EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0399

Pravidla o překračování hranic EU

Pravidla o překračování hranic EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2016/399, kterým se stanoví Schengenský hraniční kodex

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Je známé jako „Schengenský hraniční kodex“ a stanoví mimo jiné pravidla pro tyto oblasti:

 • překračování vnějších hranic EU; a
 • neprovádění opatření na ochranu vnitřních hranic.

KLÍČOVÉ BODY

Kodex stanoví pravidla, která upravují:

 • kontroly osob na vnějších hranicích;
 • podmínky vstupu;
 • podmínky dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v schengenském prostoru (což je oblast bez hranic složená z 22 zemí EU a Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) v případě závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost.

Na koho se vztahuje?

„Schengenský hraniční kodex“ stanoví pravidla, která se týkají všech osob překračujících vnější hranice schengenského prostoru. Bulharsko, Kypr, Chorvatsko a Rumunsko ještě nejsou plnohodnotnými členy schengenského prostoru, ale musí plnit pravidla týkající se kontrol na vnějších hranicích.

Vnější hranice

Při překročení vnějších hranic jsou státní příslušníci zemí mimo EU, kteří podle právních předpisů EU nemají svobodu pohybu, podrobeni důkladné kontrole v souladu s podmínkami vstupu do příslušné země zahrnující systematické nahlížení do příslušných databází, jako je Schengenský informační systém (SIS), jakož i ověřování ve Vízovém informačním systému (VIS), pokud příslušná osoba podléhá vízové povinnosti.

V případě zamýšleného pobytu na území některé země schengenského prostoru po dobu nejdéle 90 dnů v jakémkoli období o délce 180 dní státní příslušníci třetích zemí:

 • musí vlastnit platný cestovní doklad nebo vízum, je-li vyžadováno;
 • musí odůvodnit účel a podmínky zamýšleného pobytu a doložit, že mají dostatek prostředků pro obživu;
 • nesmí se na ně vztahovat záznam v Schengenském informačním systému SIS pro odepření vstupu; a
 • nesmí být považováni za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost, veřejné zdraví EU nebo mezinárodní vztahy zemí EU.

Vstup státnímu příslušníkovi třetí země (země mimo schengenský prostor nebo EU), který podle právních předpisů EU nemá svobodu pohybu, lze odepřít pouze rozhodnutím příslušného vnitrostátního orgánu s uvedením přesných důvodů odepření a proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat.

Vnitřní hranice

V prostoru bez ochrany vnitřních hranic (tedy v schengenském prostoru s výjimkou Bulharska, Chorvatska, Kypru a Rumunska) může jakákoli osoba bez ohledu na státní příslušnost překročit vnitřní hranice bez provedení hraniční kontroly. Nicméně vnitrostátní policejní orgány mají s výhradou konkrétních pravidel a omezení právo provádět policejní kontroly v pohraniční oblasti.

Země, které jsou součástí tohoto prostoru bez ochrany vnitřních hranic, musí odstranit všechny překážky bránící plynulému provozu na silničních přechodech na vnitřních hranicích, a zejména omezení rychlosti, jež se nezakládají výlučně na hlediscích bezpečnosti silničního provozu.

Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

Ochrana vnitřních hranic smí být uvnitř schengenského prostoru výjimečně obnovena na omezenou dobu, pokud:

 • existuje závažná hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost: ochrana hranic může být obnovena dotčenými schengenskými zeměmi maximálně na šest měsíců v případě předvídatelných událostí (např. důležitých sportovních akcí, konferencí apod.) a nejdéle na dva měsíce v případě událostí vyžadujících bezprostřední opatření,
 • Schengenský hodnotící mechanismus* odhalí, že ochrana vnějších hranic vykazuje závažné a trvalé nedostatky, kterými je ohroženo celkové fungování schengenského prostoru. V takových případech může Rada doporučit, aby jedna nebo více zemí EU obnovily maximálně na dva roky hraniční kontroly na celých svých vnitřních hranicích nebo v jejich konkrétních částech.

Nedávné změny Schengenského hraničního kodexu

Systematické kontroly podle příslušných databází na vnějších hranicích

Od dubna 2017 nařízení (EU) 2017/458 vyžaduje, aby se na vnějších hranicích schengenského prostoru kromě stávajících kontrol již prováděných na státních příslušnících ze zemí mimo EU prováděly systematické kontroly občanů EU/EHP (Evropská unie/Evropský hospodářský prostor)/Švýcarska s nahlédnutím do příslušných databází. Nová pravidla byla zavedena v reakci na teroristické útoky, které v nedávných letech zasáhly různé země EU, a měla by zejména pomoci při řešení hrozeb ze strany teroristických bojovníků narozených v EU odcházejících do zahraničí nebo vracejících se ze zahraničí. Kontroly se provádějí jak při vstupu, tak při výstupu přes vnější hranice. Při kontrolách se nahlíží do databází, jako je SIS a databáze Interpolu odcizených a ztracených cestovních dokladů.

Systém vstupu/výstupu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2225 mění nařízení (EU) 2016/399 s ohledem na přijetí nařízení (EU) 2017/2226, kterým byl vytvořen centralizovaný systém pro registraci údajů o vstupu a výstupu (Systém vstupu/výstupu – EES) s ohledem na státní příslušníky zemí mimo EU přicházejících za účelem krátkodobého pobytu, jakmile tento systém začne platit. Hlavním cílem nařízení (EU) 2017/2225 je nahradit razítkování cestovních dokladů při vstupu a výstupu elektronickým zaznamenáváním vstupu a výstupu přímo v systému EES. Integrováno bylo používání systémů automatizované hraniční kontroly pro osoby podléhající registraci v EES. Schengenské země také mohou zřídit vnitrostátní programy pro usnadnění postupů, aby mohli státní příslušníci zemí mimo EU, kteří prošli předběžným posouzením, požívat při vstupu výjimky z některých prvků hraničních kontrol. Nařízení (EU) 2017/2225 se začne používat až od data, kdy v platnost vstoupí EES.

eu-LISA, agentura zodpovědná za řízení rozsáhlých systémů informačních technologií (IT) týkajících se svobody, bezpečnosti a práva, již zodpovídá za provoz tří systémů informačních technologií EU nezbytných pro ochranu schengenského prostoru a správu hranic. Jedná se o:

 • Eurodac (EU azylová daktyloskopická databáze EU, která umožňuje srovnávání otisků prstů),
 • SIS a
 • VIS.

Podle nařízení (EU) 2017/2226 je dodatečným úkolem eu-LISA rozvíjet EES a zajišťovat jeho dobré řízení.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 12. dubna 2016. Nařízení (EU) 2016/399 kodifikuje a nahrazuje nařízení (ES) č. 562/2006 (a jeho následné změny).

Schengenský hraniční kodex, poprvé přijatý dne 15. března 2006 (nařízení (ES) č. 562/2006), platí od 13. října 2006.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Schengenský hodnotící mechanismus: systém zavedený nařízením (EU) č. 1053/2013, s jehož pomocí musí země EU a Komise společně provádět pravidelná hodnocení s cílem zkontrolovat, zda jsou správně uplatňovány schengenské právní předpisy EU v oblasti řízení vnějších hranic i při zrušení ochrany vnitřních hranic, a to včetně Schengenského hraničního kodexu. Jsou-li odhaleny závažné nedostatky při provádění ochrany vnějších hranic, může Evropská komise doporučit, aby daná země EU přijala konkrétní opatření. V případě závažných a opakovaných závad lze jako krajní řešení obnovit ochranu vnitřních hranic.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (kodifikace) (Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1–52)

Postupné změny nařízení (EU) č. 2016/399 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 99–137)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2225 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o používání Systému vstupu/výstupu (EES) (Úř. věst. L 327, 9.12.2017, s. 1–19)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 327, 9.12.2017, s. 20–82)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1–76)

Nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 ze dne 7. října 2013 o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. září 1998, kterým se zřizuje Stálý výbor pro hodnocení a provádění Schengenu (Úř. věst. L 295, 6.11.2013, s. 27–37)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 1–32)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 04.05.2020

Nahoru