Help Export PDF Print this page 

Document 32010R0913

Název a odkaz
Evropská železniční síť pro konkurenceschopnou nákladní dopravu

Shrnutí právních předpisů EU: přímý přístup na úvodní stranu shrnutí .
Vícejazyčné zobrazení
Data
  • Datum poslední revize: 19/05/2014
  • Počáteční datum vzniku: 19/04/2011
Shrnutí dokumentů a související dokumenty
Informace
  • Autor: Úřad pro publikace
Text

Evropská železniční síť pro konkurenceschopnou nákladní dopravu

Toto nařízení vytyčuje pravidla pro zřízení a organizaci mezinárodních železničních koridorů pro konkurenceschopnou nákladní železniční dopravu s cílem rozvoje evropské železniční sítě pro konkurenceschopnou nákladní dopravu.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu.

PŘEHLED

Toto nařízení si klade za cíl vybudovat evropskou železniční síť pro konkurenceschopnou nákladní dopravu stanovením pravidel pro vytvoření a organizaci mezinárodních železničních koridorů pro konkurenceschopnou nákladní železniční dopravu. Příloha tohoto nařízení, ve znění nařízení (EU) č. 1316/2013, vytyčuje devět počátečních koridorů pro nákladní dopravu, které musí být zprovozněny dotyčnými zeměmi Evropské unie (EU) do listopadu 2013, listopadu 2015 nebo listopadu 2020.

Pro každý koridor pro nákladní dopravu musí země EU zřídit výkonnou radu, složenou ze zástupců orgánů zemí EU. Pro každý koridor pro nákladní dopravu musí dotyční provozovatelé infrastruktury zřídit správní radu, složenou ze zástupců provozovatelů infrastruktury. Tato správní rada vypracuje prováděcí plán, který zahrnuje plán investic, opatření plánovaná kvůli zřízení koridoru a hlavní aspekty studie trhu. Také zřídí poradní skupinu složenou z provozovatelů a vlastníků terminálů koridoru pro nákladní dopravu a další poradní skupinu složenou ze zástupců železničních podniků, které mají zájem používat koridor pro nákladní dopravu.

Správní rada společně definuje a organizuje mezinárodní předem plánované vlakové trasy pro nákladní vlaky, aby nabídla jízdní řády odpovídající potřebám provozovatelů nákladní dopravy.

Správní rada zřídí nebo určí společný orgán tak, aby žádat i dostávat odpovědi týkající se přidělení kapacity infrastruktury pro nákladní vlaky překračující alespoň jednu hranici na trase koridoru pro nákladní dopravu mohli oprávnění žadatelé na jediném místě. Toto jediné kontaktní místo bude přijímat rozhodnutí týkající se žádostí o předem plánované trasy vlaků a o rezervní kapacitu pro mezinárodní nákladní vlaky. Každá žádost, které jediné kontaktní místo nemůže vyhovět, bude předána příslušným provozovatelům infrastruktury, kteří přijmou rozhodnutí o této žádosti a toto rozhodnutí oznámí jedinému kontaktnímu místu, které učiní další kroky.

Pro případy narušení plynulosti dopravy budou vypracována pravidla přednosti mezi různými segmenty železniční dopravy.

Bude zveřejněn dokument obsahující všechny náležité informace týkající se využívání koridoru. Regulační orgány spolupracují a vyměňují si informace, zejména v případě stížností.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 913/2010

9. 11. 2010

-

Úř. věst. L 276 ze dne 20. 10. 2010

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 1316/2013

21. 12. 2013

-

Úř. věst. L 348 ze dne 20. 12. 2013

Poslední aktualizace: 19.05.2014

Nahoru