Help Print this page 

Document 62005CJ0069

Title and reference
Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 12. ledna 2006.
Komise Evropských společenství proti Lucemburskému velkovévodství.
Nesplnění povinnosti státem - Nařízení (ES) č. 659/1999 - Státní podpory v odvětví zemědělství - Předložení výročních zpráv za roky 2000 a 2001 - Pokyny pro přezkum vnitrostátních podpor.
Věc C-69/05.
  • ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:32
Multilingual display
Text

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 12. ledna 2006, Komise v. Lucembursko

(Věc C-69/05)

„Nesplnění povinnosti státem – Nařízení (ES) č. 659/1999 – Státní podpory v odvětví zemědělství – Předložení výročních zpráv za roky 2000 a 2001 – Pokyny pro přezkum vnitrostátních podpor“

1.                     Podpory poskytnuté státy – Přezkum Komisí – Pokyny přijaté Komisí a akceptované členskými státy - Závazný účinek (Čl. 88 odst. 1 ES) (viz bod 9)

2.                     Členské státy – Povinnosti vyplývající z práva Společenství – Nesplnění povinnosti – Odůvodnění vycházející z vnitrostátního právního řádu – Nepřípustnost (Článek 226 ES) (viz bod 10)

3.                     Žaloba pro nesplnění povinnosti – Přezkum opodstatněnosti Soudním dvorem – Stav, k němuž se má přihlédnout – Stav při uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku (Článek 226 ES) (viz bod 11)

Předmět: 

Nesplnění povinnosti státem – Nepředložení výročních zpráv o všech režimech státních podpor existujících během let 2000 a 2001 v odvětví zemědělství do 1. července 2001, a nejpozději do 30. června 2002 – Článek 88 odst. 1 Smlouvy o ES a článek 21 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (nyní článek 88 Smlouvy o ES) (Úř. věst. L 83, s. 1) – Pokyny o státních podporách v odvětví zemědělství (2000/C/28/02) (Úř. věst. C 28, s. 2; opravená verze Úř. věst. C 232, s. 19)

Výrok: 

 

Lucemburské velkovévodství tím, že do 1. července 2001, a nejpozději do 30. června 2002 nepředložilo výroční zprávy o všech režimech státních podpor existujících během let 2000 a 2001 v odvětví zemědělství, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 88 odst. 1 ES a z článku 21 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku [88 ES] tak, jak byly provedeny sdělením Komise nazvaným „Pokyny Společenství o státních podporách v odvětví zemědělství“ zveřejněným v Úředním věstníku Evropských společenství ze dne 1. února 2000.

 

Lucemburskému velkovévodství se ukládá náhrada nákladů řízení.

Top