EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0070

Nařízení Komise (EU) č. 70/2014 ze dne 27. ledna 2014 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 Text s významem pro EHP

OJ L 23, 28.1.2014, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/70/oj

28.1.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 23/25


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 70/2014

ze dne 27. ledna 2014,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 7 odst. 6, čl. 8 odst. 5 a čl. 10 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (2) stanoví prováděcí pravidla pro určité průkazy způsobilosti pilotů, změnu vnitrostátních průkazů způsobilosti a osvědčení, jakož i podmínky pro přijímání průkazů způsobilosti ze třetích zemí. Nařízení (EU) č. 1178/2011 dále obsahuje ustanovení týkající se certifikace schválených organizací pro výcvik a provozovatelů zařízení pro výcvik pomocí letové simulace používaných pro výcvik, zkoušky a přezkušování pilotů.

(2)

Článek 5 nařízení (ES) č. 216/2008 týkající se letové způsobilosti byl rozšířen tak, aby byly do prováděcích pravidel pro typovou certifikaci začleněny prvky hodnocení provozní vhodnosti.

(3)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) shledala, že je nezbytné přijmout změny nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (3), které by agentuře umožnily schvalovat údaje provozní vhodnosti jako součást procesu typové certifikace.

(4)

Údaje provozní vhodnosti by měly zahrnovat povinné prvky výcviku pro získání typové kvalifikace členů letových posádek. Z těchto prvků by se mělo vycházet při sestavování kurzů typového výcviku.

(5)

Požadavky související se stanovením výcvikových kurzů pro získání typové kvalifikace členů letových posádek odkazují na údaje provozní vhodnosti, avšak pro případ, že údaje provozní vhodnosti nejsou k dispozici, by měla být doplněna obecná ustanovení a přechodná opatření.

(6)

Agentura vypracovala návrh prováděcích pravidel týkajících se zavedení pojmu údaje provozní vhodnosti a předložila jej Komisi jako své stanovisko (4) v souladu s čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.

(7)

Nařízení (EU) č. 1178/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek 9a, který zní:

„Článek 9a

Výcvik pro získání typové kvalifikace a údaje provozní vhodnosti

1.   Pokud přílohy tohoto nařízení odkazují na údaje provozní vhodnosti stanovené v souladu s nařízením (EU) č. 748/2012 a tyto údaje nejsou pro příslušný typ letadla k dispozici, musí žadatel o výcvikový kurz pro získání typové kvalifikace splňovat pouze požadavky stanovené v přílohách nařízení (EU) č. 1178/2011.

2.   Do výcvikových kurzů pro získání typové kvalifikace schválených před schválením minimální osnovy výcviku pro získání typové kvalifikace pilotů v rámci údajů provozní vhodnosti pro příslušný typ letadla v souladu s nařízením (EU) č. 748/2012 musí být povinné prvky výcviku zahrnuty nejpozději do 18. prosince 2017 nebo do dvou let ode dne schválení zmíněných údajů provozní vhodnosti, podle toho, co nastane později.“

2)

Příloha VII (ČÁST ORA) se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. ledna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1.

(4)  Stanovisko č. 07/2011 Evropské agentury pro bezpečnost letectví ze dne 13. prosince 2011, k dispozici na adrese http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php


PŘÍLOHA

Příloha VII (ČÁST ORA) nařízení (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

1)

v bodě ORA.GEN.160 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Aniž je dotčeno ustanovení písmene a), hlásí organizace příslušnému úřadu a organizaci odpovědné za návrh letadla veškeré incidenty, selhání, technické závady, překročení technických omezení a události, při nichž vyšlo najevo, že informace uvedené v údajích provozní vhodnosti vypracovaných v souladu s nařízením Komise (EU) č. 748/2012 (1) jsou nepřesné, neúplné nebo nejednoznačné, jakož i další mimořádné okolnosti, které ohrozily nebo mohly ohrozit bezpečný provoz letadla a které nevedly k nehodě ani vážnému incidentu.

2)

bod ORA.ATO.145 se nahrazuje tímto:

ORA.ATO.145   Předpoklady výcviku

a)

Schválená organizace pro výcvik zajistí, aby žáci splňovali veškeré předpoklady účasti na výcviku, které stanoví část MED, část FCL a v příslušných případech též povinná část údajů provozní vhodnosti stanovených v souladu s nařízením (EU) č. 748/2012.

b)

Poskytuje-li schválená organizace pro výcvik zkušebního létání, musí žáci splňovat veškeré předpoklady, které pro účast na výcviku stanoví nařízení (EU) č. 748/2012.“;

3)

v bodě ORA.FSTD.210 písm. a) se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2)

případně ověřovací údaje pro příslušné letadlo definované v povinné části údajů provozní vhodnosti schválených v souladu s nařízením (EU) č. 748/2012 a“.


(1)  Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1.“;


Top