EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0176

Nařízení Komise (EU) č. 176/2011 ze dne 24. února 2011 o informacích poskytovaných před zřízením a úpravou funkčního bloku vzdušného prostoru Text s významem pro EHP

OJ L 51, 25.2.2011, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 126 - 131

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/176/oj

25.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 51/2


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 176/2011

ze dne 24. února 2011

o informacích poskytovaných před zřízením a úpravou funkčního bloku vzdušného prostoru

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (1), a zejména na čl. 9a odst. 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Funkční bloky vzdušného prostoru jsou klíčovými prvky, které umožňují širší spolupráci mezi členskými státy s cílem zvýšit výkonnost a vytvářet synergie. Za tímto účelem a s cílem optimalizovat rozhraní funkčních bloků vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi by dotyčné členské státy měly spolupracovat navzájem a případně by měly spolupracovat i s třetími zeměmi.

(2)

Členské státy musí při zřizování funkčního bloku vzdušného prostoru splnit požadavky článku 9a nařízení (ES) č. 550/2004.

(3)

Členské státy, které zřizují funkční blok vzdušného prostoru, musí poskytnout informace Komsi, Evropské agentuře pro bezpečnost letectví, ostatním členským státům a dalším zainteresovaným stranám a dát jim možnost k předložení svých připomínek s cílem usnadnit výměnu stanovisek. Členské státy by však neměly poskytovat utajované informace, obchodní tajemství ani jiné důvěrné informace.

(4)

Z informací poskytovaných podle tohoto nařízení by mělo být vyplývat, že byly splněny cíle stanovené pro funkční bloky vzdušného prostoru, a zároveň by tyto informace měly členským státům pomáhat při zajišťování souladu s jinými opatřeními v rámci jednotného evropského nebe.

(5)

S cílem usnadnit výměnu informací a předkládání připomínek by informace, které lze pro účely jejich poskytnutí členským státům, Komisi, Evropské agentuře pro bezpečnost letectví (dále jen „EASA“) a dalším zainteresovaným stranám pokládat za „odpovídající“, měly být jasně stanoveny spolu s postupy, jimiž se tato výměna informací řídí.

(6)

Dotyčné členské státy by zejména měly informace poskytovat společně a obdobně by k jednotlivým funkčním blokům vzdušného prostoru měly poskytnout jediný soubor informací a podpůrných dokladů.

(7)

Zřízení funkčního bloku vzdušného prostoru by mělo být považováno za právní proces, jehož prostřednictvím musí členské státy posílit spolupráci mezi svými bloky vzdušného prostoru. V souladu s nařízením (ES) č. 550/2004 by členské státy měly přijmout opatření nezbytná k dodržení tohoto požadavku nejpozději do 4. prosince 2012.

(8)

Určení toho, zda byl funkční blok vzdušného prostoru upraven, by se mělo zakládat na kritériích, jež jsou stejná pro všechny členské státy, a mělo by se omezit na ty změny, které mají zásadní dopad na daný funkční blok vzdušného prostoru a/nebo sousední funkční bloky vzdušného prostoru nebo na členské státy.

(9)

Podle článku 13a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (2) by členské státy a Komise měly koordinovat činnost s agenturou EASA, čímž zajistí řádné zohlednění všech bezpečnostních aspektů při provádění jednotného evropského nebe.

(10)

Tímto nařízením nejsou dotčeny bezpečnostní ani obranné zájmy členských států a s nimi spojená potřeba zachování důvěrnosti podle článku 13 nařízení (ES) č. 549/2004.

(11)

V souladu s článkem 83 Chicagské úmluvy musí členské státy, které zřídí funkční blok vzdušného prostoru, zapsat dohody nebo ujednání, která se funkčních bloků vzdušného prostoru týkají, a veškeré jejich následné změny u ICAO.

(12)

Zřízení funkčních bloků vzdušného prostoru, jež by vedlo ke změnám hranic letové informační oblasti (FIR) ICAO nebo k poskytování zařízení a služeb v rámci těchto hranic, by mělo nadále podléhat procesu plánování letové navigace ICAO a postupu pro změnu navigačních plánů ICAO.

(13)

Členské státy by měly zajistit, aby při zřizování funkčního bloku vzdušného prostoru účinně dodržovaly své povinnosti v oblasti bezpečnosti. Měly by prokázat a poskytnout nezbytné ujištění, že funkční blok vzdušného prostoru bude zřízen a uspořádán bezpečně, a měly by se zabývat prvky řízení bezpečnosti na straně členských států a poskytovatelů letových navigačních služeb, jež jsou se zřízením funkčního bloku vzdušného prostoru spojeny, a to se zaměřením na své příslušné úlohy a povinnosti v oblasti bezpečnosti.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví požadavky na:

1)

informace poskytované dotyčnými členskými státy Komisi, Evropské agentuře pro bezpečnost letectví (dále jen „EASA“), ostatním členským státům a zainteresovaným stranám před zřízením a úpravou funkčního bloku vzdušného prostoru;

2)

postupy pro poskytování informací a předkládání připomínek stranami uvedenými v bodě 1 před tím, než je funkční vlok vzdušného prostoru oznámen Komisi.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 2 nařízení (ES) č. 549/2004.

Kromě toho se použijí i tyto definice:

1)

„dotyčnými členskými státy“ se rozumějí členské státy, které se vzájemně dohodly na zřízení funkčního bloku vzdušného prostoru podle nařízení (ES) č. 550/2004;

2)

„zainteresovanými stranami“ se rozumějí třetí země sousedící s funkčním blokem vzdušného prostoru, příslušní uživatelé vzdušného prostoru nebo skupiny uživatelů vzdušného prostoru a organizace profesního zastoupení zaměstnanců, jakož i poskytovatelé letových navigačních služeb sousedící s poskytovateli letových navigačních služeb v rámci daného funkčního bloku vzdušného prostoru.

Článek 3

Prokázání souladu

Dotyčné členské státy společně poskytnou informace stanovené v příloze tohoto nařízení s cílem prokázat splnění požadavků článku 9a nařízení (ES) č. 550/2004.

Článek 4

Postup pro výměnu informací v souvislosti s novými funkčními bloky vzdušného prostoru

1.   Dotyčné členské státy poskytnou Komisi informace stanovené v příloze nejpozději do 24. června 2012. Komise tyto informace nejpozději jeden týden po jejich obdržení zpřístupní agentuře EASA, ostatním členským státům a zainteresovaným stranám, aby k nim vyjádřily své připomínky.

2.   EASA, ostatní členské státy a zainteresované strany předloží své připomínky Komisi nejpozději do dvou měsíců po obdržení informací. Obdržené připomínky a své vlastní připomínky Komise bezodkladně sdělí dotyčným členským státům.

3.   Dotyčné členské státy obdržené připomínky před zřízením svého funkčního bloku vzdušného prostoru řádně zohlední.

Článek 5

Úprava zřízeného funkčního bloku vzdušného prostoru

1.   Pro účely tohoto nařízení se funkční blok vzdušného prostoru považuje za upravený, pokud navržená úprava vede ke změnám stanovených rozměrů funkčního bloku vzdušného prostoru.

2.   Nejméně šest měsíců před provedením úpravy dotyčné členské státy navržené změny společně oznámí Komisi a k těmto změnám poskytnou podpůrné informace, přičemž informace poskytnuté za účelem zřízení funkčního bloku vzdušného prostoru podle potřeby aktualizují. Komise tyto informace nejpozději jeden týden po jejich obdržení zpřístupní agentuře EASA, ostatním členským státům a zainteresovaným stranám, aby k nim vyjádřily své připomínky.

3.   EASA, ostatní členské státy a zainteresované strany své připomínky Komisi předloží nejpozději do dvou měsíců po obdržení informací. Obdržené připomínky a své vlastní připomínky Komise bezodkladně sdělí dotyčným členským státům.

4.   Dotyčné členské státy obdržené připomínky před úpravou svého funkčního bloku vzdušného prostoru řádně zohlední.

Článek 6

Již zřízené funkční bloky vzdušného prostoru

Dotyčné členské státy, které funkční blok vzdušného prostoru zřídily již před vstupem tohoto nařízení v platnost, zajistí, aby požadované informace stanovené v příloze, které v rámci svého oznámení dosud nepředložily, poskytly Komisi nejpozději do 24. června 2012.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. února 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10.

(2)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

POSKYTOVANÉ INFORMACE

ČÁST I

Obecné informace

1.

Dotyčné členské státy uvedou:

a)

kontaktní místo pro funkční blok vzdušného prostoru;

b)

stanovené rozměry funkčního bloku vzdušného prostoru;

c)

společně určené poskytovatele letových provozních služeb a případně poskytovatele meteorologických služeb a jejich příslušné oblasti odpovědnosti;

d)

poskytovatele letových provozních služeb poskytující služby bez uděleného osvědčení v souladu s čl. 7 odst. 5 nařízení (ES) č. 550/2004 a jejich příslušné oblasti odpovědnosti.

2.

Dotyčné členské státy poskytnou tyto informace o ujednáních uzavřených v souvislosti se zřízením nebo úpravou funkčního bloku vzdušného prostoru, včetně:

a)

kopie dokumentů, které dokládají vzájemnou dohodu dotyčných členských států zřídit funkční blok vzdušného prostoru;

b)

informací o ujednáních mezi vnitrostátními dozorovými orgány v rámci funkčního bloku vzdušného prostoru;

c)

informací o ujednáních mezi poskytovateli letových provozních služeb v rámci funkčního bloku vzdušného prostoru;

d)

informací o ujednáních mezi příslušnými civilními a vojenskými orgány, která se týkají jejich zapojení do řídících struktur funkčního bloku vzdušného prostoru.

3.

Dotyčné členské státy mohou odkázat na informace, které Komisi již poskytly v souvislosti s prováděním jednotného evropského nebe.

ČÁST II

Požadavky uvedené v čl. 9a odst. 2 nařízení (ES) č. 550/2004

Dotyčné členské státy poskytnou informace (včetně podpůrné dokumentace) vztahující se k požadavkům uvedeným v čl. 9a odst. 2 nařízení (ES) č. 550/2004.

1.   Zajištění bezpečnosti funkčního bloku vzdušného prostoru

V souvislosti se zajištěním bezpečnosti funkčního bloku vzdušného prostoru se poskytnou tyto informace:

a)

společná bezpečnostní politika nebo plány na vytvoření společné bezpečnostní politiky;

b)

popis ujednání týkajících se vyšetřování nehod a mimořádných událostí a plánů popisujících způsob sběru, analýzy a výměny bezpečnostních údajů;

c)

popis způsobu, jakým je řízena bezpečnost tak, aby se v rámci funkčního bloku vzdušného prostoru zabránilo zhoršování bezpečnosti;

d)

popis ujednání, která jasně vymezují a přidělují povinnosti a rozhraní v souvislosti se stanovením bezpečnostních cílů, s bezpečnostním dozorem a s doprovodnými donucovacími opatřeními s ohledem na poskytování letových navigačních služeb v rámci funkčního bloku vzdušného prostoru;

e)

dokumentace a/nebo prohlášení, že před zavedením provozních změn vyplývajících ze zřízení nebo úpravy funkčního bloku vzdušného prostoru bylo provedeno hodnocení bezpečnosti včetně identifikace nebezpečí a hodnocení a zmírnění rizik.

2.   Optimální využití vzdušného prostoru s ohledem na plynulost toků letového provozu

Dotyčné členské státy poskytnou tyto informace:

a)

popis vztahů k příslušným funkcím sítě pro uspořádání vzdušného prostoru a uspořádání toku letového provozu uvedeným v článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 (1), včetně koordinace, ujednání a postupů pro dosažení optimalizovaného využití vzdušného prostoru;

b)

s ohledem na uspořádání vzdušného prostoru v rámci funkčního bloku vzdušného prostoru, na který se nevztahují funkce sítě uvedené v článku 6 nařízení (ES) č. 551/2004, informace týkající se:

ujednání o integrovaném uspořádání vzdušného prostoru,

ustanovení o sdílení údajů o uspořádání vzdušného prostoru,

ujednání o efektivním rozhodování založeném na spolupráci;

c)

s ohledem na koordinaci v reálném čase v rámci funkčního bloku vzdušného prostoru:

popis způsobu, jakým jsou řízeny přeshraniční činnosti v případě, kdy v důsledku zřízení nebo úpravy funkčního bloku vzdušného prostoru vzniknou nové oblasti.

3.   Soulad s evropskou sítí leteckých tratí

Dotyčné členské státy poskytnou informace s cílem prokázat, že navrhování a provádění leteckých tratí pro funkční blok vzdušného prostoru je v souladu se stanoveným procesem celkové koordinace, vývoje a provádění evropské sítě leteckých tratí podle článku 6 nařízení (ES) č. 551/2004 a že je v rámci tohoto procesu i dokončeno.

Dotyčné členské státy mohou odkázat na informace, které Komisi již poskytly v souvislosti s prováděním jednotného evropského nebe.

4.   Celková přidaná hodnota na základě analýzy nákladů a výnosů

Dotyčné členské státy poskytnou prohlášení potvrzující, že:

a)

analýza nákladů a výnosů byla provedena podle standardní praxe v odvětví, mimo jiné s využitím analýzy diskontovaných peněžních toků;

b)

analýza nákladů a výnosů skýtá konsolidovaný pohled na dopad zřízení nebo úpravy funkčního bloku vzdušného prostoru na civilní a vojenské uživatele vzdušného prostoru;

c)

analýza nákladů a výnosů vykazuje v souvislosti se zřízením nebo úpravou funkčního bloku vzdušného prostoru celkově kladný finanční výsledek (čistá současná hodnota a/nebo vnitřní návratnost);

d)

funkční blok vzdušného prostoru přispívá ke snížení dopadu letectví na životní prostředí;

e)

hodnoty nákladů a výnosů, jejich zdroje a předpoklady pro vypracování analýzy nákladů a výnosů jsou podložené;

f)

byly konzultovány hlavní zúčastněné strany, které poskytly zpětnou vazbu k odhadům nákladů a výnosů vztahujícím se k jejich operacím.

5.   Zajištění hladkého a pružného převzetí odpovědnosti za řízení letového provozu mezi stanovišti letových provozních služeb

Dotyčné členské státy poskytnou informace s cílem prokázat, že převzetí odpovědnosti za řízení letového provozu je v rámci funkčního bloku vzdušného prostoru hladké a pružné. Uvedené informace zahrnují tyto údaje o změnách zavedených v důsledku zřízení nebo úpravy funkčního bloku vzdušného prostoru:

a)

popis ujednání o přeshraničním poskytování letových provozních služeb;

b)

ujednání uzavřená za účelem posílení koordinačních postupů mezi příslušnými poskytovateli letových provozních služeb v rámci funkčního bloku vzdušného prostoru a další plánované iniciativy za účelem posílení koordinace;

c)

popis ujednání uzavřených za účelem posílení koordinačních postupů mezi příslušnými civilními a vojenskými poskytovateli letových provozních služeb a popis dalších plánovaných iniciativ za účelem posílení koordinace v souladu s koncepcí pružného užívání vzdušného prostoru;

d)

popis ujednání uzavřených za účelem posílení koordinačních postupů s příslušnými sousedními poskytovateli letových provozních služeb a popis dalších plánovaných iniciativ za účelem posílení koordinace.

6.   Zajištění slučitelnosti různých uspořádání vzdušného prostoru a optimalizace (mimo jiné) stávajících letových informačních oblastí

Dotyčné členské státy poskytnou informace o dostupných plánech, jak v rámci funkčního bloku vzdušného prostoru docílit harmonizované organizace a klasifikace různých uspořádání vzdušného prostoru. Plány zahrnují:

a)

zásady klasifikace vzdušného prostoru a organizace vzdušného prostoru pro funkční blok vzdušného prostoru;

b)

změny uspořádání vzdušného prostoru vyplývající z harmonizace v rámci funkčního bloku vzdušného prostoru.

7.   Regionální dohody uzavřené v rámci ICAO

Dotyčné členské státy poskytnou seznam stávajících regionálních dohod uzavřených v souladu s rámcem zřízeným přílohou 11 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, jež mají v souvislosti se zřízením a provozem funkčního bloku vzdušného prostoru význam.

8.   Uzavřené regionální dohody

Dotyčné členské státy poskytnou seznam stávajících dohod uzavřených jedním nebo více dotyčnými členskými státy (včetně dohod se třetími zeměmi), jež mají v souvislosti se zřízením a provozem funkčního bloku vzdušného prostoru význam.

9.   Výkonnostní cíle pro celou Evropskou unii

9.1

Dotyčné členské státy poskytnou informace o ujednáních uzavřených proto, aby usnadnily soulad s výkonnostními cíli pro celou Evropskou unii uvedenými v článku 11 nařízení (ES) č. 549/2004.

9.2

Dotyčné členské státy mohou odkázat na informace, které již Komisi poskytly podle ustanovení článku 5 nařízení Komise (EU) č. 691/2010 (2).


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 20.

(2)  Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 1.


Top