EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1554

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1554/2003 ze dne 22. července 2003, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství

OJ L 221, 4.9.2003, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 415 - 415
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 85 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 85 - 85
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 71 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1554/oj

32003R1554Úřední věstník L 221 , 04/09/2003 S. 0001 - 0001


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1554/2003

ze dne 22. července 2003,

kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 této Smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Válka zahájená v březnu 2003 proti Iráku a následný politický vývoj, jakož i epidemie syndromu akutního respiračního selhání (SARS) vážně postihly leteckou dopravu provozovanou leteckými dopravci a na začátku období letního letového řádu 2003 měly za následek podstatný pokles v poptávce.

(2) Aby nevyužívání letištních časů přidělených pro tato období nezpůsobilo provozovatelům ztrátu oprávnění na letištní časy v roce 2003, jeví se jako nezbytné jasně a jednoznačně uznat, že období letových řádů 2003 a 2004 jsou nepříznivě ovlivněna válkou a epidemií SARS.

(3) Nařízení (EHS) č. 95/93 [4] by proto mělo být změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení Rady (EHS) č. 95/93 se vkládá nový článek, který zní:

"Článek 10b

Pro účely čl. 10 odst. 3 koordinátoři uznají, že letečtí dopravci mají během období letního letového řádu 2004 nárok na stejné série letištních časů, které jim byly přiděleny během období letního letového řádu roku 2003."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. července 2003.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

G. Alemanno

[1] Úř. věst. C 270 E, 25.9.2001, s. 131.

[2] Úř. věst. C 125, 27.5.2002, s. 8.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 19. června 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 15. července 2003.

[4] Úř. věst. L 14, 22.1.1993, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 894/2002 Evropského parlamentu a Rady (Úř. věst. L 142, 31.5.2002, s. 3).

--------------------------------------------------

Top