Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0885

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 885/2014 ze dne 13. srpna 2014 , kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz okry a listů curry z Indie a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 91/2013 Text s významem pro EHP

OJ L 242, 14.8.2014, p. 20–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/12/2018; Zrušeno 32018R1660

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/885/oj

14.8.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 242/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 885/2014

ze dne 13. srpna 2014,

kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz okry a listů curry z Indie a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 91/2013

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 odst. b) bod ii) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/20042004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (2), a zejména na čl. 15 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 53 nařízení (ES) č. 178/2002 lze v zájmu ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí přijmout u krmiv a potravin dovážených ze třetí země vhodná mimořádná opatření Unie, pokud se nelze s rizikem úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých jednotlivými členskými státy.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 (3) stanoví zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu.

(3)

Mimo jiné byla na více než dva roky stanovena vyšší četnost úředních kontrol u listů curry a téměř dva roky u okry z Indie, pokud jde o rezidua pesticidů.

(4)

Výsledky častějších kontrol ukazují stálé časté nedodržování maximálních limitů reziduí pesticidů stanovených v právních předpisech Unie a několikrát byly pozorovány velmi vysoké úrovně. Tyto výsledky dokazují, že dovoz těchto potravin představuje riziko pro zdraví lidí. Po tomto období zvýšené četnosti kontrol na hranicích Unie nebylo pozorováno žádné zlepšení situace. Kromě toho indické orgány, navzdory výslovné žádosti Evropské komise, neposkytly žádný konkrétní a uspokojivý plán činnosti k odstranění nedostatků a závad v produkčních a kontrolních systémech.

(5)

V zájmu ochrany zdraví lidí v Unii je třeba stanovit další záruky týkající se těchto potravin z Indie. Prováděcí nařízení (EU) č. 91/2013 (4) proto stanovilo, že ke všem zásilkám listů curry a okry z Indie by mělo být přiloženo osvědčení, v němž se uvádí, že z uvedených produktů byly odebrány vzorky, že byly analyzovány na přítomnost reziduí pesticidů a že byly shledány v souladu s právními předpisy Unie.

(6)

S cílem zajistit účinnou organizaci a zajistit na úrovni Unie určitý stupeň jednotnosti kontrol při dovozu na přítomnost aflatoxinů v některých krmivech a potravinách pocházejících z některých třetích zemí je vhodné pro veškerá krmiva a potraviny ze třetích zemí v jednom nařízení stanovit zvláštní podmínky týkající přítomnosti aflatoxinů. Ustanovení týkající se podzemnice olejné (arašídů) z Indie a Ghany a melounových jader z Nigérie by proto měla být začleněna do jednoho nařízení s ustanoveními nařízení Komise (ES) č. 1152/2009 (5).

(7)

S cílem zajistit účinnou organizaci a zajistit na úrovni Unie určitý stupeň jednotnosti kontrol při dovozu, je vhodné v tomto nařízení stanovit kontrolní postupy fyzických kontrol na rezidua pesticidů u listů curry a okry z Indie, které jsou rovnocenné se stávajícími opatřeními stanovenými v nařízení (ES) č. 669/2009.

(8)

Odběr vzorků a analýza zásilek by měly být prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy Unie. Maximální limity reziduí jsou stanoveny nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (6). Ustanovení týkající se odběru vzorků určených k úřední kontrole reziduí pesticidů jsou stanovena směrnicí Komise 2002/63/ES (7).

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se použije pro zásilky těchto potravin kódů KN a klasifikací TARIC stanovených v příloze I:

a)

okra (potraviny, čerstvé a zmrazené) pocházející nebo zasílané z Indie;

b)

listy curry (potraviny, bylinky) pocházející nebo zasílané z Indie.

2.   Toto nařízení se použije také pro složené potraviny obsahující některé z potravin uvedených v odstavci 1 v množství větším než 20 %.

3.   Toto nařízení se nepoužije pro zásilky potravin uvedených v odstavcích 1 a 2, které jsou určeny pro soukromé osoby pouze pro osobní spotřebu a použití. V případě pochybností nese důkazní břemeno příjemce zásilky.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článcích 2 a 3 nařízení (ES) č. 178/2002, článku 2 nařízení (ES) č. 882/2014 a článku 3 nařízení (ES) č. 669/2009.

Pro účely tohoto nařízení odpovídá zásilka šarži podle směrnice 2002/63/ES.

Článek 3

Dovoz do Unie

Zásilky potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 a 2 mohou být do Unie dováženy pouze v souladu s postupy stanovenými v tomto nařízení.

Zásilky těchto potravin mohou vstoupit do Unie pouze na úrčeném místě vstupu.

Článek 4

Výsledky odběru vzorků a analýzy

1.   K zásilkám potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 a 2 musí být přiloženy výsledky odběru vzorků a analýzy provedených příslušnými orgány země původu nebo země, ze které je zásilka odesílána, pokud je uvedená země jiná než země původu, aby bylo zajištěno dodržení právních předpisů Unie o maximálních limitech reziduí pesticidů pro potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) a b), včetně složených potravin obsahujících uvedené potraviny v množství vyšším než 20 %.

2.   Odběr vzorků uvedený v odstavci 1 musí být proveden v souladu se směrnicí 2002/63/ES pro rezidua pesticidů.

Článek 5

Osvědčení o zdravotní nezávadnosti

1.   K zásilkám musí být rovněž přiloženo osvědčení o zdravotní nezávadnosti odpovídající vzoru uvedenému v příloze II.

2.   Osvědčení o zdravotní nezávadnosti musí být vyplněno, podepsáno a ověřeno oprávněným zástupcem příslušného orgánu země původu nebo příslušného orgánu země, z níž je zásilka odesílána, pokud je uvedená země jiná než země původu.

3.   Osvědčení o zdravotní nezávadnosti musí být vystaveno v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, kde se nachází určené místo vstupu. Členský stát však může souhlasit s tím, že osvědčení o zdravotní nezávadnosti budou vystavována v jiném úředním jazyce Unie.

4.   Osvědčení o zdravotní nezávadnosti je platné pouze po dobu čtyř měsíců ode dne vydání.

Článek 6

Identifikace

Každá zásilka potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 a 2 musí být označena identifikačním kódem odpovídajícím identifikačnímu kódu zmíněnému ve výsledcích odběru vzorků a analýzy uvedených v článku 4 a v osvědčení o zdravotní nezávadnosti podle článku 5. Každý pytel nebo jiný druh obalu v zásilce musí být označen uvedeným identifikačním kódem.

Článek 7

Oznamování zásilek předem

1.   Provozovatelé potravinářských podniků nebo jejich zástupci předem oznámí předpokládané datum a čas fyzického příchodu zásilky potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 a 2 a druh zásilky příslušným orgánům na určeném místě vstupu.

2.   Pro účely oznámení předem vyplní část I společného vstupního dokladu a předají tento doklad příslušnému orgánu na určeném místě vstupu alespoň jeden pracovní den před fyzickým příchodem zásilky.

3.   Při vyplňování společného vstupního dokladu v rámci používání tohoto nařízení zohlední provozovatelé potravinářských podniků u potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) tohoto nařízení, včetně složených potravin obsahujících uvedené potraviny v množství větším než 20 %, pokyny ke společnému vstupnímu dokladu uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 669/2009.

Článek 8

Úřední kontroly

1.   Příslušný orgán na určeném místě vstupu provádí kontroly dokladů u každé zásilky potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 a 2, aby bylo zajištěno dodržení požadavků stanovených v článcích 4 a 5.

2.   Kontroly totožnosti a fyzické kontroly potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) a souvisejících složených potravin uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení se provádí v souladu s články 8, 9 a 19 nařízení (ES) č. 669/2009 s četností stanovenou v příloze I tohoto nařízení.

3.   Po dokončení kontrol příslušné orgány

a)

vyplní příslušné oddíly části II společného vstupního dokladu;

b)

přiloží výsledky odběru vzorků a analýzy provedených v souladu s odstavci 2 tohoto článku;

c)

poskytnou a vyplní referenční číslo společného vstupního dokladu na společném vstupním dokladu;

d)

orazítkují a podepíšou originály společného vstupního dokladu;

e)

pořídí a uchovají kopii podepsaného a orazítkovaného společného vstupního dokladu.

4.   Originál společného vstupního dokladu a osvědčení o zdravotní nezávadnosti s přiloženými výsledky odběru vzorků a analýzy uvedenými v článku 4 jsou přiloženy k zásilce během její přepravy, dokud není propuštěna do volného oběhu. Pokud jde o potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 a 2, v případě povolení další přepravy zásilky před tím, než jsou k dispozici výsledky fyzických kontrol, se pro tyto účely vydá ověřená kopie originálu společného vstupního dokladu.

Článek 9

Rozdělení zásilky

1.   Zásilky se nesmí rozdělit, dokud nebyly dokončeny všechny úřední kontroly a dokud příslušné orgány nevyplnily společný vstupní doklad, jak stanoví článek 8.

2.   V případě následného rozdělení zásilky je ke každé části zásilky během její přepravy až do jejího propuštění do volného oběhu přiložena ověřená kopie společného vstupního dokladu.

Článek 10

Propuštění do volného oběhu

Zásilky mohou být propuštěny do volného oběhu pouze tehdy, pokud provozovatel potravinářského podniku nebo jeho zástupce předloží celním orgánům (fyzicky nebo v elektronické podobě) společný vstupní doklad, který příslušný orgán řádně vyplnil poté, co byly provedeny všechny úřední kontroly. Celní orgány propustí zásilku do volného oběhu pouze tehdy, jestliže je v části II kolonce 14 společného vstupního dokladu uvedeno příznivé rozhodnutí příslušného orgánu a jestliže je společný vstupní doklad v části II kolonce 21 podepsán.

Článek 11

Nedodržení ustanovení

Pokud se na základě úředních kontrol zjistí, že ustanovení příslušných právních přepisů Unie nebyla dodržena, vyplní příslušný orgán část III společného vstupního dokladu a přijmou se opatření podle článků 19, 20 a 21 nařízení (ES) č. 882/2004.

Článek 12

Zprávy

Členské státy předkládají Komisi každé tři měsíce zprávu o všech analytických výsledcích úředních kontrol provedených u zásilek potravin podle tohoto nařízení. Uvedená zpráva se předkládá v průběhu měsíce, který následuje po každém čtvrtletí.

Zpráva obsahuje tyto informace:

počet dovezených zásilek,

počet zásilek, u kterých byl proveden odběr vzorků pro analýzu,

výsledky kontrol stanovených v čl. 8 odst. 2.

Článek 13

Náklady

Veškeré náklady vyplývající z úředních kontrol, včetně odběru vzorků, analýzy, skladování a jakýchkoli opatření přijatých v návaznosti na nedodržení, nese provozovatel potravinářského podniku.

Článek 14

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) č. 91/2013 se zrušuje.

Článek 15

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. srpna 2014.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES (Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 91/2013 ze dne 31. ledna 2013, kterým se stanoví zvláštní podmínky použitelné pro dovoz podzemnice olejné (arašídů) z Ghany a Indie, okry a listů curry z Indie a melounových jader z Nigérie a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 669/2009 a (ES) č. 1152/2009 (Úř. věst. L 33, 2.2.2013, s. 2).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 1152/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/504/ES (Úř. věst. L 313, 28.11.2009, s. 40).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).

(7)  Směrnice Komise 2002/63/ES ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví metody Společenství pro odběr vzorků určených k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a kterou se zrušuje směrnice 79/700/EHS (Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 30).


PŘÍLOHA I

Potraviny jiného než živočišného původu, na které se vztahují opatření stanovená tímto nařízením:

Krmiva a potraviny

(zamýšlené použití)

Kód KN (1)

Třídění TARIC

Země původu

Riziko

Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%) při dovozu

Okra

(Potraviny – čerstvé a zmrazené)

ex 0709 99 90

20

Indie (IN)

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (2)

20

Listy curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Potraviny – bylinky – čerstvé, sušené a zmrazené)

ex 1211 90 86

10

Indie (IN)

Rezidua pesticidů zjištěná multireziduálními metodami založenými na GC-MS a LC-MS nebo metodami k prokázání jediného rezidua (3)

20


(1)  V případě, že se u daného kódu KN vyžaduje vyšetření jen u některých produktů a nomenklatura zboží neuvádí v rámci kódu další podrobnější položky, označuje se kód KN předponou „ex“.

(2)  Osvědčení země původu a kontrola při dovozu členskými státy pro zajištění souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.), zejména rezidua: acefátu, methamidofu, triazofu, endosulfanu, monokrotofu, methomylu, thiodikarbu, diafenthiuronu, thiamethoxamu, fipronilu, oxamylu, acetamipridu, indoxakarbu a mandipropamidu.

(3)  Osvědčení země původu a kontrola při dovozu členskými státy pro zajištění souladu s nařízením (ES) č. 396/2005, zejména rezidua: triazofu, oxydemeton-methylu, chlorpyrifu, acetamipridu, thiamethoxamu, clothianidinu, methamidofu, acefátu, propargitu a monokrotofu.


PŘÍLOHA II

Image


Top