Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0121

2011/121/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 21. února 2011 , kterým se na roky 2012 až 2014 stanoví výkonnostní cíle a varovné prahové hodnoty na úrovni Evropské unie pro poskytování letových navigačních služeb Text s významem pro EHP

OJ L 48, 23.2.2011, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 199 - 201

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/121(2)/oj

23.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 48/16


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. února 2011,

kterým se na roky 2012 až 2014 stanoví výkonnostní cíle a varovné prahové hodnoty na úrovni Evropské unie pro poskytování letových navigačních služeb

(Text s významem pro EHP)

(2011/121/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 691/2010 ze dne 29. července 2010, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě a mění nařízení (ES) č. 2096/2005, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb (2), stanoví, aby Komise přijala výkonnostní cíle na úrovni Evropské unie.

(2)

Komise dne 27. května 2010 uspořádala konzultaci o přístupu a postupech v rámci stanovení výkonnostních cílů na úrovni Evropské unie, která sdružila všechny zúčastněné strany uvedené v čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 549/2004.

(3)

Komise dne 29. července 2010 jmenovala v návaznosti na článek 3 nařízení (EU) č. 691/2010 orgán pro kontrolu výkonnosti, aby jí byl nápomocen v provádění systému sledování výkonnosti.

(4)

Orgán pro kontrolu výkonnosti vypracoval ve spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (EASA) návrhy výkonnostních cílů, které byly dne 2. srpna 2010 předloženy ke konzultaci zúčastněným stranám v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 691/2010.

(5)

U výkonnostních cílů na úrovni EU navržených orgánem pro kontrolu výkonnosti v oblasti životního prostředí, kapacity a efektivity nákladů EASA zkontrolovala, zda jsou v souladu s prvořadými cíli bezpečnosti.

(6)

Orgán pro kontrolu výkonnosti dne 27. září 2010 předal Komisi svá doporučení týkající se výkonnostních cílů na úrovni Evropské unie na období 2012–2014 ve zprávě, která jednotlivá doporučení dokládala popisem předpokladů a zdůvodnění, jež ke stanovení cílů vedly, a která v přílohách obsahovala dokument shrnující proces konzultace, jakož i připomínkový dokument stručně popisující způsob, jímž byly připomínky při přípravě doporučení Komisi vzaty v úvahu.

(7)

Výkonnostní cíle na úrovni Evropské unie se zakládají na informacích, které Komise a orgán pro kontrolu výkonnosti měly k dispozici k 24. listopadu 2010. Podle prognóz, jež Komisi a organizaci Eurocontrol poskytly členské státy na základě ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1794/2006 (3), by průměrná jednotková sazba za traťové navigační služby stanovená na úrovni Evropské unie měla v roce 2014 činit 55,91 EUR (vyjádřeno v reálných hodnotách, EUR v roce 2009) s meziročními hodnotami 58,38 EUR v roce 2012 a 56,95 EUR v roce 2013. V těchto hodnotách se odrážejí aktuálně plánované náklady organizace Eurocontrol včetně jednorázového snížení ve výši 0,69 EUR za přeletovou jednotku v roce 2011 pro členské státy EU. Komise je s ohledem na zprávu orgánu pro kontrolu výkonnosti a na zlepšení účinnosti, které lze očekávat v důsledku postupného a koordinovaného provedení všech prvků druhého balíčku v oblasti jednotného evropského nebe, toho názoru, že cíl efektivity nákladů na úrovni EU lze stanovit nižší, než s jakým počítají poslední konsolidované plány členských států.

(8)

Rada dne 30. března 2009 (4) schválila evropský hlavní plán uspořádání letového provozu, živý dokument představující společně dohodnutý plán vývoje a zavádění programu SESAR. Plán obsahuje politickou vizi a vysokoúrovňový cíl Komise pro jednotné evropské nebe a jeho technologický pilíř v klíčových oblastech výkonnosti, jimiž jsou bezpečnost, životní prostředí, kapacita a efektivita nákladů, přičemž stanovení výkonnostních cílů na úrovni Evropské unie by mělo být vnímáno jako součást procesu, který má těchto cílů dosáhnout.

(9)

Během prvního referenčního období systému sledování výkonnosti by Komise po poradě s agenturou EASA měla posoudit klíčové ukazatele výkonnosti v oblasti bezpečnosti a potvrdit jejich platnost s cílem zajistit přiměřené zjištění, zmírnění a zvládnutí bezpečnostního rizika. Členské státy by tyto klíčové ukazatele výkonnosti měly sledovat a zveřejňovat a mohou stanovit odpovídající cíle.

(10)

V souladu s 18. bodem odůvodnění, s články 10 a 13, s bodem 1.2 přílohy II a s bodem 1 přílohy III nařízení (EU) č. 691/2010 vnitrostátní výkonnostní cíle nebo výkonnostní cíle funkčních bloků vzdušného prostoru nemusí nutně odpovídat výkonnostním cílům na úrovni Evropské unie; s cíli na úrovni Evropské unie by však měly být v souladu. Vnitrostátní plány výkonnosti nebo plány výkonnosti funkčních bloků vzdušného prostoru by tento soulad měly odrážet.

(11)

Při posuzování vnitrostátních plánů výkonnosti nebo plánů výkonnosti funkčních bloků vzdušného prostoru by Komise měla postupovat globálně, jednotlivé cíle posuzovat vyváženě ve vztahu k ostatním, brát v potaz opodstatněné kompromisy mezi různými oblastmi výkonnosti a zohledňovat prvořadé cíle bezpečnosti. Měla by vzít do úvahy místní souvislosti, zejména u států s nízkými jednotkovými sazbami nebo u států spadajících pod „evropský podpůrný mechanismus“, jako jsou již provedená opatření ke snižování nákladů, plánované náklady na konkrétní programy pro docílení lepší výkonnosti v určitých oblastech výkonnosti a další specifičnosti včetně dosažených úspěchů i neúspěchů. Podle čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 691/2010 by měla náležitě zohlednit vývoj souvislostí, k němuž mohlo dojít mezi datem přijetí cílů na úrovni Evropské unie a datem posouzení. V posouzení by měl být rovněž zohledněn pokrok, jehož členské státy již dosáhly od přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1070/2009 (5) v různých klíčových oblastech výkonnosti, a zejména v oblasti efektivity nákladů.

(12)

V souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 1794/2006 by členským státům mělo být umožněno převádět zisky nebo ztráty, které zaznamenaly až do roku 2011 včetně.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Výkonnostní cíle na úrovni Evropské unie

Na referenční období sledování výkonnosti, které začíná 1. ledna 2012 a končí 31. prosince 2014, se stanoví tyto výkonnostní cíle na úrovni Evropské unie:

a)   cíl v oblasti životního prostředí: zlepšení průměrného ukazatele horizontální efektivity traťových letů o 0,75 procentního bodu v roce 2014 v porovnání s rokem 2009;

b)   cíl v oblasti kapacity: zlepšení průměrného zdržení na trati z důvodů uspořádání toku letového provozu (ATFM) tak, aby v roce 2014 bylo dosaženo nejvýše 0,5 minuty na let;

c)   cíl v oblasti efektivity nákladů: snížení průměrné jednotkové sazby za traťové navigační služby stanovené na úrovni Evropské unie z 59,97 EUR v roce 2011 na 53,92 EUR v roce 2014 (vyjádřeno v reálných hodnotách, EUR v roce 2009) s meziročními hodnotami 57,88 EUR v roce 2012 a 55,87 EUR v roce 2013.

Článek 2

Varovné prahové hodnoty

1.   V případě všech ukazatelů výkonnosti vztahujících se na referenční období sledování výkonnosti je varovnou prahovou hodnotou, po jejímž překročení může být spuštěn varovný mechanismus uvedený v článku 18 nařízení (EU) č. 691/2010, odchylka skutečného provozu zaznamenaného orgánem pro kontrolu výkonnosti od prognóz provozu uvedených v článku 3, která za kalendářní rok činí nejméně 10 %.

2.   V případě ukazatele efektivity nákladů je varovnou prahovou hodnotou pro vývoj nákladů, po jejímž překročení může být spuštěn varovný mechanismus uvedený v článku 18 nařízení (EU) č. 691/2010, odchylka skutečných nákladů na úrovni Evropské unie zaznamenaných orgánem pro kontrolu výkonnosti od stanovených referenčních nákladů uvedených v článku 3, která za kalendářní rok činí nejméně 10 %.

Článek 3

Předpoklady

Články 1 a 2 tohoto rozhodnutí se zakládají na těchto předpokladech:

1)

prognóza provozu na úrovni Evropské unie vyjádřeného v přeletových jednotkách: 108 776 000 v roce 2012, 111 605 000 v roce 2013 a 114 610 000 v roce 2014;

2)

prognóza stanovených referenčních nákladů na úrovni Evropské unie (vyjádřených v reálných hodnotách, EUR v roce 2009): 6 296 000 000 v roce 2012, 6 234 000 000 v roce 2013 a 6 179 000 000 v roce 2014.

Článek 4

Revize cílů na úrovni Evropské unie

V souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) č. 691/2010 Komise rozhodne o revizi cílů na úrovni Evropské unie stanovených v článku 1, má-li před začátkem referenčního období přesvědčivé důkazy, že původní údaje, předpoklady a/nebo zdůvodnění použité pro stanovení cílů na úrovni Evropské unie již neplatí.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Vnitrostátní plány výkonnosti nebo plány výkonnosti funkčních bloků vzdušného prostoru přijaté po 1. lednu 2012 se použijí zpětně od prvního dne referenčního období.

V Bruselu dne 21. února 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 341, 7.12.2006, s. 3.

(4)  Rozhodnutí Rady 2009/320/ES (Úř. věst. L 95, 9.4.2009, s. 41).

(5)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 34.


Top