Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1141

Nařízení Komise (EU) č. 1141/2011 ze dne 10. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 272/2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy, pokud jde o používání bezpečnostních skenerů na letištích EU Text s významem pro EHP

OJ L 293, 11.11.2011, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 113 - 114

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1141/oj

11.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1141/2011

ze dne 10. listopadu 2011,

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 272/2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy, pokud jde o používání bezpečnostních skenerů na letištích EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (1), a zejména na článek 4 a přílohu uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 300/2008 je Komise povinna přijmout obecná opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky společných základních norem stanovených v příloze uvedeného nařízení jejich doplněním.

(2)

V čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008 se dále stanoví, že Komise musí přijmout prováděcí opatření ke společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy stanoveným v příloze nařízení a doplněným obecnými opatřeními přijatými Komisí na základě čl. 4 odst. 2.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 272/2009 (2), kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy, konkrétně stanoví obecná opatření, pokud jde o metody detekční kontroly povolené pro cestující, jež jsou stanoveny v části A přílohy uvedeného nařízení.

(4)

Bezpečnostní skenery jsou účinnou metodou detekční kontroly cestujících a jejich použití by mělo být povoleno na letištích EU tím, že se přidají na seznam povolených metod detekční kontroly.

(5)

Komise požádala Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika (SCENIHR), aby posoudil možné účinky bezpečnostních skenerů, které využívají ionizující záření, na lidské zdraví. Aniž je dotčena směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 13. května 1996, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření (3), a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (4), přidávají se v této fázi na seznam povolených metod detekční kontroly cestujících pro účely ochrany letectví před protiprávními činy a s cílem ochránit zdraví a bezpečnost občanů pouze bezpečnostní skenery, které nepoužívají ionizující záření.

(6)

Používání bezpečnostních skenerů by mělo podléhat zvláštním prováděcím předpisům, které používání této metody detekční kontroly povolují, a to samostatně nebo v kombinaci s metodou jinou, jako primární nebo sekundární prostředek a na základě definovaných podmínek, jež zajistí ochranu základních práv. Tato pravidla se přijmou zvlášť podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008.

(7)

Toto nařízení spolu se zvláštními prováděcími pravidly přijatými podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008 stanoví specifické provozní podmínky používání bezpečnostních skenerů a poskytuje cestujícím možnost absolvovat alternativní metody detekční kontroly, čímž ctí základní práva a zachovává zásady uznávané zejména v Listině základních práv Evropské unie, včetně úcty k lidské důstojnosti a soukromému a rodinnému životu, práva na ochranu osobních údajů, práv dítěte, práva na svobodu náboženského vyznání a zákazu diskriminace. Toto nařízení musí být uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami.

(8)

Komise bude úzce spolupracovat s odvětvím a členskými státy na zajištění toho, aby na letištích EU byly co nejrychleji zavedeny pouze bezpečnostní skenery založené na automatické detekci hrozeb, a nebylo proto nutné, aby lidský posuzovatel analyzoval pořízené snímky.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ochranu civilního letectví před protiprávními činy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 272/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Úř. věst. L 91, 3.4.2009, s. 7.

(3)  Úř. věst. L 159, 29.6.1996, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 374, 27.12.2006, s. 10.


PŘÍLOHA

V příloze nařízení (ES) č. 272/2009, části A, bodu 1 se doplňuje písmeno f, které zní:

„f)

bezpečnostní skenery, které nevyužívají ionizující záření.“


Top