EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2017-20210501

Ekodesign a označování energetickými štítky – myčky nádobí pro domácnost

Ekodesign a označování energetickými štítky – myčky nádobí pro domácnost

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Nařízení (EU) 2019/2022 o požadavcích na ekodesign myček nádobí pro domácnost

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2017 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost

CO JE CÍLEM TĚCHTO NAŘÍZENÍ?

Myčky nádobí pro domácnost podléhají novým a revidovaným požadavkům na ekodesign*označování energetickými štítky* v Evropské unii. Ekodesign a označování energetickými štítky jdou ruku v ruce a poskytují evropským spotřebitelům cenné informace, které jim umožňují informovaně se rozhodovat, a v konečném důsledku mohou zvětšit trh s energeticky účinnějšími výrobky.

Nařízení (EU) 2019/2022 stanovuje požadavky na ekodesign podle směrnice 2009/125/ES pro prodej nebo uvedení do provozu elektrických myček nádobí pro domácnost, a to včetně vestavných myček nádobí pro domácnost a elektrických myček nádobí pro domácnost napájených ze sítě, které lze také napájet z baterií. Mění nařízení (ES) č. 1275/2008 a zrušuje nařízení (ES) č. 1016/2010.

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2017 stanovuje pravidla pro označování spotřebičů štítky a poskytování doplňujících informací o výrobku, pokud jde o tyto spotřebiče. Doplňuje nařízení (EU) 2017/1369 a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení (EU) 2019/2022:

 • Stanovuje požadavky na ekodesign v příloze II, které se týkají:
  • požadavků na program, včetně pravidel pro poskytování programu „eco“. Program „eco“ musí být pokud možno nastaven jako výchozí program nebo musí být k dispozici pro přímou volbu, aniž by bylo nutné provádět jakoukoli jinou volbu, jako je konkrétní teplota nebo typ nádobí. Označení „normal“ (běžný), „daily“ (denní), „regular“ (obvyklý) a „standard“ (standardní) se pro názvy programů myček nádobí pro domácnost nesmějí používat ani samostatně, ani v kombinaci s jinými informacemi;
  • energetické účinnosti;
  • funkčních požadavků, včetně čisticích a sušicích schopností;
  • režimů s nízkou spotřebou energie (vypnutý stav a pohotovostní režim);
  • účinného využívání zdrojů, včetně dostupnosti náhradních dílů, přístupu k informacím o opravách a údržbě, využití a recyklaci materiálů;
  • informací pro osoby provádějící instalaci a pro konečné uživatele.
 • Stanovuje postupy posuzování shody: vnitrostátní orgány musí pro účely dohledu nad trhem použít postupy ověřování stanovené v příloze IV a metody měření a výpočty dle přílohy III.
 • V příloze V jsou stanoveny referenční hodnoty založené na nejlepší dostupné technologii na trhu pro energetickou účinnost, spotřebu energie a vody, úrovně emisí hluku šířeného vzduchem a trvání programu „eco“.

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2017 doplňuje nařízení (EU) 2017/1369 o označování energetickými štítky a stanovuje:

třídu energetické účinnostitřídu emisí hluku šířeného vzduchem, které vycházejí z indexu stanoveného v příloze II.

Dodavatelé musí zajistit, aby:

 • každá myčka nádobí pro domácnost měla tištěný štítek v provedení stanoveném v příloze III;
 • parametry informačního listu výrobku (příloha V) a obsah technické dokumentace (příloha VI) byly zadány do databáze výrobků;
 • prodejci obdrželi pro každou myčku nádobí pro domácnost elektronický štítek v provedení podle přílohy III a elektronický informační list výrobku, jak je stanoveno v příloze V.

Obchodníci musí zajistit, aby:

 • každá prodávaná myčka nádobí pro domácnost měla jasně viditelný štítek poskytnutý dodavatelem v souladu s přílohou III;
 • v případě prodeje na dálku byly štítek a informační list výrobku v souladu s přílohami VII a VIII.

Internetové hostingové platformy musí zajistit, aby elektronický štítek a elektronický informační list výrobku poskytnutý prodejcem byl jasně vystaven podle přílohy VIII na všech myčkách nádobí pro domácnost prodávaných přímo přes stránku.

Vnitrostátní orgány použijí pro účely dohledu nad trhem postup ověřování stanovený v příloze IX.

Evropská komise musí tato nařízení přezkoumat s ohledem na technický pokrok 6 let po jeho vstupu v platnost, a to včetně možnosti řešení cílů oběhového hospodářství.

ODKDY JSOU NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Obě platí ode dne 1. března 2021.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Ekodesign: Politika, která má prostřednictvím lepšího designu zlepšit vliv výrobků během jejich životního cyklu na životní prostředí, obzvlášť jejich energetickou účinnost.
Označování energetickými štítky: Uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček umožňuje spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí na základě spotřeby energie výrobků spojených se spotřebou energie prostřednictvím stupnice A až G / zelená až červená.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise (EU) 2019/2022 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign myček nádobí pro domácnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1016/2010 (Úř. věst. L 315, 5.12.2019, s. 267–284)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2017 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 (Úř. věst. L 315, 5.12.2019, s. 134–154)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 1–23)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10–35)

Následné změny směrnice 2009/125/ES byly začleněny do původního znění. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 26.05.2020

Nahoru