí (pohřebné), rodinné dávky:

Caisse de mutualité sociale agricole (Zemědělský vzájemný podpůrný fond sociálního zabezpečení),

ii)  pojištění v invaliditě a ve stáří a vdovské dávky:

Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Ústřední zemědělský vzájemný podpůrný fond), Paris,

iii)  pracovní úrazy:

 

aa)  obecně:

—  zaměstnavatel nebo pojišťovatel jednající namísto něj, pro úrazy přede dnem 1. července 1973,

—  Caisse de mutualité sociale agricole (Zemědělský vzájemný podpůrný fond sociálního zabezpečení), pro úrazy po 30. červnu 1973;

bb)  pro zvýšení důchodu:

Caisse des dépôts et consignations (Depozitní pokladna), Arcueil (94), pro úrazy před 1. červencem 1973,

Caisse de mutualité sociale agricole (Zemědělský vzájemný podpůrný fond sociálního zabezpečení), pro úrazy po 30. červnu 1973;

iv)  nezaměstnanost:

 

— pro registraci osob ucházejících se o práci:

místní úřad práce v místě bydliště dotyčné osoby,

— pro vydání formulářů E 301, E 302, E 303:

Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), 90, rue Baudin F 92537 Levallois-Perret;

c)  hornický systém:

 

i)  nemoc, mateřství, úmrtí (pohřebné):

Société de secours minière (Hornická podpůrná společnost),

ii)  invalidita, stáří, úmrtí (důchody):

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Národní nezávislý fond sociálního zabezpečení horníků), Paris,

iii)  pracovní úrazy:

 

aa)  dočasná neschopnost:

Société de secours minière (Hornická podpůrná společnost);

bb)  trvalá neschopnost:

 

— důchody:

 

— úrazy po 31. 12. 1946:

Union régionale des sociétés de secours minières (Regionální unie hornických podpůrných společností),

— úrazy před 1. 1. 1947:

zaměstnavatel nebo pojišťovatel jednající na jeho místě;

— zvýšení důchodů:

 

— úrazy po 31. 12. 1946:

Union régionale des sociétés de secours minières (Regionální unie hornických podpůrných společností),

— úrazy před 1. 1. 1947:

Caisse des dépôts et consignations (Depozitní pokladna);

iv)  rodinné dávky:

Union régionale des sociétés de secours minières (Regionální unie hornických podpůrných společností);

v)  nezaměstnanost:

 

— pro registraci osob ucházejících se o práci:

místní úřad práce v místě bydliště dotyčné osoby,

— pro vydání formulářů E 301, E 302, E 303:

Agence nationale pour l'emploi (service spécialisé pour la sécurité sociale des travailleurs migrants) (Národní agentura zaměstnanosti (zvláštní oddělení pro sociální zabezpečení pro migrující pracovníky), 9, rue Sextius Michel, F-75015 Paris;

d)  systém pro námořníky:

 

i)  nemoc, mateřství, invalidita, pracovní úrazy, úmrtí (pohřebné) a důchody pro pozůstalé po zdravotně postižených osobách nebo osobách, které utrpěly pracovní úraz:

Section Caisse générale de prévoyance des marins du quartier des affaires maritimes (Obecný fond sociální péče pro námořníky, sekce odboru pro námořní záležitosti),

ii)  stáří, úmrtí (důchody):

Section „Caisse de retraite des marins“ du quartier des affaires maritimes (Námořnický penzijní fond, sekce odboru pro námořní záležitosti),

iii)  rodinné dávky:

Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce (Národní fond rodinných přídavků pro námořníky) neboCaisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime (Národní fond rodinných přídavků pro průmysl námořního rybolovu, podle okolností),

iv)  nezaměstnanost:

 

— pro registraci osob ucházejících se o práci:

místní úřad práce v místě bydliště nebo obvyklý přístav naloděníBureau central de la main d'œuvre maritime (Ústřední úřad pro námořníky),

— pro vydání formulářů E 301, E 302, E 303:

Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), 90, rue Baudin F 92537 Levallois-Perret;

▼M3

e)  zvláštní systém pro úředníky

(invalidita, stáří, pracovní úrazy a nemoci z povolání):

i)  státní úředníci:

Service des pensions du ministère chargé du budget (oddělení důchodového zabezpečení při ministerstvu odpovědném za rozpočet),

ii)  úředníci územních správních celků nebo při státních zdravotnických zařízeních:

Caisse des dépôts et consignations (Depozitní pokladna), Bordeaux centre.

▼B

B.  Systém pro osoby samostatně výdělečně činné:

a)  systém pro zaměstnané osoby nepůsobící v zemědělství:

 

i)  nemoc, mateřství:

Caisse mutuelle régionale (Regionální vzájemný podpůrný fond),

ii)  stáří:

 

aa)  systém pro řemeslníky:

—  Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) (Národní fond nezávislého starobního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné v řemeslech), Paris,

—  Caisses de base professionelles ou interprofessionelles (místní profesní fondy nebo fondy pro více profesí);

bb)  systém pro výrobce a obchodníky:

—  Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Národní fond nezávislého starobního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné ve výrobě a obchodě),

—  Caisses de base professionelles ou interprofessionelles (místní profesní fondy nebo fondy pro více profesí);

cc)  systém pro svobodná povolání

Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles (Národní fond starobního pojištění pro svobodná povolání — profesní odvětví);

dd)  systém pro právníky:

Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (Národní fond pro francouzskou advokátní komoru);

b)  zemědělský systém:

 

i)  nemoc, mateřství, invalidita:

Organisme assureur habilité auprès duquel le travailleur non salarié agricole est affilié (zmocněný pojišťovací subjekt, u kterého je osoba samostatně výdělečně činná působící v zemědělství pojištěna),

ii)  starobní pojištění a dávky pro pozůstalého manžela (manželku):

Caisse de mutualité sociale agricole (Zemědělský vzájemný podpůrný fond sociálního zabezpečení),

iii)  nepracovní úrazy, pracovní úrazy a nemoci z povolání:

—  Organisme agréé auprès duquel le travailleur non salarié agricole est affilié (schválený subjekt, u kterého je osoba samostatně výdělečně činná působící v zemědělství pojištěna),

—  Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (Národní fond pro francouzskou advokátní komoru); pro departmenty Moselle, Bas-Rhin a Haut-Rhin:Caisse d'assurance accidents agricoles (Pojišťovna úrazů v zemědělství).

II.  ZÁMOŘSKÉ DEPARTEMENTY

A.  Systém pro zaměstnané osoby (všechny systémy s výjimkou hornického systému a všechny pojistné události s výjimkou rodinných dávek):

i)  obecně:

Caisse générale de sécurité sociale (Obecný fond sociálního zabezpečení),

ii)  pro zvýšení důchodů vztahujících se k pracovním úrazům, ke kterým došlo v zámořských departmentech před 1. 1. 1952:

Direction départementale de l'enregistrement (Departementální ředitelství departmentu pro registraci),

▼M3

iii)  zvláštní systém pro úředníky

(invalidita, stáří, pracovní úrazy a nemoci z povolání):

aa)  státní úředníci:

Service des pensions du ministère chargé du budget (oddělení důchodového zabezpečení při ministerstvu odpovědném za rozpočet)

bb)  úředníci územních správních celků nebo při státních zdravotnických zařízeních:

Caisse des dépôts et consignations (Depozitní pokladna), Bordeaux centre.

▼B

B.  Systém pro osoby samostatně výdělečně činné:

i)  nemoc, mateřství:

Caisse mutuelle régionale (Regionální vzájemný podpůrný fond),

ii)  stáří:

 

— systém pro řemeslníky:

Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) (Národní fond nezávislého starobního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné v řemeslech),

— systém pro výrobce a obchodníky:

Caisse interprofessionelles d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'Algérie et d'outre-mer (Cavicorg) (Smíšený průmyslový fond starobního pojištění pro výrobce a obchodníky v Alžírsku a zámoří),

— systém pro svobodná povolání

Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles (Národní fond starobního pojištění pro svobodná povolání — skupiny povolání),

— systém pro právníky:

Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (Národní fond pro francouzskou advokátní komoru).

C.  Rodinné dávky:

Caisse d'allocations familiales (Fond pro rodinné přídavky).

D.  Systém pro námořníky:

i)  všechny případy, s výjimkou starobních a rodinných dávek:

Section „Caisse générale de prévoyance des marins“ du quartier des affaires maritimes (Obecný fond sociální péče pro námořníky, sekce odboru pro námořní záležitosti),

ii)  stáří:

Section „Caisse de retraite des marins“ du quartier des affaires maritimes (Námořnický penzijní fond, sekce odboru pro námořní záležitosti),

iii)  rodinné dávky:

Caisse d'allocations familiales (Fond pro rodinné přídavky).

▼M15

J.   IRSKO▼M16

1.  Věcné dávky:

— Health Service Executive (zdravotní správa) Dublin-Mid Leinster, Tullamore, Co. Offaly,

— Health Service Executive (zdravotní správa) Dublin-North East, Kells, Co. Meath,

— Health Service Executive (zdravotní správa) South, Cork,

— Health Service Executive (zdravotní správa) West, Galway.

▼M9

2.  Peněžité dávky:

a)  dávky v nezaměstnanosti:

Department of Social and Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí);

b)  stáří a úmrtí (důchody):

Department of Social and Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí);

c)  rodinné dávky:

Department of Social and Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí);

d)  dávky v invaliditě a dávky v mateřství:

Department of Social and Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí);

e)  ostatní peněžité dávky:

Department of Social and Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí).

▼M15

K.   ITÁLIE

▼M111.  Nemoc (včetně tuberkulózy) a mateřství:

A.  Zaměstnané osoby:

a)  věcné dávky:

 

i)  obecně:

ASL (příslušný místní zdravotní orgán, u kterého je dotyčná osoba pojištěna),

Regione (Oblast),

ii)  pro určité kategorie úředníků, osob zaměstnaných v soukromém sektoru a osob v podobném postavení, pro důchodce a jejich rodinné příslušníky:

SSN – MIN SALUTE (Státní zdravotní systém – ministerstvo zdravotnictví), Roma,

Regione (Oblast),

iii)  pro námořníky a členy civilních leteckých posádek:

SSN – MIN SALUTE (Státní zdravotní systém – ministerstvo zdravotnictví) (příslušný zdravotní úřad v dané oblasti pro obchodní loďstvo nebo civilní letectví),

Regione (Oblast);

b)  peněžité dávky:

 

i)  obecně:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady,

ii)  pro námořníky a členy civilních leteckých posádek:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – ústav sociální péče v námořní oblasti);

c)  potvrzení týkající se dob pojištění:

 

i)  obecně:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady,

ii)  pro námořníky a členy civilních leteckých posádek:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – ústav sociální péče v námořní oblasti).

B.  Osoby samostatně výdělečně činné:

a)  věcné dávky:

ASL (příslušný místní zdravotní orgán, u kterého je dotyčná osoba pojištěna),

Regione (Oblast).

2.  Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

A.  Zaměstnané osoby:

a)  věcné dávky:

 

i)  obecně:

ASL (příslušný místní zdravotní orgán, u kterého je dotyčná osoba pojištěna),

Regione (Oblast),

ii)  pro námořníky a členy civilních leteckých posádek:

SSN – MIN SALUTE (Státní zdravotní systém – ministerstvo zdravotnictví) (příslušný zdravotní úřad v dané oblasti pro obchodní loďstvo nebo civilní letectví),

Regione (Oblast);

b)  protézy a hlavní přístroje, zdravotně-právní dávky a související prohlídky a osvědčení:

 

i)  obecně:

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národní ústav pro pojištění proti pracovním úrazům), oblastní úřady,

ii)  pro námořníky a členy civilních leteckých posádek:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – ústav sociální péče v námořní oblasti);

c)  peněžité dávky:

 

i)  obecně:

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národní ústav pro pojištění proti pracovním úrazům), oblastní úřady,

ii)  pro námořníky a členy civilních leteckých posádek:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – ústav sociální péče v námořní oblasti),

iii)  popřípadě také pro pracovníky v zemědělství a v lesnictví:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli (Národní úřad sociální péče a pomoci pro zemědělské pracovníky).

B.  Osoby samostatně výdělečně činné (pouze pro zdravotníky – rentgenology):

a)  věcné dávky:

ASL (příslušný místní zdravotní orgán, u kterého je dotyčná osoba pojištěna),

Regione (Oblast);

b)  protézy a hlavní přístroje, zdravotně-právní dávky a související prohlídky a osvědčení:

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národní ústav pro pojištění proti pracovním úrazům), oblastní úřady;

c)  peněžité dávky:

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národní ústav pro pojištění proti pracovním úrazům), oblastní úřady.

3.  Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody:

▼M13

A.  Zaměstnané osoby:

a)  obecně:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady;

b)  pro pracovníky v zábavním průmyslu:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Národní úřad sociální péče a pomoci pro pracovníky zábavního průmyslu), Roma;

c)  pro novináře:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti Italiani „Giovanni Amendola“ (Národní ústav sociální péče pro italské novináře Giovanni Amendoly), Roma.

▼M16

B.  Osoby samostatně výdělečně činné:

a)  pro lékaře:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Národní úřad sociální péče a pomoci pro lékaře);

b)  pro lékárníky:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Národní úřad sociální péče a pomoci pro lékárníky);

c)  pro veterinární lékaře:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Národní úřad sociální péče a pomoci pro veterinární lékaře);

d)  pro ošetřovatele, pomocné zdravotní pracovníky a dětské ošetřovatele:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAP) (Národní úřad sociální péče a pomoci pro ošetřovatele);

e)  pro inženýry a architekty:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;

f)  pro geometry:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti;

g)  pro právní zástupce a právníky:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;

h)  pro ekonomy:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Národní fond sociální péče a pomoci pro ekonomy);

i)  pro účetní:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Národní fond sociální péče a pomoci pro účetní);

j)  pro experty v oblasti zaměstnanosti:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro (Národní úřad sociální péče a pomoci pro experty v oblasti zaměstnanosti);

k)  pro notáře:

Cassa nazionale del notariato (Národní fond pro notáře);

l)  pro celníky:

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzia (FASC);

m)  pro biology:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;

n)  pro zemědělské techniky a vědce:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura;

o)  pro obchodní zástupce:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio;

p)  pro průmyslové techniky:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;

q)  pro pojistné techniky, chemiky, agronomy, lesníky a geology:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi;

r)  pro psychology:

Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (Národní úřad sociální péče a pomoci pro psychology);

s)  pro novináře:

Istituto Nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani (Národní úřad sociální péče a pomoci pro italské novináře);

t)  pro samostatně výdělečně činné osoby v oblasti zemědělství, řemesel a obchodu:

Istituto Nazionale della previdenza sociale – sedi provinciali (Národní úřad sociálního zabezpečení, INPS – regionální pobočky).

▼M11

4.  Pohřebné:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady.

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národní ústav pro pojištění proti pracovním úrazům), oblastní úřady.

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Ústav sociální péče v námořní oblasti).

5.  Nezaměstnanost (pro zaměstnané osoby):

a)  obecně:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady;

b)  pro novináře:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani „G. Amendola“ (Národní ústav sociální péče pro italské novináře G. Amendoly), Roma.

6.  Rodinné přídavky (zaměstnané osoby):

a)  obecně:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady;

b)  pro novináře:

Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani „G. Amendola“ (Národní ústav sociální péče pro italské novináře G. Amendoly), Roma.

7.  Důchody pro úředníky:

INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche) (Národní ústav sociální péče pro osoby odkázané na veřejnou správu), Roma.

▼M15

L.   KYPR

▼M131.  Věcné dávky:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, (Ministerstvo zdravotnictví, Nicosia).

2.  Peněžité dávky:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Odbor služeb sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění, Nicosia).

3.  Rodinné dávky:

Υπηρεσίες Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Útvar grantů a dávek, Ministerstvo financí), Nicosia.

▼M15

M.   LOTYŠSKO

▼M13Příslušnost institucí se řídí ustanoveními lotyšských právních předpisů, pokud není dále stanoveno jinak.

 

1.  Ve všech případech s výjimkou věcných dávek zdravotní péče:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agentura státního sociálního pojištění, Riga).

2.  Věcné dávky zdravotní péče:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Agentura státního povinného zdravotního pojištění, Riga).

▼M15

N.   LITVA

▼A11.  Nemoc a mateřství:

a)  nemoc:

 

i)  věcné dávky:

Valstybinė ligonių kasa (Státní nemocenský fond), Vilnius;

ii)  peněžité dávky:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění);

b)  mateřství:

 

i)  věcné dávky:

Valstybinė ligonių kasa (Státní nemocenský fond), Vilnius;

ii)  peněžité dávky:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

2.  Invalidita:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

3.  Stáří, úmrtí (důchody):

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

4.  Pracovní úrazy, nemoci z povolání:

a)  věcné dávky:

Valstybinė ligonių kasa (Státní nemocenský fond), Vilnius;

b)  peněžité dávky:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

5.  Pohřebné:

Savivaldybių socialinės paramos skyriai (místní odbory sociální pomoci).

▼M11

6.  Nezaměstnanost:

Lietuvos darbo birža (Litevský úřad pro trh práce).

▼A1

7.  Rodinné dávky:

Savivaldybių socialinės paramos skyriai (místní odbory sociální pomoci).

▼M15

O.   LUCEMBURSKO

▼B1.  Nemoc a mateřství:

a)  věcné dávky:

Caisse de maladie compétente et/ou union des caisses de maladie (příslušná nemocenská pokladna a/nebo sdružení nemocenských pokladen);

b)  peněžité dávky:

Caisse de maladie compétente (příslušná nemocenská pokladna).

2.  Invalidita, stáří a úmrtí (důchody):

a)  pro dělníky:

Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg (Pojišťovna ve stáří a v invaliditě), Luxembourg;

b)  pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné:

Caisse de pension des employés privés, Luxembourg (Penzijní fond pro zaměstnance v soukromém sektoru) Luxembourg;

c)  pro osoby samostatně výdělečně činné působící v řemeslech, obchodě nebo ve výrobě:

Caisse de pension des artisans, des commerçants et des industriels, Luxembourg (Penzijní fond pro řemeslníky, obchodníky a výrobce), Luxembourg;

d)  pro osoby samostatně výdělečně činné v zemědělství:

Caisse de pension agricole, Luxembourg (Zemědělský penzijní fond), Luxembourg;

▼M3

e)  pro zvláštní systémy veřejného sektoru:

Příslušná instituce v oblasti důchodového pojištění.

▼B

3.  Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

a)  pro zaměstnané a samostatně výdělečně činné osoby působící v zemědělství a v lesním hospodářství:

Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, Luxembourg (Sdružení úrazového pojištění, oddělení zemědělství a lesnictví), Luxembourg;

b)  pro všechny ostatní případy pojištění na povinném nebo dobrovolném základě:

Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg (Sdružení úrazového pojištění, oddělení průmyslu), Luxembourg.

4.  Nezaměstnanost:

Administration de l'emploi (Úřad zaměstnanosti), Luxembourg.

5.  Rodinné dávky:

Caisse nationale des prestations familiales (Národní fond rodinných dávek), Luxembourg.

6.  Pohřebné:

pro účely článku 66 nařízení:

Union des caisses de maladie (sdružení nemocenských pokladen), Luxembourg.

▼M15

P.   MAĎARSKO

▼A11.  Nemoc a mateřství:

věcné dávky a peněžité dávky:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest.

2.  Invalidita:

a)  věcné dávky:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest;

b)  peněžité dávky:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest.

3.  Stáří, úmrtí (důchody):

a)  starobní důchod - systém sociálního pojištění:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest;

b)  starobní důchod - soukromý systém:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Úřad státního finančního dohledu), Budapest;

c)  pozůstalostní důchody:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest;

d)  nepříspěvkové dávky ve stáří:

Illetékes helyi önkormányzat (příslušný orgán místní správy).

4.  Pracovní úrazy, nemoci z povolání:

a)  věcné dávky:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest;

b)  peněžité dávky - pracovní úrazy:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest;

c)  ostatní peněžité dávky:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest.

5.  Nezaměstnanost:

Peněžité dávky:

Foglalkoztatási Hivatal (Úřad práce), Budapest.

▼M13

6.  Rodinné dávky:

Peněžité dávky:

1.  Magyar Államkincstár (Maďarská státní pokladna);

2.  Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění).

▼M15

Q.   MALTA

▼A11.  Peněžité dávky:

Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Odbor sociálního zabezpečení), Valletta.

2.  Věcné dávky:

Diviżjoni tas-Saħħa (Sekce zdravotnictví), Valletta.

▼M15

R.   NIZOZEMSKO▼M16

1.  Nemoc a mateřství:

a)  věcné dávky:

— pro osoby, které jsou podle článku 2 zákona o zdravotním pojištění povinny uzavřít pojištění u zdravotní pojišťovny: zdravotní pojišťovna, u které dotčená osoba uzavřela zdravotní pojištění ve smyslu zákona o zdravotním pojištění, nebo

— pro osoby nezahrnuté do kategorie v předchozí odrážce, které bydlí v zahraničí a které mají při uplatňování nařízení nebo podle Dohody o EHP nebo Dohody se Švýcarskem o volném pohybu osob nárok na zdravotní péči v zemi svého bydliště podle právních předpisů Nizozemska:

— 

1.  pro evidenci a výběr zákonných příspěvků: College voor zorgverzekeringen in Diemen, nebo

2.  pro zdravotní péči: Agis Zorgverzekeringen, Amersfoort;

b)  peněžité dávky:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Správní ústav pro pojištění zaměstnanců), Amsterdam;

c)  dávky zdravotní péče:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht.

▼B

2.  Invalidita:

a)  pokud nárok na dávky existuje mimo rámec nařízení, pouze podle nizozemských právních předpisů:

 

▼M9

i)  pro zaměstnané osoby:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Správní ústav pro pojištění zaměstnanců), Amsterdam,

ii)  pro osoby samostatně výdělečně činné:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Správní ústav pro pojištění zaměstnanců), Amsterdam;

b)  v ostatních případech:

 

pro zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Správní ústav pro pojištění zaměstnanců), Amsterdam.

▼B

3.  Stáří a úmrtí (důchody):

a)  obecný systém:

Sociale Verzekeringsbank (Sociální pojišťovna), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen;

b)  pro horníky:

Algemeen Mijnwerkersfonds (Hornický obecný fond), Heerlen.

▼M9

4.  Nezaměstnanost:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Správní ústav pro pojištění zaměstnanců), Amsterdam.

▼M18

5.  Rodinné dávky:

Obecný zákon o přídavcích na děti (Algemene Kinderbijslagwet) a právní předpisy upravující příspěvky na péči o tělesně postižené děti žijící doma z roku 2000 (Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, TOG):

a)  pokud má osoba mající nárok na dávky bydliště v Nizozemsku:

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (okresní úřad Instituce sociálního zabezpečení), v místě, kde má příslušná osoba bydliště;

b)  pokud má osoba mající nárok na dávky bydliště mimo Nizozemsko, ale její zaměstnavatel má bydliště nebo je usazen v Nizozemsku:

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (okresní úřad Instituce sociálního zabezpečení), v místě, kde má zaměstnavatel sídlo nebo je usazen;

c)  v ostatních případech:

Sociale Verzekeringsbank (Sociální pojišťovna), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen

Zákon o péči o dítě (Wet Kinderopvang) a zákon o rozpočtu souvisejícím s dětmi (Wet op het kindgebonden budget):

Belastingsdienst/Toeslagen (finanční úřad – útvar dávek), Utrecht.

▼B

6.  Nemoci z povolání, na které se vztahují ustanovení čl. 57 odst. 5 nařízení:

pro účely čl. 57 odst. 5 nařízení:

 

a)  pokud jsou dávky poskytovány s účinností ode dne před 1. červencem 1967:

Sociale Verzekeringsbank (Sociální pojišťovna), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen;

▼M9

b)  pokud je dávka poskytována s účinností ode dne po 30. červnu 1967:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Správní ústav pro pojištění zaměstnanců), Amsterdam.

▼M15

S.   RAKOUSKO

▼BPříslušnost rakouských institucí se řídí rakouskými právními předpisy, není-li dále stanoveno jinak:

 

1.  Nemocenské pojištění:

a)  pokud dotyčná osoba má bydliště na území jiného členského státu aGebietskrankenkasse (oblastní nemocenská pokladna) je příslušná k pojištění a podle rakouských právních předpisů nemůže být o místní příslušnosti rozhodnuto, místní příslušnost se určí takto:

— Gebietskrankenkasse (oblastní nemocenská pokladna) příslušná pro poslední zaměstnání v Rakousku nebo

— Gebietskrankenkasse (oblastní nemocenská pokladna) příslušná pro poslední bydliště v Rakousku nebo

— jestliže neměla zaměstnání, u kterého bylaGebietskrankenkasse (oblastní nemocenská pokladna) příslušná, nebo neměla bydliště v Rakousku, je příslušnáWiener Gebietskrankenkasse (Vídeňská oblastní nemocenská pokladna), Wien;

b)  pro účely oddílu 5 kapitoly 1 části III nařízení v souvislosti s článkem 95 prováděcího nařízení ve vztahu k náhradám nákladů na dávky osobám majícím nárok na důchod podle spolkového zákona ze dne 9. září 1955 o všeobecném sociálním pojištění (ASVG):

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hlavní svaz rakouských sociálních pojišťoven), Wien. Náhrada nákladů se uskuteční z příspěvků na nemocenské pojištění důchodců pobíraných uvedeným hlavním svazem.

2.  Důchodové pojištění:

a)  při určení instituce příslušné pro vyplácení dávky se vezmou v úvahu pouze doby pojištění podle rakouských právních předpisů;

 

▼M13

b)  pro účely čl. 45 odst. 6 nařízení, jestliže nebyla získána žádná příspěvková doba v Rakousku, a pro přihlédnutí k dobám vojenské a civilní služby a dobám péče o dítě, kterým nepředcházely nebo po nichž nenásledovaly doby pojištění v Rakousku:

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Důchodová pojišťovna pro zaměstnance), Wien.

▼B

3.  Pojištění pro případ nezaměstnanosti

a)  pro nahlášení nezaměstnanosti:

Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (regionální úřadovny služeb trhu práce) příslušný pro místo bydliště nebo místo pobytu dotyčné osoby;

b)  pro vydání formulářů E 301, E 302 a E 303:

Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (regionální úřad služeb trhu práce) příslušný pro místo zaměstnání dotyčné osoby.

▼M13

4.  Rodinné dávky:

a)  rodinné dávky s výjimkou Kinderbetreuungsgeld (přídavku na domácí péči o dítě):

Finanzamt (finanční úřad);

b)  kinderbetreuungsgeld (přídavek na domácí péči o dítě):

nemocenský pojišťovací ústav, u něhož žadatel je nebo byl naposledy pojištěn, v ostatních případech Gebietskrankenkasse (oblastní nemocenská pokladna), u níž byla žádost podána.

▼M15

T.   POLSKO

▼A11.  Nemoc a mateřství:

▼M11

a)  věcné dávky:

Narodowy Fundusz Zdrowia (Státní zdravotní fond), Warszawa;

▼A1

b)  peněžité dávky:

i)  zaměstnavatelé odpovědní za výplatu dávek;

ii)  zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle sídla zaměstnavatele pojištěnce nebo osoby samostatně výdělečně činné po dobu trvání pojištění a zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu pojištěnce po skončení pojištění;

iii)  oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa pojištění zemědělce.

2.  Invalidita, stáří a úmrtí (důchody):

▼M17

a)  pro osoby, jež byly v poslední době zaměstnanci či osobami samostatně výdělečně činnými, s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců, a pro vojáky z povolání a příslušníky jednotlivých útvarů, jimž skončilo období výkonu služby jiné, než jak je uvedeno v písm. c) podbodech i) a ii), v písm. d) podbodech i) a ii), jakož i v písm. e) podbodech i) a ii):

1.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Łódź – pro osoby, jež získaly:

a)  výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Španělska, Portugalska, Itálie, Řecka, Kypru či Malty;

b)  polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Španělska, Portugalska, Itálie, Řecka, Kypru či Malty.

2.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Nowy Sącz – pro osoby, jež získaly:

a)  výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Rakouska, České republiky, Maďarska, Slovenska, Slovinska či Švýcarska;

b)  polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Rakouska, České republiky, Maďarska, Slovenska, Slovinska či Švýcarska.

3.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Opole – pro osoby, jež získaly:

a)  výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Německa;

b)  polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Německa.

4.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka Szczecin – pro osoby, jež získaly:

a)  výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Dánska, Finska, Švédska, Litvy, Lotyšska či Estonska;

b)  polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Dánska, Finska, Švédska, Litvy, Lotyšska či Estonska.

5.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (pobočka I ve Varšavě – Ústřední kancelář pro mezinárodní dohody) – pro osoby, jež získaly:

a)  výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Belgie, Bulharska, Francie, Irska, Lucemburska, Nizozemska, Rumunska či Spojeného království;

b)  polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Belgie, Bulharska, Francie, Irska, Lucemburska, Nizozemska, Rumunska či Spojeného království.

b)  pro osoby, jež byly v poslední době samostatně hospodařícími zemědělci a jimž neskončilo období výkonu služby uvedené v písm. c) podbodech i) a ii), v písm. d) podbodech i) a ii), jakož i v písm. e) podbodech i) a ii):

1.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – oblastní pobočka ve Varšavě – pro osoby, jež získaly:

a)  výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Rakouska, Dánska, Finska či Švédska;

b)  polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Rakouska, Dánska, Finska či Švédska.

2.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – oblastní pobočka: Tomaszów Mazowiecki – pro osoby, jež získaly:

a)  výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Španělska, Itálie či Portugalska;

b)  polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Španělska, Itálie či Portugalska.

3.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – oblastní pobočka v Częstochowé – pro osoby, jež získaly:

a)  výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Francie, Belgie, Lucemburska, Nizozemska či Švýcarska;

b)  polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Francie, Belgie, Lucemburska, Nizozemska či Švýcarska.

4.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – oblastní pobočka: Nowy Sącz – pro osoby, jež získaly:

a)  výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území České republiky, Estonska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Slovinska, Slovenska, Bulharska či Rumunska;

b)  polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území České republiky, Estonska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Slovinska, Slovenska, Bulharska či Rumunska.

5.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – oblastní pobočka v Poznańi – pro osoby, jež získaly:

a)  výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Spojeného království, Irska, Řecka, Malty či Kypru;

b)  polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Spojeného království, Irska, Řecka, Malty či Kypru.

6.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – oblastní pobočka: Ostrów Wielkopolski – pro osoby, jež získaly:

a)  výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Německa;

b)  polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Německa;

c)  pro vojáky z povolání, příslušníky vojenské kontrarozvědky a příslušníky vojenské zpravodajské služby:

 

i)  v případě invalidního důchodu, pokud jako poslední předcházelo období vojenské služby, ve funkci příslušníka vojenské kontrarozvědky či příslušníka vojenské zpravodajské služby,

 

ii)  v případě starobního důchodu, pokud období výkonu služby uvedené v písmenech c) až e) představuje celkem alespoň:

10 let v případě osob, u nichž došlo k ukončení výkonu služby před 1. lednem 1983, nebo

15 let v případě osob, u nichž došlo k ukončení výkonu služby po 31. prosinci 1982,

iii)  v případě pozůstalostního důchodu, je-li splněna podmínka písm. c) podbodu i) nebo ii):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský penzijní úřad ve Varšavě);

d)  pro příslušníky policie, Úřadu na ochranu státu, vnitřní rozvědky, zahraniční rozvědky (veřejných bezpečnostních složek), Ústředního protikorupčního úřadu, pohraniční stráže, Bezpečnostního úřadu vlády a Národního hasičského sboru:

 

i)  v případě invalidního důchodu, pokud jako poslední předcházelo období služby v jednom z uvedených útvarů,

 

ii)  v případě starobního důchodu, pokud období výkonu služby uvedené v písmenech c) až e) představuje celkem alespoň:

10 let v případě osob, u nichž došlo k ukončení výkonu služby před 1. dubnem 1983, nebo

15 let v případě osob, u nichž došlo k ukončení výkonu služby po 31. březnu 1983,

iii)  v případě pozůstalostního důchodu, je-li splněna podmínka písm. d) podbodu i) nebo ii):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Penzijní úřad ministerstva vnitřních věcí a správy ve Varšavě);

▼M11

e)  pro příslušníky vězeňské služby:

 

i)  v případě invalidního důchodu, pokud jako poslední předcházelo období takovéto služby,

 

ii)  v případě starobního důchodu, pokud období výkonu služby uvedené v písmenech c) až e) představuje celkem alespoň:

10 let v případě osob, u nichž došlo k ukončení výkonu služby před 1. dubnem 1983, nebo

15 let v případě osob, u nichž došlo k ukončení výkonu služby po 31. březnu 1983,

iii)  v případě pozůstalostního důchodu, je-li splněna podmínka písm. e) podbodu i) nebo ii):

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Penzijní úřad vězeňské služby ve Varšavě);

▼A1

f)  pro soudce a státní zástupce:

specializované útvary Ministerstva spravedlnosti.

3.  Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

▼M13

a)  věcné dávky:

Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa (Státní zdravotní fond, Warszawa);

▼A1

b)  peněžité dávky:

 

i)  pro případ nemoci:

— zaměstnavatelé odpovědní za výplatu dávek;

— zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle úředního sídla zaměstnavatele pojištěnce nebo osoby samostatně výdělečně činné po dobu trvání pojištění a zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu pojištěnce po skončení pojištění;

— oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa pojištění zemědělce;

▼M17

ii)  invalidita nebo smrt hlavního živitele:

 

—  pro osoby, které byly v době pojistné události zaměstnané nebo samostatně výdělečně činné (s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců), a pro osoby, které byly v době pojistné události nezaměstnanými absolventy škol účastnícími se školení nebo stáže:

složky Instituce sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bodě 2 písm. a),

—  pro osoby, které byly v době pojistné události samostatně hospodařícími zemědělci:

složky Zemědělského fondu sociálního zabezpečení (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v bodě 2 písm. b),

—  pro vojáky z povolání a příslušníky jednotlivých útvarů uvedených v bodě 2 písm. c), došlo-li k pojistné události během období výkonu vojenské služby nebo služby v jednom z útvarů uvedených v bodě 2 písm. c):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský penzijní úřad ve Varšavě),

—  pro příslušníky jednotlivých útvarů uvedených v bodě 2 písm. d), došlo-li k pojistné události během období výkonu služby v jednom z útvarů uvedených v bodě 2 písm. d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Penzijní úřad ministerstva vnitřních věcí a správy ve Varšavě),

—  pro příslušníky vězeňské služby, došlo-li k pojistné události během období výkonu takovéto služby:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Penzijní úřad vězeňské služby ve Varšavě),

—  pro soudce a státní zástupce:

specializované útvary ministerstva spravedlnosti.

▼A1

4.  Pohřebné:

a)  pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné (s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců) a pro nezaměstnané s nárokem na podporu v nezaměstnanosti:

zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle místa bydliště;

b)  pro samostatně hospodařící zemědělce:

oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa pojištění zemědělce;

▼M13

c)  pro vojáky z povolání:

specializované útvary Ministerstva národní obrany;

d)  pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní rozvědky a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády:

specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy;

e)  pro příslušníky vězeňské služby:

specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

▼A1

f)  pro soudce a státní zástupce:

specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

▼M17

g)  pro důchodce:

— s nárokem na dávky ze systému sociálního pojištění pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců:

— složky Instituce sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bodě 2 písm. a),

— s nárokem na dávky ze systému sociálního pojištění pro zemědělce:

— složky Zemědělského fondu sociálního zabezpečení (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v bodě 2 písm. b),

— s nárokem na dávky ze systému penzijního zabezpečení pro vojáky z povolání nebo ze systému penzijního zabezpečení pro příslušníky jednotlivých útvarů uvedených v bodě 2 písm. c):

— Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský penzijní úřad ve Varšavě),

— s nárokem na dávky ze systému penzijního zabezpečení pro příslušníky jednotlivých útvarů uvedené v bodě 2 písm. d):

— Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Penzijní úřad ministerstva vnitřních věcí a správy ve Varšavě),

— s nárokem na dávky ze systému penzijního zabezpečení pro příslušníky vězeňské služby:

— Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Penzijní úřad vězeňské služby ve Varšavě),

— bývalé soudce a státní zástupce:

— specializované útvary ministerstva spravedlnosti.

▼A1

h)  pro osoby pobírající předdůchodové dávky a příspěvky:

wojewódzkie urzędy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu.

▼M18

5.  Nezaměstnanost:

a)  věcné dávky:

Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa (National Health Fund, Warsaw),

b)  peněžité dávky:

wojewódzkie urzędy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu.

▼M13

6.  Rodinné dávky:

oblastní středisko sociální politiky příslušné z hlediska bydliště nebo pobytu pro osoby s nárokem na dávky.

 

▼M15

U.   PORTUGALSKO▼M3

A.  OBECNĚ:

▼B

I.  Pevnina

▼M8

1.  Nemoc, mateřství a rodinné dávky:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Ústav solidarity a sociálního zabezpečení: okresní středisko solidarity a sociálního zabezpečení), u kterého je dotyčná osoba pojištěna.

2.  Invalidita, stáří a úmrtí:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Nacional de Pensões, (Ústav solidarity a sociálního zabezpečení: Národní důchodové středisko), Lisboa, a Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (okresní středisko solidarity a sociálního zabezpečení), u kterého je dotyčná osoba pojištěna.

▼B

3.  Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

►M1  Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (Národní středisko na ochranu před riziky povolání). ◄

4.  Dávky v nezaměstnanosti:

 

a)  přijímání žádostí a ověření stavu zaměstnanosti (např. potvrzení dob zaměstnanosti, klasifikace nezaměstnanosti, kontroly situace):

Centro de Emprego (středisko zaměstnanosti), kde má dotyčná osoba bydliště;

▼M8

b)  přiznávání a výplata dávek v nezaměstnanosti (např. ověření podmínek pro nárok na dávky, stanovení výše a trvání, kontroly situace pro zachování, pozastavení nebo skončení výplaty):

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Ústav solidarity a sociálního zabezpečení: okresní středisko solidarity a sociálního zabezpečení), u kterého je dotyčná osoba pojištěna.

5.  Dávky z nepříspěvkového systému sociálního zabezpečení:

Instituto de Solidariedade e Segurança Social: Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social (Ústav solidarity a sociálního zabezpečení: okresní středisko solidarity a sociálního zabezpečení), kde má dotyčná osoba bydliště.

▼B

II.  Autonomní oblast Madeira

▼M8

1.  Nemoc, mateřství a rodinné dávky:

Centro de Segurança Social da Madeira (Středisko sociálního zabezpečení Madeiry), Funchal.

2.a)  Invalidita, stáří a úmrtí:

Centro de Segurança Social da Madeira (Středisko sociálního zabezpečení Madeiry), Funchal

b)  invalidita, stáří a úmrtí podle zvláštního systému sociálního zabezpečení pro zemědělské pracovníky:

Centro de Segurança Social da Madeira (Středisko sociálního zabezpečení Madeiry), Funchal.

▼B

3.  Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

►M1  Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (Národní středisko na ochranu před riziky povolání). ◄

4.  Dávky v nezaměstnanosti:

 

▼M8

a)  přijímání žádostí a ověření stavu zaměstnanosti (např. potvrzení dob zaměstnanosti, klasifikace nezaměstnanosti, kontroly situace):

Instituto Regional de Emprego: Centro Regional de Emprego (Oblastní ústav zaměstnanosti: oblastní středisko zaměstnanosti), Funchal;

b)  přiznávání a výplata dávek v nezaměstnanosti (např. ověření podmínek pro nárok na dávky, stanovení výše a trvání, kontroly situace pro zachování, pozastavení nebo skončení výplaty):

Centro de Segurança Social da Madeira (Středisko sociálního zabezpečení Madeiry), Funchal.

5.  Dávky z nepříspěvkového systému sociálního zabezpečení:

Centro de Segurança Social da Madeira (Středisko sociálního zabezpečení Madeiry), Funchal.

▼B

III.  Autonomní oblast Azory

▼M8

1.  Nemoc, mateřství a rodinné dávky:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Ústav pro správu systémů sociálního zabezpečení: středisko peněžitých dávek), u kterého je dotyčná osoba pojištěna.

2.a)  Invalidita, stáří a úmrtí:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas (Ústav pro správu systémů sociálního zabezpečení: koordinační středisko pro odložené dávky), Angra do Heroísmo

b)  invalidita, stáří a úmrtí podle zvláštního systému sociálního zabezpečení pro zemědělské pracovníky:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro Coordenador de Prestações Diferidas (Ústav pro správu systémů sociálního zabezpečení: koordinační středisko pro odložené dávky), Angra do Heroísmo.

▼B

3.  Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

►M1  Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais (Národní středisko na ochranu před riziky povolání). ◄

4.  Dávky v nezaměstnanosti:

 

▼M8

a)  přijímání žádostí a ověření stavu zaměstnanosti (např. potvrzení dob zaměstnanosti, klasifikace nezaměstnanosti, kontroly situace):

Agência para a Qualificação e Emprego (Agentura pro kvalifikaci a zaměstnanost), kde má dotyčná osoba bydliště;

b)  přiznávání a výplata dávek v nezaměstnanosti (např. ověření podmínek pro nárok na dávky, stanovení výše a trvání, kontroly situace pro zachování, pozastavení nebo skončení výplaty):

Centro de Prestações Pecuniárias (středisko peněžitých dávek), u kterého je dotyčná osoba pojištěna.

5.  Dávky z nepříspěvkového systému sociálního zabezpečení:

Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social: Centro de Prestações Pecuniárias (Ústav pro správu systémů sociálního zabezpečení: středisko peněžitých dávek), kde má dotyčná osoba bydliště.

▼M3

B.  S OHLEDEM NA ZVLÁŠTNÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY:

1.  Nemoc a mateřství:

 

–  pro peněžité dávky:

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos (generální sekretariát nebo rovnocenný orgán nebo oddělení, které je v každém subjektu odpovědné za řízení a správu lidských zdrojů),

–  pro věcné dávky:

Direccáo-Geral de Protecção social dos Funcionários e Agentes da Administracáo Publica (ADSE) (generální ředitelství pro sociální zabezpečení úředníků a zaměstnanců státní správy), Lisboa.

2.  Rodinné dávky:

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos (generální sekretariát nebo rovnocenný orgán nebo oddělení, které je v každém subjektu odpovědné za řízení a správu lidských zdrojů)

nebo

Caixa Geral de Aposentacóes (para titulares de pensão) (obecný fond důchodového zabezpečení pro poživatele důchodů), Lisboa.

3.  Invalidita a stáří:

Caixa Geral deAposentacóes (obecný fond důchodového zabezpečení), Lisboa.

4.  Úmrtí:

 

—  pozůstalostní důchod

Caixa Geral de Aposentacóes (obecný fond důchodového zabezpečení), Lisboa

—  pohřebné:

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos (generální sekretariát nebo rovnocenný orgán nebo oddělení, které je v každém subjektu odpovědné za řízení a správu lidských zdrojů)

nebo

Caixa Geral de Aposentacóes (em caso de falecimento de titulares de pensão) (obecný fond důchodového zabezpečení) (v případě úmrtí poživatele důchodů), Lisboa.

5.  Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

Secretaria-Geral ou equivalente ou o departamento que, em cada organismo, exerça as funções de gestão e administração dos recursos humanos (generální sekretariát nebo rovnocenný orgán nebo oddělení, které je v každém subjektu odpovědné za řízení a správu lidských zdrojů)

nebo

Caixa Geral de Aposentacóes (obecný fond důchodového zabezpečení), Lisboa.

▼M15

V.   RUMUNSKO1.  Nemoc a mateřství:

a)  věcné dávky:

Casa județeană de asigurări de sănătate (Okresní zdravotní pojišťovna);

b)  peněžité dávky:

 

i)  všeobecné případy:

Casa de asigurari de sanatate(Zdravotní pojišťovna);

ii)  zvláštní případy:

 

—  vojáci z povolání:

Zvláštní útvar Ministerstva národní obrany;

—  příslušníci policie:

Zvláštní útvar Ministerstva státní správy a vnitra;

—  advokáti:

Casa de Asigurări a Avocaților (Pojišťovna pro advokáty).

2.  Invalidita:

a)  všeobecné případy:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Okresní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění);

b)  zvláštní případy:

 

i)  vojáci z povolání:

Zvláštní útvar Ministerstva národní obrany;

ii)  příslušníci policie:

Zvláštní útvar Ministerstva státní správy a vnitra;

iii)  advokáti:

Casa de Asigurări a Avocaților (Pojišťovna pro advokáty).

3.  Starobní, pozůstalostní důchody, pohřebné:

a)  všeobecné případy:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Okresní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění);

b)  zvláštní případy:

 

i)  vojáci z povolání:

Zvláštní útvar Ministerstva národní obrany;

ii)  příslušníci policie:

Zvláštní útvar Ministerstva státní správy a vnitra;

iii)  advokáti:

Casa de Asigurări a Avocaților (Pojišťovna pro advokáty).

4.  Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

a)  věcné dávky:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Okresní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění);

b)  peněžité dávky a důchody:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Okresní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění).

5.  Pohřebné:

a)  všeobecné případy:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Okresní úřad pro důchody a jiná práva v sociálním pojištění);

b)  zvláštní případy:

 

i)  vojáci z povolání:

Zvláštní útvar Ministerstva národní obrany;

ii)  příslušníci policie:

Zvláštní útvar Ministerstva státní správy a vnitra;

iii)  advokáti:

Casa de Asigurări a Avocaților (Pojišťovna pro advokáty).

6.  Dávky v nezaměstnanosti:

Agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă (Okresní agentura pro zaměstnanost).

7.  Rodinné dávky:

—  Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (Ministerstvo práce, sociální solidarity a rodiny), București,

—  Ministerul Educației și Cercetării (Ministerstvo školství a výzkumu), București.

▼M15

W.   SLOVINSKO

▼A11.  Peněžité dávky:

a)  nemocenská a pohřebné:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav zdravotního pojištění);

b)  stáří, invalidita a úmrtí:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav důchodového a invalidního pojištění);

c)  nezaměstnanost:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovinský úřad zaměstnanosti);

▼M11

d)  rodinné a mateřské dávky:

Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad – Centralna enota za starševsko varstvo v družinske prejemke (Středisko sociální práce Ljubljana Bežigrad – ústřední jednotka zaměřená na ochranu rodičů a rodinné dávky).

▼A1

2.  Věcné dávky:

Nemoc a mateřství:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav zdravotního pojištění).

▼M15

X.   SLOVENSKO▼M11

1.  Nemoc a mateřství:

A.  Peněžité dávky:

 

a)  obecně:

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b)  pro vojáky z povolání ozbrojených sil Slovenské republiky:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c)  pro příslušníky Policejního sboru:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové organizace Policejního sboru v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

d)  pro příslušníky Železniční policie:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava;

e)  pro příslušníky Slovenské informační služby:

Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava;

f)  pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže, Útvar sociálního zabezpečení sboru), Bratislava;

g)  pro celníky:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava;

h)  pro příslušníky Národního bezpečnostního úřadu:

Národný bezpečnostný úrad (Národní bezpečnostní úřad), Bratislava.

B.  Věcné dávky:

zdravotní pojišťovny.

2.  Invalidita, dávky ve stáří a pozůstalostní dávky:

a)  obecně:

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b)  pro vojáky z povolání ozbrojených sil Slovenské republiky a Železničního vojska:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c)  pro příslušníky Policejního sboru:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerstvo vnitra Slovenské republiky), Bratislava;

d)  pro příslušníky Železniční policie:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava;

e)  pro příslušníky Slovenské informační služby:

Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava;

f)  pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže, Útvar sociálního zabezpečení sboru), Bratislava;

g)  pro celníky:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava;

h)  pro příslušníky Národního bezpečnostního úřadu:

Národný bezpečnostný úrad (Národní bezpečnostní úřad), Bratislava.

3.  Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

A.  Peněžité dávky:

 

a)  obecně:

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b)  pro vojáky z povolání ozbrojených sil Slovenské republiky a Železničního vojska:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c)  pro příslušníky Policejního sboru:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové organizace Policejního sboru v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

d)  pro příslušníky Železniční policie:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava;

e)  pro příslušníky Slovenské informační služby:

Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava;

f)  pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže, Útvar sociálního zabezpečení sboru), Bratislava;

g)  pro celníky:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava;

h)  pro příslušníky Národního bezpečnostního úřadu:

Národný bezpečnostný úrad (Národní bezpečnostní úřad), Bratislava.

B.  Věcné dávky:

zdravotní pojišťovny.

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.

4.  Pohřebné:

a)  příspěvek na pohřeb obecně:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Úřady práce, sociálních věcí a rodiny);

b)  pro vojáky z povolání ozbrojených sil Slovenské republiky:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c)  pro příslušníky Policejního sboru:

Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové organizace v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

d)  pro příslušníky Železniční policie:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava;

e)  pro příslušníky Slovenské informační služby:

Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava;

f)  pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže, Útvar sociálního zabezpečení sboru), Bratislava;

g)  pro celníky:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava;

h)  pro příslušníky Národního bezpečnostního úřadu:

Národný bezpečnostný úrad (Národní bezpečnostní úřad), Bratislava.

5.  Nezaměstnanost:

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.

6.  Rodinné dávky:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Úřady práce, sociálních věcí a rodiny).

▼M15

Y.   FINSKO

▼B1.  Nemoc a mateřství:

a)  peněžité dávky:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki nebo

zaměstnanecký fond, u kterého je dotyčná osoba pojištěna;

b)  věcné dávky:

 

i)  náhrady v rámci nemocenského pojištění:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění) Helsinki, nebo

zaměstnanecký fond, u kterého je dotyčná osoba pojištěna,

▼M2

ii)  rehabilitace instituce sociálního pojištění:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki,

▼B

►M2  iii) ◄   veřejné zdravotnické a nemocniční služby:

místní zařízení, která poskytují služby v rámci systému.

2.  Stáří, invalidita a úmrtí (důchody):

a)  státní důchody:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki, nebo

b)  zaměstnanecké důchody:

instituce zaměstnaneckých důchodů, která přiznává a vyplácí důchody.

3.  Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

instituce pojištění, která je příslušná pro úrazové pojištění dotyčné osoby.

4.  Pohřebné:

►M2   (ústav sociálního pojištění), Helsinki, nebo ◄

instituce pojištění, která je příslušná pro vyplácení dávek v případě úrazového pojištění.

5.  Nezaměstnanost:

a)  základní systém:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki ►M2  a Ahvenanmaan maakunnan työvoimatoimikunta/Arbetskraftkommissionen i landskapet Åland (Komise pro zaměstnanost v provincii Ålandy) ◄ , nebo

b)  systém závislý na příjmu:

příslušný fond nezaměstnanosti.

6.  Rodinné dávky:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki.

▼M2

7.  Zvláštní nepříspěvkové dávky:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (ústav sociálního pojištění), Helsinki.

▼M15

Z.   ŠVÉDSKO▼M16

1.  Pro všechny případy s výjimkou dávek v nezaměstnanosti:

a)  obecně:

oblastní pobočka Státní sociální pojišťovny, která je příslušnou institucí pro danou záležitost. (Försäkringskassans länsorganisation som är behörig att handlägga ärendet);

b)  pro námořníky, kteří nemají bydliště ve Švédsku:

Státní sociální pojišťovna pro oblast západní Gotland pro všechny záležitosti kromě důchodů, nemocenských dávek a náhradního příspěvku a dlouhodobých příspěvků v případě pracovního úrazu. (Försäkringskassans länsorganisation Västra Götaland);

c)  pro účely článků 35 až 59 prováděcího nařízení pro osoby, které nemají bydliště ve Švédsku:

Státní sociální pojišťovna Gotland (Försäkringskassans länsorganisation Gotland);

d)  pro účely článků 60 až 77 prováděcího nařízení s výjimkou námořníků, kteří nemají bydliště ve Švédsku:

Státní sociální pojišťovna příslušná pro místo, kde došlo k pracovnímu úrazu nebo se objevila nemoc z povolání (Försäkringskassan på den ort där olycksfallet i arbete inträffade eller där arbetssjukdomen visade sig);

e)  pro účely článků 60 až 77 prováděcího nařízení pro námořníky, kteří nemají bydliště ve Švédsku:

Státní sociální pojišťovna Gotland (Försäkringskassans länsorganisation Gotland).

▼M13

2.  Pro dávky v nezaměstnanosti:

a)  pro účely článků 80 až 82 prováděcího nařízení:

— fond nezaměstnanosti, který by byl příslušný k vyřízení žádosti o dávky v případě nezaměstnanosti ve Švédsku, nebo

— dozorčí orgán;

b)  pro účely článku 83 prováděcího nařízení:

— Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Inspektorát pojištění v nezaměstnanosti).

▼M15

AA.   SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

▼B1.  Věcné dávky:

— Velká Británie a Severní Irsko:

úřady, které přiznávají dávky státních zdravotnických služeb,

— Gibraltar:

Gibraltar Health Authority (Zdravotnický úřad Gibraltaru).

▼M9

2.  Peněžité dávky (kromě rodinných dávek):

—  Velká Británie:

Department for Work and Pensions (Ministerstvo práce a důchodů), London,

—  Severní Irsko:

Department for Social Development (Ministerstvo sociálního rozvoje), Belfast,

—  Gibraltar:

Principal Secretary, Social Affairs (generální tajemník, sociální věci), Gibraltar.

▼M16

3.  Rodinné dávky:

—  Velká Británie:

HM Revenue & Customs, Child Benefit Office, (daňová a celní správa, úřad pro přídavky na děti), Newcastle upon Tyne,

HM Revenue & Customs, Tax Credit Office, (daňová a celní správa, úřad pro daňové úlevy), Preston.

—  Severní Irsko:

HM Revenue & Customs, Child Benefit Office, (daňová a celní správa, úřad pro přídavky na děti), (NI) Belfast,

HM Revenue & Customs, Tax Credit Office, (daňová a celní správa, úřad pro daňové úlevy), Belfast.

—  Gibraltar:

Principal Secretary, Social Affairs (vedoucí tajemník, sociální věci), Gibraltar.

▼B
PŘÍLOHA 3 (A) (B) (2) (3) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

INSTITUCE MÍSTA BYDLIŠTĚ A INSTITUCE MÍSTA POBYTU

(čl. 1 písm. p) nařízení a čl. 4 odst. 3 prováděcího nařízení)

A.   BELGIEI.  INSTITUCE MÍSTA BYDLIŠTĚ

1.  Nemoc a mateřství:

a)  pro účely článků 17, 18, 22, 25, 28, 29, 30 a 32 prováděcího nařízení:

 

i)  obecně:

pojišťovací subjekty,

ii)  pro osoby podléhající systému sociálního zabezpečení zámoří:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad pro sociální zabezpečení v zámoří),

iii)  pro bývalé zaměstnance Belgického Konga a Rwandy-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad pro sociální zabezpečení v zámoří);

b)  pro účely článků 31 prováděcího nařízení:

 

i)  obecně:

pojišťovací subjekty,

ii)  pro námořníky:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden, Antwerpen — (Podpůrný a sociální fond pro námořníky),

nebo

pojišťovací subjekty,

iii)  pro osoby podléhající systému sociálního zabezpečení zámoří:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad pro sociální zabezpečení v zámoří),

iv)  pro bývalé zaměstnance Belgického Konga a Rwandy-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad pro sociální zabezpečení v zámoří).

2.  Invalidita:

a)  obecná invalidita (dělníci, zaměstnanci, horníci) a invalidita osob samostatně výdělečně činných:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Státní ústav nemocenského a invalidního pojištění) společně s pojišťovacími subjekty;

pro účely článku 105 prováděcího nařízení:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Státní ústav nemocenského a invalidního pojištění);

b)  zvláštní systém invalidity pro horníky:

Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, BruxellesNationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel — (Národní důchodový fond pro horníky);

c)  systém invalidity pro námořníky:

Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden, Antwerpen — (Podpůrný a sociální fond pro námořníky);

d)  invalidita osob podléhajících systému sociálního zabezpečení zámoří:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad pro sociální zabezpečení v zámoří);

e)  invalidita bývalých zaměstnanců Belgického Konga a Rwandy-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad pro sociální zabezpečení v zámoří);

▼M3

f)  invalidita osob podléhajících zvláštnímu systému pro úředníky:

Administration des pensions du Ministère des Finances ou le service qui gère le régime spécial de pension (správa důchodového zabezpečení při ministerstvu financí nebo oddělení, které spravuje zvláštní důchodový systém).

▼B

3.  Stáří a úmrtí (důchody):

a)  obecný systém (dělníci, zaměstnanci, horníci a námořníci):

Office national des pensions, BruxellesRijksdienst voor pensioenen, Brussel — (Státní penzijní úřad);

b)  systém pro osoby samostatně výdělečně činné:

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel — (Státní ústav sociálního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné);

c)  systém sociálního zabezpečení zámoří:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad pro sociální zabezpečení v zámoří);

d)  systém pro bývalé zaměstnance Belgického Konga a Rwandy-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad sociálního zabezpečení zámoří);

▼M3

e)  zvláštní systém pro úředníky:

Administration des pensions du Ministère des Finances ou le service qui gère le régime spécial de pension (správa důchodového zabezpečení při ministerstvu financí nebo oddělení, které spravuje zvláštní důchodový systém).

▼B

4.  Pracovní úrazy (věcné dávky):

pojišťovací subjekty;

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad pro sociální zabezpečení v zámoří).

5.  Nemoci z povolání

Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel — (Fond pro nemoci z povolání);

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad pro sociální zabezpečení v zámoří).

6.  Pohřebné:

i)  obecně:

pojišťovací nstituce spolu sInstitut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel — (Státní ústav nemocenského a invalidního pojištění),

ii)  pro osoby podléhající systému sociálního zabezpečení zámoří:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad sociálního zabezpečení zámoří),

iii)  pro bývalé zaměstnance Belgického Konga a Rwandy-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad sociálního zabezpečení zámoří).

7.  Nezaměstnanost:

a)  obecně:

Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel — (Státní úřad zaměstnanosti);

b)  pro námořníky:

Pool des marins de la marine marchandePool van de zeelieden ter koopvardij, Antwerpen — (Svaz obchodního loďstva).

8.  Rodinné dávky:

a)  zaměstnané osoby:

Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, BruxellesRijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel — (Státní úřad rodinných přídavků pro zaměstnané osoby);

b)  osoby samostatně výdělečně činné:

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel — (Státní ústav sociálního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné);

c)  pro bývalé zaměstnance Belgického Konga a Rwandy-Urundi:

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad sociálního zabezpečení zámoří).

II.  INSTITUCE MÍSTA POBYTU

1.  Nemoc, mateřství:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Brussel — (Státní ústav nemocenského a invalidního pojištění) prostřednictvím pojišťovacích subjektů;

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad sociálního zabezpečení zámoří).

2.  Pracovní úrazy:

Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Brussel — (Státní ústav nemocenského a invalidního pojištění) prostřednictvím pojišťovacích subjektů;

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad sociálního zabezpečení zámoří).

3.  Nemoci z povolání:

Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel — (Fond pro nemoci z povolání);

Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel — (Úřad sociálního zabezpečení zámoří).

▼M15

B.   BULHARSKO1.  Nemoc a mateřství:

a)  věcné dávky:

—  Министерство на здравеопазването (Ministerstvo zdravotnictví), София,

—  Национална здравноосигурителна каса Národní fond zdravotního pojištění), София;

—  Агенция за хората с увреждания (Agentura pro zdravotně postižené osoby), София;

b)  peněžité dávky:

Krajské úřady Národního ústavu sociálního zabezpečení.

2.  Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody:

Ústředí Národního ústavu sociálního pojištění.

3.  Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

a)  věcné dávky:

—  Министерство на здравеопазването (Ministerstvo zdravotnictví), София,

—  Национална здравноосигурителна каса Národní fond zdravotního pojištění), София;

—  Агенция за хората с увреждания (Agentura pro zdravotně postižené osoby), София;

b)  krátkodobé peněžité dávky:

Krajské úřady Národního ústavu sociálního zabezpečení;

c)  invalidní důchody:

Ústředí Národního ústavu sociálního zabezpečení.

4.  Pohřebné:

Krajské úřady Národního ústavu sociálního zabezpečení.

5.  Dávky v nezaměstnanosti:

Krajské úřady Národního ústavu sociálního zabezpečení.

6.  Rodinné dávky:

Ředitelství sociální pomoci Agentury pro sociální pomoc.

▼M15

C.   ČESKÁ REPUBLIKA▼M13

1.  Věcné dávky:

a)  obecně:

zdravotní pojišťovna (podle volby);

b)  pro leteckou záchrannou službu:

Ministerstvo zdravotnictví.

▼A1

2.  Peněžité dávky:

a)  v nemoci a mateřství:

Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, a její územní složky;

b)  v invaliditě, stáří a úmrtí (důchody):

Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, a její územní složky;

c)  při pracovních úrazech a nemocech z povolání:

Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, a její územní složky;

d)  v nezaměstnanosti:

Úřady práce podle bydliště (pobytu) dotyčné osoby;

▼M11

e)  rodinné a ostatní dávky:

Orgány státní sociální podpory podle místa bydliště/pobytu dotyčné osoby.

▼M15

D.   DÁNSKO

▼BI.  INSTITUCE MÍSTA BYDLIŠTĚ

▼M9

a)  nemoc a mateřství:

pro účely článků 17, 18, 22, 25, 28, 29 a 30 prováděcího nařízení:

správní úřad obce, ve které má oprávněná osoba bydliště;

▼B

b)  invalidita (důchody):

►M2  Den Sociale Sikringsstyrelse (Správa sociálního zabezpečení), København; ◄

c)  stáří a úmrtí (důchody):

i)  důchody přiznané podle právních předpisů o sociálních důchodech:

►M2  Den Sociale Sikringsstyrelse (Správa sociálního zabezpečení), København, ◄

ii)  důchody přiznané podle zákona o doplňkových důchodech pro zaměstnané osoby („loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension“):

Arbejdsmarkedets Tillægspension (Úřad pro doplňkové důchody pro zaměstnané osoby), Hillerød;

d)  pracovní úrazy a nemoci z povolání:

i)  pro účely hlavy IV kapitoly 4, s výjimkou článku 61, prováděcího nařízení:

Arbejdsskadestyrelsen (Státní úřad pro pracovní úrazy a nemoci z povolání), København,

▼M9

ii)  pro účely článku 61 prováděcího nařízení:

správní úřad obce, ve které má oprávněná osoba bydliště;

e)  pohřebné:

pro účely článku 78 prováděcího nařízení:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (Ministerstvo vnitra a zdravotnictví), København.

▼M16

II.  INSTITUCE MÍSTA POBYTU

a)  nemoc a mateřství:

i)  pro účely článků 19a, 20, 21 a 31 prováděcího nařízení:

příslušný region;

ii)  pro účely článku 24 prováděcího nařízení:

správní úřad obce, ve které má oprávněná osoba bydliště;

b)  pracovní úrazy a nemoci z povolání:

i)  pro účely hlavy IV kapitoly 4, s výjimkou článku 64, prováděcího nařízení:

Arbejdsskadestyrelsen (Státní úřad pro pracovní úrazy a nemoci z povolání), København;

ii)  pro účely článku 64 prováděcího nařízení:

správní úřad obce, ve které má oprávněná osoba bydliště;

c)  nezaměstnanost:

i)  pro účely hlavy VI kapitoly 6, s výjimkou článku 83, prováděcího nařízení:

příslušný fond nezaměstnanosti;

ii)  pro účely článku 83 prováděcího nařízení:

úřad práce v obci, v níž má oprávněná osoba bydliště.

▼M15

E.   NĚMECKO▼M1

1.  Ve všech případech:

Nemocenská pokladna zvolená dotyčnou osobou v místě bydliště nebo pobytu.

▼B

2.  Úrazové pojištění:

Ve všech případech:

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Hlavní svaz profesních sdružení průmyslu), St. Augustin.

▼M11

3.  Důchodové pojištění:

a)  důchodové pojištění pro dělníky:

 

i)  vztahy s Belgií a Španělskem:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Zemská pojišťovna oblasti Porýní), Düsseldorf,

ii)  vztahy s Francií:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Zemská pojišťovna Porýní-Falce), Speyer, nebo

jako příslušná instituce uvedená v příloze 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Zemská pojišťovna Sárska), Saarbrücken,

iii)  vztahy s Itálií:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Zemská pojišťovna Švábska), Augsburg, nebo

jako příslušná instituce uvedená v příloze 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Zemská pojišťovna Sárska), Saarbrücken,

iv)  vztahy s Lucemburskem:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Zemská pojišťovna Porýní-Falce), Speyer, nebo

jako příslušná instituce uvedená v příloze 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Zemská pojišťovna Sárska), Saarbrücken,

v)  vztahy s Maltou:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Zemská pojišťovna Švábska), Augsburg,

vi)  vztahy s Nizozemskem:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Zemská pojišťovna Vestfálska), Münster,

vii)  vztahy s Dánskem, Finskem a Švédskem:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Zemská pojišťovna Šlesvicka-Holštýnska), Lübeck,

viii)  vztahy s Estonskem, Lotyšskem a Litvou:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Zemská pojišťovna Meklenburska-Předního Pomořanska), Neubrandenburg,

ix)  vztahy s Irskem a Spojeným královstvím:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Zemská pojišťovna svobodného hansovního města Hamburku), Hamburg,

x)  vztahy s Řeckem a Kyprem:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Zemská pojišťovna Bádenska-Württemberska), Karlsruhe,

xi)  vztahy s Portugalskem:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Zemská pojišťovna Dolního Francka), Würzburg,

xii)  vztahy s Rakouskem:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Zemská pojišťovna Horního Bavorska), München,

xiii)  vztahy s Polskem:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Berlínská zemská pojišťovna), Berlin, nebo

v případech, kdy se použije pouze dohoda ze dne 9.10.1975 o důchodovém a úrazovém pojištění: místně příslušná zemská pojišťovna podle německých právních předpisů,

xiv)  vztahy se Slovenskem, Slovinskem a Českou republikou:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Zemská pojišťovna Dolního Bavorska-Horního Falcka), Landshut,

xv)  vztahy s Maďarskem:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Zemská pojišťovna Duryňska), Erfurt.

▼M6

4.  Starobní pojištění zemědělců:

Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen (Svaz zemědělských starobních pokladen), Kassel.

▼B

5.  Dávky v nezaměstnanosti a dávky v mateřství:

Příslušný úřad práce místa bydliště nebo místa pobytu dotyčné osoby.

▼M15

F.   ESTONSKO

▼M111.  Nemoc a mateřství:

Eesti Haigekassa (Estonský fond zdravotního pojištění).

2.  Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody, rodinné a rodičovské dávky, pohřebné:

Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění).

3.  Nezaměstnanost:

Tööhõiveamet (místní úřad práce podle místa bydliště nebo pobytu dotyčné osoby).

▼M15

G.   ŘECKO

▼A11.  Nezaměstnanost a rodinné přídavky:

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Úřad pro zaměstnávání pracovní síly).

▼M11

2.  Ostatní dávky:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Ústav sociálního pojištění – Jednotný fond pojištění pro zaměstnance (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atény).

▼M15

H.   ŠPANĚLSKO

▼B1.  Věcné dávky

a)  všechny systémy, s výjimkou systému pro námořníky:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud (provinční ředitelství Národního ústavu zdraví);

b)  systém pro námořníky:

Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (provinční ředitelství Sociálního ústavu pro námořníky).

2.  Peněžité dávky:

a)  všechny systémy, s výjimkou systému pro námořníky a všechny případy, s výjimkou nezaměstnanosti:

Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (provinční ředitelství Národního ústavu sociálního zabezpečení);

b)  systém pro námořníky:

Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (provinční ředitelství Sociálního ústavu pro námořníky);

▼M11

c)  nezaměstnanost, s výjimkou námořníků:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Místní ředitelství Státní veřejné služby zaměstnanosti. INEM).

▼M15

I.   FRANCIE

▼BI.  METROPOLITNÍ FRANCIE:

A.  Systém pro zaměstnané osoby:

1.  Jiné události než nezaměstnanost a rodinné dávky:

 

a)  obecně:

caisse primaire d'assurance maladie (místní fond nemocenského pojištění) místa bydliště nebo místa pobytu;

b)  pro společné uplatňování čl. 19 odst. 1 a 2 a čl. 35 odst. 1 nařízení v případě věcných dávek v rámci hornického systému na pojištění v případě nemoci, mateřství, invalidity a úmrtí (pohřebné):

société de secours minière (Hornická podpůrná společnost) místa bydliště dotyčné osoby;

c)  pro účely článku 35 prováděcího nařízení:

 

i)  obecný systém:

 

aa)  obecně, s výjimkou Paříže a pařížského regionu:

Caisse primaire d'assurance maladie (místní fond nemocenského pojištění),

bb)  zvláštní systém stanovený v článcích L 365 až L 382 zákoníku sociálního zabezpečení:

Caisse régionale d'assurance maladie (regionální fond nemocenského pojištění), Strasbourg;

ii)  zemědělský systém:

Caisse de mutualité sociale agricole (Zemědělský vzájemný podpůrný fond sociálního zabezpečení),

iii)  hornický systém:

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Národní nezávislý fond sociálního zabezpečení horníků), Paris;

d)  pro účely článku 36 prováděcího nařízení s ohledem na invalidní důchody:

 

i)  obecně, s výjimkou Paříže a pařížského regionu:

Caisse primaire d'assurance maladie (místní fond nemocenského pojištění),

pro Paříž a pařížský region:

Caisse régionale d'assurance maladie (regionální fond nemocenského pojištění), Paris,

ii)  zvláštní systém stanovený v článcích L 365 až L 382 zákoníku sociálního zabezpečení:

Caisse régionale d'assurance maladie (regionální fond nemocenského pojištění), Strasbourg;

e)  pro účely článku 36 prováděcího nařízení s ohledem na starobní důchody:

 

i)  obecný systém:

 

aa)  obecně, s výjimkou Paříže a pařížského regionu:

Caisse régionale d'assurance maladie (branche vieillesse) (regionální fond nemocenského pojištění, odbor pro starobní pojištění),

pro Paříž a pařížský region:

Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (regionální fond pojištění ve stáří pro zaměstnané osoby), Paris;

bb)  zvláštní systém stanovený v článcích L 365 až L 382 zákoníku sociálního zabezpečení:

Caisse régionale d'assurance vieillesse (regionální fond starobního pojištění), Strasbourg;

ii)  zemědělský systém:

Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Ústřední zemědělský vzájemný podpůrný fond), Paris,

iii)  hornický systém:

Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Nezávislý fond sociálního zabezpečení pro horníky), Paris;

f)  pro účely článku 75 prováděcího nařízení:

Caisse primaire d'assurance maladie (místní fond nemocenského pojištění).

2.  Nezaměstnanost:

 

a)  pro účely článků 80, 81 a čl. 82 odst. 2 prováděcího nařízení:

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Departementální ředitelství departmentu práce a pracovních sil) místa, ve kterém bylo vykonáváno zaměstnání, pro které se žádá o potvrzení,

místní odborAgence nationale pour l'emploi (Národní agentura zaměstnanosti),

radnice místa bydliště rodinných příslušníků;

b)  pro účely čl. 83 odst. 1 a 2 a článku 97 prováděcího nařízení:

Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) (Sdružení pro zaměstnanost v průmyslu a v obchodě) místa bydliště dotyčné osoby;

c)  pro účely článku 84 prováděcího nařízení:

 

i)  úplná nezaměstnanost:

Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) (Sdružení pro zaměstnanost v průmyslu a v obchodě) místa bydliště dotyčné osoby,

ii)  částečná zaměstnanost:

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Departementální ředitelství departmentu práce a pracovních sil) místa zaměstnání dotyčné osoby;

d)  pro účely článku 89 prováděcího nařízení:

Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Departementální ředitelství departmentu práce a pracovních sil).

B.  Systém pro osoby samostatně výdělečně činné:

1.  Nemoc a mateřství:

Caisse primaire d'assurance maladie (místní fond nemocenského pojištění) místa bydliště nebo místa pobytu.

2.  Pro účely článku 35 prováděcího nařízení s ohledem na zemědělský systém:

Caisse de mutualité sociale agricole (Zemědělský vzájemný podpůrný fond sociálního zabezpečení a ostatní řádně zmocněné pojišťovací subjekty).

3.  Pro účely článku 36 prováděcího nařízení s ohledem na starobní důchody:

 

a)  systém pro řemeslníky:

Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) (Národní fond nezávislého starobního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné v řemeslech),

Caisses de base professionnelles (místní profesní fondy);

b)  systém pro výrobce a obchodníky:

Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) (Národní fond nezávislého starobního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné ve výrobě a obchodě),

Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles (místní profesní fondy nebo fondy pro více profesí);

c)  systém pro svobodná povolání:

Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles (Národní fond starobního pojištění pro svobodná povolání — profesní odvětví);

d)  systém pro právníky:

Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (Národní fond pro francouzskou advokátní komoru);

e)  zemědělský systém:

Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole (Národní zemědělský vzájemný fond starobního pojištění.

C.  Systém pro námořníky:

a)  pro účely článku 27 nařízení s ohledem na systém pro námořníky:

Section „Caisse générale de prévoyance des marins“ du quartier des affaires maritimes (Obecný fond sociální péče pro námořníky, sekce odboru pro námořní záležitosti);

b)  pro účely článku 35 prováděcího nařízení

Section „Caisse générale de prévoyance des marins“ du quartier des affaires maritimes (Obecný fond sociální péče pro námořníky, sekce odboru pro námořní záležitosti).

D.  Rodinné dávky:

Caisse d'allocations familiales (Fond rodinných přídavků) místa bydliště dotyčné osoby.

II.  ZÁMOŘSKÉ DEPARTEMENTY:

A.  Systém pro zaměstnané osoby:

Jiné události než rodinné dávky obecně:

Caisse générale de sécurité sociale (obecný fond sociálního zabezpečení).

B.  Systém pro osoby samostatně výdělečně činné:

a)  nemoc a mateřství:

Caisse générale de sécurité sociale (obecný fond sociálního zabezpečení) místa bydliště nebo pobytu;

b)  starobní důchody:

 

— systém pro řemeslníky:

Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) (Národní fond nezávislého starobního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné v řemeslech),

— systém pro výrobce a obchodníky:

Caisse interprofessionelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'Algérie et d'outre-mer (Cavicorg) (Smíšený průmyslový fond starobního pojištění pro výrobce a obchodníky v Alžírsku a Zámoří),

— systém pro svobodná povolání

Sections professionnelles (skupiny povolání),

— systém pro právníky:

Caisse nationale des barreaux français (Národní fond pro francouzskou advokátní komoru).

C.  Systém pro námořníky:

i)  invalidní důchody:

Section „Caisse générale de prévoyance des marins“ du quartier des affaires maritimes (Obecný fond sociální péče pro námořníky, sekce odboru pro námořní záležitosti),

ii)  starobní důchody:

Section „Caisse de retraite des marins“ du quartier des affaires maritimes (Námořnický penzijní fond, sekce odboru pro námořní záležitosti).

D.  Rodinné dávky:

Caisse d'allocations familiales místa bydliště dotyčné osoby. (Fond rodinných přídavků)

▼M15

J.   IRSKO▼M16

1.  Věcné dávky:

— Health Service Executive(zdravotní správa) Dublin-Mid Leinster, Tullamore, Co. Offaly,

— Health Service Executive (zdravotní správa) Dublin-North East, Kells, Co. Meath,

— Health Service Executive (zdravotní správa) South, Cork,

— Health Service Executive (zdravotní správa) West, Galway.

▼M9

2.  Peněžité dávky:

a)  dávky v nezaměstnanosti:

Department of Social and Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí);

b)  stáří a úmrtí (důchody):

Department of Social a Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí);

c)  rodinné dávky:

Department of Social a Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí);

d)  dávky v invaliditě a dávky v mateřství:

Department of Social a Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí);

e)  ostatní peněžité dávky:

Department of Social a Family Affairs (ministerstvo sociálních a rodinných věcí).

▼M15

K.   ITÁLIE

▼B1.  Nemoc (včetně tuberkulózy) a mateřství:

A.  Zaměstnané osoby:

a)  věcné dávky:

 

i)  obecně:

Unità sanitaria locale (místní zdravotnické zařízení, kde je dotyčná osoba zapsána),

ii)  pro námořníky a civilní posádky letadel:

Ministero della sanità (ministerstvo zdravotnictví), zdravotní úřad příslušné oblasti pro námořnictvo a letectvo;

b)  peněžité dávky:

 

i)  obecně:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřadovny,

ii)  pro námořníky a civilní posádky letadel:

►M2  IPSEMA (Instituto di previdenza del settore marittimo — Ústav péče v námořní dopravě); ◄

B.  Osoby samostatně výdělečně činné:

věcné dávky:

Unità sanitaria locale (místní zdravotnické zařízení)

2.  Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

A.  Zaměstnané osoby:

a)  věcné dávky:

 

i)  obecně:

Unità sanitaria locale (místní zdravotnické zařízení),

ii)  pro námořníky a civilní posádky letadel:

Ministero della sanità (ministerstvo zdravotnictví), zdravotní úřad příslušné oblasti pro námořnictvo a letectvo;

b)  protézy a větší pomůcky, právně lékařské dávky a příslušná lékařské prohlídky a osvědčení a peněžité dávky:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národní ústav pro pojištění proti pracovním úrazům), oblastní úřadovny.

B.  Osoby samostatně výdělečně činné (pouze pro rentgenology):

a)  věcné dávky:

Unità sanitaria locale (místní zdravotnické zařízení);

b)  protézy a větší pomůcky, právně lékařské dávky a příslušná lékařské prohlídky a osvědčení:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národní ústav pro pojištění proti pracovním úrazům), oblastní úřadovny;

c)  peněžité dávky:

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národní ústav pro pojištění proti pracovním úrazům), oblastní úřadovny.

3.  Invalidita, stáří a pozůstalí (důchody):

▼M13

A.  Zaměstnané osoby:

a)  obecně:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady;

b)  pro pracovníky v zábavním průmyslu:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Národní úřad sociální péče a pomoci pro pracovníky zábavního průmyslu), Roma;

c)  pro novináře:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti Italiani „Giovanni Amendola“ (Národní ústav sociální péče pro italské novináře Giovanni Amendoly), Roma.

▼M16

B.  Osoby samostatně výdělečně činné:

a)  pro lékaře:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Národní úřad sociální péče a pomoci pro lékaře);

b)  pro lékárníky:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Národní úřad sociální péče a pomoci pro lékárníky);

c)  pro veterinární lékaře:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Národní úřad sociální péče a pomoci pro veterinární lékaře);

d)  pro ošetřovatele, pomocné zdravotní pracovníky a dětské ošetřovatele:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) (Národní úřad sociální péče a pomoci pro ošetřovatele);

e)  pro inženýry a architekty:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Národní fond sociální péče a pomoci pro inženýry a architekty);

f)  pro geometry:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (Národní fond sociální péče a pomoci pro geometry);

g)  pro právní zástupce a právníky:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Národní fond sociální péče a pomoci pro právní zástupce a právníky);

h)  pro ekonomy:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Národní fond sociální péče a pomoci pro ekonomy);

i)  pro účetní:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Národní fond sociální péče a pomoci pro účetní);

j)  pro experty v oblasti zaměstnanosti:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro (Národní úřad sociální péče a pomoci pro experty v oblasti zaměstnanosti);

k)  pro notáře:

Cassa nazionale notariato (Národní fond pro notáře);

l)  pro celníky:

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzia (FASC) (Fond sociální péče pro celníky);

m)  pro biology:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;

n)  pro zemědělské techniky a vědce:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura;

o)  pro obchodní zástupce:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;

p)  pro průmyslové techniky:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;

q)  pro pojistné techniky, chemiky, agronomy, lesníky a geology:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi;

r)  pro psychology:

Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (Národní úřad sociální péče a pomoci pro psychology);

s)  pro novináře:

Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Národní úřad sociální péče a pomoci pro italské novináře);

t)  pro samostatně výdělečně činné osoby v oblasti zemědělství, řemesel a obchodu:

Istituto Nazionale della previdenza sociale – sedi provinciali (Národní úřad sociálního zabezpečení, INPS – regionální pobočky).

▼M13

4.  Pohřebné:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady;

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národní ústav pro pojištění proti pracovním úrazům), oblastní úřady; IPSEMA.

▼B

5.  Nezaměstnanost (pro zaměstnané osoby):

a)  obecně:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřadovny;

b)  pro novináře:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani „G. Amendola“ (Národní ústav sociální péče pro italské novináře G. Amendoly), Roma.

6.  Rodinné přídavky (pro zaměstnané osoby):

a)  obecně:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřadovny;

b)  pro novináře:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani „G. Amendola“ (Národní ústav sociální péče pro italské novináře G. Amendoly), Roma.

▼M15

L.   KYPR

▼M131.  Věcné dávky:

Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία (Ministerstvo zdravotnictví, Nicosia).

2.  Peněžité dávky:

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία (Odbor služeb sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění, Nicosia).

3.  Rodinné dávky:

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία (Útvar grantů a dávek, Ministerstvo financí, Nicosia).

▼M15

M.   LOTYŠSKO

▼M131.  Ve všech případech s výjimkou věcných dávek zdravotní péče:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīga (Agentura státního sociálního pojištění, Riga).

2.  Věcné dávky zdravotní péče:

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, Rīga (Agentura státního povinného zdravotního pojištění, Riga).

▼M15

N.   LITVA

▼A11.  Nemoc a mateřství:

a)  nemoc:

 

i)  věcné dávky:

Teritorinės ligonių kasos (Územní nemocenský fond);

ii)  peněžité dávky:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění);

b)  mateřství:

 

i)  věcné dávky:

Teritorinės ligonių kasos (Územní nemocenský fond);

ii)  peněžité dávky:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

2.  Invalidita:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

3.  Stáří, úmrtí (důchody):

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

4.  Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

a)  věcné dávky:

Teritorinės ligonių kasos (Územní nemocenský fond);

b)  peněžité dávky:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

5.  Pohřebné:

Savivaldybių socialinės paramos skyriai (místní odbory sociální pomoci).

▼M11

6.  Nezaměstnanost:

Teritorinės darbo biržos (místní úřady pro trh práce).

▼A1