Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0020

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/20/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

OJ L 70, 16.3.2005, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 048 P. 269 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 048 P. 269 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 79 - 80

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/20/oj

16.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 70/17


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/20/ES

ze dne 9. března 2005,

kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 95 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na nedávné rozšíření Evropské unie je třeba věnovat patřičnou pozornost zvláštní situaci v nových členských státech, zejména ve vztahu k dosažení cílů v oblasti recyklace a využití stanovených v čl. 6 odst. 1 směrnice 94/62/ES (3).

(2)

Členské státy, které přistoupily k Evropské unii na základě smlouvy o přistoupení ze dne 16. dubna 2003, potřebují dodatečnou lhůtu na přizpůsobení svých systémů recyklace a využití cílům směrnice 94/62/ES.

(3)

Jelikož cíle této směrnice, tedy harmonizace vnitrostátních cílů v oblasti recyklace a využití obalového odpadu, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států a může ho být proto z důvodu rozsahu činnosti lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality, jak je stanovena v uvedeném článku, tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co je pro dosažení tohoto cíle nezbytné.

(4)

S ohledem na další rozšíření Evropské unie je třeba věnovat patřičnou pozornost zvláštní situaci v zemích, pro něž je přistoupení plánováno k pozdějšímu datu.

(5)

Směrnice 94/62/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Ve směrnici 94/62/ES se v článku 6 doplňuje nový odstavec, který zní:

„11.

Členské státy, které přistoupily k Evropské unii na základě smlouvy o přistoupení ze dne 16. dubna 2003, mohou odložit dosažení cílů uvedených v odstavci 1 písm. b), d) a e) až do data, které si zvolí, avšak nejpozději do 31. prosince 2012 pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Litvu, Maďarsko, Slovinsko a Slovensko, 31. prosince 2013 pro Maltu, 31. prosince 2014 pro Polsko a 31. prosince 2015 pro Lotyšsko.“

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 9. září 2006. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a předloží srovnávací tabulku těchto předpisů s touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 9. března 2005.

Za Evropský parlament

předseda

J. P. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

N. SCHMIT


(1)  Úř. věst. C 241, 28.9.2004, s. 20.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 17. listopadu 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 21. února 2005.

(3)  Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/12/ES (Úř. věst. L 47, 18.2.2004, s. 26).


Top