Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0053

Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích: přípustné rozměry a maximální hmotnosti nákladních vozidel, autobusů a autokarů

Přístup na úvodní stranu shrnutí

Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích: přípustné rozměry a maximální hmotnosti nákladních vozidel, autobusů a autokarů

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice č. 96/53/ES – rozměry a hmotnosti užitkových vozidel

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví maximální limity pro nákladní vozidla, autobusy a autokary v mezinárodní dopravě v EU.

Požaduje, aby vnitrostátní dopravní společnosti splňovaly standardy pro mezinárodní provoz.

KLÍČOVÉ BODY

Ve vnitrostátním a mezinárodním provozu směrnice stanoví maximální přípustné rozměry:

nákladních vozidel o hmotnosti přesahující 3,5 tuny,

osobních vozidel převážejících více než 9 osob.

V mezinárodním provozu také stanoví maximální přípustné hmotnosti a některé jiné charakteristiky vozidel uvedené v přílohách směrnice.

Co je povoleno?

V mezinárodním provozu nesmí žádné vozidlo překračující stanovené limity používat pozemní komunikace v zemi EU, s výjimkou zvláštních povolení.

Ve vnitrostátním provozu nesmí žádné vozidlo překračující stanovené limity používat pozemní komunikace v zemi EU. Existuje však několik odchylek z přípustných hodnot, jako jsou:

délka vozidel s aerodynamickými vlastnostmi, které zvyšují energetickou účinnost,

délka vozidel určených pro dopravu zvláštního zboží, například dřeva,

hmotnost vozidel přepravujících kontejnery v kombinované přepravě*.

Vozidlům z jedné země EU, která splňují předepsané limity, musí být umožněno používat pozemní komunikace v jiné zemi EU, s možnou výjimkou na některých omezených úsecích, jako jsou malé vesnice nebo místa zvláštního zájmu, kde může správa stanovit nižší limity. Země EU smí na svém území stanovit vyšší přípustnou hmotnost pro vnitrostátní provoz a testovat nové technologie u vozidel, která přesahují předepsané limity, po omezenou dobu.

Soulad

Země EU musí zajistit, aby vozidla, která jsou v souladu s pravidly, byla opatřena jedním z těchto důkazů:

výrobním štítkem v kombinaci se štítkem rozměrů,

jedním štítkem obsahujícím informace obou výše uvedených štítků,

dokladem vydaným v zemi EU, ve které je vozidlo registrováno, obsahujícím stejné informace.

Prosazování pravidel

Vlády zemí EU rozhodnou, jak budou prosazovat pravidla a jaké pokuty za překročení přípustných hodnot budou ukládat. Každé dva roky musí být Evropské komisi předložena zpráva, která obsahuje:

počet kontrol provedených v předchozích dvou kalendářních letech,

počet zjištěných přetížených vozidel nebo souprav vozidel.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 17. září 1996. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 16. září 1997.

KONTEXT

Hmotnosti a rozměry silničních vozidel

KLÍČOVÉ POJMY

* Kombinovaná přeprava: přeprava zboží zahrnující kombinaci silniční a alternativní železniční a/nebo lodní dopravy. Tyto alternativní způsoby by měly být použity po většinu cesty, silniční přeprava by se měla omezit na krátkou vzdálenost na začátku a/nebo na konci cesty.

AKT

Směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 59–75)

Postupné změny směrnice 96/53/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 10.11.2015

Nahoru