EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0297

Nařízení Komise (EU) č. 297/2010 ze dne 9. dubna 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy (Text s významem pro EHP)

OJ L 90, 10.4.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 51 - 53

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/297/oj

10.4.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 90/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 297/2010

ze dne 9. dubna 2010,

kterým se mění nařízení (ES) č. 272/2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Měla by se přijmout obecná opatření doplňující společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy, a to v oblasti detekční kontroly, kontroly vstupu a jiných bezpečnostních kontrol, jakož i v oblasti zakázaných předmětů, uznávání rovnocennosti bezpečnostních norem třetích zemí, náboru pracovníků, odborné přípravy, zvláštních bezpečnostních postupů a osvobození od bezpečnostních kontrol.

(2)

Tato obecná opatření jsou nezbytná, aby bylo v Evropské unii dosaženo společné úrovně ochrany letectví před protiprávními činy za účelem ochrany cestujících. Hlavním prvkem, který za tímto účelem poskytují právní předpisy EU, je jednorázová bezpečnostní kontrola. Pro zachování jednorázové bezpečnostní kontroly v EU je proto nutná harmonizace metod detekční kontroly, včetně kontroly kapalin, aerosolů a gelů, aniž by byly dotčeny výhody jednotného leteckého trhu pro občany EU.

(3)

V části A.3 přílohy nařízení Komise (ES) č. 272/2009 ze dne 2. dubna 2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy stanovené v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (2), jsou podrobně uvedeny metody detekční kontroly povolené pro zavazadla, náklad a poštu, které se mají nakládat do nákladového prostoru letadla. Je třeba průběžně stanovovat další metody detekční kontroly, u nichž se prokáže jejich účinnost při detekční kontrole všech nebo některých typů nákladu, a stanovit právní základ pro vypracování prováděcích opatření. U některých druhů nákladu se za účinnou metodu detekční kontroly považuje zařízení pro detekci kovů.

(4)

Nařízení (ES) č. 272/2009 nestanoví, aby byly kapaliny, aerosoly a gely považovány za kategorii předmětů, jejichž vnášení do vyhrazených bezpečnostních prostor a na palubu letadel lze zakázat. Namísto toho ukládá nařízení (ES) č. 272/2009 povinnost zavést na letištích v rámci celé EU co nejrychleji, nejpozději však do dne 29. dubna 2010, metody, a to včetně technologií, pro detekci kapalných výbušnin.

(5)

Nyní nastal čas ukončit omezení týkající se kapalin, aerosolů a gelů, a to postupným přechodem od zákazu většiny kapalin k systému detekční kontroly kapalných výbušnin. Za tímto účelem jsou pro období po dubnu 2010 na všech letištích v EU pro postupné zavádění detekčních metod včetně technologií nutná přechodná opatření, aniž by byla dotčena ochrana letectví před protiprávními činy. Zájem orgánů odpovědných za zajišťování vnitřní bezpečnosti, usilujících zamezit možným budoucím teroristickým hrozbám, vyžaduje zavedení efektivního mechanismu do doby, než budou letiště schopna instalovat spolehlivá detekční zařízení. Proto je nezbytný nový přístup. Toho by mělo být dosaženo do 29. dubna 2013; k tomuto datu by schopnost detekční kontroly kapalin, aerosolů a gelů měla mít všechna letiště.

(6)

Tento přístup by však letištím neměl bránit v tom, aby zavedla a používala zařízení k dřívějšímu datu, pokud budou tato zařízení splňovat normy stanovené prováděcími právními předpisy přijatými Komisí. Díky tomu by letiště byla schopna usnadnit přepravu kapalin, aerosolů a gelů odletovými cestujícími, například zavedením zařízení pro detekční kontrolu kapalných výbušnin na jednom stanovišti bezpečnostní kontroly. Kromě toho se mohou některá letiště rozhodnout instalovat pokročilá zařízení rychleji.

(7)

Vzhledem k potřebě flexibility při uplatňování bezpečnostních opatření na letištích zůstávají společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy striktně technologicky neutrální. Členské státy a letiště si mohou zvolit technologie, jež bude na letištích možné co nejefektivněji a nejúčinněji zavést a provozovat, a to z dostupných možností uvedených v nařízení (ES) č. 272/2009, pozměněném tímto nařízením.

(8)

Provoz detekčních zařízení schopných detekovat kapalné výbušniny vyžaduje od letišť či jiných subjektů odpovědných za ochranu letectví před protiprávními činy, aby si opatřily a zavedly zařízení, která prokazatelně splňují technické normy přijaté podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008. Členské státy by měly zajistit přijetí veškerých předpisů s cílem umožnit včasné zavedení uvedených zařízení, aby byly dodrženy lhůty uvedené v tomto nařízení.

(9)

Během přechodného období by cestující měli být jasně informováni o letištích v EU, která provádějí detekční kontrolu kapalin. Letiště a letecké společnosti by měly spolupracovat, aby k zabavování kapalin, aerosolů a gelů docházelo jen v krajních případech.

(10)

Obecná opatření stanovená nařízením (ES) č. 272/2009 je třeba změnit a zavést pravidla umožňující případně použít při detekční kontrole zapsaných zavazadel, nákladu a pošty zařízení pro detekci kovů a na omezenou dobu, aby nebyla ohrožena bezpečnost, schválit postupné zavádění pravidel pro kapaliny, aerosoly a gely, které se mají vnášet do vyhrazených bezpečnostních prostor nebo na palubu letadla.

(11)

Nařízení (ES) č. 272/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Data stanovená v tomto nařízení mohou být ovlivněna vývojem technologií nebo předpisů na úrovni EU i mezinárodní úrovni. Komise může případně předložit návrhy na revizi, zejména s ohledem na funkčnost zařízení a usnadnění pohybu cestujících.

(13)

Nařízení (ES) č. 300/2008 se plně použije od data uvedeného v prováděcích pravidlech přijatých postupy uvedenými v čl. 4 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení, avšak nejpozději dne 29. dubna 2010. Toto nařízení by se proto mělo použít od 29. dubna 2010 spolu s nařízením (ES) č. 300/2008 a akty, které jej doplňují a provádějí.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro bezpečnost civilního letectví zřízeného čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 300/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 272/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 29. dubna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. dubna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Úř. věst. L 91, 3.4.2009, s. 7.


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (ES) č. 272/2009 se mění takto:

1)

V části A.3 se písmena f) a g) nahrazují tímto:

„f)

zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD);

g)

simulační komora; a

h)

zařízení pro detekci kovů.“

2)

Za část B se vkládá tato část B.1:

„ČÁST B.1

Kapaliny, aerosoly a gely

Do vyhrazených bezpečnostních prostor a na palubu letadel se povoluje vnášení kapalin, aerosolů a gelů, pokud se podrobí detekční kontrole nebo pokud jsou od detekční kontroly osvobozeny v souladu s požadavky prováděcích pravidel přijatých podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008.

1.

Do 29. dubna 2011 se povolí vnášení kapalin, aerosolů a gelů získaných na letišti třetí země nebo na palubě letadla leteckého dopravce třetí země do vyhrazených bezpečnostních prostor a na palubu letadel pod podmínkou, že je kapalina zabalena v balení, jež vyhovuje doporučeným pokynům Mezinárodní organizace pro civilní letectví pro bezpečnostní kontroly, a balení obsahuje dostatečný důkaz o zakoupení v neveřejném prostoru letiště nebo na palubě letadla během předcházejících třiceti šesti hodin. Podrobují se detekční kontrole v souladu s požadavky prováděcích pravidel přijatých podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008.

2.

Nejpozději od 29. dubna 2013 musí každé letiště provádět detekční kontrolu kapalin, aerosolů a gelů v souladu s požadavky prováděcích pravidel přijatých podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008.

3.

Členské státy zajistí včasné přijetí veškerých předpisů s cílem umožnit zavedení zařízení pro detekční kontrolu kapalin v souladu s požadavky prováděcích pravidel přijatých podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 300/2008, aby byly dodrženy lhůty uvedené v odstavci 1 a 2.

Cestujícím se poskytnou jasné informace o letištích v EU, na kterých mohou do vyhrazených bezpečnostních prostor a na palubu letadel vnášet kapaliny, aerosoly a gely, jakož i o veškerých souvisejících podmínkách.“


Top