EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0290

Nařízení Komise (EU) č. 290/2012 ze dne 30. března 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

OJ L 100, 5.4.2012, p. 1–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 017 P. 255 - 310

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/04/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/290/oj

5.4.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 100/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 290/2012

ze dne 30. března 2012,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 7 odst. 6, čl. 8 odst. 5 a čl. 10 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (2) se stanoví podrobná pravidla pro některé průkazy způsobilosti pilota a pro změnu vnitrostátních průkazů způsobilosti pilota a vnitrostátních průkazů způsobilosti palubního technika na průkaz způsobilosti pilota, stejně jako podmínky pro přijímání průkazů způsobilosti ze třetích zemí. V nařízení jsou rovněž stanovena pravidla pro osvědčení zdravotní způsobilosti pilota, podmínky pro změnu vnitrostátních osvědčení zdravotní způsobilosti pilota a osvědčení leteckých lékařů. Nařízení (EU) č. 1178/2011 navíc obsahuje ustanovení o zdravotní způsobilosti palubních průvodčích.

(2)

Podle nařízení (ES) č. 216/2008 musí být organizace pro výcvik pilotů a letecká zdravotní střediska držitelem osvědčení. Toto osvědčení se vydává na základě splnění určitých technických a správních požadavků. Je proto třeba stanovit pravidla systému správy a řízení těchto organizací.

(3)

Zařízení pro výcvik pomocí letové simulace, používaná v rámci výcviku, zkoušek a přezkoušení pilotů, jsou certifikována na základě souboru technických kritérií. Tyto technické požadavky a správní postupy je proto třeba stanovit.

(4)

Podle nařízení (ES) č. 216/2008 si palubní průvodčí trvale zachovávají odbornou i jinou způsobilost k výkonu přidělených povinností v oblasti bezpečnosti. Palubní průvodčí v obchodním leteckém provozu jsou držiteli osvědčení v souladu s původním ustanovením přílohy III, hlava O, písm. d) OPS 1.1005 nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (3). Je proto třeba stanovit pravidla pro kvalifikaci a související osvědčení palubních průvodčích.

(5)

Způsobilost příslušných úřadů k výkonu dohledu není v nařízení (EU) č. 1178/2011 stanovena. Toto nařízení proto upravuje nařízení (EU) č. 1178/2011 tak, aby zahrnovalo systémy správy a řízení příslušných úřadů a organizací. Podle nařízení (ES) č. 216/2008 by měla být do nařízení (EU) č. 1178/2011 zahrnuta rovněž pravidla o informační síti mezi členskými státy, Komisí a agenturou.

(6)

Je nezbytné poskytnout leteckému průmyslu a správním orgánům členských států dostatek času pro přizpůsobení se novému regulačnímu rámci a za určitých podmínek uznat zachování platnosti osvědčení vydaných před datem použitelnosti tohoto nařízení, včetně osvědčení o bezpečnostním výcviku.

(7)

Pro zajištění bezproblémového přechodu a vysoké a jednotné úrovně bezpečnosti civilního letectví v Unii by měla prováděcí opatření zohledňovat aktuální stav, včetně osvědčených postupů a vědeckotechnického pokroku v oblasti výcviku letových posádek. Je proto třeba zohlednit ustanovení nařízení (EHS) č. 3922/91, stejně jako technické požadavky a správní postupy, na kterých se dohodly Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) a Sdružené letecké úřady do 30. června 2009, a stávající právní předpisy týkající se specifického vnitrostátního prostředí.

(8)

Nařízení (EU) č. 1178/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.

(9)

Opatření uvedená v příloze III nařízení (EHS) č. 3922/91 týkající se osvědčení o bezpečnostním výcviku palubních průvodčích se vypouští v souladu s čl. 69 odst. 3 nařízení (ES) č. 216/2008. Za odpovídající opatření se považují opatření přijatá tímto nařízením.

(10)

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (dále jen agentura) vypracovala návrh prováděcích pravidel a předložila je ve formě stanoviska Komisi v souladu s čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1178/2011 se mění takto:

1.

V článku 1 se doplňují nové body, které zní:

„6)

podmínky pro vydávání osvědčení palubních průvodčích a pro zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo zrušení jejich platnosti, jakož i práva a povinnosti držitelů osvědčení palubních průvodčích;

7)

podmínky pro vydání, zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení organizací pro výcvik pilotů a leteckých zdravotních středisek podílejících se na kvalifikaci a lékařských posudcích posádek v civilním letectví;

8)

požadavky na certifikaci zařízení pro výcvik pomocí letové simulace a osvědčování organizací provozujících a používajících tato zařízení;

9)

požadavky na systémy správy a řízení, které musí splňovat členské státy, agentura a organizace v souvislosti s pravidly uvedenými v bodech 1 až 8.“

2.

V článku 2 se doplňují body 11, 12 a 13, které zní:

„11)

„palubním průvodčím“ se rozumí řádně kvalifikovaný člen posádky, který není členem letové posádky ani členem technické posádky a který je provozovatelem pověřen vykonávat během provozu letadla úkoly spojené s bezpečností cestujících a letu;

12)

„posádkou letadla“ se rozumí letová posádka a palubní průvodčí;

13)

„osvědčením, schválením nebo organizací podle společných leteckých předpisů“ se rozumí osvědčení nebo schválení vydané nebo uznané, či organizace osvědčená, schválená, registrovaná nebo uznaná v souladu s vnitrostátními právními předpisy zohledňujícími společné letecké předpisy a postupy vydané či uznané členským státem uplatňujícím příslušné společné letecké předpisy, které byly v souvislosti s uvedenými společnými leteckými předpisy doporučeny k vzájemnému uznání v rámci Sdružených leteckých úřadů.“

3.

V čl. 4 odst. 1:

se výraz „8. dubnem 2012“ nahrazuje slovy „datem použitelnosti tohoto nařízení“,

se výraz „8. dubna 2017“ nahrazuje datem „8. dubna 2018“.

4.

Vkládají se články 10a, 10b a 10c, které zní:

„Článek 10a

Organizace pro výcvik pilotů

1.   Organizace pro výcvik pilotů splňují technické požadavky a správní postupy stanovené v přílohách VI a VII a mají osvědčení.

2.   Organizace pro výcvik pilotů, jejichž osvědčení vydal nebo uznal některý členský stát podle společných leteckých předpisů před datem použitelnosti tohoto nařízení, jsou považovány za organizace, které jsou držiteli osvědčení vydaného v souladu s tímto nařízením.

Práva těchto organizací jsou v takovém případě omezena na práva uvedená v osvědčení vydaném příslušným členským státem.

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 2, organizace pro výcvik pilotů upraví své systémy řízení, programy výcviku, postupy a příručky tak, aby byly v souladu s přílohou VII, nejpozději do 8. dubna 2014.

3.   Organizacím pro výcvik pilotů splňující požadavky společných leteckých předpisů, které byly registrované v některém členském státě před datem použitelnosti tohoto nařízení, se povoluje poskytovat výcvik pro získání průkazu způsobilosti soukromého pilota (PPL) splňující požadavky společných leteckých předpisů.

4.   Členské státy nahradí osvědčení uvedená v odst. 2 pododst. 1 osvědčeními, která odpovídají formátu stanovenému v příloze VI, nejpozději do 8. dubna 2017.

Článek 10b

Zařízení pro výcvik pomocí letové simulace

1.   Zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD), používaná pro výcvik, zkoušení a přezkušování pilotů, s výjimkou vývojových zařízení pro výcvik, používaných pro výcvik zkušebních letů, splňují technické požadavky a správní postupy stanovené v přílohách VI a VII a jsou způsobilá k výcviku.

2.   Osvědčení o způsobilosti FSTD vydaná podle společných leteckých předpisů, která byla vydána nebo uznána před datem použitelnosti tohoto nařízení, se považují za vydaná v souladu s tímto nařízením.

3.   Členské státy nahradí osvědčení uvedená v odstavci 2 osvědčeními o způsobilosti, která odpovídají formátu stanovenému v příloze VI, nejpozději do 8. dubna 2017.

Článek 10c

Letecká zdravotní střediska

1.   Letecká zdravotní střediska splňují technické požadavky a správní postupy stanovené v přílohách VI a VII a mají osvědčení.

2.   Oprávnění leteckých zdravotních středisek vydaná podle společných leteckých předpisů, jež byla vydána či uznána některým členským státem před datem použitelnosti tohoto nařízení, se považují za vydaná v souladu s tímto nařízením.

Letecká zdravotní střediska upraví své systémy řízení, programy výcviku, postupy a příručky tak, aby byly v souladu s přílohou VII, nejpozději do 8. dubna 2014.

3.   Členské státy nahradí oprávnění leteckých zdravotních středisek podle odst. 2 pododstavec 1 osvědčeními, která odpovídají formátu stanovenému v příloze VI, nejpozději do 8. dubna 2017.“

5.

Vkládají se články 11a, 11b a 11c, které zní:

„Článek 11a

Kvalifikace palubních průvodčích a související osvědčení

1.   Palubní průvodčí v obchodní letecké dopravě, kteří se podílejí na provozu letadla podle čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 216/2008, získávají kvalifikaci a stávají se držiteli odpovídajícího osvědčení v souladu s technickými požadavky a správními postupy stanovenými v přílohách V a VI.

2.   Palubní průvodčí, kteří byli před datem použitelnosti tohoto nařízení držiteli osvědčení o bezpečnostním výcviku vydaného v souladu s nařízením (EHS) č. 3922/91 (EU-OPS):

a)

jsou považováni za držitele osvědčení v souladu s tímto nařízením, pokud splňují požadavky na příslušný výcvik, přezkoušení a rozlétanost EU-OPS, nebo

b)

pokud nesplňují odpovídající požadavky na příslušný výcvik, přezkoušení a rozlétanost EU-OPS, absolvují veškerý požadovaný výcvik a přezkoušení, než budou považováni za držitele osvědčení v souladu s tímto nařízením, nebo

c)

pokud se nepodíleli na provozu letounů v obchodní letecké dopravě po dobu delší než 5 let, absolvují vstupní výcvikový kurz a úspěšně vykonají související zkoušky v souladu s požadavky přílohy V, než budou považováni za držitele osvědčení v souladu s tímto nařízením.

3.   Osvědčení o bezpečnostním výcviku vydaná v souladu s EU-OPS budou nahrazena osvědčeními palubních průvodčích, která odpovídají formátu stanovenému v příloze VI, nejpozději do 8. dubna 2017.

4.   Palubní průvodčí podílející se na provozu vrtulníků v obchodní letecké dopravě se v den použitelnosti tohoto nařízení:

a)

považují za splňující požadavky na vstupní výcvik podle přílohy V, pokud splňují příslušná ustanovení společných leteckých předpisů (JAR) pro obchodní leteckou dopravu prováděnou vrtulníky v oblasti výcviku, přezkoušení a rozlétanosti, nebo

b)

pokud nesplňují odpovídající požadavky na příslušný výcvik, přezkoušení a rozlétanost JAR pro obchodní leteckou dopravu prováděnou vrtulníky, absolvují veškerý příslušný výcvik, s výjimkou vstupního výcvikového kurzu, a přezkoušení potřebné k provozu ve vrtulnících, než budou považováni za držitele osvědčení v souladu s tímto nařízením, nebo

c)

pokud se nepodíleli na provozu vrtulníků v obchodní letecké dopravě po dobu delší než 5 let, absolvují vstupní výcvikový kurz a úspěšně vykonají související zkoušky v souladu s požadavky přílohy V, než budou považováni za držitele osvědčení v souladu s tímto nařízením.

5.   Aniž jsou dotčena ustanovení článku 2, osvědčení palubních průvodčích, která odpovídají formátu stanovenému v příloze VI, budou vydána všem palubním průvodčím, kteří se podílejí na provozu vrtulníků v obchodní letecké dopravě, nejpozději do 8. dubna 2013.

Článek 11b

Způsobilost pro vykonávání dohledu

1.   Členské státy určí jeden nebo více subjektů, které budou v tomto členském státě plnit funkci příslušného úřadu, jemuž jsou přiděleny potřebné pravomoci a odpovědnost za osvědčování osob a organizací, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcí pravidla, a vykonávání dohledu nad nimi.

2.   Pokud členský stát určí jako příslušný úřad více než jeden subjekt:

a)

jsou jednoznačně vymezeny pravomoci každého příslušného úřadu z hlediska odpovědností a zeměpisné působnosti;

b)

činnost těchto subjektů je koordinována s cílem zajistit v rámci každé příslušné působnosti účinný dohled nad všemi organizacemi a osobami, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcí pravidla.

3.   Členské státy zajistí, aby byly příslušné úřady způsobilé k zajištění dohledu nad všemi osobami a organizacemi, které jsou zahrnuty v jejich programu dohledu, včetně toho, aby měly dostatečné zdroje pro plnění požadavků vyplývajících z tohoto nařízení.

4.   Členské státy zajistí, aby personál příslušného úřadu nevykonával činnosti spojené s dohledem, pokud existují důkazy o tom, že by tak mohlo přímo nebo nepřímo dojít ke střetu zájmů, zejména pokud jde o zájmy rodinné nebo finanční.

5.   Personál pověřený příslušným úřadem prováděním úkolů spojených s osvědčováním a/nebo dohledem je zmocněn přinejmenším k vykonávání těchto úkolů:

a)

zkoumat záznamy, údaje, postupy a jakýkoli další materiál významný z hlediska plnění úkolů spojených s osvědčováním a/nebo dohledem;

b)

pořizovat kopie nebo výpisy z těchto záznamů, údajů, postupů a dalších materiálů;

c)

požadovat ústní vysvětlení na místě;

d)

vstupovat do veškerých dotčených objektů, provozních míst nebo dopravních prostředků;

e)

provádět audity, šetření, hodnocení, kontroly, včetně prohlídek na odbavovací ploše a neohlášených kontrol, a

f)

přijímat nebo iniciovat potřebná donucovací opatření.

6.   Úkoly uvedené v odstavci 5 se plní v souladu s platnými právními předpisy příslušného členského státu.

Článek 11c

Přechodná opatření

V případě organizací, pro něž je příslušným úřadem agentura v souladu s čl. 21 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 216/2008:

a)

převedou členské státy agentuře veškeré záznamy související s dohledem nad těmito organizacemi nejpozději do 8. dubna 2013;

b)

procesy osvědčování, které zahájily členské státy před 8. dubnem 2012, dokončí příslušné členské státy v koordinaci s agenturou. Po vydání osvědčení členským státem přebírá agentura ve vztahu k dotčené organizaci veškeré odpovědnosti příslušného úřadu“.

6.

V článku 12 se vkládá nový odstavec, který zní:

„1b.   Odchylně od odstavce 1 se členské státy mohou rozhodnout, že až do 8. dubna 2013 nebudou ustanovení příloh I až IV uplatňovat“.

7.

V čl. 12 odst. 7 se výraz „odstavce 2 až 6“ nahrazuje slovy „odstavce 1b až 6“.

8.

Do textu se doplňují nové přílohy V, VI a VII, které jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 8. dubna 2012.

2.   Odchylně od ustanovení odst. 1 druhého pododstavce se členské státy mohou rozhodnout, že nebudou uplatňovat tato ustanovení:

a)

přílohy V až VII do 8. dubna 2013;

b)

ORA.GEN.200 písm. a) bod 3 přílohy VII pro držitele osvědčení kvalifikace FSTD, kteří nejsou schválenou organizací pro výcvik a nejsou držiteli osvědčení leteckého provozovatele do 8. dubna 2014;

c)

přílohy VI a VII pro schválené organizace pro výcvik a letecká zdravotní střediska, které nesplňují požadavky JAR, do 8. dubna 2014;

d)

CC.GEN.030 přílohy V do 8. dubna 2015;

e)

přílohy V pro palubní průvodčí podílející se na provozu vrtulníků v obchodní letecké dopravě do 8. dubna 2015;

f)

přílohy VI a VII pro organizace pro výcvik provádějící pouze výcvik k získání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel, průkazu způsobilosti soukromého pilota, průkazu způsobilosti pilota balónů a průkazu způsobilosti pilota kluzáků do 8. dubna 2015;

g)

přílohy VI a VII pro organizace pro výcvik provádějící výcvik pro kvalifikace pro zkušební lety podle FCL.820 přílohy I nařízení (EU) č. 1178/2011 do 8. dubna 2015.

3.   Použije-li některý členský stát ustanovení odstavce 2, oznámí tuto skutečnost Komisi a agentuře. V tomto oznámení uvede trvání a důvody této odchylky, stejně jako program realizace obsahující plánovaná opatření a příslušný časový harmonogram.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 30. března 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 79, 13.3.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA V

KVALIFIKACE PALUBNÍCH PRŮVODČÍCH V OBCHODNÍ LETECKÉ DOPRAVĚ

[ČÁST CC]

HLAVA GEN

OBECNÉ POŽADAVKY

CC.GEN.001 Příslušný úřad

Pro účely této části se příslušným úřadem rozumí úřad určený členským státem, ve kterém dotyčná osoba podá žádost o vydání osvědčení palubního průvodčího.

CC.GEN.005 Oblast působnosti

V této části jsou stanoveny požadavky na vydávání osvědčení palubních průvodčích a podmínky jejich platnosti a používání ze strany jejich držitelů.

CC.GEN.015 Žádost o osvědčení palubního průvodčího

Žádost o osvědčení palubního průvodčího se podává formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem.

CC.GEN.020 Minimální věk

Žadateli o osvědčení palubního průvodčího musí být nejméně 18 let.

CC.GEN.025 Práva a podmínky

a)

Držitelé osvědčení palubních průvodčích mají právo zastávat funkci palubních průvodčích během letů obchodní letecké dopravy na letadlech uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 216/2008.

b)

Práva uvedená v písmenu a) mohou palubní průvodčí vykonávat pouze za předpokladu, že:

1)

jsou držiteli platného osvědčení palubního průvodčího v souladu s CC.CCA.105 a

2)

splňují požadavky uvedené v CC.GEN.030, CC.TRA.225 a použitelné požadavky části MED.

CC.GEN.030 Dokumentace a vedení záznamů

K prokázání shody s platnými požadavky uvedenými v CC.GEN.025 písmenu b) každý držitel vede a na požádání předloží osvědčení palubního průvodčího, seznam a záznamy o svém výcviku a přezkušování týkající se kvalifikace či kvalifikací pro daný typ nebo variantu letadel, pokud již takové záznamy nevede provozovatel, u něhož je zaměstnán a který je schopen tyto záznamy na žádost příslušného úřadu nebo držitele bez prodlení poskytnout.

HLAVA CCA

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA OSVĚDČENÍ PALUBNÍCH PRŮVODČÍCH

CC.CCA.100 Vydávání osvědčení palubních průvodčích

a)

Osvědčení palubních průvodčích lze vydat pouze žadatelům, kteří v souladu s touto částí po splnění počátečního výcvikového kurzu složili zkoušku.

b)

Osvědčení palubních průvodčích vydává:

1)

příslušný úřad a/nebo

2)

příslušným úřadem k tomu účelu schválená organizace.

CC.CCA.105 Platnost osvědčení palubních průvodčích

Osvědčení palubních průvodčích se vydává s neomezenou časovou platností a zůstává platné, pokud:

a)

příslušný úřad nepozastaví jeho platnost či jej nezruší nebo

b)

držitel tohoto osvědčení vykonával v předchozích 60 měsících práva s ním spojená alespoň na jednom typu letadla.

CC.CCA.110 Pozastavení platnosti a zrušení osvědčení palubních průvodčích

a)

Pokud držitelé nesplňují požadavky této části, může příslušný úřad platnost jejich osvědčení palubních průvodčích pozastavit nebo tato osvědčení zrušit.

b)

Jestliže příslušný úřad platnost osvědčení palubních průvodčích pozastaví nebo tato osvědčení zruší, držitelé:

1)

jsou o tomto rozhodnutí a rovněž i o svém právu na odvolání v souladu s vnitrostátními právními předpisy písemně informováni;

2)

nesmějí vykonávat práva spojená s jejich osvědčením palubních průvodčích;

3)

bezodkladně informují provozovatele využívající jejich služeb a

4)

své osvědčení vrátí v souladu s platným postupem stanoveným příslušným úřadem.

HLAVA TRA

POŽADAVKY NA VÝCVIK PRO ŽADATELE O OSVĚDČENÍ PALUBNÍCH PRŮVODČÍ A JEJICH DRŽITELE

CC.TRA.215 Zajištění výcviku

Výcvik odpovídající požadavkům této části:

a)

zajišťují organizace pro výcvik a provozovatelé obchodní letecké dopravy, kterým tuto činnost schválil příslušný úřad;

b)

provádí personál s odpovídajícími zkušenostmi a kvalifikací, pokud jde o prvky zahrnuté do výcviku; a

c)

probíhá v souladu s programem výcviku a podle osnov, jejichž dokumentace je součástí oprávnění organizace.

CC.TRA.220 Počáteční výcvikový kurz a zkouška

a)

Žadatelé o osvědčení palubních průvodčích musí absolvovat počáteční výcvikový kurz, během něhož se seznámí s leteckým prostředím a získají potřebné obecné znalosti a základní dovednosti, jež jsou nezbytné k vykonávání úkolů a plnění povinností souvisejících s bezpečností cestujících a letu za normálních, mimořádných a nouzových podmínek.

b)

Program počátečního výcvikového kurzu musí zahrnovat přinejmenším prvky uvedené v dodatku 1 k této části. Musí mít teoretickou a praktickou část.

c)

Žadatelé o osvědčení palubních průvodčích musí složit zkoušku, která zahrnuje všechny prvky programu výcviku specifikovaného v písmenu b), kromě výcviku CRM, při níž prokáží úroveň znalostí a dovedností požadovaných podle písmena a).

CC.TRA.225 Kvalifikace pro typ nebo variantu letadla

a)

Držitelé platného osvědčení palubních průvodčích mohou svou činnost vykonávat na palubě letadla pouze za předpokladu, že mají kvalifikaci odpovídající platným požadavkům části ORO.

b)

K získání kvalifikace pro určitý typ nebo určitou variantu letadla musí držitel splnit tyto požadavky:

1)

musí splnit požadavky příslušného výcviku, přezkoušení a platnosti, které v závislosti na provozovaném letadle zahrnují:

i)

zvláštní výcvik pro daný typ letadla, přeškolovací výcvik provozovatele a seznamovací výcvik,

ii)

rozdílový výcvik,

iii)

opakovací výcvik a

2)

vykonávat předchozích 6 měsíců provozní činnost na příslušném typu letadla nebo musí před zahájením provozní činnosti na daném typu letadla absolvovat příslušný udržovací výcvik a přezkoušení.

Dodatek 1 k části CC

Počáteční výcvikový kurz a zkouška

PROGRAM VÝCVIKU

Program výcviku počátečního výcvikového kurzu musí přinejmenším zahrnovat tyto prvky:

1.   Obecné teoretické znalosti o letectví a leteckých předpisech zahrnující všechny prvky, které se vztahující k úkolům a povinnostem vyžadovaným od palubních průvodčích:

1.1

letecká terminologie, teorie letu, rozmístění cestujících, oblasti provozu, meteorologie a následky znečištění povrchu/ploch letadla;

1.2

letecké předpisy týkající se palubních průvodčích a úloha příslušného úřadu;

1.3

úkoly a povinnosti palubních průvodčích během letového provozu a potřeba reagovat okamžitě a účinně na nouzové situace;

1.4

trvalá schopnost a způsobilost pracovat jako palubní průvodčí se zvláštním přihlédnutím k omezením doby letu a doby služby a požadavkům na dobu odpočinku;

1.5

význam udržování příslušných dokumentů a příruček v aktualizovaném stavu, případně též se změnami oznámenými provozovatelem;

1.6

význam plnění povinností palubního průvodčího v souladu s provozní příručkou provozovatele;

1.7

význam předletové instruktáže palubních průvodčích a poskytnutí nezbytných bezpečnostních informací s ohledem na konkrétní povinnosti a

1.8

význam rozpoznání toho, kdy mají palubní průvodčí pravomoc a odpovědnost zahájit evakuaci a další nouzové postupy.

2.   Komunikace:

Během výcviku je nutno klást důraz na význam účinného dorozumívání mezi palubními průvodčími a letovou posádkou, včetně způsobu komunikace, společného jazyka a terminologie.

3.   Úvodní kurz o problematice lidských činitelů v letectví a optimalizaci činnosti posádky (angl. zkr. CRM)

Tento kurz musí být veden alespoň jedním instruktorem CRM pro palubní průvodčí. Prvky výcviku musí být probrány v dostatečné hloubce a musí obsáhnout přinejmenším tato témata:

3.1

Obecná část: problematika lidských činitelů v letectví, obecné poučení o zásadách a cílech CRM, lidská výkonnost a omezení;

3.2

Část zaměřená na jednotlivé palubní průvodčí: osobní povědomí, selhání lidského činitele a spolehlivost, reakce a chování, sebehodnocení, stres a zvládání stresu, únava a bdělost, asertivita, uvědomování si situace, získávání a zpracovávání informací.

4.   Zacházení s cestujícími a přehled o situaci na palubě:

4.1

význam správného přidělení sedadel s ohledem na hmotnost a vyvážení letounu, zvláštní kategorie cestujících a nutnost obsadit sedadla vedle nehlídaných východů tělesně zdatnými cestujícími;

4.2

předpisy o bezpečném uložení příručních zavazadel a předmětů palubní obsluhy a nebezpečí plynoucí z těchto zavazadel pro osoby v prostoru pro cestující nebo možné blokování či poškození nouzového vybavení nebo nouzových východů letounu;

4.3

pokyny týkající se rozpoznání cestujících pod vlivem alkoholu nebo drog nebo agresivních cestujících a zacházení s nimi;

4.4

preventivně-bezpečnostní opatření, která je nutno přijmout při přepravě živých zvířat v kabině;

4.5

povinnosti při výskytu turbulencí, včetně zajištění prostoru pro cestující;

4.6

způsoby motivování cestujících a zvládnutí davu k urychlení evakuace letounu.

5.   Letecko-zdravotnické aspekty a první pomoc:

5.1

obecné poučení o letecko-zdravotnických aspektech a přežití;

5.2

fyziologické účinky létání se zvláštním důrazem na nedostatečný přísun kyslíku (hypoxii), požadavky týkající se kyslíku, funkci Eustachovy trubice a barotraumata;

5.3

základy první pomoci, včetně ošetření:

a)

cestujících trpících v letadle nevolností;

b)

gastro-intestinálních potíží;

c)

hyperventilace;

d)

spálenin;

e)

zranění;

f)

bezvědomí a

g)

zlomenin a lehkých poranění tkáně;

5.4

situace lékařské pohotovosti během letu a související první pomoc, která zahrnuje přinejmenším:

a)

astma;

b)

stres a alergické reakce;

c)

šok;

d)

cukrovku;

e)

dušení;

f)

epilepsii;

g)

porod;

h)

mozkovou mrtvici a

i)

infarkt;

5.5

použití příslušného vybavení, včetně kyslíku pro první pomoc, souprav první pomoci a lékařských souprav pro nouzové situace a jejich obsahu;

5.6

výcvik v praktické kardiopulmonární resuscitaci, kterým musí projít každý palubní průvodčí, za použití pro ten účel speciálně navržené figuríny a s ohledem na vlastnosti prostředí letadla a

5.7

Zdravotní a hygienické podmínky cestování, včetně:

a)

hygienických opatření na palubě letadla;

b)

rizika nákazy infekčními chorobami a možnosti snižování těchto rizik;

c)

nakládání s klinickým odpadem;

d)

dezinsekce letadla;

e)

opatření v případě úmrtí na palubě letadla a

f)

ovládání pozornosti, fyziologických účinků únavy, fyziologie spánku, cirkadiánního rytmu a změny časových pásem.

6.   Nebezpečné zboží v souladu s platnými Technickými instrukcemi ICAO.

7.   Obecné aspekty ochrany civilního letectví před protiprávními činy, včetně znalosti ustanovení nařízení (ES) č. 300/2008.

8.   Požární výcvik a výcvik pro případ kouře:

8.1

důraz na odpovědnost palubního průvodčího reagovat okamžitě na nouzové situace při výskytu požáru nebo kouře, a zejména důraz na význam určení skutečného zdroje požáru;

8.2

význam neprodleného informování letové posádky, specifická opatření nezbytná ke koordinaci a pomoci při zjištění požáru nebo kouře;

8.3

nutnost časté kontroly prostorů s možným rizikem vzniku požáru včetně toalet a příslušné detektory kouře;

8.4

druh požáru a vhodné hasicí prostředky a postupy v konkrétních situacích;

8.5

způsoby použití hasicích prostředků, důsledky nesprávného použití a použití v uzavřeném prostoru, včetně praktického nácviku hašení požárů a nasazení a použití ochranných prostředků proti kouři užívaných v letectví, a

8.6

obecné postupy pozemních záchranných a nouzových služeb na letištích.

9.   Výcvik přežití:

9.1

zásady přežití v nehostinném prostředí (např. v polární oblasti, na poušti, v džungli, na moři) a

9.2

výcvik zaměřený na přežití ve vodě, včetně nasazení a použití osobních plovacích prostředků ve vodě, použití záchranných skluzů jako člunů nebo podobných prostředků a rovněž praktický výcvik ve vodě.

PŘÍLOHA VI

POŽADAVKY ÚŘADU PRO POSÁDKY LETADEL

[ČÁST ARA]

HLAVA GEN

OBECNÉ POŽADAVKY

ODDÍL 1

Obecná ustanovení

ARA.GEN. 105   Definice

Pro účely této části a části ORA platí tyto definice:

1.

„Přijatelnými způsoby průkazu (AMC)“ se rozumí agenturou přijaté nezávazné standardy, které ukazují, jakým způsobem má být prokazována shoda se základním nařízením a jeho prováděcími pravidly.

2.

„Alternativními způsoby průkazu“ se rozumí způsoby, které nabízejí alternativní možnost ke stávajícím přijatelným způsobům průkazu nebo nové způsoby prokazování shody s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly, pro něž agentura dosud nepřijala související přijatelné způsoby průkazu.

3.

„Schválenou organizací pro výcvik (ATO)“ se rozumí organizace způsobilá pro vydání nebo zachování oprávnění umožňující provádět výcvik potřebný pro získání průkazu způsobilosti pilota a souvisejících kvalifikace a osvědčení.

4.

„Modelem základního přístrojového výcvikového zařízení (model BITD)“ se rozumí definovaná kombinace hardwaru a softwaru, která získala osvědčení BITD.

5.

„Certifikačními specifikacemi (CS)“ se rozumí technické standardy přijaté agenturou, které uvádějí způsoby průkazu shody se základním nařízením a jeho prováděcími pravidly a které může organizace použít pro účely certifikace.

6.

„Letovým instruktorem (FI)“ se rozumí instruktor, který má právo provádět v souladu s částí FCL výcvik v letadle.

7.

„Zařízením pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD)“ se rozumí zařízení pro výcvik, kterým je:

a)

v případě letounů úplný letový simulátor (FFS), letové výcvikové zařízení (FTD), trenažér letových a navigačních postupů (FNPT) nebo základní přístrojové výcvikové zařízení (BITD);

b)

v případě vrtulníků úplný letový simulátor (FFS), letové výcvikové zařízení (FTD) nebo trenažér letových a navigačních postupů (FNPT).

8.

„Způsobilostí FSTD“ se rozumí úroveň technických schopností FSTD, jak je definována v dokumentu o shodě.

9.

„Uživatelem FSTD“ se rozumí organizace nebo osoba požadující výcvik, přezkoušení nebo zkoušení na FSTD pro ATO.

10.

„Zákazem letu“ se rozumí formální zákaz, kterým je letadlu zakázán vzlet, a přijetí takových opatření, která jsou nezbytná pro jeho zadržení.

11.

„Poradenským materiálem (GM)“ se rozumí nezávazný materiál vypracovaný agenturou, který napomáhá objasnit význam požadavků nebo specifikací a používá se k podpoře výkladu základního nařízení, jeho prováděcích pravidel a přijatelných způsobů průkazu.

12.

Zkratkou „ARO.RAMP“ se rozumí hlava RAMP přílohy II nařízení o leteckém provozu.

13.

„Jinými výcvikovými zařízeními (OTD)“ se rozumí prostředky pro výcvik pilotů jiné, než jsou FSTD, které jsou prostředky výcviku tam, kde není nutné úplné prostředí pilotního prostoru či kabiny.

14.

„Částí ARA“ se rozumí příloha VI nařízení o posádkách civilních letadel.

15.

„Částí ORO“ se rozumí příloha III nařízení o leteckém provozu.

16.

„Částí CC“ se rozumí příloha V nařízení o posádkách civilních letadel.

17.

„Částí FCL“ se rozumí příloha I nařízení o posádkách civilních letadel.

18.

„Částí MED“ se rozumí příloha IV nařízení o posádkách civilních letadel.

19.

„Částí ORA“ se rozumí příloha VII nařízení o posádkách civilních letadel.

20.

„Hlavním místem obchodní činnosti“ se rozumí ústředí nebo sídlo organizace, ve kterém tato organizace vykonává hlavní finanční funkce a provozní řízení činností uvedených v tomto nařízení.

21.

„Příručkou pro osvědčující zkoušku (QTG)“ se rozumí dokument, který má prokázat, že výkonnost a ovládací vlastnosti FSTD představují vlastnosti daného letadla, třídy letounu nebo typu vrtulníku, simulované v rámci předepsaných omezení, a že byly splněny všechny příslušné požadavky. QTG zahrnuje jak údaje o letadle, třídě letounu nebo typu vrtulníku, tak údaje o FSTD použité pro potvrzení platnosti osvědčení.

ARA.GEN.115   Dokumentace dozoru

Příslušný úřad poskytne dotyčnému personálu veškeré legislativní akty, standardy, pravidla, technické publikace a související dokumenty, aby mu umožnil vykonávat jeho úkoly a plnit jeho povinnosti.

ARA.GEN.120   Způsoby průkazu

a)

Agentura stanoví přijatelné způsoby průkazu (AMC), které lze využívat k prokazování shody s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly. Je-li dosaženo shody s AMC, jsou tím splněny i odpovídající požadavky prováděcích pravidel.

b)

K prokazování shody s prováděcími pravidly lze používat i alternativní způsoby průkazu.

c)

Příslušný úřad vytvoří systém, který umožní konzistentně hodnotit, zda všechny alternativní způsoby průkazu používané tímto úřadem nebo organizacemi či osobami, nad nimiž tento úřad vykonává dozor, umožňují prokazovat shodu s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly.

d)

Hodnocení všech alternativních způsobů průkazu, které organizace navrhla v souladu s ORA.GEN.120, provádí příslušný úřad formou analýzy předložené dokumentace a uzná-li za nutné, také na základě inspekce, kterou v dané organizaci vykoná.

Shledá-li příslušný úřad, že navržené alternativní způsoby průkazu jsou v souladu s prováděcími pravidly, neprodleně:

1)

žadateli oznámí, že může začít tyto alternativní způsoby průkazu uplatňovat, a případně též odpovídajícím způsobem upraví oprávnění či osvědčení žadatele, a

2)

sdělí agentuře jejich obsah a předá jí rovněž kopii veškeré související dokumentace a

3)

informuje ostatní členské státy o alternativních způsobech průkazu, které byly přijaty.

e)

Používá-li alternativní způsoby průkazu za účelem prokazování shody s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly samotný příslušný úřad:

1)

zpřístupní je všem organizacím a osobám, nad nimiž vykonává dozor; a

2)

neprodleně o tom vyrozumí agenturu.

Příslušný úřad agentuře předloží úplný popis alternativních způsobů průkazu, včetně veškerých revizí postupů, které mohou být důležité, a zároveň i posudek, který bude prokazovat dodržování prováděcích pravidel.

ARA.GEN.125   Informace poskytované agentuře

a)

V případě, že nastanou jakékoli závažné problémy s uplatňováním nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, příslušný úřad o tom agenturu neprodleně vyrozumí.

b)

Příslušný úřad agentuře poskytne informace, které jsou významné z hlediska bezpečnosti a která získá z obdržených hlášení událostí.

ARA.GEN.135   Okamžitá reakce na bezpečnostní problém

a)

Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES (1), zavede příslušný úřad systém umožňující řádným způsobem shromažďovat, analyzovat a šířit informace týkající se bezpečnosti.

b)

Agentura zavede systém umožňující řádně analyzovat veškeré příslušné informace týkající se bezpečnosti, které obdrží, a neprodleně členským státům a Komisi poskytne veškeré informace, včetně doporučení a nápravných opatření, která je nutno přijmout a která jsou nezbytná k tomu, aby členské státy a Komise mohly včas reagovat na bezpečnostní problém týkající se výrobků, částí, zařízení, osob nebo organizací, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcí pravidla.

c)

Poté, co příslušný úřad obdrží informace uvedené v písmenu a) a b), přijme odpovídající opatření pro řešení daného bezpečnostního problému.

d)

O přijatých opatřeních uvedených v písmenu c) neprodleně vyrozumí veškeré osoby a organizace, které se podle nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel mu mají těmito opatřeními řídit. Příslušný úřad o těchto opatřeních vyrozumí rovněž agenturu a v případě, že je třeba, aby se na jejich uplatňování podílelo více členských států, vyrozumí i další dotčené členské státy.

ODDÍL II

Řízení

ARA.GEN.200   Systém řízení

a)

Příslušný úřad zřídí a spravuje systém řízení, který zahrnuje minimálně:

1)

dokumentované politiky a postupy, z nichž je patrná jeho organizace a jeho způsoby a metody dosahování shody s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly. Tyto postupy jsou průběžně aktualizovány a slouží v rámci daného příslušného úřadu jako základní pracovní dokumenty pro všechny související úkoly;

2)

dostatečné množství personálu, aby mohl vykonávat své úkoly a plnit své povinnosti. Tento personál má kvalifikaci k vykonávání zadaných úkolů a má nezbytné znalosti, zkušenosti a počáteční a opakovací odbornou přípravu, takže je zajištěna jeho trvalá způsobilost. Zaveden je rovněž systém pro plánování dostupnosti personálu, aby bylo možné zajistit řádné plnění všech úkolů;

3)

odpovídající provozní a kancelářské prostory umožňující vykonávání stanovených úkolů;

4)

funkci pro sledování shody systému řízení s příslušnými požadavky a vhodnosti postupů, včetně zavedení vnitřního auditu a řízení bezpečnostních rizik. Sledování shody zahrnuje systém zpětné vazby mezi zjištěními nezávislého auditu k vedení příslušného úřadu umožňující zajistit, aby v případě potřeby byla uplatněna nápravná opatření, a

5)

osobu nebo skupinu osob, které jsou v konečném důsledku odpovědné vedení příslušného úřadu za sledování shody.

b)

Příslušný úřad určí pro každou oblast činnosti, včetně systému řízení, jednu nebo více osob, která ponese hlavní odpovědnost za řízení příslušného úkolu či příslušných úkolů.

c)

Příslušný úřad zavede postupy, jejichž prostřednictvím bude probíhat vzájemná výměna veškerých nezbytných informací a pomoci s dalšími dotčenými příslušnými úřady, týkající se i veškerých zjištění a následných opatření přijatých v rámci vykonávání dozoru nad osobami a organizacemi, které sice působí na území daného členského státu, ale osvědčení získaly u příslušného úřadu jiného členského státu nebo agentury.

d)

Kopie postupů týkajících se systému řízení a jejich změn se za účelem standardizace dává k dispozici agentuře.

ARA.GEN.205   Zadávání úkolů oprávněným subjektům

a)

Úkoly související se získáním prvního osvědčení nebo s vykonáváním průběžného dozoru nad osobami či organizacemi podle nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel zadávají členské státy pouze oprávněným subjektům. Při zadávání úkolů zajistí příslušný úřad, aby měl:

1)

zavedený systém umožňující počáteční a průběžné posouzení toho, že oprávněný subjekt dodržuje přílohu V nařízení (ES) č. 216/2008.

Tento systém a výsledky uvedených hodnocení jsou dokumentovány;

2)

s oprávněným subjektem uzavřenu dokumentovanou dohodu, schválenou oběma stranami na patřičné řídící úrovni, ve které budou jasně vymezeny:

i)

stanovené úkoly,

ii)

požadovaná prohlášení, zprávy a záznamy,

iii)

technické podmínky, které musí být při realizaci těchto úkolů splněny,

iv)

související míra odpovědnosti a

v)

ochrana údajů získaných v souvislosti s prováděním těchto úkolů.

b)

Příslušný úřad zajistí, aby vnitřní audit a řízení bezpečnostních rizik vyplývající z požadavku ARA.GEN 200 písm. a) bodu 4 zahrnovaly veškeré jeho jménem prováděné úkoly v oblasti certifikace či průběžného dozoru.

ARA.GEN.210   Změny systému řízení

a)

Příslušný úřad má zavedený systém umožňující zjišťování změn, které ovlivňují jeho schopnost provádět úkoly a plnit povinnosti stanovené v nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidlech. Tento systém umožňuje příslušnému úřadu přijímat náležitá opatření k zajištění toho, aby jeho systém řízení byl trvale vyhovující a efektivní.

b)

Příslušný úřad aktualizuje svůj systém řízení, aby byl včas přizpůsobován veškerým změnám nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel a bylo tak zajištěno jejich efektivní uplatňování.

c)

Příslušný úřad oznámí agentuře změny, které ovlivňují jeho schopnost provádět úkoly a plnit povinnosti stanovené v nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidlech.

ARA.GEN.220   Vedení záznamů

a)

Příslušný úřad vytvoří systém vedení záznamů s patřičnými možnostmi ukládání, zpřístupnění a spolehlivého zpětného sledování:

1)

dokumentovaných politik a postupů uplatňovaných v rámci systému řízení;

2)

odborné přípravy personálu, jeho kvalifikace a oprávnění, která mu byla udělena;

3)

stanovení úkolů, které musí zahrnovat požadavky vyplývající z ARA.GEN.205 a podrobné údaje o stanovených úkolech;

4)

procesů osvědčování a průběžného dozoru nad organizacemi, jimž bylo vydáno osvědčení;

5)

postupů pro vydávání průkazů způsobilosti personálu, jeho kvalifikace, osvědčení a atestace a postupů uplatňovaných v rámci průběžného dozoru nad držiteli těchto průkazů způsobilosti, kvalifikace, osvědčení a atestací;

6)

postupů pro vydávání osvědčení způsobilosti FSTD a postupů uplatňovaných v rámci průběžného dozoru nad zařízením FSTD a organizací, která toto zařízení provozuje;

7)

dozoru nad osobami a organizacemi, které sice působí na území daného členského státu, avšak dohled nad nimi vykonává příslušný úřad jiného členského státu nebo agentura na základě dohody uzavřené mezi těmito úřady nebo jim tento úřad či agentura vydaly osvědčení;

8)

hodnocení alternativních způsobů průkazu navržených organizacemi a jejich oznámení agentuře a posouzení alternativních způsobů průkazu shody používaných samotným příslušným úřadem;

9)

nálezů, nápravných opatření a data uzavření těchto opatření;

10)

přijatých opatření pro vynucování;

11)

informací týkajících se bezpečnosti a návazných opatření a

12)

uplatňování opatření pro zvýšení pružnosti v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 216/2008.

b)

Příslušný úřad vede seznam všech osvědčení vydaných organizacím, osvědčení způsobilosti FSTD a průkazů způsobilosti, osvědčení a atestací, které personálu vydal.

c)

Všechny záznamy jsou uchovávány nejméně po dobu stanovenou v tomto nařízení. Není-li tato doba uvedena, uchovávají se záznamy nejméně po dobu pěti let v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.

ODDÍL III

Dozor, vydávání osvědčení a vynucování

ARA.GEN.300   Dozor

a)

Příslušný úřad ověřuje:

1)

před vydáním osvědčení či oprávnění organizace, osvědčení způsobilosti FSTD, resp. před vydáním průkazu způsobilosti, osvědčení, kvalifikace či atestace personálu dodržování požadavků vztahujících se na organizace nebo osoby;

2)

průběžné dodržování požadavků vztahujících se na organizace, kterým vydal osvědčení, osoby a držitele osvědčení způsobilosti FSTD;

3)

provádění náležitých bezpečnostních opatření z pověření příslušného úřadu v souladu s ARA.GEN.135 písmenem c) a d).

b)

V rámci tohoto ověřování:

1)

vychází příslušný úřad z dokumentace vypracované s konkrétním záměrem poskytnout personálu, který odpovídá za bezpečnostní dozor, pokyny pro vykonávání jeho funkcí;

2)

jsou dotčené osoby a organizace seznámeny s výsledky dozoru bezpečnosti;

3)

se příslušný úřad opírá o audity a kontroly, včetně prohlídek na odbavovací ploše a neohlášených kontrol, a

4)

si příslušný úřad opatřuje doklady pro případ, že bude nutno přijmout další opatření, včetně opatření stanovených v ARA.GEN.350 a ARA.GEN.355.

c)

Rozsah dozoru definovaného v písmenech a) a b) zohlední výsledky předchozí činnosti dozoru a bezpečnostní priority.

d)

Aniž jsou dotčeny pravomoci členských států a jejich povinnosti, které stanoví ARO.RAMP, rozsah dozoru nad činnostmi, které na území daného členského státu vykonávají osoby nebo organizace zřízené či sídlící v jiném členském státě, se určí na základě priorit souvisejících s bezpečností a předchozí činnosti dozoru.

e)

Zahrnuje-li činnost určité osoby nebo organizace více než jeden členský stát nebo agenturu, příslušný úřad, který podle písmena a) odpovídá za vykonávání dozoru, může vydat souhlas s tím, že úkoly spojené s dozorem budou vykonávány příslušným úřadem členského státu či příslušnými úřady členských států v místech, kde je tato činnost vykonávána, nebo agenturou. Všechny osoby a organizace, které jsou předmětem takové dohody, jsou informovány o její existenci a o jejím rozsahu.

f)

Příslušný úřad shromažďuje a zpracovává veškeré informace, které považuje za použitelné pro účely dozoru, včetně prohlídek na odbavovací ploše a neohlášených kontrol.

ARA.GEN.305   Program dozoru

a)

Příslušný úřad vypracuje a udržuje program dozoru, který zahrnuje činnosti dozoru stanovené v ARA.GEN.300 a ARO.RAMP.

b)

S ohledem na organizace, kterým příslušný úřad udělil osvědčení, a držitele osvědčení způsobilosti FSTD je program koncipován tak, aby bral v úvahu specifickou povahu dané organizace, složitost jejích činností, výsledky předchozích činností certifikace a/nebo dozoru a aby vycházel z posouzení souvisejících rizik. Každý plánovaný cyklus dozoru zahrnuje:

1)

audity a kontroly, které podle potřeby zahrnují také prohlídky na odbavovací ploše a neohlášené kontroly, a

2)

společné schůze odpovědného vedoucího a příslušného úřadu, jejichž účelem je zajistit, aby obě strany byly průběžně informovány o důležitých otázkách.

c)

V případě organizací, kterým příslušný úřad vydal osvědčení, a držitelů osvědčení způsobilosti FSTD nesmí být plánovaný cyklus dozoru delší než 24 měsíců.

Jsou-li doklady o tom, že výkonnost dané organizace nebo držitele osvědčení způsobilosti FSTD se z hlediska bezpečnosti snížila, může se plánovaný cyklus dozoru zkrátit.

Plánovaný cyklus dozoru se může prodloužit, a to nejvýše na dobu 36 měsíců, jestliže příslušný úřad dojde k závěru, že během předchozích 24 měsíců:

1)

prokázala dotyčná organizace schopnost účinným způsobem zjišťovat případy ohrožení bezpečnosti letectví a s nimi spojená rizika;

2)

organizace průběžně prokazovala podle bodu ORA.GEN.130, že má plnou kontrolu nad veškerými změnami;

3)

nebyly ohlášeny žádné nálezy úrovně 1 a

4)

všechna nápravná opatření byla provedena ve lhůtě, kterou schválil či prodloužil příslušný úřad, v souladu s ARA.GEN.350 písm. d) bodem 2.

V případě, že organizace má kromě výše uvedeného zavedený a příslušným úřadem schválený efektivně fungující systém průběžných hlášení, prostřednictvím kterých informuje příslušný úřad o svých výsledcích z hlediska bezpečnosti a o tom, jak dodržuje právní předpisy, lze plánovaný cyklus dozoru dále prodloužit, a to nejvýše na dobu 48 měsíců.

d)

V případě osob, které jsou držiteli průkazu způsobilosti, osvědčení, kvalifikace nebo atestace, které jim vydal příslušný úřad, zahrnuje program dozoru kontroly a podle potřeby také neohlášené kontroly.

e)

Program dozoru zahrnuje vedení záznamů o termínech auditů, kontrol a schůzí a o datech jejich konání.

ARA.GEN.310   Postup při udělování prvního osvědčení – organizace

a)

Po obdržení žádosti organizace o vydání prvního osvědčení příslušný úřad ověří, zda tato organizace splňuje příslušné požadavky.

b)

Dojde-li příslušný úřad k závěru, že tato organizace příslušné požadavky splňuje, vydá osvědčení v souladu s dodatky III a V k této části. Osvědčení se vydává (vydávají) s časově neomezenou platností. Práva a rozsah činností, k jejichž vykonávání je tato organizace oprávněna, jsou upřesněna v rámci podmínek oprávnění, které jsou připojeny k udělenému osvědčení (k uděleným osvědčením).

c)

Aby dotyčná organizace mohla provádět změny bez předchozího souhlasu příslušného úřadu v souladu s ORA.GEN.130, schválí příslušný úřad dotyčnou organizací navržený postup, ve kterém je vymezen rozsah těchto změn a popsán způsob jejich řízení a oznamování.

ARA.GEN.315   Postup při vydávání průkazů způsobilosti, kvalifikací, osvědčení a atestací a při prodloužení či obnovení jejich platnosti nebo jejich změně – osoby

a)

Po obdržení žádosti osoby o vydání, prodloužení či obnovení platnosti nebo změnu průkazu způsobilosti, kvalifikace, osvědčení nebo osvědčení palubních průvodčí a veškeré podkladové dokumentace příslušný úřad ověří, zda žadatel splňuje příslušné požadavky.

b)

Dojde-li k závěru, že žadatel příslušné požadavky splňuje, vydá příslušný úřad průkaz způsobilosti, osvědčení, kvalifikace nebo atestaci, prodlouží či obnoví jejich platnost nebo provede jejich změnu.

ARA.GEN.330   Změny – organizace

a)

Po obdržení žádosti organizace o provedení změny, která vyžaduje předchozí souhlas, příslušný úřad před vydáním svého souhlasu ověří, zda tato organizace splňuje příslušné požadavky.

Pokud příslušný úřad nevydá rozhodnutí o pozastavení platnosti osvědčení této organizace, stanoví podmínky, za jakých tato organizace bude po dobu provádění změny provozovat svou činnost.

Dojde-li k závěru, že tato organizace splňuje příslušné požadavky, příslušný úřad změnu schválí.

b)

Pokud organizace provádí změny vyžadující předchozí souhlas příslušného úřadu, a tento souhlas podle ustanovení písmena a) nezískala, příslušný úřad pozastaví, omezí či zruší platnost osvědčení této organizace, aniž jsou tím dotčena jakákoli doplňující opatření pro vynucování.

c)

V případě změn, které nevyžadují předchozí souhlas, vyhodnotí příslušný úřad informace předložené v rámci oznámení, které mu dotyčná organizace zašle v souladu s ORA.GEN.130, a ověření, zda tato organizace splňuje příslušné požadavky. V případě, že některý z těchto požadavků není splněn, příslušný úřad:

1)

vyrozumí organizaci o tom, že nesplňuje daný požadavek, a požádá ji o provedení dalších změn a

2)

v případě nálezu úrovně 1 nebo 2 postupuje v souladu s ARA.GEN.350.

ARA.GEN.350   Nálezy a nápravná opatření – organizace

a)

Příslušný úřad vykonávající dozor v souladu s ARA.GEN.300 písm. a) má k dispozici systém umožňující analyzovat nálezy z hlediska jejich bezpečnostního významu.

b)

K udělení nálezu úrovně 1 přistoupí příslušný úřad při zjištění jakéhokoli významného případu nesplnění příslušných požadavků nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, nedodržení postupů a příruček organizace nebo nedodržení rozsahu oprávnění či osvědčení, jež snižuje nebo závažným způsobem ohrožuje bezpečnost letu.

Nálezy úrovně 1 zahrnují také případy, kdy:

1)

organizace neumožnila příslušnému úřadu během běžných provozních hodin a po dvou písemných žádostech přístup do svých provozních prostor podle ORA.GEN.140;

2)

organizace dosáhla platnosti svého průkazu způsobilosti nebo jejího prodloužení paděláním předložených dokladů;

3)

organizace postupovala prokazatelně neoprávněným způsobem nebo své osvědčení používala podvodným způsobem a

4)

v čele organizace nestojí odpovědný vedoucí.

c)

K udělení nálezu úrovně 2 přistoupí příslušný úřad při zjištění jakéhokoli případu nesplnění příslušných požadavků nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, nedodržení postupů a příruček organizace nebo nedodržení rozsahu oprávnění nebo osvědčení, jež by mohlo mít za následek snížení bezpečnosti nebo ohrožení bezpečnosti letu.

d)

Dojde-li k nálezu při výkonu dozoru nebo jakýmkoli jiným způsobem, příslušný úřad tento nález písemně sdělí dotyčné organizaci a uloží jí provést nápravné opatření, které povede k odstranění zjištěné neshody, aniž jsou tím dotčena jakákoli doplňující opatření vyplývající z nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel. V případě potřeby informuje příslušný úřad stát, ve kterém je dotyčné letadlo zapsáno v rejstříku.

1)

V případě nálezu úrovně 1 přijme příslušný úřad neprodleně náležitá opatření vedoucí k zákazu či omezení činnosti a v případě potřeby přijme opatření, kterým zruší platnost osvědčení či konkrétního oprávnění nebo tuto platnost úplně nebo částečně omezí či pozastaví v závislosti na stupni závažnosti nálezu úrovně 1, dokud dotyčná organizace úspěšně neprovede nápravné opatření.

2)

V případě nálezu úrovně 2 příslušný úřad:

i)

poskytne dotyčné organizaci lhůtu k provedení nápravného opatření, která bude odpovídat povaze nálezu, ale která nebude napoprvé v žádném případě delší než 3 měsíce. Na konci této lhůty a se zřetelem k povaze nálezu může příslušný úřad na základě uspokojivého a jím schváleného plánu nápravných opatření tuto tříměsíční lhůtu prodloužit a

ii)

vyhodnotí organizací navržená nápravná opatření a plán jejich provádění a dojde-li v tomto hodnocení k závěru, že postačují k odstranění neshod (neshody), přijme je.

3)

V případě, že organizace nepředloží přijatelný plán nápravných opatření nebo tato nápravná opatření neprovede ve lhůtě, která byla příslušným úřadem schválena či prodloužena, zvýší příslušný úřad úroveň nálezu na úroveň 1 a přijme opatření, které je uvedeno v písm. d) bodě 1.

4)

Příslušný úřad vede záznamy o všech nálezech, které sám učinil nebo které mu byly sděleny, a v příslušných případech též o jím uplatněných opatřeních pro vynucování a rovněž i o všech nápravných opatřeních přijatých v souvislosti s danými nálezy a datech, k nimž byla tato opatření ukončena.

e)

Pokud úřad některého členského státu postupující podle ARA.GEN.300 písmene d) zjistí jakýkoliv případ nesplnění příslušných požadavků nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel ze strany organizace, jíž vydal osvědčení příslušný úřad jiného členského státu nebo agentura, informuje o tom tento příslušný úřad a uvede, o jakou úroveň nálezu se jedná, aniž tím jsou dotčena jakákoli další opatření pro vynucování.

ARA.GEN.355   Nálezy a opatření pro vynucování - osoby

a)

Shledá-li příslušný úřad zodpovědný za výkon dozoru podle ARA.GEN.300 písmene a) při vykonávání tohoto dozoru nebo jakýmkoli jiným způsobem, že určitá osoba, která je držitelem průkazu způsobilosti, osvědčení, kvalifikace nebo atestace, jež jí byly vydány v souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly, neplní příslušné požadavky, učiní tento příslušný úřad nález, pořídí o něm záznam a dotyčného držitele průkazu způsobilosti, osvědčení, kvalifikace či atestace o něm písemně vyrozumí.

b)

V souvislosti s tímto nálezem zahájí příslušný úřad šetření. Je-li tento nález potvrzen, příslušný úřad:

1)

ve chvíli, kdy je zjištěn problém z hlediska bezpečnosti, podle okolností omezí, pozastaví či zruší platnost průkazu způsobilosti, osvědčení, kvalifikace či atestace a

2)

přijme veškerá nezbytná opatření pro vynucování, aby zabránil dalšímu neplnění těchto požadavků.

c)

V relevantních případech informuje příslušný úřad osobu či organizaci, která vydala osvědčení zdravotní způsobilosti či atestaci.

d)

Pokud úřad některého členského státu postupující podle ustanovení ARA.GEN.300 písmene d) zjistí, že osoba, která je držitelem průkazu způsobilosti, osvědčení, kvalifikace či atestace, jež jí byly vydány příslušným úřadem jiného členského státu, neplní příslušné požadavky, informuje o tom tento příslušný úřad, aniž tím jsou dotčena jakákoli další opatření pro vynucování.

e)

Shledá-li příslušný úřad při vykonávání dozoru nebo jakýmkoli jiným způsobem, že určitá osoba, na kterou se vztahují požadavky stanovené nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly a která není držitelem průkazu způsobilosti, osvědčení, kvalifikace nebo atestace vydaných v souladu s tímto nařízením a jeho prováděcími pravidly, neplní příslušné požadavky, přijme tento příslušný úřad, který zjistil tuto neshodu, veškerá nezbytná opatření pro vynucování, aby zabránil dalšímu neplnění těchto požadavků.

HLAVA FCL

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY VZTAHUJÍCÍ SE NA UDĚLOVÁNÍ PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI ČLENŮM LETOVÉ POSÁDKY

ODDÍL I

Obecná ustanovení

ARA.FCL.120   Vedení záznamů

Kromě záznamů vedených na základě požadavku ARA.GEN.220 písmena a) začlení příslušný úřad do svého systému pro vedení záznamů také výsledky zkoušek teoretických znalostí a o hodnoceních praktických dovedností pilota.

ODDÍL II

Průkazy způsobilosti, kvalifikace a osvědčení

ARA.FCL.200   Postup při vydávání průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení a při prodloužení či obnovení jejich platnosti

a)

Vydávání průkazů způsobilosti a kvalifikace. Příslušný úřad vydává průkaz způsobilosti pilota a související kvalifikaci na formuláři uvedeném v dodatku I k této části.

b)

Vydávání osvědčení instruktorů a examinátorů. Příslušný úřad vydá osvědčení instruktora nebo examinátora:

1)

jako potvrzení příslušných práv zapsané v průkazu způsobilosti pilota v souladu s dodatkem I k této části nebo

2)

jako samostatný doklad vystavený formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem.

c)

Potvrzování průkazu způsobilosti examinátory. Předtím, než příslušný úřad vydá určitým examinátorům konkrétní pověření k prodlužování či obnovování platnosti kvalifikace nebo osvědčení, stanoví náležité postupy.

ARA.FCL.205   Sledování činnosti examinátorů

a)

Příslušný úřad vytvoří program dozoru pro sledování činnosti a výkonů examinátorů, přičemž vezme v úvahu:

1)

počet examinátorů, kterým vydal osvědčení a

2)

počet examinátorů, kterým vydaly osvědčení jiné příslušné úřady a kteří svá práva vykonávají na území, nad kterým koná dozor příslušný úřad.

b)

Příslušný úřad vede seznam examinátorů, kterým vydal osvědčení, a examinátorů, kterým vydaly osvědčení jiné příslušné úřady, ale kteří svá práva vykonávají na jeho území a kterým v souladu s FCL.1015 písm. c) bodem 2 poskytl instruktáž. Příslušný úřad v tomto seznamu uvede u všech examinátorů jejich práva, tento seznam uveřejní a dbá o jeho aktualizace.

c)

Příslušný úřad stanoví postupy pro jmenování examinátorů pověřených prováděním zkoušek dovednosti.

ARA.FCL.210   Informace pro examinátory

Příslušný úřad může examinátorům, kterým vydal osvědčení, a examinátorům, kterým vydaly osvědčení jiné příslušné úřady a kteří svá práva vykonávají na jejich území, sdělit bezpečnostní kritéria, která mají dodržovat v případě, že se zkoušky dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti konají v letadle.

ARA.FCL.215   Doba platnosti

a)

Při vydávání kvalifikace nebo osvědčení prodlouží příslušný úřad dobu platnosti do konce příslušného měsíce. Při obnovování platnosti kvalifikace nebo osvědčení prodlouží dobu platnosti do konce příslušného měsíce k tomuto účelu příslušným úřadem zvláště pověřený examinátor.

b)

Při prodlužování platnosti kvalifikace nebo osvědčení instruktora či examinátora prodlouží příslušný úřad nebo příslušným úřadem pověřený examinátor dobu platnosti kvalifikace či osvědčení do konce příslušného měsíce.

c)

Příslušný úřad nebo k tomu účelu příslušným úřadem zvláště pověřený examinátor uvede v průkazu způsobilosti nebo osvědčení datum skončení platnosti.

d)

Příslušný úřad může stanovit postupy, které držiteli průkazu způsobilosti či osvědčení umožní využívat po úspěšném složení příslušné zkoušky (příslušných zkoušek) po dobu nejvýše 8 týdnů svých práv, dokud mu není do průkazu způsobilosti či osvědčení zapsáno potvrzení.

ARA.FCL.220   Postup při opětovném vydání průkazu způsobilosti pilota

a)

Příslušný úřad opětovně vydá průkaz způsobilosti v případě, že je to z administrativních důvodů nezbytné, a:

1)

po prvním vydání kvalifikace nebo

2)

v případě, že odstavec XII průkazu způsobilosti podle dodatku I k této části je zcela zaplněn a není v něm žádné volné místo.

b)

Do nového průkazu způsobilosti jsou převedeny pouze platné kvalifikace a osvědčení.

ARA.FCL.250   Omezení, pozastavení nebo zrušení platnosti průkazů způsobilosti, kvalifikace a osvědčení

a)

Příslušný úřad omezí, resp. pozastaví nebo zruší platnost průkazu způsobilosti pilota a souvisejících kvalifikací či osvědčení v souladu s ARA.GEN.355 mimo jiné za těchto okolností:

1)

průkaz způsobilosti pilota, kvalifikace či osvědčení byly získány paděláním předložených dokladů;

2)

v případě padělání deníku a záznamů v průkazu způsobilosti nebo osvědčení;

3)

držitel průkazu způsobilosti již nesplňuje příslušné požadavky části FCL;

4)

práva držitele průkazu způsobilosti, kvalifikace či osvědčení užíval tento držitel pod vlivem alkoholu nebo omamných látek;

5)

nejsou splněny příslušné provozní požadavky;

6)

v případě prokazatelně neoprávněného postupu nebo podvodného používání osvědčení nebo

7)

v případě nepřijatelného výkonu, k němuž dojde v kterékoli fázi výkonu úkolů a povinností letového examinátora.

b)

Příslušný úřad může rovněž omezit, pozastavit či zrušit platnost průkazu způsobilosti, kvalifikace či osvědčení na písemnou žádost držitele tohoto průkazu způsobilosti či osvědčení.

c)

Veškeré zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a hodnocení schopností, k nimž došlo v době pozastavené platnosti či po zrušení platnosti osvědčení examinátora, jsou neplatné.

ODDÍL III

Zkoušky teoretických znalostí

ARA.FCL.300   Zkušební postupy

a)

Příslušný úřad zavede nezbytná opatření a stanoví nezbytné postupy, aby žadatelům v souladu s příslušnými požadavky části FCL umožnil skládání zkoušek teoretických znalostí.

b)

V případě průkazů způsobilosti dopravního pilota (ATPL), průkazů způsobilosti pilota ve vícečlenné posádce (MPL), průkazů způsobilosti obchodního pilota (CPL) a v případě přístrojových kvalifikací musí tyto postupy splňovat všechny tyto podmínky:

1)

Zkoušky se konají písemnou formou nebo na počítači.

2)

Zkušební otázky vybírá příslušný úřad z Centrální evropské databáze otázek (ECQB) na základě jednotné metody, která umožňuje pokrýt celkové osnovy každého předmětu. ECQB je agenturou spravovaná databáze otázek s možností výběru z většího počtu odpovědí.

3)

Zkoušky z komunikace se nemusí konat společně se zkouškami z jiných předmětů. Žadatel, který již dříve složil jednu nebo obě zkoušky ze znalosti pravidel letu za viditelnosti (VFR) a pravidel pro let podle přístrojů (IFR), není z příslušných částí přezkušován.

c)

Příslušný úřad žadatele informuje o tom, v jakých jazycích je možné zkoušky skládat.

d)

Příslušný úřad stanoví vhodné postupy, které umožní zajistit korektnost zkoušek.

e)

Jestliže příslušný úřad shledá, že žadatel zkušební postupy v průběhu zkoušení nerespektuje, je žadatel hodnocen tak, že neuspěl, a to buď ve zkoušce z jednoho předmětu, nebo v celé zkoušce.

f)

Žadatele, kteří byli usvědčeni z podvádění, příslušný úřad nepřipustí k žádným dalším zkouškám po dobu nejméně 12 měsíců od data konání zkoušky, při níž se dopustili podvodu.

HLAVA CC

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY VZTAHUJÍCÍ SE NA PALUBNÍ PRŮVODČÍ

ODDÍL I

Osvědčení palubních průvodčí

ARA.CC.100   Postupy spojené s osvědčeními palubních průvodčích

a)

Příslušný úřad stanoví v souladu s ARA.GEN.315, ARA.GEN.220 a ARA.GEN.300 postupy pro vydávání osvědčení palubních průvodčích, vedení záznamů o nich a dozor nad nimi.

b)

Osvědčení palubních průvodčích vydává ve formátu a podle specifikací, které stanoví dodatek II k této části:

buď

1)

příslušný úřad,

a/nebo pokud tak členský stát rozhodne

2)

příslušným úřadem pověřená organizace.

c)

Příslušný úřad zveřejní:

1)

který subjekt či subjekty vydává na jeho území osvědčení palubních průvodčích, a

2)

pokud jsou vydáváním osvědčení pověřeny organizace, seznam takových organizací.

ARA.CC.105   Pozastavení či zrušení platnosti osvědčení palubních průvodčích

Příslušný úřad přijme opatření v souladu s ARA.GEN.355, včetně pozastavení či zrušení platnosti osvědčení palubních průvodčích, přinejmenším v těchto případech:

a)

v případě neshody s částí CC nebo nesplnění příslušných požadavků části ORO a části CAT, pokud byl zjištěn problém z hlediska bezpečnosti;

b)

platnosti osvědčení palubních průvodčích nebo jejího prodloužení bylo dosaženo paděláním předložených dokladů;

c)

práva držitele osvědčení palubních průvodčích užíval tento držitel pod vlivem alkoholu nebo omamných látek a

d)

v případě prokazatelně neoprávněného postupu nebo podvodného používání osvědčení palubních průvodčích.

ODDÍL II

Organizace provádějící výcvik palubních průvodčích nebo vydávající osvědčení palubních průvodčích

ARA.CC.200   Opravňování organizací k provádění výcviku palubních průvodčích a k vydávání osvědčení palubních průvodčích

a)

Předtím, než příslušný úřad vydá určité organizaci pro výcvik nebo provozovateli obchodní letecké dopravy oprávnění provádět výcvik palubních průvodčích, ověří, že:

1)

vedení výcvikových kurzů, jejich osnovy a související programy, které tato organizace poskytuje, jsou v souladu s příslušnými požadavky části CC;

2)

zařízení pro výcvik používaná touto organizací realisticky simulují prostředí prostoru pro cestující odpovídající typu či typům letadel, ve kterých budou palubní průvodčí vykonávat svou činnost, a technické vlastnosti vybavení, s nímž budou při své činnosti zacházet, a

3)

vedoucí výcviku a instruktoři, kteří zajišťují jednotlivé části výuky, mají patřičné zkušenosti a odborné znalosti v předmětu, který vyučují.

b)

Pokud mohou být v členském státu vydáváním osvědčení palubních průvodčích pověřeny organizace, udělí příslušný úřad takové pověření pouze organizacím, které splňují požadavky uvedené v písmenu a). Před tímto schválením příslušný úřad:

1)

posoudí připravenost a schopnost této organizace odpovědně vykonávat příslušné úkoly;

2)

zajistí, aby tato organizace stanovila dokumentované postupy, které bude při vykonávání příslušných úkolů používat, včetně postupů uplatňovaných během zkoušení, které bude provádět k tomu účelu odborně vyškolený personál, u něhož nedochází ke střetu zájmů, a včetně postupů pro vydávání osvědčení palubních průvodčích v souladu s ARA.GEN.315 a ARA.CC.100 písmenem b), a

3)

vyžádá si od této organizace informace a dokumentaci týkající se osvědčení palubních průvodčích, které vydává, a jejich držitelů, a to v takovém rozsahu, aby tento příslušný úřad mohl vést záznamy a provádět úkoly spojené s dozorem a vynucováním plnění požadavků.

HLAVA ATO

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY VZTAHUJÍCÍ SE NA SCHVÁLENÉ ORGANIZACE PRO VÝCVIK (ATO)

ODDÍL I

Obecná ustanovení

ARA.ATO.105   Program dozoru

Program dozoru pro schválené organizace pro výcvik zahrnuje sledování úrovně výcviku, včetně namátkových inspekcí cvičných letů se studenty, jestliže je to s ohledem na použité letadlo možné.

ARA.ATO.120   Vedení záznamů

Kromě záznamů vedených na základě požadavku ARA.GEN.220 začlení příslušný úřad do svého systému pro vedení záznamů také údaje o kurzech poskytovaných schválenými organizacemi pro výcvik a případně též záznamy o zařízeních pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD), jichž tyto organizace v rámci výcviku využívají.

HLAVA FSTD

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZPŮSOBILOST ZAŘÍZENÍ PRO VÝCVIK POMOCÍ LETOVÉ SIMULACE (FSTD)

ODDÍL I

Obecná ustanovení

ARA.FSTD.100   Postup prvního hodnocení

a)

Po obdržení žádosti o osvědčení způsobilosti FSTD příslušný úřad:

1)

zhodnotí FSTD předložené k prvnímu hodnocení nebo hodnocení po modernizaci zařízení na základě platných způsobilostních kritérií;

2)

posoudí FSTD v těch oblastech, které jsou důležité z hlediska zvládnutí celého procesu výcviku členů letové posádky, jejich zkoušení a přezkušování;

3)

provede objektivní, subjektivní a funkční zkoušky v souladu s kritérii způsobilosti, výsledky těchto zkoušek vyhodnotí a na základě toho vytvoří příručku pro osvědčující zkoušku (QTG) a

4)

ověří, zda organizace provozující toto FSTD splňuje příslušné požadavky. Toto ustanovení se nevztahuje na první hodnocení základních přístrojových výcvikových zařízení (BITD).

b)

Příslušný úřad schválí QTG teprve po dokončení prvního hodnocení FSTD a poté, co dojde k závěru, že všechny nesrovnalosti uvedené v QTG byly odstraněny. Příručka pro osvědčující zkoušku (QTG) vypracovaná na základě postupu prvního hodnocení platí jako tzv. základní příručka pro osvědčující zkoušku (MQTG), které slouží jako východisko pro způsobilost FSTD a pro všechna následná, opakovaně prováděná hodnocení FSTD.

c)

Kritéria způsobilosti a zvláštní podmínky.

1)

Příslušný úřad může stanovit pro kritéria způsobilosti, která jsou základem hodnocení způsobilosti FSTD, zvláštní podmínky, a to v případě, že jsou splněny požadavky uvedené v ORA.FSTD.210 písmenu a) a že tyto zvláštní podmínky prokazatelně zajišťují stejnou úroveň bezpečnosti, jakou stanoví platná certifikační specifikace.

2)

Stanoví-li zvláštní podmínky pro kritéria způsobilosti, která jsou základem hodnocení způsobilosti FSTD, jiný příslušný úřad než agentura, bezodkladně tuto skutečnost oznámí agentuře. Součástí tohoto oznámení je úplný popis takto stanovených zvláštních podmínek a posouzení bezpečnosti, které prokazuje, že je zajištěna stejná úroveň bezpečnosti, jakou stanoví platná certifikační specifikace.

ARA.FSTD.110   Vydávání osvědčení způsobilosti FSTD

a)

Po dokončení hodnocení FSTD a pokud se příslušný úřad přesvědčí, že FSTD splňuje platná kritéria způsobilosti v souladu s ORA.FSTD.210 a že organizace, která FSTD provozuje, splňuje platné požadavky pro zachování způsobilosti FSTD v souladu s ORA.FSTD.100, vydá příslušný úřad osvědčení způsobilosti tohoto FSTD s neomezenou dobou platnosti, a to na formuláři uvedeném v dodatku IV k této části.

ARA.FSTD.115   Prozatímní osvědčení způsobilosti FSTD

a)

Není-li v případě zavedení nových leteckých programů možné dosáhnout souladu s požadavky stanovenými pro způsobilost FSTD v této hlavě, může příslušný úřad vydat prozatímní způsobilost FSTD.

b)

Pro úplné letové simulátory (FFS) se prozatímní způsobilost uděluje pouze na úrovni A, B nebo C.

c)

Tato prozatímní způsobilost je platná až do doby, než lze udělit konečnou úroveň způsobilosti a její platnost v žádném případě nesmí překročit tři roky.

ARA.FSTD.120   Zachování platnosti způsobilosti FSTD

a)

Příslušný úřad průběžně sleduje činnost organizace, která FSTD provozuje, a ověřuje, že:

1)

jsou každých 12 měsíců postupně prováděny všechny zkoušky stanovené v hlavní příručce pro osvědčující zkoušku (MQTG);

2)

výsledky opakovaných hodnocení i nadále vyhovují kvalifikačním standardům, jsou datovány a uchovávány a

3)

je zaveden systém řízení konfigurace, který umožňuje zajistit, aby hardwarové a softwarové vybavení způsobilého FSTD bylo jako celek trvale funkční.

b)

Příslušný úřad provádí opakovaná hodnocení FSTD v souladu s postupy uvedenými v ARA.FSTD.100. Tato hodnocení se provádí:

1)

každý rok, je-li jeho předmětem úplný letový simulátor (FFS), letové výcvikové zařízení (FTD) nebo trenažér letových a navigačních postupů (FNPT); počátkem každého opakovaného 12-měsíčního období je datum vydání počáteční osvědčení způsobilosti. Opakované hodnocení FSTD se provádí v období 60 dnů před koncem 12-měsíčního období pro opakované hodnocení;

2)

každé 3 roky, je-li jeho předmětem základní přístrojové výcvikové zařízení (BITD).

ARA.FSTD.130   Změny

a)

Po obdržení žádosti o provedení změn v osvědčení způsobilosti FSTD příslušný úřad učiní kroky, které se řídí příslušnými body požadavků vztahujících se na postup prvního hodnocení, uvedených v ARA.FSTD.100 písmenu a) a b).

b)

Pokud jsou tyto změny významné nebo se zdá, že provoz FSTD neodpovídá původní úrovni způsobilosti, může příslušný úřad provést zvláštní hodnocení.

c)

Zvláštní hodnocení provede příslušný úřad vždy před udělováním vyšší úrovně způsobilosti FSTD.

ARA.FSTD.135   Nálezy a nápravná opatření - osvědčení způsobilosti FSTD

Příslušný úřad omezí, resp. pozastaví nebo zruší platnost osvědčení způsobilosti FSTD v souladu s ARA.GEN.350 mimo jiné za těchto okolností:

a)

osvědčení způsobilosti FSTD bylo získáno paděláním předložených dokladů;

b)

organizace provozující dané FSTD již není schopna prokázat, že toto FSTD splňuje příslušná kritéria způsobilosti, nebo

c)

organizace provozující dané FSTD již nesplňuje příslušné požadavky části ORA.

ARA.FSTD.140   Vedení záznamů

Vedle záznamů požadovaných v ARA.GEN.220 vede příslušný úřad seznam způsobilých FSTD, která podléhají jeho dohledu, a přehled dat nadcházejících i provedených hodnocení a veškeré tyto údaje aktualizuje.

HLAVA AeMC

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY VZTAHUJÍCÍ SE NA LETECKÁ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKA (AEMC)

ODDÍL I

Obecná ustanovení

ARA.AeMC.110   Postup při udělování prvního osvědčení

Postup při udělování osvědčení leteckého zdravotního střediska se řídí ustanoveními v ARA.GEN.310.

ARA.AeMC.150   Nálezy a nápravná opatření - AeMC

Aniž jsou dotčena ustanovení ARA.GEN.350, za nález úrovně 1 se považuje mimo jiné:

a)

neobsazená funkce vedoucího AeMC;

b)

nezajištění podmínek pro zachování lékařského tajemství u údajů obsažených v záznamech AeMC a

c)

nesplnění povinnosti, která AeMC ukládá, aby příslušnému úřadu poskytovalo lékařské a statistické údaje pro účely vykonávání dozoru.

HLAVA MED

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY VZTAHUJÍCÍ SE NA UDĚLOVÁNÍ LETECKÝCH OSVĚDČENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

ODDÍL I

Obecná ustanovení

ARA.MED.120   Posudkoví lékaři

Příslušný úřad jmenuje jednoho nebo více posudkových lékařů, které pověří vykonáváním úkolů uvedených v tomto oddíle. Posudkový lékař má kvalifikaci a oprávnění k výkonu lékařské praxe a:

a)

po ukončení studia pracoval nejméně 5 let ve zdravotnictví;

b)

má znalosti a zkušenosti v oboru leteckého lékařství a

c)

absolvoval zvláštní odbornou přípravu týkající se osvědčování zdravotní způsobilosti.

ARA.MED.125   Postoupení orgánu vydávajícímu průkazy způsobilosti

Pokud letecké zdravotní středisko nebo letecký lékař (AME) postoupí rozhodnutí o zdravotní způsobilosti žadatele orgánu vydávajícímu průkazy způsobilosti:

a)

posudkový lékař či zdravotnický personál určený příslušným úřadem posoudí příslušnou zdravotní dokumentaci a v případě potřeby si vyžádají další zdravotní dokumentaci, vyšetření a testy;

b)

posudkový lékař rozhodne o zdravotní způsobilosti žadatele a na základě tohoto rozhodnutí je vydáno osvědčení zdravotní způsobilosti, ve kterém se v případě potřeby uvede(ou) případné(á) omezení.

ARA.MED.130   Formát osvědčení zdravotní způsobilosti

Formát osvědčení zdravotní způsobilosti musí být v souladu s dodatkem VI k této části.

ARA.MED.135   Formuláře vztahující se k leteckým osvědčením zdravotní způsobilosti

Příslušný úřad použije formuláře pro:

a)

formulář žádosti o osvědčení zdravotní způsobilosti;

b)

formulář zprávy o lékařském vyšetření pro žadatele 1. a 2. třídy a

c)

formulář zprávy o lékařském vyšetření pro žadatele o průkaz způsobilosti pilota lehkých letadel (LAPL).

ARA.MED.145   Oznamovací povinnost praktického lékaře vůči příslušnému úřadu

Příslušný úřad případně stanoví oznamovací postup pro praktické lékaře, kterým zajistí, že praktičtí lékaři jsou informováni o lékařských požadavcích podle MED.B.095.

ARA.MED.150   Vedení záznamů

a)

Kromě záznamů vedených na základě požadavku ARA.GEN.220 zahrne příslušný úřad do svého systému pro vedení záznamů také údaje o lékařských vyšetřeních a posudcích dodaných leteckými lékaři, leteckými zdravotními středisky nebo praktickými lékaři.

b)

Veškeré letecko-lékařské záznamy o držitelích průkazů způsobilosti se vedou po dobu nejméně 10 let od uplynutí doby platnosti jejich posledního osvědčení zdravotní způsobilosti.

c)

Pro účely letecko-lékařských hodnocení a letecko-lékařské standardizace se letecko-lékařské záznamy po předchozím písemném souhlasu žadatele nebo držitele průkazu způsobilosti zpřístupní:

1)

leteckému zdravotnímu středisku, leteckému lékaři nebo praktickému lékaři za účelem doplnění lékařského posudku;

2)

lékařské posudkové komisi, kterou může příslušný úřad zřídit jako druhou instanci pro přezkoumání hraničních případů;

3)

příslušným lékařským specialistům za účelem doplnění lékařského posudku;

4)

posudkovému lékaři příslušného úřadu jiného členského státu za účelem společného dozoru;

5)

dotyčnému žadateli nebo držiteli průkazu způsobilosti na základě jeho písemné žádosti a

6)

agentuře pro účely standardizace po znemožnění identifikace žadatele či držitele průkazu způsobilosti.

d)

Příslušný úřad může letecko-lékařské záznamy zveřejnit pro jiné účely než účely uvedené v písmenu c) v souladu se směrnicí 95/46/ES provedenou do vnitrostátního práva.

e)

Příslušný úřad vede seznam:

1)

všech leteckých lékařů, kteří jsou držiteli platného osvědčení vydaného daným úřadem, a

2)

případně všech praktických lékařů působících jako letečtí lékaři na jeho území.

Tyto seznamy se na požádání oznámí ostatním členským státům a agentuře.

ODDÍL II

Letečtí lékaři

ARA.MED.200   Postup při vydávání osvědčení leteckého lékaře, prodloužení jeho platnosti, jeho obnově a změně

a)

Postup při vydávání osvědčení leteckého lékaře se řídí ustanoveními bodu ARA.GEN.315. Příslušný úřad před vydáním tohoto osvědčení ověří, že ordinace leteckého lékaře má veškeré potřebné vybavení, které je nezbytné k provádění letecko-lékařských vyšetření v rozsahu požadovaného osvědčení leteckého lékaře.

b)

Pokud příslušný úřad dojde k závěru, že letecký lékař splňuje platné požadavky, vydá osvědčení leteckého lékaře, prodlouží jeho platnost, obnoví ho nebo ho změní, a to na období tří let, na formuláři podle doplňku VII této části.

ARA.MED.240   Praktičtí lékaři zastávající funkci leteckého lékaře

Příslušný úřad členského státu oznámí agentuře a příslušným úřadům dalších členských států, zda připouští, aby letecko-lékařská vyšetření potřebná pro získání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel (LAPL) prováděli na jeho území praktičtí lékaři.

ARA.MED.245   Průběžný dozor nad leteckými lékaři a praktickými lékaři

Při sestavování programu průběžného dozoru podle ustanovení ARA.GEN.305 zohlední příslušný úřad počet leteckých lékařů a praktických lékařů, kteří vykonávají svá práva na území, nad nímž příslušný úřad koná dozor.

ARA.MED.250   Omezení, pozastavení nebo zrušení platnosti osvědčení leteckého lékaře

a)

Příslušný úřad omezí, pozastaví nebo zruší platnost osvědčení leteckého lékaře v případě, že:

1)

letecký lékař již nesplňuje příslušné požadavky;

2)

nesplňuje kritéria pro vydání nebo prodloužení osvědčení;

3)

jím vedené letecko-lékařské záznamy jsou neúplné nebo uvádí nesprávné údaje či informace;

4)

padělá lékařské záznamy, osvědčení nebo dokumentaci;

5)

zatají skutečnosti týkající se žádosti o osvědčení zdravotní způsobilosti nebo jeho držitele nebo příslušnému úřadu předloží nepravdivá či záměrně klamavá tvrzení či údaje;

6)

nezajistí nápravu nálezů učiněných na základě auditu praxe leteckého lékaře a

7)

na žádost leteckého lékaře, který je držitelem osvědčení leteckého lékaře.

b)

Platnost osvědčení leteckého lékaře se automaticky ruší, nastane-li některá z těchto okolností:

1)

je mu zrušeno povolení k výkonu zdravotnického povolání nebo

2)

je vyřazen z registru lékařů.

ARA.MED.255   Opatření pro vynucování

Je-li při vykonávání dozoru nebo jakýmkoli jiným způsobem zjištěno, že letecké zdravotní středisko, letecký lékař nebo praktický lékař nesplňuje příslušné požadavky, musí mít orgán vydávající průkazy způsobilosti zaveden postup pro přezkoumání osvědčení zdravotní způsobilosti vydaná tímto leteckým zdravotním střediskem, leteckým lékařem nebo praktickým lékařem a, je-li to s ohledem na zajištění letové bezpečnosti nezbytné, může platnost těchto osvědčení zrušit.

ODDÍL III

Osvědčování zdravotní způsobilosti

ARA.MED.315   Přezkum zpráv o lékařském vyšetření

Orgán vydávající průkazy způsobilosti musí mít zaveden postup, kterým:

a)

přezkoumává zprávy o lékařském vyšetření a posudky, které obdrží od leteckých zdravotních středisek, leteckých lékařů a praktických lékařů, a informuje je o všech nesrovnalostech, nedopatřeních a chybách, k nimž během procesu posuzování došlo a

b)

leteckým lékařům a leteckým zdravotním střediskům je na jejich žádost nápomocen při rozhodování sporných případů zdravotní způsobilosti leteckého personálu.

ARA.MED.325   Postup pro přezkum druhého stupně

Příslušný úřad stanoví postup pro přezkum hraničních a sporných případů, který budou provádět nezávislí lékařští poradci se zkušenostmi z praxe v oblasti leteckého lékařství, schopní zvážit předpoklady žadatele pro získání osvědčení zdravotní způsobilosti a doporučit řešení.

Dodatek I k PŘÍLOZE VI ČÁSTI ARA

Průkaz způsobilosti člena letové posádky

Průkaz způsobilosti členů letové posádky vydaný členským státem v souladu s částí FCL musí splňovat tyto specifikace:

a)

Obsah. Čísla položky musí být vytištěna vždy u odpovídajícího nadpisu dané položky. Údaje I až XI jsou „trvalé“ údaje, údaje XII až XIV jsou „měnitelné“ údaje, které mohou být uvedeny ve zvláštní nebo samostatné části hlavního formuláře. Všechny zvláštní nebo samostatné části musí být jednoznačně identifikovatelné jako součást průkazu způsobilosti.

1)

Trvalé údaje:

I)

název státu vydávajícího průkaz způsobilosti;

II)

název průkazu způsobilosti;

III)

pořadové číslo průkazu způsobilosti začínající kódem státu vydávajícího průkaz způsobilosti podle nomenklatury OSN, za nímž následuje „FCL“ a kód sestávající z arabských číslic anebo písmen latinské abecedy;

IV)

úplné jméno držitele (latinkou i v případě, že písmem národního jazyka není latinka);

IVa)

datum narození;

V)

adresa držitele;

VI)

státní příslušnost držitele;

VII)

podpis držitele;

VIII)

příslušný úřad a v případě potřeby podmínky vydání průkazu způsobilosti;

IX)

osvědčení týkající se platnosti a oprávnění držitele vykonávat práva vyplývající z průkazu způsobilosti;

X)

podpis úředníka vydávajícího průkaz způsobilosti a datum vydání a

XI)

pečeť nebo razítko příslušného úřadu.

2)

Doplňující údaje

XII)

kvalifikace a osvědčení: osvědčení třídy, typová osvědčení, osvědčení instruktora atd. s uvedeným datem skončení platnosti. Práva týkající se radiotelefonní komunikace (R/T) mohou být uvedena ve formuláři průkazu způsobilosti nebo na zvláštním osvědčení;

XIII)

poznámky: tj. zvláštní záznamy týkající se omezení a potvrzení práv, včetně potvrzení jazykové způsobilosti a kvalifikace pro letadla podle přílohy II, pokud se toto letadlo využívá pro obchodní leteckou dopravu, a

XIV)

veškeré další údaje vyžadované příslušným úřadem (např. místo narození / místo původu).

b)

Materiál. Papír či jiný použitý materiál neumožňuje pozměňování nebo mazání údajů nebo jsou na něm takové zásahy okamžitě viditelné. Veškeré záznamy či výmazy, které jsou v tomto formuláři provedeny, musí být jasně a zřetelně potvrzeny příslušným úřadem.

c)

Jazyk. Průkazy způsobilosti jsou zhotoveny v národním jazyce (národních jazycích) a v anglickém jazyce a v dalších jazycích, jejichž použití příslušný úřad považuje za vhodné.

Image

Image

Image

Dodatek II k PŘÍLOZE VI ČÁSTI ARA

Standardní formát EASA pro osvědčení palubních průvodčí

Osvědčení palubních průvodčích vydaná členským státem v souladu s částí CC musí splňovat tyto specifikace:

Image

Pokyny:

a)

Osvědčení palubního průvodčího obsahuje všechny údaje uvedené ve formuláři EASA č. 142 v souladu s níže uvedenými položkami 1–12.

b)

Osvědčení má rozměr jedné osminy formátu A4 a použitý materiál neumožňuje pozměňování nebo mazání údajů nebo jsou na něm takové zásahy okamžitě viditelné.

c)

Doklad je vyhotoven v anglickém jazyce a v dalších jazycích, jejichž použití příslušný úřad považuje za vhodné.

d)

Doklad vydává příslušný úřad nebo organizace schválená k vydávání osvědčení palubních průvodčích. V tomto druhém případě se uvede údaj o oprávnění vydaném příslušným úřadem členského státu.

e)

Platnost osvědčení palubního průvodčího uznávají všechny členské státy, a při výkonu práce v jiném členském státě proto není nutné používat jiný doklad.

Položka 1

:

Název „OSVĚDČENÍ PALUBNÍHO PRŮVODČÍHO“ a odkaz na část CC

Položka 2

:

Číslo osvědčení palubního průvodčího začíná kódem příslušného státu podle nomenklatury OSN, za nímž následují nejméně dvě poslední číslice roku vydání a jedinečný odkaz / jedinečné číslo v souladu se způsobem kódování stanoveným příslušným úřadem (např. BE-08-xxxx).

Položka 3

:

Členský stát, ve kterém je osvědčení vydáno.

Položka 4

:

Úplné jméno držitele (jméno a příjmení) uvedené v jeho průkazu totožnosti.

Položky 5 a 6

:

Datum, místo narození a státní příslušnost držitele ve shodě s údaji uvedenými v jeho průkazu totožnosti.

Položka 7

:

Podpis držitele.

Položka 8

:

Identifikační údaje příslušného úřadu členského státu, ve kterém bylo osvědčení vydáno, obsahující úplný název příslušného úřadu, jeho korespondenční adresu, oficiální sídlo a případně jeho logo.

Položka 9

:

Je-li příslušný úřad zároveň orgánem vydávajícím osvědčení, uvede se termín „příslušný úřad“ a připojí se pečeť nebo otisk razítka.

Vydává-li osvědčení oprávněná organizace, uvedou se identifikační údaje této organizace, které budou zahrnovat přinejmenším úplný název této organizace, její korespondenční adresu a případně její logo a:

a)

v případě provozovatele obchodní letecké dopravy také číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC) a podrobný údaj o příslušným úřadem vydaných oprávněních k provádění výcviku palubních průvodčích a vydávání osvědčení nebo

b)

v případě schválené organizace pro výcvik číslo odpovídajícího oprávnění vydaného příslušným úřadem.

Položka 10

:

Podpis úředníka vystupujícího jménem orgánu vydávajícího osvědčení.

Položka 11

:

Datum se uvádí ve standardním formátu, tj. den/měsíc/rok v nezkráceném zápisu (např. 22/02/2008).

Položka 12

:

Stejný výrok v anglickém jazyce a jeho úplný a přesný překlad do ostatních jazyků, jejichž použití považuje příslušný úřad za vhodné.

Dodatek III k PŘÍLOZE VI ČÁSTI ARA

Image

Image

Dodatek IV k PŘÍLOZE VI ČÁSTI ARA

OSVĚDČENÍ ZAŘÍZENÍ PRO VÝCVIK POMOCÍ LETOVÉ SIMULACE (FSTD)

Úvod

Pro osvědčení způsobilosti FSTD se použije formulář EASA č. 145. Součástí tohoto dokladu je specifikace, v níž jsou uvedena veškerá omezení a zvláštní povolení či oprávnění vztahující se na toto FSTD. Osvědčení je vyhotoveno v anglickém jazyce a v dalších jazycích, jejichž použití příslušný úřad považuje za vhodné.

K přestavitelným FSTD se pro každý typ letadla vydává zvláštní osvědčení. Jednotlivé motory a vybavení instalované jako součást jednoho FSTD nevyžadují zvláštní osvědčení. Všechna osvědčení musí být opatřena pořadovým číslem, jemuž předchází písmenný kód. Toto pořadové číslo je jedinečné a označuje výlučně dané FSTD. Kód tvořený řadou písmen slouží jako jedinečné označení příslušného úřadu, který toto osvědčení vydal.

Image

Image

Dodatek V k PŘÍLOZE VI ČÁSTI ARA

Image

Dodatek VI k PŘÍLOZE VI ČÁSTI ARA

STANDARDNÍ FORMÁT EASA PRO OSVĚDČENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Osvědčení zdravotní způsobilosti musí splňovat tyto specifikace:

a)

Údaje

1)

Stát, ve kterém byl průkaz způsobilosti pilota vydán nebo o něj bylo požádáno (I),

2)

Třída osvědčení zdravotní způsobilosti (II),

3)

Číslo osvědčení začínající kódem státu, v němž byl průkaz způsobilosti pilota vydán nebo o něj bylo požádáno, podle nomenklatury OSN, za nímž následuje kód sestávající z arabských číslic anebo písmen latinské abecedy (III),

4)

Úplné jméno držitele (IV),

5)

Státní příslušnost držitele (VI),

6)

Datum narození držitele: (dd/mm/rrrr) (XIV),

7)

Podpis držitele (VII),

8)

Omezení (XIII),

9)

Datum skončení platnosti osvědčení zdravotní způsobilosti (IX) pro:

 

osvědčení 1. třídy pro jednopilotní lety obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě,

 

osvědčení 1. třídy pro jiné lety obchodní letecké dopravy,

 

osvědčení 2. třídy,

 

průkazy způsobilosti pilota lehkých letadel (LAPL)

10)

Datum lékařského vyšetření

11)

Datum posledního elektrokardiografického vyšetření (EKG)

12)

Datum posledního audiografického vyšetření

13)

Datum vydání a podpis leteckého nebo posudkového lékaře, který toto osvědčení vydal (X). Na tomto místě lze uvést rovněž praktického lékaře, pokud je oprávněn vydávat osvědčení zdravotní způsobilosti podle vnitrostátního práva členského státu, ve kterém je průkaz způsobilosti vydán.

14)

Pečeť nebo razítko (XI)

b)

Materiál: S výjimkou průkazů způsobilosti pilotů lehkých letadel vydaných praktickým lékařem se použije takový papír či jiný materiál, který neumožňuje pozměňování nebo mazání údajů nebo jsou na něm takové zásahy okamžitě viditelné. Veškeré záznamy či výmazy, které jsou v tomto formuláři provedeny, musí být jasně a zřetelně potvrzeny orgánem vydávajícím osvědčení.

c)

Jazyk: Průkazy způsobilosti jsou zhotoveny v národním jazyce (národních jazycích) a v anglickém jazyce a v dalších jazycích, jejichž použití příslušný úřad považuje za vhodné.

d)

Veškerá data uvedená v osvědčení zdravotní způsobilosti jsou zapsána ve formátu dd/mm/rrrr.

e)

Standardní formát osvědčení zdravotní způsobilosti je znázorněn v tomto dodatku.

Image

Image

Image

Dodatek VII PŘÍLOHY VI ČÁSTI ARA

Image

Image

PŘÍLOHA VII

Požadavky organizace pro posádky letadel

[PART-ORA]

HLAVA GEN

OBECNÉ POŽADAVKY

ODDÍL I

Obecná ustanovení

ORA.GEN.105   Příslušný úřad

a)

Pro účely této části je příslušným úřadem vykonávajícím dozor:

1)

nad organizacemi, na něž se vztahuje povinnost osvědčení:

i)

úřad určený členským státem – nad organizacemi, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v tomto členském státě,

ii)

agentura – nad organizacemi, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v třetí zemi;

2)

nad zařízeními pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD):

i)

agentura:

nad FSTD, která se nenacházejí na území členských států, nebo

nad FSTD, která se nacházejí na území členských států a jsou provozována organizacemi, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v třetí zemi,

ii)

nad FSTD, která se nacházejí na území členských států a jsou provozována organizacemi, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v tomto členském státě, úřad určený členským státem, v němž má organizace provozující FSTD hlavní místo obchodní činnosti, nebo agentura, pokud o to dotčený členský stát požádá.

b)

Pokud FSTD, které se nenachází na území členských států, provozuje organizace osvědčená členským státem, agentura schvaluje způsobilost tohoto FSTD v koordinaci s členským státem, který osvědčil organizaci, jež toto FSTD provozuje.

ORA.GEN.115   Žádost o osvědčení organizace

a)

Žádost o osvědčení organizace nebo změnu stávajícího osvědčení se podává formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem a řídí se příslušnými požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel.

b)

Žadatelé o vydání prvního osvědčení předloží příslušnému úřadu dokumentaci, ve které prokáží, jakým způsobem splní požadavky stanovené nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly. V této dokumentaci je uveden postup, ve kterém bude popsáno, jakým způsobem budou organizovány a příslušnému úřadu oznamovány změny, které nevyžadují předchozí souhlas.

ORA.GEN.120   Způsoby průkazu

a)

K prokazování shody s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly může organizace kromě přijatelných způsobů průkazu, které schválila agentura, používat alternativní způsoby průkazu.

b)

Pokud si organizace přeje používat alternativní způsoby průkazu, poskytne příslušnému úřadu ještě předtím, než začne tyto alternativní způsoby průkazu uplatňovat, jejich úplný popis. Tento popis musí zahrnovat veškeré revize příruček či postupů, které mohou být relevantní, a zároveň i posudek prokazující splnění nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel.

Organizace může začít tyto alternativní způsoby průkazu uplatňovat za předpokladu jejich předchozího schválení ze strany příslušného úřadu a poté, co obdrží oznámení v souladu s ARA.GEN.120 písmenem d).

ORA.GEN.125   Podmínky schválení a práva organizace

Organizace, která je držitelem osvědčení, postupuje v mezích své působnosti a v souladu s právy vymezenými v podmínkách schválení, které jsou připojeny k osvědčení organizace.

ORA.GEN.130   Změny v organizacích

a)

Veškeré změny, které mají vliv na:

1)

oblast působnosti osvědčení nebo podmínky schválení organizace nebo

2)

kterýkoli prvek systému řízení této organizace v souladu s požadavky uvedenými v ORA.GEN.200 písm. a) bodě 1 a písm. a) bodě 2,

vyžadují předchozí souhlas příslušného úřadu.

b)

V případě jakýchkoli změn, které vyžadují předchozí souhlas v souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly, si tato organizace musí vyžádat a získat souhlas vydaný příslušným úřadem. Organizace tuto žádost podá předtím, než začne provádět jakékoli změny, aby příslušný úřad mohl určit, zda budou i nadále dodrženy požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, a aby v případě potřeby mohl změnit osvědčení této organizace a s ním spojené podmínky schválení.

Organizace příslušnému úřadu poskytne veškerou potřebnou dokumentaci.

K provádění změny přikročí teprve po obdržení formálního souhlasu příslušného úřadu v souladu s ARA.GEN.330.

Během těchto změn bude organizace svou činnost provozovat v souladu s platnými podmínkami, které jí příslušný úřad stanovil.

c)

Veškeré změny, které nevyžadují předchozí souhlas, budou řízeny a příslušnému úřadu oznamovány na základě postupu, který tento příslušný úřad schválí v souladu s ARA.GEN.310 písmenem c).

ORA.GEN.135   Zachování platnosti

a)

Osvědčení organizace zůstává platné za podmínky, že:

1)

organizace trvale splňuje příslušné požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel a dbá ustanovení týkajících se řešení nálezů uvedených v ORA.GEN.150;

2)

příslušný úřad má do organizace umožněn přístup v souladu s podmínkami vymezenými v ORA.GEN.140, aby mohl určit, zda jsou průběžné plněny příslušné požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, a

3)

organizace se tohoto osvědčení dříve nevzdá nebo není zrušeno.

b)

Pokud je osvědčení zrušeno nebo se jej organizace vzdá, vrátí je neprodleně příslušnému úřadu.

ORA.GEN.140   Přístup

Za účelem určení shody s příslušnými požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel umožní organizace přístup do veškerých provozních prostor a letadel a k veškerým dokumentům, záznamům, údajům, postupům a jakýmkoli dalším materiálům týkajícím se její činnosti, na kterou se vztahuje osvědčení, bez ohledu na to, zda jsou tyto služby zajišťovány smluvně nebo ne, a to všem osobám, které k tomu oprávní:

a)

příslušný úřad dle ustanovení ORA.GEN.105 nebo

b)

úřad vykonávající funkci v souladu s ARA.GEN.300 písmenem d), ARA.GEN.300 písmenem e) nebo ARO.RAMP.

ORA.GEN.150   Nálezy

Jestliže organizace obdrží hlášení o nálezech:

a)

určí tato organizace příčinu neshody;

b)

vytvoří plán nápravných opatření a

c)

ve lhůtě dohodnuté s příslušným úřadem v souladu s ARA.GEN.350 písmenem d) prokáže tomuto příslušnému úřadu, že tento plán nápravných opatření uspokojivě plní.

ORA.GEN.155   Okamžitá reakce na bezpečnostní problém

Organizace provádí:

a)

veškerá bezpečnostní opatření, která jí uložil příslušný úřad v souladu s ARA.GEN.135 písmenem c) a

b)

veškerá agenturou vydávaná povinná bezpečnostní sdělení, která jsou pro tuto organizaci relevantní, včetně příkazů k zachování letové způsobilosti.

ORA.GEN.160   Hlášení událostí

a)

Organizace příslušnému úřadu a rovněž i všem dalším organizacím, které musí být podle požadavků státu provozovatele informovány, hlásí veškeré nehody, vážné incidenty a události v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 (2) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES (3).

b)

Aniž je dotčeno ustanovení písmena a), hlásí organizace příslušnému úřadu a organizaci odpovědné za návrh letadla veškeré incidenty, selhání, technické závady, překročení technických omezení, události, při nichž vyšlo najevo, že informace uvedené v údajích zjištěných v souladu s částí 21 jsou nepřesné, neúplné nebo nejednoznačné, a rovněž i veškeré jiné mimořádné okolnosti, které ohrozily nebo mohly ohrozit bezpečný provoz letadla a které nevedly k nehodě nebo vážnému incidentu.

c)

Aniž jsou dotčena ustanovení nařízení (EU) č. 996/2010, směrnice 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 (4) a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (5), jsou hlášení uvedená v písmenech a) a b) podávána formou a způsobem stanovenými příslušným úřadem a obsahují veškeré náležité informace o okolnostech, které jsou této organizaci známy.

d)

Hlášení musí být podáno, jakmile je to možné, ale v každém případě během 72 hodin poté, co osoba nebo organizace zjistí okolnosti, ke kterým se hlášení vztahuje.

e)

V relevantních případech vyhotoví organizace následné hlášení, ve kterém podrobně popíše opatření, jež má v úmyslu učinit pro to, aby podobným událostem do budoucna zabránila, a to hned poté, co tato opatření stanoví. Toto hlášení je vyhotoveno formou a způsobem stanovenými příslušným úřadem.

ODDÍL II

Řízení

ORA.GEN.200   Systém řízení

a)

Organizace vytvoří, zavede a spravuje systém řízení, jehož součástí budou:

1)

jasně stanovené povinnosti a sféry odpovědnosti v rámci celé organizace, včetně přímé odpovědnosti za bezpečnost, kterou ponese odpovědný vedoucí;

2)

popis celkových přístupů a zásad organizace v oblasti bezpečnosti, představujících její bezpečnostní politiku;

3)

určení možností ohrožení bezpečnosti letectví spojených s činnostmi této organizace, jejich vyhodnocení a řízení souvisejících rizik, včetně opatření ke zmírnění tohoto rizika a ověřování jejich účinnosti;

4)

školení zaměstnanci, kteří jsou schopní vykonávat své úkoly;

5)

dokumentace veškerých klíčových procesů systému řízení, včetně procesu seznamování zaměstnanců s jejich povinnostmi a postupu pro úpravy této dokumentace;

6)

funkce zajišťující sledování dodržování shody této organizace s příslušnými požadavky. Sledování shody zahrnuje systém zpětné vazby odpovědnému vedoucímu v případě nálezů, který zajistí, aby v případě potřeby byla účinným způsobem provedena nápravná opatření, a

7)

veškeré další požadavky, které stanoví příslušné hlavy této části nebo jiných použitelných částí.

b)

Systém řízení odpovídá velikosti organizace a povaze a složitosti jejích činností a zohledňuje možnosti ohrožení a s nimi spojených rizik, které s sebou tyto činnosti nesou.

ORA.GEN.205   Dodavatelská činnost

a)

Dodavatelská činnost zahrnuje veškeré aktivity, na něž se vztahuje oprávnění dané organizace a které vykonává jiná organizace, která buď sama je, nebo není držitelem osvědčení k provádění takové činnosti a tuto práci provádí na základě oprávnění organizace, se kterou má uzavřenu dodavatelskou smlouvu. Organizace, která si na základě dodavatelské či kupní smlouvy nechává zajišťovat některý úsek své činnosti, zajistí, aby dodávaná či kupovaná služba, resp. dodávaný či kupovaný výrobek byly v souladu s příslušnými požadavky.

b)

Uzavře-li organizace, která je držitelem osvědčení, dodavatelskou smlouvu o zajištění některého úseku své činnosti s organizací, která sama není držitelem osvědčení v souladu s touto částí k vykonávání této činnosti, provádí organizace, s níž byla uzavřena dodavatelská smlouva, tuto práci na základě oprávnění ze strany organizace, která s ní tuto smlouvu uzavřela. Společnost, která tuto dodavatelskou smlouvu uzavřela, zajistí, aby příslušný úřad měl do organizace, s níž byla tato smlouva uzavřena, zajištěn přístup a měl tak možnost určit, že jsou splněny příslušné požadavky.

ORA.GEN.210   Požadavky na personál

a)

Organizace jmenuje odpovědného vedoucího, který bude mít statutární pravomoc zajišťovat, aby se veškeré činnosti financovaly a prováděly v souladu s příslušnými požadavky. Odpovědný vedoucí nese odpovědnost za vytvoření a fungování účinného systému řízení.

b)

Organizace jmenuje osobu nebo skupinu osob, které budou odpovědné za zajištění toho, aby organizace nadále dodržovala příslušné požadavky. Tato osoba, resp. tyto osoby jsou přímo odpovědné odpovědnému vedoucímu.

c)

Organizace má dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců, aby byla schopna plnit naplánované úkoly a činnosti v souladu s příslušnými požadavky.

d)

K prokázání dodržování ustanovení písmene c) organizace uchovává řádně vedené záznamy o praxi, kvalifikaci a výcviku.

e)

Organizace zajistí, aby veškerý personál byl seznámen s pravidly a postupy, které se týkají plnění jejich úkolů.

ORA.GEN.215   Požadavky na provozní prostory

Organizace má k dispozici provozní prostory umožňující vykonávání a řízení všech plánovaných úkolů a činností v souladu s příslušnými požadavky.

ORA.GEN.220   Vedení záznamů

a)

Organizace vytvoří systém vedení záznamů s patřičnými možnostmi ukládání a spolehlivého zpětného sledování všech činností, které vyvíjí, zahrnující zejména všechny prvky uvedené v ORA.GEN.200.

b)

Formát těchto záznamů je upřesněn v postupech této organizace.

c)

Záznamy jsou ukládány způsobem zajišťujícím jejich ochranu před poškozením, pozměňováním a krádeží.

HLAVA ATO

SCHVÁLENÉ ORGANIZACE PRO VÝCVIK

ODDÍL I

Obecná ustanovení

ORA.ATO.100   Oblast působnosti

V této hlavě jsou stanoveny požadavky vztahující se na organizace poskytující výcvik potřebný k získání průkazů způsobilosti pilota a souvisejících kvalifikací a osvědčení.

ORA.ATO.105   Žádost

a)

Žadatelé o vydání osvědčení schválené organizace pro výcvik (ATO) poskytnou příslušnému úřadu:

1)

tyto informace:

i)

název a adresu organizace pro výcvik,

ii)

datum plánovaného zahájení činnosti,

iii)

osobní údaje a kvalifikace vedoucího výcviku (HT), letového instruktora či letových instruktorů, instruktorů pro výcvik pomocí letové simulace a instruktora či instruktorů teoretické výuky,

iv)

název a adresu letiště, resp. letišť anebo provozního či provozních míst, na nichž bude výcvik prováděn,

v)

seznam letadel provozovaných k výcviku, včetně jejich skupiny, třídy nebo typu, registrace, majitelů a případně též kategorie osvědčení letové způsobilosti,

vi)

seznam zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD), má-li tato organizace pro výcvik taková zařízení v plánu využívat,

vii)

typ výcviku, který chce tato organizace pro výcvik poskytovat a odpovídající program výcviku a

2)

provozní příručku a příručku pro výcvik.

b)

Organizace pro výcvik zkušebního létání. Bez ohledu na písm. a) bod 1 podbody iv) a v) jsou organizace pro výcvik poskytující výcvik zkušebního létání povinny předložit pouze:

1)

název a adresu hlavního letiště, resp. letišť anebo provozního či provozních míst, na nichž bude výcvik prováděn, a

2)

seznam typů či kategorií letadel, které budou používány k výcviku zkušebního létání.

c)

V případě změny osvědčení žadatelé poskytnou příslušnému úřadu potřebné informace a části dokumentace uvedené v písmenu a).

ORA.ATO.110   Požadavky na personál

a)

Organizace jmenuje vedoucího výcviku (HT). Vedoucí výcviku musí mít rozsáhlé zkušenosti jako instruktor, které získal v oblastech souvisejících s typem výcviku poskytovaného schválenou organizací pro výcvik, a odpovídající řídící schopnosti.

b)

Vedoucí výcviku odpovídá za:

1)

zajištění toho, že poskytovaný výcvik je v souladu s ustanoveními části FCL, a v případě výcviku zkušebního létání rovněž za zajištění toho, že byly uplatněny příslušné požadavky části 21 a vytvořen program výcviku;

2)

zajištění uspokojivého skloubení letového výcviku v letadle či v zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD) a teoretické výuky a

3)

dohled nad pokrokem jednotlivých žáků.

c)

Instruktoři teoretické výuky mají:

1)

praktické znalosti letectví, a to v oblastech, které souvisejí s jejich výukou, a absolvovali výcvikový kurz didaktických metod nebo

2)

předchozí zkušenosti s teoretickým vyučováním a odpovídající teoretické znalosti v oboru, který budou vyučovat.

d)

Letoví instruktoři a instruktoři pro výcvik pomocí letové simulace musí mít kvalifikace vyhovující požadavkům části FCL a odpovídající typu výcviku, který provádějí.

ORA.ATO.120   Vedení záznamů

Po dobu nejméně 3 let od ukončení výcviku jsou vedeny tyto záznamy:

a)

údaje o pozemním, letovém a simulovaném letovém výcviku jednotlivých žáků;

b)

podrobné a pravidelné zprávy o pokroku, které vypracovali instruktoři, včetně hodnocení, a pravidelné letové a pozemní zkoušky s hodnocením pokroku žáků a

c)

informace o průkazech způsobilosti a souvisejících kvalifikacích a osvědčeních žáků, včetně dat skončení platnosti osvědčení zdravotní způsobilosti a kvalifikací.

ORA.ATO.125   Program výcviku

a)

Pro každý typ nabízeného kurzu musí být vypracován program výcviku.

b)

Program výcviku musí splňovat požadavky části FCL a v případě výcviku zkušebního létání rovněž příslušné požadavky části 21.

ORA.ATO.130   Příručka pro výcvik a provozní příručka

a)

Schválená organizace pro výcvik vytvoří a má k dispozici příručku pro výcvik a provozní příručku obsahující informace a instrukce, které personálu umožňují plnit jeho povinnosti a seznámit žáky s tím, jakým způsobem mají plnit požadavky výcviku.

b)

Schválená organizace pro výcvik poskytne svým zaměstnancům a v příslušných případech též žákům informace obsažené v příručce pro výcvik, provozní příručce a ve schvalovací dokumentaci této organizace.

c)

Poskytuje-li schválená organizace pro výcvik výcvik zkušebního létání, musí být její provozní příručka ve shodě s požadavky na provozní příručku pro zkušební lety stanovené v části 21.

d)

Provozní příručka stanoví pro letové instruktory schémata omezení doby letu, včetně maximálního počtu letových hodin, maximálního počtu letových hodin ve službě a minimální doby odpočinku mezi plněním výcvikových úkolů v souladu s částí ORO.

ORA.ATO.135   Cvičná letadla a zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD)

a)

Schválená organizace pro výcvik využívá dostatečně rozsáhlý park cvičných letadel či zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD), jenž odpovídá potřebám kurzů v rámci poskytovaného výcviku.

b)

V zařízeních pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD) může schválená organizace pro výcvik provádět výcvik pouze tehdy, prokáže-li příslušnému úřadu, že:

1)

specifikace FSTD odpovídají příslušnému programu výcviku;

2)

touto organizací používaná FSTD vyhovují příslušným požadavkům části FCL;

3)

v případě úplných letových simulátorů (FFS) tyto FFS v dostatečné míře simulují příslušný typ letadel a

4)

má zavedený systém, který v dostatečné míře umožňuje sledovat změny FSTD a zajistit, aby tyto změny neměly negativní vliv na adekvátnost programu výcviku.

c)

Používá-li organizace pro zkoušku dovednosti letadlo, které se svým typem liší od FFS používaného pro výcvik letu za viditelnosti, nesmí být maximální počet kreditů vyšší než maximální počet kreditů, který lze v případě letounů získat na trenažéru letových a navigačních postupů II. třídy (FNPT II) a v případě vrtulníků na FNTP II/III v příslušném programu letového výcviku.

d)

Organizace pro výcvik zkušebního létání. Letadla používaná pro výcvik zkušebního létání musí mít náležité přístrojové vybavení pro zkušební lety, odpovídající účelu výcviku.

ORA.ATO.140   Letiště a provozní místa

Provádí-li schválená organizace pro výcvik letový výcvik v letadle, využívá k tomu letišť nebo provozních míst, která mají odpovídající vybavení a parametry, umožňující provádět příslušné manévry, a to s ohledem na typ poskytovaného výcviku a kategorii a typ používaných letadel.

ORA.ATO.145   Předpoklady výcviku

a)

Schválená organizace pro výcvik zajistí, aby žáci splňovali veškeré předpoklady účasti na výcviku, které stanoví část MED, část FCL a v příslušných případech též údaje stanovené v souladu s částí 21.

b)

Poskytuje-li schválená organizace pro výcvik výcvik zkušebního létání, musí žáci splňovat veškeré předpoklady, které pro účast na výcviku stanoví část 21.

ORA.ATO.150   Výcvik ve třetích zemích

Je-li schválená organizace pro výcvik oprávněna poskytovat výcvik potřebný k získání přístrojové kvalifikace (IR) ve třetích zemích:

a)

musí její program výcviku zahrnovat aklimatizační lety v některém z členských států, které je nutno absolvovat před konáním zkoušky dovednosti pro IR, a

b)

zkouška dovednosti pro IR se koná v některém z členských států.

ODDÍL II

Dodatečné požadavky na schválené organizace pro výcvik (ATO) poskytující výcvik potřebný k získání CPL, MPL A ATPL a souvisejících kvalifikací a osvědčení

ORA.ATO.210   Požadavky na personál

a)

Vedoucí výcviku (HT). Vyjma případu, kdy schválená organizace pro výcvik poskytuje výcvik zkušebního létání, musí mít osoba, která byla jmenována do funkce vedoucího výcviku (HT), rozsáhlé zkušenosti s prováděním výcviku jako instruktor pro průkazy způsobilosti profesionálních pilotů a související kvalifikace a osvědčení.

b)

Vedoucí letový instruktor (CFI). Schválená organizace pro výcvik poskytující letový výcvik jmenuje vedoucího letového instruktora (CFI), který odpovídá za dohled nad letovými instruktory a instruktory pro výcvik pomocí letové simulace a za jednotné osnovy celého letového výcviku a výcviku pomocí letové simulace. Vedoucí letový instruktor je držitelem nejvyššího průkazu způsobilosti profesionálního pilota a souvisejících kvalifikací vztahujících se k poskytovaným kurzům letového výcviku a je rovněž držitelem osvědčení instruktora s právem vést výcvik alespoň jednoho z poskytovaných kurzů.

c)

Vedoucí instruktor teoretické výuky (CTKI). Schválená organizace pro výcvik zajišťující teoretickou výuku jmenuje vedoucího instruktora teoretické výuky (CTKI), který odpovídá za dohled nad všemi instruktory teoretické výuky a za jednotné osnovy celé teoretické výuky. Vedoucí instruktor teoretické výuky má rozsáhlé zkušenosti jako instruktor teoretické výuky v oborech, které souvisejí s výcvikem poskytovaným touto organizací.

ORA.ATO.225   Program výcviku

a)

Program výcviku zahrnuje plán letového výcviku a teoretické výuky, rozepsaný po jednotlivých týdnech nebo fázích, seznam standardních cvičení a souhrn osnov.

b)

Obsah programu výcviku a postup jeho plnění jsou uvedeny v příručce pro výcvik.

ORA.ATO.230   Příručka pro výcvik a provozní příručka

a)

V příručce pro výcvik jsou u každé fáze výcviku uvedena kritéria, cíle a úkoly výcviku, které jsou žáci povinni splnit, se zaměřením na tato témata:

plán výcviku,

instruktáž a letové úlohy,

případně též letový výcvik na FSTD,

teoretická výuka.

b)

Provozní příručka poskytuje potřebné informace jednotlivým skupinám personálu, jako jsou letoví instruktoři, instruktoři pro výcvik pomocí letové simulace, instruktoři teoretické výuky či personál zajišťující provoz a údržbu, a obsahuje obecné, technické, traťové a personálu určené informace týkající se výcviku.

ODDÍL III

Dodatečné požadavky na schválené organizace pro výcvik poskytující zvláštní typy výcviku

Kapitola 1

Kurz dálkového studia

ORA.ATO.300   Obecná ustanovení

Schválená organizace pro výcvik může být oprávněna k zajišťování programů modulových kurzů formou dálkového studia v případě, že se jedná o:

a)

modulový kurz teoretické výuky;

b)

kurzy doplňující teoretické výuky se zaměřením na třídní nebo typovou kvalifikaci nebo

c)

kurzy schválené přípravné teoretické výuky se zaměřením na první typovou kvalifikaci pro vícemotorový vrtulník.

ORA.ATO.305   Výuka v učebnách

a)

Výuka v učebnách je součástí přípravy ve všech předmětech modulových výukových kurzů dálkového studia.

b)

Doba skutečné výuky v učebnách nesmí být kratší než 10 % celkové délky trvání kurzu.

c)

Schválená organizace pro výcvik musí mít za tím účelem k dispozici učební prostory, a to buď přímo v hlavním místě své obchodní činnosti, nebo v jiném vhodném zařízení.

ORA.ATO.310   Instruktoři

Všichni instruktoři musí být seznámeni se všemi požadavky programu kurzů dálkového studia.

Kapitola 2

Výcvik s nulovou dobou letu

ORA.ATO.330   Obecná ustanovení

a)

Oprávnění k výcviku s nulovou dobou letu (ZFTT) podle ustanovení části FCL lze udělit pouze těm schváleným organizacím pro výcvik, které mají právo provozovat lety obchodní letecké dopravy, nebo těm schváleným organizacím pro výcvik, které mají s provozovateli letů obchodní letecké dopravy uzavřeny příslušné dohody.

b)

Oprávnění k ZFTT lze udělit pouze provozovateli, který má nejméně 90 dní zkušeností s provozem daného typu letounu.

c)

V případě ZFTT, který zajišťuje schválená organizace pro výcvik, která má s určitým provozovatelem uzavřenu příslušnou dohodu, se požadavek 90denní provozní zkušenosti nepoužije, pokud instruktor pro typovou kvalifikaci (TRI(A)), který se v souladu s požadavky části ORO účastní dodatečných vzletů a přistání, má zkušenost s provozem tohoto typu letounu.

ORA.ATO.335   Úplný letový simulátor

a)

Provoz FFS, který byl schválen pro použití v rámci ZFTT, musí probíhat v souladu s kritérii systému řízení dotyčné schválené organizace pro výcvik.

b)

FFS musí mít plně funkční pohybový systém a systém vizuální orientace vyhovující platným certifikačním specifikacím pro FSTD, které jsou uvedeny v ORA.FSTD.205.

Kapitola 3

Kurzy potřebné k získání průkazu způsobilosti pilota ve vícečlenné posádce (MPL)

ORA.ATO.350   Obecná ustanovení

Práva umožňující poskytovat integrované výcvikové kurzy pro uchazeče o MPL a kurzy pro instruktory MPL jsou udělena pouze schválené organizaci pro výcvik, která má právo provozovat lety obchodní letecké dopravy nebo má s některým provozovatelem letů obchodní letecké dopravy uzavřenu příslušnou dohodu.

Kapitola 4

Výcvik zkušebního létání

ORA.ATO.355   Organizace pro výcvik zkušebního létání

a)

Schválená organizace pro výcvik, která má oprávnění poskytovat výcvik zkušebního létání a vydávat na jeho základě v souladu s částí FCL kvalifikace pro zkušební lety 1. nebo 2. kategorie, si může tato práva rozšířit a poskytovat výcvik i pro další kategorie zkušebních letů a další kategorie personálu pro zkušební lety, a to za předpokladu, že:

1)

splňuje příslušné požadavky části 21 a

2)

mezi touto schválenou organizací pro výcvik a organizací podle části 21, která zaměstnává nebo plánuje zaměstnávat takový personál, existuje příslušná dohoda.

b)

Záznamy o výcviku zahrnují písemné zprávy žáka, vypracované v souladu s požadavky programu výcviku, a v příslušných případech rovněž zpracování údajů a analýzy, které se týkají daného typu letové zkoušky.

HLAVA FSTD

POŽADAVKY NA ORGANIZACE PROVOZUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ PRO VÝCVIK POMOCÍ LETOVÉ SIMULACE (FSTD) A OSVĚDČENÍ TĚCHTO ZAŘÍZENÍ

ODDÍL I

Požadavky na organizace provozující zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD)

ORA.FSTD.100   Obecná ustanovení

a)

Žadatel o osvědčení způsobilosti FSTD příslušnému úřadu prokáže, že má zavedený systém řízení v souladu s ORA.GEN oddílem 2. Prokázáním této skutečnosti je zajištěno, že žadatel je schopen, buď sám, nebo na základě smlouvy, trvale zabezpečit stanovenou výkonnost, funkce a další vlastnosti odpovídající úrovni osvědčení příslušného FSTD a kontrolovat instalaci tohoto zařízení.

b)

Je-li žadatel držitelem osvědčení kvalifikace vydaného v souladu s touto částí, musí být specifikace FSTD uvedeny:

1)

v podmínkách osvědčení schválené organizace pro výcvik; nebo

2)

v případě držitele osvědčení leteckého provozovatele (AOC) jako součást příručky pro výcvik.

ORA.FSTD.105   Zachování osvědčení způsobilosti FSTD

a)

K zachování osvědčení způsobilosti FSTD musí držitel tohoto osvědčení vykonat postupně během období 12 měsíců kompletní soubor zkoušek, které jsou uvedeny v hlavní příručce pro osvědčující zkoušku (MQTG), a dále též soubor funkčních a subjektivních zkoušek.

b)

Výsledky musí být datovány, označeny jako analyzované a vyhodnocené a musí být uchovávány v souladu s ORA.FSTD.240, aby bylo možné prokázat dodržování standardů pro FSTD.

c)

Je zaveden systém řízení konfigurace, který umožňuje zajistit, aby hardwarové a softwarové vybavení způsobilého FSTD bylo jako celek trvale funkční.

ORA.FSTD.110   Modifikace

a)

Držitel osvědčení způsobilosti FSTD zavede a udržuje v provozu systém umožňující zjišťovat a posuzovat veškeré důležité modifikace a začleňovat je do jím provozovaných FSTD, zejména:

1)

veškeré modifikace letadel, které jsou významné z hlediska výcviku, zkoušení a přezkušování, a to bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou vynuceny na základě příkazu k zachování letové způsobilosti, a

2)

veškeré modifikace FSTD, včetně pohybového systému a systému vizuální orientace, jsou-li tyto modifikace významné z hlediska výcviku, zkoušení a přezkušování, jako je tomu například v případě revize údajů.

b)

Vyhodnoceny musí být modifikace hardwarového a softwarového vybavení FSTD, které mají vliv na obsluhu, výkon a fungování systémů, a veškeré významnější modifikace pohybového systému a systému vizuální orientace a musí být určen jejich vliv na původní kritéria způsobilosti. Organizace připraví změny veškerých ověřovacích zkoušek, na které mají tyto modifikace vliv. Na základě těchto nových kritérií pak organizace příslušné FSTD otestuje.

c)

Organizace před provedením každé významnější změny informuje příslušný úřad, který určí, zda prováděné testy jsou dostatečné. Příslušný úřad určí, zda dané FSTD musí být ještě předtím, než začne být po provedení modifikací opět používáno pro účely výcviku, podrobeno zvláštnímu hodnocení.

ORA.FSTD.115   Instalace

a)

Držitel osvědčení způsobilosti FSTD zajistí, aby:

1)

FSTD bylo umístněno ve vhodném prostředí, které bude přispívat k jeho bezpečnému a spolehlivému provozu;

2)

veškeré osoby využívající FSTD a zaměstnanci provádějící jeho údržbu byli poučeni o bezpečnosti provozu FSTD a bylo tak zajištěno, že jsou seznámeni s veškerým bezpečnostním vybavením a se všemi bezpečnostními postupy, kterých lze v tomto FSTD v případě nebezpečí využít, a

3)

FSTD a jeho instalace splňovaly místní zdravotní a bezpečnostní předpisy.

b)

Kontroly bezpečnostních prvků FSTD, jako je nouzové zastavení a nouzové osvětlení, se provádějí nejméně jednou za rok a jsou o nich vedeny záznamy.

ORA.FSTD.120   Dodatečné vybavení

Je-li součástí FSTD dodatečné vybavení, musí toto vybavení i v případě, že pro osvědčení není potřebné, posoudit příslušný úřad, aby bylo zajištěno, že toto vybavení nesnižuje kvalitu výcviku.

ODDÍL II

Požadavky na osvědčování zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD)

ORA.FSTD.200   Žádost o způsobilosti FSTD

a)

Žádost o osvědčení způsobilosti FSTD podává formou a způsobem stanoveným příslušným úřadem:

1)

v případě základních přístrojových výcvikových zařízení (BITD) výrobce BITD;

2)

ve všech ostatních případech organizace, která chce FSTD provozovat.

b)

Žadatelé o vydání prvního osvědčení předloží příslušnému úřadu dokumentaci, ve které prokáží, jakým způsobem splní požadavky stanovené v tomto nařízení. V této dokumentaci je uveden postup stanovený s ohledem na zajištění shody s ORA.GEN.130 a ORA.FSTD.230.

ORA.FSTD.205   Certifikační specifikace zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD)

a)

Agentura vydá v souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 216/2008 certifikační specifikace sloužící jako standardní způsoby prokazování shody zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD) s hlavními požadavky uvedenými v příloze III nařízení (ES) č. 216/2008.

b)

Tyto certifikační specifikace musí být dostatečně podrobné a konkrétní, aby z nich bylo žadatelům zřejmé, za jakých podmínek jim budou osvědčení vydána.

ORA.FSTD.210   Kritéria způsobilosti

a)

Kvalifikační kritéria pro vydávání osvědčení způsobilosti FSTD obsahují:

1)

agenturou stanovené platné certifikační specifikace, které nabývají účinnosti datem podání žádosti o první osvědčení;

2)

případně ověřovací údaje pro příslušné letadlo, které jsou definovány v údajích schválených v souladu s částí 21, a

3)

veškeré zvláštní podmínky stanovené příslušným úřadem, jestliže příslušné certifikační specifikace neuvádějí pro dané FSTD odpovídající či vhodné standardy, protože toto FSTD má nové nebo jiné vlastnosti, odlišné od vlastností, z nichž vycházejí příslušné certifikační specifikace.

b)

Tato kvalifikační kritéria se použijí i pro budoucí opakovaná osvědčení tohoto FSTD, pokud toto FSTD nebude přeřazeno do jiné kategorie.

ORA.FSTD.225   Trvání a zachování platnosti

a)

Osvědčení plného letového simulátoru (FFS), letového výcvikového zařízení (FTD) či trenažéru letových a navigačních postupů (FNPT) zůstávají platné za podmínky, že:

1)

FSTD a organizace, která toto zařízení provozuje, nadále splňuje příslušné požadavky;

2)

příslušný úřad má do organizace umožněn přístup v souladu s podmínkami vymezenými v ORA.GEN.140, aby mohl určit, zda jsou neustále splňovány příslušné požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel, a

3)

organizace se tohoto osvědčení kvalifikace nevzdá nebo toto osvědčení není zrušeno.

b)

Toto 12měsíční období stanovené v ARA.FSTD.120 písm. b) bodu 1) může být prodlouženo na dobu nejvýše 36 měsíců, a to za těchto okolností:

1)

FSTD bylo podrobeno prvnímu a alespoň jednomu pravidelnému hodnocení, na jehož základě bylo shledáno, že toto zařízení splňuje kvalifikační kritéria;

2)

držitel osvědčení způsobilosti FSTD v posledních 36 měsících vykazoval dobré výsledky hodnocení FSTD z hlediska dodržování právních předpisů;

3)

příslušný úřad vykoná každých 12 měsíců v této organizaci formální audit jejího systému sledování shody s předpisy, který je definován v ORA.GEN.200 písm. a) bodě 6), a

4)

pověřená osoba z této organizace, která má odpovídající zkušenosti, vyhodnocuje pravidelně vypracovávanou příručku pro osvědčující zkoušku (QTG) a každých 12 měsíců provádí příslušné funkční a subjektivní zkoušky a zprávu o jejich výsledcích zasílá příslušnému úřadu.

c)

Osvědčení BITD zůstává platné za podmínky, že je příslušným úřadem prováděno pravidelné hodnocení souladu s platnými kvalifikačními kritérii v souladu s ARA.FSTD.120.

d)

Pokud je osvědčení způsobilosti FSTD zrušeno nebo se ho organizace vzdá, vrátí tato organizace osvědčení příslušnému úřadu.

ORA.FSTD.230   Změny způsobilého FSTD

a)

Držitel osvědčení způsobilosti FSTD informuje příslušný úřad o všech navrhovaných změnách dotčeného FSTD, mezi něž patří například:

1)

významné modifikace;

2)

přemístění FSTD a

3)

jakékoli odstavení FSTD z provozu.

b)

V případě zvýšení úrovně způsobilosti FSTD organizace požádá příslušný úřad o hodnocení pro vyšší úroveň kvalifikace. Organizace provede všechny ověřovací zkoušky, které jsou pro požadovanou úroveň osvědčení potřebné. Výsledky dřívějších hodnocení nelze k ověření výkonu FSTD stávající vyšší úrovně použít.

c)

V případě přemístění FSTD organizace ještě před uskutečněním tohoto plánovaného přemístění informuje příslušný úřad a předloží harmonogram souvisejících událostí.

Předtím, než organizace uvede FSTD na jeho novém místě do provozu, provede alespoň jednu třetinu ověřovacích zkoušek a funkčních a subjektivních zkoušek, aby zajistila, že toto FSTD svým výkonem odpovídá původní úrovni osvědčení. Kopii dokumentace ke zkouškám a záznamy týkající se FSTD organizace uschová pro případ kontroly ze strany příslušného úřadu.

Příslušný úřad může po přemístění FSTD provést jeho hodnocení. Toto hodnocení probíhá v souladu s původními kvalifikačními kritérii pro toto FSTD.

d)

Chystá-li se organizace odstavit FSTD z provozu na delší období, oznámí tuto skutečnost příslušnému úřadu a na období, kdy je toto FSTD mimo provoz, jsou stanoveny vhodné kontroly.

Organizace se s příslušným úřadem dohodne na sestavení plánu odstavení tohoto FSTD z provozu, jeho uskladnění a opětovného uvedení do provozu, aby bylo zajištěno, že toto FSTD bude uvedeno do provozu na původní úrovni osvědčení.

ORA.FSTD.235   Převoditelnost způsobilosti FSTD

a)

Dojde-li ke změně organizace provozující FSTD, informuje o tom nová organizace příslušný úřad s časovým předstihem umožňujícím dohodnout plán převodu tohoto FSTD.

b)

Příslušný úřad může provést hodnocení v souladu s původními kvalifikačními kritérii pro toto FSTD.

c)

Pokud toto FSTD původní kvalifikační kritéria nesplňuje, organizace podá žádost o nové osvědčení způsobilosti FSTD.

ORA.FSTD.240   Vedení záznamů

Držitel osvědčení způsobilosti FSTD vede záznamy o:

a)

všech dokladech, které dokumentují a prokazují původní kvalifikační kritéria a úroveň FSTD, a to po celou dobu životního cyklu tohoto FSTD, a

b)

všech dokladech a zprávách pravidelně pořizovaných ke každému FSTD a opatřením pro sledování shody, a to po dobu nejméně 5 let.

HLAVA AeMC

LETECKÁ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKA

ODDÍL I

Obecná ustanovení

ORA.AeMC.105   Oblast působnosti

V této hlavě jsou stanoveny dodatečné požadavky na organizace, jejichž splněním se organizace stává způsobilou k získání nebo zachování oprávnění leteckého zdravotního střediska (AeMC), které může vydávat osvědčení zdravotní způsobilosti, včetně základního osvědčení zdravotní způsobilosti základní 1. třídy.

ORA.AeMC.115   Žádost

Žadatelé o osvědčení leteckého zdravotního střediska (AeMC) musí:

a)

splňovat požadavky MED.D.005 a

b)

kromě dokumentace potřebné ke schválení organizace v souladu s požadavky stanovenými v ORA.GEN.115 poskytnout podrobné informace o lékařské spolupráci či součinnosti s určenými nemocnicemi či zdravotnickými zařízeními pro účely odborných lékařských prohlídek.

ORA.AeMC.135   Zachování platnosti

Osvědčení leteckého zdravotního střediska se vydává s časově neomezenou platností. Zůstává platné za podmínky, že držitel a letečtí lékaři této organizace:

a)

splňují požadavky MED.D.030 a

b)

dbají o zajištění trvale vysoké úrovně zkušeností a každoročně za tím účelem provádějí odpovídající počet lékařských vyšetření 1. třídy.

ODDÍL II

Řízení

ORA.AeMC.200   Systém řízení

Letecké zdravotní středisko vytvoří a zavede systém řízení, jehož součástí jsou položky uvedené v ORA.GEN.200 a kromě toho také postupy:

a)

používané pro osvědčování zdravotní způsobilosti v souladu s částí MED a

b)

zaručující trvalé zajištění lékařského tajemství.

ORA.AeMC.210   Požadavky na personál

a)

V leteckém zdravotním středisku:

1)

musí být letecký lékař (AME) jmenovaný do funkce vedoucího tohoto střediska, který má právo vydávat osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy a který má dostatek zkušeností v oboru leteckého lékařství, aby mohl plnit své povinnosti, a

2)

v jeho personálu musí být zastoupen dostatečný počet plně kvalifikovaných leteckých lékařů a dalších technických pracovníků a odborníků.

b)

Vedoucí leteckého zdravotního střediska odpovídá za koordinaci posuzování výsledků vyšetření a podepisování zpráv, osvědčení a základního osvědčení zdravotní způsobilosti základní 1. třídy.

ORA.AeMC.215   Požadavky na provozní prostory

Letecké zdravotní středisko musí být vybaveno lékařským a technickým zařízením, které potřebuje k provádění letecko-lékařských vyšetření nezbytných pro výkon práv spadajících do oblasti působnosti daného oprávnění.

ORA.AeMC.220   Vedení záznamů

Kromě záznamů požadovaných na základě ORA.GEN.220 letecké zdravotní středisko rovněž:

a)

uchovává záznamy s údaji o lékařských vyšetřeních a posudcích provedených za účelem vydání nebo prodloužení či obnovení platnosti osvědčení zdravotní způsobilosti a o jejich výsledcích, a to nejméně po dobu 10 let od data posledního vyšetření, a

b)

vede veškeré lékařské záznamy takovým způsobem, aby bylo zajištěno trvalé zachování lékařského tajemství.


(1)  Úř. věst L 167, 4.7.2003, s. 23.

(2)  Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 35.

(3)  Úř. věst L 167, 4.7.2003, s. 23.

(4)  Úř. věst. L 294, 13.11.2007, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 295, 14.11.2007, s. 7.


Top