EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0285

Nařízení Komise (EU) č. 285/2010 ze dne 6. dubna 2010 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel

OJ L 87, 7.4.2010, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 103 - 104

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/285/oj

7.4.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 87/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 285/2010

ze dne 6. dubna 2010,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel (1), a zejména na čl. 6 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 2001/539/ES (2) uzavřelo Společenství Úmluvu o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu přijatou v Montrealu dne 28. května 1999 (dále jen „Montrealská úmluva“), která stanoví pravidla týkající se odpovědnosti v souvislosti s mezinárodní leteckou přepravou osob, zavazadel a nákladu.

(2)

Nařízení (ES) č. 785/2004 stanovilo minimální požadavky na pojištění odpovědnosti ve vztahu k cestujícím, zavazadlům a nákladu tak, aby bylo zajištěno, že letečtí dopravci mají vhodné pojištění pokrývající jejich odpovědnost podle Montrealské úmluvy.

(3)

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) nedávno přezkoumala meze odpovědnosti leteckých dopravců podle Montrealské úmluvy s odkazem na inflační faktor, který odpovídá akumulované hodnotě inflace ode dne vstupu Montrealské úmluvy v platnost.

(4)

ICAO zjistilo, že od 4. listopadu 2003 (datum vstupu Montrealské úmluvy v platnost) přesáhl inflační faktor úroveň 10 %, což je prahová hodnota pro změnu mezí odpovědnosti. Meze odpovědnosti proto byly odpovídajícím způsobem přezkoumány.

(5)

Minimální požadavky na pojištění odpovědnosti ve vztahu k cestujícím, zavazadlům a nákladu, zavedené nařízením (ES) č. 785/2004, by měly být včas přizpůsobeny přezkoumaným mezím odpovědnosti podle Montrealské úmluvy, které začaly platit od 30. prosince 2009.

(6)

S ohledem na odpovědnost ve vztahu k cestujícím byly minimální požadavky na pojištění v nařízení (ES) č. 785/2004 stanoveny na úrovni, která významně překračuje přezkoumané meze odpovědnosti podle Montrealské úmluvy.

(7)

S ohledem na odpovědnost ve vztahu k zavazadlům a nákladu by měly být minimální požadavky na pojištění v nařízení (ES) č. 785/2004 zvýšeny na úroveň přezkoumaných mezí odpovědnosti podle Montrealské úmluvy.

(8)

Nařízení (ES) č. 785/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 6 nařízení (ES) č. 785/2004 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto zněním:

„2.   Pojistné krytí odpovědnosti ve vztahu k zavazadlům činí nejméně 1 131 ZPČ na jednoho cestujícího v obchodním provozu.

3.   Pojistné krytí odpovědnosti ve vztahu k nákladu činí nejméně 19 ZPČ na jeden kilogram v obchodním provozu.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. dubna 2010.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 194, 18.7.2001, s. 38.

(3)  Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3.


Top