EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0543

Nařízení Komise (EU) č. 543/2013 ze dne 14. června 2013 o předkládání a zveřejňování údajů na trzích s elektřinou a o změně přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 Text s významem pro EHP

OJ L 163, 15.6.2013, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 005 P. 274 - 285

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/543/oj

15.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 543/2013

ze dne 14. června 2013

o předkládání a zveřejňování údajů na trzích s elektřinou a o změně přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 (1), a zejména na čl. 18 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 714/2009, a zejména jeho článek 15 a bod 5 rámcových pokynů pro správu a přidělování dostupné přenosové kapacity pro propojení mezi vnitrostátními systémy, stanovených v příloze I uvedeného nařízení, stanoví provozovatelům přenosových soustav povinnost zveřejňovat údaje o dostupnosti sítě, kapacitě přeshraničních propojovacích vedení a výrobě, zatížení a odstávkách sítě.

(2)

Ustanovení čl. 4 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (2) uznává, že zveřejnění důvěrných informací v souladu s nařízením (ES) č. 714/2009 nebo rámcovými pokyny přijatými podle uvedeného nařízení představuje souběžné, úplné a účinné veřejné zpřístupnění.

(3)

Dostupnost takových údajů je nezbytná, aby účastníci trhu byli schopni přijímat účinná rozhodnutí o výrobě, spotřebě a obchodování. Hlubší integrace trhu a rychlý rozvoj nepravidelné výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako jsou větrné a solární zdroje, vyžaduje poskytování úplných, včas dostupných, kvalitních a snadno pochopitelných informací týkajících se základních aspektů nabídky a poptávky.

(4)

Včasná dostupnost úplných souborů základních údajů by měla zvýšit také bezpečnost dodávek energie. Díky tomu by účastníci trhu mohli přesně slaďovat nabídku a poptávku, čímž se sníží riziko výpadků soustavy. V důsledku toho by provozovatelé přenosových soustav měli být schopni lépe regulovat své sítě a provozovat je za lépe předvídatelných a bezpečnějších podmínek.

(5)

Současná opatření ke zvýšení transparentnosti tato kritéria plně nesplňují. Důležité informace o trhu jsou navíc rozšiřovány mezi účastníky trhu nerovnoměrně a významné zavedené subjekty mají výlučný přístup k informacím v souvislosti se svými vlastními zařízeními, což znevýhodňuje nové účastníky trhu nebo účastníky trhu bez vlastních zařízení.

(6)

Účastníkům trhu by měly být včas poskytovány informace o předpokládané spotřebě. Tyto informace by měly být pravidelně aktualizovány a poskytovány pro různé časové rámce. Také skutečné výsledky předpokládané spotřeby by měly být zpřístupněny s minimálním zpožděním za reálným časem.

(7)

Jednou z nejdůležitějších informací souvisejících s nabídkou a poptávkou je pro účastníky trhu plánovaná a neplánovaná nedostupnost elektroenergetických výrobních bloků a spotřebních jednotek. Účastníci trhu a provozovatelé přenosových soustav potřebují dostávat podrobné informace o tom, kde, kdy a proč nejsou nebo nebudou dostupné výrobny nebo spotřební jednotky a kdy lze očekávat jejich opětovné uvedení do provozu. Provozovatelům přenosových soustav by to též mělo usnadnit nové přidělování nevyužitých záloh, čímž se sníží pravděpodobnost výpadků soustavy.

(8)

Účastníci trhu a provozovatelé přenosových soustav by také měli dostávat podrobné informace o celkovém instalovaném výkonu, odhady celkové sjednané výroby, včetně samostatně uvedených údajů o nepravidelné výrobě, a údaje o skutečné výrobě ve větších výrobních zařízeních rozčleněné na úroveň výrobních zařízení.

(9)

Aby bylo možné přenášet elektřinu z míst, kde je k dispozici, na místa, kde je jí nejvíce zapotřebí, a odpovídajícím způsobem upravovat portfolia, měl by mít trh informace o plánované a neplánované nedostupnosti stávající přeshraniční přenosové infrastruktury a plánech rozvoje infrastruktury. Provozovatelé přenosových soustav by rovněž měli poskytovat a pravidelně aktualizovat údaje o plánovaných a nabízených kapacitách pro přeshraniční přenos pro různé časové horizonty, a stejně tak informace týkající se přidělování a využití kapacit.

(10)

V důsledku rychlého rozšíření zdrojů nepravidelné výroby mimo centra spotřeby je přenosová infrastruktura v rozsáhlých částech Evropy stále více přetížená. Aby se uvolnilo přetížení, provozovatelé přenosových soustav stále více zasahují do tržních operací a požadují od účastníků trhu změnu jejich výrobních nebo obchodních závazků. Má-li trh chápat, kde a proč je nezbytné přijímat opatření pro řízení přetížení, musí provozovatelé přenosových soustav včas poskytovat podrobné a přiměřené informace o svých krocích.

(11)

I po pečlivém plánování může dojít u výrobců, dodavatelů a obchodníků k narušení výkonové rovnováhy a může být vůči nim ze strany provozovatelů přenosových soustav uplatněn systém vyrovnávání a zúčtování. Aby se co nejvíce snížilo riziko spojené s odchylkami, potřebují uživatelé trhu přesné, jasné a včasné informace o vyrovnávacích trzích. Provozovatelé přenosových soustav by měli takové informace poskytovat ve všech zemích ve srovnatelném formátu, včetně údajů o zálohách, jež sjednali, zaplacených cenách a dodaných množstvích regulační energie.

(12)

Provozovatelé přenosových soustav jsou často hlavním zdrojem významných základních informací. Jsou také zvyklí shromažďovat a vyhodnocovat velké množství informací pro účely provozování systémů. Aby se získal celkový přehled významných informací z celé Unie, měli by provozovatelé přenosových soustav usnadnit sběr, ověřování a zpracování údajů a Evropská síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (dále jen „síť ENTSO pro elektřinu“) by prostřednictvím centrální platformy pro transparentnost informací měla tyto údaje zpřístupnit veřejnosti. Aby se co nejlépe využily stávající transparentní zdroje, měla by mít síť ENTSO pro elektřinu možnost přijímat informace prostřednictvím třetích stran, jako jsou energetické burzy a platformy pro transparentnost, a zveřejňovat je.

(13)

Příloha I nařízení (ES) č. 714/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(14)

Toto nařízení bylo přijato na základě nařízení (ES) č. 714/2009, které doplňuje a jehož je nedílnou součástí. Odkazy na nařízení (ES) č. 714/2009 v jiných právních aktech se považují také za odkazy na toto nařízení.

(15)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví minimální společný soubor údajů týkajících se výroby, přenosu a spotřeby elektřiny, které se zpřístupňují účastníkům trhu. Stanoví také centrální sběr a zveřejňování těchto údajů.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 2 nařízení (ES) č. 714/2009. Dále se rozumí:

1)

„regulačními zálohami“ veškeré prostředky sjednané předem nebo v reálném čase, nebo na základě právních závazků, které mají provozovatelé přenosových soustav k dispozici pro účely udržování výkonové rovnováhy;

2)

„regulačním intervalem“ časové období, pro něž je stanovena cena za regulační zálohy;

3)

„nabídkovou zónou“ největší zeměpisná oblast, v rámci které jsou účastníci trhu schopni si vyměňovat energii bez přidělení kapacity;

4)

„přidělením kapacity“ alokace kapacity mezi zónami;

5)

„spotřební jednotkou“ zařízení, které získává elektrickou energii pro svou vlastní potřebu, vyjma provozovatelů přenosových soustav a provozovatelů distribučních soustav;

6)

„regulační oblastí“ ucelená část propojeného systému provozovaná jedním provozovatelem soustavy, která zahrnuje též případné fyzicky připojené odběry nebo výrobní bloky;

7)

„koordinovanou čistou přenosovou kapacitou“ způsob výpočtu kapacit založený na ex ante stanovení a určení maximální výměny energie mezi sousedícími nabídkovými zónami;

8)

„kritickým prvkem sítě“ prvek sítě nacházející se buď uvnitř nabídkové zóny, nebo mezi nabídkovými zónami, který se bere v úvahu při výpočtu kapacity a který limituje množství energie, s nímž může být obchodováno;

9)

„udržováním výkonové rovnováhy mezi regulačními oblastmi“ systém udržování výkonové rovnováhy, kdy provozovatel přenosové soustavy může získávat nabídky k aktivaci přicházející z oblastí jiných provozovatelů přenosových soustav. Nezahrnuje redispečink ani havarijní dodávky energie;

10)

„kapacitou mezi zónami“ schopnost propojeného systému zajistit přenos energie mezi nabídkovými zónami;

11)

„měnou“ euro, pokud alespoň jedna část příslušné nabídkové zóny (zón) je součástí země, ve které je euro zákonným platidlem. Ve všech ostatních případech je to místní měna;

12)

„termínem potvrzení“ okamžik, kdy provozovatelé přenosových soustav musí na trhu potvrdit všechny sesouhlasené nominace. Termín potvrzení se vztahuje nejen na denní nebo vnitrodenní trhy, ale také na různé trhy, které zahrnují vyrovnávání bilančních odchylek a přidělování záloh;

13)

„protiobchodem“ výměna energie mezi dvěma nabídkovými zónami z podnětu provozovatelů soustav za účelem uvolnění fyzického přetížení;

14)

„poskytovatelem údajů“ subjekt, který předává údaje centrální platformě pro transparentnost informací;

15)

„explicitním přidělením“ pouze přidělení kapacity mezi zónami bez současného přenosu energie;

16)

„parametry založenými na toku“ disponibilní zálohy na kritických prvcích sítě společně s přidruženými distribučními faktory přenosu elektřiny;

17)

„výrobním blokem“ jeden generátor elektrické energie, který je součástí výrobny;

18)

„implicitním přidělením“ způsob řízení přetížení, při kterém se současně s přidělenou kapacitou mezi zónami získává i energie;

19)

„obchodním intervalem“ doba, pro kterou je stanovena cena na trhu, nebo nejkratší možný společný interval pro dvě nabídkové zóny, pokud se jejich obchodní intervaly liší;

20)

„nabízenou kapacitou“ kapacita mezi zónami nabízená subjektem přidělujícím přenosové kapacity na trhu;

21)

„plánovanou“ událostí událost, která je primárnímu vlastníku údajů známa předem;

22)

„distribučním faktorem přenosu elektřiny“ modelovaná reprezentace fyzického toku na kritickém prvku sítě vyvolaná změnou čisté pozice (salda) nabídkové zóny;

23)

„primárním vlastníkem údajů“ subjekt, který údaje vytváří;

24)

„výrobnou“ zařízení na výrobu elektřiny sestávající z jednoho výrobního bloku nebo seskupení výrobních bloků;

25)

„profilem“ zeměpisná hranice mezi jednou nabídkovou zónou a několika sousedními nabídkovými zónami;

26)

„redispečinkem“ opatření aktivované jedním nebo několika provozovateli přenosových soustav změnou struktury výroby nebo zatížení tak, aby se změnily fyzické toky v přenosové soustavě a uvolnilo se fyzické přetížení;

27)

„celkovým zatížením“ (včetně ztrát, bez elektřiny použité na skladování energie) zatížení, které se rovná výrobě a případnému dovozu, po odečtení případného vývozu a elektřiny použité na skladování energie;

28)

„subjektem přidělujícím přenosové kapacity“ subjekt pověřený provozovateli přenosových soustav k tomu, aby spravoval přidělování kapacit mezi zónami;

29)

„vertikálním zatížením“ celkové množství elektřiny, jež vystupuje z přenosové soustavy do distribučních soustav, k přímo připojeným koncovým zákazníkům nebo na vlastní spotřebu při výrobě elektřiny;

30)

„predikovanou disponibilní zálohou na následující rok“ rozdíl mezi roční prognózou dostupného výkonu a roční prognózou maximálního celkového zatížení s přihlédnutím k prognóze celkového výkonu, prognóze dostupnosti výroby a prognóze smluvních záloh pro systémové služby;

31)

„časem“ místní čas v Bruselu.

Článek 3

Zřízení centrální platformy pro transparentnost informací

1.   V rámci Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (dále jen „síť ENTSO pro elektřinu“) se zřídí a provozuje účinným a úsporným způsobem centrální platforma pro transparentnost informací. Síť ENTSO pro elektřinu zveřejní na této platformě veškeré údaje, které jsou provozovatelé přenosových soustav v souladu s tímto nařízením povinni síti ENTSO pro elektřinu předkládat.

Platforma je bezplatně dostupná veřejnosti prostřednictvím internetu a je k dispozici alespoň v angličtině.

Údaje musí být aktuální, snadno dostupné, stažitelné a přístupné alespoň po dobu pěti let. Aktualizace se datují, archivují a zpřístupňují veřejnosti.

2.   Síť ENTSO pro elektřinu do čtyř měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „agentura“) návrh týkající se provozování platformy a souvisejících nákladů. Agentura sdělí své stanovisko do tří měsíců od data předložení návrhu.

3.   Síť ENTSO pro elektřinu zajistí, že platforma bude funkční před uplynutím 18 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 4

Předkládání a zveřejňování údajů

1.   Primární vlastníci údajů předloží údaje provozovatelům přenosových soustav v souladu s články 6 až 17. Zajistí, že údaje, jež poskytují provozovatelům přenosových soustav nebo v případech, kdy se postupuje podle odstavce 2, poskytovatelům údajů, jsou úplné, v požadované kvalitě a jsou předávány tak, aby provozovatelé přenosových soustav nebo poskytovatelé údajů mohli údaje zpracovat a předat síti ENTSO pro elektřinu s dostatečným předstihem, aby ta mohla splnit své povinnosti vyplývající z tohoto nařízení, pokud jde o lhůty zveřejňování informací.

Provozovatelé přenosových soustav a případně poskytovatelé údajů obdržené údaje zpracují a poskytnou síti ENTSO pro elektřinu včas, aby je mohla ve stanoveném termínu zveřejnit.

2.   Primární vlastníci údajů mohou za předpokladu, že využijí třetí stranu působící jejich jménem jako poskytovatel údajů, splnit svou povinnost stanovenou v odstavci 1 tak, že údaje předají přímo centrální platformě pro transparentnost informací. Tento způsob předkládání údajů musí předem schválit provozovatel přenosové soustavy, v jehož regulační oblasti se primární vlastník nachází. Při schvalování provozovatel přenosové soustavy posoudí, zda poskytovatel údajů splňuje požadavky uvedené v čl. 5 písm. b) a c).

3.   Provozovatelé přenosových soustav se považují za primární vlastníky údajů pro účely článků 6 až 17, pokud není stanoveno jinak.

4.   V případě, že nabídková zóna sestává z několika regulačních oblastí v různých členských státech, zveřejní síť ENTSO pro elektřinu údaje uvedené v odstavci 1 za každý příslušný členský stát zvlášť.

5.   Aniž jsou dotčeny povinnosti provozovatelů přenosových soustav a povinnosti sítě ENTSO pro elektřinu stanovené v odstavci 1 a článku 3, mohou být údaje rovněž zveřejněny na internetových stránkách provozovatelů přenosových soustav nebo jiných stran.

6.   Vnitrostátní regulační orgány zajistí, že primární vlastníci údajů, provozovatelé přenosových soustav a poskytovatelé údajů splní své povinnosti stanovené v tomto nařízení.

Článek 5

Příručka o postupech

Síť ENTSO pro elektřinu vytvoří příručku, která stanoví:

a)

podrobnosti a formát pro předkládání údajů stanovených v čl. 4 odst. 1;

b)

normalizované způsoby a formáty sdělování a výměny údajů mezi primárními vlastníky údajů, provozovateli přenosových soustav, poskytovateli údajů a sítí ENTSO pro elektřinu;

c)

technická a provozní kritéria, jež by museli splňovat poskytovatelé údajů při poskytování údajů centrální platformě pro transparentnost informací;

d)

vhodnou klasifikaci typů výroby uvedených v čl. 14 odst. 1, čl. 15 odst. 1 a čl. 16 odst. 1.

Tuto příručku vytvoří síť ENTSO pro elektřinu na základě otevřené a transparentní konzultace se zúčastněnými subjekty.

Síť ENTSO pro elektřinu příručku zpřístupní veřejnosti.

V případě potřeby síť ENTSO pro elektřinu příručku aktualizuje. Před zveřejněním nebo aktualizací příručky síť ENTSO pro elektřinu předloží návrh agentuře a vyžádá si od ní stanovisko, které agentura poskytne do dvou měsíců. Návrh prvního vydání se předloží agentuře do čtyř měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 6

Informace o celkovém zatížení

1.   Provozovatelé přenosových soustav vypočítají a předloží síti ENTSO pro elektřinu tyto údaje o svých regulačních oblastech za každou nabídkovou zónu:

a)

celkové zatížení pro jednotlivé obchodní intervaly;

b)

prognózu celkového zatížení na následující den pro jednotlivé obchodní intervaly;

c)

týdenní prognózu celkového zatížení na každý den následujícího týdne, která zahrnuje hodnoty maximálního a minimálního zatížení v každém dni;

d)

měsíční prognózu celkového zatížení na každý týden následujícího měsíce, která zahrnuje hodnoty maximálního a minimálního zatížení v daném týdnu;

e)

roční prognózu celkového zatížení na každý týden následujícího roku, která zahrnuje hodnoty maximálního a minimálního zatížení v daném týdnu.

2.   Informace uvedené

a)

v odst. 1 písm. a) se zveřejní nejpozději jednu hodinu po skončení provozního období;

b)

v odst. 1 písm. b) se zveřejní nejpozději dvě hodiny před uzávěrkou obchodování na denním trhu v nabídkové zóně a aktualizují se při každé významné změně;

c)

v odst. 1 písm. c) se zveřejní každý pátek nejpozději dvě hodiny před uzávěrkou obchodování na denním trhu v nabídkové zóně a aktualizují se při každé významné změně;

d)

v odst. 1 písm. d) se zveřejní nejpozději jeden týden před měsícem dodávky a aktualizují se při každé významné změně;

e)

v odst. 1 písm. e) se zveřejní nejpozději 15. kalendářního dne v měsíci předcházejícím roku, ke kterému se údaje vztahují.

3.   Výrobní bloky nacházející se v regulační oblasti daného provozovatele přenosové soustavy poskytnou tomuto provozovateli přenosové soustavy veškeré významné informace potřebné pro výpočet údajů uvedených v odst. 1 písm. a).

Výrobní bloky se považují za primární vlastníky významných informací, jež poskytují.

4.   Provozovatelé distribučních soustav nacházející se v regulační oblasti daného provozovatele přenosové soustavy poskytnou tomuto provozovateli přenosové soustavy veškeré významné informace potřebné pro výpočet údajů uvedených v odst. 1 písm. b) až e).

Provozovatelé distribučních soustav se považují za primární vlastníky významných informací, jež poskytují.

Článek 7

Informace týkající se nedostupnosti spotřebních jednotek

1.   Provozovatelé přenosových soustav poskytnou síti ENTSO pro elektřinu tyto informace o svých regulačních oblastech:

a)

plánovanou nedostupnost spotřebních jednotek odpovídající nejméně 100 MW, včetně změn v plánované nedostupnosti spotřebních jednotek odpovídajících nejméně 100 MW, s délkou trvání alespoň jeden obchodní interval, kde se uvede:

nabídková zóna,

dostupná kapacita pro jednotlivé obchodní intervaly po dobu trvání události,

důvod nedostupnosti,

předpokládané datum (den, hodina) začátku a ukončení změny v dostupnosti;

b)

změny ve skutečné dostupnosti spotřební jednotky o příkonu 100 MW nebo větším, kde se uvede:

nabídková zóna,

dostupná kapacita pro jednotlivé obchodní intervaly po dobu trvání události,

důvod nedostupnosti,

datum (den, hodina) začátku a předpokládaného ukončení změny v dostupnosti.

2.   Informace stanovené v odst. 1 písm. a) se zveřejní v souhrnné podobě za celé nabídkové zóny, přičemž se uvede celková nedostupná spotřební kapacita pro jednotlivé obchodní intervaly během daného období, a to co nejdříve, avšak nejpozději jednu hodinu po přijetí rozhodnutí týkajícího se plánované nedostupnosti.

Informace stanovené v odst. 1 písm. b) se zveřejní v souhrnné podobě za celé nabídkové zóny, přičemž se uvede celková nedostupná spotřební kapacita pro jednotlivé obchodní intervaly během daného období, a to co nejdříve, avšak nejpozději jednu hodinu po změně ve skutečné dostupnosti.

3.   Spotřební jednotky, které se nacházejí v regulační oblasti daného provozovatele přenosové soustavy, vypočítají a předloží údaje stanovené v odstavci 1 tomuto provozovateli přenosové soustavy.

Tyto spotřební jednotky se považují za primárního vlastníka údajů, jež předkládají.

Článek 8

Predikovaná disponibilní záloha na následující rok

1.   Provozovatelé přenosových soustav vypočítají pro své regulační oblasti za každou nabídkovou zónu predikovanou disponibilní zálohu na následující rok hodnocenou v lokálním obchodním intervalu a poskytnou ji síti ENTSO pro elektřinu.

Tyto informace se zveřejní jeden týden před ročním přidělováním kapacit, avšak nejpozději 15. kalendářního dne v měsíci předcházejícím roku, k němuž se údaje vztahují.

2.   Výrobní bloky a provozovatelé distribučních soustav, kteří se nacházejí v regulační oblasti daného provozovatele přenosové soustavy, poskytnou tomuto provozovateli přenosové soustavy veškeré významné informace potřebné pro výpočet údajů uvedených v odstavci 1.

Výrobní bloky a provozovatelé distribučních soustav se považují za primární vlastníky údajů, jež předkládají.

Článek 9

Přenosová infrastruktura

1. Provozovatelé přenosových soustav vypracují informace o budoucích změnách prvků sítě a projektů propojovacího vedení včetně rozšiřování nebo rušení v jejich přenosových sítích v následujících třech letech a poskytnou je síti ENTSO pro elektřinu. Tyto informace se poskytnou pouze o opatřeních, u nichž se očekává, že budou mít dopad na kapacitu mezi nabídkovými zónami nebo na profily odpovídající nejméně 100 MW, a to alespoň během jednoho obchodního intervalu. Informace obsahují:

a)

označení příslušných zařízení;

b)

místo;

c)

typ zařízení;

d)

dopad na propojovací kapacitu pro jednotlivé směry přenosu mezi nabídkovými zónami;

e)

předpokládané datum dokončení.

Tyto informace se zveřejní jeden týden před ročním přidělováním kapacit, avšak nejpozději 15. kalendářního dne v měsíci předcházejícím roku, k němuž se přidělování vztahuje. Informace se aktualizují o příslušné změny do konce března, konce června a konce září roku, ke kterému se přidělování vztahuje.

Článek 10

Informace o nedostupnosti přenosové infrastruktury

1.   Provozovatelé přenosových soustav vypočítají a poskytnou síti ENTSO pro elektřinu tyto informace o svých regulačních oblastech:

a)

plánovanou nedostupnost včetně změn v plánované nedostupnosti propojení a v přenosové síti, které snižují kapacity mezi nabídkovými zónami o 100 MW nebo více alespoň během jednoho obchodního intervalu, kde se uvede:

označení příslušných zařízení,

místo,

typ zařízení,

předpokládaný dopad na kapacitu mezi zónami pro jednotlivé směry přenosu mezi nabídkovými zónami,

důvody nedostupnosti,

předpokládané datum (den, hodina) začátku a ukončení změny v dostupnosti;

b)

změny ve skutečné dostupnosti propojení a v přenosové síti, které snižují kapacity mezi nabídkovými zónami o 100 MW nebo více alespoň během jednoho obchodního intervalu, kde se uvede:

označení příslušných zařízení,

místo,

typ zařízení,

předpokládaný dopad na kapacitu mezi zónami pro jednotlivé směry přenosu mezi nabídkovými zónami,

důvody nedostupnosti,

datum (den, hodina) začátku a předpokládaného ukončení změny v dostupnosti;

c)

změny ve skutečné dostupnosti infrastruktury příbřežních elektrizačních soustav, které snižují dodávky větrné energie do sítě o 100 MW nebo více během alespoň jednoho obchodního intervalu, kde se uvede:

označení příslušných zařízení,

místo,

typ zařízení,

instalovaný výkon větrné energie (MW) připojený k zařízení,

dodávky větrné energie do sítě (MW) v době změny v dostupnosti,

důvody nedostupnosti,

datum (den, hodina) začátku a předpokládaného ukončení změny v dostupnosti.

2.   Informace stanovené v odst. 1 písm. a) se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději jednu hodinu po přijetí rozhodnutí týkajícího se plánované nedostupnosti.

3.   Informace stanovené v odst. 1 písm. b) a c) se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději jednu hodinu po změně ve skutečné dostupnosti.

4.   Pokud jde o informace stanovené v odst. 1 písm. a) a b), provozovatelé přenosových soustav si mohou zvolit, že neoznačí příslušné zařízení a neuvedou jeho místo, pokud jsou tyto údaje zařazeny do kategorie citlivých informací týkajících se ochrany kritické infrastruktury v jejich členských státech, jak je stanoveno v čl. 2 písm. d) směrnice Rady 2008/114/ES (3). Tímto nejsou dotčeny jejich ostatní závazky stanovené v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 11

Informace týkající se odhadu a nabídky kapacit mezi zónami

1.   Provozovatelé přenosových soustav nebo případně subjekty přidělující přenosové kapacity vypočítají a poskytnou síti ENTSO pro elektřinu v dostatečném předstihu před postupem přidělování tyto informace o svých regulačních oblastech:

a)

prognózu a nabídku kapacity (MW) pro jednotlivé směry přenosu mezi nabídkovými zónami v případě přidělování kapacity založeného na koordinované čisté přenosové kapacitě, nebo

b)

příslušné parametry založené na toku v případě přidělování kapacity založeného na tocích.

Provozovatelé přenosových soustav nebo případně subjekty přidělující přenosové kapacity se považují za primární vlastníky informací, jež vypočítávají a poskytují.

2.   Informace stanovené v odst. 1 písm. a) se zveřejní tak, jak je stanoveno v příloze.

3.   Pokud jde o vedení stejnosměrného proudu, poskytnou provozovatelé přenosových soustav síti ENTSO pro elektřinu aktualizované informace o všech omezeních využití dostupné přeshraniční kapacity včetně uplatňování omezení z titulu rampování (přípustné změny výkonu za jednotku času) nebo vnitrodenních omezení přenosu, a to nejpozději jednu hodinu poté, co jsou tyto informace k dispozici.

Provozovatelé vedení stejnosměrného proudu se považují za primární vlastníky aktualizovaných informací, jež poskytují.

4.   Provozovatelé přenosových soustav nebo případně subjekty přidělující přenosové kapacity poskytnou síti ENTSO pro elektřinu výroční zprávu, v níž uvedou:

a)

hlavní kritické prvky sítě omezující nabízenou kapacitu;

b)

regulační oblast (oblasti), do kterých kritické prvky sítě patří;

c)

v jaké míře by uvolnění kritických prvků sítě zvýšilo nabízenou kapacitu;

d)

veškerá opatření přicházející v úvahu, která by bylo možné zavést pro zvýšení nabízené kapacity, a to spolu s odhadem nákladů.

Při přípravě zprávy si provozovatelé přenosových soustav mohou zvolit, že neoznačí příslušné zařízení a neuvedou jeho místo, pokud jsou tyto údaje zařazeny do kategorie citlivých informací týkajících se ochrany kritické infrastruktury v jejich členských státech, jak je stanoveno v čl. 2 písm. d) směrnice 2008/114/ES.

Provozovatelé přenosových soustav nebo případně subjekty přidělující přenosové kapacity se považují za primární vlastníky zprávy, již poskytují.

Článek 12

Informace týkající se využití kapacit mezi zónami

1.   Provozovatelé přenosových soustav vypočítají a poskytnou síti ENTSO pro elektřinu tyto informace o svých regulačních oblastech:

a)

v případě explicitního přidělování, pro každý obchodní interval a pro jednotlivé směry přenosu mezi nabídkovými zónami:

kapacitu (MW) požadovanou trhem,

kapacitu (MW) přidělenou trhu,

cenu za kapacitu (měna/MW),

příjmy z aukce (v měně) pro jednotlivé hranice mezi nabídkovými zónami;

b)

pro každý obchodní interval a pro jednotlivé směry přenosu mezi nabídkovými zónami: celkovou nominovanou kapacitu;

c)

před každým přidělením kapacity: celkovou kapacitu přidělenou již prostřednictvím předchozích přidělovacích postupů za jednotlivé obchodní intervaly a směry;

d)

pro každý obchodní interval: ceny na denním trhu v každé nabídkové zóně (měna/MWh);

e)

v případě implicitního přidělování, pro každý obchodní interval: čisté pozice každé nabídkové zóny (MW) a příjem z přetížení (v měně) za jednotlivé hranice mezi nabídkovými zónami;

f)

sjednané obchody na denním trhu v souhrnné podobě mezi nabídkovými zónami pro jednotlivé směry a obchodní intervaly;

g)

fyzické toky mezi nabídkovými zónami pro jednotlivé obchodní intervaly;

h)

kapacity mezi zónami přidělené mezi nabídkové zóny v členských státech a třetích zemích pro jednotlivé směry, přidělené produkty a jednotlivá období.

2.   Informace stanovené

a)

v odst. 1 písm. a) a e) se zveřejní nejpozději jednu hodinu po každém přidělení kapacity;

b)

v odst. 1 písm. b) se zveřejní nejpozději jednu hodinu po každém kole nominací;

c)

v odst. 1 písm. c) se zveřejní nejpozději ve lhůtě pro zveřejnění údajů o nabízené kapacitě, která je stanovena v příloze;

d)

v odst. 1 písm. d) se zveřejní nejpozději jednu hodinu po uzávěrce obchodování;

e)

v odst. 1 písm. f) se zveřejní každý den nejpozději jednu hodinu po posledním termínu potvrzení a případně se aktualizují nejpozději dvě hodiny po každém postupu vnitrodenní nominace;

f)

v odst. 1 písm. g) se zveřejní za každý obchodní interval co nejblíže reálnému času, avšak nejpozději jednu hodinu po skončení provozního období;

g)

v odst. 1 písm. h) se zveřejní nejpozději jednu hodinu po každém přidělení.

3.   Subjekty přidělující přenosové kapacity nebo popřípadě energetické burzy poskytnou provozovatelům přenosových soustav veškeré významné informace potřebné pro výpočet údajů stanovených v odstavci 1.

Subjekty přidělující přenosové kapacity se považují za primární vlastníky informací, jež poskytují.

Energetické burzy se považují za primární vlastníky informací, jež poskytují.

Článek 13

Informace týkající se opatření pro řízení přetížení

1.   Provozovatelé přenosových soustav poskytnou síti ENTSO pro elektřinu tyto informace o svých regulačních oblastech:

a)

informace týkající se redispečinku za jednotlivé obchodní intervaly, kde se uvedou:

přijatá opatření (tj. zvýšení nebo snížení výroby, zvýšení nebo snížení zatížení),

označení, místo a typ prvků sítě, jichž se tato opatření týkají,

důvody těchto opatření,

kapacita dotčená přijatými opatřeními (MW);

b)

informace týkající se protiobchodu za jednotlivé obchodní intervaly, kde se uvedou:

přijatá opatření (tj. zvýšení nebo snížení obchodu mezi zónami),

dotčené nabídkové zóny,

důvody těchto opatření,

změna v obchodu mezi zónami (MW);

c)

náklady, které v daném měsíci vznikly v důsledku opatření uvedených v písmenech a) a b) a jakýchkoli dalších nápravných kroků.

2.   Informace stanovené

a)

v odst. 1 písm. a) a b) se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději jednu hodinu po skončení provozního období, kromě důvodů, které se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději jeden den po skončení provozního období;

b)

v odst. 1 písm. c) se zveřejní nejpozději jeden měsíc po skončení daného měsíce.

Článek 14

Predikovaná výroba

1.   Provozovatelé přenosových soustav vypočítají a poskytnou síti ENTSO pro elektřinu tyto informace o svých regulačních oblastech:

a)

součet instalovaného výkonu (MW) všech stávajících výroben, jejichž instalovaný výkon je roven 1 MW nebo je vyšší, podle jednotlivých typů výroby;

b)

informace o výrobnách (stávajících a plánovaných) s instalovaným výkonem rovným 100 MW nebo vyšším. Informace obsahují:

název výrobny,

instalovaný výkon (MW),

místo,

úroveň napětí elektrického vedení,

nabídkovou zónu,

typ výroby;

c)

odhad celkové sjednané výroby (MW) za jednotlivé nabídkové zóny pro každý obchodní interval následujícího dne;

d)

prognózu výroby větrné a solární energie (MW) za jednotlivé nabídkové zóny pro každý obchodní interval následujícího dne.

2.   Informace stanovené

a)

v odst. 1 písm. a) se zveřejní každoročně, nejpozději jeden týden před koncem roku;

b)

v odst. 1 písm. b) se zveřejní každoročně pro tři následující roky, nejpozději jeden týden před začátkem prvního roku, ke kterému se vztahují;

c)

v odst. 1 písm. c) se zveřejní nejpozději v 18:00 hodin bruselského času, jeden den před uskutečněním skutečné dodávky;

d)

v odst. 1 písm. d) se zveřejní nejpozději v 18:00 hodin bruselského času, jeden den před uskutečněním skutečné dodávky. Informace se pravidelně aktualizují a zveřejňují během vnitrodenního obchodování, přičemž alespoň jedna aktualizace má být zveřejněna v 8:00 hodin bruselského času v den skutečné dodávky. Informace se poskytnou za všechny nabídkové zóny pouze v členských státech, v nichž dodávky větrné nebo solární energie do sítě tvoří více než 1 % roční výroby, nebo za nabídkové zóny, v nichž dodávky větrné nebo solární energie do sítě tvoří více než 5 % roční výroby.

3.   Výrobny, které se nacházejí v regulační oblasti daného provozovatele přenosové soustavy, poskytnou tomuto provozovateli přenosové soustavy veškeré významné informace potřebné pro výpočet údajů stanovených v odstavci 1.

Výrobny se považují za primární vlastníky významných informací, jež poskytují.

Článek 15

Informace týkající se nedostupnosti výrobních bloků a výroben

1.   Provozovatelé přenosových soustav poskytnou síti ENTSO pro elektřinu tyto informace o svých regulačních oblastech:

a)

plánovanou nedostupnost výrobního bloku odpovídající nejméně 100 MW, včetně změn v plánované nedostupnosti daného výrobního bloku odpovídajících nejméně 100 MW, s očekávanou délkou trvání alespoň jeden obchodní interval a až tři roky do budoucna, kde se uvede:

název výrobny,

název výrobního bloku,

místo,

nabídková zóna,

instalovaný výkon (MW),

typ výroby,

dostupný výkon během události,

důvod nedostupnosti,

datum (den, hodina) začátku a předpokládaného ukončení změny v dostupnosti;

b)

změny ve skutečné dostupnosti výrobního bloku odpovídající nejméně 100 MW, u kterých se očekává, že potrvají alespoň jeden obchodní interval, kde se uvede:

název výrobny,

název výrobního bloku,

místo,

nabídková zóna,

instalovaný výkon (MW),

typ výroby,

dostupný výkon během události,

důvod nedostupnosti a

datum (den, hodina) začátku a předpokládaného ukončení změny v dostupnosti;

c)

plánovanou nedostupnost výrobny odpovídající nejméně 200 MW, včetně změn v plánované nedostupnosti dané výrobny odpovídajících nejméně 100 MW, která nebyla zveřejněna podle písmene a), s očekávanou délkou trvání alespoň jeden obchodní interval a až tři roky do budoucna, kde se uvede:

název výrobny,

místo,

nabídková zóna,

instalovaný výkon (MW),

typ výroby,

dostupný výkon během události,

důvod nedostupnosti,

datum (den, hodina) začátku a předpokládaného ukončení změny v dostupnosti;

d)

změny odpovídající nejméně 100 MW ve skutečné dostupnosti výrobny s instalovaným výkonem nejméně 200 MW, které nebyly zveřejněny podle písmene b), u kterých se očekává, že potrvají alespoň jeden obchodní interval, kde se uvede:

název výrobny,

místo,

nabídková zóna,

instalovaný výkon (MW),

typ výroby,

dostupný výkon během události,

důvod nedostupnosti a

datum (den, hodina) začátku a předpokládaného ukončení změny v dostupnosti.

2.   Informace stanovené v odst. 1 písm. a) a c) se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději jednu hodinu po přijetí rozhodnutí týkajícího se plánované nedostupnosti.

Informace stanovené v odst. 1 písm. b) a d) se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději jednu hodinu po změně ve skutečné dostupnosti.

3.   Výrobní bloky, které se nacházejí v regulační oblasti daného provozovatele přenosové soustavy, poskytnou tomuto provozovateli přenosové soustavy údaje stanovené v odstavci 1.

Výrobní bloky se považují za primární vlastníky údajů, jež poskytují.

Článek 16

Skutečná výroba

1.   Provozovatelé přenosových soustav vypočítají a poskytnou síti ENTSO pro elektřinu tyto informace o svých regulačních oblastech:

a)

skutečný výrobní výkon (MW) za jednotlivé obchodní intervaly a výrobní bloky s instalovaným výkonem 100 MW nebo větším;

b)

souhrnný výrobní výkon za jednotlivé obchodní intervaly a typy výroby;

c)

skutečnou nebo předpokládanou výrobu větrné a solární energie (MW) v každé nabídkové zóně a za jednotlivé obchodní intervaly;

d)

souhrnnou týdenní průměrnou rychlost plnění všech akumulačních a přečerpávacích vodních elektráren (MWh) za jednotlivé nabídkové zóny včetně údaje za stejný týden předchozího roku.

2.   Informace stanovené

a)

v odst. 1 písm. a) se zveřejní do pěti dnů po skončení provozního období;

b)

v odst. 1 písm. b) se zveřejní nejpozději jednu hodinu po skončení provozního období;

c)

v odst. 1 písm. c) se zveřejní nejpozději jednu hodinu po skončení provozního období a aktualizují se na základě naměřených hodnot, jakmile jsou tyto hodnoty k dispozici. Informace se poskytnou za všechny nabídkové zóny pouze v členských státech, v nichž dodávky větrné nebo solární energie do sítě tvoří více než 1 % roční výroby, nebo za nabídkové zóny, v nichž dodávky větrné nebo solární energie do sítě tvoří více než 5 % roční výroby;

d)

v odst. 1 písm. d) se zveřejní třetího pracovního dne následujícího po týdnu, ke kterému se informace vztahují. Informace se poskytnou za všechny nabídkové zóny pouze v členských státech, v nichž dodávky energie z tohoto typu výroby do sítě tvoří více než 10 % roční výroby, nebo za nabídkové zóny, v nichž dodávky energie z tohoto typu výroby do sítě tvoří více než 30 % roční výroby.

3.   Výrobní bloky a výrobny, které se nacházejí v regulační oblasti daného provozovatele přenosové soustavy, poskytnou tomuto provozovateli přenosové soustavy veškeré významné informace, aby bylo možné vypočítat údaje stanovené v odstavci 1.

Výrobní bloky a výrobny se považují za primární vlastníky významných informací, jež poskytují.

Článek 17

Udržování výkonové rovnováhy

1.   Provozovatelé přenosových soustav nebo případně provozovatelé vyrovnávacích trhů, pokud tyto trhy existují, poskytnou síti ENTSO pro elektřinu tyto informace o svých regulačních oblastech:

a)

pravidla udržování výkonové rovnováhy včetně:

postupů pro sjednávání různých druhů regulačních záloh a regulační energie,

metodiky úhrady za poskytnutí záloh a dodávky regulační energie,

metodiky výpočtu zúčtovacích poplatků za odchylky,

případně popisu, jakým způsobem se provádí přeshraniční vyrovnávání mezi dvěma nebo více regulačními oblastmi, a podmínek pro zapojení výrobců a spotřeby;

b)

výši regulačních záloh (MW) smluvně zajištěných provozovatelem přenosové soustavy, kde se uvede:

zdroj zálohy (výroba nebo zatížení),

druh zálohy (např. záloha pro omezení odchylek kmitočtu, záloha pro obnovení kmitočtu, záloha pro nahrazení vyčerpaných záloh),

časové období, pro které jsou zálohy smluvně zajištěny (např. hodina, den, týden, měsíc, rok atd.);

c)

ceny zaplacené provozovatelem přenosové soustavy za jednotlivé druhy sjednaných regulačních záloh a období sjednávané služby (měna/MW/období);

d)

přijaté souhrnné nabídky za jednotlivé regulační intervaly, zvlášť za každý druh regulační zálohy;

e)

množství dodané regulační energie (MW) za jednotlivé regulační intervaly a druhy záloh;

f)

ceny zaplacené provozovatelem přenosové soustavy za dodanou regulační energii za jednotlivé regulační intervaly a druhy záloh; informace o cenách se poskytuje zvlášť pro regulaci směrem nahoru a regulaci směrem dolů;

g)

zúčtovací ceny odchylky za jednotlivé regulační intervaly;

h)

celková velikost odchylek za jednotlivé regulační intervaly;

i)

měsíční finanční bilanci regulační oblasti, kde se uvedou:

výdaje vynaložené provozovatelem přenosové soustavy v souvislosti se sjednáním záloh a dodávkami regulační energie,

čistý příjem provozovatele přenosové soustavy po zúčtování odchylek se stranami odpovídajícími za udržování výkonové rovnováhy;

j)

případně informace týkající se udržování výkonové rovnováhy mezi regulačními oblastmi za jednotlivé regulační intervaly, kde se uvede:

objem zobchodovaných nabídek a poptávek za jednotlivé sjednávací intervaly,

maximální a minimální ceny zobchodovaných nabídek a poptávek za jednotlivé sjednávací intervaly,

množství regulační energie dodané v dotčených regulačních oblastech.

Provozovatelé vyrovnávacích trhů se považují za primární vlastníky informací, jež poskytují.

2.   Informace stanovené

a)

v odst. 1 písm. b) se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději dvě hodiny před uskutečněním následujícího postupu sjednávání;

b)

v odst. 1 písm. c) se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději jednu hodinu po ukončení postupu sjednávání;

c)

v odst. 1 písm. d) se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději jednu hodinu po skončení provozního období;

d)

v odst. 1 písm. e) se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději 30 minut po skončení provozního období. Jsou-li údaje předběžné, aktualizují se, jakmile jsou údaje k dispozici;

e)

v odst. 1 písm. f) se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději jednu hodinu po skončení provozního období;

f)

v odst. 1 písm. g) se zveřejní co nejdříve;

g)

v odst. 1 písm. h) se zveřejní co nejdříve, avšak nejpozději 30 minut po skončení provozního období. Jsou-li údaje předběžné, aktualizují se, jakmile jsou údaje k dispozici;

h)

v odst. 1 písm. i) se zveřejní nejpozději tři měsíce po provozním měsíci. V případě předběžného zúčtování se údaje po konečném zúčtování aktualizují;

i)

v odst. 1 písm. j) se zveřejní nejpozději jednu hodinu po skončení provozního období.

Článek 18

Odpovědnost

Odpovědnost primárního vlastníka údajů, poskytovatele údajů a sítě ENTSO pro elektřinu v rámci tohoto nařízení je omezena na případy hrubé nedbalosti nebo úmyslného pochybení. V žádném případě nejsou povinni nahradit osobě, která tyto údaje používá, jakýkoli ušlý zisk, podnikatelské ztráty nebo jakékoli jiné nepřímé náhodné, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu vzniklé v souvislosti s porušením jejich povinností podle tohoto nařízení.

Článek 19

Změna nařízení (ES) č. 714/2009

Ustanovení bodů 5.5 až 5.9 přílohy I nařízení (ES) č. 714/2009 se zrušují s účinkem ode dne 5. ledna 2015.

Článek 20

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 se použije po uplynutí 18 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. června 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 15.

(2)  Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 345, 23.12.2008, s. 75.


PŘÍLOHA

Zveřejňování informací uvedených v čl. 11 odst. 2

Období přidělení kapacity

Prognóza kapacity mezi zónami má být zveřejněna

Nabídka kapacity má být zveřejněna

roční

jeden týden před postupem ročního přidělování, avšak nejpozději 15. prosince, na všechny měsíce následujícího roku

jeden týden před postupem ročního přidělování, avšak nejpozději 15. prosince

měsíční

dva pracovní dny před postupem měsíčního přidělování, na všechny dny následujícího měsíce

dva pracovní dny před postupem měsíčního přidělování

týdenní

každý pátek, na všechny dny následujícího týdne

jeden den před postupem týdenního přidělování

denní / na následující den

 

jednu hodinu před uzávěrkou obchodování na spotovém trhu, za každý obchodní interval

vnitrodenní

 

jednu hodinu před prvním vnitrodenním přidělením a poté v reálném čase, za každý obchodní interval


Top