EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0690

Nařízení Komise (ES) č. 690/2009 ze dne 30. července 2009 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Text s významem pro EHP)

OJ L 199, 31.7.2009, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 65 - 65

No longer in force, Date of end of validity: 10/09/2018; Implicitně zrušeno 32018R1139

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/690/oj

31.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 690/2009

ze dne 30. července 2009,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 uvedené smlouvy,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008 vyžaduje, aby výrobky, součásti a zařízení splňovaly požadavky na ochranu životního prostředí obsažené v příloze 16 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (dále jen „Chicagská úmluva“) ve znění z 24. listopadu 2005 pro svazek I a II, s výjimkou jejích dodatků.

(2)

Příloha 16 Chicagské úmluvy byla změněna po přijetí nařízení (ES) č. 216/2008 zařazením novely 9 do svazku I a novely 6 do svazku II ze dne 7. března 2008, platných ke dni 20. listopadu 2008.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou založena na stanovisku Evropské agentury pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) v souladu s čl. 17 odst. 2 písm. b) a čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008. Agentura doporučila změnit nařízení (ES) č. 216/2008 tak, aby obsahovalo změny provedené v Chicagské úmluvě.

(4)

Nařízení (ES) č. 216/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 6 nařízení (ES) č. 216/2008 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Výrobky, letadlové části a zařízení musí splňovat požadavky na ochranu životního prostředí obsažené v novele 9 svazku I a novele 6 svazku II přílohy 16 Chicagské úmluvy, platné ke dni 20. listopadu 2008, s výjimkou dodatků k příloze 16.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. července 2009.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.


Top