EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1393

Předávání soudních a mimosoudních písemností mezi zeměmi EU (do roku 2022)

Shrnutí bylo archivováno a nebude se aktualizovat. Aktualizované informace o daném tématu jsou uvedeny na stránce: 'Předávání soudních a mimosoudních písemností mezi zeměmi EU'

Předávání soudních a mimosoudních písemností mezi zeměmi EU (do roku 2022)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v zemích EU

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Jeho cílem je zavést rychlý, bezpečný a standardizovaný postup předávání soudních* a mimosoudních písemností* v občanských nebo obchodních věcech mezi stranami sídlícími v různých zemích Evropské unie (EU).

Nařízení (EU) č. 1393/2007 se zrušuje a nahrazuje nařízením (EU) 2020/1784 (viz shrnutí) s účinností od 1. července 2022.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

 • Toto nařízení se použije na občanské a obchodní věci, kdy musí být soudní nebo mimosoudní písemnost zaslána z jedné země EU do druhého za účelem předání v druhé zemi EU.
 • Nevztahuje se na:
  • daňové,
  • celní,
  • správní věci ani
  • na odpovědnost státu za jednání nebo opomenutí při výkonu státní moci.
 • Nařízení se také nepoužije, pokud není známa adresa osoby, jíž má být písemnost doručena.

Zlepšení doručování (předávání) soudních a mimosoudních písemností

Nařízení stanoví:

 • pravidlo stanovujícího, že přijímající subjekt musí učinit všechny kroky nezbytné k tomu, aby byla písemnost předána co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od jejího obdržení;
 • jednotný formulář pro informování adresáta o právu odmítnout přijetí doručované písemnosti v okamžiku, kdy byla doručena, nebo že může zaslat písemnost přijímajícímu subjektu zpět do jednoho týdne od doručení;
 • pravidlo stanovující, že nákladům vyplývajícím z činnosti soudního úředníka nebo osoby příslušné podle právních předpisů přijímací země EU musí odpovídat jediný pevný poplatek, který dotyčná země stanoví předem a který dodržuje zásadu proporcionality a nediskriminace;
 • jednotné podmínky pro doručování prostřednictvím poštovních služeb (doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí nebo rovnocenným dokladem).

Subjekty v zemích EU zajišťující zasílání

 • Země EU určí subjekty, které jsou příslušné k zasílání a přijímání písemností. Musí poskytnout Evropské komisi názvy a adresy těchto subjektů, jejich místní příslušnost, způsoby přijímání písemností a akceptované jazyky.
 • Každá země EU také určí jeden ústřední orgán, který je pověřený poskytováním informací odesílajícím subjektům, hledáním řešení veškerých obtíží, které mohou vzniknout při zasílání písemností určených k doručení, a předáváním žádostí o doručení příslušnému přijímajícímu subjektu, a to ve výjimečných případech.
 • Federativní státy, státy, ve kterých se používá více právních systémů, nebo státy s autonomními územními celky mohou určit více než jeden ústřední orgán. Toto určení platí po dobu pěti let a může být každých pět let obnovováno.

Zrychlení doručování soudních a mimosoudních písemností

 • Veškeré náklady na překlad před zasláním písemnosti nese žadatel, který odešle písemnosti odesílajícímu subjektu. Odesílající subjekt, kterému žadatel odešle písemnost k zaslání, musí upozornit žadatele na to, že adresát může odmítnout písemnost přijmout, pokud není vyhotovena v úředním jazyce přijímající země EU.
 • Soudní písemnosti musí být zasílány přímo a nejrychlejším možným způsobem mezi subjekty jakýmkoliv vhodným způsobem za předpokladu, že obdržená písemnost po obsahové stránce věrně odpovídá odeslané písemnosti a všechny informace v ní uvedené jsou snadno čitelné. K zasílané písemnosti se přikládá žádost vyhotovená podle jednotného formuláře uvedeného v příloze tohoto nařízení v úředním jazyce přijímající země EU. Zasílané písemnosti a dokumenty nepodléhají úřednímu ověření ani jiné rovnocenné formální náležitosti. Přijímající subjekt musí odeslat potvrzení o přijetí do 7 dnů. Také se musí nejrychlejším možným způsobem spojit s odesílajícím subjektem, pokud je třeba získat chybějící informace.

Doručování písemností v souladu s právními předpisy přijímající země EU do 1 měsíce

 • Přijímající subjekt učiní veškeré nezbytné kroky, aby byla písemnost doručena co nejrychleji, v každém případě do jednoho měsíce od jejího přijetí. Pokud to není možné, přijímající subjekt o tom neprodleně uvědomí odesílající subjekt, nadále činí veškeré nezbytné kroky k doručení písemnosti. Doručení písemnosti probíhá v souladu s právními předpisy přijímající země EU nebo zvláštním způsobem vyžádaným odesílajícím subjektem, pokud tento způsob není neslučitelný s právními předpisy této země EU. Po doručení písemnosti se o provedení formálních náležitostí vydá potvrzení o provedení v úředním jazyce odesílající země EU a odešle se odesílajícímu subjektu.
 • Datum doručení písemnosti je datum, ve kterém je písemnost doručena podle právních předpisů přijímající země EU, pokud však není podle právních předpisů této země nutno doručit písemnost v určité lhůtě. Doručení soudních písemností pocházejících z jiné země EU nepodléhá nákladům ani daním v přijímající zemi EU; to však neplatí pro náklady vzniklé činností soudního úředníka nebo použitím zvláštního způsobu doručení. V takovém případě hradí náklady žadatel. Nákladům vzniklým při činnosti soudního úředníka odpovídá jediný pevný poplatek, který dotyčná země EU stanoví předem a jeho výši sdělí Komisi.
 • Písemnosti mohou být také doručovány přímo doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí nebo prostřednictvím soudních úředníků, úředníků nebo jiných příslušných osob přijímající země EU, pokud takovéto přímé doručení povolují právní předpisy dané země. Ve výjimečných případech mohou být písemnosti zasílány subjektům jiné země EU prostřednictvím diplomatických nebo konzulárních zástupců.

Informování adresáta o právu odmítnout přijetí písemnosti

 • Přijímající subjekt vyrozumí adresáta o jeho právu odmítnout přijetí doručované písemnosti, pokud není vyhotovena v jazyce, kterému adresát rozumí, nebo v úředním jazyce přijímající země EU. Adresát musí odmítnout přijetí doručované písemnosti v okamžiku jejího doručení nebo vrátit písemnost přijímajícímu subjektu do jednoho týdne od doručení.
 • Pokud se jedná o soudní předvolání (úřední příkaz určité osobě, aby se dostavila k soudu) nebo obdobnou písemnost a žalovaná strana se nedostaví, přeruší soud řízení, dokud nebude zjištěno, že písemnost byla doručena způsobem předepsaným vnitrostátními právními předpisy přijímající země EU nebo že byla skutečně doručena žalované straně a že byla doručena s dostatečným předstihem k tomu, aby se žalovaná strana mohla obhajovat. Soudce však může vydat rozhodnutí, pokud písemnost byla zaslána jedním ze způsobů stanovených tímto nařízením, ode dne zaslání písemnosti uplynulo období nejméně šesti měsíců a nebylo obdrženo potvrzení žádného druhu, přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí k jeho získání prostřednictvím příslušných orgánů přijímající země EU. Pokud se žalovaná strana bez vlastního zavinění nedozvěděla o písemnosti v dostatečném předstihu, může požádat o prominutí zmeškání lhůty v přiměřené lhůtě od doby, kdy se o rozhodnutí dozví.
 • Komise musí vypracovat a pravidelně aktualizovat příručku obsahující informace poskytnuté zeměmi EU. Od roku 2011 každých 5 let předloží Komise zprávu o používání nařízení, přičemž musí věnovat zvláštní pozornost efektivitě subjektů.

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1393/2007 se zrušuje a nahrazuje nařízením (EU) č. 2020/1784 s účinností od 1. července 2022.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Používá se od 13. listopadu 2008, kromě článku 23 (o komunikaci zemí EU a zveřejňování určitých informací), který se používá od 13. srpna 2008.

KONTEXT

Pro více informací viz:

KLÍČOVÉ POJMY

Soudní písemnost: právní dokument vydaný v průběhu občanského nebo obchodního řízení (například předvolání, soudní příkaz nebo rozsudek), který musí být doručen některé straně.
Mimosoudní písemnost: právní dokument, který je doručen, ale není zařazen do soudního spisu (například faktura nebo oznámení o vystěhování).

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 (Úř. věst. L 324, 10.12.2007, s. 79–120)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1393/2007 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 11.12.2020

Nahoru