EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CJ0308

Shrnutí rozsudku

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 20. května 2010.
Evropská komise proti Španělskému království.
Nesplnění povinnosti státem - Směrnice 92/43/EHS - Ochrana přírodních stanovišť - Volně žijící živočichové a planě rostoucí rostliny - Režim ochrany předcházející zařazení stanoviště do seznamu lokalit významných pro Společenství - Článek 12 odst. 4 - Projekt úpravy polní cesty.
Věc C-308/08.

Keywords
Summary

Keywords

1. Životní prostředí – Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Směrnice 92/43

(Směrnice Rady 92/43, čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 1)

2. Žaloba pro nesplnění povinnosti – Prokázání nesplnění povinnosti – Důkazní břemeno Komise

(Článek 226 ES)

3. Životní prostředí – Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Směrnice 92/43

[Směrnice Rady 92/43, čl. 12 odst. 4 a příloha IV, bod a)]

Summary

1. Podle směrnice 92/43 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, jsou členské státy povinny, pokud jde o lokality, které jsou místem výskytu prioritních typů přírodních stanovišť nebo prioritních druhů a které byly určeny za účelem jejich zařazení do seznamu Společenství, přijmout vhodná ochranná opatření k tomu, aby byly zachovány ekologické charakteristiky uvedených lokalit. Členské státy tedy nemohou povolit zásahy, které by mohly vážně ohrozit ekologické charakteristiky těchto lokalit. Tak je tomu zejména v případě, kdy hrozí, že zásah způsobí vymizení prioritních druhů, které se vyskytují v dotyčné lokalitě.

(viz bod 21)

2. V rámci řízení o nesplnění povinnosti podle článku 226 ES je na Komisi, aby prokázala existenci tvrzeného nesplnění povinnosti. Komise totiž musí předložit Soudnímu dvoru informace nezbytné k tomu, aby mohl ověřit existenci tohoto nesplnění povinnosti, aniž se může opírat o jakoukoli domněnku.

(viz bod 23)

3. Podle čl. 12 odst. 4 směrnice 92/43 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, ve spojení s její přílohou IV písm. a) zřídí členské státy systém sledování zejména nahodilého usmrcování rysa iberského. Na základě shromážděných údajů uskuteční členské státy další výzkum nebo přijmou ochranná opatření, aby zajistily, že zejména nahodilé usmrcování nebude mít na příslušný druh významný negativní dopad.

Skutečnost, že v rámci uskutečnění projektu úpravy polní cesty vnitrostátní orgány pokračovaly v analýze nových opatření, která jsou způsobilá dále zlepšit podmínky ochrany a zlepšení situace druhu, nemůže jako taková vést ke konstatování, že přijatá opatření nevyhovují cíli čl. 12 odst. 4 uvedené směrnice.

(viz body 56, 59)

Top