EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0847

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 847/2004 ze dne 29. dubna 2004 o sjednávání a provádění dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o leteckých službách

OJ L 157, 30.4.2004, p. 7–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 193 - 196
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 36 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 36 - 39
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 28 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/847/oj

32004R0847Úřední věstník L 157 , 30/04/2004 S. 0007 - 0017


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 847/2004

ze dne 29. dubna 2004

o sjednávání a provádění dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi o leteckých službách

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [1],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Vztahy v oblasti mezinárodního letectví mezi členskými státy a třetími zeměmi byly tradičně upravovány dvoustrannými dohodami o leteckých službách mezi členskými státy a třetími zeměmi, přílohami k těmto dohodám a jinými souvisejícími dvoustrannými nebo mnohostrannými ujednáními.

(2) Na základě rozsudků Soudního dvora Evropských společenství ve věcech C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 a C-476/98 má Společenství výlučnou pravomoc vztahující se k různým hlediskům těchto dohod.

(3) Soud rovněž potvrdil právo leteckých dopravců Společenství na využití svobody usazování ve Společenství a právo přístupu na trh bez diskriminace.

(4) Ukáže-li se, že předmět dohody náleží částečně do pravomoci Společenství a částečně do pravomoci členských států, je nutné zajistit mezi členskými státy a orgány Společenství úzkou spolupráci jak při sjednávání a uzavírání dohod, tak při plnění převzatých závazků. Tento závazek spolupráce vyplývá z požadavku jednotného mezinárodního zastupování Společenství. V této souvislosti přijmou orgány Společenství a členské státy veškerá nezbytná opatření pro zajištění co nejlepší spolupráce.

(5) Postup spolupráce mezi členskými státy a Komisí zavedený tímto nařízením se nedotýká rozdělení pravomocí mezi Společenství a členské státy podle práva Společenství, tak jak jej vykládá Soudní dvůr.

(6) Veškeré stávající dvoustranné dohody mezi členskými státy a třetími zeměmi, které obsahují ustanovení v rozporu s právem Společenství, mají být změněny nebo nahrazeny novými dohodami, které jsou zcela slučitelné s právem Společenství.

(7) Aniž je dotčena Smlouva, a zejména její článek 300, mohou členské státy dosavadní dohody měnit a přijímat opatření zabezpečující jejich provádění až do okamžiku, kdy dohoda uzavřená se Společenstvím vstoupí v platnost.

(8) Zásadně je třeba zajistit, aby členský stát přihlížel při sjednávání smluv k právu Společenství, širším zájmům Společenství a probíhajícím jednáním na úrovni Společenství.

(9) Pokud si členský stát přeje zapojit do jednání letecké dopravce, mělo by být se všemi leteckými dopravci usazenými na území tohoto členského státu zacházeno stejným způsobem.

(10) Usazení na území členského státu předpokládá účinné a skutečné vykonávání letecké dopravní činnosti v rámci trvalé úpravy; vzhledem k tomu by neměla být rozhodujícím faktorem právní forma tohoto usazení, ať již jde o pobočku, nebo dceřinou společnost s právní subjektivitou. Jestliže je ve smyslu Smlouvy podnik usazen na území více členských států, měl by zajistit, aby všechny provozovny plnily případné povinnosti stanovené vnitrostátním právem v souladu s právem Společenství, které se vztahuje na jejich činnost, zejména s cílem vyloučit jejich obcházení.

(11) Aby se zabránilo neoprávněnému omezení práv leteckých dopravců Společenství, je nutné zdržet se zavádění jakýchkoli nových opatření směřujících ke snížení počtu leteckých dopravců Společenství, kteří mohou být určeni k zajišťování letecké dopravy na daném trhu, do dvoustranných dohod o leteckých službách.

(12) Členské státy by měly zavést nediskriminující a průhledné postupy pro rozdělování přepravních práv mezi letecké dopravce Společenství. Při používání těchto postupů by měly členské státy řádně zohlednit potřebu zachování nepřetržitosti leteckých služeb.

(13) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468//ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [3].

(14) Každý členský stát se může odvolat na důvěrnost ustanovení dvoustranných dohod, které sjednal, a může požádat Komisi, aby tyto informace ostatním členským státům neposkytovala.

(15) Dne 2. prosince 1987 byla mezi Španělským královstvím a Spojeným královstvím dohodnuta opatření pro hlubší spolupráci při užívání letiště Gibraltar společným prohlášením ministrů zahraničních věcí těchto dvou zemí. Tato opatření ještě nevstoupila v platnost.

(16) Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž koordinace jednání s třetími zeměmi při uzavírání dohod o leteckých službách, nezbytnosti zaručení harmonizovaného přístupu k provádění a uplatňování těchto dohod a ověřování jejich souladu s právem Společenství, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto, z důvodů široké oblasti působnosti tohoto nařízení ve Společenství, jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oznámení Komisi

1. Aniž jsou dotčeny pravomoci Společenství a členských států, může členský stát zahájit jednání s třetí zemí o nové dohodě o leteckých službách, změně stávající dohody o leteckých službách, jejích příloh nebo jiné související dvoustranné nebo mnohostranné dohodě, jejíž předmět náleží částečně do pravomoci Společenství, pokud:

- jsou součástí těchto jednání veškeré standardní doložky, které vypracují a stanoví společně členské státy a Komise, a

- je dodržen oznamovací postup stanovený v odstavcích 2, 3 a 4.

Komise je případně přizvána k účasti na těchto jednáních jako pozorovatel.

2. Jestliže má členský stát v úmyslu zahájit tato jednání, oznámí písemně svůj úmysl Komisi. Toto oznámení obsahuje kopii případné stávající dohody nebo jiných souvisejících dokumentů a jsou v něm uvedena ustanovení, která mají být předmětem jednání, cíle jednání a veškeré ostatní důležité informace. Komise poskytne toto oznámení a na požádání i jeho doprovodnou dokumentaci ostatním členským státům s výhradou požadavků na utajení.

Informace jsou předány nejpozději jeden kalendářní měsíc před plánovaným zahájením formálních jednání s dotyčnou třetí zemí. Jestliže jsou, vzhledem k mimořádným okolnostem, formální jednání plánována ve lhůtě kratší jednoho měsíce, poskytne členský stát informace co nejdříve.

3. Členskému státu, který oznámil svůj úmysl zahájit jednání v souladu s odstavcem 2, mohou členské státy vznášet své připomínky. Dotyčný členský stát k těmto připomínkám v průběhu jednání patřičně přihlíží.

4. Jestliže do 15 pracovních dní po obdržení oznámení podle odstavce 2 dojde Komise k závěru, že jednání mohou:

- ohrozit cíle probíhajícího jednání mezi Společenstvím a danou třetí zemí, nebo

nebo

- vést k dohodě, která je v rozporu s právem Společenství,

uvědomí o tom členský stát.

Článek 2

Konzultace s dotčenými osobami a účast na jednání

Pokud se na jednání podle článku 1 podílejí letečtí dopravci a jiné dotčené osoby, zajistí členské státy rovné zacházení se všemi leteckými dopravci Společenství, kteří mají zastoupení na jejich územích, na která se vztahuje Smlouva.

Článek 3

Zákaz zavedení přísnějších omezujících opatření

Členský stát nesmí uzavřít s třetí zemí žádná nová ujednání, kterými by byl omezen počet leteckých dopravců Společenství, již mohou být v souladu se stávajícími ujednáními určeni k poskytování leteckých dopravních služeb mezi jeho územím a uvedenou zemí, a to jak ve vztahu k celkovému trhu letecké dopravy mezi těmito stranami, tak ve vztahu k určitým dvěma místům.

Článek 4

Uzavírání dohod

1. Při podpisu dohody oznámí dotyčný členský stát Komisi výsledky jednání a k oznámení přiloží veškeré související dokumenty.

2. Členský stát je oprávněn dohodu uzavřít, jestliže je výsledkem jednání dohoda, která obsahuje odpovídající vzorové doložky podle čl. 1 odst. 1.

3. Jestliže je výsledkem jednání dohoda, která neobsahuje odpovídající vzorové doložky podle čl. 1 odst. 1, je členský stát oprávněn postupem podle čl. 7 odst. 2 uzavřít dohodu za předpokladu, že nepoškodí cíl a účel společné dopravní politiky Společenství. Členský stát může až do dokončení tohoto postupu provádět dohodu prozatímně.

4. Bez ohledu na odstavce 2 a 3 může být postupem podle čl. 7 odst. 2 dotyčný členský stát oprávněn dohodu prozatímně provádět nebo uzavřít, jestliže se stejnou třetí zemí vede Komise aktivní jednání na základě pověření, které se týká dané země, nebo na základě rozhodnutí Rady 2004/…/ES [4], kterým je Komise pověřena zahájit se třetími zeměmi jednání o nahrazení určitých ustanovení dosavadních dvoustranných dohod dohodou Společenství.

Článek 5

Rozdělení přepravních práv

Jestliže členský stát uzavře dohodu nebo změny dohody nebo jejích příloh stanovící omezení přepravních práv nebo počtu leteckých dopravců Společenství, kteří mohou využít výhody přepravních práv, zajistí tento členský stát, aby rozdělení přepravních práv mezi dotčené letecké dopravce Společenství bylo provedeno nediskriminujícím a průhledným postupem.

Článek 6

Zveřejnění postupu

Členské státy neprodleně uvědomí Komisi o postupech, které použijí pro účely článku 5, a případně článku 2. Komise zajistí, aby do osmi týdnů po jejich obdržení byly tyto postupy pro informaci zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie. O všech nových postupech a následných změnách stávajících postupů je Komise vyrozuměna nejpozději osm týdnů před jejich vstupem v platnost tak, aby Komise mohla ve lhůtě osmi týdnů zajistit jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 7

Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 11 nařízení Rady (EHS) 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství [5].

2. Odkazuje-li se na tento článek, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 8

Utajení

Při předávání oznámení Komisi o jednáních a jejich výsledku ve smyslu článků 1 a 4 členské státy jednoznačně Komisi sdělí, zda informace v nich obsažené mají být považovány za důvěrné a zda mohou být předány ostatním členským státům. Komise a členské státy zajistí, aby bylo s informacemi, které jsou označené jako důvěrné, zacházeno v souladu s čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise [6].

Článek 9

Gibraltar

1. Toto nařízení se použije na letiště Gibraltar, aniž jsou dotčeny právní postoje Španělského království a Spojeného království ve sporech o svrchovanost nad územím, kde se letiště nachází.

2. Použitelnost tohoto nařízení pro letiště Gibraltar se pozastavuje, dokud nebude zaveden režim stanovený ve společném prohlášení ministrů zahraničních věcí Španělského království a Spojeného království ze dne 2. prosince 1987. Vlády Španělska a Spojeného království budou Radu o tomto datu informovat.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třicátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 29. dubna 2004.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

M. McDowell

[1] Úř. věst. C 234, 30.9.2003, s. 21.

[2] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 2. září 2003 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku), společný postoj Rady ze dne 5. prosince 2003 (Úř. věst. C 54 E, 2.3.2004, s. 33), postoj Evropského parlamentu ze dne 30. března 2004 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. dubna 2004.

[3] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[4] Úř. věst. L …

[5] Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

[6] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

--------------------------------------------------

Top