EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1332

Nařízení Komise (EU) č. 1332/2011 ze dne 16. prosince 2011 , kterým se stanoví společné požadavky na užívání vzdušného prostoru a provozní postupy pro palubní protisrážkový systém Text s významem pro EHP

OJ L 336, 20.12.2011, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 119 - 121

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/08/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1332/oj

20.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 336/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1332/2011

ze dne 16. prosince 2011,

kterým se stanoví společné požadavky na užívání vzdušného prostoru a provozní postupy pro palubní protisrážkový systém

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 8 odst. 1, čl. 8 odst. 5 a čl. 9 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Provozovatelům letadel zapsaných v rejstříku členského státu nebo třetí země a provozovaných provozovatelem Unie a provozovatelům letadel používaných provozovatelem třetí země v rámci Unie by měly být uloženy bezpečnostní požadavky.

(2)

Po řadě srážek ve vzduchu, při nichž došlo ke ztrátě bezpečných odstupů, včetně leteckých nehod v Yaizu (Japonsko) v roce 2001 a v Überlingenu (Německo) v roce 2002, by měl být stávající software palubního protisrážkového systému aktualizován. Studie dospěly k závěru, že pravděpodobnost srážky ve vzduchu se současným softwarem palubního protisrážkového systému je 2,7 × 10-8 za letovou hodinu. Má se tudíž za to, že systém ACAS II verze 7.0 představuje nepřijatelné bezpečnostní riziko.

(3)

Je nezbytné zavést novou verzi softwaru palubního protisrážkového systému (ACAS II), aby se zabránilo srážkám ve vzduchu u všech letadel pohybujících se ve vzdušném prostoru, na nějž se vztahuje nařízení (ES) č. 216/2008.

(4)

S cílem zajistit co nejvyšší normy bezpečnosti by měl být do letadel, na něž se nevztahuje požadavek na povinné vybavení, avšak která byla vybavena systémem ACAS II před vstupem tohoto nařízení v platnost, zastavěn systém ACAS II s poslední verzí protisrážkového softwaru.

(5)

Aby byly využity bezpečnostní výhody, jež jsou s novou verzí softwaru spojeny, musí jím být všechna letadla vybavena co možná nejdříve. Vzhledem k dostupnosti nového vybavení je však třeba poskytnout leteckému odvětví reálnou dobu na to, aby se tomuto novému nařízení přizpůsobilo.

(6)

Agentura připravila návrh prováděcích pravidel a předložila je jako stanovisko Komisi v souladu s čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru Evropské agentury pro bezpečnost letectví, zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví společné požadavky na užívání vzdušného prostoru a provozní postupy pro palubní protisrážkový systém, které musí dodržovat:

a)

provozovatelé letadel uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 216/2008, kteří provozují lety směrem na území Unie, na tomto území a směrem z něj, a

b)

provozovatelé letadel uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 216/2008, kteří provozují lety ve vzdušném prostoru nad územím, na něž se vztahuje Smlouva, a v kterémkoliv jiném vzdušném prostoru, v němž členské státy uplatňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 (2).

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„palubním protisrážkovým systémem (ACAS)“ palubní systém založený na signálech odpovídače sekundárního přehledového radaru (SSR), který pracuje nezávisle na pozemním zařízení a poskytuje pilotovi upozornění na možné nebezpečí srážky letadel, která jsou vybavena odpovídačem SSR;

2)

„palubním protisrážkovým systémem II (ACAS II)“ palubní protisrážkový systém, který kromě upozornění na provoz poskytuje rady k vyhnutí ve vertikální rovině;

3)

„radou k vyhnutí (RA)“ informace poskytnutá letové posádce, jíž se doporučuje manévr, který má zajistit rozstup od všech narušitelů, nebo omezení manévru, které má zachovat stávající rozstup;

4)

„upozorněním na provoz (TA)“ informace upozorňující letovou posádku na možnou hrozbu způsobenou blízkostí jiného letadla.

Článek 3

Palubní protisrážkový systém (ACAS)

1.   Letouny uvedené v oddíle I přílohy tohoto nařízení musí být vybaveny a provozovány v souladu s pravidly a postupy, jež jsou v této příloze uvedeny.

2.   Členské státy zajistí, aby provoz letounů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 216/2008 byl v souladu s pravidly a postupy uvedenými v příloze na základě podmínek, jež uvedený článek stanoví.

Článek 4

Zvláštní ustanovení vztahující se na provozovatele, kteří spadají do oblasti působnosti nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (3)

1.   Odchylně od ustanovení bodů OPS 1.668 a OPS 1.398 přílohy III nařízení (EHS) č. 3922/91 se článek 3 a příloha tohoto nařízení vztahují na provozovatele letounů uvedených v čl. 1 písm. a).

2.   Na sytém ACAS II se i nadále uplatňují veškeré další povinnosti, které nařízení (EHS) č. 3922/91 ukládá leteckým provozovatelům, pokud jde o schválení, zástavbu nebo provoz vybavení.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Články 3 a 4 se použijí ode dne 1. března 2012.

3.   Odchylně od odstavce 2 platí, že v případě letadel s individuálním osvědčením letové způsobilosti vydaným před 1. březnem 2012 se ustanovení článků 3 a 4 použijí ode dne 1. prosince 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 20.

(3)  Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4.


PŘÍLOHA

Palubní protisrážkové systémy (ACAS) II

[Část ACAS]

Oddíl I –   Vybavení systémem ACAS II

AUR.ACAS.1005   Požadavky na výkonnost

1)

Tyto letouny s turbínovým pohonem musí být vybaveny systémem ACAS II s protisrážkovou logikou verze 7.1:

a)

letouny s maximální certifikovanou vzletovou hmotností větší než 5 700 kg nebo

b)

letouny schválené pro přepravu více než 19 cestujících.

2)

Letadla neuvedená v bodě 1), jež nicméně budou systémem ACAS II vybavena dobrovolně, musí mít protisrážkovou logiku verze 7.1.

3)

Bod 1) se nevztahuje na systémy bezpilotních letadel.

Oddíl 2 –   Provoz

AUR.ACAS.2005   Použití systému ACAS II

1)

Systém ACAS II se používá během letu – s výjimkou případů, jež stanoví seznam minimálního vybavení uvedený v příloze III nařízení (EHS) č. 3922/91 – v režimu, který umožňuje vydávání rad k vyhnutí letové posádce, jestliže je zjištěna nepřiměřená blízkost k jinému letadlu, není-li nutné režim rad k vyhnutí utlumit (takže je používáno pouze upozornění na provoz nebo jeho ekvivalent) v případě mimořádného postupu nebo v důsledku podmínek omezujících výkonnost.

2)

Když systém ACAS II vydá radu k vyhnutí:

a)

řídící pilot se ihned přizpůsobí údajům rady k vyhnutí, i když je to v rozporu s instrukcí řízení letového provozu (ATC), pokud tento krok neohrožuje bezpečnost letadla;

b)

jakmile to dovolí pracovní zátěž, informuje letová posádka příslušné stanoviště řízení letového provozu o jakékoli radě k vyhnutí, která vyžaduje odchýlení od stávající instrukce řízení letového provozu nebo letového povolení;

c)

když je konflikt vyřešen, letadlo:

i)

se neprodleně vrátí k podmínkám potvrzené instrukce řízení letového provozu nebo letového povolení, a řízení letového provozu je o manévru informováno, nebo

ii)

vyhoví jakémukoli pozměněnému letovému povolení nebo instrukci, které řízení letového provozu vydá.

AUR.ACAS.2010   Výcvik týkající se systému ACAS II

Provozovatelé stanoví provozní postupy související se systémem ACAS II a výcvikové programy, aby letová posádka měla vhodný výcvik v zabraňování srážkám a uměla vybavení systému ACAS II používat.


Top