EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11957E/TXT

Římská smlouva (EHS)

Římská smlouva (EHS)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (Smlouva o EHS)

CO BYLO CÍLEM TÉTO SMLOUVY?

 • Založila Evropské hospodářské společenství (EHS), které spojilo šest zemí (Belgii, Německo, Francii, Itálii, Lucembursko a Nizozemsko), a jejím cílem bylo prostřednictvím obchodu usilovat o integraci a hospodářský růst.
 • Vytvořila společný trh opírající se o volný pohyb:
  • zboží
  • osob
  • služeb
  • kapitálu.
 • Byla podepsána souběžně s druhou smlouvou, která zřídila Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom).
 • Římská smlouva byla při několika příležitostech změněna a dnes je označována jako Smlouva o fungování Evropské unie.

KLÍČOVÉ BODY

Cíle

 • Cílem EHS a společného trhu bylo:
  • transformovat podmínky obchodu a výroby na území jeho šesti členů a
  • sloužit jako krok směrem k těsnějšímu politickému sjednocení Evropy.

Konkrétní cíle

Signatáři sjednali, že:

 • položí základy pro „stále užší svazek“ mezi národy Evropy,
 • společným postupem zajistí hospodářský a společenský pokrok svých zemí s cílem zrušit obchodní a jiné překážky mezi nimi,
 • zlepší životní a pracovní podmínky svých občanů,
 • zajistí vyvážený obchod a spravedlivou hospodářskou soutěž,
 • zmenší hospodářské a sociální rozdíly mezi různými regiony EHS,
 • postupně zruší omezení mezinárodního obchodu prostřednictvím společné obchodní politiky,
 • budou se řídit zásadami Charty OSN,
 • sdruží své zdroje, aby zachovali a posílili mír a svobodu, a vyzvou ostatní národy Evropy, které tento ideál sdílejí, aby se k nim v tomto úsilí připojily.

Společný trh

Smlouva:

 • zakládá společný trh, na němž signatářské země souhlasí s tím, že budou postupně slaďovat své hospodářské politiky,
 • vytváří jednotný hospodářský prostor s volnou hospodářskou soutěží mezi podniky. Stanoví základ pro přibližování podmínek upravujících obchodování s výrobky a službami vedle podmínek zahrnutých již do ostatních smluv (Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) a Euratom),
 • všeobecně zakazuje restriktivní dohody a vládní subvence, které mohou ovlivnit obchod mezi těmito šesti zeměmi,
 • do těchto ujednání a celní unie zahrnuje zámořské země a území svých šesti členů za účelem jejich hospodářského a sociálního rozvoje.

Celní unie

 • Smlouva zrušila kvóty (tj. stropy na dovoz) a cla mezi svými šesti signatáři.
 • Zavedla společné vnější clo pro dovozy ze zemí mimo EHS a nahradila tak předchozí cla jednotlivých států.
 • Celní unie byla spojena se společnou obchodní politikou. Tato politika, řízená na úrovni EHS, a již nikoli na vnitrostátní úrovni, odlišuje celní unii od pouhého sdružení volného obchodu.

Společné politiky

Orgány

ODKDY SE SMLOUVA POUŽÍVALA?

Byla podepsána 25. března 1957 a používala se od 1. ledna 1958.

KONTEXT

Další informace jsou k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (nezveřejněná v Úředním věstníku)

Postupné změny Smlouvy byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Poslední aktualizace 14.03.2017

Nahoru