Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0302

Zeměpisné blokování: řešení diskriminačního zacházení se zákazníky

Přístup na úvodní stranu shrnutí

Zeměpisné blokování: řešení diskriminačního zacházení se zákazníky

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) 2018/302 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Cílem je zajistit správné fungování vnitřního trhu EU předcházením neoprávněného zeměpisného blokování* a dalších forem diskriminace, která je přímo či nepřímo založena na státní příslušnosti, místě bydliště nebo místě usazení zákazníků, u online a offline transakcí v rámci EU.
 • Nezavazuje obchodníky k dodávání zboží nebo služeb za hranice (pokud tuto možnost již obchodník nenabízí) nebo harmonizaci cen.
 • Nicméně zakazuje diskriminaci mezi zákazníky z EU v přístupu ke zboží a službám na základě na státní příslušnosti, místě bydliště nebo místě usazení zákazníka, když zahraniční zákazník přijme podmínky uplatňované na domácím trhu (tzn. právo nakupovat jako místní).

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Toto nařízení se nevztahuje na:

 • čistě vnitrostátní situace v zemích EU,
 • jiné služby, jako jsou finanční, audiovizuální, přepravní, zdravotní a sociální služby, které patří do oblasti působnosti směrnice EU o službách.

Nařízení se nevztahuje na služby vztahující se k obsahu chráněném autorským právem — jako jsou služby streamování hudby, e-knihy, software nebo videohry — to však bude přezkoumáno při vyhodnocování tohoto nařízení.

Přístup k online rozhraním

Nařízení zakazuje blokování přístupu k webovým stránkám a přesměrovávání bez předchozího souhlasu zákazníka.

I když dá zákazník svůj souhlas k přesměrování, musí být zůstat nadále přístupná i původní verze, kterou navštívil.

V situacích, kdy je blokování, omezování přístupu nebo přesměrování odůvodněné právem EU nebo národním právem v souladu s právem EU, musí obchodníci zákazníkům poskytnout jasné vysvětlení.

Podmínky přístupu ke zboží nebo službám

Existují 3 specifické situace, ve kterých nemusí obchodníci uplatňovat odlišné všeobecné podmínky přístupu ke zboží nebo službám z důvodů, které souvisí se státní příslušností, místem bydliště nebo místem usazení zákazníka, pokud to není kvůli souladu s právem EU nebo národním právem v souladu s právem EU:

 • prodej zboží dodávaného do oblasti, kterou obchodník obsluhuje (nebo které si zákazník sám vyzvedne),
 • prodej elektronicky poskytovaných služeb,
 • prodej služeb poskytovaný na specifickém fyzickém místě.

Platební prostředky

Obchodníci mohou stále svobodně přijímat jakékoli platební prostředky a značky karet, které chtějí. Mají však zakázáno diskriminovat v rámci stejných platebních prostředků nebo značky z důvodů souvisejících s/se:

 • státní příslušností, místem bydliště nebo místem usazení zákazníka,
 • umístěním platebního účtu,
 • umístěním poskytovatele platební služby,
 • místem vydání platebních prostředků.

Za diskriminaci kvůli odmítnutí platby ze strany obchodníka se považuje situace, kdy:

 • je platba provedena elektronickou transakcí úhradou, inkasem nebo platbou kartou v rámci stejné platební značky a kategorie,
 • je platba provedena v měně, kterou obchodník přijímá, a
 • jsou splněny požadavky na ověření podle směrnice.

Obchodníci však mohou požadovat poplatky za použití platby kartou, u níž nejsou mezibankovní poplatky* upraveny podle pravidel EU o poplatcích za karetní transakce.

Vztah s právem hospodářské soutěže a pasivními prodeji

V obecné rovině nařízení nemá dopad na pravidla hospodářské soutěže, konkrétně články 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Dohody týkající se aktivních prodejů* se i nadále řídí pravidly EU o výjimkách pro vertikální dohody o dodávkách a distribuci. Nicméně nařízení o zeměpisném blokování se vztahuje na pasivní prodeje*: restriktivní dohoda s dodavatelem vyžaduje, aby obchodník zacházel se zákazníky z jiných zemí EU u těchto prodejů jinak, způsobem, který je nařízením zakázán, není povolen a musí být přehlížen.

Přezkum

Evropská komise předloží zprávu, která zhodnotí uplatňování nařízení do března 2020 a následně každých 5 let. První zpráva přezkoumá, zda má být jeho rozsah působnosti rozšířen.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí od 3. prosince 2018.

KONTEXT

Další informace jsou k dispozici zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Zeměpisné blokování: diskriminační praktiky obchodníka, které brání online zákazníkům v přístupu k produktům či službám nabízeným na webových stránkách založených v jiné zemi a k nákupu těchto produktů nebo služeb, například zablokováním přístupu k webovým stránkám přes hranice, odepřením možnosti dokončit objednávku, zakoupit zboží nebo služby při přístupu k webové stránce ze zahraničí.
Mezibankovní poplatky: poplatky, které účtuje banka držitele karty bance maloobchodního prodejce pokaždé, když spotřebitel provede karetní nákup.
Aktivní prodeje: v souvislosti s dohodami o výhradní distribuci jde o prodeje uskutečněné aktivním vyhledáním jednotlivých zákazníků na výhradním územní jiného distributora.
Pasivní prodeje: prodeje uskutečněné v reakci na nevyžádané poptávky od zákazníků nacházejících ze na území, kde obchodník není aktivní.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení (EU) 2018/302 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES (Úř. věst. L 60I, 2.3.2018, s. 1-15)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36-68)

Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 102, 23.4.2010, s. 1-7)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 1-15). Znění bylo znovu zveřejněno v opravené podobě (Úř. věst. L 342, 16.12.2016, s. 106—106).

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – část třetí: Vnitřní politiky a činnosti Unie — Hlava VII — Společná pravidla pro hospodářskou soutěž, daně a sbližování právních předpisů — Kapitola 1: Pravidla hospodářské soutěže — Oddíl 1: Pravidla platná pro podniky — Článek 101 (bývalý článek 81 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 88-89)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie – část třetí: Vnitřní politiky a činnosti Unie — Hlava VII — Společná pravidla pro hospodářskou soutěž, daně a sbližování právních předpisů — Kapitola 1: Pravidla hospodářské soutěže — Oddíl 1: Pravidla platná pro podniky — Článek 102 (bývalý článek 82 Smlouvy o ES) (Úř. věst C 202, 7.6.2016, s. 89)

Poslední aktualizace 16.10.2018

Nahoru