EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1459

Nařízení Komise (ES) č. 1459/2006 ze dne 28. září 2006 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě, pokud jde o konzultace o tarifech pravidelné letecké osobní dopravy a přidělování letištních časů na letištích

OJ L 272, 3.10.2006, p. 3–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 278–283 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 016 P. 101 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 016 P. 101 - 106

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1459/oj

3.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 272/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1459/2006

ze dne 28. září 2006

o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě, pokud jde o konzultace o tarifech pravidelné letecké osobní dopravy a přidělování letištních časů na letištích

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3976/87 ze dne 14. prosince 1987 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy (1), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

po zveřejnění předlohy tohoto nařízení (2),

po konzultaci s Poradním výborem pro restriktivní praktiky a dominantní postavení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od 1. května 2004 se na odvětví letecké dopravy vztahují obecně použitelná ustanovení nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (3).

(2)

Nařízení (ES) č. 1/2003 stanoví, že dohody ve smyslu čl. 81 odst. 1 Smlouvy, které splňují podmínky čl. 81 odst. 3, se nezakazují, aniž by k tomu bylo nezbytné předchozí rozhodnutí. Podniky a sdružení podniků nyní musejí v zásadě samy posoudit, zda jejich dohody, jednání ve vzájemné shodě a rozhodnutí jsou v souladu s článkem 81 Smlouvy.

(3)

Nařízení (EHS) č. 3976/87 zmocňuje Komisi, aby používala čl. 81 odst. 3 Smlouvy, pokud jde o určité kategorie dohod, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě, které se přímo nebo nepřímo týkají poskytování služeb letecké dopravy na trasách mezi letišti ve Společenství a na trasách mezi Společenstvím a třetími zeměmi.

(4)

Dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě týkající se konzultací o tarifech pravidelné letecké osobní dopravy a přidělování letištních časů na letištích mohou omezit hospodářskou soutěž a ovlivnit obchod mezi členskými státy.

(5)

Vzhledem k tomu, že tyto dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě mohou využívat cestující a/nebo letečtí dopravci, nařízení Komise (EHS) č. 1617/93 ze dne 25. června 1993 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě týkajících se společného plánování a koordinace letových řádů, společného poskytování služeb, konzultace o tarifech pravidelné osobní a nákladní dopravy a přidělování volných letištních časů (4) stanovilo, že se čl. 81 odst. 1 Smlouvy mimo jiné nevztahuje na určité dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě týkající se konzultací o tarifech a přidělování volných letištních časů na letištích, pokud jde o letecké služby mezi letišti Společenství. Platnost nařízení (EHS) č. 1617/93 skončila dne 30. června 2005.

(6)

V červnu 2004 Komise zahájila konzultace týkající se revize nařízení (EHS) č. 1617/93 za účelem zjištění, zda má být používání blokové výjimky zastaveno, zachováno v původní formě nebo rozšířeno. Komise obdržela reakce členských států, leteckých dopravců, cestovních kanceláří a skupin spotřebitelů.

(7)

S ohledem na výsledky konzultací a systém přímo použitelných výjimek zavedený nařízením (ES) č. 1/2003 neexistuje dostatečný důvod nadále nařízením upravovat skutečnost, že se čl. 81 odst. 1 nepoužije na konzultace o přidělování volných letištních časů, o dohodách týkajících se letových řádů nebo konzultace o tarifech přepravy cestujících a jejich zavazadel na pravidelných linkách mezi letišti Společenství. Letecký průmysl má mít k dispozici dostatečnou lhůtu na přizpůsobení se nové situaci a na vlastní posouzení, zda jsou používané dohody a praktiky v souladu s článkem 81 Smlouvy, a případně je změnit. Vzhledem k tomu, že platnost nařízení (EHS) č. 1617/93 již skončila, je třeba na přechodnou dobu přijmout nové nařízení o blokové výjimce.

(8)

Dohody o přidělování volných letištních časů na letištích a tvorba letových řádů na letištích mohou zlepšit účinné využití letištní kapacity a prostoru, usnadnit kontrolu letového provozu a pomoci rozšířit nabídku služeb letecké dopravy z letiště. Pokud však nemá být hospodářská soutěž vyloučena, musí zůstat možný vstup na přetížená letiště. Aby se dosáhlo uspokojivého stupně zabezpečení a průhlednosti, může být taková dohoda přijata pouze tehdy, pokud se všichni příslušní letečtí dopravci mohou účastnit jednání a přidělování je prováděno na nediskriminačním a průhledném základě.

(9)

Bloková výjimka by měla být udělena od 31. prosince 2006, pokud jde o konzultace o přidělování volných letištních časů a tvorbu letových řádů na letištích, pokud se týkají služeb letecké dopravy z místa původu a/nebo do místa určení, která se nachází ve Společenství. Letecký průmysl by měl po dni 31. prosince 2006 posoudit, zda dohody a jednání ve vzájemné shodě mezi podniky a rozhodnutí sdružení podniků uvedená v čl. 81 odst. 1 Smlouvy splňují podmínky čl. 81 odst. 3. Posouzení by mělo mimo jiné zhodnotit, zda se mohou příslušní letečtí dopravci účastnit konzultací o přidělování volných letištních časů a tvorbě letových řádů letišť a zda jsou tyto konzultace vedeny nediskriminačním a průhledným způsobem. Tímto nařízením není dotčeno nařízení Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (5).

(10)

Konzultace o tarifech osobní dopravy mohou přispět k obecné přijatelnosti podmínek propojení tarifů osobní dopravy ve prospěch leteckých dopravců a uživatelů letecké dopravy. Tyto konzultace však nesmí jít dále za cíl, kterým je usnadnění propojení.

(11)

Z výsledků konzultací zahájených z podnětu Komise v červnu 2004 za účelem přezkumu nařízení (EHS) č. 1617/93 vyplývá, že v důsledku vývoje na trhu s leteckou dopravou uvnitř Společenství není nadále možné stejnou měrou zajistit, že konzultace o tarifech splní všechny podmínky stanovené v čl. 81 odst. 3 Smlouvy.

(12)

Bloková výjimka by proto měla být udělena od 31. prosince 2006 a měla by se týkat konzultací o tarifech dopravy cestujících a jejich zavazadel na pravidelných linkách mezi letišti Společenství. Letecký průmysl by měl po tomto datu posoudit, zda dohody a jednání ve vzájemné shodě mezi podniky a rozhodnutí sdružení podniků uvedená v čl. 81 odst. 1 Smlouvy splňují podmínky čl. 81 odst. 3 Smlouvy.

(13)

Komise je od 1. května 2004 zmocněna, aby používala čl. 81 odst. 3 Smlouvy na leteckou dopravu na trasách mezi letišti Společenství i na trasách mezi Společenstvím a třetími zeměmi.

(14)

Na rozdíl od letecké dopravy v rámci Společenství se poskytování leteckých služeb mezi členskými státy a třetími zeměmi obvykle řídí dvoustrannými smlouvami o poskytování služeb. Povaha a míra podrobnosti regulatorních požadavků vyplývajících z těchto dohod se velmi liší. Aniž je dotčeno právo Společenství, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 847/2004 ze dne 29. dubna 2004 o sjednávání a provádění dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o leteckých službách (6), dohody o leteckých službách běžně omezují a/nebo regulují přístup na trh a/nebo tvorbu cen, což může omezit hospodářskou soutěž mezi leteckými dopravci na trasách mezi Společenstvím a třetími zeměmi. Dohody o leteckých službách navíc běžně omezují schopnost leteckých dopravců uzavírat dohody o dvoustranné spolupráci, na základě kterých by spotřebitelům mohli nabídnout alternativy systému propojení Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA).

(15)

Na trasách mezi Společenstvím a třetími zeměmi je poměr osob na cestách, které zahrnují navazující let, podstatně vyšší než na mezinárodních letech v rámci Společenství. Výhody pro cestující spočívající v propojení linek prostřednictvím konzultací o tarifech by měly být větší na trasách mezi Společenstvím a třetími zeměmi.

(16)

S dostatečnou jistotou lze konstatovat, že konzultace o tarifech dopravy cestujících s jejich zavazadly na pravidelných linkách mezi místy ve Společenství a místy ve třetích zemích nyní splňují podmínky čl. 81 odst. 3 Smlouvy. Trhy s leteckou dopravou se však vyvíjejí velmi rychle. Krátká bloková výjimka by proto měla být pro tyto konzultace udělena do dne 31. října 2007.

(17)

Příslušné orgány ve Spojených státech amerických a v Austrálii provádějí s ohledem na konference IATA o tarifech osobní dopravy přezkum svých antitrustových politik. Tento přezkum bude pravděpodobně dokončen do června 2007. Je proto vhodné, aby Komise do této doby přezkoumala blokovou výjimku pro konference o tarifech osobní letecké dopravy s ohledem na letecké trasy mezi Společenstvím a těmito zeměmi.

(18)

Komise by měla shromáždit údaje, aby se dozvěděla více informací ohledně používání tarifů osobní dopravy stanovených v rámci konzultací a jejich vzájemného významu pro skutečné propojení na pravidelných linkách mezi Společenstvím a třetími zeměmi. Komise by na základě těchto údajů měla být schopna lépe posoudit účinky regulatorních omezení vyplývajících z dvoustranných smluv o leteckých službách. Letečtí dopravci účastnící se konzultací by proto měli shromáždit údaje o všech třídách tarifů, u nichž bylo schváleno propojení, a to ode dne 1. května 2004 pro každou sezónu IATA.

(19)

Podle článku 4 nařízení (EHS) č. 3976/87 se toto nařízení vztahuje se zpětnou působností na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, které existovaly ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost, pokud splňují podmínky pro výjimky stanovené tímto nařízením.

(20)

Působnost práva Společenství byla v oblasti civilního letectví, která má význam pro vnitřní trh, rozšířena prostřednictvím Dohody o Evropském hospodářském prostoru na oblast zahrnující Společenství a Norsko, Island a Lichtenštejnsko. S lety mezi Společenstvím a Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem by proto mělo být zacházeno stejným způsobem jako s lety v rámci Společenství. Působnost právních předpisů Společenství se na základě rozhodnutí Smíšeného výboru EHP rozšiřuje i na území, na něž se vztahuje Dohoda o EHP. Pro účely tohoto nařízení je však třeba stanovit, že se bloková výjimka pro lety mimo Společenství nevztahuje na lety mezi letišti ve Společenství a letišti v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku.

(21)

Působnost práva Společenství v oblasti civilního letectví, která má význam pro vnitřní trh, byla rozšířena prostřednictvím Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě (7) na oblast zahrnující Společenství a Švýcarsko. Po dobu platnosti této dohody by mělo být s lety mezi Společenstvím a Švýcarskem zacházeno stejným způsobem jako s lety v rámci Společenství. Působnost právních předpisů Společenství se na základě rozhodnutí smíšeného výboru vytvořeného dohodou mezi Společenstvím a Švýcarskem rozšiřuje i na území, na něž se vztahuje tato dohoda. Pro účely tohoto nařízení je však třeba stanovit, že se bloková výjimka pro lety mezi Společenstvím a třetími zeměmi nevztahuje na lety mezi letišti ve Společenství a letišti ve Švýcarsku.

(22)

Tímto nařízením není dotčeno použití článku 82 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Výjimky

V souladu s čl. 81 odst. 3 Smlouvy a s výhradou ustanovení tohoto nařízení se prohlašuje, že čl. 81 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje na dohody mezi podniky v odvětví letecké dopravy, rozhodnutí sdružení těchto podniků a jednání ve vzájemné shodě mezi těmito podniky, jejichž cílem je:

a)

provádění konzultací o přidělování volných letištních časů a stanovení letových řádů letišť, pokud se týkají leteckých služeb z letiště původu a/nebo určení, z nichž alespoň jedno se nachází ve Společenství;

b)

provádění konzultací o tarifech pro přepravu cestujících s jejich zavazadly na pravidelných leteckých linkách mezi letišti ve Společenství nebo mezi letišti ve Společenství na jedné straně a letišti ve Švýcarsku, Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku na straně druhé;

c)

provádění konzultací o tarifech pro přepravu cestujících s jejich zavazadly na pravidelných leteckých linkách mezi letišti ve Společenství na jedné straně a letišti v Austrálii nebo ve Spojených státech amerických na straně druhé;

d)

provádění konzultací o tarifech pro přepravu cestujících s jejich zavazadly na pravidelných leteckých linkách mezi letišti ve Společenství na jedné straně a letišti v třetích zemích, které nejsou uvedeny v písmenech b) a c), na straně druhé.

Článek 2

Přidělování volných letištních časů a stanovení letových řádů letišť

1.   Ustanovení čl. 1 písm. a) se použije pouze při splnění těchto podmínek:

a)

konzultace jsou otevřeny pro všechny letecké dopravce, kteří projeví o volné letištní časy, které jsou předmětem konzultací, zájem;

b)

pravidla přednosti jsou stanovena a používána bez diskriminace, ať přímé nebo nepřímé, na základě totožnosti, státní příslušnosti dopravce či kategorie služeb, přičemž berou v úvahu omezení nebo pravidla rozdělení letecké dopravy stanovené příslušnými vnitrostátními nebo mezinárodními orgány a potřebu uživatelů a příslušného letiště; s výhradou písmene c) mohou tato pravidla přednosti vzít v úvahu práva nabytá leteckými dopravci používáním určitých letištních časů v odpovídající předchozí sezóně;

c)

časy jsou přiděleny nově vstupujícím ve smyslu čl. 2 písm. b) nařízení (EHS) č. 95/93 následujícím způsobem:

i)

na letištích Společenství 50 % nově vytvořených nebo nevyužitých letištních časů a letištních časů, kterých se dopravci během sezóny nebo na jejím konci vzdali nebo které se stanou jinak dostupnými, aby nově vstupující mohli účinně soutěžit s dopravci již provozujícími jakoukoli trasu na předmětná letiště a z nich; podíl přidělený nově vstupujícím může být menší než 50 %, pokud žádosti nově vstupujících představují méně než 50 % všech žádostí o tyto volné letištní časy,

ii)

na letištích ve třetích zemí musí být přidělen dostatečný podíl volného letištního času, aby byl nadále možný vstup na přetížená letiště na trasách mezi těmito letišti a letišti ve Společenství;

d)

pravidla přednosti jednou stanovená jsou na žádost dostupná kterékoliv zúčastněné straně;

e)

letečtí dopravci účastnící se konzultací mají nejpozději v době konzultací přístup k údajům týkajícím se:

i)

stávajících letištních časů leteckých dopravců v časovém pořadí pro všechny letecké dopravce na letišti,

ii)

vyžádaných letištních časů (počáteční vyžádání) podle leteckých dopravců v časovém pořadí pro všechny letecké dopravce,

iii)

přidělených volných letištních časů a nevyřízených žádostí o přidělení volných letištních časů pro letecké dopravce uvedených jednotlivě v časovém pořadí podle leteckých dopravců pro všechny letecké dopravce,

iv)

zbývajících nevyužitých letištních časů,

v)

úplných podrobností o použitých kritériích pro přidělování;

f)

je-li žádost o přidělení volných letištních časů zamítnuta, má dotyčný letecký dopravce nárok na odůvodnění.

2.   Komise a dotčené členské státy mají právo vysílat pozorovatele na konzultace o přidělování volných letištních časů a stanovení letových řádů letišť vedené v souvislosti s mnohostranným zasedáním před každou sezónou. Za tímto účelem jsou letečtí dopravci povinni oznámit dotyčným členským státům a Komisi současně s účastníky dobu, místo a předmět těchto konzultací. Toto oznámení musí být příslušným členským státům a Komisi poskytnuto minimálně 10 dnů předem.

Toto oznámení se provádí:

a)

dotčeným členským státům postupy, které stanoví příslušné orgány těchto členských států;

b)

Komisi postupy, které budou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Konzultace o tarifech přepravy cestujících

1.   Čl. 1 písm. b), c) a d) se použijí pouze při splnění těchto podmínek:

a)

účastníci konzultací projednávají pouze tarify placené uživateli letecké dopravy přímo podílejícímu se leteckému dopravci nebo jeho oprávněnému zástupci za pravidelnou přepravu cestujících, jakož i podmínky vztahující se k těmto tarifům osobní dopravy; konzultace nerozšiřují kapacitu, pro kterou jsou tyto tarify stanoveny;

b)

konzultace vedou k vzájemnému propojení, tj. uživatel letecké dopravy musí být schopen s ohledem na typy tarifů osobní dopravy nebo sezóny, které byly předmětem konzultací:

i)

kombinovat na jednu letenku službu, která byla předmětem konzultací, se službami na stejných nebo návazných trasách provozovaných jinými leteckými dopravci, přičemž tarify osobní dopravy a podmínky stanoví letecká společnost provádějící přepravu, a

ii)

pokud to povolují podmínky týkající se počáteční rezervace, změnit rezervaci služby, která byla předmětem konzultací, na službu na téže trase prováděné jiným dopravcem za tarify osobní dopravy a podmínky uplatňované jiným leteckým dopravcem;

c)

za předpokladu, že letecký dopravce je oprávněn odmítnout povolit takové kombinace a změny rezervace z objektivních a nediskriminačních důvodů technické nebo obchodní povahy, zejména pokud má letecký dopravce provádějící přepravu pochybnosti o platební schopnosti dopravce, který by vybíral platby za tuto přepravu; v tomto případě to musí být tomuto leteckému dopravci sděleno písemně;

d)

tarify osobní dopravy, které jsou předmětem konzultací, uplatňují zúčastnění letečtí dopravci bez diskriminace na základě státní příslušnosti cestujícího nebo místa bydliště ve Společenství;

e)

účast na konzultacích je dobrovolná a otevřená pro kteréhokoli leteckého dopravce, který provozuje nebo zamýšlí provozovat přímé nebo nepřímé letecké služby na dané trase;

f)

konzultace nejsou pro účastníky závazné, tj. účastníkům zůstává po konzultacích právo jednat nezávisle, pokud jde o tarify osobní dopravy;

g)

konzultace nevedou k dohodě o odměnách zástupců nebo jiných prvků projednávaných tarifů.

2.   Letečtí dopravci, kteří se účastní konzultací o tarifech osobní dopravy na pravidelných leteckých linkách mezi letišti ve Společenství a letišti ve třetích zemích, které nejsou uvedeny v čl. 1 písm. b), shromažďují údaje s ohledem na:

a)

počet letenek, které byly vystaveny za tarify vyplývající z těchto konzultací, z celkového počtu letenek vystavených pro lety mezi Společenstvím a třetími zeměmi, které nejsou uvedeny v čl. 1 písm. b);

b)

míru, v jaké jsou letenky za tarify stanovené při těchto konzultacích skutečně používány k cestě na lince zahrnující propojení;

c)

míru, v jaké jsou letenky, které nejsou za tarify stanovené při těchto konzultacích, skutečně používány k cestě na lince zahrnující propojení.

Tyto údaje se shromažďují pro všechny typy letenek a tarifů, které jsou předmětem konzultací. Tyto údaje představují možnost rozlišovat mezi různými formami spolupráce mezi leteckými dopravci, která cestujícím umožní v rámci jedné letenky kombinovat služby provozované více než jedním leteckým dopravcem. Letečtí dopravci nebo osoby jednající v jejich zastoupení předkládají Komisi shromážděné údaje, a to ode dne 1. května 2004 pro každou sezónu IATA. Tyto údaje mohou být zpřístupněny příslušným orgánům členských států.

3.   Komise a dotčené členské státy mají právo vysílat pozorovatele na konzultace o tarifech přepravy cestujících. Za tímto účelem jsou letečtí dopravci povinni oznámit dotčeným členským státům a Komisi současně s účastníky dobu, místo a předmět těchto konzultací. Oznámení dotčeným členským státům a Komisi musí být provedeno nejméně deset dnů předem.

Toto oznámení se provádí:

a)

dotčeným členským státům postupy, které stanoví příslušné orgány těchto členských států;

b)

Komisi postupy, které mají být zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Letečtí dopravci nebo osoby jednající v jejich zastoupení předkládají Komisi úplnou zprávu o konzultacích, jichž se účastnily. Zpráva se Komisi předkládá ve stejné době jako účastníkům konzultací, nejpozději však do šesti týdnů od jejich uskutečnění.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Výjimky podle čl. 1 písm. a) a b) se použijí do dne 31. prosince 2006.

Výjimky podle čl. 1 písm. c) se použijí do dne 30. června 2007.

Výjimky podle čl. 1 písm. d) se použijí do dne 31. října 2007.

Toto nařízení se vztahuje se zpětnou působností na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, které existovaly ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost, od okamžiku, kdy byly podmínky stanovené v tomto nařízení splněny.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. září 2006.

Za Komisi

Neelie KROES

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 374, 31.12.1987, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 411/2004 (Úř. věst. L 68, 6.3.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. C 42, 18.2.2006, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 411/2004 (Úř. věst. L 68, 6.3.2004, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 155, 26.6.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(5)  Úř. věst. L 14, 22.1.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 793/2004 (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 50).

(6)  Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 7

(7)  Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 73).


Top