EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0633

Nařízení Komise (ES) č. 633/2007 ze dne 7. června 2007 , kterým se stanoví požadavky použití protokolu pro přenos zpráv o letu pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 146, 8.6.2007, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/10/2023; Zrušeno 32023R1771

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/633/oj

8.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 146/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 633/2007

ze dne 7. června 2007,

kterým se stanoví požadavky použití protokolu pro přenos zpráv o letu pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě) (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (2), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Výměny informací mezi systémy pro zpracování letových údajů se zřizují mezi stanovišti řízení letového provozu pro účely oznamování, koordinace a předávání letů a pro účely civilně-vojenské koordinace. Aby byla zajištěna interoperabilita, měly by být výměny informací podporovány vhodnými a harmonizovanými komunikačními protokoly.

(2)

V souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 549/2004 bylo Evropské organizaci pro bezpečnost leteckého provozu (Eurocontrol) vydáno pověření vypracovat požadavky na protokol pro přenos zpráv o letu pro účely oznamování, koordinace a předávání letů. Toto nařízení je založeno na výsledné zprávě o pověření ze dne 31. března 2005.

(3)

Norma organizace Eurocontrol pro výměnu letových údajů byla přiložena k nařízení Komise (ES) č. 2082/2000 ze dne 6. září 2000, kterým se přijímají normy Eurocontrol a mění směrnice 97/15/ES, kterou se přijímají normy Eurocontrol a mění směrnice Rady 93/65/EHS (3), jímž se stanoví povinnost jejího používání ve Společenství při zadávání zakázek na nové systémy zpracování letových údajů. Jelikož bylo nařízení (ES) č. 2082/2000 zrušeno s účinkem od 20. října 2005, je nutno aktualizovat právní předpisy Společenství, aby byl zajištěn soulad příslušných právních předpisů.

(4)

Udržovat komunikační vybavení a software v souladu s normou Eurocontrol pro výměnu letových údajů je stále obtížnější a nákladnější. Proto by na podporu výměny letových údajů měla být přijata nová norma.

(5)

V současné době se za nejvhodnější základ pro splnění komunikačních požadavků na výměnu letových údajů mezi stanovišti řízení letového provozu považuje protokol pro řízení přenosu (Transmission Control Protocol) spolu s internetovým protokolem (TCP/IP).

(6)

Toto nařízení by se mělo vztahovat na použití protokolu pro přenos zpráv o letu pro výměny informací v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1032/2006 ze dne 6. července 2006, kterým se stanoví požadavky na automatické systémy pro výměnu letových údajů pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu (4).

(7)

Toto nařízení by se nemělo vztahovat na vojenské činnosti a výcvik podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 549/2004.

(8)

Členské státy se v prohlášení o vojenských otázkách týkajících se jednotného evropského nebe (5) zavázaly, že budou navzájem spolupracovat a zároveň zohlední vnitrostátní vojenské požadavky, aby koncepce pružného užívání vzdušného prostoru byla plně a jednotně uplatňována všemi uživateli vzdušného prostoru ve všech členských státech.

(9)

Uplatňování koncepce pružného užívání vzdušného prostoru, jak stanoví čl. 2 odst. 22 nařízení (ES) č. 549/2004, vyžaduje zřízení systémů pro včasnou výměnu letových údajů mezi stanovišti letových provozních služeb a řídícími vojenskými stanovišti.

(10)

Podle čl. 3 odst. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 552/2004 by prováděcí pravidla pro interoperabilitu měla popisovat jednotlivé postupy při posuzování shody, které se mají použít pro posuzování shody nebo vhodnosti k používání složek, jakož i ověření systémů.

(11)

Podle čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 552/2004 může být datum pro použití základních požadavků a přechodných ustanovení stanoveno příslušnými prováděcími předpisy pro interoperabilitu.

(12)

Výrobcům a poskytovatelům letových navigačních služeb by měl být poskytnut čas na vývoj nových prvků a systémů v souladu s novými technickými požadavky.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe zřízeného článkem 5 nařízení (ES) č. 549/2004,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví požadavky použití protokolu pro přenos zpráv o letu pro výměny informací mezi systémy zpracování letových údajů pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu a pro účely civilně-vojenské koordinace v souladu s nařízením (ES) č. 1032/2006.

2.   Toto nařízení se vztahuje na:

a)

komunikační systémy, které podporují koordinaci mezi stanovišti letových provozních služeb za použití mechanismu přímé komunikace (peer-to-peer) a které poskytují služby všeobecnému letovému provozu;

b)

komunikační systémy, které podporují koordinaci mezi stanovišti letových provozních služeb a řídícími vojenskými stanovišti za použití mechanismu přímé komunikace (peer-to-peer).

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 2 nařízení (ES) č. 549/2004.

Použijí se rovněž tyto definice:

1)

„protokolem pro přenos zpráv o letu“ se rozumí protokol pro elektronickou komunikaci zahrnující formát zpráv, jejich kódování pro výměnu údajů a sekvenční pravidla používaná pro výměnu informací mezi systémy zpracování letových údajů;

2)

„systémem zpracování letových údajů“ se rozumí část systému letových provozních služeb, který přijímá údaje o letovém plánu a související zprávy, automaticky je zpracovává a rozděluje na pracovní místa stanovišť řízení letového provozu;

3)

„stanovištěm řízení letového provozu“ (dále jen „stanoviště ATC“) se rozumí oblastní středisko řízení, přibližovací stanoviště řízení nebo letištní řídící věž;

4)

„pracovním místem“ se rozumí zařízení a technické vybavení, jehož prostřednictvím člen letových provozních služeb provádí úkol související s příslušnou prací;

5)

„oblastním střediskem řízení“ (dále jen „ACC“) se rozumí stanoviště zřízené k poskytování letových provozních služeb řízeným letům v oblastech řízení v její odpovědnosti;

6)

„civilně-vojenskou koordinací“ se rozumí koordinace mezi civilními a vojenskými stranami, jež jsou oprávněné přijímat rozhodnutí a schvalovat opatření;

7)

„stanovištěm letových provozních služeb“ (dále jen „stanoviště ATS“) se rozumí civilní nebo vojenské stanoviště odpovědné za poskytovaní letových provozních služeb;

8)

„řídícím vojenským stanovištěm“ se rozumí pevné nebo pohyblivé vojenské stanoviště, které řídí vojenský letový provoz nebo vykonává jiné činnosti, které z důvodu své specifické povahy mohou vyžadovat vyhrazení nebo omezení vzdušného prostoru;

9)

„mechanismem přímé komunikace (peer-to-peer)“ se rozumí mechanismus pro komunikaci navazovanou mezi dvěma stanovišti ATC nebo mezi stanovišti ATS a řídícími vojenskými stanovišti, v jejímž rámci má každá strana tutéž komunikační způsobilost pro výměnu informací mezi systémy pro zpracování letových údajů a kterákoli strana může takovou komunikaci zahájit.

Článek 3

Používání protokolu pro přenos zpráv o letu

1.   Poskytovatelé letových navigačních služeb zajistí, aby systémy uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) používaly protokol pro přenos zpráv o letu v souladu s požadavky na interoperabilitu stanovenými v příloze I.

2.   Členské státy zajistí, aby systémy uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b) používaly protokol pro přenos zpráv o letu v souladu s požadavky na interoperabilitu stanovenými v příloze I.

Článek 4

Posouzení shody složek

Před vydáním prohlášení ES o shodě podle článku 5 nařízení (ES) č. 552/2004 posoudí výrobci složek systémů uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení používajících protokol pro přenos zpráv o letu shodu uvedených složek v souladu s požadavky stanovenými v příloze II.

Článek 5

Ověření systémů

1.   Poskytovatelé letových navigačních služeb, kteří mohou prokázat, že splňují podmínky stanovené v příloze III, provedou ověření systémů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) v souladu s požadavky stanovenými v příloze IV části A.

2.   Poskytovatelé letových navigačních služeb, kteří nemohou prokázat, že splňují podmínky stanovené v příloze III, pověří oznámený subjekt ověřením systémů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a).

Ověření se provádí v souladu s požadavky stanovenými v příloze IV části B.

3.   Členské státy zajistí, aby ověření systémů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) prokázalo shodu těchto systémů s požadavky na interoperabilitu stanovenými v tomto nařízení.

Článek 6

Soulad

Členské státy učiní nezbytná opatření k zajištění souladu s tímto nařízením.

Článek 7

Přechodná opatření

Základní požadavky stanovené v příloze II nařízení (ES) č. 552/2004 se na uvádění systémů evropské sítě řízení letového provozu (dále jen „EATMN“) uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení do činnosti použijí od 1. ledna 2009.

Přechodná opatření stanovená v čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 552/2004 se případně použijí od téhož dne.

Článek 8

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2009 na všechny systémy EATMN uvedené v čl. 1 odst. 2, které budou po tomto dni uvedeny do provozu.

Použije se ode dne 20. dubna 2011 na všechny systémy EATMN uvedené v čl. 1 odst. 2, které budou k uvedenému dni v provozu.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. června 2007.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 254, 9.10.2000, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 980/2002 (Úř. věst. L 150, 8.6.2002, s. 38).

(4)  Úř. věst. L 186, 7.7.2006, s. 27.

(5)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 9.


PŘÍLOHA I

Požadavky na interoperabilitu stanovené v článku 3

1.

Každá jednotka přenosu zpráv o letu v rámci přímé komunikace (peer-to-peer) musí mít identifikátor.

2.

Identifikační funkcí se zajistí, aby se komunikace mohla uskutečňovat pouze mezi schválenými jednotkami přenosu zpráv o letu v rámci přímé komunikace (peer-to-peer).

3.

Funkcí řízení spojení se navazuje a ruší spojení mezi jednotkami přenosu zpráv o letu v rámci přímé komunikace (peer-to-peer), přičemž se zajistí, aby bylo přenos letových údajů možno uskutečnit pouze během aktivní existence spojení.

4.

Funkcí přenosu údajů se odesílají a přijímají zprávy s letovými údaji mezi spojenými jednotkami přenosu zpráv o letu v rámci přímé komunikace (peer-to-peer).

5.

Funkcí sledování se ověřuje kontinuita spojení mezi jednotkami přenosu zpráv o letu v rámci přímé komunikace (peer-to-peer).

6.

Všechny funkce, k jejichž výměně dochází mezi jednotkami přenosu zpráv o letu, používají protokol pro řízení přenosu spolu s internetovým protokolem, IP verze 6.


PŘÍLOHA II

Požadavky na posouzení shody složek prováděné podle článku 4

1.

Ověřením se prokazuje, zda se složky, jimiž se provádí protokol pro přenos zpráv o letu, shodují s příslušnými požadavky na interoperabilitu stanovenými v tomto nařízení při provozu těchto složek ve zkušebním prostředí.

2.

Výrobce řídí činnosti související s ověřením, přičemž zejména:

a)

určuje vhodné zkušební prostředí;

b)

ověřuje, zda jsou v plánu zkoušek popsány složky ve zkušebním prostředí;

c)

ověřuje, zda plán zkoušek zahrnuje všechny příslušné požadavky;

d)

zajišťuje soulad a kvalitu technické dokumentace a plánu zkoušek;

e)

plánuje organizaci zkoušky, využití pracovníků, instalaci a konfiguraci zkušební platformy;

f)

provádí kontroly a zkoušky, jak je určeno v plánu zkoušek;

g)

vypracovává zprávu, která předkládá výsledky kontrol a zkoušek.

3.

Výrobce zajistí, aby složky, jimiž se provádí protokol pro přenos zpráv o letu, začleněné ve zkušebním prostředí splňovaly požadavky na interoperabilitu stanovené v tomto nařízení.

4.

Po uspokojivém dokončení ověření shody výrobce vypracuje na svou odpovědnost prohlášení ES o shodě, ve kterém zejména uvede požadavky tohoto nařízení, které tato složka splňuje, a příslušné podmínky používání podle přílohy III bodu 3 nařízení (ES) č. 552/2004.


PŘÍLOHA III

Podmínky uvedené v článku 5

1.

Poskytovatel letových navigačních služeb musí mít ve své organizaci zavedeny systémy podávání zpráv, které potvrzují a prokazují, že ověření bylo posouzeno nestranně a nezávisle.

2.

Poskytovatel letových navigačních služeb musí zajistit, aby pracovníci podílející se na postupech ověření prováděli kontroly na nejvyšší úrovni odborné důvěryhodnosti a technické způsobilosti a aby nebyli vystaveni žádnému tlaku ani podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování nebo výsledky jejich kontrol, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které jsou výsledky ověření dotčeny.

3.

Poskytovatel letových navigačních služeb musí zajistit, aby pracovníci podílející se na postupech ověření měli přístup k zařízení, které jim umožňuje řádně provádět požadované kontroly.

4.

Poskytovatel letových navigačních služeb musí zajistit, aby pracovníci podílející se na postupech ověření absolvovali důkladné technické a odborné školení, měli dostatečné znalosti o požadavcích na ověření, která mají provádět, odpovídající zkušenosti s těmito činnostmi a schopnosti nezbytné k vypracování prohlášení, záznamů a zpráv, které dokazují, že ověření byla provedena.

5.

Poskytovatel letových navigačních služeb musí zajistit, aby pracovníci podílející se na postupech ověření byli schopni provádět kontroly nestranně. Odměňování těchto pracovníků nesmí záviset na počtu provedených zkoušek nebo na výsledcích těchto zkoušek.


PŘÍLOHA IV

Část A:   Požadavky na ověření systémů uvedené v čl. 5 odst. 1

1.

Ověřením systémů, jimiž se provádí protokol pro přenos zpráv o letu, se prokazuje shoda těchto systémů s požadavky na interoperabilitu stanovenými v tomto nařízení v simulovaném prostředí, které odráží provozní situaci těchto systémů.

2.

Ověření systémů, jimiž se provádí protokol pro přenos zpráv o letu, se provádí v souladu s vhodnými a uznávanými zkušebními postupy.

3.

Zkušební nástroje používané k ověření systémů, jimiž se provádí protokol pro přenos zpráv o letu, musí obsahovat vhodné funkce umožňující komplexní rozsah zkoušek.

4.

Ověření systémů, jimiž se provádí protokol pro přenos zpráv o letu, má vytvořit položky technické dokumentace vyžadované přílohou IV bodem 3 nařízení (ES) č. 552/2004 a tyto položky:

a)

popis provedení protokolu pro přenos zpráv o letu;

b)

zprávy o kontrolách a zkouškách, jež proběhly před uvedením systému do provozu.

5.

Poskytovatel letových navigačních služeb řídí činnosti týkající se ověřování, přičemž zejména:

a)

určuje vhodné simulované provozní a technické prostředí, které odráží provozní prostředí;

b)

ověřuje, zda plán zkoušek popisuje začlenění protokolu pro přenos zpráv o letu v systému zkoušeném v simulovaném provozním a technickém prostředí;

c)

ověřuje, zda plán zkoušek zahrnuje všechny požadavky na interoperabilitu stanovené v tomto nařízení;

d)

zajišťuje soulad a kvalitu technické dokumentace a plánu zkoušek;

e)

plánuje organizaci zkoušky, využití pracovníků, instalaci a konfiguraci zkušební platformy;

f)

provádí kontroly a zkoušky, jak je určeno v plánu zkoušek;

g)

vypracuje zprávu, která předkládá výsledky kontrol a zkoušek.

6.

Poskytovatel letových navigačních služeb zajistí, aby provádění protokolu pro přenos zpráv o letu začleněné v systémech provozovaných v simulovaném provozním prostředí splňovalo požadavky na interoperabilitu stanovené v tomto nařízení.

7.

Po úspěšném dokončení ověření shody vypracují poskytovatelé letových navigačních služeb prohlášení ES o ověření systému a předloží je vnitrostátnímu dozorovému orgánu společně s technickou dokumentací, jak vyžaduje článek 6 nařízení (ES) č. 552/2004.

Část B:   Požadavky na ověření systémů uvedené v čl. 5 odst. 2

1.

Ověřením systémů, jimiž se provádí protokol pro přenos zpráv o letu, se prokazuje shoda těchto systémů s požadavky na interoperabilitu stanovenými v tomto nařízení v simulovaném prostředí, které odráží provozní situaci těchto systémů.

2.

Ověření systémů, jimiž se provádí protokol pro přenos zpráv o letu, se provádí v souladu s vhodnými a uznávanými zkušebními postupy.

3.

Zkušební nástroje používané k ověření systémů, jimiž se provádí protokol pro přenos zpráv o letu, musí obsahovat vhodné funkce umožňující komplexní rozsah zkoušek.

4.

Ověření systémů, jimiž se provádí protokol pro přenos zpráv o letu, má vytvořit položky technické dokumentace vyžadované přílohou IV bodem 3 nařízení (ES) č. 552/2004 a tyto položky:

a)

popis provedení protokolu pro přenos zpráv o letu;

b)

zprávy o kontrolách a zkouškách, jež proběhly před uvedením systému do provozu.

5.

Poskytovatel letových navigačních služeb určí vhodné simulované provozní a technické prostředí, které odráží provozní prostředí, a pověří oznámený subjekt činnostmi souvisejícími s ověřením.

6.

Oznámený subjekt řídí činnosti související s ověřením, přičemž zejména:

a)

ověřuje, zda plán zkoušek popisuje začlenění protokolu pro přenos zpráv o letu v systému zkoušeném v simulovaném provozním a technickém prostředí;

b)

ověřuje, zda plán zkoušek zahrnuje všechny požadavky na interoperabilitu stanovené v tomto nařízení;

c)

zajistí soulad a kvalitu technické dokumentace a plánu zkoušek;

d)

plánuje organizaci zkoušky, pracovníky, instalaci a konfiguraci zkušební platformy;

e)

provádí kontroly a zkoušky, jak je určeno v plánu zkoušek;

f)

vypracuje zprávu, která předkládá výsledky kontrol a zkoušek.

7.

Oznámený subjekt zajistí, aby provádění protokolu pro přenos zpráv o letu začleněné v systémech provozovaných v simulovaném provozním prostředí splňovalo požadavky na interoperabilitu stanovené v tomto nařízení.

8.

Po uspokojivém dokončení ověření vypracuje oznámený subjekt osvědčení o shodě ve vztahu k provedeným úkolům.

9.

Poskytovatel letových navigačních služeb poté vypracuje prohlášení ES o ověření systémů a předloží jej vnitrostátnímu dozorovému orgánu společně s technickou dokumentací, jak vyžaduje článek 6 nařízení (ES) č. 552/2004.


Top