Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0507

Nařízení Komise (ES) č. 507/2008 ze dne 6. června 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno (kodifikované znění)

OJ L 149, 7.6.2008, p. 38–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 275 - 291

No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; Zrušeno 32016R1237

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/507/oj

7.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 149/38


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 507/2008

ze dne 6. června 2008,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 ze dne 27. července 2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno (1), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro (2), a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 245/2001 ze dne 5. února 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno (3) bylo několikrát podstatně změněno (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Nařízení (ES) č. 1673/2000 mimo jiné stanoví opatření pro vnitřní trh se lnem a konopím pěstovanými na vlákno, která zahrnují podpory pro první zpracovatele lněných a konopných stonků a zemědělce, kteří si nechávají stonky zpracovat na vlastní náklady. Pro tento postup musí být stanovena podrobná prováděcí pravidla.

(3)

Měly by být stanoveny podmínky pro schválení prvních zpracovatelů a povinnosti, které musí splnit zemědělci, kteří si nechávají stonky zpracovat na vlastní náklady. Mělo by být také upřesněno, jaké informace musí být uvedeny ve smlouvách o koupi a prodeji, zpracovatelských závazcích a smlouvách o zpracování uvedených v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1673/2000.

(4)

Někteří první zpracovatelé lněných stonků vyrábějí především dlouhá lněná vlákna a vedle toho i krátká lněná vlákna s vysokou procentní sazbou nečistot a pazdeří. Protože první zpracovatelé nemají pro čištění tohoto vedlejšího produktu vhodné vybavení, nechávají si krátká vlákna vyčistit za úplatu jiným hospodářským subjektem. V tomto případě se čištění vláken za úplatu považuje za zpracování schváleného prvního zpracovatele pro krátká lněná vlákna. Zejména s ohledem na kontroly by proto měly být stanoveny podmínky, které musí hospodářské subjekty splnit.

(5)

Za účelem zajištění nároku na podporu pro příslušné produkty musí být možné podat v rámci příslušného hospodářského roku jedinou žádost podle části II hlavy II kapitoly I nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (5).

(6)

Za účelem umožnění řádného řízení a zároveň přizpůsobení se zvláštním podmínkám trhu se lnem a konopím by mělo být stanoveno období, během kterého mohou být lněné a konopné stonky zpracovány, případně uvedeny na trh.

(7)

V případě, že se členský stát rozhodne poskytnout podporu pro krátká lněná vlákna nebo pro konopná vlákna obsahující více než 7,5 % nečistot a pazdeří, by měly být stanoveny způsoby výpočtu, který umožní přepočet vyprodukovaného množství na ekvivalentní množství, a to na základě procentní sazby 7,5 % nečistot a pazdeří.

(8)

Za účelem zajištění řádného fungování stabilizačních mechanismů by se mělo stanovit, že množství vláken, pro které může být pro příslušný hospodářský rok poskytnuta podpora pro zpracování, jsou omezena za účelem znásobení počtu hektarů, na které jsou uzavřeny smlouvy nebo zpracovatelské závazky, jednotkovým množstvím na hektar. Toto jednotkové množství určuje členský stát na základě stanovených národních zaručených množství a pěstebních ploch.

(9)

S ohledem na výkyvy národních zaručených množství, které mohou vyplynout z pružnosti článku 3 nařízení (ES) č. 1673/2000, by měla být stanovena podrobná pravidla pro stanovení národních zaručených množství pro každý hospodářský rok, která by zároveň zohlednila případné úpravy, které mohou být nezbytné pro vhodné rozdělení národních zaručených množství mezi příjemce podpory pro zpracování.

(10)

Poskytnutí podpory pro zpracování závisí na uzavření smlouvy nebo závazku uvedených v článku 2 nařízení (ES) č. 1673/2000. Členské státy musí včas stanovit převody mezi národními zaručenými množstvími a jednotkovým množstvím na hektar, a to na základě ploch, na které jsou uzavřeny smlouvy a závazky. Proto by měla být provozovatelům stanovena povinnost poskytovat důležité informace uvedené ve smlouvách a závazcích příslušným orgánům členského státu. Za účelem zavedení určité pružnosti do daného obchodu by měly existovat omezené možnosti převodů smluv mezi schválenými prvními zpracovateli.

(11)

Za účelem řádného řízení režimu podpory musí být stanoveno, jaké informace poskytnou hospodářské subjekty příslušným orgánům členského státu a co musí členské státy sdělit Komisi.

(12)

Pro řízení režimu, který je založen na poskytování podpory na základě množství vláken vyrobených během období 22 měsíců, by se mělo stanovit, že na začátku zpracování příslušného hospodářského roku se podá žádost o podporu pro vlákna, která budou vyrobena, jejichž množství budou poté pravidelně stanovována.

(13)

Vzhledem k možným úpravám národních zaručených množství a jednotkových množství na hektar jsou celková množství vláken, pro která může být poskytnuta podpora, známa až po dokončení zpracování, a proto by mělo být stanoveno, že se schváleným prvním zpracovatelům budou poskytovat zálohy na podporu na základě pravidelně vyráběných množství vláken. Za účelem zajistit vyplácení dlužných částek i v případě zjištěných nesrovnalostí by mělo být vyplácení zálohy podmíněno složením jistoty. Tato jistota musí odpovídat určitým ustanovením nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 ze dne 22. července 1985, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (6).

(14)

Doplňková podpora stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1673/2000 se poskytuje pouze pro pěstební plochy, jejichž produkce stonků je předmětem podpory pro zpracování pro dlouhá lněná vlákna. Proto by měl být stanoven minimální výnos dlouhých lněných vláken na hektar, na který byla uzavřena smlouva nebo závazek, aby mohlo být stanoveno, kdy je tato podmínka splněna.

(15)

Režim administrativních kontrol a kontrol na místě je pro zajištění řádného provedení operací nezbytný. Měly by být upřesněny základní položky, které musí být ověřeny, a stanoven minimální počet kontrol na místě, které musí být uskutečněny za jeden hospodářský rok.

(16)

Měly by být stanoveny důsledky případně zjištěných nesrovnalostí. S ohledem na zásadu proporcionality musí být tyto důsledky dostatečně odrazující, aby zabránily jakémukoli protiprávnímu využívání podpor Společenství.

(17)

Za účelem co největšího přiblížení okamžiku vyrobení vláken a vzniku rozhodné skutečnosti pro směnný kurz záloh a podpor pro zpracování musí tato rozhodná skutečnost nastat poslední den každého období stanoveného pro sdělení množství vyrobených vláken.

(18)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přírodní vlákna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Účel a hospodářský rok

1.   Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro společnou organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno zřízenou nařízením (ES) č. 1673/2000.

2.   Hospodářský rok začíná dne 1. července a končí dne 30. června následujícího roku.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„osobou považovanou za zpracovatele“ zemědělec, který v souladu s čl. 2 odst. 1 třetím pododstavcem písm. b) nařízení (ES) č. 1673/2000 uzavřel smlouvu o zpracování za úhradu se schváleným prvním zpracovatelem, aby vyrobil vlákna ze stonků, která vlastní;

b)

„dlouhými lněnými vlákny“ vlákna, která se vyrábějí naprostým oddělením vlákna a dřevnatých částí stonku a která jsou po potěrání tvořena prameny s minimální průměrnou délkou 50 cm paralelně uspořádanými do svazků, ploch nebo pásků;

c)

„krátkými lněnými vlákny“ vlákna lnu, kromě těch uvedených v písmenu b), která se vyrábějí alespoň částečným oddělením vláken a dřevnatých částí stonku;

d)

„konopnými vlákny“ vlákna konopí, která se vyrábějí alespoň částečným oddělením vláken a dřevnatých částí stonku.

Článek 3

Schválení prvních zpracovatelů

1.   Za účelem schválení musí první zpracovatelé podat u příslušného orgánu žádost o schválení, která obsahuje alespoň:

a)

popis provozovny a úplný přehled výrobků získaných zpracováním lněných a konopných stonků;

b)

popis zařízení a vybavení, včetně podrobností o jejich umístění a technických specifikacích týkajících se:

i)

spotřeby energie a maximálních množství lněných a konopných stonků, které mohou být zpracovány za hodinu a za rok,

ii)

maximálních množství dlouhých lněných vláken, krátkých lněných vláken a konopných vláken, která mohou být vyrobena za hodinu a za rok,

iii)

směrných množství lněných a konopných stonků nezbytných pro dodání 100 kg každého z výrobků uvedených v písmenu a);

c)

popis skladovacích zařízení, včetně podrobností o jejich umístění a kapacitě v tunách lněných a konopných stonků a vláken.

2.   Společně s podáním žádosti o schválení se první zpracovatel od tohoto okamžiku zavazuje:

a)

skladovat odděleně podle hospodářského roku sklizně příslušných stonků a podle členského státu provádějícího sklizeň lněné stonky, konopné stonky, dlouhá lněná vlákna, krátká lněná vlákna a konopná vlákna, která jsou předmětem:

i)

všech smluv o koupi a prodeji a zpracovatelských závazků,

ii)

všech smluv o zpracování za úplatu uzavřených s osobami považovanými za zpracovatele,

iii)

všech ostatních dodavatelů a případně šarží vláken vyrobených ze stonků, které jsou uvedeny v bodě i), ale nejsou předmětem žádosti o podporu;

b)

vést každodenní záznamy „o zásobách“ s pravidelným napojením na účetnictví a záznamy o informacích stanovených v odstavci 5, jakož i doklady, které členský stát vyžaduje pro účely kontroly;

c)

oznámit příslušnému orgánu každou změnu informací uvedených v odstavci 1;

d)

podrobit se jakékoli kontrole stanovené v rámci uplatnění režimu podpor podle nařízení (ES) č. 1673/2000.

3.   Po kontrole na místě, která ověří soulad informací uvedených v odstavci 1, udělí příslušný orgán prvnímu zpracovateli schválení pro typy vláken, která se mohou vyrábět s nárokem na podporu, a přidělí každému číslo schválení.

Schválení se uděluje do dvou měsíců od podání žádosti.

Pokud dojde ke změně jedné nebo více informací uvedených v odstavci 1, příslušný orgán potvrdí nebo upraví schválení, v případě potřeby po kontrole na místě, v měsíci následujícím po oznámení změny. Avšak jakákoli úprava typů vláken zahrnutých ve schválení může vstoupit v platnost až od dalšího hospodářského roku.

4.   V rámci schválení prvního zpracovatele pro dlouhá lněná vlákna a krátká lněná vlákna může členský stát povolit, za podmínek stanovených v tomto odstavci a pokud považuje kontrolní opatření za dostatečná, čištění krátkých lněných vláken za úplatu, aby byla dodržena hranice nečistot a pazdeří podle čl. 2 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1673/2000.

V tomto případě první zpracovatel uvede ve své žádosti o schválení podle odstavce 1 svůj záměr využít ustanovení tohoto odstavce.

Schválený první zpracovatel může na jeden hospodářský rok oprávnit k čištění krátkých lněných vláken maximálně dva čističe.

Do 1. února každého hospodářského roku předloží schválený první zpracovatel příslušnému orgánu smlouvu o čištění za úplatu, která obsahuje alespoň:

a)

datum uzavření smlouvy a informace o hospodářském roce, ve kterém byly stonky, ze kterých vlákna pocházejí, sklizeny;

b)

číslo schválení prvního zpracovatele a v případě čističe krátkých lněných vláken jeho jméno, obchodní firmu, adresu a umístění provozovny;

c)

poznámku, že se čistič krátkých lněných vláken zavazuje:

i)

skladovat odděleně vyčištěná a nevyčištěná krátká lněná vlákna podle smlouvy o čištění,

ii)

vést denní záznamy „o zásobách“, které udávají odděleně pro každou smlouvu o čištění za úhradu, množstvích nevyčištěných lněných vláken a množstvích vyrobených vyčištěných krátkých lněných vláken, jakož i množstvích těchto vláken na skladě,

iii)

uchovávat doklady vyžadované členským státem pro případ kontroly a podrobit se jakékoli kontrole vyžadované tímto nařízením.

Závazek čističe podle písmene c) se považuje za závazek prvního zpracovatele na základě jeho schválení.

5.   Záznamy „o zásobách“ schválených prvních zpracovatelů obsahují pro každý den nebo každou šarži a pro každou kategorii stonků a pro každý typ vláken skladovaných odděleně:

a)

množství, která vstupují do zařízení v rámci smluv nebo podle článku 5 a která případně pocházejí od dalších dodavatelů;

b)

množství zpracovaných stonků a množství vyrobených vláken;

c)

odhad a odůvodnění ztrát a zničená množství;

d)

množství opouštějící zařízení, rozdělená podle příjemců;

e)

množství v každém skladu.

Pro každou šarži stonků a vláken, které vstupují do provozovny nebo ji opouštějí a netýkají se jich smlouvy nebo závazek uvedené v článku 5, musí mít schválený první zpracovatel dodací nebo přebírací osvědčení od dodavatelů nebo příjemců nebo jiný rovnocenný doklad uznaný členským státem. Schválený první zpracovatel uchovává záznamy o jménech, obchodních firmách a adresách všech příslušných dodavatelů a příjemců.

6.   Šarže je stanovené množství lněných nebo konopných stonků očíslované při vstupu do zpracovatelských nebo skladovacích zařízení uvedených v odstavci 1.

Šarže se může vztahovat pouze k jedné smlouvě o koupi a prodeji na stonky nebo zpracovatelskému závazku nebo smlouvě o zpracování uvedené v článku 5.

Článek 4

Povinnosti osob považovaných za zpracovatele

Osoba považovaná za zpracovatele musí:

a)

mít uzavřenou smlouvu za úplatu se schváleným prvním zpracovatelem o zpracování dlouhých lněných vláken, krátkých lněných vláken a/nebo konopných vláken;

b)

vést evidenci, která od začátku příslušného hospodářského roku a pro každý příslušný den obsahuje tyto informace:

i)

vyrobená a dodaná množství lněných a konopných stonků v rámci každé smlouvy o zpracování, která jsou určena k výrobě vláken,

ii)

vyrobená množství dlouhých lněných vláken, krátkých lněných vláken a/nebo konopných vláken,

iii)

prodaná nebo postoupená množství dlouhých lněných vláken, krátkých lněných vláken a/nebo konopných vláken, včetně jmen a adres příjemců;

c)

uchovávat doklady stanovené členským státem za účelem kontrol;

d)

zavázat se, že se podrobí jakékoli kontrole stanovené v rámci tohoto režimu podpor.

Článek 5

Smlouvy

1.   Smlouva o koupi a prodeji na stonky, zpracovatelský závazek a smlouva o zpracování podle čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1673/2000 obsahují alespoň:

a)

datum uzavření smlouvy a informace o příslušném hospodářském roce sklizně;

b)

číslo schválení prvního zpracovatele, identifikační číslo zemědělce podle integrovaného administrativního a kontrolního systému stanoveného nařízením Rady (ES) č. 1782/2003 (7) a jejich jména a adresy;

c)

podrobné informace o zemědělském pozemku (zemědělských pozemcích) v souladu s identifikačním systémem zemědělských pozemků stanoveným podle integrovaného administrativního a kontrolního systému;

d)

příslušné pěstební plochy lnu pěstovaného na vlákno a pěstební plochy konopí pěstovaného na vlákno.

2.   Do 1. ledna příslušného hospodářského roku mohou být kupní/prodejní smlouvy nebo smlouvy o zpracování za úplatu postoupeny jinému schválenému zpracovateli než je ten, který původně smlouvu uzavřel, pokud s tím souhlasí zemědělec i schválení první zpracovatelé, kteří si mezi sebou smlouvu postupují.

Po 1. lednu příslušného hospodářského roku může dojít k postoupení smluv uvedených v prvním pododstavci pouze za výjimečných, řádně zdůvodněných okolností a se schválením členského státu.

Článek 6

Informace poskytované hospodářskými subjekty

1.   Schválení první zpracovatelé a osoby za ně považované předloží příslušnému orgánu do data stanoveného členským státem a nejpozději do 20. září po začátku příslušného hospodářského roku:

a)

seznam všech smluv o koupi a prodeji, zpracovatelských závazků a smluv o zpracování uvedených v článku 5 pro příslušný hospodářský rok, přičemž je tento seznam rozdělen na len a na konopí a uvádí identifikační číslo zemědělce podle integrovaného administrativního a kontrolního systému, jakož i příslušné pozemky;

b)

prohlášení o celkových pěstebních plochách lnu a konopí, na které se vztahují smlouvy o koupi a prodeji, zpracovatelské závazky a smlouvy o zpracování.

Členský stát však může místo seznamu uvedeného v prvním pododstavci písm. a) vyžadovat opis všech uvedených dokladů.

Pokud se některé zpracovatelské závazky nebo smlouvy o zpracování vztahují na plochy v jiném členském státě, než ve kterém byl první zpracovatel schválen, poskytne dotyčná strana o těchto plochách informace uvedené v prvním pododstavci členskému státu, ve kterém proběhla sklizeň.

2.   Za prvních šest měsíců hospodářského roku a poté za každé čtyřměsíční období nahlásí schválení první zpracovatelé a osoby za ně považované příslušnému orgánu do konce následujícího měsíce a pro každou kategorii odděleně uskladněných výrobků tyto informace:

a)

množství vyrobených vláken, pro která se žádá podpora;

b)

množství jiných vyrobených vláken;

c)

celkové množství stonků, které vstoupily do provozovny;

d)

uskladněné množství;

e)

případně seznam smluv o koupi a prodeji stonků a smluv o zpracování za úplatu vypracovaný podle odstavce 1 písm. a), které byly postoupeny v souladu s čl. 5 odst. 2 prvním pododstavcem, včetně jmen postupitelů a nabyvatelů.

Osoba považovaná za zpracovatele předloží pro každé období spolu s prohlášením podle prvního pododstavce doklady o tom, že vlákna, pro které se žádala podpora, byla uvedena na trh. Tyto doklady jsou stanoveny členským státem a obsahují alespoň opisy prodejních faktur lněných a konopných vláken a osvědčení schváleného prvního zpracovatele potvrzující množství a typ vyrobených vláken.

Pokud jsou vstup, výstup a zpracování pro příslušný hospodářský rok ukončeny, mohou schválení první zpracovatelé a osoby za ně považované ukončit nahlašování uvedená v tomto odstavci poté, co o tom uvědomí členský stát.

3.   Do 1. května po konci příslušného hospodářského roku informují schválení první zpracovatelé příslušný orgán o hlavním využití vláken a ostatních výrobků.

Článek 7

Nárok na podporu

1.   Podpora pro zpracování lněných a konopných stonků podle článku 2 nařízení (ES) č. 1673/2000 se poskytuje pouze pro taková lněná a konopná vlákna, která:

a)

pocházejí ze stonků, na které se vztahují smlouvy o koupi a prodeji, zpracovatelské závazky nebo smlouvy o zpracování za úplatu stanovené v článku 5, které se týkají pozemků, na nichž se produkuje len nebo konopí pěstované na vlákno, a jediná žádost uvedená v části II hlavy II kapitoly I nařízení (ES) č. 796/2004 předložená pro rok, jímž začíná hospodářský rok;

b)

jsou vyrobena do 1. května následujícího po konci příslušného hospodářského roku schváleným prvním zpracovatelem a v případě osob považovaných za zpracovatele jsou uvedena na trh do tohoto data.

2.   Pokud se členský stát rozhodne poskytnout podporu pro krátká lněná vlákna nebo pro konopná vlákna obsahující více než 7,5 % nečistot a pazdeří v souladu s čl. 2 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1673/2000, vypočítá se množství „Q“, pro které je poskytována podpora, podle vzorce:

Q = P* [(100 – x) / (100 – 7,5)]

kde „P“ vyjadřuje množství vláken majících nárok na podporu a obsahujících nižší procentní sazbu nečistot a pazdeří než je povolená procentní sazba („x“).

Článek 8

Národní zaručené množství

1.   Rozdělení 5 000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken na národní zaručená množství v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1673/2000 se uskuteční do 16. listopadu probíhajícího hospodářského roku na základě informací, které Komisi poskytly členské státy do 16. října a které se týkají:

a)

ploch, na které se vztahují smlouvy o koupi a prodeji, zpracovatelské závazky a smlouvy o zpracování za úplatek předložené v souladu s článkem 6 tohoto nařízení;

b)

odhadu výnosů lněných a konopných stonků a vláken.

2.   Za účelem stanovení národních množství, pro která může být pro určitý hospodářský rok poskytnuta podpora pro zpracování, určí členské státy do 1. ledna příslušného hospodářského roku převody národních zaručených množství v souladu s čl. 3 odst. 5 nařízení (ES) č. 1673/2000.

Avšak za účelem použití odstavce 4 tohoto článku může členský stát upravit převáděná množství do 1. srpna následujícího po lhůtě uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení.

3.   Za účelem použití čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1673/2000 se množství dlouhých lněných vláken, krátkých lněných vláken a konopných vláken, pro která může být schválenému prvnímu zpracovateli nebo za něj považované osobě pro příslušný hospodářský rok poskytnuta podpora, omezuje na v hektarech vyjádřenou plochu pozemků, na kterou se vztahuje smlouva o koupi a prodeji nebo zpracovatelský závazek nebo případně smlouva o zpracování za úplatu, vynásobenou jednotkovým množství, které bude stanoveno.

Do 1. ledna probíhajícího hospodářského roku stanoví příslušný členský stát jednotkové množství uvedené v prvním pododstavci pro celé své území a pro každý ze tří typů vláken.

4.   Pokud jsou množství vláken, pro která lze určitým schváleným prvním zpracovatelům nebo osobám za ně považovaným poskytnout podporu, nižší než hranice podle odstavce 3 tohoto článku, může členský stát poté, co obdržel všechna prohlášení stanovená v čl. 6 odst. 2 písm. a), zvýšit pro příslušný hospodářský rok jednotková množství uvedená v odstavci 3 tak, aby přerozdělil dostupná množství jiným schváleným prvním zpracovatelům nebo osobám za ně považovaným, jejichž množství mající nárok na podporu překračují jejich vlastní hranice.

Článek 9

Žádosti o podporu

1.   Za účelem získání podpory pro zpracování podají schválení první zpracovatelé u příslušného orgánu žádost o podporu pro dlouhá lněná vlákna, krátká lněná vlákna a konopná vlákna, která budou vyrobena ve lhůtě podle čl. 7 odst. 1 písm. b) ze stonků příslušného hospodářského roku. Žádost se podá nejpozději do data stanoveného v čl. 6 odst. 1.

Pokud je vlákno částečně vyrobeno ze stonků vyprodukovaných v jiném členském státě, než ve kterém byl první zpracovatel schválen, podá se žádost o podporu příslušnému orgánu členského státu, kde byly stonky sklizeny, a její opis se předá členskému státu, ve kterém byl první zpracovatel schválen.

2.   Za účelem získání podpory pro zpracování podají osoby považované za zpracovatele u příslušného orgánu žádost o podporu pro dlouhá lněná vlákna, krátká lněná vlákna a konopná vlákna, která budou vyrobena a uvedena na trh ve lhůtě uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. b) ze stonků příslušného hospodářského roku. Žádost se podá nejpozději do data stanoveného v čl. 6 odst. 1.

3.   Žádost o podporu obsahuje alespoň:

a)

jméno, adresu a podpis žadatele a případně číslo schválení prvního zpracovatele nebo identifikační číslo udělené osobě považované za zpracovatele v rámci integrovaného administrativního a kontrolního systému;

b)

prohlášení, že množství dlouhých lněných vláken, krátkých lněných vláken a konopných vláken, pro které se žádá podpora, budou obsažena v prohlášeních uvedených v čl. 6 odst. 2 písm. a).

Pro účely poskytnutí podpory jsou prohlášení uvedená v čl. 6 odst. 2 písm. a) nedílnou součástí žádosti o podporu.

Článek 10

Záloha na podporu

1.   Pokud je k prohlášení o vyrobených vláknech podle čl. 6 odst. 2 písm. a) přiložena žádost o zálohu, je schválenému prvnímu zpracovateli vyplacena záloha do konce měsíce následujícího po předložení prohlášení, pokud byla žádost o podporu podána v souladu s článkem 9. Aniž je dotčena hranice stanovená v čl. 8 odst. 3, záloha se rovná 80 % podpory odpovídající množství prohlášených vláken.

2.   Záloha je vyplacena pouze, pokud v rámci kontrol podle článku 13 nebyly u žadatele zjištěny v příslušném hospodářském roce žádné nesrovnalosti a pokud byla složena jistota.

S výjimkou jistot, které byly složeny v případě čištění krátkých lněných vláken za úplatu, by měl každý schválený první zpracovatel pro každý typ vlákna složit jistotu ve výši 35 % částky podpory pro množství vláken, která se získá násobením podle čl. 8 odst. 3 prvního pododstavce.

Členský stát však může stanovit, že částka jistoty bude vycházet z odhadované produkce. V tom případě:

a)

nemůže být uvolněna celá jistota ani její část před poskytnutím podpory;

b)

bez ohledu na pátý pododstavec nesmí být částka jistoty ve vztahu k celkové částce vyplacených záloh nižší než:

110 % do 30. dubna příslušného hospodářského roku,

75 % od 1. května příslušného hospodářského roku do 31. srpna následujícího hospodářského roku,

50 % od 1. září hospodářského roku následujícího po příslušném hospodářském roce do data vyplacení zbývající částky podpory.

Pokud jsou krátká lněná vlákna čištěna za úplatu, rovná se příslušná jistota 110 %:

částky podpory odpovídající množství vláken vyrobených vynásobením podle čl. 8 odst. 3 prvního pododstavce, nebo

celkové částky podpor vyplacených pro příslušný hospodářský rok, pokud členský stát uplatní třetí pododstavec tohoto odstavce.

Záloha je uvolněna mezí prvním až desátým dnem po poskytnutí podpory v poměru k množstvím, pro která členský stát poskytl podporu pro zpracování.

3.   Článek 3 a hlavy II, III a VI nařízení (EHS) č. 2220/85 se použijí pro jistoty uvedené v tomto článku.

Článek 11

Doplňková podpora

Doplňková podpora uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1673/2000 se poskytuje prvnímu zpracovateli dlouhých lněných vláken pro plochy, které se nacházejí v zónách uvedených v příloze uvedeného nařízení, na které se podle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení vztahují smlouvy o koupi a prodeji a zpracovatelské závazky.

Plocha, pro kterou se poskytuje doplňková podpora, však nesmí být větší než plocha, která se rovná množství dlouhých lněných vláken, které bylo vyrobeno v příslušném hospodářském roce, splňuje podmínky pro poskytnutí podpory pro zpracování a je vyděleno výtěžností 680 kg dlouhých lněných vláken na hektar.

Článek 12

Vyplácení podpory

1.   Podpora pro zpracování a případně doplňková podpora se poskytují po provedení všech stanovených kontrol, jakmile jsou určena celková množství vláken majících pro příslušný hospodářský rok nárok na podporu.

2.   Podpora pro zpracování a případně doplňková podpora jsou vypláceny členským státem, na jehož území byly lněné nebo konopné stonky sklizeny, a to do 15. října následujícího po lhůtě stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. b).

Článek 13

Kontroly

1.   Kontroly se provádějí, aby bylo zajištěno dodržování podmínek pro poskytnutí podpory, a sestávají především z:

a)

ověření dodržení podmínek pro schválení prvních zpracovatelů a dodržení závazků osob považovaných za zpracovatele;

b)

porovnání informací o zemědělských pozemcích uvedených ve smlouvách o koupi a prodeji, zpracovatelských závazcích a smlouvách o zpracování za úplatu s informacemi stanovenými nařízením (ES) č. 1782/2003;

c)

ověření dokladů o množstvích, pro která schválení první zpracovatelé a osoby za ně považované žádají podporu.

Kontroly schválených prvních zpracovatelů provedené příslušnými orgány členského státu se týkají zpracování všech lněných a konopných stonků pěstovaných na vlákno ve Společenství.

2.   O kontrolách na místě prováděných podle odstavce 1 rozhoduje příslušný orgán zejména na základě analýzy rizik tak, aby bylo každý hospodářský rok zkontrolováno nejméně 75 % schválených prvních zpracovatelů a 10 % za ně považovaných osob. V žádném případě však počet kontrol provedených na místě v určitém členském státě nemůže být nižší než celkový počet hektarů pěstebních ploch lnu a konopí v příslušném členském státě, vydělený číslem 750.

Kontroly na místě se také týkají všech čističů krátkých lněných vláken, kteří uzavřeli smlouvy o čištění za úplatu se schváleným prvním zpracovatelem.

3.   Kontroly na místě zahrnují zejména ověřování:

a)

zařízení, skladových zásob a vyrobených vláken;

b)

záznamů „o zásobách“ a účetnictví;

c)

energie spotřebované různými výrobními prostředky a dokladů týkajících se zaměstnaných pracovních sil;

d)

všech obchodních dokladů důležitých pro kontrolu.

V případě pochyb, že vlákno nesplňuje požadavky pro podporu, zejména pokud jde o obsah nečistot v krátkých lněných vláknech nebo v konopných vláknech, odebere se z příslušných šarží reprezentativní vzorek a provede se přesné určení příslušných charakteristik. Členský stát s ohledem na okolnosti určí množství, pro která byla podána žádost o podporu, ale která na ni nemají nárok.

V případě uvedeném v čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 1673/2000 sdělí ihned členský stát, který provedl kontrolu, její výsledky členskému státu, který podporu poskytuje.

Článek 14

Sankce

1.   Pokud kontrola prokáže, že závazky uvedené v žádosti o schválení nejsou dodržovány, je prvnímu zpracovateli schválení okamžitě odebráno a odchylně od čl. 3 odst. 3 mu nesmí být do začátku druhého hospodářského roku po kontrole nebo po datu stanovení neplnění závazků uděleno nové schválení.

2.   Pokud první zpracovatel předloží nepravdivé prohlášení, ať už záměrně nebo ze závažné nedbalosti, nebo pokud první zpracovatel uzavřel smlouvy o koupi a prodeji na stonky nebo přijal zpracovatelské závazky na takový počet hektarů, který za normálních okolností dodá výrazně vyšší produkci, než kolik může tento zpracovatel podle technických informací uvedených v jeho schválení zpracovat, ztrácí schválený první zpracovatel nebo za něj považovaná osoba nárok na podporu pro zpracování nebo případně na doplňkovou podporu stanovenou v článku 4 nařízení (ES) č. 1673/2000 pro příslušný hospodářský rok a pro hospodářský rok následující.

3.   Pokud se zjistí, že množství dlouhých lněných vláken, krátkých lněných vláken nebo konopných vláken, pro která byla podána žádost o podporu, převyšují množství, která byla skutečně vyprodukována v období uvedeném v čl. 6 odst. 2 a splňují nárok na podporu, vypočítá se podpora pro zpracování, která může být poskytnuta pro každý typ vlákna, aniž je dotčen čl. 8 odst. 3, na základě množství majících v příslušném hospodářském roce skutečně nárok na podporu a odečte se od nich dvojnásobek zjištěného rozdílu.

4.   S výjimkou případu vyšší moci je každé pozdní podání žádosti o podporu podle článku 9 nebo každé pozdní předložení nebo nahlášení informací podle článku 6 důvodem pro 1 % snížení za každý pracovní den podpory, která je předmětem žádostí a na které by dotyčná strana měla nárok v případě včasného podání, předložení nebo nahlášení. Žádost o podporu a informace uvedené v čl. 6 odst. 1 předložené se zpožděním delším než 25 dnů nebudou přijaty.

5.   Doplňková podpora uvedená v článku 11 se případně snižuje o procentní sazbu, která se použije pro celkovou podporu pro zpracování poskytnutou pro příslušný hospodářský rok.

Článek 15

Sdělení

1.   Členské státy sdělí Komisi během druhého měsíce po konci každého období uvedeného v čl. 6 odst. 2 prvním pododstavci:

a)

celková množství dlouhých lněných vláken, krátkých lněných vláken a konopných vláken, případně upravených v souladu s čl. 7 odst. 2, která byla v příslušném období předmětem žádostí o podporu;

b)

měsíčně prodaná množství a odpovídající ceny, které mohou být stanoveny na nejvýznamnějších trzích ve výrobní fázi za jakosti nejreprezentativnějších vláken pocházejících ze Společenství;

c)

pro každý hospodářský rok souhrnné prohlášení o množství dlouhých lněných vláken, krátkých lněných vláken a konopných vláken vyrobených ze stonků původem ze Společenství, která jsou na skladě na konci příslušného období.

2.   Členské státy sdělí Komisi nejpozději do 31. ledna probíhajícího hospodářského roku:

a)

převody národních zaručených množství uskutečněné v souladu s čl. 3 odst. 5 nařízení (ES) č. 1673/2000 a národní zaručená množství vyplývající z takovýchto převodů;

b)

souhrnné prohlášení o pěstebních plochách lnu a konopí pěstovaných na vlákno, které jsou předmětem smluv nebo závazků uvedených v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1673/2000;

c)

jednotková množství stanovená v souladu s čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení;

d)

odhadovanou produkci stonků a lněných a konopných a vláken;

e)

počet schválených prvních zpracovatelů a jejich celkovou zpracovací kapacitu různých typů vláken v probíhajícím hospodářském roce;

f)

případně počet čističů za úplatu krátkých lněných vláken.

3.   Členské státy sdělí Komisi nejpozději 15. prosince každého roku informace o předposledním hospodářském roce, a to:

a)

souhrnné prohlášení o celkových množstvích dlouhých lněných vláken, krátkých lněných vláken a konopných vláken, která jsou předmětem žádostí o podporu a kterým:

i)

byl přiznán nárok na podporu pro zpracování podle čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1673/2000,

ii)

nebyl přiznán nárok na podporu pro zpracování, s uvedením množství, kterým nebyla poskytnuta podpora v důsledku překročení národních zaručených množství, která vyplývají z ustanovení článku 8 tohoto nařízení,

iii)

jistota podle článku 10 tohoto nařízení propadla;

b)

celková množství krátkých lněných vláken a konopných vláken vyrobená prvními zpracovateli a osobami za ně považovanými, která nemají nárok na podporu, neboť procentní sazba nečistot přesahuje hranici stanovenou v čl. 2 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1673/2000;

c)

souhrnné prohlášení o počtu hektarů, které se nacházejí v zónách I a II přílohy nařízení (ES) č. 1673/2000 a pro které byla poskytnuta doplňková podpora podle článku 4 uvedeného nařízení;

d)

případně národní zaručená množství a jednotková množství, která vyplývají z úprav podle čl. 8 odst. 2 druhého pododstavce a podle čl. 8 odst. 4 tohoto nařízení;

e)

počet sankcí podle čl. 14 odst. 1, 2 a 3 tohoto nařízení, o nichž bylo rozhodnuto, a ty, které se nyní ověřují;

f)

případně zprávu o uplatňování čl. 3 odst. 4 tohoto nařízení a o příslušných kontrolách a množstvích.

4.   Pokud se členský stát rozhodne na základě čl. 2 odst. 3 písm. b) druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1673/2000 poskytnout podporu pro krátká lněná vlákna nebo konopná vlákna obsahující více než 7,5 % nečistot a pazdeří, oznámí to Komisi nejpozději 31. ledna probíhajícího hospodářského roku i s upřesněním tradičních odbytišť.

V tomto případě členský stát doplní informace uvedené v čl. 1 písm. a) tohoto článku o roztřídění skutečných neupravených množství krátkých lněných vláken a konopných vláken obsahujících více než 7,5 % nečistot a pazdeří, které byly předmětem žádostí o podporu.

Článek 16

Rozhodná skutečnost

Pro každé z období podle čl. 6 odst. 2 je rozhodnou skutečností pro směnný kurz eura pro účely přepočtu zálohy a podpory zpracování příslušného množství rozhodná skutečnost podle čl. 2 odst. 6 nařízení (ES) č. 1913/2006.

Článek 17

Dovážené konopí

1.   Osvědčení uvedené v čl. 5 odst. 2 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1673/2000 se vystaví podle vzoru uvedeného v příloze I tohoto nařízení. Osvědčení se vydá pouze tehdy, pokud je ke spokojenosti dovážejícího členského státu prokázáno dodržení všech předepsaných podmínek.

Aniž je dotčen odstavec 2 tohoto článku, stanoví příslušné členské státy podmínky, které je nutné splňovat pro žádost o osvědčení, jeho vydání a jeho užívání. Kolonky 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 a 25 formuláře osvědčení však musí být vyplněny.

V souladu s podrobnými pravidly stanovenými příslušnými orgány mohou být osvědčení vydávána a užívána prostřednictvím počítačového systému. Obsah těchto osvědčení musí být totožný s obsahem tištěných osvědčení uvedených v prvním a druhém pododstavci. V členských státech, v nichž takové počítačové systémy nejsou k dispozici, může dovozce použít pouze tištěnou podobu osvědčení.

Každý příslušný členský stát zavede režim kontrol podle čl. 5 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1673/2000.

2.   Pro účely použití čl. 5 odst. 2 třetí odrážky nařízení (ES) č. 1673/2000 přijmou příslušné členské státy režim schvalování dovozců semen konopí, která nejsou určena k výsevu. Tento režim zahrnuje především stanovení podmínek pro schválení, režim kontroly a sankce pro případ nesrovnalostí.

V případě dovozu semen konopí podle prvního pododstavce se osvědčení uvedené v odstavci 1 tohoto článku vydá pouze tehdy, pokud se schválený dovozce zaváže, že ve lhůtě a za podmínek určených členským státem předloží příslušným orgánům potvrzení, že semena konopí, na která se osvědčení vztahuje, byla v období kratším než 12 měsíců od data vystavení osvědčení podrobena jedné z těchto operací:

a)

nastolení podmínek, které vylučují jejich výsev;

b)

smíchání s jinými semeny než semeny konopí za účelem krmení zvířat, přičemž podíl semen konopí nepřekročí 15 % celkového objemu směsi, ve výjimečných případech na základě odůvodněné žádosti schváleného dovozce 25 % celkového objemu směsi;

c)

zpětný vývoz do třetích zemí.

Pokud nebyla část semen konopí, na která se vztahuje osvědčení, podrobena některé z operací uvedených ve druhém pododstavci ve lhůtě 12 měsíců, může členský stát na základě odůvodněné žádosti schváleného dovozce prodloužit tuto lhůtu o jedno či dvě šestiměsíční období.

Hospodářské subjekty, které prováděly příslušné operace, vystaví potvrzení uvedená ve druhém pododstavci, která obsahují alespoň:

a)

jméno, úplnou adresu, členský stát a podpis hospodářského subjektu;

b)

popis operace provedené v souladu s podmínkami druhého pododstavce a datum provedení operace;

c)

počet kilogramů semen konopí, u kterých byla operace provedena.

3.   Na základě analýzy rizik zkontroluje každý příslušný členský stát správnost potvrzení týkajících se operacích stanovených v odst. 2 druhém pododstavci a provedených na jeho území.

V případě potřeby předá dovážející členský stát příslušnému členskému státu opis potvrzení o operacích provedených na území posledně jmenovaného členského státu, který předložili schválení dovozci. Pokud jsou při kontrolách podle prvního pododstavce zjištěny nesrovnalosti, oznámí to příslušný členský stát orgánu dovážejícího členského státu.

4.   Členské státy sdělí Komisi ustanovení přijatá k uplatňování odstavců 1 a 2.

Nejpozději do 31. ledna každého roku sdělí členské státy Komisi sankce nebo opatření přijatá v důsledku nesrovnalostí zjištěných v průběhu předešlého hospodářského roku.

Členské státy sdělí Komisi jména a adresy orgánů zodpovědných za vystavení osvědčení a za kontroly stanovené v tomto článku a Komise předá tyto údaje ostatním členským státům.

Článek 18

Nařízení (ES) č. 245/2001 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 19

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. června 2008.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 953/2006 (Úř. věst. L 175, 29.6.2006, s. 1). Nařízení (ES) č. 1673/2000 bude nahrazeno nařízením (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1) ode dne 1. července 2008.

(2)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 35, 6.2.2001, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006 (Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52).

(4)  Viz příloha II.

(5)  Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 319/2008 (Úř. věst. L 95, 8.4.2008, s. 63).

(6)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2006.

(7)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1.


PŘÍLOHA I

Image

Image


PŘÍLOHA II

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (ES) č. 245/2001

(Úř. věst. L 35, 6.2.2001, s. 18)

 

Nařízení Komise (ES) č.1093/2001

(Úř. věst. L 150, 6.6.2001, s. 17)

 

Nařízení Komise (ES) č. 52/2002

(Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 10)

 

Nařízení Komise (ES) č. 651/2002

(Úř. věst. L 101, 17.4.2002, s. 3)

pouze čl. 1 odst. 2

Nařízení Komise (ES) č. 1401/2003

(Úř. věst. L 199, 7.8.2003, s. 3)

 

Nařízení Komise (ES) č. 873/2005

(Úř. věst. L 146, 10.6.2005, s. 3)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1913/2006

(Úř. věst. L 365, 21.12.2006, s. 52)

pouze článek 24


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 245/2001

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 úvodní slova

Čl. 2 úvodní slova

Čl. 2 první odrážka

Čl. 2 písm. a)

Čl. 2 druhá odrážka úvodní slova

Čl. 2 druhá odrážka písm. a)

Čl. 2 písm. b)

Čl. 2 druhá odrážka písm. b)

Čl. 2 písm. c)

Čl. 2 druhá odrážka písm. c)

Čl. 2 písm. d)

Čl. 3 odst. 1 první pododstavec úvodní slova

Čl. 3 odst. 1 úvodní slova

Čl. 3 odst. 1 první pododstavec písm. a)

Čl. 3 odst. 1 písm. a)

Čl. 3 odst. 1 první pododstavec písm. b) první odrážka

Čl. 3 odst. 1 písm. b) bod i)

Čl. 3 odst. 1 první pododstavec písm. b) druhá odrážka

Čl. 3 odst. 1 písm. b) bod ii)

Čl. 3 odst. 1 první pododstavec písm. b) třetí odrážka

Čl. 3 odst. 1 písm. b) bod iii)

Čl. 3 odst. 1 první pododstavec písm. c)

Čl. 3 odst. 1 písm. c)

Čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 2 úvodní slova

Čl. 3 odst. 2 úvodní slova

Čl. 3 odst. 2 první odrážka

Čl. 3 odst. 2 písm. a)

Čl. 3 odst. 2 první odrážka písm. a)

Čl. 3 odst. 2 písm. a) bod i)

Čl. 3 odst. 2 první odrážka písm. b)

Čl. 3 odst. 2 písm. a) bod ii)

Čl. 3 odst. 2 první odrážka písm. c)

Čl. 3 odst. 2 písm. a) bod iii)

Čl. 3 odst. 2 druhá odrážka

Čl. 3 odst. 2 písm. b)

Čl. 3 odst. 2 třetí odrážka

Čl. 3 odst. 2 písm. c)

Čl. 3 odst. 2 čtvrtá odrážka

Čl. 3 odst. 2 písm. d)

Čl. 3 odst. 3 až 6

Čl. 3 odst. 3 až 6

Čl. 4 úvodní slova

Čl. 4 úvodní slova

Čl. 4 písm. a)

Čl. 4 písm. a)

Čl. 4 písm. b) první odrážka

Čl. 4 písm. b) bod i)

Čl. 4 písm. b) druhá odrážka

Čl. 4 písm. b) bod ii)

Čl. 4 písm. b) třetí odrážka

Čl. 4 písm. b) bod iii)

Čl. 4 písm. c) a d)

Čl. 4 písm. c) a d)

Článek 5

Článek 5

Čl. 6 odst. 1 první pododstavec úvodní slova

Čl. 6 odst. 1 první pododstavec úvodní slova

Čl. 6 odst. 1 první pododstavec první odrážka

Čl. 6 odst. 1 první pododstavec písm. a)

Čl. 6 odst. 1 první pododstavec druhá odrážka

Čl. 6 odst. 1 první pododstavec písm. b)

Čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 6 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 6 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 6 odst. 2 a 3

Čl. 6 odst. 2 a 3

Čl. 7 odst. 1 úvodní slova

Čl. 7 odst. 1 úvodní slova

Čl. 7 odst. 1 první odrážka

Čl. 7 odst. 1 písm. a)

Čl. 7 odst. 1 druhá odrážka

Čl. 7 odst. 1 písm. b)

Čl. 7 odst. 2

Čl. 7 odst. 2

Čl. 8 odst. 1 úvodní slova

Čl. 8 odst. 1 úvodní slova

Čl. 8 odst. 1 první odrážka

Čl. 8 odst. 1 písm. a)

Čl. 8 odst. 1 druhá odrážka

Čl. 8 odst. 1 písm. b)

Čl. 8 odst. 2, 3 a 4

Čl. 8 odst. 2, 3 a 4

Čl. 9 odst. 1 a 2

Čl. 9 odst. 1 a 2

Čl. 9 odst. 3 první pododstavec úvodní slova

Čl. 9 odst. 3 první pododstavec úvodní slova

Čl. 9 odst. 3 první pododstavec první odrážka

Čl. 9 odst. 3 první pododstavec písm. a)

Čl. 9 odst. 3 první pododstavec druhá odrážka

Čl. 9 odst. 3 první pododstavec písm. b)

Čl. 9 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 9 odst. 3 druhý pododstavec

Články 10, 11 a 12

Články 10, 11 a 12

Čl. 13 odst. 1 první pododstavec úvodní slova

Čl. 13 odst. 1 první pododstavec úvodní slova

Čl. 13 odst. 1 první pododstavec první odrážka

Čl. 13 odst. 1 první pododstavec písm. a)

Čl. 13 odst. 1 první pododstavec druhá odrážka

Čl. 13 odst. 1 první pododstavec písm. b)

Čl. 13 odst. 1 první pododstavec třetí odrážka

Čl. 13 odst. 1 první pododstavec písm. c)

Čl. 13 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 13 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 13 odst. 2

Čl. 13 odst. 2

Čl. 13 odst. 3 první pododstavec úvodní slova

Čl. 13 odst. 3 první pododstavec úvodní slova

Čl. 13 odst. 3 první pododstavec první odrážka

Čl. 13 odst. 3 první pododstavec písm. a)

Čl. 13 odst. 3 první pododstavec druhá odrážka

Čl. 13 odst. 3 první pododstavec písm. b)

Čl. 13 odst. 3 první pododstavec třetí odrážka

Čl. 13 odst. 3 první pododstavec písm. c)

Čl. 13 odst. 3 první pododstavec čtvrtá odrážka

Čl. 13 odst. 3 první pododstavec písm. d)

Čl. 13 odst. 3 druhý a třetí pododstavec

Čl. 13 odst. 3 druhý a třetí pododstavec

Článek 14

Článek 14

Čl. 15 odst. 1 a 2

Čl. 15 odst. 1 a 2

Čl. 15 odst. 3 úvodní slova

Čl. 15 odst. 3 úvodní slova

Čl. 15 odst. 3 písm. a) bod 1)

Čl. 15 odst. 3 písm. a) bod i)

Čl. 15 odst. 3 písm. a) bod 2)

Čl. 15 odst. 3 písm. a) bod ii)

Čl. 15 odst. 3 písm. a) bod 3)

Čl. 15 odst. 3 písm. a) bod iii)

Čl. 15 odst. 3 písm. b) až f)

Čl. 15 odst. 3 písm. b) až f)

Čl. 15 odst. 4

Čl. 15 odst. 4

Článek 16

Článek 16

Článek 17

Čl. 17a odst. 1

Čl. 17 odst. 1

Čl. 17a odst. 2 první pododstavec

Čl. 17 odst. 2 první pododstavec

Čl. 17a odst. 2 druhý pododstavec úvodní slova

Čl. 17a odst. 2 druhý pododstavec úvodní slova

Čl. 17a odst. 2 druhý pododstavec první odrážka

Čl. 17 odst. 2 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 17a odst. 2 druhý pododstavec druhá odrážka

Čl. 17 odst. 2 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 17a odst. 2 druhý pododstavec třetí odrážka

Čl. 17 odst. 2 druhý pododstavec písm. c)

Čl. 17a odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 17 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 17a odst. 2 čtvrtý pododstavec úvodní slova

Čl. 17a odst. 2 čtvrtý pododstavec úvodní slova

Čl. 17a odst. 2 čtvrtý pododstavec první odrážka

Čl. 17 odst. 2 čtvrtý pododstavec písm. a)

Čl. 17 odst. 2 čtvrtý pododstavec druhá odrážka

Čl. 17 odst. 2 čtvrtý pododstavec písm. b)

Čl. 17a odst. 2 čtvrtý pododstavec třetí odrážka

Čl. 17 odst. 2 čtvrtý pododstavec písm. c)

Čl. 17a odst. 3 a 4

Čl. 17 odst. 3 a 4

Článek 18

Článek 18

Čl. 19 první odstavec

Článek 19

Čl. 19 druhý a třetí odstavec

Příloha

Příloha I

Přílohy II a III


Top