Help Print this page 

Document 32006R0473

Title and reference
Nařízení Komise (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Text s významem pro EHP)
  • In force
OJ L 84, 23.3.2006, p. 8–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 154 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 154 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 012 P. 72 - 77

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/473/oj
Multilingual display
Text

23.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006

ze dne 22. března 2006,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kapitola II základního nařízení stanoví postupy pro aktualizaci seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, a rovněž postupy, které členským státům za určitých okolností umožňují přijmout výjimečná opatření ukládající zákaz provozovat leteckou dopravu na jejich území.

(2)

Měla by být přijata určitá prováděcí opatření, která by poskytla podrobná pravidla k těmto postupům.

(3)

Zejména by mělo být stanoveno, jaké informace by měly členské státy předkládat, když žádají Komisi, aby přijala rozhodnutí podle čl. 4 odst. 2 základního nařízení o aktualizaci seznamu Společenství uložením nového zákazu provozovat leteckou dopravu, kterým se ruší stávající zákaz nebo upravují připojené podmínky.

(4)

Je nezbytné stanovit podmínky pro uplatňování práv na obranu dopravců s výhradou rozhodnutí přijatých Komisí za účelem aktualizace seznamu Společenství.

(5)

V souvislosti s aktualizací seznamu vyžaduje základní nařízení, aby Komise náležitě přihlížela k potřebě, aby rozhodnutí byla přijímána rychle, a podle potřeby umožnila využít postup pro naléhavé případy.

(6)

Komise by měla dostávat přiměřené informace o veškerých zákazech provozování letecké dopravy uložených členskými státy jako výjimečné opatření podle čl. 6 odst. 1 a 2 základního nařízení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro leteckou bezpečnost (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví podrobná pravidla k postupům uvedeným v kapitole II základního nařízení.

Článek 2

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

1.   Členský stát, který požádá Komisi o aktualizaci seznamu Společenství v souladu s čl. 4 odst. 2 základního nařízení, poskytne Komisi informace uvedené v příloze A tohoto nařízení.

2.   Žádosti uvedené v odstavci 1 jsou písemné a jsou adresovány generálnímu sekretariátu Komise. Kromě toho se informace uvedené v příloze A současně sdělují elektronicky příslušným útvarům generálního ředitelství pro energetiku a dopravu v rámci Komise. Není-li k dispozici vhodný elektronický postup, předávají se tytéž informace co nejrychlejším možným alternativním způsobem.

3.   Komise informuje ostatní členské státy prostřednictvím jejich zástupců ve Výboru pro leteckou bezpečnost v souladu s postupy uvedenými ve vnitřních pravidlech výboru a rovněž Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví.

Článek 3

Společná konzultace s orgány zodpovědnými za regulační dohled nad dotyčným leteckým dopravcem

1.   Členský stát, který uvažuje o podání žádosti Komisi podle čl. 4 odst. 2 základního nařízení, vyzve Komisi a ostatní členské státy k účasti na všech konzultacích s orgány odpovědnými za regulační dohled nad dotyčným leteckým dopravcem.

2.   Pokud je to vhodné a možné, předcházejí přijetí rozhodnutí podle čl. 4 odst. 2 a článku 5 základního nařízení konzultace s orgány odpovědnými za regulační dohled nad dotyčným leteckým dopravcem. Pokud je to možné, vede konzultace Komise společně s členskými státy.

3.   V naléhavých případech mohou společné konzultace proběhnout až po přijetí rozhodnutí podle odstavce 2. V takovém případě je dotyčný orgán informován, že bude přijato rozhodnutí podle čl. 4 odst. 2 nebo čl. 5 odst. 1.

4.   Společné konzultace mohou být prováděny prostřednictvím korespondence a během návštěv na místě, které případně umožní shromažďování důkazů.

Článek 4

Uplatňování práva na obranu dopravců

1.   Pokud Komise zvažuje, zda přijmout rozhodnutí podle čl. 4 odst. 2 nebo článku 5 základního nařízení, informuje dotyčného leteckého dopravce o základních skutečnostech a úvahách, které jsou základem pro takovéto rozhodnutí. Dotčenému leteckému dopravci je poskytnuta příležitost předložit Komisi do 10 pracovních dnů od data, kdy byl informován, písemné připomínky.

2.   Komise informuje ostatní členské státy prostřednictvím jejich zástupců ve Výboru pro leteckou bezpečnost v souladu s postupy podle vnitřních pravidel výboru. Pokud o to požádá, může letecký dopravce před dosažením rozhodnutí přednést své stanovisko ústně. Pokud je to vhodné, mělo by být ústní stanovisko předneseno Výboru pro leteckou bezpečnost. Během slyšení mohou být leteckému dopravci nápomocny orgány odpovědné za regulační dohled nad ním, pokud o to požádá.

3.   V naléhavých případech nemusí Komise před přijetím prozatímního opatření podle čl. 5 odst. 1 základního nařízení dodržet odstavec 1.

4.   Pokud Komise přijme rozhodnutí podle čl. 4 odst. 2 nebo článku 5 základního nařízení, neprodleně o tom informuje dopravce a orgány odpovědné za regulační dohled nad dotyčným leteckým dopravcem.

Článek 5

Prosazování

Členské státy uvědomí Komisi o všech opatřeních přijatých k prosazování rozhodnutí přijatých Komisí podle čl. 4 odst. 2 nebo článku 5 základního nařízení.

Článek 6

Výjimečná opatření přijatá členským státem

1.   Pokud členský stát uložil leteckému dopravci okamžitý zákaz provozování letecké dopravy na svém území, jak umožňuje čl. 6 odst. 1 základního nařízení, neprodleně uvědomí Komisi o této skutečnosti a sdělí jí informace uvedené v příloze B.

2.   Pokud členský stát uplatňuje nebo uložil leteckému dopravci zákaz provozování letecké dopravy na svém území, jak umožňuje čl. 6 odst. 2 základního nařízení, neprodleně uvědomí Komisi a sdělí jí informace uvedené v příloze C.

3.   Informace uvedené v odstavci 1 a odstavci 2 jsou písemné a jsou adresovány generálnímu sekretariátu Komise. Kromě toho se informace uvedené v příloze B nebo C současně sdělují elektronicky příslušným útvarům generálního ředitelství pro energetiku a dopravu v rámci Komise. Není-li k dispozici vhodný elektronický postup, předávají se tytéž informace co nejrychlejším možným alternativním způsobem.

4.   Komise informuje ostatní členské státy prostřednictvím jejich zástupců ve Výboru pro leteckou bezpečnost v souladu s postupy podle vnitřních pravidel výboru.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. března 2006.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Zřízený článkem 12 nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4).


PŘÍLOHA A

Informace poskytované členským státem, který podává žádost podle čl. 4 odst. 2 základního nařízení

Členský stát, který podle čl. 4 odst. 2 základního nařízení žádá o aktualizaci seznamu Společenství, poskytne Komisi tyto informace:

 

Stát, který podává žádost

Jméno a funkce úřední kontaktní osoby.

E-mail nebo telefon úřední kontaktní osoby.

 

Dopravci a letadlo

Dotyční dopravci, včetně jména právnické osoby (uvedeného na osvědčení leteckého dopravce (AOC) nebo rovnocenném dokladu), obchodní jméno (pokud je odlišné), číslo AOC (pokud je k dispozici), označení ICAO (pokud je známo) a podrobné kontaktní informace.

Názvy a podrobné kontaktní informace o orgánu nebo orgánech odpovědných za regulační dohled nad dotyčnými leteckými dopravci.

Podrobnosti o typu letadel, státy zápisu letadla do rejstříku, poznávací čísla a případně výrobní čísla dotčeného letadla.

 

Požadované rozhodnutí

Typ požadovaného rozhodnutí: uložení zákazu provozovat leteckou dopravu, zrušení zákazu provozovat leteckou dopravu nebo změna podmínek zákazu.

Oblast působnosti požadovaného rozhodnutí (konkrétní dopravci nebo všichni dopravci podléhající dohlížejícímu orgánu, konkrétní letadlo nebo typy letadla).

 

Žádost o uložení zákazu provozování letecké dopravy

Podrobný popis bezpečnostního problému (např. výsledky inspekce), který vedl k žádosti o celkový nebo částečný zákaz (seřazeno podle příslušných společných kritérií uvedených v příloze základního nařízení).

Podrobný popis doporučených podmínek, za jakých je možno zrušit navrhovaný zákaz nebo od něj upustit, který může být použit jako základ pro přípravu nápravného akčního plánu při konzultaci s orgánem nebo orgány odpovědnými za regulační dohled nad dotyčnými dopravci.

 

Žádost o zrušení zákazu provozování letecké dopravy nebo o změnu připojených podmínek

Datum a případně podrobné údaje o schváleném nápravném akčním plánu.

Případně důkaz o následném dodržování schváleného nápravného plánu.

Výslovné písemné osvědčení orgánu nebo orgánů odpovědných za regulační dohled nad dotyčnými leteckými dopravci potvrzující provádění plánu nápravných opatření.

 

Zveřejnění

Informace o tom, zda členský stát svou žádost zveřejnil.


PŘÍLOHA B

Sdělení členského státu o výjimečných opatřeních přijatých podle čl. 6 odst. 1 základního nařízení v souvislosti s uložením zákazu provozovat leteckou dopravu na jeho území

Členský stát, který oznamuje, že leteckému dopravci byl podle čl. 6 odst. 1 základního nařízení uložen zákaz provozovat leteckou dopravu na jeho území, poskytne Komisi tyto informace:

 

Stát, který předkládá zprávu

Jméno a funkce úřední kontaktní osoby.

E-mail nebo telefon úřední kontaktní osoby.

 

Dopravci a letadlo

Dotyční dopravci, včetně jména právnické osoby (uvedeného na osvědčení leteckého dopravce (AOC) nebo rovnocenném dokladu), obchodní jméno (pokud je odlišné), číslo AOC (pokud je k dispozici), označení ICAO (pokud je známo) a podrobné kontaktní informace.

Názvy a podrobné kontaktní informace o orgánu nebo orgánech odpovědných za regulační dohled nad dotyčnými leteckými dopravci.

Podrobnosti o typu letadel, státy zápisu letadla do rejstříku, poznávací čísla a případně výrobní čísla dotčeného letadla.

 

Rozhodnutí

Datum, čas a doba trvání rozhodnutí.

Popis rozhodnutí o zamítnutí, pozastavení, zrušení nebo omezení oprávnění k provozování činnosti nebo technického povolení.

Oblast působnosti rozhodnutí (konkrétní dopravce/i nebo všichni dopravci podléhající dohlížejícímu orgánu, konkrétní letadlo nebo typy letadla).

Popis podmínek umožňujících zrušit zamítnutí, pozastavení, zrušení nebo omezení oprávnění k provozování činnosti nebo technického povolení ze strany členského státu nebo od něj upustit.

 

Bezpečnostní problém

Podrobný popis bezpečnostního problému (tj. výsledky inspekce), který vedl k žádosti o celkový nebo částečný zákaz (seřazeno podle příslušných společných kritérií uvedených v příloze základního nařízení).

 

Zveřejnění

Informace o tom, zda členský stát svůj zákaz zveřejnil.


PŘÍLOHA C

Sdělení členského státu týkající se výjimečných opatření přijatých podle čl. 6 odst. 2 základního nařízení v souvislosti se zachováním nebo uložením zákazu provozovat leteckou dopravu na jeho území, pokud Komise rozhodla nezahrnout podobná opatření do seznamu Společenství

Členský stát, který oznamuje, že zákaz provozovat leteckou dopravu uložený leteckému dopravci na jeho území, byl zachován nebo uložen podle čl. 6 odst. 2 základního nařízení, poskytne Komisi tyto informace:

 

Stát, který předkládá zprávu

Jméno a funkce úřední kontaktní osoby.

E-mail nebo telefon úřední kontaktní osoby.

 

Dopravci a letadlo

Dotyční dopravci, včetně jména právnické osoby (uvedeného na osvědčení leteckého dopravce (AOC) nebo rovnocenném dokladu), obchodní jméno (pokud je odlišné), číslo AOC (pokud je k dispozici), označení ICAO (pokud je známo).

 

Odkaz na rozhodnutí Komise

Datum vydání příslušných dokumentů Komise a odkaz na ně.

Datum rozhodnutí Komise/Výboru pro leteckou bezpečnost.

 

Bezpečnostní problém konkrétně se dotýkající členského státu


Top